Từ vựng và mẫu câu tiếng anh 5

82 151 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/09/2019, 16:18

Từ vựng và mẫu câu chi tiết môn Tiếng Anh lớp 5. Rất hữu ích cho phụ huynh và giáo viên tiếng Anh. Dễ nhận biết được trọng tâm kiến thức của môn tiếng Anh lớp 5 để học tập trung và hiệu quả hơn. Tiết kiệm thời gian vẫn có tài liệu chất lượng để dùng. UNIT 1: WHAT'S YOUR I ADDRESS? VOCABULARY English address Part of speech (n) Pronunciatio Vietnamese n /əˈdres/ địa hometown (n) /ˈhəʊmtaʊn/ centre (n) /ˈsentər/ view (n) /vjuː/ floor (n) /flɔːr/ district (n) /ˈdɪstrɪkt/ quận, huyện street (n) /striːt/ đường phố lane (n) /leɪn/ đường, ngõ flat (n) /flæt/ hộ 10 village (n) /ˈvɪlɪdʒ/ làng 11 tower (n) /taʊər/ tòa tháp 12 city (n) /ˈsɪti/ thành phố 13 mountain (n) /ˈmaʊntɪn/ núi 14 town (n) /taʊn/ thị trấn 15 island (n) /ˈaɪlənd/ đảo 16 countryside (n) /ˈkʌntrisaɪd/ vùng nông thôn quê nhà trung tâm phong cảnh, tầm nhìn sàn nhà 17 small (adj) /smɔːl/ nhỏ bé 18 quiet (adj) /ˈkwaɪət/ yên tĩnh 19 far (adj) /fɑːr/ xa, xa xôi 20 beautiful (adj) /ˈbjuːtɪfəl/ đẹp, tốt đẹp 21 busy (adj) /ˈbɪzi/ bận rộn 22 large (adj) /lɑːdʒ/ lớn, rộng 23 crowded (adj) /ˈkraʊdɪd/ đông đúc 24 pretty (adj) /ˈprɪti/ đẹp, xinh đẹp 25 tall (adj) /tɔːl/ cao 26 modern (adj) /ˈmɒdən/ đại GRAMMAR Hỏi địa (?) What is + possessive adj + address? (+) It’s (?) Where do/ does + S + live? (+) S + live/lives Ví dụ: Questions Suggested answers What is your address? It is 153 Tay Son Street (Đó số 153 đường Tây Sơn.) (Địa bạn gì?) What is her address? It is Ha Noi Tower (Địa chị (Đó Tháp Hà Nội.) gì?) What is his address? It’s 105, Hoa Binh lane (Địa anh (Đó số 105, Hẻm Hòa Bình) gì?) Where you live? I live at 153 Tay Son Street (Tớ sống 153 đường Tây Sơn (Bạn sống đâu?) Where does she live? She lives in Ha Noi Tower (Chị sống Tháp Hà Nội.) (Cô sống đâu?) Where does he live? He lives in Flat on the second floor of City Tower (Anh sống hộ số tầng Tháp Thành Phố.) (Anh sống đâu?) II Hỏi xem sống với ai? Who do/does + S+ live with? S + Vs/es + with Who you live with? (Bạn sống với ai?) Who does she live with? (Cô sống với ai?) Who does he live with? (Anh sống với ai?) I live with my parents (Tớ sống với bố mẹ tớ.) She lives with her family (Cô sống với gia đình ấy.) He lives with his grandparents (Anh sống với ông bà anh ấy.) Hỏi xem nơi (?) What is + (place) + like? (+) It’s + adj Ví dụ What is your hometown like? It’s peaceful and quiet (Q hương bạn nào?) (Nó n bình tĩnh lặng.) What is Buon Ma Thuot City like? (Thành phố Buôn Ma Thuột nào?) What is Phu Quoc island like? (Hòn đảo Phú Quốc nào?) It’s crowded and noisy (Nó đơng đúc ồn ào.) It’s quiet and pretty (Nó tĩnh lặng đẹp.) The present simple (Thì đơn) Forms (+) S+ V(s/es) (-) S(I/you/ we/ they / N(danh từ số nhiều) + don’t + V S(she/ he/ it/ N(danh từ số ít) + doesn’t + V (?) Do + S(I/you/ we/ they/ N(danh từ số nhiều) + V Does + S(she/he/ it/ N(danh từ số ít)) + V (+) Yes, S+ do/does (-) No, S + don’t/ doesn’t Usage (Cách dùng) Thì đơn dùng để diễn tả chân lí, thật hiển nhiên hành động, kiện, hay thói quen lặp lặp lại Eg: The sun rises in the east I go to school every day *Cách thêm “s, es” vào sau động từ chia thứ số - Thông thường ta thêm -s vào sau hầu hết động từ Eg (Ví dụ): read -> reads listen -> listens live -> lives Eg: He lives in Hoa Binh street - Khi động từ tận x, s, o, ch, sh, z ta thêm -es Eg: watch -> watches go -> goes -> does Eg: She always does morning exercise -Động từ tận chữ y mà trước phụ âm ta chuyển y->i thêm -es Eg: study -> studies Lan usually studies with her partner after school - Động từ đặc biệt Have -> has Eg: Mai has two dolls • Signs (Dấu hiệu nhận biết) Trong câu thường có trạng từ như: every day, usually, often, always, never, sometimes, once a day/ twice a day/ times , times UNIT 2: I ALWAYS GET UP EARLY HOW ABOUT YOU? VOCABULARY I English go to school Part of Pronunciation Vietnamese speech /gəʊ tuː skuːl / duː ðə həʊm wɜːk/ học làm tập the homework talk with friends nói chuyện với /tɔːk wɪð frɛndz / nhà /brʌʃ ðə tiːθ / đánh bạn bèrăng /duː ˈmɔːnɪŋ ˈɛksəs tập thể dục brush the teeth morning cook dinner exercise /kʊk aɪz / ˈdɪnə / / wɒʧ ˌtiːˈviː / watch TV nấu sáng bữa tối buổi xem ti vi play football /pleɪ ˈfʊtbɔːl / đá bóng surf the Internet /sɜːf ði ˈɪntəˌnɛt / /lʊk fɔːr ˌɪnfə lướt mạng tìm kiếm thơng 10 look for 11.information go fishing /gəʊ ˈfɪʃɪŋ / câu cá ˈmeɪʃən / tin /raɪd ə ˈbaɪsɪkl / xe đạp /kʌm tuː ðə ˈlaɪbrə đến thư viện 12 ride a bicycle 13 come to the 14.library go swimming ˈswɪmɪŋ / ri /gəʊ / / gəʊ tuː bɛd / 15 go to bed bơi ngủ 16 go shopping /gəʊ ˈʃɒpɪŋ/ mua sắm 17 go camping /gəʊ ˈkæmpɪŋ/ cắm trai 18 go jogging /gəʊ ˈʤɒgɪŋ/ đi/ chạy 19 play badminton /pleɪ ˈbỉdmɪntən/ chơi cầu lơng 20 get up /gɛt ʌp/ thức dậy 21 have breakfast /hæv ˈbrɛkfəst/ ăn sáng 22 have lunch /hæv lʌnʧ / ăn trưa 23 have dinner 24 study with /hæv ˈdɪnə/ ăn tối /stʌdi wɪð ə ˈpɑrtnə học với bạn a 25.partner project (n) 26 classmate (n) 27 sports centre (n) r/ /prɒʤɛkt / /ˈklɑːsmeɪt / /spɔːts ˈsɛntə/ dự án bạn lớp trung tâm thể 28 early (adj; adv) /ˈɜːli / 29 busy (adj) /ˈbɪzi/ 30 always (adv) /ɔːlweɪz/ luôn sớm thao bận rộn 31 usually (adv) /ˈjuːʒʊəli/ thường thường 32 often (adv) / ɒf(ə)n / thường xuyên 33 sometimes (adv) /sʌmtaɪmz/ 34 every day (adv) /ˈɛvrɪdeɪ/ ngày 35 once (adv) /wʌns/ lần 36 once a week / wʌns ə wik/ lần tuần 37 once a month / wʌns ə mʌnθ/ lần tháng 38 twice /twaɪs/ lần 39 twice a month / twaɪs ə mʌnθ/ lần tháng 40 twice a year / twaɪs ə jɪr/ lần năm 41 three times /θri taɪmz/ lần 42 three times a / θri taɪmz ə wik/ lần tuần / fɔr taɪmz/ lần (adv) 43.week four times 44 four times a / fɔr taɪmz ə mʌnθ/ lần tháng month II GRAMMAR Hỏi xem làm vào lúc (?) What + do/does + S + ? (+) S + always/usually/often/ sometimes/ never + V(s/es) Ví dụ What you in the morning? I usually go to school (Bạn làm vào buổi sáng?) (Tớ thường thường học.) What does she in the afternoon? She always goes shopping in the (Chị làm vào buổi chiểu?) afternoon (Chị ln mua sắm vào buổi chiều.) What does he in the evening? He does his homework (Anh làm vào buổi tối?) (Anh làm tập nhà.) Cách hỏi làm (?) How often + do/does + S + V? (+) S + V(s/es) + every day/ once/ twice a week/ a month Ví dụ How often you play football? I play football once a month (Cứ bạn chơi bóng đá?) (Tớ chơi bóng đá lần tháng.) How often does Jimmy go to He goes to school five times a school? week (Cứ Jimmy học?) (Jimmy học lần tuần.) How often does Hannah go She goes shopping twice a month shopping? (Cô mua sắm lần tháng.) (Cứ Hannah mua sắm?) UNIT 3: WHERE DID YOU GO ON I VOCABULARY English Ha Long Bay HOLIDAY? Part of speech (n) Phu Quoc island (n) Hue Imperial City (n) Hoi An Ancient Pronunciation Vietnamese /beɪ/ Vịnh Hạ Long /ˈaɪlənd/ /ɪmˈpɪəriəl/ / ˈsɪti/ /eɪnʧənt taʊn/ Đảo Phú Quốc Cố đô Phố cổ Hội An Town coach (n) /kəʊtʃ/ xe khách plane (n) /pleɪn/ máy bay train (n) /treɪn/ xe lửa taxi (n) /ˈtæksi/ tắc xi motorbike (n) /ˈməʊtəbaɪk/ xe máy 10 underground (n) /ˌʌndəˈɡraʊnd/ tàu điện ngầm 11 seaside (n) /ˈsiːsaɪd/ bờ biển 12 beach (n) /biːtʃ/ bãi biển 13 zoo (n) /zuː/ sở thú 14 airport (n) /ˈeəpɔːt/ 19 weekend (n) trɪp/ /ˌwiːkˈend/ sân bay ga xe lửa, nhà ga ga xe lửa, nhà ga kỳ nghỉ hè ảnh chụp chuyến cuối tuần 20 family (n) /ˈfæməli/ gia đình 21 North (n) /nɔːθ/ 15 railway station /ˈreɪlweɪ ˈsteɪʃn/ 16 train station /treɪn ˈsteɪʃn/ /ˈsʌmə(r) ˈhɒlədeɪ/ /ˈfəʊtəʊ əv ðə 17 summer holiday 18 photo of the trip 22 wonderful (adj) /ˈwʌndəfl/ 23 great (adj) 25 go on a trip /greit/ /teɪk ə bəʊt trɪp/ /ɡəʊ ɒn ə trɪp/ miền bắc tuyệt vời/ kì diệu tuyệt vời chơi thuyền du lịch 26 eat a lot of /it ə lɑt ʌv ˈsiˌfud/ ăn hải sản / teɪk ˈfoʊˌtoʊz/ / swim in the sea/ /goʊ ˈsaɪtˈsiɪŋ/ chụp hình 24 take a boat trip 27 seafood take photos 28 swim in the sea 29 go sightseeing bơi biển ngắm cảnh II GRAMMAR Past simple (Thì khứ đơn) Forms: (+) S + Ved/2 + (-) S+ didn’t +V (?) Did+ S + V ? Usage: Ta dùng khứ đơn để nói hành động xảy kết thúc khứ Cách thêm -ed vào sau động từ - Hầu hết ta thêm ed vào động từ Eg: watch -> watched listen -> listened I watched cartoons last night - Nếu động từ tận chữ y mà trước phụ âm ta chuyển y-> i thêm ed Eg: study -> studied Lan studied English with her friends yesterday • Nếu động từ tận chữ y mà trước nguyên âm ta thêm ed Eg play -> played - Nếu động từ tận phụ âm mà trước nguyên âm ta gấp đơi phụ âm thêm ed Eg: stop -> stopped plan -> I planned to travel to Thailand two months ago planned Sign (Dấu hiệu) yesterday, last week/ month/ year, ago, in 2000 Hỏi xem đâu vào kì nghỉ (?) Where did + S + go + on holiday? (+) S+ went to Ví dụ: Where did you go on holiday? I went to my hometown in Hoa Binh (Bạn đâu vào kì nghỉ?) Province (Tớ q tỉnh Hòa Bình.) Where did you go on holiday, I went back to Australia Tony? (Tớ trở Úc.) (Bạn đâu vào kì nghỉ, Tony?) Where did you go on holiday? I went to Hue Imperial City (Bạn đâu vào kì nghỉ?) (Tớ đến Cố Đô Huế.) Where did he go on his holiday? He went to Phu Quoc Island (Anh đâu vào kì nghỉ (Anh đảo Phú Quốc.) anh ấy?) Where did she go on her holiday? She went to Hoi An Ancient Town (Cô đâu (Cô Phố Cổ Hội An.) vào kì nghỉ ấy?) Hỏi bạn đâu vào kì nghỉ hè trước (?) Where + was / were + S + last summer holiday? (+) S + was/ were Ví dụ: Where were you last summer? I was at my grandparents’ 10 UNIT 20: WHICH ONE IS MORE EXCITING, LIFE IN THE CITY OR LIFE IN THE COUNTRYSIDE? I VOCABULARY English Part of speech (n) lake Pronunciati on /leik/ Vietnamese hồ countr yside (n) /ˈkʌntrɪˌsaɪd/ vùng quê mount ain (n) /ˈmaʊntɪn/ núi non town (n) /taʊn/ thị trấn countr (n) /ˈkʌntri/ đất nước (n) / ʃɒp/ cửa hàng (n) /'ma:kit/ chợ (adj) /'frendli/ thân thiện (adj) / ʧiːp/ rẻ (adj) / smɔːl/ nhỏ bé (adj) / lɑːʤ/ to, lớn (adj) / ˈbɪzi/ bận rộn (adj) / ˈnɔɪzi/ ồn ào, (adj) / ˈbjuːtəfʊl/ xinh đẹp 15 quiet (adj) / ˈkwaɪət/ 16 expens (adj) / ik’spensiv/ yên lặng, yên tĩnh đắt đỏ (adj) / ˈpiːsfʊl/ yên bình (adj) / naɪs/ xinh xắn, đẹp đẽ y shop market friendly cheap 10 small 11 large 12 busy 13 noisy 14 beautif ul ive 17 peacef ul 18 nice II GRAMMAR Cách thêm er vào sau tính từ: Hầu hết ta thêm –er vào sau tính từ âm tiết tall taller small smaller Chú ý: · Nếu tính từ tận e, thêm -r: nice nicer large larger Nếu tính từ âm tiết tận y mà trước phụ âm đổi y thành i trước thêm -er happy happier easy easier 68 Nhưng tính từ tận y mà trước ngun âm y giữ nguyên: Gay gayer gray grayer Nếu tính từ có âm tiết tận phụ âm mà trước nguyên âm, phải gấp đôi phụ âm trước thêm -er hot hotter big bigger Nếu tính từ âm tiết trở lên ta dùng “more” trước tính từ đó: Attractive more attractive beautiful - more beautiful Tính từ có hình thức so sánh đặc biệt tính từ gốc so sánh good —> better bad —> worse old —> older/elder far  farther/further Hỏi để so sánh hai địa điểm với tính từ ngắn – âm tiết (?) Which one is or ? (+) I think Ví dụ: Which one is larger, London or Sydney? Thành phố lớn hơn, London hay Sydney? Which one is smaller, Hoan Kiem Lake or West Lake? Hồ nhỏ hơn, Hồ Hoàn Kiếm hay Hồ Tây? Which one is noisier, life in the city or life in the countryside? Cuộc sống đâu ồn hơn, thành phố hay nông thôn? Which one is busier, life in the city or life in the countryside? Cuộc sống đâu náo nhiệt hơn, thành phố hay nông thôn? Which one is quieter, Da Lat or Newyork? Thành phố yên tĩnh hơn, Đà Lạt hay Newyork? I think Sydney is Tớ nghĩ Sydney I think Hoan Kiem Lake is Tớ nghĩ Hồ Hoàn Kiếm I think life in the city is Tớ nghĩ sống thành phố I think life in the city is Tớ nghĩ sống thành phố I think Da Lat is Tớ nghĩ Đà Lạt Hỏi để so sánh hai địa điểm với tính từ dài – âm tiết trở lên (?) Which one is more or ? (+) I think Ví dụ: Which one is more expensive, Ho Chi Minh City or Hanoi City? (Nơi đắt đỏ hơn, thành phố Hồ Chí Minh hay thành phố Hà Nội?) Which one is more beautiful, Ha Long City or 69 I think Hanoi City is (Tớ nghĩ thành phố Hà Nội.) I think Ha Long City is Nha Trang? (Nơi đẹp hơn, thành phố Hạ Long hay Nha Trang?) Which one is more exciting, life in Da Nang or life in Ho Chi Minh? (Cuộc sống nơi lý thú hơn, Đà Nẵng hay Hồ Chí Minh?) (Tớ nghĩ thành phố Hạ Long.) I think Da Nang is (Tớ nghĩ thành phố Đà Nẵng.) 70 PHẦN DẶN DÒ Ngày Nhận xét giáo viên Bài tập nhà ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… 71 ……………………… … ……………………… … ……………………… … ……………………… … ……………………… … ……………………… … ……………………… … ……………………… … ……………………… … ……………………… … ……………………… … ……………………… … ……………………… … ……………………… … ……………………… … ……………………… … ……………………… … ……………………… … ……………………… … ……………………… … ……………………… … ……………………… … Chữ kí phụ huynh ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… 72 ……………………… … ……………………… … ……………………… … ……………………… … ……………………… … ……………………… … ……………………… … ……………………… … ……………………… … ……………………… … ……………………… … ……………………… … ……………………… … ……………………… … ……………………… … ……………………… … ……………………… … ……………………… … ……………………… … ……………………… … ……………………… … ……………………… … ……………………… … ……………………… … ……………………… … ……………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… 73 … ……………………… … ……………………… … ……………………… … ……………………… … ……………………… … ……………………… … ……………………… … ……………………… … ……………………… … ……………………… … ……………………… … ……………………… … Ngày Bài tập nhà Nhận xét giáo viên ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… 74 Chữ kí phụ huynh Ngày Bài tập nhà Nhận xét giáo viên ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… 75 Chữ kí phụ huynh Ngày ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… Bài tập nhà Nhận xét giáo viên ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… 76 Chữ kí phụ huynh Ngày ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… Bài tập nhà Nhận xét giáo viên ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… 77 Chữ kí phụ huynh ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… 78 ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… Ngày ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… Bài tập nhà Nhận xét giáo viên ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… 79 Chữ kí phụ huynh Ngày ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… Bài tập nhà Nhận xét giáo viên ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… 80 Chữ kí phụ huynh Ngày ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… Bài tập nhà Nhận xét giáo viên ………………………………… ………………………………… ………………………… ………………………… 81 Chữ kí phụ huynh ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… 82 ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ... to English? Bạn thực hành nghe tiếng Anh nào? How you learn English vocabulary? Bạn học từ vựng tiếng Anh nào? How does she learn vocabulary? Chị học từ vựng tiếng anh nào? I talk with foreigners... Vietnamese nghe tiếng Anh hát hát tiếng Anh nói tiếng Anh song speak English 23 watch English cartoon read short stories write emails to my friends vocabulary xem phim hoạt hình tiếng Anh đọc truyện... S(I/you/ we/ they / N(danh từ số nhiều) + don’t + V S(she/ he/ it/ N(danh từ số ít) + doesn’t + V (?) Do + S(I/you/ we/ they/ N(danh từ số nhiều) + V Does + S(she/he/ it/ N(danh từ số ít)) + V (+)
- Xem thêm -

Xem thêm: Từ vựng và mẫu câu tiếng anh 5, Từ vựng và mẫu câu tiếng anh 5, Hỏi về lý do tại sao ai đó muốn làm gì, Nó không xa lắm. Bạn có thể đi bộ.

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm