Ôn thi trắc nghiệm: Luật cạnh tranh và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (EL41.011 ) ĐH Mở HN Luật KT

18 383 17
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/10/2019, 16:32

Luật cạnh tranh bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng - EL41.011 Câu hỏi Đáp án Chủ thể có thẩm quyền ban - Thủ tướng Chính Phủ hành Danh mục hàng hóa dịch - Quốc Hội vụ thiết yếu - Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia - Bộ Công Thương Chủ thể thực hành vi cạnh - Tất phương án sai tranh không lành mạnh theo - Hoạt động thị trường liên quan Luật Cạnh tranh 2018 - Phải có giấy chứng nhận đăng kí doanh nghiệp - Là đối thủ cạnh tranh trực tiếp Chủ thể thực hành vi thỏa - Không thiết phải hoạt động thị thuận hạn chế cạnh tranh theo trường liên quan Luật cạnh tranh 2018 - Phải hoạt động thị trường sản phẩm liên quan - Phải hoạt động thị trường liên quan - Phải hoạt động thị trường địa lý liên quan Chủ thể thực hành vi thỏa - Tất phương án sai thuận hạn chế cạnh tranh theo - Tất phương án Luật cạnh tranh 2018 bị - Hoạt động thị trường liên quan cấm - Có sức mạnh thị trường Cơ quan điều tra vụ việc cạnh - Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia tranh quan thuộc - Bộ Công Thương - Quốc Hội - Chính Phủ Cục cạnh tranh bảo vệ người - Bộ Công thương tiêu dùng quan trực thuộc - Bộ Tư pháp - Chính phủ - Tất phương án sai Doanh nghiệp coi có vị - Tất phương án trí thống lĩnh thị trường theo - Tất phương án sai Luật cạnh tranh 2018 - Có thị phần từ 30% trở lên thị trường liên quan - Nếu có sức mạnh thị trường đáng kể Doanh nghiệp coi có vị - Có thị phần từ 30% trở lên thị trường liên quan trí thống lĩnh thị trường theo - Nếu hành động gây hạn chế cạnh tranh Luật cạnh tranh 2018 - Tất phương án sai - Tất phương án Đối tượng áp dụng Luật - Tất phương án bảo vệ quyền lợi NTD 2010, - Tổ chức, cá nhân kinh doanh bao gồm - Người tiêu dùng - Tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng lãnh thổ Việt Nam Đối tượng áp dụng Luật - Tất phương án cạnh tranh 2018 bao gồm: - Tổ chức, cá nhân kinh doanh - Cơ quan, tổ chức, cá nhân nước nước ngồi có liên quan - Hiệp hội ngành, nghề hoạt động tại Việt Nam Đối tượng áp dụng Luật - Tất phương án sai cạnh tranh 2018 không bao - Hiệp hội ngành nghề gồm: - Doanh nghiệp nước hoạt động tại Việt Nam - Cơ quan Nhà nước Đơn vị giúp Ủy ban nhân dân - Sở Công thương cấp tỉnh thực chức - Sở Kế hoạch đầu tư quản lý nhà nước bảo vệ - Chi cục vệ sinh an toàn thực phẩm người tiêu dùng - Chi cục quản lý thị trường Hành vi cạnh tranh không lành - Tất phương án mạnh sau quy - Cung cấp thông tin không trung thực gây ảnh hưởng xấu định tronng Luật cạnh tranh đến uy tín, tình trạng tài hoạt động kinh doanh 2004 Luật Cạnh tranh 2018 doanh nghiệp khác - So sánh hàng hóa, dịch vụ với hàng hóa, dịch vụ loại doanh nghiệp khác - Khuyến mại gian dối gây nhầm lẫn cho khách hàng Hành vi cạnh tranh không lành - Khuyến mại gian dối gây nhầm lẫn cho khách mạnh sau quy hàng định tronng Luật cạnh tranh - Bán hàng đa cấp bất 2004 Luật Cạnh tranh 2018 - Tất phương án - Chỉ dẫn gây nhầm lẫn Hành vi cạnh tranh khơng lành - Xâm phạm thơng tin bí mật kinh doanh mạnh lĩnh vực sở hữu - Bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ giá thành tồn cơng nghiệp quy định - Gièm pha doanh nghiệp khác Luật Cạnh tranh 2018 bao - Chỉ dẫn gây nhầm lẫn gồm Hành vi hạn chế cạnh tranh - Tập trung kinh tế theo Luật cạnh tranh 2018 - Tất phương án sai khơng bao gồm Hình thức tập trung kinh tế KHÔNG làm giảm số lượng doanh nghiệp hoạt động thị trường Luật cạnh tranh 2018 có hiệu lực: Mục tiêu pháp luật cạnh tranh: Người tiêu dùng xem Nhóm doanh nghiệp có vị trí thống lĩnh thị trường theo Luật cạnh tranh 2018 Nhóm doanh nghiệp có vị trí thống lĩnh thị trường theo Luật cạnh tranh 2018 Nhóm doanh nghiệp coi có vị trí thống lĩnh thị trường theo Luật cạnh tranh 2018 Số lượng thành viên Ủy ban - Thỏa thuận hạn chế cạnh tranh - Lạm dụng vị trí thống lĩnh, vị trí độc quyền - Mua lại doanh nghiệp - Hợp doanh nghiệp - Sáp nhập doanh nghiệp - Tất phương án - 01/07/2019 - 01/01/2019 - 01/01/2018 - 01/07/2018 - Tất phương án - Bảo vệ lợi ích chung tồn thị trường - Bảo vệ người tiêu dùng - Bảo vệ đối thủ cạnh tranh - Bên yếu quan hệ hợp đồng với tổ chức cá nhân kinh doanh - Bên có quyền nghĩa vụ ngang quan hệ hợp đồng với tổ chức cá nhân kinh doanh - Bên chiếm ưu quan hệ hợp đồng với tổ chức cá nhân kinh doanh - Tất phương án sai - Tất phương án - khơng bao gồm doanh nghiệp có thị phần 10% thị trường liên quan - Có tối đa 05 doanh nghiệp - Tất phương án sai - không bao gồm doanh nghiệp có thị phần 10% thị trường liên quan - Tất phương án sai - Tất phương án - Không giới hạn số lượng doanh nghiệp - Nếu hành động gây tác động hạn chế cạnh tranh có sức mạnh thị trường đáng kể - Có tổng thị phần từ 50% trở lên thị trường liên quan - Nếu hành động gây tác động hạn chế cạnh tranh - Có tổng thị phần từ 65% trở lên thị trường liên quan - 15 thành viên Cạnh tranh Quốc gia tối đa Thành viên Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia Theo luật bảo vệ quyền lợi NTD 2010, quan quản lý nhà nước bảo vệ người tiêu dùng bao gồm: Theo Luật bảo vệ quyền lợi NTD 2010, người tiêu dùng Theo Luật bảo vệ quyền lợi NTD 2010, Người tiêu dùng Theo Luật bảo vệ quyền lợi NTD 2010, Trách nhiệm bồi thường thiệt hại hàng hóa có khuyết tật gây Theo Luật bảo vệ quyền lợi NTD 2010, trách nhiệm thu hồi hàng hóa có khuyết tật thuộc Theo Luật cạnh tranh 2018 chủ thể thực hành vi tập trung kinh tế - 05 thành viên - 10 thành viên - 07 thành viên - Tất phương án - Cơng chức Bộ, ngành có liên quan - Chuyên gia nhà khoa học chuyên ngành luật, kinh tế, tài - Cơng chức Bộ Cơng Thương có thời gian cơng tác thực tế 09 năm - Tất phương án - Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã - Cục cạnh tranh bảo vệ người tiêu dùng - Sở Công thương tỉnh, thành phố - Cá nhân tổ chức mua, sử dụng hàng hóa dịch vụ cho mục đích tiêu dùng, sinh hoạt - Cá nhân mua, sử dụng hàng hóa dịch vụ cho mục đích tiêu dùng, sinh hoạt - Tất phương án sai - Tổ chức mua, sử dụng hàng hóa dịch vụ phục vụ hoạt động nghề nghiệp chuyên nghiệp - Tất phương án - Người mua hàng hóa, dịch vụ - Người mua, sử dụng hàng hóa dịch vụ - Người sử dụng hàng hóa dịch vụ - Được đặt kể tổ chức, cá nhân khơng biết khơng có lỗi việc phát sinh khuyết tật - Chỉ đặt tổ chức, cá nhân kinh doanh có lỗi việc phát sinh khuyết tật - Được miễn tổ chức cá nhân kinh doanh không cố ý - Tất phương án sai - Tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập hàng hoá - Tổ chức cá nhân kinh doanh hàng hóa - Tổ chức, cá nhân phân phối hàng hóa - Tổ chức, cá nhân bán lẻ hồng hóa - không thiết phải hoạt động thị trường liên quan - Tất phương án sai Theo Luật cạnh tranh 2018 hành vi tập trung kinh tế bị cấm Theo Luật cạnh tranh 2018 ngưỡng thông báo tập trung kinh tế xác định vào tiêu chí Theo Luật cạnh tranh 2018 nhà nước kiểm soát doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực độc quyền nhà nước biện pháp Theo Luật cạnh tranh 2018 nhóm ba doanh nghiệp coi có vị trí thống lĩnh thị trường hành động gây hạn chế cạnh tranh thuộc trường hợp sau Theo Luật cạnh tranh 2018 nhóm doanh nghiệp có vị trí thống lĩnh có tối đa Theo Luật cạnh tranh 2018 nhóm hai doanh nghiệp - phải hoạt động thị trường liên quan - Doanh nghiệp thực tập trung kinh tế gây tác động có khả gây tác động hạn chế cạnh tranh cách đáng kể thị trường Việt Nam - Các doanh nghiệp tham gia tập trung kinh tế chiếm từ 50% trở lên thị trường liên quan - Tất phương án sai - Các doanh nghiệp tham gia tập trung kinh tế chiếm từ 30% trở lên thị trường liên quan - Tất phương án - Tổng tài sản thị trường Việt Nam doanh nghiệp tham gia tập trung kinh tế - Giá trị giao dịch tập trung kinh tế - Tổng doanh thu thị trường Việt Nam doanh nghiệp tham gia tập trung kinh tế - Tất phương án - Định hướng, tổ chức thị trường liên quan đến hàng hóa, dịch vụ thuộc lĩnh vực độc quyền nhà nước theo quy định Luật quy định khác pháp luật có liên quan - Quyết định giá mua, giá bán hàng hóa, dịch vụ thuộc lĩnh vực độc quyền nhà nước - Quyết định số lượng, khối lượng, phạm vi thị trường hàng hóa, dịch vụ thuộc lĩnh vực độc quyền nhà nước - Nếu có tổng thị phần thị trường liên quan từ 65% trở lên doanh nghiệp có thị phần nhỏ 10% - Tất phương án - Nếu có tổng thị phần thị trường liên quan từ 65% trở lên - Nếu có thị phàn đáng kể thị trường - 05 doanh nghiệp - 04 doanh nghiệp - 03 Doanh nghiệp - Không bị giới hạn mức tối đa - có tổng thị phần từ 50% trở lên thị trường liên quan coi có vị trí thống lĩnh thị trường hành động gây tác động hạn chế cạnh tranh và: Theo Luật cạnh tranh 2018 sức mạnh thị trường đáng kể doanh nghiệp, nhóm doanh nghiệp xác định vào Theo Luật cạnh tranh 2018 thời hạn thẩm định sơ việc tập trung kinh tế Theo Luật Cạnh tranh 2018 trình thẩm định tập trung kinh tế, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia có quyền tham vấn Theo Luật cạnh tranh 2018, bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ giá thành tồn dẫn đến có khả dẫn đến loại bỏ đối thủ cạnh tranh Theo Luật cạnh tranh 2018, bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ giá thành tồn dẫn đến có khả dẫn đến loại bỏ đối thủ cạnh tranh Theo Luật cạnh tranh 2018, hành vi sau KHÔNG phải hành vi cạnh tranh không lành mạnh Theo Luật cạnh tranh 2018, hành vi sau KHÔNG phải hành vi cạnh tranh - có tổng thị phần từ 65% trở lên thị trường liên quan - có tổng thị phần từ 75% trở lên thị trường liên quan - có tổng thị phần từ 85% trở lên thị trường liên quan - Tất phương án - Tương quan thị phần doanh nghiệp thị trường liên quan - Sức mạnh tài chính, quy mơ doanh nghiệp - Các yếu tố đặc thù ngành, lĩnh vực mà doanh nghiệp hoạt động kinh doanh - 30 ngày - 60 ngày - 90 ngày - 150 ngày - Tất phương án - doanh nghiệp, tổ chức cá nhân khác có liên quan - Tất phương án sai - Cơ quan quản lý ngành, lĩnh vực mà doanh nghiệp tham gia tập trung kinh tế hoạt động - Chỉ bị cấm chủ thể thực hành vi có vị trí thống lĩnh vị trí độc quyền - Tất phương án sai - Có thể hưởng miễn trừ - Tất phương án - Tất phương án - Là hành vi lạm dụng vị trí thống lĩnh, vị trí độc quyền bị cấm - Là hành vi cạnh tranh không lành mạnh bị cấm - Không hưởng miễn trừ - Phân biệt đối xử hiệp hội - Khuyến mại gian dối gây nhầm lẫn cho khách hàng - Cung cấp thông tin không trung thực gây ảnh hưởng xấu đến uy tín, tình trạng tài hoạt động kinh doanh doanh nghiệp khác - Lơi kéo khách hàng bất - Bán hàng đa cấp bất - So sánh hàng hóa, dịch vụ với hàng hóa, dịch vụ loại doanh nghiệp khác không lành mạnh Theo Luật cạnh tranh 2018, lạm dụng vị trí thống lĩnh, vị trí độc quyền để ấn định giá bán lại tối thiểu gây thiệt hại cho khách hàng Theo Luật cạnh tranh 2018, hành vi sau hành vi cạnh tranh không lành mạnh Theo Luật cạnh tranh 2018, hành vi sau hành vi cạnh tranh không lành mạnh Theo Luật cạnh tranh 2018, Tập trung kinh tế bao gồm hình thức sau Theo Luật cạnh tranh 2018, Tập trung kinh tế hành vi sau Theo quy định Luật Cạnh tranh 2018, Chủ tịch Ủy ban cạnh tranh quốc gia bổ nhiệm, miễn nhiệm Theo quy định Luật Cạnh tranh 2018, Cơ quan tiến hành tố tụng cạnh tranh KHÔNG bao gồm Theo quy định Luật Cạnh - Khuyến mại gian dối gây nhầm lẫn cho khách hàng - Cung cấp thông tin khơng trung thực gây ảnh hưởng xấu đến uy tín, tình trạng tài hoạt động kinh doanh doanh nghiệp khác - Việc nhà sản xuất yêu cầu nhà phân phối không bán thấp mức giá cố định - Thỏa thuận ấn định giá nhà sản xuất nhà phân phối - Việc nhà sản xuất đưa mức giá thống cho nhà phân phối - Tất phương án sai - Bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ giá thành toàn nhằm loại bỏ đối thủ cạnh tranh - Lạm dụng vị trí thống lĩnh vị trí độc quyền - Tập trung kinh tế - Thỏa thuận hạn chế cạnh tranh - Lôi kéo khách hàng bất - Bán hàng đa cấp bất - Chỉ dẫn gây nhầm lẫn - Phân biệt đối xử hiệp hội - Tất phương án - Mua lại doanh nghiệp - Liên doanh doanh nghiệp - Sáp nhập doanh nghiệp Hợp doanh nghiệp - Mua lại doanh nghiệp - Chuyển nhượng cổ phần doanh nghiệp - Cá nhân đầu tư cổ phiếu nhiều doanh nghiệp - Mua lại hoạt động kinh doanh - Thủ tướng Chính phủ - Chủ tịch quốc hội - Bộ trưởng Bộ Công thương - Chủ tịch nước - Hội đồng cạnh tranh - Tất phương án sai - Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia; - Cơ quan điều tra vụ việc cạnh tranh - Phạt tù tranh 2018, hình thức xử phạt sau KHƠNG thuộc thẩm quyền Chủ tịch ủy ban cạnh tranh quốc gia Hội đồng xử lý vụ việc hạn chế cạnh tranh Theo quy định Luật Cạnh tranh 2018, thủ trưởng Cơ quan điều tra vụ việc cạnh tranh bổ nhiệm, miễn nhiệm Thị trường sản phẩm liên quan Thiết chế bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng Việt Nam bao gồm Thỏa thuận ấn định giá hàng hóa dịch vụ theo Luật cạnh tranh 2018 Thỏa thuận hạn chế cạnh tranh theo Luật cạnh tranh 2018 Thỏa thuận hạn chế kiểm soát số lượng, khối lượng sản xuất, mua, bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ - Tịch thu tang vật - Phạt cảnh cáo - Phạt tiền - Chủ tịch Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia - Chủ tịch nước - Thủ tướng Chính phủ - Bộ trưởng Bộ Cơng thương - Thị trường hàng hóa, dịch vụ thay cho đặc tính, mục đích sử dụng giá - Thị trường hàng hóa, dịch vụ có liên quan - Thị trường hàng hóa, dịch vụ thay cho đặc tính mục đích sử dụng giá - Là thị trường có hàng hóa dịch vụ thay cho với điều kiện cạnh tranh tương tự - Tất phương án - Cơ quan quản lý nhà nước bảo vệ người tiêu dùng - Cơ quan tài phán - Tổ chức xã hội tham gia bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng - Có thể hưởng miễn trừ - Bị cấm có điều kiện - Bị cấm tuyệt đối - Không hưởng miễn trừ - Bao gồm thỏa thuận hạn chế cạnh tranh theo chiều ngang chiều dọc - Chỉ bao gồm thỏa thuận hạn chế cạnh tranh theo chiều dọc - Tất phương án sai - Chỉ bao gồm thỏa thuận hạn chế cạnh tranh theo chiều ngang - Mục đích nhằm tạo khan giả tạo thị trường - Luôn thỏa thuận hạn chế cạnh tranh theo chiều ngang - Làm giảm số lượng, hàng hóa dịch vụ so với trước Thỏa thuận ngăn cản, kìm hãm, khơng cho doanh nghiệp khác tham gia thị trường phát triển kinh doanh theo Luật cạnh tranh 2018 Tổ chức cá nhân kinh doanh thuộc đối tượng điều chỉnh Luật bảo vệ quyền lợi NTD 2010, Tổ chức xã hội tham gia bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng KHÔNG có quyền sau đây: Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia quan thuộc Chủ thể có thẩm quyền ban hành Danh mục hàng hóa dịch vụ thiết yếu Chủ thể thực hành vi cạnh tranh không lành mạnh theo Luật Cạnh tranh 2018 Chủ thể thực hành vi thỏa thuận hạn chế cạnh tranh theo Luật cạnh tranh 2018 - Giữ nguyên số lượng, hàng hóa dịch vụ so với trước - Cả hai phương án - Tất phương án sai - Nhằm ngăn cản doanh nghiệp mong muốn gia nhập thị trường - Nhằm ngăn cản doanh nghiệp tồn tại thị trường phát triển sản xuất kinh doanh - Có thể có khơng có đăng kí kinh doanh - Tất phương án sai - Khơng có đăng kí kinh doanh - Phải có đăng ký kinh doanh - Hỗ trợ kinh phí hoạt động từ ngân sách nhà nước - Đại diện người tiêu dùng khởi kiện tự khởi kiện lợi ích cơng cộng - Hướng dẫn, giúp đỡ, tư vấn người tiêu dùng có yêu cầu - Độc lập khảo sát, thử nghiệm; công bố kết khảo sát, thử nghiệm chất lượng hàng hóa, dịch vụ thực - Bộ Cơng Thương - Quốc Hội - Thủ tướng phủ - Chính Phủ - Thủ tướng Chính Phủ - Quốc Hội - Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia - Bộ Công Thương - Tất phương án sai - Hoạt động thị trường liên quan - Phải có giấy chứng nhận đăng kí doanh nghiệp - Là đối thủ cạnh tranh trực tiếp - Không thiết phải hoạt động thị trường liên quan - Phải hoạt động thị trường sản phẩm liên quan - Phải hoạt động thị trường liên quan - Phải hoạt động thị trường địa lý liên quan Chủ thể thực hành vi thỏa thuận hạn chế cạnh tranh theo Luật cạnh tranh 2018 bị cấm Cơ quan điều tra vụ việc cạnh tranh quan thuộc Cục cạnh tranh bảo vệ người tiêu dùng quan trực thuộc Doanh nghiệp coi có vị trí thống lĩnh thị trường theo Luật cạnh tranh 2018 Doanh nghiệp coi có vị trí thống lĩnh thị trường theo Luật cạnh tranh 2018 Đối tượng áp dụng Luật bảo vệ quyền lợi NTD 2010, bao gồm Đối tượng áp dụng Luật cạnh tranh 2018 bao gồm: Đối tượng áp dụng Luật cạnh tranh 2018 không bao gồm: Đơn vị giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực chức quản lý nhà nước bảo vệ - Tất phương án sai - Tất phương án - Hoạt động thị trường liên quan - Có sức mạnh thị trường - Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia - Bộ Cơng Thương - Quốc Hội - Chính Phủ - Bộ Cơng thương - Bộ Tư pháp - Chính phủ - Tất phương án sai - Tất phương án - Tất phương án sai - Có thị phần từ 30% trở lên thị trường liên quan - Nếu có sức mạnh thị trường đáng kể - Có thị phần từ 30% trở lên thị trường liên quan - Nếu hành động gây hạn chế cạnh tranh - Tất phương án sai - Tất phương án - Tất phương án - Tổ chức, cá nhân kinh doanh - Người tiêu dùng - Tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng lãnh thổ Việt Nam - Tất phương án - Tổ chức, cá nhân kinh doanh - Cơ quan, tổ chức, cá nhân nước nước ngồi có liên quan - Hiệp hội ngành, nghề hoạt động tại Việt Nam - Tất phương án sai - Hiệp hội ngành nghề - Doanh nghiệp nước hoạt động tại Việt Nam - Cơ quan Nhà nước - Sở Công thương - Sở Kế hoạch đầu tư - Chi cục vệ sinh an toàn thực phẩm 10 người tiêu dùng - Chi cục quản lý thị trường Hành vi cạnh tranh không lành - Tất phương án mạnh sau quy - Cung cấp thông tin không trung thực gây ảnh hưởng xấu định tronng Luật cạnh tranh đến uy tín, tình trạng tài hoạt động kinh doanh 2004 Luật Cạnh tranh 2018 doanh nghiệp khác - So sánh hàng hóa, dịch vụ với hàng hóa, dịch vụ loại doanh nghiệp khác - Khuyến mại gian dối gây nhầm lẫn cho khách hàng Hành vi cạnh tranh không lành - Khuyến mại gian dối gây nhầm lẫn cho khách mạnh sau quy hàng định tronng Luật cạnh tranh - Bán hàng đa cấp bất 2004 Luật Cạnh tranh 2018 - Tất phương án - Chỉ dẫn gây nhầm lẫn Hành vi cạnh tranh khơng lành - Xâm phạm thơng tin bí mật kinh doanh mạnh lĩnh vực sở hữu - Bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ giá thành tồn công nghiệp quy định - Gièm pha doanh nghiệp khác Luật Cạnh tranh 2018 bao - Chỉ dẫn gây nhầm lẫn gồm Hành vi hạn chế cạnh tranh - Tập trung kinh tế theo Luật cạnh tranh 2018 - Tất phương án sai không bao gồm - Thỏa thuận hạn chế cạnh tranh - Lạm dụng vị trí thống lĩnh, vị trí độc quyền Hình thức tập trung kinh tế - Mua lại doanh nghiệp KHÔNG làm giảm số lượng - Hợp doanh nghiệp doanh nghiệp hoạt động - Sáp nhập doanh nghiệp thị trường - Tất phương án Luật cạnh tranh 2018 có hiệu - 01/07/2019 lực: - 01/01/2019 - 01/01/2018 - 01/07/2018 Mục tiêu pháp luật cạnh - Tất phương án tranh: - Bảo vệ lợi ích chung toàn thị trường - Bảo vệ người tiêu dùng - Bảo vệ đối thủ cạnh tranh Người tiêu dùng xem - Bên yếu quan hệ hợp đồng với tổ chức cá nhân kinh doanh - Bên có quyền nghĩa vụ ngang quan hệ hợp 11 Nhóm doanh nghiệp có vị trí thống lĩnh thị trường theo Luật cạnh tranh 2018 Nhóm doanh nghiệp có vị trí thống lĩnh thị trường theo Luật cạnh tranh 2018 Nhóm doanh nghiệp coi có vị trí thống lĩnh thị trường theo Luật cạnh tranh 2018 Số lượng thành viên Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia tối đa Thành viên Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia Theo luật bảo vệ quyền lợi NTD 2010, quan quản lý nhà nước bảo vệ người tiêu dùng bao gồm: Theo Luật bảo vệ quyền lợi NTD 2010, người tiêu dùng đồng với tổ chức cá nhân kinh doanh - Bên chiếm ưu quan hệ hợp đồng với tổ chức cá nhân kinh doanh - Tất phương án sai - Tất phương án - không bao gồm doanh nghiệp có thị phần 10% thị trường liên quan - Có tối đa 05 doanh nghiệp - Tất phương án sai - không bao gồm doanh nghiệp có thị phần 10% thị trường liên quan - Tất phương án sai - Tất phương án - Không giới hạn số lượng doanh nghiệp - Nếu hành động gây tác động hạn chế cạnh tranh có sức mạnh thị trường đáng kể - Có tổng thị phần từ 50% trở lên thị trường liên quan - Nếu hành động gây tác động hạn chế cạnh tranh - Có tổng thị phần từ 65% trở lên thị trường liên quan - 15 thành viên - 05 thành viên - 10 thành viên - 07 thành viên - Tất phương án - Cơng chức Bộ, ngành có liên quan - Chuyên gia nhà khoa học chuyên ngành luật, kinh tế, tài - Cơng chức Bộ Cơng Thương có thời gian cơng tác thực tế 09 năm - Tất phương án - Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã - Cục cạnh tranh bảo vệ người tiêu dùng - Sở Công thương tỉnh, thành phố - Cá nhân tổ chức mua, sử dụng hàng hóa dịch vụ cho mục đích tiêu dùng, sinh hoạt - Cá nhân mua, sử dụng hàng hóa dịch vụ cho mục đích tiêu dùng, sinh hoạt 12 Theo Luật bảo vệ quyền lợi NTD 2010, Người tiêu dùng Theo Luật bảo vệ quyền lợi NTD 2010, Trách nhiệm bồi thường thiệt hại hàng hóa có khuyết tật gây Theo Luật bảo vệ quyền lợi NTD 2010, trách nhiệm thu hồi hàng hóa có khuyết tật thuộc Theo Luật cạnh tranh 2018 chủ thể thực hành vi tập trung kinh tế Theo Luật cạnh tranh 2018 hành vi tập trung kinh tế bị cấm Theo Luật cạnh tranh 2018 ngưỡng thông báo tập trung kinh tế xác định vào tiêu chí Theo Luật cạnh tranh 2018 nhà nước kiểm soát doanh nghiệp - Tất phương án sai - Tổ chức mua, sử dụng hàng hóa dịch vụ phục vụ hoạt động nghề nghiệp chuyên nghiệp - Tất phương án - Người mua hàng hóa, dịch vụ - Người mua, sử dụng hàng hóa dịch vụ - Người sử dụng hàng hóa dịch vụ - Được đặt kể tổ chức, cá nhân khơng biết khơng có lỗi việc phát sinh khuyết tật - Chỉ đặt tổ chức, cá nhân kinh doanh có lỗi việc phát sinh khuyết tật - Được miễn tổ chức cá nhân kinh doanh không cố ý - Tất phương án sai - Tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập hàng hoá - Tổ chức cá nhân kinh doanh hàng hóa - Tổ chức, cá nhân phân phối hàng hóa - Tổ chức, cá nhân bán lẻ hồng hóa - khơng thiết phải hoạt động thị trường liên quan - Tất phương án sai - phải hoạt động thị trường liên quan - Doanh nghiệp thực tập trung kinh tế gây tác động có khả gây tác động hạn chế cạnh tranh cách đáng kể thị trường Việt Nam - Các doanh nghiệp tham gia tập trung kinh tế chiếm từ 50% trở lên thị trường liên quan - Tất phương án sai - Các doanh nghiệp tham gia tập trung kinh tế chiếm từ 30% trở lên thị trường liên quan - Tất phương án - Tổng tài sản thị trường Việt Nam doanh nghiệp tham gia tập trung kinh tế - Giá trị giao dịch tập trung kinh tế - Tổng doanh thu thị trường Việt Nam doanh nghiệp tham gia tập trung kinh tế - Tất phương án - Định hướng, tổ chức thị trường liên quan đến hàng 13 hoạt động lĩnh vực độc quyền nhà nước biện pháp Theo Luật cạnh tranh 2018 nhóm ba doanh nghiệp coi có vị trí thống lĩnh thị trường hành động gây hạn chế cạnh tranh thuộc trường hợp sau Theo Luật cạnh tranh 2018 nhóm doanh nghiệp có vị trí thống lĩnh có tối đa Theo Luật cạnh tranh 2018 nhóm hai doanh nghiệp coi có vị trí thống lĩnh thị trường hành động gây tác động hạn chế cạnh tranh và: Theo Luật cạnh tranh 2018 sức mạnh thị trường đáng kể doanh nghiệp, nhóm doanh nghiệp xác định vào Theo Luật cạnh tranh 2018 thời hạn thẩm định sơ việc tập trung kinh tế Theo trung tranh Luật Cạnh tranh 2018 trình thẩm định tập kinh tế, Ủy ban Cạnh Quốc gia có quyền tham hóa, dịch vụ thuộc lĩnh vực độc quyền nhà nước theo quy định Luật quy định khác pháp luật có liên quan - Quyết định giá mua, giá bán hàng hóa, dịch vụ thuộc lĩnh vực độc quyền nhà nước - Quyết định số lượng, khối lượng, phạm vi thị trường hàng hóa, dịch vụ thuộc lĩnh vực độc quyền nhà nước - Nếu có tổng thị phần thị trường liên quan từ 65% trở lên khơng có doanh nghiệp có thị phần nhỏ 10% - Tất phương án - Nếu có tổng thị phần thị trường liên quan từ 65% trở lên - Nếu có thị phàn đáng kể thị trường - 05 doanh nghiệp - 04 doanh nghiệp - 03 Doanh nghiệp - Không bị giới hạn mức tối đa - có tổng thị phần từ 50% trở lên thị trường liên quan - có tổng thị phần từ 65% trở lên thị trường liên quan - có tổng thị phần từ 75% trở lên thị trường liên quan - có tổng thị phần từ 85% trở lên thị trường liên quan - Tất phương án - Tương quan thị phần doanh nghiệp thị trường liên quan - Sức mạnh tài chính, quy mơ doanh nghiệp - Các yếu tố đặc thù ngành, lĩnh vực mà doanh nghiệp hoạt động kinh doanh - 30 ngày - 60 ngày - 90 ngày - 150 ngày - Tất phương án - doanh nghiệp, tổ chức cá nhân khác có liên quan - Tất phương án sai - Cơ quan quản lý ngành, lĩnh vực mà doanh nghiệp 14 vấn Theo Luật cạnh tranh 2018, bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ giá thành tồn dẫn đến có khả dẫn đến loại bỏ đối thủ cạnh tranh Theo Luật cạnh tranh 2018, bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ giá thành tồn dẫn đến có khả dẫn đến loại bỏ đối thủ cạnh tranh Theo Luật cạnh tranh 2018, hành vi sau KHÔNG phải hành vi cạnh tranh không lành mạnh Theo Luật cạnh tranh 2018, hành vi sau KHÔNG phải hành vi cạnh tranh không lành mạnh Theo Luật cạnh tranh 2018, lạm dụng vị trí thống lĩnh, vị trí độc quyền để ấn định giá bán lại tối thiểu gây thiệt hại cho khách hàng Theo Luật cạnh tranh 2018, hành vi sau hành vi cạnh tranh không lành mạnh Theo Luật cạnh tranh 2018, tham gia tập trung kinh tế hoạt động - Chỉ bị cấm chủ thể thực hành vi có vị trí thống lĩnh vị trí độc quyền - Tất phương án sai - Có thể hưởng miễn trừ - Tất phương án - Tất phương án - Là hành vi lạm dụng vị trí thống lĩnh, vị trí độc quyền bị cấm - Là hành vi cạnh tranh không lành mạnh bị cấm - Không hưởng miễn trừ - Phân biệt đối xử hiệp hội - Khuyến mại gian dối gây nhầm lẫn cho khách hàng - Cung cấp thông tin không trung thực gây ảnh hưởng xấu đến uy tín, tình trạng tài hoạt động kinh doanh doanh nghiệp khác - Lôi kéo khách hàng bất - Bán hàng đa cấp bất - So sánh hàng hóa, dịch vụ với hàng hóa, dịch vụ loại doanh nghiệp khác - Khuyến mại gian dối gây nhầm lẫn cho khách hàng - Cung cấp thông tin không trung thực gây ảnh hưởng xấu đến uy tín, tình trạng tài hoạt động kinh doanh doanh nghiệp khác - Việc nhà sản xuất yêu cầu nhà phân phối không bán thấp mức giá cố định - Thỏa thuận ấn định giá nhà sản xuất nhà phân phối - Việc nhà sản xuất đưa mức giá thống cho nhà phân phối - Tất phương án sai - Bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ giá thành toàn nhằm loại bỏ đối thủ cạnh tranh - Lạm dụng vị trí thống lĩnh vị trí độc quyền - Tập trung kinh tế - Thỏa thuận hạn chế cạnh tranh - Lôi kéo khách hàng bất 15 hành vi sau hành vi cạnh tranh không lành mạnh Theo Luật cạnh tranh 2018, Tập trung kinh tế bao gồm hình thức sau Theo Luật cạnh tranh 2018, Tập trung kinh tế hành vi sau Theo quy định Luật Cạnh tranh 2018, Chủ tịch Ủy ban cạnh tranh quốc gia bổ nhiệm, miễn nhiệm Theo quy định Luật Cạnh tranh 2018, Cơ quan tiến hành tố tụng cạnh tranh KHÔNG bao gồm Theo quy định Luật Cạnh tranh 2018, hình thức xử phạt sau KHÔNG thuộc thẩm quyền Chủ tịch ủy ban cạnh tranh quốc gia Hội đồng xử lý vụ việc hạn chế cạnh tranh Theo quy định Luật Cạnh tranh 2018, thủ trưởng Cơ quan điều tra vụ việc cạnh tranh bổ nhiệm, miễn nhiệm Thị trường sản phẩm liên quan - Bán hàng đa cấp bất - Chỉ dẫn gây nhầm lẫn - Phân biệt đối xử hiệp hội - Tất phương án - Mua lại doanh nghiệp - Liên doanh doanh nghiệp - Sáp nhập doanh nghiệp Hợp doanh nghiệp - Mua lại doanh nghiệp - Chuyển nhượng cổ phần doanh nghiệp - Cá nhân đầu tư cổ phiếu nhiều doanh nghiệp - Mua lại hoạt động kinh doanh - Thủ tướng Chính phủ - Chủ tịch quốc hội - Bộ trưởng Bộ Công thương - Chủ tịch nước - Hội đồng cạnh tranh - Tất phương án sai - Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia; - Cơ quan điều tra vụ việc cạnh tranh - Phạt tù - Tịch thu tang vật - Phạt cảnh cáo - Phạt tiền - Chủ tịch Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia - Chủ tịch nước - Thủ tướng Chính phủ - Bộ trưởng Bộ Công thương - Thị trường hàng hóa, dịch vụ thay cho đặc tính, mục đích sử dụng giá - Thị trường hàng hóa, dịch vụ có liên quan - Thị trường hàng hóa, dịch vụ thay cho đặc tính mục đích sử dụng giá - Là thị trường có hàng hóa dịch vụ thay cho với điều kiện cạnh tranh tương tự 16 Thiết chế bảo vệ quyền lợi - Tất phương án người tiêu dùng Việt Nam bao - Cơ quan quản lý nhà nước bảo vệ người tiêu dùng gồm - Cơ quan tài phán - Tổ chức xã hội tham gia bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng Thỏa thuận ấn định giá hàng - Có thể hưởng miễn trừ hóa dịch vụ theo Luật cạnh - Bị cấm có điều kiện tranh 2018 - Bị cấm tuyệt đối - Không hưởng miễn trừ Thỏa thuận hạn chế cạnh tranh - Bao gồm thỏa thuận hạn chế cạnh tranh theo theo Luật cạnh tranh 2018 chiều ngang chiều dọc - Chỉ bao gồm thỏa thuận hạn chế cạnh tranh theo chiều dọc - Tất phương án sai - Chỉ bao gồm thỏa thuận hạn chế cạnh tranh theo chiều ngang Thỏa thuận hạn chế kiểm - Mục đích nhằm tạo khan giả tạo thị soát số lượng, khối lượng sản trường xuất, mua, bán hàng hóa, cung - Luôn thỏa thuận hạn chế cạnh tranh theo chiều ngang ứng dịch vụ - Làm giảm số lượng, hàng hóa dịch vụ so với trước - Giữ nguyên số lượng, hàng hóa dịch vụ so với trước Thỏa thuận ngăn cản, kìm hãm, - Cả hai phương án không cho doanh nghiệp khác - Tất phương án sai tham gia thị trường phát - Nhằm ngăn cản doanh nghiệp mong muốn triển kinh doanh theo Luật cạnh gia nhập thị trường tranh 2018 - Nhằm ngăn cản doanh nghiệp tồn tại thị trường phát triển sản xuất kinh doanh Tổ chức cá nhân kinh doanh - Có thể có khơng có đăng kí kinh doanh thuộc đối tượng điều chỉnh - Tất phương án sai Luật bảo vệ quyền lợi NTD - Khơng có đăng kí kinh doanh 2010, - Phải có đăng ký kinh doanh Tổ chức xã hội tham gia bảo vệ - Hỗ trợ kinh phí hoạt động từ ngân sách nhà nước quyền lợi người tiêu dùng - Đại diện người tiêu dùng khởi kiện tự khởi KHƠNG có quyền sau đây: kiện lợi ích cơng cộng - Hướng dẫn, giúp đỡ, tư vấn người tiêu dùng có yêu cầu - Độc lập khảo sát, thử nghiệm; công bố kết khảo sát, 17 thử nghiệm chất lượng hàng hóa, dịch vụ thực Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia - Bộ Công Thương quan thuộc - Quốc Hội - Thủ tướng phủ - Chính Phủ 18 ... quản lý nhà nước bảo vệ người tiêu dùng bao gồm: Theo Luật bảo vệ quyền lợi NTD 2010, người tiêu dùng Theo Luật bảo vệ quyền lợi NTD 2010, Người tiêu dùng Theo Luật bảo vệ quyền lợi NTD 2010, Trách... 01/01/2018 - 01/07/2018 Mục tiêu pháp luật cạnh - Tất phương án tranh: - Bảo vệ lợi ích chung toàn thị trường - Bảo vệ người tiêu dùng - Bảo vệ đối thủ cạnh tranh Người tiêu dùng xem - Bên yếu quan... mục đích tiêu dùng, sinh hoạt - Cá nhân mua, sử dụng hàng hóa dịch vụ cho mục đích tiêu dùng, sinh hoạt 12 Theo Luật bảo vệ quyền lợi NTD 2010, Người tiêu dùng Theo Luật bảo vệ quyền lợi NTD
- Xem thêm -

Xem thêm: Ôn thi trắc nghiệm: Luật cạnh tranh và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (EL41.011 ) ĐH Mở HN Luật KT, Ôn thi trắc nghiệm: Luật cạnh tranh và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (EL41.011 ) ĐH Mở HN Luật KT, Luật cạnh tranh và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng - EL41.011

Từ khóa liên quan