SKKN MỘT số BIỆN PHÁP QUẢN lý VIỆC tự làm, sử dụng, bảo quản thiết bị dạy học THCS

27 108 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/10/2019, 15:03

MỘT SỐ BIỆN PHÁP QUẢN LÝ VIỆC TỰ LÀM, SỬ DỤNG VÀ BẢO QUẢN THIẾT BỊ DẠY HỌC Ở TRƯỜNG THCS DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT CSVC TBDH PHBM SKKN THCS VD ĐDDH UBND GD&ĐT SL Cơ sở vật chất Thiết bị dạy học Phòng học mơn Sáng kiến kinh nghiệm Trung học sở Ví dụ Đồ dùng dạy học Uỷ ban nhân dân Giáo dục đào tạo Số lượng MỤC LỤC A PHẦN ĐẶT VẤT ĐỀ I Lý chọn đề tài: II Phạm vi đối tượng nghiên cứu: III Mục đích đề tài: IV Điểm kết nghiên cứu: B PHẦN GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ I Cơ sở lý luận, sở thực tiễn Cơ sở lý luận: 1.1 Khái niệm sở vật chất thiết bị dạy học: 1.2 Nội dung sở vật chất thiết bị dạy học: 1.3 Vị trí sở vật chất thiết bị dạy học: 1.4 Vai trò sở vật chất thiết bị dạy học: 1.5 Yêu cầu sở vật chất thiết bị dạy học: 1.6 Quản lý sở vật chất thiết bị dạy học: 1.7 Nội dung quản lý sở vật chất thiết bị dạy học: 1.8 Chức quản lý sở vật chất thiết bị dạy học: 2 Cơ sở thực tiễn: II Thực trạng vấn đề: Đặc điểm tình hình nhà trường: 1.1 Thuận lợi: 1.2 Khó khăn: Một số kết đạt quản lý việc tự làm, sử dụng bảo quản đồ dùng dạy học: III Các biện pháp tiến hành để giải vấn đề: Để quản lý việc tự làm, sử dụng bảo quản thiết bị dạy học có hiệu quả, tơi xin đề xuất số biện pháp sau: Nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm cán bộ, giáo viên, nhân viên việc làm, sử dụng bảo quản thiết bị dạy học: Bồi dưỡng kỹ làm, sử dụng bảo quản thiết bị dạy học cho giáo viên: Kế hoạch hố cơng tác tự làm TBDH: 3.1 Xây dựng kế hoạch: 3.2 Tổ chức thực kế hoạch: 3.3 Chỉ đạo thực kế hoạch: 10 3.4 Kiểm tra việc thực kế hoạch: 11 Sử dụng biện pháp hành biện pháp thi đua quản lý việc tự làm, sử dụng bảo quản thiết bị dạy học 12 4.1 Biện pháp hành chính: 12 Xã hội hố cơng tác xây dựng thiết bị dạy học: 14 IV Hiệu SKKN: 15 C PHẦN KẾT LUẬN 18 I Những học kinh nghiệm: 18 II Một số kiến nghị: 18 Đối với người quản lý thiết bị 18 Đối với giáo viên sử dụng thiết bị 19 Đối với Bộ GD&ĐT: 20 Đối với UBND Huyện: 20 Đối với Sở Giáo dục Đào tạo: 20 TÀI LIỆU THAM KHẢO 21 A PHẦN ĐẶT VẤT ĐỀ I Lý chọn đề tài: Bước vào kỷ XXI, nước ta đứng trước thách thức vô mạnh mẽ Thế giới tiến vũ bão mặt trận sản xuất vật chất nước ta tình trạng lạc hậu nhiều mặt Để vượt qua thách thức đó, phải phát huy nguồn lực người Giáo dục đào tạo giữ vai trò quan trọng việc phát huy nguồn lực Nghị Hội nghị lần thứ Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá VIII khẳng định: “Tiếp tục đổi phương pháp giáo dục - đào tạo tăng cường sở vật chất trường học” “Sử dụng phần vốn vay viện trợ nước để xây dựng sở vật chất cho giáo dục - đào tạo” Theo tinh thần Nghị Đảng, trước yêu cầu cấp bách chất lượng giáo dục đào tạo, Nhà nước đã, tăng cường đầu tư cho trường học nhằm chấm dứt tình trạng trường lớp nghèo nàn, thiếu thiết bị dạy học tối thiểu, cách xây dựng tăng cường sở vật chất để trường học trở thành hệ thống hữu hiệu, yếu tố chủ yếu nhằm đổi phương pháp, đưa việc dạy học đến tầm cao mới, đáp ứng đòi hỏi trước mắt lâu dài nghiệp đất nước Việc đại hoá trường lớp, sở vật chất thiết bị dạy học công việc thiết thực phải thực lâu dài Để đổi phương pháp dạy học, trước mắt nhà trường cần phải sử dụng có hiệu bảo quản tốt sở vật chất thiết bị dạy học có, tự làm thiết bị dạy học, huy động nguồn lực để tăng cường sở vật chất thiết bị dạy học Nhận thức vai trò thiết bị dạy học việc nâng cao chất lượng giáo dục, năm qua, sở đạo phòng giáo dục tổ chức nhiều thi tự làm đồ dùng dạy học như: Gian hàng đồ dùng thiết bị dạy học tự làm, sử dụng bảo quản thiết bị dạy học đáp ứng mục tiêu giáo dục Tuy vậy, chưa có biện pháp quản lý hữu hiệu nên chất lượng công tác chưa đạt hiệu cao cụ thể: trước tháng năm 2016 cơng tác tự làm đồ dùng hạn chế chưa thật trọng Số lượng tham gia nhiều chất lượng ĐDDH tự làm chưa đảm bảo, chồng chéo, nghèo nàn chủng loại, đơn điệu hình thức, thẩm mỹ chưa thuận tiện việc sử dụng Xuất phát từ lý trên, cán quản lý, chăn trở suy nghĩ làm tìm biện pháp quản lý cụ thể để nâng cao chất lượng dạy học trường Một vấn đề trọng quan tâm nhiều năm vấn