Thực trạng kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty TNHH may xuất khẩu hải đăngi

72 237 0
  • Loading ...
1/72 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/10/2019, 23:00

Chính sách tiền lương được vận dụng linh hoạt ở mỗi doanh nghiệp phụ thuộc vào đặc điểm và tổ chức quản lý, tổ chức sản xuất kinh doanh và phụ thuộc vào tính chất của công việc. Vì vậy, việc xây dựng một cơ chế trả lương phù hợp, hạch toán đủ và thanh toán kịp thời có một ý nghĩa to lớn về mặt kinh tế cũng như về mặt chính trị đối với người lao động. Nhận thức được tầm quan trọng của công tác tiền lương trong quản lý doanh nghiệp, em chọn đề tài: Thực trạng tổ chức kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH May xuất khẩu Hải Đăng”. Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội i Khoa: Kế toán - Kiểm toán MỤC LỤC MỤC LỤC i DANH MỤC SƠ ĐỒ BẢNG BIỂU iv DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT v LỜI MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng, phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Kết cấu đề tài .2 CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TỐN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG 1.1 Khái niệm, ý nghĩa, nhiệm vụ, yêu cầu kế toán tiền lương khoản trích theo lương 1.1.1 Khái niệm tiền lương 1.1.2 Ý nghĩa, nhiệm vụ yêu cầu tiền lương 1.1.3 Phân loại tiền lương 1.1.4 Các hình thức tiền lương .4 1.1.4.1 Hình thức trả lương theo sản phẩm 1.1.4.2 Tiền lương sản phẩm cá nhân gián tiếp .5 1.1.4.3 Tiền lương sản phẩm tập thể 1.1.4.4 Tiền lương sản phẩm có thưởng 1.1.4.5 Hình thức trả lương theo thời gian 1.1.5.Các khoản trích theo lương 1.5.1.1 Quỹ bảo hiểm xã hội 1.5.1.2 Quỹ bảo hiểm y tế 1.5.1.3 Quỹ bảo hiểm thất nghiệp .7 1.5.1.4 Kinh phí cơng đồn 1.1.6 Cách tính lương 1.2 Kế toán lao động tiền lương 11 1.3 Kế toán khoản trích theo lương 13 1.4.Các hình thức ghi sổ kế toán .16 Khóa luận tốt nghiệp Sinh viên: Nguyễn Thị Bích Ngọc Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội ii Khoa: Kế tốn - Kiểm tốn 1.4.1 Hình thức kế tốn Nhật ký chung .16 1.4.2 Hình thức kế tốn Nhật ký – Sổ 17 1.4.3 Hình thức kế tốn Chứng từ ghi sổ 18 1.4.4 Hình thức kế tốn máy vi tính 20 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CƠNG TÁC KẾ TỐN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CƠNG TY TNHH MAY XUẤT KHẨU HẢI ĐĂNG 22 2.1 Lịch sử hình thành phát triển Cơng ty TNHH May xuất Hải Đăng 22 2.1.1 Lịch sử hình thành 22 2.1.2 Quá trình phát triển .22 Bảng 1.1 Bảng tiêu tài năm gần ( đvt đồng) .25 2.1.3 Tổ chức máy quản lý Công ty 29 2.1.3.1 Sơ đồ tổ chức máy quản lý .29 Sơ đồ 2.3: Sơ đồ máy quản lý Công ty TNHH May xuất Hải Đăng .29 2.1.3.2 Chức năng, nhiệm vụ phận 29 2.1.4 Đặc điểm cơng tác kế tốn Cơng ty TNHH May xuất Hải Đăng.30 2.1.4.1 Mơ hình tổ chức máy kế toán 30 2.1.4.2 Sơ đồ mơ hình máy kế toán 31 Sơ đồ 2.4: Sơ đồ máy kế tốn cơng ty 31 2.1.4.3 Chức nhiệm vụ máy kế toán 31 2.1.4.4 Hình thức ghi sổ kế tốn công ty 32 2.1.4.5 Chế độ sách kế tốn áp dụng công ty .34 2.1.4.6 Hệ thống tài khoản kế tốn cơng 36 2.2 Thực trạng tổ chức cơng tác kế tốn tiền lương khoản trích theo lương Công ty TNHH May xuất Hải Đăng 37 2.2.1 Đặc điểm chung lao động, tiền lương Công ty 37 2.2.1.1 Đặc điểm phân loại lao động Công ty 37 2.2.1.2 Quỹ tiền lương 38 2.2.1.3 Các hình thức trả lương .39 2.2.2 Kế tốn chi tiết tiền lương khoản trích theo lương 39 2.2.3.1 Kế toán chi tiết tiền lương 39 2.2.3.2 Kế tốn chi tiết khoản trích theo lương 52 Khóa luận tốt nghiệp Sinh viên: Nguyễn Thị Bích Ngọc Trường Đại học Cơng nghiệp Hà Nội iii Khoa: Kế tốn - Kiểm toán 2.2.4 Kế toán tổng hợp tiền lương khoản trích theo lương .54 2.2.4.1 Tài khoản sử dụng .54 2.2.4.2 Phương pháp kế toán 54 3.2 Các giải pháp hồn thiện cơng tác kế tốn tiền lương khoản trích theo lương Cơng ty TNHH MXK Hải Đăng 64 3.1.3 Điều kiện hoàn thiện giải pháp 65 KẾT LUẬN 64 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 65 Khóa luận tốt nghiệp Sinh viên: Nguyễn Thị Bích Ngọc Trường Đại học Cơng nghiệp Hà Nội iv Khoa: Kế toán - Kiểm toán DANH MỤC SƠ ĐỒ BẢNG BIỂU Sơ đồ 2.1 :Sơ đồ khái quát quy trình phác thảo mẫu .Error: Reference source not found Sơ đồ 2.2: Sơ đồ tổ chức quy trình sản xuất Error: Reference source not found Sơ đồ 2.3: Sơ đồ máy quản lý Công ty TNHH May xuất Hải Đăng .29 Sơ đồ 2.4: Sơ đồ máy kế toán công ty 31 Biểu mẫu 2.1: Bảng chấm cơng phòng ban .39 Biểu mẫu 2.2: Bảng toán lương BP quản lý 47 Biểu mẫu 2.4: Phiếu chi toán tiền lương phận quản QLDN 51 Biểu mẫu 2.5: Bảng kê trích nộp khoản theo lương (mẫu số 10-LĐTL) .53 Biểu mẫu 2.6: Bảng phân bổ lương BHXH (mẫu số 11-LĐTL) 54 Biểu mẫu 2.7: Sổ nhật ký chung 55 Biểu mẫu 2.8: Sổ TK 334 60 Biểu mẫu 2.9: Sổ chi tiết TK 3383 .62 Biểu mẫu 2.10: Sổ chi tiết TK 3384 63 Biểu mẫu 2.11: Sổ chi tiết TK 3385 64 Khóa luận tốt nghiệp Sinh viên: Nguyễn Thị Bích Ngọc Trường Đại học Cơng nghiệp Hà Nội v Khoa: Kế toán - Kiểm toán DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT STT Từ viết tắt CP BHTN BHXH Cổ phần Bảo hiểm thất nghiệp Bảo hiểm xã hội BHYT BP Bảo hiểm y tế Bộ phận 10 CK CN CNV CP KPCĐ Chuyển khoản Công nhân Công nhân viên Chi phí Kinh phí cơng đồn 11 12 13 14 16 17 18 19 20 KD NLĐ QLDN TMDV TNCN TNDN TM TS VND Kinh doanh Người lao động Quản lý doanh nghiệp Thương mại dịch vụ Thu nhập cá nhân Thu nhập doanh nghiệp Tiền mặt Tài sản Việt Nam đồng Khóa luận tốt nghiệp Diễn giải Sinh viên: Nguyễn Thị Bích Ngọc Trường Đại học Cơng nghiệp Hà Nội Khoa: Kế toán - Kiểm toán LỜI MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Tiền lương phận sản phẩm xã hội, nguồn khởi đầu trình tái sản xuất tạo sản phẩm hàng hố Vì vậy, việc hạch tốn phân bổ xác tiền lương vào giá thành sản phẩm, tính đủ toán kịp thời tiền lương cho người lao động góp phần hồn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh, hạ giá thành sản phẩm, tăng suất lao động, tăng tích luỹ đồng thời cải thiện đời sống người lao động Gắn chặt với tiền lương khoản trích theo lương bao gồm bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế kinh phí cơng đồn Đây quỹ xã hội thể quan tâm toàn xã hội người lao động Vì vậy, việc xây dựng chế trả lương phù hợp, hạch toán đủ tốn kịp thời có ý nghĩa to lớn mặt kinh tế mặt trị người lao động Chính sách tiền lương vận dụng linh hoạt doanh nghiệp phụ thuộc vào đặc điểm tổ chức quản lý, tổ chức sản xuất kinh doanh phụ thuộc vào tính chất cơng việc Vì vậy, việc xây dựng chế trả lương phù hợp, hạch toán đủ toán kịp thời có ý nghĩa to lớn mặt kinh tế mặt trị người lao động Nhận thức tầm quan trọng công tác tiền lương quản lý doanh nghiệp, em chọn đề tài: "Hồn thiện kế tốn tiền lương khoản trích theo lương Cơng ty TNHH May xuất Hải Đăng – Phú Thọ” Mục tiêu nghiên cứu - Mục tiêu chung : Nghiên cứu thực trạng hạch toán kế toán tiền lương khoản trích theo lương Cơng ty TNHH May xuất Hải Đăng Từ đó, đề xuất số giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác kế tốn tiền lương khoản trích theo lương Cơng ty TNHH May xuất Hải Đăng - Mục tiêu cụ thể : + Tìm hiểu sở lý luận tiền lương khoản trích theo lương doanh nghiệp + Phản ánh thực tế hạch toán tiền lương khoản trích theo lương Cơng ty TNHH May xuất Hải Đăng Khóa luận tốt nghiệp Sinh viên: Nguyễn Thị Bích Ngọc Trường Đại học Cơng nghiệp Hà Nội Khoa: Kế toán - Kiểm toán + Đề nhận xét chung đề xuất số biện phát nhằm hồn thiện cơng tác hạch tốn kế tốn tiền lương vác khoản trích theo lương Cơng ty TNHH May xuất Hải Đăng Đối tượng, phạm vi nghiên cứu + Đối tượng nghiên cứu cơng tác kế tốn tiền lương khoản trích theo lương Công ty TNHH May xuất Hải Đăng + Phạm vi mặt không gian: Công ty TNHH May xuất Hải Đăng Địa chỉ: khu 3- xã Hanh Cù- huyện Thanh Ba- tỉnh Phú Thọ + Phạm vi mặt thời gian: Nghiên cứu công tác kế toán năm 2015-2016-2017 Phương pháp nghiên cứu - Phương pháp nghiên cứu chủ yếu dùng phương pháp vấn, điều tra để tìm hiểu tiền lương khoản trích theo lương Công ty TNHH May xuất Hải Đăng Kết cấu đề tài Nội dung đề tài gồm phần sau: Chương 1: Cơ sở lý luận kế toán tiền lương khoản trích theo lương Chương 2: Thực trạng kế tốn tiền lương khoản trích theo lương Cơng ty TNHH May xuất Hải Đăng Chương 3: Hoàn thiện kế tốn tiền lương khoản trích theo lương Cơng ty TNHH May xuất Hải Đăng Khóa luận tốt nghiệp Sinh viên: Nguyễn Thị Bích Ngọc Trường Đại học Cơng nghiệp Hà Nội Khoa: Kế tốn - Kiểm toán CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TỐN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG 1.1 Khái niệm, ý nghĩa, nhiệm vụ, yêu cầu kế tốn tiền lương khoản trích theo lương 1.1.1 Khái niệm tiền lương Tiền lương phạm trù kinh tế với lao động, tiền tệ sản xuất hàng hoá, sản phẩm xã hội, biểu tiền trả cho người lao động theo chất lượng số lượng lao động người, dùng để bù đắp chi phí lao động hiệu lao động đảm bảo tính xác giá thành 1.1.2 Ý nghĩa, nhiệm vụ yêu cầu tiền lương  Ý nghĩa tiền lương: Tiền tệ, giá cả, tiền lương sách quan trọng quốc gia, khơng đòn bẩy kinh tế mà yếu tố nhạy cảm tác động trực tiếp đến tình hình kinh tế trị xã hội nói chung doanh nghiệp nói riêng Do đó, tiền lương có ý nghĩa vai trò quan trọng: + Tiền lương thước đo giá trị sức lao động + Tiền lương đảm bảo tái sản xuất sức lao động bao gồm tái sản xuất giản đơn tái sản xuất mở rộng + Tiền lương sở để kích thích sản xuất + Tiền lương đảm bảo việc tích luỹ để dành  Nhiệm vụ yêu cầu tiền lương: + Tiền lương phải coi giá sức lao động trở thành thu nhập người lao động + Chính sách tiền lương phận cấu thành tổng thể sách kinh tế xã hội Nhà nước, nên thay đổi sách tiền lương phải cải cách sách có liên quan Lương tối thiểu đảm bảo phải thật tảng sách tiền lương + Triệt để xoá bỏ bao cấp, bước tiền tệ hoá tiền lương + Tiền lương phải kích thích người lao động làm việc, tăng cường hiệu máy quản lý Nhà nước Khóa luận tốt nghiệp Sinh viên: Nguyễn Thị Bích Ngọc Trường Đại học Cơng nghiệp Hà Nội Khoa: Kế tốn - Kiểm tốn + Mức lương phải gắn với trình độ phát triển kinh tế, hiệu sản xuất kinh doanh, quan hệ cung cầu lao động biến động giá lạm phát 1.1.3 Phân loại tiền lương Do có nhiều hình thức tiền lương với tính chất khác nhau, chi trả cho đối tượng khác nên cần phân loại tiền lương theo tiêu thức phù hợp Trên thực tế có nhiều cách phân loại tiền lương như: Phân loại tiền lương theo cách thức trả lương (lương sản phẩm, lương thời gian), phân theo đối tượng trả lương (lương gián tiếp, lương trực tiếp), phân loại theo chức lao động tiền lương (lương sản xuất, lương bán hàng, lương quản lý)… Mỗi cách phân loại có tác dụng định quản lý Về mặt hạch toán tiền lương chia làm hai loại là: Tiền lương tiền lương phụ - Tiền lương chính: Bộ phận tiền lương trả cho người lao động thời gian thực tế có làm việc, bao gồm tiền lương cấp bậc, tiền thưởng khoản phụ cấp có tính chất lương Tiền lương cơng nhân sản xuất hạch tốn trực tiếp vào chi phí sản xuất sản phẩm, có quan hệ trực tiếp với khối lượng sản phẩm sản xuất gắn với suất lao động 1.1.4 Các hình thức tiền lương 1.1.4.1 Hình thức trả lương theo sản phẩm Tiền lương theo sản phẩm hình thức tiền lương trả cho người lao động dựa trực tiếp vào số lượng chất lượng sản phẩm (hay dịch vụ), cơng việc mà họ hồn thành đảm bảo yêu cầu chất lượng đơn giá tiền lương tính cho đơn vị sản phẩm, cơng việc Đây hình thức trả lương áp dụng rộng rãi doanh nghiệp, doanh nghiệp sản xuất, chế tạo sản phẩm Bởi hình thức trả lương theo sản phẩm quán triệt đầy đủ nguyên tắc trả lương theo số lượng chất lượng lao động, gắn tiền lương với kết sản xuất kinh doanh người Do kích thích người lao động nâng cao chất lượng lao động, khuyến khích họ học tập văn hoá, kỹ thuật, nghiệp vụ để nâng cao trình độ tay nghề Cơng thức tính: Lsp = ĐG Mtt Trong đó: Lsp: Lương trả theo sản phẩm ĐG: Đơn giá tiền lương sản phẩm Mtt: Số lượng, khối lượng, sản phẩm thực tế sản xuất kỳ hồn thành Khóa luận tốt nghiệp Sinh viên: Nguyễn Thị Bích Ngọc Trường Đại học Cơng nghiệp Hà Nội Khoa: Kế toán - Kiểm toán 1.3.2 Tiền lương sản phẩm trực tiếp cá nhân Chế độ trả lương áp dụng lao động trực tiếp sản xuất sản phẩm, người lao động làm việc mang tính chất tương đối độc lập, định mức kiểm tra nghiệm thu sản phẩm cách cụ thể riêng biệt Tiền công người lao động nhận tính theo cơng thức sau: L ĐG = = LT Q Trong đó: ĐG: đơn giá sản phẩm L: Lương theo cấp bậc công việc Q: Mức sản lượng T: Mức thời gian 1.1.4.2 Tiền lương sản phẩm cá nhân gián tiếp Chế độ trả lương áp dụng người gián tiếp phục vụ sản xuất sản phẩm Đơn giá xác định theo công thức sau : L ĐG = MQ Trong đó: M : Mức phục vụ cơng nhân ĐG : Đơn giá tính theo sản phẩm gián tiếp L : Lương cấp bậc công nhân phụ Q : Mức sản lượng công nhân 