MU BAO CAO CONG TAC HANG THANG CA CHI

2 23 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/09/2019, 12:34

ĐỒN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH BCH ĐỒN TRƯỜNG CĐCĐ VĨNH LONG CHI ĐOÀN LỚP ………………………………… BÁO CÁO CƠNG TÁC ĐỒN THÁNG…./…… PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ THÁNG…./…… I/- BÁO CÁO CƠNG TÁC THÁNG…./……… 1/- Cơng tác trị tư tương: - Học tập Nghị trị Số cuộc……, ……/……sinh viên tham gia/cuộc Trong có… / … đoàn viên tham gia - ……/……sinh viên thực nội qui, quy chế nhà trường (về thi cử, trang phục, bảng tên, giấc, học phí) Trong có /….đồn viên tham gia - Các cơng tác khác (Diễu hành, mítting, sinh hoạt truyền thống, )………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… 2/- Công tác học tập: - …./…sinh viên theo học ngày lớp Trong có:…./….đồn viên - Các môn học tháng là: …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… - Các môn thi tháng là: …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………… - Số buổi tổ chức học tổ, nhóm:… buổi,…./… sinh viên tham gia/buổi Trong có……/…….đồn viên tham gia 3/- Cơng tác hoạt động phong trào đoàn: Họp lệ vào ngày …tháng…năm… gởi báo cáo lên BCH Đoàn Trường vào ngày…tháng… năm… Trong đó: + Số đồn viên vắng hợp lệ:… Có lý do:………Khơng lý do:…… - Tham gia phong trào đoàn trường tổ chức Số lần…; /….sinh viên tham gia/lần Trong có…/…đồn viên tham gia Tên phong trào:……………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… - Có …………phong trào riêng chi đoàn Nêu ra…………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… 4/- Cơng tác phát triển đồn đồn tham gia xây dựng đảng: - Có……….thanh niên bồi dưỡng chuẩn bị đứng vào hàng ngũ Đoàn (Kèm theo danh sách ) - Có……… đồn viên ưu tú rèn luyện để tham gia lớp nhận thức Đảng (Kèm theo danh sách) - Các hoạt động sinh Đoàn viên đối tượng Đảng( phục vụ cho lớp, cho trường cho xã hội.): …………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… - Đóng đồn phí đến tháng…… , quý ……… năm……… 5/- Công tác xã hội: - Tham gia quyên góp( trợ giúp đồng bào bị lũ lụt, trẻ mồ côi, người già neo đơn… ).Số tiền : ………… đồng (Viết chữ:………………………………………….đồng) Có:……/……đồn viên tham gia - Có……………hoạt động riêng chi đồn Nêu ra………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… II/- PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ THÁNG……./……… 1/- Cơng tác trị tư tưởng: - ………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… - ……………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… 2/- Công tác học tập: - ………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… - ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… 3/- Công tác hoạt động Đoàn: - ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… - ………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… … 4/- Công tác xã hội: - ………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… Vĩnh Long, ngày….tháng… năm…… GV CHỦ NHIỆM T/M.BCH LIÊN CHI ĐỒN BÍ THƯ T/M.BCH CHI ĐỒN BÍ THƯ ... …………………………………………………………………………………………………………… Vĩnh Long, ngày….tháng… năm…… GV CHỦ NHIỆM T/M.BCH LIÊN CHI ĐOÀN BÍ THƯ T/M.BCH CHI ĐỒN BÍ THƯ ... : ………… đồng (Viết chữ:………………………………………….đồng) Có:……/……đồn viên tham gia - Có……………hoạt động riêng chi đồn Nêu ra………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………
- Xem thêm -

Xem thêm: MU BAO CAO CONG TAC HANG THANG CA CHI , MU BAO CAO CONG TAC HANG THANG CA CHI