đề thiết bị dạy học Do chọn nghiên cứu đề tài: “Một số biện pháp quản lý việc tự làm, sử dụng bảo quản thiết bị dạy học trường THCS II Phạm vi đối tượng nghiên cứu: Phạm vi nghiên cứu: Nghiên cứu việc tự làm, sử dụng bảo quản thiết bị dạy học giáo viên; cách xếp, theo dõi, bảo quản thiết bị dạy học nhân viên thiết bị; cách quản lý việc tự làm, sử dụng bảo quản thiết bị dạy học Trường THCS Đối tượng nghiên cứu: Một số biện pháp quản lý việc tự làm, sử dụng bảo quản thiết bị dạy học Trường THCS Thời gian nghiên cứu, áp dụng: Từ tháng 9/2016 đến hết tháng 3/2017 III Mục đích đề tài: Nâng cao nhận thức cán bộ, giáo viên nhân viên việc tự làm, sử dụng bảo quản thiết bị dạy học việc nâng cao chất lượng giảng dạy giáo viên học tập học sinh Giúp nhân viên thiết bị biết cách xếp đồ dùng khoa học, ngăn nắp, biết cách theo dõi chặt chẽ việc mượn trả đồ dùng giáo viên, có trách nhiệm cao việc bảo quản đồ dùng thiết bị Đẩy mạnh phong trào tự làm đồ dùng dạy học của đội ngũ giáo viên Giúp giáo viên có kỹ tự làm, sử dụng đồ dùng phù hợp, có hiệu quả, nâng cao chất lượng dạy Nhằm rèn luyện cho học sinh kỹ thao tác với đồ dùng, có lực khám phá, thực hành, sử dụng có hiệu đồ dùng học thực hành Giúp bậc phụ huynh nhận thức tác dụng đồ dùng việc nâng cao chất lượng học tập học sinh, ủng hộ nhà trường việc bổ sung mua sắm trang thiết bị đồ dùng dạy học Giúp việc quản lý đồ dùng, thiết bị chặt chẽ, tránh thất thoát, hư hỏng Tiết kiệm phần kinh phí việc mua sắm đồ dùng để chi vào hoạt động giáo dục khác IV Điểm kết nghiên cứu: Đây đề tài lần nghiên cứu áp dụng trường THCS so với biện pháp quản lý việc tự làm, sử dụng bảo quản thiết bị dạy học năm học 2015 - 2016, năm học sử dụng số biện pháp sau: Xây dựng quy chế việc tự làm, sử dụng bảo quản thiết bị dạy học cụ thể, chặt chẽ Chỉ đạo tổ chuyên môn bồi dưỡng cho giáo viên cách làm, sử dụng bảo quản đồ dung VD: Hướng dẫn cho toàn giáo viên trường quy trình: Tắt, mở máy chiếu, máy tính, bảng tương tác thơng minh… Chỉ đạo giáo viên tích cực tham khảo hướng dẫn cách làm đồ dùng dạy học tự làm mạng internet Động viên giáo viên tập thiết kế đồ dùng flash để ứng dụng vào việc giảng dạy Sử dụng biện pháp hành chính, biện pháp thi đua việc thực công tác tự làm, sử dụng bảo quản đồ dùng thiết bị dạy học Làm tốt cơng tác xã hội hóa tạo nguồn để mua sắm thêm số đồ dùng phục vụ giảng dạy B PHẦN GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ I Cơ sở lý luận, sở thực tiễn Cơ sở lý luận: 1.1 Khái niệm sở vật chất thiết bị dạy học: Cơ sở vật chất thiết bị dạy học tất phương tiện vật chất huy động vào việc giảng dạy, học tập hoạt động mang tính giáo dục khác để đạt mục đích giáo dục 1.2 Nội dung sở vật chất thiết bị dạy học: Cơ sở vật chất thiết bị dạy học bao gồm thiết bị dùng chung, thiết bị trực quan, thiết bị thực nghiệm môn, thiết bị nghe nhìn phương tiện kỹ thuật phục vụ cho việc dạy học Thiết bị dạy học sản xuất, cung cấp hàng loạt, đồng theo tiêu chuẩn kỹ thuật xác định quốc tế nước thiết bị dạy học quy Ngồi có thiết bị dạy học khơng quy giáo viên học sinh tự làm sưu tầm, tận dụng góp phần khơng nhỏ việc dạy học 1.3 Vị trí sở vật chất thiết bị dạy học: Quá trình dạy học, giáo dục cấu thành nhiều thành tố có liên quan chặt chẽ tương tác với Các thành tố cấu thành trình dạy học là: Mục tiêu Nội dung - Phương pháp - Giáo viên - Học sinh - Thiết bị giáo dục Các yếu tố giúp thực trình dạy học mối quan hệ chúng Mối quan hệ thành tố cấu thành trình dạy học sở vật chất thiết bị dạy học thành tố không tách rời Theo sơ đồ, cặp thành tố có quan hệ tương hỗ hai chiều Việc điều khiển tối ưu mối quan hệ thành tố coi nghệ thuật mặt sư phạm Cơ sở vật chất thiết bị có mặt trình nêu có vai trò thành tố khác thiếu thành tố Như vậy, sở vật chất thiết bị phận cấu thành khơng thể thiếu q trình giáo dục, dạy học 1.4 Vai trò sở vật chất thiết bị dạy học: Cơ sở vật chất thiết bị dạy học có vai trò quan trọng trình dạy học, phận nội dung phương pháp dạy học Đảm bảo tính trực quan dạy học, đảm bảo chất lượng kiến thức, thể tường minh phương pháp làm việc, giúp học sinh rèn luyện kỹ năng, cho phép đa dạng hố loại hình dạy học Phương tiện kỹ thuật dạy học có khả sư phạm to lớn: tăng tốc độ truyền