Thoả thuận liên danh

3 1,039 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/10/2019, 00:52

thoả thuận liên danh trong tham dự đấu thầu trên nguyên tắc Các thành viên tự nguyện hình thành liên danh để tham gia dự thầu gói thầutrong đó Các bên nhất trí ủy quyền cho thành viên đứng đầu liên danh, đại diện cho liên danh trong những phần việc sau: Ký đơn dự thầu; Ký các văn bản, tài liệu để giao dịch với Bên mời thầu trong quá trình tham dự thầu, kể cả văn bản đề nghị làm rõ HSMT và văn bản giải trình, làm rõ HSDT hoặc văn bản đề nghị rút HSDT, sửa đổi, thay thế HSDT; Thực hiện bảo đảm dự thầu cho cả liên danh Tham gia quá trình thương thảo, hoàn thiện hợp đồng; Ký đơn kiến nghị trong trường hợp nhà thầu có kiến nghị; Mẫu số 03 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Kon Tum, ngày tháng năm 2019 THỎA THUẬN LIÊN DANH Gói thầu: ……………………………………… Thuộc dự án: ………………………………… - Căn Luật đấu thầu số 43/2013/QH13, ngày 26/11/2013 Quốc Hội; - Căn Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu lựa chọn nhà thầu; - Căn hồ sơ mời thầu gói thầu: A Chúng tơi, đại diện cho bên ký thỏa thuận liên danh, gồm có: 1- Tên thành viên liên danh thứ nhất: CÔNG TY A Đại diện : Địa : Điện thoại : E-mail: Tài khoản : Mã số thuế : 2- Tên thành viên liên danh thứ hai: CÔNG TY B Đại diện : Địa : Điện thoại : E-mail: Tài khoản : Mã số thuế : Các bên (sau gọi thành viên) thống ký kết thỏa thuận liên danh với nội dung sau : Điều : Nguyên tắc chung Các thành viên tự nguyện hình thành liên danh để tham gia dự thầu gói thầu: …… Các thành viên thống tên gọi liên danh cho giao dịch liên quan đến gói thầu Liên danh Công ty A với Công ty B Các thành viên cam kết không thành viên tự ý tham gia độc lập liên danh với thành viên khác để tham gia gói thầu Trường hợp trúng thầu, khơng thành viên có quyền từ chối thực trách nhiệm nghĩa vụ quy định hợp đồng trừ đồng ý văn thành viên liên danh Trường hợp thành viên liên danh từ chối hoàn thành trách nhiệm riêng thỏa thuận thành viên bị xử lý sau: - Bồi thường thiệt hại cho bên liên danh - Bồi thường thiệt hại cho chủ đầu tư theo quy định nêu hợp đồng - Hình thức xử lý khác: Theo quy định hành Điều 2: Phân công trách nhiệm Các thành viên thống phân công trách nhiệm để thực gói thầu: ……… thuộc dự án: …………… thành viên sau: Thành viên đứng đầu liên danh: Các bên trí ủy quyền cho Công ty A làm thành viên đứng đầu liên danh, đại diện cho liên danh phần việc sau: - Ký đơn dự thầu; - Ký văn bản, tài liệu để giao dịch với Bên mời thầu trình tham dự thầu, kể văn đề nghị làm rõ HSMT văn giải trình, làm rõ HSDT văn đề nghị rút HSDT, sửa đổi, thay HSDT; - Thực bảo đảm dự thầu cho liên danh - Tham gia q trình thương thảo, hồn thiện hợp đồng; - Ký đơn kiến nghị trường hợp nhà thầu có kiến nghị; Các thành viên liên danh thỏa thuận phân công trách nhiệm thực công việc theo đây: STT Tên Nội dung công việc đảm nhận Tỷ lệ % so với tổng giá dự thầu 56,21% I Hạng mục chung 56,21% II Hạng mục A 43,79% I Hạng mục chung Công ty B II Hạng mục A 43,79% Tổng cộng Tồn cơng việc gói thầu 100% (Kèm theo Phụ lục 01 diễn giải khối lượng tỉ lệ thành viên liên danh) Công ty A Điều : Hiệu lực thỏa thuận liên danh Thỏa thuận liên danh có hiệu lực kể từ ngày ký Thỏa thuận liên danh chấm dứt hiệu lực trường hợp sau: - Các bên hoàn thành trách nhiệm, nghĩa vụ tiến hành lý hợp đồng; - Các bên thỏa thuận chấm dứt; - Nhà thầu liên danh khơng trúng thầu; - Hủy thầu gói Số hiệu gói thầu: ………….thuộc dự án: …………… theo thơng báo Bên mời thầu Thỏa thuận liên danh lập thành 04 bản, bên giữ 02 bản, thỏa thuận có giá trị pháp lý ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA THÀNH VIÊN ĐỨNG ĐẦU LIÊN DANH ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP THÀNH VIÊN LIÊN DANH ... diễn giải khối lượng tỉ lệ thành viên liên danh) Công ty A Điều : Hiệu lực thỏa thuận liên danh Thỏa thuận liên danh có hiệu lực kể từ ngày ký Thỏa thuận liên danh chấm dứt hiệu lực trường hợp sau:... án: …………… thành viên sau: Thành viên đứng đầu liên danh: Các bên trí ủy quyền cho Cơng ty A làm thành viên đứng đầu liên danh, đại diện cho liên danh phần việc sau: - Ký đơn dự thầu; - Ký văn... đồng; - Các bên thỏa thuận chấm dứt; - Nhà thầu liên danh khơng trúng thầu; - Hủy thầu gói Số hiệu gói thầu: ………….thuộc dự án: …………… theo thơng báo Bên mời thầu Thỏa thuận liên danh lập thành 04
- Xem thêm -

Xem thêm: Thoả thuận liên danh, Thoả thuận liên danh