BÀI tập CHƯƠNG 2 MÓNG NÔNG

20 81 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/09/2019, 19:01

Chơng 2: Móng Nông Bài 1: Xác định kích thớc móng dới cột theo điều kiện sức chịu tải nền, cột tiết diện (30ì40) cm2 với tổ hợp tải trọng tiêu chuẩn mức mặt đất Nott = 45 T; Mott = 3,5Tm vµ Qott= 1,5 T NỊn đất gồm lớp có tiêu lý nh sau: Lớp trên: đất lấp dày 0,8m γ = 1,8T/m3 Líp d−íi: sÐt cøng - träng l−ỵng thể tích đơn vị = 1,85T/m3 - góc ma sát = 23o, lực dính đơn vị c = 2,2 T/m2 - hƯ sè an toµn tèi thiĨu Fs=2 Bµi lµm: 1400 tt No tt Mo tt ±0.000 1000 Qo -0,8 1200 -1.000 1400 Độ sâu đặt móng chän s¬ bé hm = 1,0m Chän tû sè: α = a/b: Độ lệch tâm tải trọng: e = Mo /No M = Mo+Qo hm =3,5Tm + 1,5T.1m = 5Tm e = Mo /No = 5/45=0,11m α = 1+ 2e = 1,22 ; Chän: α = 1,2; kÝch th−íc b = 1,2m → a = 1,2 × 1,2 = 1,4m Xác định tải trọng cho phép tác dụng lên ®Êt R= Pu Fs Trong ®ã: Pu = 0,5.sγ iγ γ.b.N γ + sq iq q.N q + sc ic c.N c Nγ ; N q ; N c hệ số sức chịu tải phụ thuộc vào Tra bảng s ; sq ; sc : Hệ số hình dạng s = 1- 0,2/ = 1- 0,2/1,2 = 0,83 sq = sc = 1+ 0,2/α = 1+0,2/1,2 = 1,17 HƯ sè ®iỊu chØnh ®é nghiêng tải trọng: i = ⎟⎟ ⎝ ϕ⎠ δ⎞ ⎛ iq = ic = (gần coi tải thẳng đứng ( tức coi = 0) nªn ( iγ = iq = ic = ) Víi ϕ = 23o, tra b¶ng ta cã Nγ = 7,73 Nq=8,66 Nc= 18,1 Pu = {0,5.0,83.1.1,85.1,2.7,73 + 1.1.1,8.1.8,66 + 1,17.1.2,2.18,1} = 63,3T / m P 63,3 Chän Fs = R = u = = 31,65T / m 2 Fs TÝnh pmax; ptb: 6.5 6.M x 6.M y 45 N + = + 2.1 + + = 41,54T / m (My=0) Pmax = o + γ tb hm + 2 1,4.1,2 a.b 1,2.1,4 b.a a.b 45 N + 2.1 = 28,8T / m Ptb = o + γ tb hm = 1,4.1,2 a.b 1,2.R= 1,2 31,65 = 37,98 T/m2 So sánh: Ptb= 28,8T/m2 < R = 31,65 T/m2 Tuy nhiên Pmax = 41,54 > 1,2.R= 1,2.31,65 = 37,98 T/m2 VËy lựa chọn sơ b = 1,2m a = 1,4m không đạt yêu cầu mặt cờng độ chọn tính lại Bài 2: Kiểm tra điều kiện giới hạn lún móng lựa chọn cho biết mô đuyn biến dạng Eo=1500T/m2 Độ lón cho phÐp cđa mãng, [S]= 4cm NÕu ®iỊu kiƯn biến dạng không thoả mãn, đề xuất phơng án xử lý Bài làm: Móng đợc đặt độ sâu 1,0m lún lớp đất thứ gây ra, áp dụng công thức dự báo lún đồng S= p.b..( o2 ) Eo Trong p tải trọng gây lún xác định theo giá trị tiêu chuẩn tổ hợp bản: p = p gl = ptb − γ ' hm − Trong ®ã γ - dung trọng trung bình đất từ đáy móng trở lên: − γ = γ 1.h1 + γ h2 1,8.0,8 + 1,85.0,2 1,81 = = 1,81T / m3 h1 + h2 0,8 + 0,2 No 45 Ptb = + γ tb hm = + 2.1 = 23,55T / m n.(a.b) 1,2.1,45.1,2 = n = hƯ sè t¶i träng chung, t¹m lÊy n=1,2 p = 23,55-1,81.1=21,74T/m2 Víi α=1,2 Tra bảng ta có o= 1,28 Độ lún móng dự báo là: S= p.b..(1 o2 ) 21,74.1,2.1,28.(1 − 0,3 ) = = 0,02m = 2cm Eo 1500 Độ lún dự báo (S=2cm
- Xem thêm -

Xem thêm: BÀI tập CHƯƠNG 2 MÓNG NÔNG , BÀI tập CHƯƠNG 2 MÓNG NÔNG