1.1.4.3 Tiền lương sản phẩm tập thể Chế độ áp dụng công việc cần tập thể công nhân thực Đơn giá tiền lương tính theo cơng thức sau: L ĐG = - = L T Q Trong đó: ĐG : Đơn giá tính theo sản phẩm tập thể Khóa luận tốt nghiệp Sinh viên: Nguyễn Thị Bích Ngọc Trường Đại học Cơng nghiệp Hà Nội 54 Khoa: Kế tốn - Kiểm toán Biểu mẫu 2.8: Bảng phân bổ lương BHXH (mẫu số 11-LĐTL) Khóa luận tốt nghiệp Sinh viên: Nguyễn Thị Bích Ngọc Trường Đại học Cơng nghiệp Hà Nội 54 Khoa: Kế toán - Kiểm toán Trong tháng Công ty không phát sinh nghiệp vụ người lao động nghỉ ốm đau, thai sản hưởng BHXH 2.2.4 Kế tốn tổng hợp tiền lương khoản trích theo lương 2.2.4.1 Tài khoản sử dụng *TK 334: Phải trả người lao động Tài khoản dùng để phản ánh khoản tình hình tốn khoản phải trả cho CNV doanh nghiệp tiền lương, tiền công, tiền thưởng, BHXH khoản phải trả khác thuộc thu nhập CNV *TK 338: “Phải trả phải nộp khác”: Dùng để phản ánh khoản phải trả phải nộp cho quan pháp luật, cho tổ chức, đoàn thể xã hội, cho cấp kinh phí cơng đồn, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, khoản khấu trừ vào lương theo định tồ án (tiền ni li dị, ni ngồi giá thú, án phí, ) giá trị tài sản thừa chờ xử lý, khoản vay mượn tạm thời, nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn, khoản thu hộ, giữ hộ Tài khoản 338 chi tiết làm khoản: -TK 3382: Kinh phí cơng đồn -TK 3383: Bảo hiểm xã hội -TK 3384: Bảo hiểm y tế -TK 3385 Bảo hiểm TN 2.2.4.2 Phương pháp kế toán Hàng tháng vào tổng số tiền lương phải trả CNV tháng, kế toán vào sổ nhật ký chung sổ tk 334 sổ chi tiết tài khoản 3382, 3383, 3384, 3385 Khóa luận tốt nghiệp Sinh viên: Nguyễn Thị Bích Ngọc Trường Đại học Cơng nghiệp Hà Nội 55 Khoa: Kế tốn - Kiểm toán Biểu mẫu 2.9: Sổ nhật ký chung Đơn vị : Công ty TNNH MXK Hải Đăng Địa : Thanh Ba - Phú Thọ Mẫu số S03a-DNN (Ban hành theo TT số: 133/2017/TT- BTC ngày 26/08/2017 Bộ Trưởng BTC) SỔ NHẬT KÝ CHUNG Tháng Năm 2017 Chứng từ STT Số hiệu tài khoản Số hiệu Ngày tháng Diễn giải A B C D ………………… 75 TH004/6 30/06/17 Lương phận quản lý tháng 6/2017 6422 334 E 75 TH004/6 30/06/17 Lương phận quản lý tháng 6/2017 76 BPBTL6 30/06/17 Tiền BHXH, BHYT, BHTN phải nộp tháng 6/2017 6422 3383 76 BPBTL6 30/06/17 Tiền BHXH, BHYT, BHTN phải nộp tháng 6/2017 76 BPBTL6 30/06/17 Tiền BHXH, BHYT, BHTN phải nộp tháng 6/2017 6422 3384 6422 76 BPBTL6 30/06/17 Tiền BHXH, BHYT, BHTN phải nộp tháng 6/2017 76 BPBTL6 30/06/17 Tiền BHXH, BHYT, BHTN phải nộp tháng 6/2017 76 BPBTL6 30/06/17 77 BTTTL6 30/06/17 77 BTTTL6 30/06/17 77 BTTTL6 30/06/17 77 BTTTL6 30/06/17 77 BTTTL6 30/06/17 77 BTTTL6 30/06/17 Tiền BHXH, BHYT, BHTN phải nộp tháng 6/2017 Tiền BHXH, BHYT, BHTN người lao động phải nộp tháng 6/2017 Tiền BHXH, BHYT, BHTN người lao động phải nộp tháng 6/2017 Tiền BHXH, BHYT, BHTN người lao động phải nộp tháng 6/2017 Tiền BHXH, BHYT, BHTN người lao động phải nộp tháng 6/2017 Tiền BHXH, BHYT, BHTN người lao động phải nộp tháng 6/2017 Tiền BHXH, BHYT, BHTN người lao động phải nộp tháng 6/2017 77 BTTTL6 30/06/17 Tiền KPCĐ doanh nghiệp phải nộp tháng 6/2017 Khóa luận tốt nghiệp Đơn vị tính : Đồng Số phát sinh Nợ Có ……………… …………… 60.994.231 60.994.231 10.978.962 10.978.962 1.829.827 1.829.827 609.942 3385 334 609.942 4.879.538 3383 334 4.879.538 914.913 3384 334 914.913 609.942 3385 6422 609.942 1.219.885 Sinh viên: Nguyễn Thị Bích Ngọc Trường Đại học Cơng nghiệp Hà Nội 77 BTTTL6 56 Khoa: Kế toán - Kiểm toán 30/06/17 Tiền KPCĐ doanh nghiệp phải nộp tháng 6/2017 3382 154 78 TH004/6 30/06/17 Lương phận sản xuất tháng 6/2017 78 TH004/6 30/06/17 Lương phận quản lý tháng 6/2017 334 154 79 BPBTL6 30/06/17 Tiền BHXH, BHYT, BHTN phải nộp tháng 6/2017 79 BPBTL6 30/06/17 Tiền BHXH, BHYT, BHTN phải nộp tháng 6/2017 3383 154 79 BPBTL6 30/06/17 Tiền BHXH, BHYT, BHTN phải nộp tháng 6/2017 79 BPBTL6 30/06/17 Tiền BHXH, BHYT, BHTN phải nộp tháng 6/2017 3384 Tiền BHXH, BHYT, BHTN phải nộp tháng 6/2017 154 79 BPBTL6 30/06/17 79 BPBTL6 30/06/17 79 BTTTL6 30/06/17 79 BTTTL6 30/06/17 79 BTTTL6 30/06/17 79 BTTTL6 30/06/17 79 BTTTL6 30/06/17 79 BTTTL6 30/06/17 Tiền BHXH, BHYT, BHTN phải nộp tháng 6/2017 Tiền BHXH, BHYT, BHTN người lao động phải nộp tháng 6/2017 Tiền BHXH, BHYT, BHTN người lao động phải nộp tháng 6/2017 Tiền BHXH, BHYT, BHTN người lao động phải nộp tháng 6/2017 Tiền BHXH, BHYT, BHTN người lao động phải nộp tháng 6/2017 Tiền BHXH, BHYT, BHTN người lao động phải nộp tháng 6/2017 Tiền BHXH, BHYT, BHTN người lao động phải nộp tháng 6/2017 79 BTTTL6 30/06/17 Tiền KPCĐ doanh nghiệp phải nộp tháng 6/2017 154 79 BTTTL6 30/06/17 Tiền KPCĐ doanh nghiệp phải nộp tháng 6/2017 3385 82 PC-247 30/06/17 Thanh toán lương nhân viên BP Quản lý T6/2017 334 82 PC-247 30/06/17 Thanh toán lương nhân viên BP Quản lý T6/2017 111 83 PC-248 30/06/17 Thanh toán lương nhân viên BP sản xuất T6/2017 334 83 PC-248 30/06/17 Thanh toán lương nhân viên BP Bán hàng T6/2017 111 84 PC-249 30/06/17 Nộp tiền BHXH, BHYT, BHTN T6/2017 3383 Khóa luận tốt nghiệp 1.219.885 106.300.000 106.300.000 19.134.000 19.134.000 3.189.000 3.189.000 1.063.000 3385 334 1.063.000 8.504.000 3383 334 8.504.000 1.594.500 3384 334 1.594.500 1.063.000 3385 1.063.000 2.126.000 2.126.000 39.670.875 54.589.837 100.374.250 95.138.500 43 496.500 Sinh viên: Nguyễn Thị Bích Ngọc Trường Đại học Cơng nghiệp Hà Nội 84 PC-249 57 Khoa: Kế toán - Kiểm toán 30/06/17 Nộp tiền BHXH, BHYT, BHTN T6/2017 111 3384 84 PC-249 30/06/17 Nộp tiền BHXH, BHYT, BHTN T6/2017 84 PC-249 30/06/17 Nộp tiền BHXH, BHYT, BHTN T6/2017 111 Nộp tiền BHXH, BHYT, BHTN T6/2017 3385 84 PC-249 30/06/17 84 PC-249 30/06/17 86 PC-249 30/06/17 86 PC-249 30/06/17 Ngày mở sổ: 01/1/2017 Người lập biểu (Ký, họ tên) Khóa luận tốt nghiệp Nộp tiền BHXH, BHYT, BHTN T6/2017 Nộp kinh phí cơng đồn T6/2017 Nộp kinh phí cơng đồn T6/2017 ………………… Tổng cộng số phát sinh Kế toán trưởng (Ký, họ tên) 43.496.500 528.240 7.528.240 345.885 111 338 3.345.885 1.672.942 111 …………… 4.933.521.172 1.672.942 ………………… 4.933.521.172 Ngày 30 tháng Năm 2017 Giám đốc (Ký, họ tên, đóng dấu) Sinh viên: Nguyễn Thị Bích Ngọc Trường Đại học Cơng nghiệp Hà Nội 60 Khoa: Kế toán - Kiểm toán Biểu mẫu 2.10: Sổ TK 334 Đơn vị : Công ty TNNH MXK Hải Đăng Địa : Thanh Ba - Phú Thọ Mẫu số S03a-DNN (Ban hành theo TT số: 133/2017/TT- BTC ngày 26/08/2017 Bộ Trưởng BTC) SỔ CÁI Tháng Năm 2017 Số hiệu tài khoản: 334 Tên tài khoản: Phải trả người lao động STT Chứng từ Ngày Số hiệu tháng Diễn giải Số hiệu tài khoản Nợ Có D E A B C 75 TH004/6 30/06/17 77 BTTTL6 30/06/17 77 BTTTL6 30/06/17 77 BTTTL6 30/06/17 78 TH004/6 30/06/17 79 BTTTL6 30/06/17 79 BTTTL6 30/06/17 79 BTTTL6 30/06/17 Lương phận sản xuất tháng 6/2017 Tiền BHXH, BHYT, BHTN người lao động phải nộp tháng 6/2017 Tiền BHXH, BHYT, BHTN người lao động phải nộp tháng 6/2017 Tiền BHXH, BHYT, BHTN người lao động phải nộp tháng 6/2017 Thanh toán lương nhân viên BP Quản lý T6/2017 82 PC-247 30/06/17 83 PC-248 30/06/17 Ngày mở sổ: 01/1/2017 Người lập biểu (Ký, họ tên) Khóa luận tốt nghiệp Đơn vị tính : Đồng Số phát sinh Lương phận quản lý tháng 6/2017 Tiền BHXH, BHYT, BHTN người lao động phải nộp tháng 6/2017 Tiền BHXH, BHYT, BHTN người lao động phải nộp tháng 6/2017 Tiền BHXH, BHYT, BHTN người lao động phải nộp tháng 6/2017 Thanh toán lương nhân viên BP sản xuất T6/2017 Tổng cộng số phát sinh Kế toán trưởng (Ký, họ tên) 6422 60.994.231 3383 4.879.538 3384 914.913 3385 609.942 154 106.300.000 3383 8.504.000 3384 1.594.500 3385 1.063.000 111 54.589.837 111 95.138.500 167.294.231 167.294.231 Ngày 30 tháng Năm 2017 Giám đốc (Ký, họ tên, đóng dấu) Sinh viên: Nguyễn Thị Bích Ngọc Trường Đại học Cơng nghiệp Hà Nội 61 Khoa: Kế toán - Kiểm toán Biểu mẫu 2.11: Sổ TK 338 Khóa luận tốt nghiệp Sinh viên: Nguyễn Thị Bích Ngọc Trường Đại học Cơng nghiệp Hà Nội 62 Khoa: Kế toán - Kiểm toán Biểu mẫu 2.12: Sổ chi tiết TK 3383 Đơn vị : Công ty TNNH MXK Hải Đăng Địa : Thanh Ba - Phú Thọ Mẫu số S03a-DNN (Ban hành theo TT số: 133/2017/TT- BTC ngày 26/08/2017 Bộ Trưởng BTC) SỔ CHI TIẾT Tháng Năm 2017 Số hiệu tài khoản: 3383 Tên tài khoản: Bảo hiểm xã hội STT A Chứng từ Ngày Số hiệu tháng B C 76 BPBTL6 30/06/17 77 BTTTL6 30/06/17 79 BPBTL6 30/06/17 79 BTTTL6 30/06/17 84 PC-249 30/06/17 Ngày mở sổ: 01/1/2017 Người lập biểu (Ký, họ tên) Khóa luận tốt nghiệp Diễn giải Số hiệu tài khoản D E Tiền BHXH, BHYT, BHTN phải nộp tháng 6/2017 Tiền BHXH, BHYT, BHTN người lao động phải nộp tháng 6/2017 Tiền BHXH, BHYT, BHTN phải nộp tháng 6/2017 Tiền BHXH, BHYT, BHTN người lao động phải nộp tháng 6/2017 Nộp tiền BHXH, BHYT, BHTN T6/2017 Tổng cộng số phát sinh Kế toán trưởng (Ký, họ tên) Đơn vị tính : Đồng Số phát sinh Nợ Có 6422 10.978.962 334 4.879.538 154 19.134.000 334 8.504.000 111 43.496.500 43.496.500 43.496.500 Ngày 30 tháng Năm 2017 Giám đốc (Ký, họ tên, đóng dấu) Sinh viên: Nguyễn Thị Bích Ngọc Trường Đại học Cơng nghiệp Hà Nội 63 Khoa: Kế toán - Kiểm toán Biểu mẫu 2.13: Sổ chi tiết TK 3384 Đơn vị : Công ty TNNH MXK Hải Đăng Địa : Thanh Ba - Phú Thọ Mẫu số S03a-DNN (Ban hành theo TT số: 133/2017/TT- BTC ngày 26/08/2017 Bộ Trưởng BTC) SỔ CHI TIẾT Tháng Năm 2017 Số hiệu tài khoản: 3384 Tên tài khoản: Bảo hiểm y tế STT A Chứng từ Ngày Số hiệu tháng B C 76 BPBTL6 30/06/17 77 BTTTL6 30/06/17 79 BPBTL6 30/06/17 79 BTTTL6 30/06/17 84 PC-249 30/06/17 Ngày mở sổ: 01/1/2017 Người lập biểu (Ký, họ tên) Khóa luận tốt nghiệp Diễn giải Số hiệu tài khoản D E Tiền BHXH, BHYT, BHTN phải nộp tháng 6/2017 Tiền BHXH, BHYT, BHTN người lao động phải nộp tháng 6/2017 Tiền BHXH, BHYT, BHTN phải nộp tháng 6/2017 Tiền BHXH, BHYT, BHTN người lao động phải nộp tháng 6/2017 Nộp tiền BHXH, BHYT, BHTN T6/2017 Tổng cộng số phát sinh Kế toán trưởng (Ký, họ tên) Đơn vị tính : Đồng Số phát sinh Nợ Có 6422 1.829.827 334 914.913 154 3.189.000 334 1.594.500 111 7.528.240 7.528.240 7.528.240 Ngày 30 tháng Năm 2017 Giám đốc (Ký, họ tên, đóng dấu) Sinh viên: Nguyễn Thị Bích Ngọc Trường Đại học Cơng nghiệp Hà Nội 64 Khoa: Kế toán - Kiểm toán Biểu mẫu 2.14: Sổ chi tiết TK 3385 Đơn vị : Công ty TNNH MXK Hải Đăng Địa : Thanh Ba - Phú Thọ Mẫu số S03a-DNN (Ban hành theo TT số: 133/2017/TT- BTC ngày 26/08/2017 Bộ Trưởng BTC) SỔ CHI TIẾT Tháng Năm 2017 Số hiệu tài khoản: 3385 Tên tài khoản: Bảo hiểm thất nghiệp STT Chứng từ Ngày Số hiệu tháng A B C 76 BPBTL6 30/06/17 77 BTTTL6 30/06/17 79 BPBTL6 30/06/17 79 BTTTL6 30/06/17 84 PC-249 30/06/17 Ngày mở sổ: 01/1/2017 Người lập biểu (Ký, họ tên) Đơn vị tính : Đồng Số phát sinh Diễn giải Số hiệu tài khoản Nợ Có D E Tiền BHXH, BHYT, BHTN phải nộp tháng 6/2017 Tiền BHXH, BHYT, BHTN người lao động phải nộp tháng 6/2017 Tiền BHXH, BHYT, BHTN phải nộp tháng 6/2017 Tiền BHXH, BHYT, BHTN người lao động phải nộp tháng 6/2017 Nộp tiền BHXH, BHYT, BHTN T6/2017 Tổng cộng số phát sinh Kế toán trưởng (Ký, họ tên) 6422 609.942 334 609.942 154 1.063.000 334 1.063.000 111 3.345.885 3.345.885 3.345.885 Ngày 30 tháng Năm 2017 Giám đốc (Ký, họ tên, đóng dấu) Tóm tắt chương 2: Qua nghiên cứu kế tốn tiền lương khoản trích theo lương Cơng ty TNHH MXK Hải Đăng, em nhận thấy kết mà công ty đạt số hạn chế cần khắc phục Do vậy, sở lý luận (chương 1), thực tiễn nghiên cứu (chương 2), em xin đưa số giải pháp nhằm hồn thiện kế tốn tiền lương khoản trích theo lương Cơng ty TNHH MXK Hải Đăng Khóa luận tốt nghiệp Sinh viên: Nguyễn Thị Bích Ngọc Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội 64 Khoa: Kế tốn - Kiểm tốn CHƯƠNG 3: HỒN THIỆN KẾ TỐN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY TNHH MAY XUẤT KHẨU HẢI ĐĂNG 3.1 Yêu cầu ngun tắc hồn thiện kế tốn tiền lương khoản trích theo lương Cơng ty TNHH MXK Hải Đăng Các giải pháp đưa phải phù hợp với chuẩn mực chế độ kế toán hành,dựa quy định,hướng dẫn Bộ tài chính,các bảng biểu,sổ sách,chứng từ lập ghi chép phải quy định Việc hoàn thiện phải phù hợp với đặc điểm sản xuất kinh doanh yêu cầu quản lý doanh nghiệp.Mỗi doanh nghiệp đặc trưng : ngành nghề sản xuất kinh doanh,quy mô đặc điểm lao động … Do vậy,cùng vận dụng chế độ máy công ty khác dẫn đến áp dụng theo cách khác nên hoàn thiện phải gắn với thực tiễn đạt hiệu cao Việc hoàn thiện đảm bảo đáp ứng thơng tin đầy đủ,chính xác,kịp thời để phục vụ cho việc định cho quản lý Hoàn thiện phải sở tiết kiệm giải mối quan hệ chi phí bỏ lợi ích thu được.Biện pháp để nâng cao hiệu kinh doanh doanh nghiệp,nếu biện pháp đưa lại kèm với lãng phí không cần thiết.Tiết kiệm bao gồm tiết kiệm thời gian tiền bạc.Do máy kế tốn nên hồn thiện theo hướng đòi hỏi sức lao động mà khối lượng công việc đảm bảo đầy đủ,nhanh chóng kịp thời điều kiên ngân quỹ giới hạn Q trình hồn thiện phải tính đến trình độ nhân viên kế tốn cơng ty.Vì thân họ người thực biện pháp,có vai trò định đến khả hồn thành công việc,khả áp dụng thay đổi chế độ 3.2 Các giải pháp hồn thiện cơng tác kế tốn tiền lương khoản trích theo lương Công ty TNHH MXK Hải Đăng Lao động người kinh tế vừa yếu tố chi phí yếu tố lợi ích Hiểu theo yếu tố chi phí tư phải sử dụng có hiệu quả, có xuất lao động cao Điều đồng nghĩa với việc doanh nghiệp phải trả cho người lao động khoản tiền định để bù đắp hao phí thể lực, sức lực, trí tuệ người lao động Nếu hiểu theo yếu tố lợi ích phải trì phát triển lao động nhằm cho người lao động có sức khoẻ, có hứng khởi lao động Khóa luận tốt nghiệp Sinh viên: Nguyễn Thị Bích Ngọc Trường Đại học Cơng nghiệp Hà Nội 65 Khoa: Kế toán - Kiểm toán Nâng cao hiệu sử dụng lao động việc tổ chức lao động cách khoa học đem lại xuất lao động cao, hiệu tối ưu, giảm thiểu tối đa chi phí phát sinh sản xuất tạo nhiều giá trị tuân thủ quy định chung Nhà nước lao động thu nhập Sau thời gian tìm hiểu thực tế Công ty TNHH May xuất Hải Đăng xin trình bày số ý kiến đề xuất góp phần nâng cao hiệu sử dụng lao động Công ty - Thứ nhất: Vào cuối kỳ kinh doanh Cơng ty cần phân tích tình hình lao động để đánh giá kiểm tra biến động tình hình sử dụng lao động, trình độ chun mơn tay nghề vạch rõ nguyên nhân ảnh hưởng tích cực hay tiêu cực đến trình sản xuất kết hoạt động kinh doanh Cơng ty Từ bàn bạc, tìm biện pháp quản lý sử dụng lao động cho có hiệu - Thứ hai: Từng bước nâng cao trình độ tay nghề cho người lao động, tạo điều kiện cho người lao động hồn thành tốt nhiệm vụ phân cơng với chất lượng thời gian nhanh sở tiết kiệm lao động nâng cao hiệu sử dụng lao động 3.1.3 Điều kiện hoàn thiện giải pháp Trong kinh tế thị trường sức lao động coi hàng hố việc xác định giá trị có ý nghĩa vơ quan trọng không với người lao động, người sử dụng lao động mà với xã hội Để trình sản xuất diễn liên tục người lao động phải tái sản xuất sức lao động Tiền lương mà Doanh nghiệp trả cho người lao động dùng để bù đắp cho sức lao động mà người lao động bỏ Mặt khác tiền lương kích thích cho người lao động làm việc tốt Thu hút nguồn nhân lực tiềm - Kế tốn cơng cụ quan trọng hệ thống quản lý kinh tế, động lực thúc đẩy doanh nghiệp ngày phát triển làm ăn có hiệu Giúp cho nhà quản lý nắm bắt hội kinh doanh, việc tư vấn tài Vì hồn thiện cơng tác kế tốn mục tiêu hàng đầu, cần thiết doanh nghiệp - Kế tốn tiền lương khoản trích theo lương đắn giúp cho việc quản lý kinh doanh doanh nghiệp vào nề nếp, giảm bớt chi phí không cần thiết Giúp cho doanh nghiệp xác định đắn chi phí sản xuất chi phí kinh doanh cân đối giữ chi phí kết qua tạo ra, nâng cao hiệu kinh tế Khóa luận tốt nghiệp Sinh viên: Nguyễn Thị Bích Ngọc Trường Đại học Cơng nghiệp Hà Nội 66 Khoa: Kế toán - Kiểm toán Công ty TNHH MXK Hải Đăng doanh nghiệp có nhiều đổi q trình sản xuất kinh doanh nhiều lĩnh vực, đặc biệt lĩnh vực sản xuất Với đổi kinh tế thị trường Cơng ty góp phần khơng nhỏ việc giải việc làm cho người lao động nước ta Tổ chức máy quản lý, cải tiến trình sản xuất kinh doanh đồng thời tổ chức lại máy kế tốn Tóm tắt chương 3: Qua nghiên cứu kế tốn tiền lương khoản trích theo lương Công ty TNHH MXK Hải Đăng, em nhận thấy kết mà công ty đạt số hạn chế cần khắc phục Em đưa số giải pháp nhằm hồn thiện kế tốn tiền lương khoản trích theo lương Cơng ty TNHH MXK Hải Đăng để tham mưu cho ban lãnh đạo công ty phòng kế tốn để cơng tác kế tốn tiền lương khoản trích theo lương Cơng ty TNHH MXK Hải Đăng đạt nhiều thành tựu Khóa luận tốt nghiệp Sinh viên: Nguyễn Thị Bích Ngọc Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội 64 Khoa: Kế toán - Kiểm toán KẾT LUẬN Tiền lương yếu tố cấu thành nên giá trị sản phẩm, dịch vụ doanh nghiệp tạo loại chi phí sản xuất kinh doanh Do vậy, doanh nghiệp phải sử dụng sức lao động có hiệu để hạ giá thành sản phẩm, tăng suất lao động, tăng tích lũy đồng thời nâng cao đời sống người lao động Sau thời gian thực tập nghiên cứu Công ty TNHH May xuất Hải Đăng vấn đề liên quan đến tiền lương khoản trích theo lương như: hình thức trả lương áp dụng công ty, chế độ, sách dành cho người lao động, Em nhận thấy cơng tác kế tốn tiền lương có số ưu điểm sau: việc tốn lương khoản trích theo lương cán cơng nhân viên kịp thời, quy định, Công ty sử dụng chứng từ sổ sách mẫu ban hành Bộ Tài góp phần phản ánh rõ ràng khoản mục nghiệp vụ kinh tế phát sinh Bên cạnh ưu điểm đó, cơng tác hạch tốn tiền lương cơng ty số hạn chế cần khắc phục như: việc tính tốn hình thức lương theo sản phẩm chưa đưa hạch toán công nhân làm việc nhiều sản phẩm xếp loại khen thưởng cuối tháng Điều dễ dẫn đến thái độ bi quan, mặc cảm người có tay nghề cao Bên cạnh đó, việc tổng hợp sản lượng đơi nhầm lẫn ảnh hưởng đến việc toán lương Để khắc phục hạn chế em xin đưa giải pháp sau: + Công ty nên sử dụng phần mềm kế tốn máy để tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu công việc + Công ty cần xây dựng chế độ khen thưởng để khuyến khích người lao động làm việc để nâng cao suất, tạo hiệu cao công việc Em xin chân thành cảm ơn hướng dẫn nhiệt tình cơ, phòng kế tốn cơng ty tận tâm giáo viên hướng dẫn giúp đỡ em hồn thành báo cáo Khóa luận tốt nghiệp Sinh viên: Nguyễn Thị Bích Ngọc Trường Đại học Cơng nghiệp Hà Nội 65 Khoa: Kế tốn - Kiểm tốn DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PGS-TS Ngơ Thế Chi, TS Trương Thị Thủy đồng chủ biên (2008), Giáo trình kế tốn tài chính, NXB Tài Chính, Hà Nội PGS-TS Nguyễn Văn Công (2006), Lý thuyết thực hành kế tốn tài chính, NXB Kinh tế quốc dân, Hà Nội TS Phan Đức Dũng (2008), Bài tập giải kế tốn tài chính, NXB Thống kê, Hà Nội PGS-TS Võ Văn Nhị (2007), Nguyên lý kế toán, NXB Thống kê, Hà Nội Chế độ kế toán doanh nghiệp (2007), NXB Hà Nội Luật doanh nghiệp năm 2005 Hệ thống chứng từ tài liệu Công ty TNHH May xuất Hải Đăng năm 2016 Khóa luận tốt nghiệp Sinh viên: Nguyễn Thị Bích Ngọc ... toán CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CƠNG TÁC KẾ TỐN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CƠNG TY TNHH MAY XUẤT KHẨU HẢI ĐĂNG 2.1 Lịch sử hình thành phát triển Công ty TNHH May xuất Hải Đăng 2.1.1... hạch toán kế toán tiền lương 1.3 Kế toán khoản trích theo lương 1.3.1 Kế tốn chi tiết khoản trích theo lương - Thu thập kiểm tra chứng từ: Bảng phân bổ tiền lương, Bảng kê trích nộp khoản theo lương ... khoản khấu trừ vào tiền công, Tiền lương, tiền công lương tiền lương CNV khoản khác phải trả cho CNV chức - Tiền lương, tiền công khoản khác trả cho CNV - Kết chuyển tiền lương công nhân viên
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực trạng kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty TNHH may xuất khẩu hải đăngi, Thực trạng kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty TNHH may xuất khẩu hải đăngi, CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG, Đánh giá ưu nhược điểm của hình thức ghi sổ Nhật ký chung, Sơ đồ 1.6: Trình tự ghi sổ kế toán theo Hình thức kế toán trên máy vi tính, * Kết quả sản xuất kinh doanh của công ty 3 năm gần đây, Bảng 1.1 Bảng các chỉ tiêu tài chính 3 năm gần đây ( đvt đồng), Việc thực hiện các chức năng nhiệm vụ kế toán trong công tác quản lý ở Công ty do bộ máy kế toán đảm nhiệm dưới sự chỉ đạo trực tiếp của kế toán trưởng., Sơ đồ 2.4: Sơ đồ bộ máy kế toán tại công ty, - Từ ngày 01/01/2017, Công ty TNHH May xuất khẩu Hải Đăng áp dụng chế độ kế toán theo Thông tư số 133/2017/TT – BTC ngày 26 tháng 8 Năm 2017 của Bộ Tài Chính. Trước đó, Công ty TNHH May xuất khẩu Hải Đăng áp dụng chế độ kế toán theo QĐ số 48/2006/QĐ – BTC, Do đặc thù ngành may mặc, số lượng lao động nữ trong công ty luôn chiếm ưu thế hơn số lượng lao động nam. Có sự khác biệt như vậy là do đặc điểm kinh doanh của công ty, công ty cần nhiều lao động biết nghề may, có khả năng và kỹ thuật tốt hơn trong công v, * Các chứng từ hạch toán tiền lương:, Biểu mẫu 2.2: Bảng chấm công các phòng ban, *Chứng từ hạch toán các khoản trích theo lương, Trong tháng tại Công ty không phát sinh nghiệp vụ người lao động nghỉ ốm đau, thai sản hưởng BHXH., Biểu mẫu 2.9: Sổ nhật ký chung., Tóm tắt chương 2: Qua nghiên cứu kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH MXK Hải Đăng, em đã nhận thấy những kết quả mà công ty đã đạt được và một số những hạn chế cần được khắc phục. Do vậy, trên cơ sở lý luận (chương 1), thực t, CHƯƠNG 3: HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY TNHH MAY XUẤT KHẨU HẢI ĐĂNG

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn