xây dựng nguyên tắc trong thi hành công vụ trong nhà nước pháp quyền

5 111 1
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/10/2019, 15:07

VẤN ĐỀ MỞ TRONG LUẬT CÁN BỘ CÔNG CHỨC VẤN ĐỀ 1: Xây dựng nguyên tắc hoạt động công vụ nhà nước nhà nước pháp quyền Xã hội chủ nghĩa Việt Nam Quan niệm chung hoạt động cơng vụ nhà nước cho hoạt động đặc biệt mang tính quyền lực nhà nước để thực nhiệm vụ, chức nhà nước, phục vụ xã hội, công dân, nhà nước Do vậy, quyền lực nhà nước vào sống có hiệu lực, hiệu hay khơng, có đắn, tạo giá trị to lớn cho xã hội hay không, phụ thuộc lớn vào việc hoạt động công vụ nhà nước thực Trong nhà nước khác nhau, tất nhiên chất khác nên hoạt động cơng vụ nhà nước thực theo nguyên tắc khác Thậm chí nhà nước, giai đoạn khác nhau, hoạt động công vụ thực theo nguyên tắc khác Điều phụ thuộc vào trước hết chất nhà nước đó, phụ thuộc vào điều kiện phát triển kinh tế - xã hội, yếu tố quốc tế, chí ảnh hưởng yếu tố có tính truyền thống như: lịch sử dân tộc, đặc điểm văn hóa, tâm lý dân tộc, tập quán, phong tục, tơn giáo xã hội Để hạot động công vụ nhà nước thực cách đắn, c6àn tuân theo nguyên tắc định Các nguyên tắc hoạt động công vụ nhà nước hiểu tư tưởng đạo, nguyên lý xun suốt tồn q trình hạot động công vụ nhà nước, chi phối hoạt động công vụ nhà nước Những ngun tắc vừa có tính khách quan, vừa có tính chủ quan Các ngun tắc hoạt động cơng vụ nhà nước mang tính khách quan, bắt nguồn thực khách quan, phản ánh thực khách quan, thể vị trí, vai trò quy luật khách quan hoạt động cơng vụ nhà nước Từ góc độ cho khả phát sở, tiền đề khách quan cho tồn nguyên tắc hoạt động công vụ nhà nước, cần thiết cho việc xây dựng hệ thống hóa ngun tắc hoạt động cơng vụ nhà nước Tính chủ quan nguyên tắc thể chỗ chùng phản ánh thông qua nhận thức chủ quan người, việc phân tích đặc điểm, chất quy luật vận động, nhân tố chủ quan khách quan tác động tới hoạt động công vụ nhà nước giải thích khoa học quy luật khách quan hoạt động công vụ nhà nước Ở góc độ này, nguyên tắc hoạt động công vụ nhà nước tri thức khoa học người, mang tính chủ quan Tính khách quan chủ quan nói gắn bó với chặt chẽ Vì đơn giản đưa nguyên tắc, tùy tiện gắn cho nguyên tắc tên gọi hay khác, nghĩ chúng hoạt động cách tự động Một điều dễ nhận thấy tất quy luật, quan hệ mối liên hệ qua lại hoạt động công vụ nhà nước nhận thức mô tả thông qua nguyên tắc chấp nhận dễ dàng thực tế Bởi vì, nhiều tuân thủ nguyên tắc động chạm đến lợi ích phận quan nhà nước, số nhân viên nhà nước họ thực hoạt động công vụ nhà nước Ví dụ, cơng chức tn thủ ngun tắc cơng khai, minh bạch hoạt động công vụ nhà nước, họ số quyền lợi, số đặc quyền chí số hội tham nhũng Việc xác định nguyên tắc hoạt động công vụ nhà nước tuân theo nguyên tắc khách quan, khoa học điều kiện đặc biệt quan trọng tạo nên hiệu lực, hiệu cho hạot động công vụ nhà nước Trong khuôn khổ viết này, xin đề cập tới số nguyên tắc chung hoạt động công vụ nhà nước – nguyên tắc áp dụng chung cho hoạt động công vụ nhà nước nước ta Hoạt động công vụ nhà nước nước ta thực sở chất Nhà nước ta “Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa nhân dân, nhân dân, nhân dân Tất quyền lực Nhà nước thuộc nhân dân mà nòng cốt liên minh giai cấp cơng nhân với giai cấp nơng dân đội ngũ trí thức” (Điều Hiến pháp 1992) VỚi chất nhà nước vậy, nguyên tắc chung, hoạt động công vụ Nhà nước Nhà nước ta bao gồm: Thứ nhất, nguyên tắc hoạt động công vụ nhà nước phải thể ý chí nhân dân, đáp ứng phục vụ lợi ích nhân dân, xã hội, Nhà nước Tất quyền lực nhà nước thuộc nhân dân, hoạt động cơng vụ nhà nước phải thể ý chí nhân dân, phục vụ lợi ích nhân dân Hoạt động công vụ nhà nước không phép ngược lại với ý chí nhân dân, xâm phạm đến quyền, lợi ích hợp pháp cơng dân, xã hội, Nhà nước Hoạt động công vụ nhà nước phải thực khuôn khổ Hiến pháp pháp luật, phải tơn trọng tuyệt đối tính tối cao Hiến pháp Các chủ thể thực hoạt động công vụ nhà nước luôn phải trả lời cho câu hỏi: Nếu thực hoạt động đem lại lợi ích cho người dân ? Và cần phải nhấn mạnh nguyên tắc mà Hồ Chủ tịch nói: Việc có lợi cho dân làm, việc có hại cho dân tránh Sự thỏa mãn quyền, lợi ích hợp pháp cơng dân, xã hội tiêu chí để đánh giá mức độ, tính chất phục vụ hoạt động cơng vụ nhà nước Nói cách khác “tiêu chí việc đánh giá hiệu hoạt động Nhà nước khả phục vụ nhân dân, công cụ để nhân dân làm chủ kinh tế, trị - xã hội, sử dụng tốt có hiệu quyền, thực đầy đủ nghĩa vụ mình” Thứ hai, nguyên tắc tập trung dân chủ hoạt động công vụ nhà nước Nguyên tắc mặt vừa đảm bảo tính thống nhất, thơng suốt tồn q trình thực hoạt động công vụ nhà nước thông qua yếu tố “tập trung” Mặt khác, lại phát huy tính chủ động, sáng tạo, động chủ thể thực công vụ nhà nước thông qua yếu ốt “dân chủ”, từ làm cho hoạt động cơng vụ nhà nước khơng bị máy móc, xơ cứng, mà có thay đổi linh hoạt phù hợp với thực tiễn Tập trung dân chủ hạot động công vụ nhà nước bao gồm nội dung sau: - Hoạt động công vụ nhà nước phải thực theo chương trình, kế hoạch thống Nhà nước Trước định, quan cấp phải vào thực tiễn, khả năng, lực thực tế cấp dưới, lắng nghe, tôn trọng ý kiến cấp dưới, nhân viên, nhân dân - Các chủ thể thực hoạt động công vụ nhà nước phạm vi thẩm quyền mình, vào lực có thực tiễn, có quyền chủ động, sáng tạo q trình thực hoạt động công vụ nhà nước; không thụ động, trông chờ, ỷ lại chi viện hỗ trợ cấp trên; có quyền đề xuất sáng kiến, kiến nghị, giải pháp để thực tốt hoạt động công vụ nhà nước Thứ ba, nguyên tắc dân chủ hoạt động công vụ nhà nước Dân chủ hoạt động công vụ nhà nước, theo phải bao hàm hai góc độ: Dân chủ mối quan hệ hướng ngoại (tức mối quan hệ Nhà nước với xã hội, công dân) mối quan hệ hướng nội (tức nội Nhà nước) Ở góc độ hướng ngoại, trước hết đòi hỏi phải xác lập mối quan hệ qua lại xã hội, công dân với Nhà nước, đó, nội dung quan trọng nhân dân có quyền tham gia vào hoạt động công vụ nhà nước trạng thái tích cực, chủ động Nhân dân tham gia vào trình thực hoạt động cơng vụ nhà nước nhiều hình thức khác (trực tiếp, gián tiếp) giám sát hoạt động cơng vụ nhà nước, tham gia góp ý vào hoạt động công vụ nhà nước, khiếu nại, tố cáo hành vi công vụ trái pháp luật… Ở góc độ hướng nội, nội quan, tổ chức nhà nước phải bảo đảm quyền dân chủ cho cơng chức nhà nước Đây góc độ mà theo chúng tơi, lâu quan tâm Nếu khơng có dân chủ bên trong, khó nói đến dân chủ bên ngồi Các chủ thể hoạt động công vụ nhà nước (trên thực tế phần lớn cán bộ, công chức) phải quyền dân chủ, biểu cụ thể họ phải có quyền chủ động nêu vấn đề, đề xuất liên quan đến trình thực nhiệm vụ, chức quan, đơn vị mình, tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến vào định quan, đơn vị; chủ động xây dựng phương án, kế hoạch thực hoạt động công vụ; giám sát hoạt động công vụ thủ trưởng quan, đơn vị Nhà nước không nên đặt đội ngũ cán cơng chức vào tình trạng chấp hành mệnh lệnh cấp cách thụ động Thứ ba, nguyên tắc đảm bảo tính khách quan hoạt động công vụ nhà nước Đây ngun tắc đòi hỏi tất q trình thực hoạt động công vụ nhà nước phải tôn trọng tuân thủ quy luật khách quan (tự nhiên, xã hội) Nguyên tắc phản ánh lệ thuộc hệ thống hoạt động công vụ nhà nước vào: - Đặc điểm, trình độ phát triển quy luật xã hội; trước hết kinh tế - xã hội; - Các mục tiêu xã hội đặt thực điều kiện, hoàn cảnh định; - Các phương tiện nguồn lực thực hoạt động công vụ nhà nước Nội dung nguyên tắc thể chỗ, trình thực hoạt động cơng vụ nhà nước, chủ thể có thẩm quyền thực hoạt động công vụ nhà nước phải nhận thức thực trạng khách quan, tôn trọng quy luật khách quan dựa vào điều kiện khách quan để xây dựng phương án thực hoạt động công vụ nhà nước; phải bám sát vào diễn biến thực tiễn khách quan để có hành động kịp thời Chẳng hạn, thực hoạt động di dân khỏi vùng nguy hiểm điều kiện khách quan (như bão, lũ, động đất…) cần phải tính tốn dự báo xác diễn biến thời tiết, sở vật chất phục vụ cho việc di dân, nguồn nhân lực thực di dân… để thực hoạt động di dân có hiệu Sự vi phạm nguyên tắc khách quan dẫn đến mát lớn đời sống xã hội, hướng nỗ lực xã hội theo hướng vô tiêu cực, kìm hãm phát triển, gây nên khó chịu người thực tác động có tính nhà nước Thứ tư, nguyên tắc pháp chế hoạt động công vụ nhà nước Nếu thừa nhận nhà nước phục vụ xã hội, hoạt động quan nhà nước nhằm vào việc thỏa mãn nhu cầu, quyền, lợi ích hợp pháp người, rõ ràng tất điều hoạt động công vụ nhà nước phải pháp luật điều chỉnh phải tuân theo mô cách vơ điều kiện, Hiến pháp tối thượng Do vậy, logic vấn đề hoạt động công vụ nhà nước tuân thủ theo Hiến pháp pháp luật có nghĩa hoạt động cơng vụ nhà nước thực theo ý chí nhân dân Nguyên tắc đòi hỏi phải có hệ thống pháp luật hồn thiện làm sở pháp lý cho hoạt động công vụ nhà nước Trong văn quy phạm pháp luật phải thể tính nhân văn, cơng bằng, hợp tác, đảm bảo quyền tự nghĩa vụ người trình thực hoạt động công vụ nhà nước Mọi chủ thể thực công vụ nhà nước phải tôn trọng Hiến pháp, pháp luật, đặc biệt tơn trọng tính tối cao Hiến pháp, chấp hành nghiêm chỉnh Hiến pháp pháp luật Khi thực hoạt động công vụ nhà nước, quan nhà nước, người có thẩm quyền khôngt hể vượt khỏi khuôn khổ Hiến pháp pháp luật, không bước khỏi giới hạn thẩm quyền mà pháp luật quy định cho họ Các quan, tổ chức, cá nhân thực công vụ nhà nước phải tự xem xét, đánh giá, kiểm tra xem hoạt động công vụ nhà nước thực hiện, thực hiện, thực có phù hợp với Hiến pháp pháp luật hay không Mặt khác, vi phạm pháp luật phát sinh q trình thực thi cơng vụ nhà nước phải phát kịp thời xử lý nghiêm minh, mà trước hết vi phạm pháp lậut chủ thể thực thi công vụ nhà nước Thứ sáu, nguyên tắc công khai, minh bách hoạt động công vụ Nhà nước Một số quan điểm đưa nguyên tắc “Công khai cơng vụ nhà nước Ngun tắc đòi hỏi quan nhà nước phải cơng khai hóa quy định công vụ hoạt động công vụ, trừ bí mật quốc gia” Tuy nhiên chúng tơi cho rằng, ngồi tính cơng khai, phải có tính minh bạch hoạt động công vụ nhà nước chúng gắn kết chặt chẽ với Tính cơng khai làm sở tính minh bạch ngược lại, tính mih bạch tạo sở vững cho tính công khai Nguyên tắc bảo đảm mối liên hệ chặt chẽ hoạt động công vụ nhà nước với xã hội, với công dân, tạo sở cho xã hội, cơng dân kiểm sốt hoạt động cơng vụ nhà nước, qua kiểm soát quyền lực nhà nước thực thuộc nhân dân thuộc người nhóm người Theo chúng tơi, ngun tắc bao gồm nội dung: - Sự cơng khai hóa hoạt động công vụ nhà nước: công khai phải bao hàm việc thực khứ, hoạt động mà Nhà nước dự định thực tương lai; tất khâu lập pháp, hành pháp, tư pháp; tất cấp, ngành Các thông tin liên quan đến hoạt động công vụ nhà nước phải công bố kịp thời (trừ lĩnh vực bí mật nhà nước), đảm bảo tính thời sự, phù hợp với nhu cầu thực tiễn, tránh tình trạng che giấu, bưng bít thơng tin để phục vụ cho lợi ích số cá nhân Cơng dân có quyền tiếp cận, tìm hiểu, sử dụng thơng tin liên quan đến hoạt động công vụ nhà nước cách dễ dàng, thuận lợi (trừ lĩnh vực bí mật Nhà nước) - Cơng dân có quyền giám sát hoạt động công vụ nhà nước, bao gồm tham gia phương tiện thông tin đại chúng, trình chuẩn bị thực hiện, thực kết thực hoạt động cơng vụ nhà nước; Cơng dân có quyền khởi kiện Tòa án hoạt động cơng vụ nhà nước trái pháp luật để bảo vệ quyền tự công dân quy định Hiến pháp - Nhà nước phải có trách nhiệm giải trình có u cầu, kiến nghị xã hội, cơng dân hoạt động công vụ nhà nước Sự giải trình kèm theo việc xử lý sai phạm (nếu có) q trình thực hoạt động công vụ nhà nước, kết xử lý phải công khai Về phương diện pháp lý, nguyên tắc thi hành công vụ quy định điều 3, Luật Cán bộ, công chức Tuân thủ Hiến pháp pháp luật Bảo vệ lợi ích Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp tổ chức, công dân Công khai, minh bạch, thẩm quyền có kiểm tra giám sát Bảo đảm tính hệ thống, thống nhất, liên tục, thông suốt hiệu Bảo đảm thứ bậc hành phối hợp chặt chẽ Các nguyên tắc hoạt động công vụ nhà nước có quan hệ chặt chẽ với Điều quan kết cuối việc áp dụng tổng thể nguyên tắc thực tế, lẽ việc áp dụng nguyên tắc tách biệt khác hẳn việc áp dụng mối liên hệ qua lại với quy tắc khác Vì vậy, ngun tắc hoạt động cơng vụ nhà nước cần phải áp dụng thực tế chỉnh thể thống Điều phụ thuộc lớn vào lực tổ chức thực tiễn chủ thể thực hoạt động công vụ nhà nước, sở đem lại cho hoạt động công vụ nhà nước hiệu lực, hiệu cao nhất, đáp ứng yêu cầu nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ... số nguyên tắc chung hoạt động công vụ nhà nước – nguyên tắc áp dụng chung cho hoạt động công vụ nhà nước nước ta Hoạt động công vụ nhà nước nước ta thực sở chất Nhà nước ta Nhà nước pháp quyền. .. động công vụ nhà nước, kết xử lý phải công khai Về phương diện pháp lý, nguyên tắc thi hành công vụ quy định điều 3, Luật Cán bộ, công chức Tuân thủ Hiến pháp pháp luật Bảo vệ lợi ích Nhà nước, quyền, ... động công vụ Nhà nước Nhà nước ta bao gồm: Thứ nhất, nguyên tắc hoạt động công vụ nhà nước phải thể ý chí nhân dân, đáp ứng phục vụ lợi ích nhân dân, xã hội, Nhà nước Tất quyền lực nhà nước thuộc
- Xem thêm -

Xem thêm: xây dựng nguyên tắc trong thi hành công vụ trong nhà nước pháp quyền, xây dựng nguyên tắc trong thi hành công vụ trong nhà nước pháp quyền

Từ khóa liên quan