BỘ ĐỀ KIỂM TRA TOÁN 7 ĐẠI SỐ HỌC KỲ 2

131 215 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/09/2019, 20:19

BỘ ĐỀ KIỂM TRA TOÁN PHẦN ĐẠI SỐ HỌC KÌ Đề kiểm tra Tốn Chương Đại số Đề kiểm tra 15p Toán Chương Đại số Đề kiểm tra 15 phút Toán Chương Đại Số (Tự luận 1) Đề kiểm tra 15 phút Toán Chương Đại Số (Tự luận 2) Đề kiểm tra 15 phút Toán Chương Đại Số (Tự luận 3) Đề kiểm tra 15 phút Toán Chương Đại Số (Tự luận 4) Đề kiểm tra tiết Toán Chương Đại số Đề kiểm tra tiết (Trắc nghiệm) Đề kiểm tra tiết Toán Chương Đại Số (Trắc nghiệm 1) Đề kiểm tra tiết Toán Chương Đại Số (Trắc nghiệm 2) Đề kiểm tra tiết Toán Chương Đại Số (Trắc nghiệm 3) Đề kiểm tra tiết Toán Chương Đại Số (Trắc nghiệm 4) Đề kiểm tra tiết (Trắc nghiệm + Tự luận) Đề kiểm tra tiết Toán Chương Đại Số (Trắc nghiệm - Tự luận 1) Đề kiểm tra tiết Toán Chương Đại Số (Trắc nghiệm - Tự luận 2) Đề kiểm tra tiết Toán Chương Đại Số (Trắc nghiệm - Tự luận 3) Đề kiểm tra tiết Toán Chương Đại Số (Trắc nghiệm - Tự luận 4) Đề kiểm tra Toán Chương Đại số Đề kiểm tra 15p Toán Chương Đại số Phần Đơn thức - Đề kiểm tra 15 phút (Trắc nghiệm) Đề kiểm tra 15 phút Toán Chương Đại Số (phần Đơn thức - Trắc nghiệm 1) Đề kiểm tra 15 phút Toán Chương Đại Số (phần Đơn thức - Trắc nghiệm 2) Đề kiểm tra 15 phút Toán Chương Đại Số (phần Đơn thức - Trắc nghiệm 3) Đề kiểm tra 15 phút Toán Chương Đại Số (phần Đơn thức - Trắc nghiệm 4) Phần Đơn thức - Đề kiểm tra 15 phút (Trắc nghiệm + Tự luận) Đề kiểm tra 15 phút Toán Chương Đại Số (phần Đơn thức - Trắc nghiệm - Tự luận 1) Đề kiểm tra 15 phút Toán Chương Đại Số (phần Đơn thức - Trắc nghiệm - Tự luận 2) Đề kiểm tra 15 phút Toán Chương Đại Số (phần Đơn thức - Trắc nghiệm - Tự luận 3) Đề kiểm tra 15 phút Toán Chương Đại Số (phần Đơn thức - Trắc nghiệm - Tự luận 4) Phần Đa thức - Đề kiểm tra 15 phút (Trắc nghiệm) Đề kiểm tra 15 phút Toán Chương Đại Số (phần Đa thức - Trắc nghiệm 1) Đề kiểm tra 15 phút Toán Chương Đại Số (phần Đa thức - Trắc nghiệm 2) Đề kiểm tra 15 phút Toán Chương Đại Số (phần Đa thức - Trắc nghiệm 3) Đề kiểm tra 15 phút Toán Chương Đại Số (phần Đa thức - Trắc nghiệm 4) Phần Đa thức - Đề kiểm tra 15 phút (Trắc nghiệm + Tự luận) Đề kiểm tra 15 phút Toán Chương Đại Số (Trắc nghiệm - Tự luận 1) Đề kiểm tra 15 phút Toán Chương Đại Số (Trắc nghiệm - Tự luận 2) Đề kiểm tra 15 phút Toán Chương Đại Số (Trắc nghiệm - Tự luận 3) Đề kiểm tra 15 phút Toán Chương Đại Số (Trắc nghiệm - Tự luận 4) Đề kiểm tra tiết Toán Chương Đại số Đề kiểm tra tiết (Trắc nghiệm) Đề kiểm tra tiết Toán Chương Đại Số (Trắc nghiệm 1) Đề kiểm tra tiết Toán Chương Đại Số (Trắc nghiệm 2) Đề kiểm tra tiết Toán Chương Đại Số (Trắc nghiệm 3) Đề kiểm tra tiết Toán Chương Đại Số (Trắc nghiệm 4) Đề kiểm tra tiết (Trắc nghiệm + Tự luận) Đề kiểm tra tiết Toán Chương Đại Số (Trắc nghiệm - Tự luận 1) Đề kiểm tra tiết Toán Chương Đại Số (Trắc nghiệm - Tự luận 2) Đề kiểm tra tiết Toán Chương Đại Số (Trắc nghiệm - Tự luận 3) Đề kiểm tra tiết Toán Chương Đại Số (Trắc nghiệm - Tự luận 4) Đề kiểm tra 15 phút Toán Chương Đại Số (Tự luận 1) Đề kiểm tra Học kì - Năm học Mơn Toán - Đại Số Thời gian làm bài: 15 phút Câu hỏi Thời gian giải toán 30 học sinh ghi lại bảng sau: 10 10 15 10 10 12 10 10 15 12 a Dấu hiệu gì? b Có giá trị khác dấu hiệu? Đó giá trị nào? c Lập bảng tần số d Vẽ biểu đồ đoạn thẳng ứng với bảng tần số e Tính trung bình cộng tìm mốt dấu hiệu f Thời gian giải toán 10 phút chiếm tỉ lệ bao nhiêu? Đáp án thang điểm a Dấu hiệu: Thời gian giải toán 30 học sinh (1 điểm) b Có giá trị khác dấu hiệu (0.5 điểm) Đó là: 5, 7, 9, 10, 12, 15 (0.5 điểm) c Bảng tần số (2 điểm) Giá trị (x) 10 Tần số (n) 8 d Vẽ biểu đồ đoạn thẳng (2 điểm) e Trung bình cộng: X = (5.3 + 7.4 + 9.8 + 10.8 + 12.5 + 15.2)/30 = 9,5 (1 điểm) Mốt dấu hiệu là: Mo = 10 (1 điểm) f Thời gian giải toán 10 phút chiếm 15/30 100 = 50% (2 điểm) Đề kiểm tra 15 phút Toán Chương Đại Số (Tự luận 2) Đề kiểm tra Học kì - Năm học Mơn Tốn - Đại Số Thời gian làm bài: 15 phút Câu hỏi Điểm kiểm tra 15 phút mơn Tốn học sinh lớp 7A, người ta có kết sau: 10 7 9 10 10 6 a Dấu hiệu gì? Có học sinh làm kiểm tra b Lập bảng tần số c Tính giá trị trung bình điểm kiểm tra học sinh d Tìm mốt Mo = ? e Vẽ biểu đồ đoạn thẳng tương ứng với bảng tần số f Số học sinh đạt điểm trung bình (từ điểm trở lên) chiếm phần trăm? Đáp án thang điểm a Dấu hiệu: Điểm kiểm tra 15 phút mơn Tốn học sinh lớp 7A (0.5 điểm) Có 30 học sinh làm kiểm tra (0.5 điểm) b Bảng tần số (2 điểm) Giá trị (x) Tần số (n) c Trung bình cộng: X = (4.2 + 5.3 + 6.4 + 7.5 + 8.6 + 9.5 + 10.5)/30 = 7,5 (1 điểm) d Mốt dấu hiệu là: Mo = (1 điểm) e Vẽ biểu đồ đoạn thẳng (2 điểm) f Số học sinh đạt điểm trung bình (từ điểm trở lên) chiếm: 28/30.100 = 93,33% (2 điểm) Đề kiểm tra 15 phút Toán Chương Đại Số (Tự luận 3) Đề kiểm tra Học kì - Năm học Mơn Tốn - Đại Số Thời gian làm bài: 15 phút Câu hỏi Kết lần bắn xạ thủ ghi lại bảng sau: 10 9 10 10 10 10 10 10 10 a Dấu hiệu gì? Có lần bắn? b Có giá trị khác nhau? Đó giá trị nào? c Lập bảng tần số d Tính số trung bình cộng (làm tròn lấy hai chữ số thập phân) mốt dấu hiệu e Vẽ biểu đồ cột ứng với bảng tần số f Có lần bắn đạt điểm tuyệt đối chiếm phần trăm? Đáp án thang điểm a Dấu hiệu: Kết lần bắn xạ thủ (0.5 điểm) Có 30 lần bắn (0.5 điểm) b Có giá trị khác Đó 7, 8, 9, 10 (1 điểm) c Bảng tần số (2 điểm) Giá trị (x) Tần số (n) 10 d Số trung bình cộng: X = (7.4 + 8.8 + 9.10 + 10.8)/30 = 8,73 (1 điểm) Mốt dấu hiệu là: Mo = (1 điểm) e Vẽ biểu đồ cột (2 điểm) f Có lần bắn đạt điểm tuyệt đối (1 điểm) Số lần bắn đạt điểm tuyệt đối chiếm 8/30.100 = 26,67% (1 điểm) Đề kiểm tra 15 phút Toán Chương Đại Số (Tự luận 4) Đề kiểm tra Học kì - Năm học Mơn Tốn - Đại Số Thời gian làm bài: 15 phút Câu hỏi Kết kiểm tra môn Văn 35 học sinh lớp 7B sau: 8 8 9 8 10 8 a Dấu hiệu cần quan tâm gì? b Có giá trị khác nhau? c Lập bảng tần số d Tính số trung bình cộng tìm mốt dấu hiệu e Vẽ biểu đồ cột ứng với bảng tần số f Số học sinh đạt điểm chiểm phần trăm? Đáp án thang điểm a Dấu hiệu cần quan tâm kết kiểm tra môn Văn 35 học sinh lớp 7B (1 điểm) b Có giá trị khác là: 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 (1 điểm) c Bảng tần số: (2 điểm) Giá trị (x) Tần số (n) d Số trung bình cộng: X = (3.2 + 5.3 + 6.5 + 7.6 + 8.9 + 9.8 + 10.2)/35 = 7,34 (1 điểm) Mốt dấu hiệu Mo = (1 điểm) e Vẽ biểu đồ cột (2 điểm) f Số học sinh đạt điểm chiếm 8/35.100 = 22,86% (2 điểm) Đề kiểm tra tiết Toán Chương Đại Số (Trắc nghiệm 1) = 5x3 + 3x2-2x-5 (0.75 điểm) Q(x) = 6x2 + 5x3 - 3x5 + + 8x - 4x2 + 3x5 - 10x = 5x3 + 2x2 - 2x + (0.75 điểm) b M(x) = P(x) + Q(x) = 10x3 + 5x2 - 4x - (0.5 điểm) N(x) = P(x) - Q(x) = x2 - (0.5 điểm) c x = 3, x = -3 có nghiệm N(x) N(3) = N(-3) = (0.5 điểm) d A(x) = M(x) + 2N(x) = 10x3 + 5x2 - 4x - + 2(x2 - 9) = 10x3 + 7x2 - 4x - 19 (0.5 điểm) Thay x = vào biểu thức ta có: A(1) = -6 (0.5 điểm) Đề kiểm tra tiết Toán Chương Đại Số (Trắc nghiệm - Tự luận 2) Đề kiểm tra Học kì - Năm học Mơn Tốn - Đại Số Thời gian làm bài: 45 phút A Phần trắc nghiệm (4 điểm) Trong câu đây, chọn phương án trả lời đúng: Câu 1: Phần biến đơn thức 5x2y(-3/4 xy3z)(-3z) là: Câu 2: Giá trị đa thức 5/6 axy2(a số) x = 5, y = -2 Tìm a Câu 3: Tích hai đơn thức là: Câu 4: Đa thức thu gọn đa thức 2x5y2 - 3x3y + + 9xy - 2x5y2 + 4x3y - 4xy - là: A x3y - 5xy B x3y + 5xy + 15 C x5y2 + x3y + 5xy + D x3y + 5xy + Câu 5: Biết C + (2x2y2 - 2xy) = 4x2y2 + 6xy + 9y - 4x + Tìm C A 2x2y2 + 8xy + 9y - 4x + B 6x2y2 + 8xy - 9y - 4x + C 2x2y2 + 4xy - 9y + 4x + D 6x2y2 + 4xy + 9y - 4x + Câu 6: Hệ số x4trong đa thức Q(x) = 5x4 - x5 - x2 - 2x3 + 3x2 + 3x - 2x4 + là: A B C D Câu 7: Biết đa thức f(x) = 5/4 xa + a + nhận x = -4 làm nghiệm Tìm a Câu 8: Nghiệm đa thức 3x2 - 12 là: A x = 2, x = -2 C x = -2 B x = D Đa thức vô nghiệm B Phần tự luận (6 điểm) Câu 1: ( điểm) Cho hai đa thức f(x) = x3 - 3x2 + 2x - + x2 g(x) = -x3 - 5x + 3x2 + 3x + a Thu gọn đa thức xếp theo lũy thừa giảm dần biến Xác định bậc đa thức b Tính f(x) + 2g(x) 2f(x) - g(x) c Tính nghiệm f(x) + g(x) Câu 2: (2điểm) Cho hai đơn thức A = (3x4y5) (-2x3y5) B = (-3xy2)2(-2x2y3)2 a Hãy thu gọn đơn thức B Cho biết bậc rõ phần biến, phần hệ số đơn thức Câu 3: (1 điểm) Cho đa thức F(x) = 2ax + bx (a,b số) Xác định a,b để đa thức F(x) có nghiệm x=-1 F(1)=4 Đáp án thang điểm A Phần trắc nghiệm (4 điểm) Mỗi câu trả lời 0.5 điểm B C D D A Câu 1: Chọn B Câu 2: Chọn C Câu 3: Chọn D Câu 4: Ta có: 2x5y2 - 3x3y + + 9xy - 2x5y2 + 4x3y - 4xy - = x3y + 5xy + Chọn D Câu 5: Ta có: C = (4x2y2 + 6xy + 9y - 4x + 5) - (2x2y2 - 2xy) = 4x2y2+ 6xy + 9y - 4x + - 2x2y2 + 2xy = 2x2y2 + 8xy + 9y - 4x + Chọn A Câu 6: Thu gọn Q(x) = 5x4 - x5 - x2 - 2x3 + 3x2 + 3x - 2x4 + = -x5 + 3x4 - 2x3 + 2x2 + 3x + Hệ số x4là Chọn B Câu 7: Thay x=-4 vào f(x) ta có 5/4.(-4)a + a + = ⇒ -5a + a + = ⇒ -4a + = ⇒ a = 1/4 Chọn C Câu 8: Ta có 3x2 - 12 = ⇒ 3x2 = 12 ⇒ x2 = ⇒ x = ±2 Chọn A B Phần tự luận (6 điểm) Câu a Ta có: f(x) = x3 - 3x2 + 2x - + x2 = x3 -2x2 + 2x- Bậc đa thức f(x) (0.5 điểm) g(x) = -x3 - 5x + 3x2 + 3x + = -x3 + 3x2 - 2x + Bậc đa thức g(x) (0.5 điểm) b Ta có f(x) + 2g(x) = x3 - 2x2 + 2x- + 2(-x3 + 3x2 - 2x + 4) = x3 - 2x2 + 2x - + (-2x3) + 6x2 - 4x + =-x3 + 4x2 - 2x + (0.5 điểm) 2f(x) - g(x) = x3 - 2x2 + 2x- - 2(-x3+ 3x2 - 2x + 4) = x3 - 2x2 + 2x - + 2x3 - 6x2 + 4x - = 3x3 - 8x2 + 6x - 13 (0.5 điểm) c Ta có f(x) + g(x) =(x3 - 2x2 + 2x - 5) + (-x3 + 3x2 - 2x + 4) = x2 - Ta có x2 - = ⇒ x2 = ⇒ x = 1,x = -1 Vậy nghiệm đa thức h(x) x = ±1 (1 điểm) Câu a A = (3x4y5) (-2x3y5) = 3.(-2) (x4x3) (y5y5) = -6x7y10 (0.5 điểm) B = (-3xy2)2(-2x2y3)2= 9x2y4.4x4y6= 36x6y10 (0.5 điểm) b Bậc A 17, phần hệ số -6, phần biến x7y10 (0.5 điểm) Bậc B 16, phần hệ số 36, phần biến x6y10 (0.5 điểm) Câu Cho đa thức F(x) = 2ax2 + bx (a,b số) Xác định a,b để đa thức F(x) có nghiệm x = -1 F(1) = Vì đa thức F(x) có nghiệm x = -1 nên thay F(-1) = ⇒ 2a - b = ⇒ b = 2a (0.5 điểm) Vì F(1) = ⇒ 2a + b = ⇒ b = - 2a Từ ta có 2a = - 2a ⇒ 4a = ⇒ a = (0.5 điểm) Đề kiểm tra tiết Toán Chương Đại Số (Trắc nghiệm - Tự luận 3) Đề kiểm tra Học kì - Năm học Mơn Tốn - Đại Số Thời gian làm bài: 45 phút A Phần trắc nghiệm (4 điểm) Trong câu đây, chọn phương án trả lời đúng: Câu 1: Bậc đơn thức (-1/3 x3 y)227x3y5z3 là: A.-3x6y6z3 B 9x7y9z3 C.-3x9y7z3 D 3x9y7z3 Câu 2: Đơn thức sau không đồng dạng với đơn thức -9/4 x3y7z là: Câu 3: Giá trị biểu thức A = 4x2y - 8x3 y2 - 15 x = 1/2, y = -2 là: A -13 B -21 C -17 D -15 Câu 4: Tìm đa thức A biết (4x2 - 7x + 1) - A = (3x2 - 7x - 1) A 7x2 + C x2 + B x2 - 14x + D x2 - Câu 5: Tổng hệ số cao hệ số tự đa thức x5 - 3x2 + 7x4 - 9x3 + x2 2x + 5x2 là: A B C -1 D Câu 6: Đa thức 9x2y4 - 2x6 + 3xy - có bậc là: A 14 B C D Câu 7: Tìm a biết hai đa thức f(x) = 3x - g(x) = 5ax - có nghiệm Câu 8: x = nghiệm đa thức A 2x + B x2 - C -2x + D -2x - B Phần tự luận (6 điểm) Câu 1: (2 điểm) Cho đơn thức A = 31/16 xy2 (x3y)2 (-3x13y5 )0 a Thu gọn đơn thức A xác định bậc, hệ số đa thức A b Tìm giá trị đa thức A x = -1, y = Câu 2: ( điểm) Cho hai đa thức A(x) = x5 + x2 + 5x + - x5 - 3x - B(x) = x4 + 2x2 - 3x - - x4 - x2 + 3x + a Thu gọn xếp đa thức theo lũy thừa giảm dần biến b Tính A(x) + B(x) A(x) - B(x) c Chứng tỏ x = -1 nghiệm A(x) không nghiệm B(x) Câu 3: (1 điểm) Xác định hệ số a để đa thức P(x) = x2 - 4a + có nghiệm Đáp án thang điểm A Phần trắc nghiệm (4 điểm) Mỗi câu trả lời 0.5 điểm D B B C Câu 1: Chọn D Câu 2: Chọn B Câu 3: Thay x = 1/2,y = -2 vào biểu thức ta có Chọn B Câu 4: Ta có: A = (4x2 - 7x + 1) - (3x2 - 7x - 1) = x2 + Chọn C Câu 5: Thu gọn x5 - 3x2 + 7x4 - 9x3 + x2 - 2x + 5x2 = x5 + 7x4 - 9x3 + 3x2 - 2x Hệ số cao 1, hệ số tự Chọn A Câu 6: Chọn D Câu 7: Nghiệm đa thức f(x) = 3x - x = Để x = nghiệm g(x) g(2) = ⇒ 10a - = ⇒ a = 1/10 Chọn A Câu 8: Chọn C B Phần tự luận (6 điểm) A Câu a (1 điểm) Bậc đa thức A 11 (0.5 điểm) Hệ số A 31/16 (0.5 điểm) b Thay x = -1, y = vào A ta có: A = 31/16 (-1)7 24 = -31 (1 điểm) Câu a Ta có: A(x) = x5 + x2 + 5x + - x5 - 3x - = x2 + 2x + (0.5 điểm) B(x) = x4 + 2x2 - 3x - - x4 - x2 + 3x + = x2 + (0.5 điểm) b Ta có: A(x) + B(x) = x2 + 2x + + x2 + = 2x2 + 2x + (0.5 điểm) A(x) - B(x) = x2 + 2x + - (x2 + 1) = 2x (0.5 điểm) c Thay x = -1 vào A(x) B(x) ta có: A(-1) = 0, B(-1) = Vậy x = -1 nghiệm A(x) không nghiệm B(x) (1 điểm) Câu Vì đa thức P(x) = x2 - 4a + nhận nghiệm nên ta có: P(2) = ⇒ - 4a + = ⇒ - 2a = ⇒ a = (1 điểm) Đề kiểm tra tiết Toán Chương Đại Số (Trắc nghiệm - Tự luận 4) Đề kiểm tra Học kì - Năm học Mơn Toán - Đại Số Thời gian làm bài: 45 phút A Phần trắc nghiệm (4 điểm) Trong câu đây, chọn phương án trả lời đúng: Câu 1: Thu gọn đơn thức 2x2y3.1/4 xy3(-3xy) ta được: Câu 2: Cho đơn thức sau: Số đơn thức đồng dạng với đơn thức -x2y là: A B C D Câu 3: Tích hai đơn thức -6/17 x2y3 2x3y2 là: Câu 4: Bậc đa thức x8 - y7 + x4y5 - 2y7 - x4y5 A B C D Câu 5: Tìm đa thức A biết A + (7x2y - 5xy2 - xy) = (x2y + 8xy2 - 5xy) A -6x2y + 13xy2 - 6xy B 6x2y + 13xy2 - 4xy C -6x2y + 13xy2 - 4xy D -6x2y + 3xy2 - 4xy Câu 6: Giá trị biểu thức A=-x2y3 (-2xy2 )2 x = 1, y = -1 là: A -2 B C -4 D Câu 7: Nghiệm đa thức (x - 1)x2 là: A x = B x = C x = 0, x = D x= ± 1, x = Câu 8: Tìm a để đa thức (7a + 1)x - 15 nhận x = làm nghiệm: A B -2 C D -3 B Phần tự luận (6 điểm) Câu 1: (3 điểm) Cho hai đa thức f(x) = -2x2 - 3x3 - 5x + 5x3 - x + x2 + 4x + + 4x2 g(x) = 2x2 - x3 + 3x + 3x3 + x2 - x - 9x + a Thu gọn xếp đa thức theo lũy thừa giảm dần biến b Tính h(x) = f(x) - g(x), g(x) = f(x) + g(x) c Tìm nghiệm h(x) Câu 2: ( điểm) a Tính giá trị biểu thức A = 5x2 - 3x - 16 x = -2 b Cho đơn thức B = 4x2y2 (-2x3y2 )2 Thu gọn xác định hệ số, tìm bậc đơn thức B Câu 3: (1 điểm) Cho đa thức f(x) = -5mx + 10 Tìm m biết f(1) = Đáp án thang điểm Mỗi câu trả lời 0.5 điểm A Phần trắc nghiệm (4 điểm) Mỗi câu trả lời 0.5 điểm D A B D C Câu 1: Chọn D Câu 2: Các là: Câu 3: Chọn B đơn thức đồng Chọn A dạng với đơn thức -x y Câu 4: Ta có: x8 - y7 + x4y5 - 2y7 - x4y5 = x8 - 2y7 Chọn D Câu 5: Ta có: A + (7x2y - 5xy2 - xy) = (x2y + 8xy2 - 5xy) ⇒ A = (x2 y + 8xy2 - 5xy) - (7x2y - 5xy2 - xy) = -6x2y + 13xy2 - 4xy Chọn C Câu 6: Thay x=1,y=-1 vào A ta có A=-12.(-1)3 (-2.1.(-1)2 )2=4 Chọn D Câu 7: Chọn C Câu 8: Vì đa thức (7a + 1)x - 15 nhận x = làm nghiệm nên ta có (7a + 1).1 - 15 = ⇒ 7a - 14 = ⇒ a = Chọn A B Phần tự luận (6 điểm) Câu a Ta có: f(x) = -2x2 - 3x3 - 5x + 5x3 - x + x2 + 4x + + 4x2 = 2x3 + 3x2 - 2x + (0.5 điểm) g(x) = 2x2 - x3 + 3x + 3x3 + x2 - x - 9x + = 2x3 + 3x2 - 7x + (0.5 điểm) b h(x) = (2x3 + 3x2 - 2x + 3) - (2x3 + 3x2 - 7x + 2) = 2x3 + 3x2 - 2x + - 2x3 - 3x2 + 7x - = 5x + (0.5 điểm) g(x) = (2x3 + 3x2 - 2x + 3) + (2x3 + 3x2 - 7x + 2) = 2x3 + 3x2 - 2x + + 2x3 + 3x2 - 7x + = 4x3 + 6x2 - 9x + (0.5 điểm) c Ta có h(x) = ⇒ 5x + = ⇒ x = -1/5 Vậy nghiệm đa thức h(x) x = -1/5 (1 điểm) Câu a Thay x = -2 vào biểu thức A ta có A = 5.(-2)2 - 3.(-2) - 16 = 10 (1 điểm) b Ta có B = 4x2y2 (-2x3y2 )2 = 4x2y24x6y4 = 16x8y6 (0.5 điểm) Hệ số B 16, bậc đơn thức B 14 (0.5 điểm) Câu Thay x = vào f(x) ta có -5m + 10 = ⇒ -5m = -5 ⇒ m = (1 điểm) ... bảng 17 18 20 16 24 18 24 17 22 20 22 18 Câu 22 : Dấu hiệu cần tìm hiểu là: A Số lớp trường THCS B Số lượng học sinh nữ lớp C Số lớp số học sinh nữ lớp D Cả A, B, C Câu 23 : Tần số lớp có 18 học. .. Bảng tần số 4: Giá trị (x) 138 139 140 141 Tần số (n) Bảng tần số 5: Giá trị (x) Tần số (n) Đề kiểm tra tiết Toán Chương Đại Số (Trắc nghiệm 2) Đề kiểm tra Học kì - Năm học Mơn Toán - Đại Số Thời... 16 17 18 A C C D C 22 23 24 25 D B B A Bảng tần số 1: Giá trị (x) Tần số (n) Bảng tần số 3: Giá trị (x) Tần số (n) 5 Bảng tần số 4: Giá trị (x) Tần số (n) 1 Đề kiểm tra tiết Toán Chương Đại Số
- Xem thêm -

Xem thêm: BỘ ĐỀ KIỂM TRA TOÁN 7 ĐẠI SỐ HỌC KỲ 2, BỘ ĐỀ KIỂM TRA TOÁN 7 ĐẠI SỐ HỌC KỲ 2, Đề kiểm tra 1 tiết Toán 7 Chương 3 Đại Số (Trắc nghiệm 1), Đề kiểm tra 1 tiết Toán 7 Chương 3 Đại Số (Trắc nghiệm 2), Đề kiểm tra 1 tiết Toán 7 Chương 3 Đại Số (Trắc nghiệm 3), Đề kiểm tra 1 tiết Toán 7 Chương 3 Đại Số (Trắc nghiệm 4), Đề kiểm tra 1 tiết Toán 7 Chương 3 Đại Số (Trắc nghiệm - Tự luận 1), Đề kiểm tra 1 tiết Toán 7 Chương 3 Đại Số (Trắc nghiệm - Tự luận 2), Đề kiểm tra 1 tiết Toán 7 Chương 3 Đại Số (Trắc nghiệm - Tự luận 3), Đề kiểm tra 1 tiết Toán 7 Chương 3 Đại Số (Trắc nghiệm - Tự luận 4), Đề kiểm tra 15 phút Toán 7 Chương 4 Đại Số (phần Đơn thức - Trắc nghiệm 1), Đề kiểm tra 15 phút Toán 7 Chương 4 Đại Số (phần Đơn thức - Trắc nghiệm 2), Đề kiểm tra 15 phút Toán 7 Chương 4 Đại Số (phần Đơn thức - Trắc nghiệm 3), Đề kiểm tra 15 phút Toán 7 Chương 4 Đại Số (phần Đơn thức - Trắc nghiệm 4), Đề kiểm tra 15 phút Toán 7 Chương 4 Đại Số (phần Đơn thức - Trắc nghiệm - Tự luận 1), Đề kiểm tra 15 phút Toán 7 Chương 4 Đại Số (phần Đơn thức - Trắc nghiệm - Tự luận 2), Đề kiểm tra 15 phút Toán 7 Chương 4 Đại Số (phần Đơn thức - Trắc nghiệm - Tự luận 3), Đề kiểm tra 15 phút Toán 7 Chương 4 Đại Số (phần Đơn thức - Trắc nghiệm - Tự luận 4), Đề kiểm tra 1 tiết Toán 7 Chương 4 Đại Số (Trắc nghiệm 1), Đề kiểm tra 1 tiết Toán 7 Chương 4 Đại Số (Trắc nghiệm 2), Đề kiểm tra 1 tiết Toán 7 Chương 4 Đại Số (Trắc nghiệm 3), Đề kiểm tra 1 tiết Toán 7 Chương 4 Đại Số (Trắc nghiệm 4), Đề kiểm tra 1 tiết Toán 7 Chương 4 Đại Số (Trắc nghiệm - Tự luận 1), Đề kiểm tra 1 tiết Toán 7 Chương 4 Đại Số (Trắc nghiệm - Tự luận 2), Đề kiểm tra 1 tiết Toán 7 Chương 4 Đại Số (Trắc nghiệm - Tự luận 3), Đề kiểm tra 1 tiết Toán 7 Chương 4 Đại Số (Trắc nghiệm - Tự luận 4)

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm