BỘ ĐỀ KIỂM TRA VẬT LÝ 7

150 158 1
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/09/2019, 20:00

BỘ ĐỀ KIỂM TRA VẬT LÝ LỚP Đề kiểm tra 15 phút Vật Lí học kì Đề kiểm tra 15 phút Vật Lí học kì (Đề 1) Đề kiểm tra 15 phút Vật Lí học kì (Đề 2) Đề kiểm tra 15 phút Vật Lí học kì (Đề 3) Đề kiểm tra 15 phút Vật Lí học kì (Đề 4) Đề kiểm tra 15 phút Vật Lí học kì (Đề 5) Đề kiểm tra tiết Vật Lí học kì Đề kiểm tra tiết Vật Lí học kì (Đề 1) Đề kiểm tra tiết Vật Lí học kì (Đề 2) Đề kiểm tra tiết Vật Lí học kì (Đề 3) Đề kiểm tra tiết Vật Lí học kì (Đề 4) Đề kiểm tra tiết Vật Lí học kì (Đề 5) Đề kiểm tra Vật Lí học kì - đề kiểm tra sưu tầm cực hay: Đề kiểm tra Học kì Vật Lí lớp (Đề 1) Đề kiểm tra Học kì Vật Lí lớp (Đề 2) Đề kiểm tra Học kì Vật Lí lớp (Đề 3) Đề kiểm tra Học kì Vật Lí lớp (Đề 4) Đề kiểm tra Học kì Vật Lí lớp (Đề 5) Đề kiểm tra Học kì Vật Lí lớp (Đề 6) Đề kiểm tra Học kì Vật Lí lớp (Đề 7) - đề kiểm tra khác: Đề kiểm tra Vật Lí học kì (Đề 1) Đề kiểm tra Vật Lí học kì (Đề 2) Đề kiểm tra Vật Lí học kì (Đề 3) Đề kiểm tra Vật Lí học kì (Đề 4) Đề kiểm tra Vật Lí học kì (Đề 5) Học kì Đề kiểm tra 15 phút Vật Lí học kì Đề kiểm tra 15 phút Vật Lí học kì (Đề 1) Đề kiểm tra 15 phút Vật Lí học kì (Đề 2) Đề kiểm tra 15 phút Vật Lí học kì (Đề 3) Đề kiểm tra 15 phút Vật Lí học kì (Đề 4) Đề kiểm tra 15 phút Vật Lí học kì (Đề 5) Đề kiểm tra tiết Vật Lí học kì Đề kiểm tra tiết Vật Lí học kì (Đề 1) Đề kiểm tra tiết Vật Lí học kì (Đề 2) Đề kiểm tra tiết Vật Lí học kì (Đề 3) Đề kiểm tra tiết Vật Lí học kì (Đề 4) Đề kiểm tra tiết Vật Lí học kì (Đề 5) Đề kiểm tra Vật Lí học kì Đề kiểm tra Vật Lí học kì (Đề 1) Đề kiểm tra Vật Lí học kì (Đề 2) Đề kiểm tra Vật Lí học kì (Đề 3) Đề kiểm tra Vật Lí học kì (Đề 4) Đề kiểm tra Vật Lí học kì (Đề 5) Đề kiểm tra 15 phút Vật Lí học kì (Đề 1) Câu 1: Trường hợp vật sáng? A Chiếc bút chì đặt bàn ban ngày B Chiếc bật lửa rơi sân trường lúc trời nắng C Mặt Trời D Mắt mèo phòng kín vào ban đêm Câu Để nhìn thấy vật thì: A Vật phải chiếu sáng B Vật phải nguồn sáng C Phải có tia sáng từ vật đến mắt D Vật vừa nguồn sáng, vừa vật chiếu sáng Câu Vật nguồn sáng? A Mặt trăng B Mặt trời C Ngọn nến cháy D Con đom đóm Câu Chùm tia song song chùm tia gồm tia sáng? A Không giao B Gặp vơ cực C Hội tụ khơng phân kì D Các câu A, B, C Câu Khi có nhật thực tồn phần, mặt đất, ta thấy: A Một phần Mặt Trời chưa bị che khuất B Mặt Trời bị che khuất hoàn toàn khơng nhìn thấy tia sáng Mặt Trời C Mặt Trời bị che khuất hoàn toàn khơng nhìn thấy tai lửa xung quanh Mặt Trời D Một phần Mặt Trời chưa bị che khuất nhìn thấy tai lửa xung quanh Mặt Trời Câu Phát biểu đúng? A Góc phản xạ góc tới B Góc tới khác góc phản xạ C Góc phản xạ lớn góc tới D Góc tới lớn góc phản xạ Câu Chiếu tia tới lên gương phẳng Biết góc phản xạ i’ = 25o Góc tạo tia tới tia phản xạ là: A 30o B 45o C 50o D 25o Câu Tia sáng tới gương phẳng hợp với tia phản xạ góc 120o Hỏi góc tới có giá trị bao nhiêu? A 90o B 75o C 60o D 30o Câu Chiếu tia tới SI có hướng nằm ngang lên gương phẳng treo thẳng đứng hình Giữ nguyên tia tới, hỏi gương phải quay quanh điểm treo để tia phản xạ có hướng thẳng đứng xuống dưới? Câu 10 Chọn câu đúng: A Tia phản xạ nằm mặt phẳng chứa tia tới đường pháp tuyến với gương điểm tới B Tia phản xạ, tia tới đường pháp tuyến với gương điểm tới nằm mặt phẳng C Mặt phẳng chứa tia tới đường pháp tuyến với gương điểm tới chứa tia phản xạ D Các câu Đáp án hướng dẫn giải Câu Chọn D Trường hợp mắt mèo phòng kín vào ban đêm khơng phải vật sáng lúc từ mắt mèo khơng có tia sáng phát ta khơng thể nhìn thấy mắt mèo Câu Chọn C Điều kiện để mắ ta nhìn thấy vật phải có tia sáng từ vật đến mắt Vậy câu C Câu Chọn A Nguồn sáng phải vật tự phát sáng, Mặt Trăng nguồn sáng Mặt Trăng vật không tự phát sáng, mà nhận ánh sáng từ Mặt Trời phản chiếu lại mà Câu Chọn D Chùm tia song song chùm tia nói theo ba cách sau đúng: + Các tia sáng không giao + Các tia sáng gặp vô cực + Các tia sáng không hội tụ không phân kì Vì câu trả lời đầy đủ D Câu Chọn C Khi có nhật thực tồn phần, Mặt Trời bị Mặt Trăng che lấp hoàn toàn mặt đất, ta thấy Mặt Trời bị che khuất hồn tồn nhìn thấy tai lửa xung quanh Mặt Trời Câu Chọn A Theo định luật phản xạ ánh sáng góc phẩn xạ góc tới Vì phát biểu A Câu Chọn C Góc tạo tia tới tia phản xạ là: α = i + i’ Theo định luật phản xạ ánh sáng i = i’ nên α = i + i’ = 2i’ = 2,25o = 50o Câu Chọn C Góc tạo tia tới tia phản xạ là: α = i + i’ Theo định luật phản xạ ánh sáng i = i’ nên α = i + i’ = 2i = 120o → i = 60o Câu Chọn A Khi gương quay sang trái nghiêng góc 45o tia phản xạ quay góc 90o hướng thẳng đứng xuống Câu 10 Chọn D Theo định luật phản xạ ánh sáng câu A, B, C Vậy câu đầy đủ D Đề kiểm tra 15 phút Vật Lí học kì (Đề 2) Câu 1: Vật sau nguồn sáng? A Tờ giấy trắng C Mặt trời B Ngọn đèn D Ngơi Câu Khi mắt ta nhìn thấy vật? A Khi vật chiếu sáng B Khi có ánh sáng từ vật truyền vào mắt ta C Khi vât phát ánh sáng D Vào ban ngày Câu Chọn câu trả lời sai? Địa phương X (một địa phương đó) có nhật thực tồn phần địa phương đó: A Hồn tồn khơng nhìn thấy Mặt Trời B Bị Mặt Trăng cản hoàn toàn ánh sáng từ Mặt Trời truyền tới C Nằm vùng bóng tối Mặt Trăng hồn tồn khơng nhìn thấy Mặt Trời D Hồn tồn khơng nhìn thấy Mặt Trăng Câu Phát biểu nhất? Tia phản xạ A Nằm mặt phẳng chứa tia tới pháp tuyến với gương điểm tới B Và tia tới nằm mặt phẳng C Nằm mặt phẳng chứa tia tới đường pháp tuyến với gương D Nằm mặt phẳng chứa tia tới pháp tuyến với gương điểm tới, bên pháp tuyến so với tia tới Góc phản xạ góc tới: i’ = i Câu Nếu tia sáng tới hợp với gương phẳng góc 45o góc phản xạ là: A 30o B 45o C 60o D 90o Câu Một người cao 1,6m đứng trước gương phẳng, cho ảnh cách gương 2,5 mét Hỏi người cách gương bao nhiêu? A 5m C 2,5m B 1,25m D 1,6m Câu Ta nhìn thấy lửa đêm tối lửa …………… ánh sáng truyền đến mắt ta Tìm từ thích hợp điền vào chỗ trống A Bập bùng B Dao động C Được chiếu sáng D Tự phát ánh sáng Câu Theo định luật phản xạ ánh sáng góc tạo tia hản xạ pháp tuyến với gương điểm tới có đặc điểm: A Là góc vng B Bằng góc tới C Bằng góc tạo tia tới mặt gương D Bằng góc tạo tia phản xạ mặt gương Câu Một người cao 1,6m đứng trước gương phẳng cách gương 1,8m Hỏi ảnh người cách gương bao nhiêu? A 5m C 1,6m B 1,8m D 3,6m Câu 10 Các chùm sáng chùm sáng hội tụ (Hình 2) A Hình a b B Hình a c C Hình b c D Hình a, c d Đáp án hướng dẫn giải Câu Chọn A Nguồn sáng phải vật tự phát sáng, tờ giấy trắng nguồn sáng Tờ giấy trắng vật khơng tự phát sáng mà nhận ánh sáng từ Mặt Trời phản chiếu lại mà Câu Chọn B Điều kiện để mắt ta nhìn thấy vật có ánh sáng từ vật truyền vào mắt ta Vậy câu B Câu Chọn D Một địa phương có nhật thực tồn phần địa phương bị Mặt Trăng cản hoàn toàn ánh sáng từ Mặt Trời truyền tới ta thấy Mặt Trăng từ phía sau, ta hồn tồn khơng nhìn thấy Mặt Trời Vậy câu sai D Câu Chọn D Theo định luật phản xạ ánh sáng vị trí tia phản xạ nằm mặt phẳng chứa tia tới pháp tuyến với gương điểm tới, bên pháp tuyến so với tia tới Góc phản xạ góc tới: i’ = i Vậy câu trả lời đủ D Câu Chọn B Nếu tia sáng tới hợp với gương phẳng góc 45o góc tới i = 45o góc phản xạ i = i’ = 45o Câu Chọn C Ảnh vật qua gương phẳng đối xứng nên người đứng trước gương phẳng, cho ảnh cách gương 2,5m người cách gương 2,5m Câu Chọn D Từ thích hợp điền vào chỗ trống: Ta nhìn thấy lửa đêm tối lửa tự phát ánh sáng ánh sáng truyền tới mắt ta Chọn D Câu Chọn B Theo định luật phản xạ ánh sáng góc tạo tia phản xạ pháp tuyến với gương điểm tới có đặc điểm góc tới (góc i=i’) Câu Chọn B Ảnh vật qua gương phẳng đối xứng nên người đứng trước gương phẳng cách gương 1,8m ảnh người cách gương 1,8m Câu 10 Chọn B Các chùm sáng a c hai chùm sáng hội tụ Đề kiểm tra 15 phút Vật Lí học kì (Đề 3) Câu 1: Khi chiếu ánh sáng đến vật đặt khơng khí (như thủy tinh), ta hấy vật suốt vì: A Vật hồn tòan khơng cho ánh sáng đến mắt ta B Vật không nhận ánh sáng chiếu đến C Vật phản chiếu tất ánh sáng D Có tia sáng đến mắt mắt không nhận Câu Trong hình biết góc tới i=30 o Giữ nguyên tia tới SI, muốn thu tia phản xạ có hướng thẳng đứng từ lên phải quay gương qua điểm tới theo chiều nào, quay góc bao nhiêu? Câu Một người cao 1,7m đứng trước gương phẳng, cho ảnh cách gương 1,5m hỏi người cách gương bao nhiêu? A 1,5m B 1,25m C 2,5m D 1,7m Câu Nội dung sau không thuộc định luật phản xạ ánh sáng? A Góc phản xạ góc tới Câu Hiện tượng sau vừa có phát sáng tỏa nhiệt có dòng điện qua: A.Sấm sét B.Chiếc loa C.Chng điện D.Máy điều hòa nhiệt độ Câu Khi cho dòng điện chạy qua cuộn dây dẫn quấn quanh lõi sắt non cuộn dây hút A.Các vụn nhơm C.Các vụn đồng B.Các vụn thép D.Các vụn giấy Câu Trường hợp sau đây, đổi đơn vị đúng? A.220V = 0,22kV B.50kV = 500000V C.1200V = 12kV D.4,5V = 450mV Câu 10 Nếu hai bóng đèn mắc song song thì: A.Cường độ qua hai bóng đèn hiệu điện hai đầu bóng đèn B.Cường độ qua hai bóng đèn khác hiệu điện hai đầu bóng đèn C.Cường độ qua hai bóng đèn hiệu điện hai đầu bóng đèn khác D.Cường độ qua hai bóng đèn hiệu điện hai đầu bóng đèn khác Câu 11 Hãy biến đổi đơn vị sau: 230mA = ………………A 12μA = ……………… mA 1,23mA =………………μA 0,099A=……………… mA 680mA=…………………A Câu 12 Trong mạch điện hình 35, ampe kế A1 0,65A Hãy cho biết: Chiều dòng điện chạy qua bóng đèn Đ1, Đ2? Số ampe kế A2 Cường độ dòng điện chạy qua bóng đèn Đ1, Đ2 Câu 13 Cho mạch điện hình sau Hiệu điện hai đầu bóng đèn Đ1, Đ2, Đ3, Đ4 là: U1 = 3,5V U3 = 1V U2 = 4V U4 = 3,5V Hỏi: A.Hiệu điện nguồn điện B.So sánh hai bóng đèn Đ1 Đ4 C.So sánh độ sáng hai bóng Đ2 Đ3 Câu 14 Cho mạch điện sơ đồ (hình 37) Biết U13 = 8,5V, U12 = 4,5V công tắc k đóng ampe kế A1 0,25A 14.1/ Hãy chọn số thích hợp điền vào chỗ trống câu sau: I1 = I2 = U13 = U12 + U23 = U23 = 14.2/ Nêu cách mắc vôn kế để đo hiệu điện hai đầu đèn Đ2 Vôn kế phải có giới hạn đo tối thiểu bao nhiêu? 14.3/ Vì U13 khơng 9V? Đáp án hướng dẫn giải Câu Chọn C Cánh quạt điện thổi gió bay sau thời gian lại có nhiều bụi bám vào, quay cánh quạt bị nhiễm điện cọ xát với khơng khí nên hút bụi, làm bụi bám vào Câu Chọn B Hiện tượng hút lẫn thủy tinh mảnh pôliêtilen bị nhiễm điện chứng tỏ chúng nhiễm điện khác loại Câu Chọn C Đưa hai thước nhựa lại gần chúng đẩy Câu Chọn C Dòng điện kim loại dòng electron chuyển dời từ cực âm sang cực dương nguồn điện ngược với chiều quy ước dòng điện Câu Chọn D Mọi vật có khả nhiễm điện số vật dẫn điện Câu D không Câu Chọn B Chỉ có đèn Đ1, Đ2 sáng trường hợp K1, K2 đóng, K3 mở Câu Chọn A Sám sét tượng vừa có phát sáng tỏa nhiệt có dòng điện qua Câu Chọn B Khi có dòng điện chạy qua cuộn dây dẫn quấn quanh lõi sắt non cuộn dây hút vụn thép Câu Chọn A Đổi đơn vị đúng: 220V = 0,22kV Câu 10 Chọn A Nếu hai bóng đèn mắc song song cường độ qua hai bóng đèn hiệu điện hai đầu bóng đèn Câu 11 Biến đổi đơn vị: 220mA = 0,230A 12 μA = 0,012mA 1,23mA = 1230 μA 0,099A = 99mA 680mA = 0,680A Câu 12 Ta vẽ lại hình đánh dấu chốt ampe kế (+); (-) (+) nối cực dương; (-) nối cực âm Dòng điện chạy qua từ Đ2 đến Đ1 Số ampe kế A2 I2 = I1 = 0,65A Cường độ dòng điện chạy qua bóng đèn 0,65A Câu 13 a nguồn điện có hiệu điện 12V b.Hai bóng đèn Đ1 Đ4 c Hai bóng đèn Đ2 Đ3 sáng không Câu 14 Chọn số thích hợp điền vào chỗ trống: I1 = I2 = 0,25A U13 = U12 + U23 = 8,5V U23 = 4V Cách mắc vôn kế để đo hiệu điện hai đầu đèn Đ2 Mắc vôn kế song song với Đ2 vào hai điểm 2,3 cho chốt + vị trí chốt - vị trí Vơn kế phải có giới hạn đo (GHĐ) tối thiểu 3V U13 không 9V ampe kế, dây nối có điện trở, nên chúng có hiệu điện Đề kiểm tra Vật Lí học kì (Đề 4) Câu 1:Thanh thủy tinh nhiễm điện mảnh pôliêtilen nhiễm điện hút lẫn vì: A Chúng nhiễm điện khác B Chúng đặt gần C Mảnh pôliêtilen nhẹ thủy tinh nặng D Chúng nhiễm điện Câu Nếu A hút B, B hút C, C đẩy D thì: A A C có điện tích trái dấu B B D có điện tích dấu C A D có điện tích dấu D A D có điện tích trái dấu Câu Phát biểu sai? A Mỗi nguồn điện có hai cực B Hai cực pin hay acquy cực (+) cực (-) C Nguồn điện thiết bị dùng để cung cấp dòng điện lâu dài cho vật dùng điện hoạt động D Vật nhiễm điện vật nguồn điện Câu Hai bóng đèn sơ đồ mạch điện không mắc nối tiếp với nhau? Câu Cấu tạo nguyên tử gồm hạt nào? A Hạt electron hạt nhân B Hạt nhân mang điện âm, electron mang điện dương C Hạt nhân mang điện dương, electron không mang điện D Hạt nhân mang điện dương, electron mang điện âm Câu Tác dụng nhiệt dòng điện khơng có ích dụng cụ sau đây? A ấm điện B bàn C máy thu hình (radio) D máy sưởi điện Câu Vật dụng sau hoạt động dựa vào tác dụng từ dòng điện A Bếp điện B Chng điện C Bóng đèn D Đèn LED Câu Trường hợp đổi đơn vị sai? A 1,28A = 1280mA C 32mA = 0,32A B 0,35A = 350mA D 425mA = 0,425A Câu Trong mạch điện sau đây, vôn kế cho ta biết: A Hiệu điện hai đầu nguồn điện B Hiệu điện hai đầu bóng đèn C Hiệu điện hai điểm D Các câu A, B, C Câu 10 Câu phát biểu nhất? Khi làm thí nghiệm với hiệu điện 40V thì: A Dòng điện qua thể người khơng gây ảnh hưởng B Dòng điện chạy qua thể người gây nguy hiểm C Dòng điện chạy qua thể người chưa gây nguy hiểm D Dòng điện khơng thể qua thể người Câu 11 Trong mạch điện hình 40, ampe kế A1 0,15A cho biết: a) Chiều dòng điện chạy qua bóng đèn Đ1, Đ2? b) Số ampe kế A2 c) Cường độ qua bóng đèn Đ1, Đ2 Câu 12 Trong mạch điện sau: - Ampe kế A1 dùng thang đo có GHĐ 50mA, gồm 50 độ chia Kim vạch thứ 42 - Ampe kế A2 dùng thang đo có GHĐ 100mA, có 100 độ chia Kim vạch thứ 60 - Ampe kế A3 dùng thang đo có giới hạn đo 200mA, có 100 độ chia Kim vạch thứ bao nhiêu? Câu 13 Cho mạch điện hình 42 a) Biết hiệu điện U12 = 12,4V; U23 = 6,5V Tính U13? b) Biết U13 = 16V; U12 = 12,2V Hãy tính U23? c) Biết U23 = 6.5V; U13 = 14,2V Hãy tính U12? Câu 14 Cho mạch điện sơ đồ sau: Biết U13 = 8,5V, U12 = 3,6V công tắc k đóng ampe kế A1 0,4A 14.1/ Hãy chọn số thích hợp điền vào chỗ trống câu sau: a) I1 = I2 = b) U13 = U12 + U23 = c) U23 = 14.2 / Nêu cách mắc vôn kế để đo hiệu điện hai đầu đèn Đ2 Đ2 Vơn kế phải có giới hạn đo ối thiểu bao nhiêu? 14.3/ Tại hiệu điện hai điểm không 9V? Đáp án hướng dẫn giải Câu Chọn A Thanh thủy tinh nhiễm điện mảnh pôliêtilen nhiễm điện hút lẫn chúng nhiễm điện khác loại Câu Chọn C Nếu A hút B, B hút C, C đẩy D A ngược dấu với B, B ngược dấu với C, C dấu với D Suy A dấu với C A dấu với D Vậy câu C Câu Chọn D Vật nhiễm điện nguồn điện hòan tồn khác nhau, nên câu D sai Câu Chọn D Hai bóng đèn sơ đồ mạch điện D mắc nối tiếp (chúng mắc song song) Câu Chọn D Trong nguyên tử có hạt nhân mang điện dương, electron mang điện âm Câu Chọn B Tác dụng nhiệt dòng điện khơng có ích máy thu hình Câu Chọn B Chuông điện thoại hoạt động dựa vào tác dụng dòng điện Câu Chọn C Trường hợp C đổi đơn vị sai Đổi phải 32mA = 0,032A Câu Chọn D Trong mạch điện cho vôn kế dùng để đo hiệu điện hai đầu nguồn điện, hai đầu bóng đèn, hai điểm nên câu A, B, C Câu 10 Chọn C Khi làm thí nghiệm với hiệu điện 40V dòng điện chạy qua thể người chưa gây nguy hiểm Câu 11 a) Ta vẽ lại hình đánh dấu chốt ampe kế (+); (-) (+) nối cực dương; (-) nối cực âm Dòng chạy từ Đ1 đến Đ2 b)số ampe kế A2 I2 = I1 = 0,15A c) cường độ dòng điện qua bóng đèn Ta có: I1 = I2 = 0,15A Câu 12 + Dòng điện qua Đ1 42mA + Dòng điện qua Đ2 60mA + Dòng điện qua A3 102mA Vậy kim A3 vạch thứ 51 Câu 13 a) Ta có: U13 = U12 + U23 = 18,9V b)Ta có: U23 = U13 - U12 = 16V – 12,2V = 3,8V c)Ta có: U12 = U13 - U23 = 14,2V – 6,5V = 7,7V Câu 14 Chọn số thích hợp điền vào chỗ trống: a) I1 = I2 = 0,4A b) U13 = U12 + U23 = 8,5V c) U23 = 4,9V Cách mắc vôn kế để đo hiệu điện hai đầu đèn Đ1 Đ2 Mắc vôn kế song song với Đ1 Đ2 vào hai điểm 1, cho chốt (+) vị trí chốt (-) vị trí Vơn kế phải có giới hạn đo (GHĐ) tối thiểu 8,5V Hiệu điện khơng 9V hai đầu ampe kế dây nối có hiệu điện Đề kiểm tra Vật Lí học kì (Đề 5) Câu 1:Bật chất cấu tạo nguyên tử Nguyên có cấu tạo nào? Câu Dòng điện gì? Câu Cường độ dòng điện cho ta biết gì? Để đo cường độ dòng điện, người ta dùng dụng cụ nào? Mắc vào mạch điện? Câu Hãy biến đổi đơn vị sau: 230mA = ………………A 12μA = ……………… mA V1,23mA =………………μA 0,099A=……………… mA 680mA=…………………A Câu Trong sơ đồ mạch điện hình 43, ampe kế A1 0,35A Hãy cho biết: Chiều dòng điện chạy qua bóng đèn Đ1, Đ2 Số ampe kế A2 Cường độ qua bóng đèn Đ1, Đ2 Câu Cho mạch điện hình vẽ 44 Hiệu điện hai đầu bóng đèn Đ1, Đ2, Đ3, Đ4 U1 = 3,5V, U2 = 4V, U3 = 1V, U4 = 3,5V Ta kết luận: Nguồn điện có hiệu điện 12V Hai bóng đèn Đ1 Đ4 Hai bóng đèn Đ2 Đ3 sáng không Các kết luận A, B, C Câu Trong mạch điện sau: Ampe kế A1 dùng thang đo có GHĐ 10mA, gồm 10 độ chia Kim vạch thứ Ampe kế A2 dùng thang đo có GHĐ 10mA, có 10 độ chia Kim vạch thứ Ampe kế A3 dùng thang đo có giới hạn đo 50mA, có 100 độ chia Kim vạch thứ bao nhiêu? Câu Cho mạch điện hình vẽ 46 Biết hiệu điện U12 = 2V; U23 = 1,5V Tính U23? Biết U13 = 16V; U12 = 7,2V Hãy tính U23? Biết U23 = 9,5V; U13 = 15V Hãy tính U12? Đáp án hướng dẫn giải Câu Ngun tử có cấu tạo: Hạt nhân mang điện tích dương, electron mang điện tích âm quay xung quanh hạt nhân Câu Dòng điện dòng chuyển dời có hướng hạt mang điện Câu + Cường độ dòng điện cho ta biết độ mạnh, yếu dòng điện + Để đo cường độ dòng điện, người ta dùng ampe kế + Để đo cường độ dòng điện, cách mắc ampe kế mạch nối tiếp với dụng cụ cần đo Câu Biến đổi đơn vị: 230mA = 0,230A 12 μA = 0,012mA 1,23mA = 1230 μA 0,099A = 99mA 680mA = 0,680A Câu a) Ta vẽ lại hình đánh dấu chốt ampe kế (+); (-) (+) nối cực dương; (-) nối cực âm Dòng chạy từ Đ1 đến Đ2 b)số ampe kế A2 I2 = I1 = 0,15A c) cường độ dòng điện qua bóng đèn Ta có: I1 = I2 = 0,15A Câu Chọn D Câu + Dòng điện qua Đ1 4mA + Dòng điện qua Đ2 12mA + Dòng điện qua A3 I = I1 + I2 = 16mA Vậy kim A3 vạch thứ 32 Câu a) Ta có: U13 = U12 + U23 = 3,5V b)Ta có: U23 = U13 - U12 = 16V – 7,2V = 8,8V c)Ta có: U12 = U13 - U23 = 15V – 9,5V = 5,5V ... 2) Đề kiểm tra tiết Vật Lí học kì (Đề 3) Đề kiểm tra tiết Vật Lí học kì (Đề 4) Đề kiểm tra tiết Vật Lí học kì (Đề 5) Đề kiểm tra Vật Lí học kì Đề kiểm tra Vật Lí học kì (Đề 1) Đề kiểm tra Vật. .. (Đề 3) Đề kiểm tra 15 phút Vật Lí học kì (Đề 4) Đề kiểm tra 15 phút Vật Lí học kì (Đề 5) Đề kiểm tra tiết Vật Lí học kì Đề kiểm tra tiết Vật Lí học kì (Đề 1) Đề kiểm tra tiết Vật Lí học kì (Đề. . .Đề kiểm tra Vật Lí học kì (Đề 5) Học kì Đề kiểm tra 15 phút Vật Lí học kì Đề kiểm tra 15 phút Vật Lí học kì (Đề 1) Đề kiểm tra 15 phút Vật Lí học kì (Đề 2) Đề kiểm tra 15 phút Vật Lí học
- Xem thêm -

Xem thêm: BỘ ĐỀ KIỂM TRA VẬT LÝ 7, BỘ ĐỀ KIỂM TRA VẬT LÝ 7, II. Phần tự luận (7 điểm), II. Phần tự luận (6 điểm)