tải mà không làm giảm lượng thông tin, tạo điều kiện sâu vào chất vật tượng, tiết kiệm thời gian, tạo hứng thú lôi người học, cho phép cải tiến hình thức lao động sư phạm, tạo điều kiện cho học sinh thực hành rèn luyện kỹ năng, tạo tình sư phạm “vùng hợp tác” giáo viên học sinh 1.5 Yêu cầu sở vật chất thiết bị dạy học: Thiết bị dạy học phải đảm bảo yêu cầu: tính khoa học (mức độ chuẩn xác việc phản ánh thực), tính sư phạm (sự phù hợp với yêu cầu mặt sư phạm độ rõ, kích thước, màu sắc, dễ sử dụng, phù hợp tâm lý học sinh), tính kinh tế (giá thành tương xứng với hiệu giáo dục đào tạo) 1.6 Quản lý sở vật chất thiết bị dạy học: Là tác động có mục đích người quản lý nhằm xây dựng, phát triển sử dụng có hiệu hệ thống sở vật chất thiết bị dạy học phục vụ đắc lực cho công tác giáo dục đào tạo 1.7 Nội dung quản lý sở vật chất thiết bị dạy học: Bao gồm phòng thiết bị dạy học, phòng thực hành, phòng thí nghiệm, phòng học mơn, thiết bị dạy học môn học, tài liệu trực quan: tranh ảnh, đồ, biểu bảng…, mơ hình tự nhiên nhân tạo, dụng cụ thực nghiệm, phương tiện kỹ thuật, điều kiện hỗ trợ khác: điện, nước… Nội dung quản lý sở vật chất thiết bị dạy học: Xây dựng bổ sung thường xuyên để hình thành hệ thống hoàn chỉnh sở vật chất thiết bị dạy học Duy trì, bảo quản sở vật chất thiết bị dạy học; sử dụng sở vật chấtvà thiết bị dạy học Để sử dụng tốt phải giải số vấn đề mặt quản lý đầu tư trang bị, tạo điều kiện thuận lợi cho việc sử dụng, khai thác, nâng cao trình độ nghiệp vụ, kỹ thuật kỹ cho giáo viên, thực nghiêm túc quy định chuyên môn… 1.8 Chức quản lý sở vật chất thiết bị dạy học: Lập kế hoạch sử dụng trang bị, sửa chữa, bảo quản thiết bị dạy học; tổ chức việc thực kế hoạch; đạo; kiểm tra việc thực kế hoạch có điều chỉnh thích hợp để đảm bảo kế hoạch thực mục tiêu đề Cơ sở thực tiễn: Cơ sở lý luận cho ta hiểu đầy đủ khái niệm, nội dung, vị trí, vai trò, yêu cầu, cách quản lý công tác tự làm, sử dụng bảo quản thiết bị dạy học Thế nhưng, thực tế nhà trường nay, thiết bị dạy học thiếu số lượng, khơng đảm bảo chất lượng, không đồng cấu, số thiết bị cũ, hỏng, nguồn kinh phí nhà nước cấp, mua sắm thiết bị hạn hẹp Bên cạnh đó, việc quản lý sử dụng thiết bị dạy học có nhà trường bất cập; nhận thức cán bộ, giáo viên, vai trò ý nghĩa thiết bị dạy học giáo dục hạn chế; kỹ sử dụng, sửa chữa, bảo quản thiết bị yếu; việc tổ chức dạy học thực hành hình thức, chiếu lệ số trường THCS nằm tình trạng kể Những khó khăn bất cập mâu thuẫn với yêu cầu việc đổi phương pháp dạy học, với nguyện vọng giáo viên giảng dạy, với thiết bị dạy học phù hợp để nâng cao chất lượng giảng, với nguyện vọng nhu cầu học sinh mong muốn nắm bắt kiến thức cách trực quan sinh động rèn luyện kỹ thực hành Đây sở thực tiễn, nguyên nhân để tơi tìm biện pháp nhằm quản lý hiệu việc tự làm, sử dụng bảo quản thiết bị dạy học đáp ứng mục tiêu, chương trình giáo dục II Thực trạng vấn đề: Đặc điểm tình hình nhà trường: 10 Bồi dưỡng kỹ làm, sử dụng bảo quản thiết bị dạy học cho giáo viên: Thực kế hoạch Sở Giáo dục Đào tạo việc tập huấn việc sử dụng thiết bị dạy học, Mỗi đơn vị cử giáo viên cốt cán tham gia lớp bồi dưỡng đầy đủ, thành phần Các cán bộ, giáo viên mà nhà trường lựa chọn để cử tập huấn cá nhân có lực, có trách nhiệm cơng việc với mục đích nhằm tạo hạt nhân tổ chuyên môn việc sử dụng tự làm thiết bị dạy học Sau tập huấn, giáo viên nòng cốt có nhiệm vụ truyền đạt, hướng dẫn giáo viên tổ phương pháp, kỹ sử dụng đồ dùng, thiết bị Mạng internet kho kiến thức khổng lồ cho người có lòng say mê khám phá có trách nhiệm cơng việc Cách làm đồ dùng dạy học giáo viên đăng mạng nhiều Vì vậy, giáo viên tích cực truy cập mạng internet để tìm hiểu học tập cách làm đồ dùng, đặc biệt ý đến việc thiết kế đồ dùng flash để ứng dụng vào giảng dạy tượng vật lý, thí nghiệm hố học, sinh học Đồ dùng thiết kế dạng này, gây hứng thú mà khả tiếp thu học sinh tăng lên nhiều so với việc giáo viên giảng lời minh hoạ hình ảnh tĩnh Đây việc làm không dễ dàng giáo viên có khả tin học, lòng say mê kiên nhẫn Vì vậy, tơi động viên giáo viên có lực tin học tập thiết kế trước, sau nhờ giáo viên hướng dẫn giáo viên trường Song song với việc hướng dẫn giáo viên tự làm đồ dùng việc bồi dưỡng cho giáo viên kỹ sử dụng đồ dùng trọng Ban giám hiệu đạo tổ chuyên môn tổ chức cho giáo viên xây dựng giáo án mẫu, dạy mẫu số thực hành mơn vật lý, hố học, sinh học, cơng nghệ Sau dạy, với nhận xét góp ý nội dung khác phải ý dành thời gian thoả đáng để nhận xét việc chuẩn bị, khai thác sử dụng thiết bị dạy mẫu nhằm làm cho giáo viên thấy ưu điểm, tồn việc chuẩn bị sử dụng đồ dùng Qua đó, giáo viên dự rút học để sau giảng dạy tốt 13 Ngoài ra, ban giám hiệu phân công giáo viên sử dụng đồ dùng thành thạo hướng dẫn giáo viên yếu, giáo viên trường chưa có kinh nghiệm việc sử dụng đồ dùng Ban giám hiệu thường xuyên động viên cán bộ, giáo viên tăng cường sưu tầm sách báo, tạp chí hướng dẫn việc tự làm, sử dụng thiết bị dạy học phục vụ cho việc tự bồi dưỡng giáo viên Qua việc đạo bồi dưỡng từ tổ đến cá nhân, tất cán giáo viên trường có kỹ việc sử dụng đồ dùng, khơng tình trạng thao tác với đồ dùng lúng túng giảng Các giáo viên tự tin với loại tiết có sử dụng đồ dùng trực quan Kế hoạch hố cơng tác tự làm TBDH: 3.1 Xây dựng kế hoạch: Sau nhân viên thiết bị giáo viên môn kiểm tra, phân loại thống kê đồ dùng, thiết bị năm học trước, tiến hành để xây dựng kế hoạch cho năm học Căn để xây dựng kế hoạch văn đạo cấp, kế hoạch việc cung cấp đồ dùng Sở Giáo dục, đề nghị, yêu cầu thiết bị tổ chuyên môn, khả tự làm giáo viên (nguồn vật liệu, vật tư, dụng cụ, kỹ thuật…), nguồn kinh phí mà nhà trường đáp ứng cho việc mua sắm, hỗ trợ, thuê mượn Để kế hoạch mang tính khả thi, tơi u cầu tổ chuyên môn bàn bạc, đăng ký thiết bị tự làm cải tiến Dựa vào trên, chia kế hoạch chung thành kế hoạch phần sau: • Kế hoạch tự làm đồ dùng dạy học • Kế hoạch sửa chữa, cải tiến đồ dùng thiết bị • Kế hoạch mua bổ sung đồ dùng thiết bị Các kế hoạch xây dựng tiến hành từ đầu năm học Ngoài ra, trình tổ chức, kiểm tra việc thực hiện, điều chỉnh kế hoạch phù hợp với khả kinh phí, điều kiện lao động, kỹ thuật Nhờ dựa khoa học điều kiện cụ thể nhà trường mà kế hoạch xây dựng chặt chẽ, khoa học, sát với thực tế, có tính khả thi cao 14 3.2 Tổ chức thực kế hoạch: Trong buổi họp hội đồng đầu năm học, tơi triển khai kế hoạch đến tồn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên trường yêu cầu thực nghiêm túc theo kế hoạch đề Trong q trình thực hiện, có vướng mắc phải báo cáo kịp thời để có hướng khắc phục Nhằm khuyến khích cơng tác tự làm đồ dùng dạy học, dựa nguồn kinh phí nhà trường, tơi đồng chí Ban liên tịch nhân viên kế toán bàn bạc đưa chế hỗ trợ sau: thiết bị tự làm sửa chữa đơn giản: tranh vẽ, nối dây điện giáo viên tự lo nguyên vật liệu; thiết bị có chất lượng nhà trường đánh giá cao thiết bị giải Hội thi thiết bị dạy học tự làm cấp trường, tiền thưởng, nhà trường hỗ trợ 100% vật liệu thiết bị Để có xác cho việc đánh giá chất lượng đồ dùng, tổ chuyên môn bàn bạc thống xây dựng tiêu chuẩn đồ dùng tự làm cải tiến sau: Đảm bảo tính thẩm mỹ: Là đồ dùng có kích thước phù hợp, hình dáng màu sắc đẹp, hài hồ Đảm bảo sư phạm: Là đồ dùng an toàn, phù hợp với lứa tuổi, có tác dụng giáo dục học sinh Hiệu quả, thiết thực: Là đồ dùng dễ sử dụng, phải phục vụ hiệu cho nhiều dạy, thiết bị nhà trường chưa có hỏng, không phù hợp, bền, dễ vận chuyển, dễ sửa chữa cải tiến, sử dụng vật liệu rẻ tiền, sẵn có, có khả làm mẫu để làm thiết bị khác Khi xây dựng xong, thông qua tiêu chuẩn đồ dùng đến cán bộ, giáo viên nhà trường yêu cầu đánh giá đồ dùng, phải vào tiêu chuẩn đưa Tôi đạo đoàn thể nhà trường tổ chuyên mơn bố trí thời gian thích hợp thích hợp để giáo viên thực kế hoạch, tạo điều kiện cho giáo viên liên hệ với sở kinh tế, đơn vị bạn để tranh thủ nguồn vật tư, kỹ thuật, kinh nghiệm giúp giáo viên có điều kiện tốt để thực việc làm đồ dùng có hiệu 3.3 Chỉ đạo thực kế hoạch: 15 Tôi đạo tổ chuyên môn vào kế hoạch chung trường để xây dựng kế hoạch tuần, tháng việc tự làm cải tiến thiết bị dạy học, thu nhập thông tin phản hồi từ tổ chuyên mơn đến cá nhân để có biện pháp điều chỉnh kế hoạch nhà trường Tôi đề thời gian nghiệm thu thiết bị: cấp tổ: lần/ tháng, cấp trường: lần/ học kỳ Trước nghiệm thu, thiết bị phải kiểm tra qua việc sử dụng dạy có đại diện nhà trường, giáo viên môn dự giờ, lấy ý kiến cán bộ, giáo viên để đưa định điều chỉnh, thay đổi phù hợp để sử dụng rộng rãi Các thiết bị sau nghiệm thu coi tài sản nhà trường, vào sổ đồ dùng dạy học tự làm, bảo quản bố trí sử dụng thiết bị khác Nhằm vận động, thu hút giáo viên vào việc làm sử dụng đồ dùng dạy học, nhà trường tổ chức thi đồ dùng dạy học tự làm cấp trường đợt hội giảng để tạo phong trào, động viên khích lệ giáo viên khen thưởng vật chất thiết bị hiệu quả, chất lượng Ngoài ra, ban giám hiệu người chủ đạo việc tổ chức chuyên đề gắn với việc tự làm thiết bị để tạo động cơ, nhu cầu kỹ cho giáo viên Các nhà trường dự kiến tổ chức tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm việc tự làm, sử dụng bảo quản thiết bị dạy học vào tháng 5/2016 để điều chỉnh, thay đổi hợp lý cho công tác lập kế hoạch tổ chức đạo thực cho năm học sau 3.4 Kiểm tra việc thực kế hoạch: Kế hoạch hóa việc tự làm thiết bị dạy học đảm bảo cho công tác tự làm thiết bị dạy học trở thành nhu cầu giáo viên, yêu cầu việc đổi phương pháp dạy học tình hình sở vật chất thiết bị dạy học thiếu Làm tốt cơng tác tự làm thiết bị dạy học bổ sung cho nhà trường qua năm học thiết bị dạy học để ngày đảm bảo yêu cầu thiết bị mà quan trọng rèn luyện cho giáo viên kỹ năng, thói quen sử dụng thiết bị, thực hành Kiểm tra biện pháp quan trọng công tác quản lý kế hoạch Vì vậy, tơi đạo tổ chun mơn kiểm tra công tác tự làm thiết bị dạy học phải tập trung vào nội dung sau: Kiểm tra chủng loại đồ dùng tự làm Kiểm tra thời gian 16 hoàn thành đồ dùng: Việc kiểm tra đảm bảo cho thiết bị tự làm phục vụ trực tiếp cho giảng Với đồ dùng này, thời gian hoàn thành phải trước thời gian giáo viên giảng Kiểm tra chất lượng, hiệu đồ dùng: Đây việc kiểm tra tương đối phức tạp, cần phải có thời gian để thử nghiệm thiết bị qua việc sử dụng giảng dạy tranh thủ ý kiến giáo viên, học sinh Kiểm tra tiêu chuẩn thiết bị, có ý kiến kịp thời cho việc điều chỉnh cách bố trí, màu sắc, kích thước… đảm bảo cho thiết bị mang tính sư phạm cao tơi thấy vấn đề mà phận khơng nhỏ giáo viên hạn chế Để trách việc đánh giá không thực chất tổ chun mơn, ngồi việc kiểm tra định kỳ, ban giám hiệu tiến hành kiểm tra đột xuất xem tổ chun mơn có đánh giá thực chất hay không Việc kiểm tra vấn đề bảo quản thiết bị nhà trường thường xuyên quan tâm thường xuyên đạo tổ chuyên môn kiểm tra, nhắc nhở giáo viên, nhân viên bảo quản đồ dùng Với nhân viên thiết bị, ban giám hiệu trực tiếp kiểm xem xếp đồ dùng có ngăn nắp khoa học không, cách lập sổ ghi chép theo dõi việc mượn trả đồ dùng giáo viên nào, có trách nhiệm việc bảo quản thiết bị hay khơng Thấy nhân viên thiết bị lúng túng cơng việc, Ban giám hiệu tận tình hướng dẫn, bảo kịp thời Khi nhân viên chưa có trách nhiệm cơng việc, Ban giám hiệu nhắc nhở có hình thức kỷ luật phù hợp nhân viên vi phạm Ban giám hiệu đạo nhân viên thiết bị có kế hoạch xếp, lau chùi đồ dùng kho thường xuyên Qua việc kiểm tra sát tổ chuyên môn, nhà trường, cán bộ, giáo viên, nhân viên có ý thức công việc Các đồ dùng tự làm đảm bảo theo tiêu chuẩn mà nhà trường đưa Các giáo viên nhân viên có trách nhiệm cao việc bảo quản thiết bị Sử dụng biện pháp hành biện pháp thi đua quản lý việc tự làm, sử dụng bảo quản thiết bị dạy học 4.1 Biện pháp hành chính: Việc xây dựng quy chế cụ thể việc tự làm, sử dụng bảo quản đồ dùng dạy học giúp cho cán bộ, giáo viên, nhân viên thực công tác nghiêm túc, giúp 17 người hiệu trưởng vào nội dung quy chế để quản lý vấn đề chặt chẽ hiệu Vì vậy, đầu năm, ban giám hiệu xây dựng dự thảo quy chế tổ chức họp hội đồng để cán bộ, giáo viên, nhân viên bàn bạc, góp ý kiến xây dựng Sau chỉnh sửa, quy chế thông qua tồn thể nhà trường Quy chế có nội dung sau: Nhân viên thiết bị phải xếp đồ dùng khoa học, ngăn nắp, rõ ràng có trách nhiệm cao việc bảo quản thiết bị, có đầy đủ lại hồ sơ sổ sách thiết bị: VD: - Sổ theo dõi việc mượn trả thiết bị - Phiếu đăng ký mượn đồ dùng - Sổ đăng ký sử dụng máy chiếu - Sổ theo dõi mua bổ sung đồ dùng thiết bị năm - Sổ theo dõi đồ dùng thiết bị cấp năm - Sổ theo dõi mối mọt năm… Nếu để xảy tình trạng hư hỏng, mát thiếu trách nhiệm phải đền khơng bình xét thi đua năm học Mỗi tổ chuyên môn cử giáo viên hỗ trợ phụ trách thiết bị dạy học mơn mình, giáo viên có nhiệm vụ giúp nhân viên thiết bị kiểm tra việc xếp, phân loại thiết bị theo môn, khối, lớp, bài, với giáo viên khác chuẩn bị thí nghiệm Mỗi tổ mơn năm học phải tổ chức chun đề có bàn giải pháp kinh nghiệm sử dụng hiệu thiết bị dạy học, tự làm đồ dùng dạy học Dành lượng thời gian thích hợp buổi sinh hoạt tổ chuyên môn để bàn nội dung thiết bị dạy học Trong tiết dạy thao giảng, kiểm tra đánh giá chun mơn, ngồi việc đánh giá mặt khác giáo viên khơng sử dụng thiết bị dạy học mà nhà trường có tự làm xếp loại yếu; có sử dụng khơng thành thạo, hiệu thí nghiệm khơng cao xếp loại trung bình; sử dụng tương đối thành thạo đồ dùng xếp loại khá; sử dụng thành thạo hướng dẫn học sinh sử dụng tốt đồ dùng xếp loại giỏi Khuyến khích việc cải tiến, sưu tầm, huy động thiết bị dạy học phục vụ cho việc giảng dạy giáo viên học tập học sinh Giáo viên mượn, trả thiết bị quy định, tự bảo quản thiết bị mượn, tránh để hỏng Việc sử dụng 18 thiết bị dạy học bắt buộc tất giáo viên Mỗi giáo viên năm học phải tự làm bốn đồ dùng dạy học có chất lượng đề xuất sáng kiến cải tiến thiết bị dạy học nhằm tăng cường thiết bị dạy học cho nhà trường Tăng cường việc hướng dẫn cho học sinh kỹ sử dụng thiết bị thí nghiệm Đảm bảo giảng dạy yêu cầu thực hành, ngoại khoá Để quy chế có hiệu lực cơng cụ hữu hiệu việc quản lý, Ban Giám hiệu nhà trường phối hợp với tổ chuyên môn thường xuyên kiểm tra thực nghiêm túc theo quy chế Do vậy, cán bộ, giáo viên nhân viên có ý thức, trách nhiệm công việc Trong năm học, tình trạng mát đồ dùng Các tiết dạy giáo viên có đầy đủ đồ dùng trực quan, khơng có tiết dạy yếu khơng có sử dụng đồ dùng thiết bị dạy học Các dạy đạt giỏi tăng năm học trước 4.2 Biện pháp thi đua: Thi đua biện pháp quan trọng việc nâng cao chất lượng hoạt động nhà trường Thi đua giúp cán bộ, giáo viên, nhân viên phấn đấu để đạt hiệu cao cơng việc Vì vậy, đầu năm học, tơi Ban liên tịch nhà trường thực biện pháp đẩy mạnh cơng tác thi đua Trong đó, đưa nội dung thực việc sử dụng, tự làm bảo quản thiết bị dạy học tiêu chí để xếp loại thi đua hàng tháng, học kỳ, năm học Kết thúc đợt thi đua, sơ kết học kỳ Hội đồng thi đua khen thưởng nhà trường tiến hành bình xét khen thưởng cho tập thể, cá nhân có thành tích, có trách nhiệm công tác tự làm, sử dụng bảo quản thiết bị dạy học Quá trình họp xét diễn cơng bằng, khánh quan, xác Vì thế, tất cán bộ, giáo viên nhân viên trường thấy thoả đáng Trong năm học khơng có tình trạng thắc mắc xảy Nhờ sử dụng biện pháp hành biện pháp động viên, khen thưởng kịp thời, đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường nêu cao tinh thần trách nhiệm cơng tác bảo quản đồ dùng, có ý thức tự làm đồ dùng, số lượng chất lượng đồ dùng nâng lên so với năm học trước Xã hội hố cơng tác xây dựng thiết bị dạy học: 19 Nhằm tăng cường thiết bị dạy học, huy động việc tự làm đồ dùng giáo viên chưa đủ mà nhà trường cần phải làm tốt cơng tác xã hội hóa giáo dục Dù đơn vị bạn đóng xã đặc biệt khó khăn hay xã có kinh tế phần đa phụ huynh trường người dân lao động, số phụ huynh thuộc diện hộ nghèo Làm để huy động nguồn đóng góp phụ huynh điều kiện kinh tế họ gặp nhiều khó khăn, thói quen nhà nước nhân dân hỗ trợ từ lâu ăn sâu vào nhận thức người dân nơi đâu nên việc vận động họ hỗ trợ kinh phí để mua sắm đồ dùng việc làm khơng đơn giản Nhận thức điều đó, họp phụ huynh nhà trường, ban giám hiệu tiến hành tuyên truyền mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực nâng cao chất lượng giáo dục đòi hỏi phải có đồ dùng dạy học đến tồn thể bậc phụ huynh Ban giám hiệu đạo giáo viên chủ nhiệm tiếp tục tuyên truyền họp phụ huynh lớp Ngoài ra, nhà trường nhờ ủy ban xã nơi đơn vị đóng tuyên truyền đến hộ dân Do vậy, nhà trường bậc phụ huynh ủng hộ Điều đáng mừng có phụ huynh thuộc diện hộ nghèo tham gia Được trí bậc phụ huynh, tơi đồng chí Ban Giám biệu phối hợp bàn bạc với Ban Đại diện cha mẹ học sinh để xây dựng kế hoạch thu chi phù hợp Ban Đại diện cha mẹ học sinh đứng lập sổ ghi chép thu tiền, quản lý việc thu chi Nhà trường tham mưu với phụ huynh số lượng, chủng loại chất lượng đồ dùng cần mua Cuối học kỳ cuối năm học, Ban Đại diện cha mẹ học sinh nhà trường phụ huynh lớp có trách nhiệm tốn cơng khai đến tất bậc phụ huynh trường Nhờ việc thực thu chi chặt chẽ mà năm học vừa qua khơng có trường hợp phụ huynh thắc mắc vấn đề thu chi cho việc mua sắm đồ dùng nhà trường Nhà trường trang bị thêm số đồ dùng thiết yếu cho việc giảng dạy IV Hiệu SKKN: Qua việc áp dụng số biện pháp quản lý việc tự làm, sử dụng bảo quản thiết bị dạy học, nhà trường thu số kết sau: 20 Cán quản lý, giáo viên, nhân viên trường nhận thức tầm quan trọng công tác tự làm, sử dụng bảo quản thiết bị dạy học Nhân viên thiết bị biết xếp đồ dùng, thiết bị khoa học, ngăn nắp; có đầy đủ sổ theo dõi việc mượn trả đồ dùng giáo viên; có trách nhiệm cao việc bảo quản thiết bị đồ dùng dạy học Phong trào tự làm đồ dùng nhà trường phát động toàn thể giáo viên nhiệt tình hưởng ứng 100% giáo viên trường tự làm đồ dùng dạy học Kết tổng hợp việc xếp loại đồ dùng năm học 2015 - 2016 sau: Tổng số giáo Tổn Xếp loại g số Trung bình đồ dùng RL RL RL Kết tổng hợp việc xếp loại đồ dùng năm học 2016 - 2017 sau: Xếp loại Tổng số Tổng số giáo viên đồ dùng Trung bình RL RL RL Các loại đồ dùng tự làm đảm bảo an tồn, có tính thẩm mỹ, tính sư phạm, sử dụng thuận tiện, có tác dụng hỗ trợ cho tiết dạy Tiết học có đồ dùng giáo viên sinh động, gây hứng thú cho học sinh Tỉ lệ học sinh hiểu tăng lên Học sinh có số kỹ tháo tác thực hành với đồ dùng Điều góp phần nâng cao chất lượng giáo dục 21 Tất cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường nêu cao tinh thần trách nhiệm việc bảo quản đồ dùng Tỉ lệ hư hỏng nhóm đồ dùng thiết bị dạy học năm học giảm so với năm học trước 4% Với trường đóng địa bàn thuận lợi, phụ huynh có điều kiện kinh tế việc thực cơng tác xã hội hố giáo dục việc đơn giản với số trường đóng địa bàn kinh tế gặp nhiều khó khăn, số phụ huynh thuộc diện hộ nghèo bậc phụ huynh đóng góp ủng hộ nhà trường 1.000.000 đồng để mua sắm đồ dùng dạy học Số tiền nhỏ thành công bước đầu nhà trường, tiền đề cho cơng tác xã hội hố giáo dục năm học tới Nhờ tất nỗ lực tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên với ủng hộ nhiệt tình bậc phụ huynh mà công tác mua sắm, tự làm, sử dụng bảo quản thiết bị dạy học nhà trường năm học đạt hiệu cao nhiều so với năm học trước, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục học sinh, tiết kiệm phần kinh phí để sử dụng vào hoạt động giáo dục khác C PHẦN KẾT LUẬN I Những học kinh nghiệm: Muốn quản lý việc sử dụng, tự làm bảo quản đồ dùng dạy học nhà trường có hiệu quả, nhân viên thiết bị cần phải thực tốt nội dung sau: Kiểm tra, thống kê số lượng, chất lượng đồ dùng cũ, từ lập dự trù kinh phí mua sắm, sửa chữa phù hợp, có hiệu quả, tránh lãng phí Xây dựng kế hoạch phù hợp việc dự trù kinh phí mua sắm đồ dùng kế hoạch quản lý việc tự làm, sử dụng bảo quản đồ dùng cụ thể cho năm học Tích cực tuyên truyền tầm quan trọng việc tự làm, sử dụng bảo quản đồ dùng, thiết bị dạy học để nâng cao nhận thức cho cán bộ, giáo viên nhân viên trường 22 Hướng giáo viên môn việc lấy xếp, theo dõi bảo quản đồ dùng Phát động phong trào tự làm đồ dùng dạy học bồi dưỡng kỹ sử dụng đồ dùng, thiết bị cho đội ngũ cán bộ, giáo viên Chỉ đạo giáo viên sưu tầm ứng dụng có chọn lọc đồ dùng flash mạng internet Động viên giáo viên mạnh dạn thiết kế đồ dùng flash ứng dụng vào giảng dạy Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc làm, sử dụng bảo quản dạy học Có hình thức khen thưởng kịp thời có hình thức xử lý nghiêm minh cán bộ, giáo viên, nhân viên vi phạm Mạnh dạn tham mưu với cấp việc cung cấp đồ dùng, thiết bị cho nhà trường Tích cực phối hợp với phụ huynh việc mua sắm thêm số đồ dùng thiếu cho nhà trường II Một số kiến nghị: Đối với người quản lý thiết bị - Xây dựng kế hoạch quy chế bảo quản sử dụng TBDH - Có kế hoạch kiểm tra, đánh giá trạng CSVC TBDH; sửa chữa, mua bổ sung CSVC TBDH từ đầu năm học (tháng hàng năm) - Xây dựng quy chế bảo quản TBDH quy định nhiệm vụ cụ thể cho tổ trưởng chuyên môn, viên chức phụ trách thiết bị giám sát, đạo: - Tiếp nhận thiết bị dạy học Bộ, Sở, phòng Giáo dục cung cấp mua bổ sung hang năm từ đơn vị cung cấp phải kết hợp với tổ chuyên môn, giáo viên môn kiểm tra lại số lượng chất lượng thiết bị, có biên bàn giao Lập hồ sơ quản lý chi tiết, cụ thể loại thiết bị Vào sổ theo dõi loại thiết bị: VD Thiết bị cấp vào riêng ĐDDH tự làm vào quyển, TBDH mua bổ sung hàng năm vào … 23 - Viên chức phụ trách TBDH có trách nhiệm xếp thiết bị dạy học cách khoa học, dễ thấy, dễ lấy, dễ bảo quản, dễ sử dụng Đây khâu quan trọng để hạn chế tâm lý ngại sử dụng thiết bị dạy học - Lưu tồn loại hố đơn, chứng từ nhập thiết bị mua bổ sung hàng năm coi phần quản lý tài sản Nhà nước - Kết hợp tổ trưởng chuyên môn với giáo viên xây dựng kế hoạch sử dụng thiết bị dạy học năm, tháng, tuần tổ, cá nhân theo dõi phân phối chương trình thơng qua Ban giám hiệu - Hằng năm nhà trường phát động giáo viên, học sinh tự làm đồ dùng dạy học để bổ sung cho PHBM Thường xuyên cập nhật, giới thiệu TBDH để đáp ứng yêu cầu đổi phương pháp dạy học Các PHBM kết nối mạng để giáo viên tìm thêm tư liệu phục vụ cho cơng tác giảng dạy; Đối với giáo viên sử dụng thiết bị - Nâng cao nhận thức cho giáo viên việc sử dụng TBDH nhằm giúp họ ý thức cần thiết có nhu cầu sử dụng thường xuyên thiết bị này, phát huy hiệu sử dụng chúng học điều thiết yếu - Để nâng cao nhận thức cho giáo viên phó hiệu trưởng phụ trách CSVC TBDH cần phải thực công việc sau đây: - Kịp thời giới thiệu danh mục, TBDH mà nhà sản xuất, nhà cung cấp có - Tập huấn phương pháp dạy học cải tiến có kết phải sử dụng TBDH - Biểu tính đưa lại hiệu dạy học TBDH có - Có quy định nhà trường vừa bắt buộc, vừa khích lệ giáo viên phải sử dụng TBDH lên lớp 24 - Tổ chức thường xuyên hội thảo, chuyên đề trao đổi kinh nghiệm sử dụng TBDH đem lại hiểu dạy học - Bồi dưỡng cho giáo viên sử dụng hiệu quả, khoa học, an toàn thiết bị dạy học - Mỗi nhóm chun mơn cử giáo viên phụ trách thiết bị dạy học mơn mình, giáo viên có nhiệm vụ kết hợp với nhân viên thiết bị, thí nghiệm xếp kiểm tra, phân loại thiết bị theo lớp, theo bài, môn, khối, giúp nhà trường quản lý số thiết bị có môn - Việc sử dụng thiết bị dạy học bắt buộc tất giáo viên; Nhà trường kiểm tra đánh giá chuyên môn phát giáo viên khơng sử dụng TBDH có sử dụng mà khơng thành thạo, thí nghiệm khơng thành công… Ban giám hiệu nhắc nhở, tái phạm nhiều lần bị hạ bậc thi đua cuối năm - Giáo viên tự bảo quản thiết bị mượn, tránh để mát, hỏng, mượn trả thiết bị qui định Đối với Bộ GD&ĐT: Chỉ đạo sở sản xuất thiết bị dạy học đảm bảo chất lượng, đồng cấu, đảm bảo tiêu chuẩn sư phạm, dễ sử dụng, nhiều tính tác dụng, phù hợp với nội dung chương trình giảng dạy học tập, có tài liệu hướng dẫn sử dụng kèm theo Đối với UBND Huyện: Tạo nguồn kinh phí để nhà trường trang bị bổ sung thiết bị, phương tiện kỹ thuật dạy học Đối với Sở Giáo dục Đào tạo: Công ty sách - thiết bị trường học cung cấp kịp thời thiết bị mà trường đặt mua 25 Mở lớp bồi dưỡng đổi phương pháp giảng dạy, kỹ sử dụng thiết bị dạy học Liên kết với công ty tin học để mở lớp tập huấn việc thiết kế đồ dùng flash máy vi tính cho giáo viên TÀI LIỆU THAM KHẢO 26 Nghị Hội nghị lần thứ - Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá VIII Luật Giáo dục - Luật số 38/2005/QH11 Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật Giáo dục - Luật số 44/2009/QH12 Điều lệ trường THCS - Quyết định số:07/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 02/4/2007 - Bộ Giáo dục Đào tạo Các văn Phòng Giáo dục Đào tạo, Sở Giáo dục Đào tạo huyện hướng dẫn việc tự làm, sử dụng bảo quản đồ dùng dạy học nhà trường 27 ... thiết bị dạy học nhân viên thiết bị; cách quản lý việc tự làm, sử dụng bảo quản thiết bị dạy học Trường THCS Đối tượng nghiên cứu: Một số biện pháp quản lý việc tự làm, sử dụng bảo quản thiết bị dạy. .. trường THCS so với biện pháp quản lý việc tự làm, sử dụng bảo quản thiết bị dạy học năm học 2015 - 2016, năm học sử dụng số biện pháp sau: Xây dựng quy chế việc tự làm, sử dụng bảo quản thiết bị dạy. .. cao việc bảo quản thiết bị Sử dụng biện pháp hành biện pháp thi đua quản lý việc tự làm, sử dụng bảo quản thiết bị dạy học 4.1 Biện pháp hành chính: Việc xây dựng quy chế cụ thể việc tự làm, sử
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN MỘT số BIỆN PHÁP QUẢN lý VIỆC tự làm, sử dụng, bảo quản thiết bị dạy học THCS, SKKN MỘT số BIỆN PHÁP QUẢN lý VIỆC tự làm, sử dụng, bảo quản thiết bị dạy học THCS, Nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, giáo viên, nhân viên trong việc làm, sử dụng và bảo quản thiết bị dạy học:

Từ khóa liên quan