TOÁN 1:PHÉP CỘNG TRONG PHẠM VI 10

10 526 4
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/09/2013, 02:10

Thø ba ngµy 02 th¸ng 12 n¨m 2008 To¸n 9 - 3 + 2 = 5 + 4 - 6 = 8 3 Thø ba ngµy 02 th¸ng 12 n¨m 2008 To¸n phÐp céng trong ph¹m vi 10 9 + 1 = 8 + 2 = 10 7 + 3 = 10 6 + 4 = 10 5 + 5 = 10 1 + 9 = 10 2 + 8 = 10 3 + 7 = 10 4 + 6 = 10 5 + 5 = 10 10 Thø ba ngµy 02 th¸ng 12 n¨m 2008 To¸n phÐp céng trong ph¹m vi 10 9 + 1 = 10 8 + 2 = 10 7 + 3 = 10 6 + 4 = 10 5 + 5 = 10 4 + 6 = 10 3 + 7 = 10 2 + 8 = 10 1 + 9 = 10 Thø ba ngµy 02 th¸ng 12 n¨m 2008 To¸n phÐp céng trong ph¹m vi 10 9 + 1 = 8 + = + 3 = 6 + 4 = + = 4 + = 3 + 7 = 2 + = + 9 = 2 7 5 5 6 8 1 1. TÝnh : 1 + 9 2 + 8 3 + 7 4 + 6 5 + 5 a) 10 10 10 10 10 b) 4 + 6 = 6 + 4 = 6 4 =– 2 + 8 = 8 + 2 = 8 2 =– 10 10 2 10 10 6 Thø ba ngµy 02 th¸ng 12 n¨m 2008 To¸n phÐp céng trong ph¹m vi 10 9 + 1 = 8 + 2 = 7 + 3 = 6 + 4 = 5 + 5 = 4 + 5 = 3 + 7 = 2 + 8 = 1 + 9 = 2. ? 7 Sè + 3 = 10 4 + = 9 + 5 = 10 10 + = 10 8 - = 1 9 - = 2 + 1 = 10 3 + = 7 + 3 5 5 0 7 7 9 7 7 5 5 0 7 7 9 7 3. ViÕt phÐp tÝnh thÝch hîp : Thø ba ngµy 02 th¸ng 12 n¨m 2008 To¸n phÐp céng trong ph¹m vi 10 9 + 1 = 8 + 2 = 7 + 3 = 6 + 4 = 5 + 5 = 4 + 5 = 3 + 7 = 2 + 8 = 1 + 9 = 3. ViÕt phÐp tÝnh thÝch hîp : 55 + = 10 73 + = 10 37 + = 10 Thø ba ngµy 02 th¸ng 12 n¨m 2008 To¸n phÐp céng trong ph¹m vi 10 9 + 1 = 8 + 2 = 7 + 3 = 6 + 4 = 5 + 5 = 4 + 5 = 3 + 7 = 2 + 8 = 1 + 9 = 3. ViÕt phÐp tÝnh thÝch hîp : Thø ba ngµy 02 th¸ng 12 n¨m 2008 To¸n phÐp céng trong ph¹m vi 10 9 + 1 = 8 + 2 = 7 + 3 = 6 + 4 = 5 + 5 = 4 + 5 = 3 + 7 = 2 + 8 = 1 + 9 = 4. ? Sè 3 + 5 + 0 - 4 - 2 + 4 + 1 + 3 8 8 4 2 6 7 10 . To¸n phÐp céng trong ph¹m vi 10 9 + 1 = 8 + 2 = 10 7 + 3 = 10 6 + 4 = 10 5 + 5 = 10 1 + 9 = 10 2 + 8 = 10 3 + 7 = 10 4 + 6 = 10 5 + 5 = 10 10 Thø ba ngµy. 2008 To¸n phÐp céng trong ph¹m vi 10 9 + 1 = 10 8 + 2 = 10 7 + 3 = 10 6 + 4 = 10 5 + 5 = 10 4 + 6 = 10 3 + 7 = 10 2 + 8 = 10 1 + 9 = 10 Thø ba ngµy 02
- Xem thêm -

Xem thêm: TOÁN 1:PHÉP CỘNG TRONG PHẠM VI 10, TOÁN 1:PHÉP CỘNG TRONG PHẠM VI 10, TOÁN 1:PHÉP CỘNG TRONG PHẠM VI 10