Vận dụng mô hình lớp học đảo ngược trong dạy học sinh học tế bào ở trường trung học phổ thông

92 121 1
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/10/2019, 14:17

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM –––––––––––––––––––––––––––– NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG VẬN DỤNG MƠ HÌNH LỚP HỌC ĐẢO NGƯỢC TRONG DẠY HỌC SINH HỌC TẾ BÀO Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC THÁI NGUYÊN - 2019 Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM –––––––––––––––––––––––––––– NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG VẬN DỤNG MƠ HÌNH LỚP HỌC ĐẢO NGƯỢC TRONG DẠY HỌC SINH HỌC TẾ BÀO Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG Ngành: Lý luận Phương pháp dạy học môn Sinh học Mã ngành: 8140111 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC Người hướng dẫn khoa học: TS Nguyễn Thị Hằng THÁI NGUYÊN - 2019 Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu của riêng Các kết quả nêu luận văn trung thực chưa từng được bảo vệ trước bất kỳ hội đồng trước Thái Nguyên, tháng năm 2019 Tác giả luận văn Nguyễn Thị Thu Hương Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn LỜI CẢM ƠN Tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến TS Nguyễn Thị Hằng - Người tận tình hướng dẫn, giúp đỡ tơi suốt q trình thực hoàn thành luận văn; Xin trân thành cảm ơn Ban Giám hiệu, Khoa Sinh học, Phòng Đào tạo Trường Đại học Sư Phạm - Đại học Thái Nguyên tạo điều kiện thuận lợi giúp đỡ suốt trình học tập nghiên cứu; Xin chân thành cảm ơn Ban Giám hiệu, giáo viên môn Sinh học, học sinh khối 10 năm học 2018 - 2019 trường THPT Lưu Nhân Chú - Đại Từ, trường THPT Yên Ninh - Phú Lương, trường THPT Thái Nguyên, trường THPT Lương Ngọc Quyến tỉnh Thái Nguyên tạo điều kiện giúp đỡ tơi q trình điều tra thực nghiệm sư phạm Xin chân thành cảm ơn gia đình bạn bè ln động viên, khún khích tơi q trình học tập hồn thành luận văn Thái Nguyên, tháng năm 2019 Tác giả luận văn Nguyễn Thị Thu Hương Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn MỤC LỤC Trang Lời cam đoan i Lời cảm ơn .ii Mục lục iii Danh mục từ viết tắt iv Danh mục bảng v Danh mục hình vi MỞ ĐẦU 1 Lí lựa chọn đề tài Mục tiêu nghiên cứu 3 Đối tượng, khách thể nghiên cứu Nội dung nghiên cứu Giả thuyết khoa học Phương pháp nghiên cứu Đóng góp mới của đề tài Giới hạn phạm vi nghiên cứu Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI 1.1 Tình hình nghiên cứu vận dụng mơ hình lớp học đảo ngược 1.1.1 Trên thế giới 1.1.2 Ở Việt Nam 1.2 Khái niệm lớp học đảo ngược 1.2.1 Lớp học đảo ngược gì? 1.2.2 Đặc điểm của mơ hình lớp học đảo ngược 10 1.2.3 Các mơ hình của lớp học đảo ngược 13 1.3 Mối quan hệ dạy học đảo ngược với việc hình thành phát triển lực của học sinh 14 1.4 Thực trạng dạy học môn Sinh học dạy học theo mơ hình lớp học đảo ngược trường phổ thông 18 1.4.1 Mục đích phương pháp điều tra 18 1.4.2 Kết quả điều tra 19 Kết luận chương 24 Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn Chương 2: VẬN DỤNG MƠ HÌNH LỚP HỌC ĐẢO NGƯỢC TRONG DẠY HỌC SINH HỌC SINH HỌC TẾ BÀO Ở TRƯỜNG THPT 25 2.1 Đặc điểm nội dung phần Sinh học tế bào (Sinh học 10 THPT) 25 2.1.1 Đặc điểm môn Sinh học trường THPT 25 2.1.2 Nội dung phần Sinh học tế bào trường THPT 30 2.2 Thiết kế kế hoạch dạy học Sinh học tế bào theo mô hình lớp học đảo ngược 34 2.2.1 Nguyên tắc xây dựng học Sinh học theo mơ hình lớp học đảo ngược 34 2.2.2 Quy trình thiết kế kế hoạch lớp học đảo ngược 35 2.2.3 Thiết kế hoạt động dạy học theo mơ hình lớp học đảo ngược 36 2.3 Tổ chức dạy học Sinh học tế bào theo mơ hình lớp học đảo ngược 41 2.3.1 Nguyên tắc tổ chức hoạt động học tập theo mơ hình lớp học đảo ngược 41 2.3.2 Phương pháp vận dụng lớp học đảo ngược dạy học Sinh học tế bào 41 2.3.3 Tổ chức dạy học Sinh học tế bào theo mơ hình lớp học đảo ngược 41 2.3.4 Dự kiến phương án kiểm tra đánh giá cho lớp học đảo ngược dạy học Sinh học tế bào 42 Kết luận chương 45 Chương 3: THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM 46 3.1 Mục đích thực nghiệm 46 3.2 Phương pháp thực nghiệm 46 3.3 Đối tượng thực nghiệm sư phạm 46 3.3.1 Chọn trường thực nghiệm 46 3.3.2 Chọn lớp thực nghiệm 46 3.4 Nội dung thực nghiệm sư phạm 46 3.5 Tiến trình thực nghiệm sư phạm 47 3.6 Kết quả thực nghiệm sư phạm 47 3.6.1 Kết quả phân tích định lượng kiểm tra 47 3.6.2 Kết quả phân tích định tính 52 Kết luận chương 54 KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 55 Kết luận 55 Đề nghị 55 TÀI LIỆU THAM KHẢO 56 PHỤ LỤC Số hóa Trung tâm Học liệu Cơng nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Chữ viết đầy đủ Thứ tự Viết tắt CNTT DH Dạy học ĐC Đối chứng GD&ĐT Giáo dục đào tạo GDPT Giáo dục phổ thông GV Giáo viên HS Học sinh LHĐN Lớp học đảo ngược PPDH Phương pháp dạy học 10 SGK Sách giáo khoa 11 SHTB Sinh học tế bào 12 SV Sinh viên 13 TH Thực hành 14 THPT 15 TN Công nghệ thông tin Trung học phổ thơng Thực nghiệm Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 1.1 Lợi ích của hoạt động mơ hình lớp học đảo ngược 11 Bảng 1.2 Mơ hình lớp học truyền thống lớp học đảo ngược 15 Bảng 1.3 Kết quả điều tra hoạt động học tập môn Sinh học của học sinh 20 Bảng 1.4 Mức độ sử dụng phương pháp dạy học 21 Bảng 1.5 Nhận thức vai trò của mơ hình lớp học đảo ngược 22 Bảng 1.6 Những khó khăn vận dụng dạy học theo mơ hình lớp học đảo ngược 23 Bảng 2.1 Chương trình Sinh học trường THPT hành 25 Bảng 2.2 Nội dung cốt lõi môn Sinh học chương trình GDPT mới 27 Bảng 2.3 Một số điểm khác biệt chương trình Sinh học hành chương trình Sinh học mới 28 Bảng 2.4 Nội dung bản phần Sinh học tế bào môn Sinh học cấp THPT 30 Bảng 2.5 Nội dung cụ thể yêu cầu cần đạt của phần Sinh học tế bào 30 Bảng 2.6 Gợi ý mô tả biến đổi của tế bào qua kì của chu kì tế bào 37 Bảng 2.7 Hoạt động nhóm giai đoạn lớp học 39 Bảng 3.1 Đối tượng tham gia thực nghiệm 46 Bảng 3.2 Bảng thống kê điểm số kiểm tra 48 Bảng 3.3 Tần suất điểm kiểm tra lần 48 Bảng 3.4 Bảng tần suất hội tụ tiến điểm kiểm tra 49 Bảng 3.5 So sánh tham số đặc trưng kiểm tra lần 49 Bảng 3.6 Tần suất điểm kiểm tra lần 50 Bảng 3.7 Bảng tần suất hội tụ tiến điểm kiểm tra lần 51 Bảng 3.8 So sánh tham số đặc trưng kiểm tra 51 Bảng 3.9 Nhận thức của học sinh vai trò của mơ hình lớp học đảo ngược 52 Bảng 3.10 Kết quả thực kỹ học tập qua hoạt động học tập 53 Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 1.1 Các mức độ của hoạt động lớp học truyền thống LHĐN 15 Hình 1.2 Các mức độ nhận thức lực tư LHĐN 17 Hình 1.3 Biểu đờ thái độ của học sinh đối với môn Sinh học 19 Hình 1.4 Biểu đờ đánh giá vai trò của mơn Sinh học 19 Hình 1.5 Biểu đờ mức độ tìm hiểu của giáo viên mơ hình LHĐN 22 Hình 2.1 Quy trình thiết kế lớp học đảo ngược 35 Hình 3.1 Biểu đồ tần suất điểm kiểm tra lần 48 Hình 3.2 Đờ thị tần suất hội tụ tiến điểm kiểm tra 49 Hình 3.3 Biểu đồ tần suất điểm kiểm tra lần 50 Hình 3.4 Đờ thị tần suất hội tụ tiến điểm kiểm tra 51 Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn MỞ ĐẦU Lí lựa chọn đề tài 1.1 Xuất phát từ định hướng đổi phương pháp dạy học trường phổ thông Đổi mới bản tồn diện GD&ĐT khơng đòi hỏi tất yếu của thời đại mà nhu cầu tự thân của giáo dục Việt Nam nhằm đáp ứng u cầu cơng nghiệp hóa, đại hóa điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa hội nhập quốc tế [1] Nghị quyết trung ương số 29-NQ/TW xác định đổi mới bản toàn diện mục tiêu, nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức, thiết bị đánh giá chất lượng giáo dục Thực Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 28/11/2014, Quốc hội khóa XIII ban hành Nghị quyết số 88/2014/QH13 đổi mới chương trình, SGK GDPT [11] Trong định hướng đổi mới đó, Bộ GD&ĐT đạo tiếp tục đổi mới PPDH nhằm phát huy tính tích cực, chủ động sáng tạo, rèn luyện phương pháp tự học vận dụng kiến thức, kỹ của HS (Theo công văn số 3535/BGDĐT - GDTrH ngày 27/05/2013 áp dụng phương pháp “Bàn tay năn bột” phương pháp DH tích cực khác) [2] Đổi mới đánh giá dạy GV được thay đổi, đẩy mạnh việc vận dụng DH giải quyết vấn đề, DH theo dự án,…, tích cực ứng dụng CNTT phù hợp với nội dung học [3] Trong Chương trình GDPT tổng thể, mục tiêu chung của môn học góp phần hình thành phát triển HS phẩm chất chủ yếu, lực chung cốt lõi lực chuyên môn 1.2 Xuất phát từ ưu điểm mơ hình lớp học đảo ngược LHĐN nói sự đảo chiều của phương pháp giảng dạy truyền thống, nơi mà HS có sự tiếp xúc với tài liệu mới bên lớp học, thường qua đọc video giảng, sau thời gian lớp được sử dụng để giải quyết vấn đề khó lĩnh hội kiến thức thông qua chiến lược giải quyết vấn đề, thảo luận tranh luận Bản chất học LHĐN tập trung giải quyết nội dung vốn trước được coi tập nhà dành nhiều thời gian cho việc thảo luận, đào sâu kiến thức Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn Bài tập 2: Khoanh tròn vào chữ đứng trước câu trả lời Cây xanh tổng hợp chất hữu từ chất vô nhờ sử dụng lượng ánh sáng q trình sau đây? A Hóa tổng hợp C Quang tổng hợp B Hóa phân li D Quang phân li Những nhóm sinh vật sau có khả quang hợp? A Thực vật vi khuẩn oxi hóa lưu huỳnh B Thực vật, vi khuẩn lam tảo C Thực vật nấm D Thực vật động vật Nguyên liệu trình quang hợp gồm chất sau đây? A Khí oxi đường B Đường nước C Khí cacbonic, nước lượng ánh sáng D Khí cacbonic nước Phát biểu sau đúng? A Trong trình quang hợp, hấp thụ O2 để tổng hợp chất hữu B Quang hợp trình sinh vật sử dụng ánh sáng để phân giải chất hữu C Một sản phẩm của quang hợp khí O2 D Quang hợp q trình sinh lí quan trọng xảy thể sinh vật Phát biểu sau nói chế quang hợp? A Pha sáng diễn trước, pha tối diễn sau B Pha tối diễn trước, pha sáng diễn sau C Pha sáng pha tối diễn đờng thời D Chỉ có pha sáng, khơng có pha tối Sự kiện sau không xảy pha sáng? A Diệp lục hấp thụ lượng ánh sáng B Nước được phân li giải phóng điện tử C Cacbohidrat được tạo D Hình thành ATP Trong quang hợp, oxi tạo từ trình sau đây? A Hấp thụ ánh sáng của diệp lục B Quang phân li nước C Các phản ứng oxi hóa khử D Chuỗi truyền electron Trong pha sáng, ATP NADPH trực tiếp tạo từ A Quá trình quang phân li nước B Quá trình diệp lục hấp thụ ánh sáng trở thành trạng thái kích động Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn C Hoạt động của chuỗi truyền electron D Sự hấp thụ lượng của nước Nói sản phẩm pha sáng quang hợp, điều sau không đúng? A Các electron được giải phóng từ quang phân li nước bù cho diệp lục B ATP NADPH sinh được sử dụng để tiếp tục quang phân li nước C O2 được giải phóng khí D ATP NADPH được tạo thành để cung cấp lượng cho pha tối 10 Pha tối quang hợp xảy cấu trúc sau đây? A chất của lục lạp B hạt grana C màng tilacoit D lớp màng của lục lạp 11 Năng lượng cung cấp cho phản ứng pha tối chủ yếu lấy từ A Ánh sáng mặt trời B ATP ti thể tế bào cung cấp C ATP NADPH từ pha sáng của quang hợp D Tất cả nguồn lượng 12 Những hoạt động sau xảy pha tối (1) Giải phóng oxi (2) Biến đổi khí CO2 hấp thụ từ khí thành cacbohidrat (3) Giải phóng electron từ quang phân li nước (4) Tổng hợp nhiều phân tử ATP (5) Sinh nước mới Những phương án trả lời A (1), (4) B (2), (3) C (3), (5) D (2), (5) 13 Chu trình sau xảy pha tối trình quang hợp? A Chu trình Canvin B Chu trình Crep C Chu trình Cnop D Cả A, B, C 14 Phát biểu sau đúng? A Đường được tạo pha sáng B Khí oxi được giải phóng pha tối C ATP sinh quang hợp nguồn lượng lớn cung cấp cho tế bào D Oxi sinh quang hợp có ng̀n gốc từ nước Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn GIAI ĐOẠN TRONG LỚP HỌC: Chia lớp thành nhóm Tổ chức chơi trò chơi Phần 1: Ai nhanh (10 câu hỏi) Luật chơi: MC đọc câu hỏi Các nhóm bấm chng để giành quyền trả lời có hiệu lệnh của MC Khi MC nói “thời gian suy nghĩ bắt đầu” nhóm mới được bấm chng giành quyền trả lời nhóm bấm chng trước hiệu lệnh phạm quy, bị mất quyền trả lời câu hỏi Mỗi nhóm được trả lời lần thời gian suy nghĩ trả lời cho câu hỏi 10 giây Câu 1: sử dụng lượng ánh sáng để tổng hợp chất hữu từ nguyên liệu vô trình nào? Câu 2: trình quang hợp có mấy pha? Câu 3: pha tối CO2 biến đổi thành chất gì? Câu 4: NADPH viết tắt của từ nào? Câu 5: pha sáng được gọi là? Câu 6: O2 được tạo pha sáng nhờ? Câu 7: chu trình C3 NADHP để biến đổi CO2? Câu 8: phận của thực trình quang hợp? Câu 9: Pha sáng diễn khi? Câu 10: Pha tối diễn đâu? Phần 2: Hiểu Luật chơi: nhóm cử bạn MC phát cho bạn A tấm thẻ Nhiệm vụ của bạn A phải mơ tả cho bạn B nói từ có tấm thẻ Mỗi nhóm có phút để hồn thành Năng lượng ánh sáng Lục lạp Gói thẻ 1: Thực vật oxi Hợp chất hữu Số hóa Trung tâm Học liệu Cơng nghệ thơng tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn ATP Pha sáng Cacbonic Gói thẻ 2: Tảo Chất lục lạp Cacbohidrat Pha tối Màng Tilacoit Gói thẻ 3: Chất vơ Tinh bột Gói thẻ 4: Chu trình Canvin Sắc tố quang hợp Quang hợp H2O Lá Lưu ý: không được sử dụng từ đờng nghĩa, khơng được nhắc đến từ có thẻ Nếu dùng phạm luật, khơng được tính điểm của thẻ Mỗi tấm thẻ tương ứng với 10 điểm Phần 3: Tiếp sức Luật chơi: nhóm cử bạn đứng xếp thành hàng thẳng theo thứ tự MC đọc câu hỏi bạn thứ trả lời được 10 điểm, tiếp đến bạn thứ trả lời được 20 điểm, bạn thứ trả lời được 30 điểm…cứ đến bạn cuối cùng…trả lời sai bị trừ 10 điểm Mỗi nhóm có phút để hồn thành phần chơi của Gói câu hỏi 1: Pha sáng diễn đâu? Nguyên liệu của pha sáng gì? Vì gọi pha tối của quang hợp trình cố định CO2? Sản phẩm ổn định của chu trình C3 gì? Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn Gói câu hỏi 2: Trong pha sáng lượng ánh sáng được biến đổi thành gì? Nguyên liệu của pha tối gì? Vì pha sáng lại được gọi giai đoạn chuyển hóa lượng ánh sáng? Kể tên loại sắc tố quang hợp? Gói câu hỏi 3: O2 được tạo pha sáng có ng̀n gốc từ đâu? Sản phẩm của pha sáng gì? Vì nói sinh vật quang hợp sinh vật sản xuất? Vai trò của sắc tố quang hợp? Gói câu hỏi 4: Q trình hấp thụ lượng ánh sáng được thực nhờ hoạt động của phân tử nào? Sản phẩm của pha tối gì? “Pha tối của quang hợp hồn tồn không phụ thuộc vào pha sáng” – điều hay sai? Vì sao? Pha sáng của quang hợp diễn biến đổi bản nào? Giai đoạn sau lớp học Câu So sánh đặc điểm khác hai q trình quang hợp hơ hấp? Câu Nêu điểm giống của hai loại bào quan thực chức tổng hợp ATP tế bào thực vật Sự khác trình tổng hợp sử dụng hai loại ATP hai loại bào quan trên? Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn PHỤ LỤC ĐỀ KIỂM TRA SỐ CHỦ ĐỀ HÔ HẤP TẾ BÀO VÀ QUANG HỢP I.Phần đọc (4 điểm): 1.Hãy quan sát hình ảnh sau chọn phương án cho câu hỏi sau: Câu 1: Sản phẩm của hô hấp tế bào gồm: A Oxi, nước lượng (ATP + nhiệt) B Nước, đường lượng (ATP + nhiệt) C Nước, khí cacbonic đường D Khí cacbonic, đường lượng (ATP + nhiệt) Câu 2: Sơ đờ tóm tắt sau thể trình đường phân? A Glucozo → axit piruvic + ATP + NADH B Glucozo → CO2 + ATP + NADH C Glucozo → nước + lượng D Glucozo → CO2 + nước Câu 3: ATP không được giải phóng ờ ạt mà từ từ qua giai đoạn nhằm A Thu được nhiều lượng B Tránh lãng phí lượng C Tránh đốt cháy tế bào D Thu được nhiều CO2 Câu 4: Cơ sở khoa học của biện pháp bảo quản nông sản A Tăng nhẹ cường độ hô hấp tế bào B Giảm nhẹ cường độ hô hấp tế bào C Giảm cường độ hô hấp tế bào tới mức tối thiểu Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn D Tăng cường độ hô hấp tế bào tới mức tối đa Hãy đọc thông tin đoạn sau chọn phương án cho câu hỏi sau đoạn 2.1 q trình chuyển hóa lượng ánh sáng mặt trời thành lượng hóa học tích lũy hợp chất hữu cơ, cung cấp cho hoạt động sống cung cấp lượng lớn O2 cho sống sinh vật trái đất, đảm bảo cân tỉ lệ O2/CO2 khí thuận lợi cho hoạt động sống sinh vật Đối với người, trình có vai trò vơ to lớn cung cấp nguồn lượng, nguyên liệu vô phong phú đa dạng cho nhu cầu người trái đất… Câu 5: Quá trình được nhắc đến đoạn văn trên? A Hô hấp tế bào B Quang hợp C Thoát nước D Vận chuyển chất Câu 6: Phát biểu sau đúng? A Trong trình quang hợp, hấp thụ O2 để tổng hợp chất hữu B Quang hợp trình sinh vật sử dụng ánh sáng để phân giải chất hữu C Một sản phẩm của quang hợp khí O2 D Quang hợp q trình sinh lí quan trọng xảy thể sinh vật 2.2 Quá trình quang hợp q trình oxi hóa – khử diễn giai đoạn - Hấp thụ photon ánh sáng hình thành phân tử sắc tố có hoạt tính cao giữ lượng (giai đoạn quang lí) - Các phản ứng quang hóa xảy với biến đổi lượng ánh sáng hấp thụ thành lượng hóa học dạng hợp chất dự trữ ATP hợp chất khử NADPH2 (giai đoạn quang hóa) - Sử dụng lượng hóa học phản ứng quang hóa để cố định khử CO2 trình khác - Tổng hợp chất hữu thứ cấp đưa vào q trình trao đổi chất khác Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn Câu 7: Phát biểu sau nói chế của quang hợp? A Pha sáng diễn trước, pha tối diễn sau B Pha tối diễn trước, pha sáng diễn sau C Pha sáng pha tối diễn đồng thời D Chỉ có pha sáng, khơng có pha tối Câu 8: Những hoạt động sau xảy pha tối (1) Giải phóng oxi (2) Biến đổi khí CO2 hấp thụ từ khí thành cacbohidrat (3) Giải phóng electron từ quang phân li nước (4) Tổng hợp nhiều phân tử ATP (5) Sinh nước mới Những phương án trả lời A (1), (4) B (2), (3) C (3), (5) D (2), (5) II Phần viết (4 điểm): Câu (2 điểm): So sánh đặc điểm của q trình hơ hấp q trình quang hợp? Câu 10 (1 điểm): Người ta ước lượng nhờ hoạt động của chuỗi truyền electron hô hấp, từ phân tử NADH, tế bào thu được xấp xỉ phân tử ATP từ phân tử FADH2, tế bào thu được xấp xỉ phân tử ATP Hãy tính xem oxi hóa hồn tồn phân tử glucozo, tế bào thu được ATP? Câu 11 (1 điểm): Vì nói quang hợp q trình bản qút định śt trờng? III Bài thi nói (2 điểm) Đặt câu hỏi trả lời cho cụm từ hình ảnh xác định: Có HS thực hiện, HS bắt thăm phiếu có cụm từ hình ảnh cần đặt câu hỏi HS bắt thăm đặt câu hỏi, HS được tham gia trả lời cụm từ Các cụm từ: Chất ti thể 13 Quang hợp Màng ti thể 14 Chất lục lạp Hô hấp nội bào 15 Màng tilacoit cacbobhidrat, lipit protein 16 Năng lượng ánh sáng đường phân 17 Pha sáng Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn Chu trình Crep 18 Pha tối Chuỗi truyền electron hô hấp 19 Thực vật Axit piruvic 20 Tinh bột ATP 21 10 Phản ứng oxi hóa khử sinh học 22 Sắc tố quang hợp 11 Axetyl – CoA 23 Chất vơ 12 Đờng hóa 24 Dị hóa Chu trình C3 Hình ảnh: Quang hợp Chu trình canvin Chuỗi truyền electron hơ hấp Các giai đoạn của q trình quang hợp Lá Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN Ti thể http://lrc.tnu.edu.vn Lục lạp Chu trình crep Đường phân Ánh sáng mặt trời Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn BỔ SUNG ĐỀ KIỂM TRA SỐ III.Bài thi nói (3 điểm) được thiết kế gờm phần: Phần Mơ tả tranh, hình: Mỗi HS bốc thăm tranh/hình mơ tả nội dung của tranh/hình (u cầu mơ tả được nhất câu) Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn Phần Đặt câu hỏi trả lời cho cụm từ xác định: Có HS thực hiện, HS bắt thăm phiếu có cụm từ cần đặt câu hỏi HS bắt thăm đặt câu hỏi, HS được tham gia trả lời cụm từ Chu kì tế bào 12 Kì đầu Kì trung gian 13 Kì Quá trình nguyên phân 14 Kì sau Pha S 15 Kì cuối Pha G1 16 Thoi phân bào Pha G2 17 Tâm động Nhiễm sắc thể 18 Trung thể Cromatit 19 Màng nhân AND 20 Nhân 10 Phân chia nhân 21 Mặt phẳng xích đạo 11 Phân chia tế bào chất 22 Thoi phân bào Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn PHỤ LỤC ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA SỐ I.Phần đọc (4 điểm): Câu Đáp án A A C C B C A D II Phần viết (4 điểm): Câu 9: Đặc điểm Hô hấp Quang hợp Loại tế bào thực Tất cả loại tế bào Tế bào thực vật, tảo số loại vi khuẩn Ti thể Lục lạp C6H1206 + 602 —> 6C02 + CO2 + 12H2O Bào quan thực Phương trình C6H12O6 + As, DL tổng quát 6H20 +ATP + Q O2 + H2O Sự chuyển hóa Giải phóng lượng tiềm Biến lượng ánh sáng thành năng lượng tàng hợp chất hữu lượng hoá học hợp chất hữu thành lượng dễ sử dụng ATP Sự chuyển hóa Là q trình phân giải Là trình tổng hợp chất hữu từ vật chất chất hữu thành chất vô chất vơ cơ Sắc tố Khơng có sắc tố Có sắc tố quang hợp: clorophyl; carotenoit phicobilin Điều kiện ánh Khơng cần ánh sáng Chỉ xảy có ánh sáng sáng Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn Câu 10: Glucozo ATP NADH axit piruvic CO2 NADH axetyl - CoA CO2 ATP Chu trình crep NADH FADH2 Dựa vào sơ đờ thấy được rằng: -Q trình đường phân chu trình crep tạo trực tiếp ATP -10 phân tử NADH phân tử FADH2 qua chuỗi truyền electron tạo 34 phân tử ATP Vậy oxi hóa hồn tồn phân tử glucozo tạo 38 phân tử ATP Lưu ý: Trong số phân tử NADH vào chuỗi truyền eclectron có phân tử NADH được tạo từ trình đường phân mà đường phân lại diễn bào tương chứ khơng phải ty thể Vì để vận chuyển phân tử NADH vào ti thể tế bào tiêu tốn lượng (2 ATP) Do thực tế oxi hóa hồn tồn phân tử glucozo sinh vật nhân thực số phân tử ATP thu được 36 ATP Câu 11: Phân tích thành phần hóa học sản phẩm thu hoạch của trờng ta có số liệu sau: C: 45%, O: 42 – 45%, H; 6,5% chất khô Tống ba nguyên tố chiếm 90 – 95% khối lượng chất khơ Phần lại: – 10% nguyên tố khoáng Rõ ràng 90 – 95% sản phẩm thu hoạch của lấy từ CO2 H2O thơng qua hoạt động quang hợp Chính khẳng định rằng: Quang hợp quyết định 90 – 95% śt trờng Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA SỐ I Phần đọc (4 điểm): Câu Đáp án A B C A C D D A II Phần viết (3 điểm): Câu 9: Đặc điểm hình thái qua kì của nguyên phân Kì đầu: sợi nhiễm sắc thể được kết tụ thành nhiễm sắc thể riêng biệt Trong kỳ này, nhiễm sắc thể có dạng dài, mỏng giống sợi Mỗi nhiễm sắc thể gồm hai nhiễm sắc tử Hai nhiễm sắc tử được nối tâm động Kì giữa: NST co xoắn cực đại tập trung thành hàng mặt phẳng xích đạo Kì sau: NST kép tách thành NTS đơn tâm động di chuyển cực của tế bào Kì cuối: NST duỗi xoẵn trở dạng sợi mảnh Câu 10: a Bộ NST lưỡng bội của loài có số NTS 3.24.2n = 1152 NTS Suy ra: 2n = 24 NTS b -Số tế bào được tạo thành tiếp tục nguyên phân là: 3.25 = 96 tế bào -Số cromatit tế bào kì của phân bào là: 96.2.2n = 4608 (cromatit) -Số NST theo trạng thái của tế bào kì phân bào là: 96.2n = 2304 NTS kép -Số tâm động tế bào kì sau của phân bào là: 96.2.2n = 4608 tâm động -Số NST theo trạng thái của tế bào kì sau của phân bào là: 96.4n = 4608 NST đơn Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn ...ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM –––––––––––––––––––––––––––– NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG VẬN DỤNG MƠ HÌNH LỚP HỌC ĐẢO NGƯỢC TRONG DẠY HỌC SINH HỌC TẾ BÀO Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG Ngành:... 24 Số hóa Trung tâm Học liệu Cơng nghệ thơng tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn Chương 2: VẬN DỤNG MƠ HÌNH LỚP HỌC ĐẢO NGƯỢC TRONG DẠY HỌC SINH HỌC SINH HỌC TẾ BÀO Ở TRƯỜNG THPT 25... trên, lựa chọn đề tài nghiên cứu Vận dụng mơ hình lớp học đảo ngược dạy học Sinh học tế bào trường trung học phổ thơng” Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn
- Xem thêm -

Xem thêm: Vận dụng mô hình lớp học đảo ngược trong dạy học sinh học tế bào ở trường trung học phổ thông , Vận dụng mô hình lớp học đảo ngược trong dạy học sinh học tế bào ở trường trung học phổ thông

Từ khóa liên quan