Hng dn vit bao cao NCKH sinh vien h

6 22 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/09/2019, 12:34

Hướng Dẫn Viết Báo Cáo NCKH sinh viên HƯỚNG DẪN TRÌNH BÀY BÁO CÁO SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC YÊU CẦU HÌNH THỨC 1.1 Định dạng Văn Toàn nội dung Báo cáo SVNCKH bắt buộc sử dụng font chữ Times New Roman, cỡ chữ 12 hệ soạn thảo WinWord (*.doc, *.docx); mật độ chữ bình thường, không nén kéo dãn khoảng cách chữ 1.1.1 Trang giấy (Page Setup) Khổ giấy: A4 (210 x 297 mm); Lề (Top): 30mm; Lề (Bottom): 35mm; Lề trái (Left): 35 mm; Lề phải (Right): 25mm; 1.1.2 Kiểu chữ mặc định (Normal Style Ø Font) Tên font: Times New Roman; Kích cỡ: 12; Kiểu chữ: thường đứng 1.1.3 Đoạn văn (Paragraph) Khoảng cách dòng (line spacing): 1,15line; 1.2 Báo cáo khoa học phải bao gồm nội dung: : 1.2.1 Tóm tắt (Tóm tắt ý tưởng nội dung báo cáo tiếng Việt tiếng Anh phải phản ánh đầy đủ kết ý viết: 150 đến 200 từ; mục tóm tắt tiếng Việt có “Từ khóa”, mục tóm tắt tiếng Anh có “Key Words” tối thiểu từ cụm từ) 1.2.2 Đặt vấn đề (Tình hình nghiên cứu nước giới, tính thời vấn đề) 1.2.3 hiện) Giải vấn đề (Phương pháp nghiên cứu, phương tiện nghiên cứu, nội dung nghiên cứu thực 1.2.4 Kết nghiên cứu Bình luận 1.2.5 Kết luận 1.2.6 Tài liệu tham khảo Báo cáo SVNCKH phải trình bày ngắn gọn, rõ ràng, mạch lạc, sẽ, không tẩy xố, có đánh số cho đồ thị, bảng biểu, hình vẽ công thức SOẠN THẢO VĂN BẢN 2.1 Phần Tiêu đề: Đầu đề tiếng Việt trình bày chữ IN HOA, đặt giữa, font chữ Times New Roman, cỡ chữ 13, đậm Đầu đề tiếng Anh trình bày chữ IN HOA, đặt giữa, font chữ Times New Roman, cỡ chữ 12, thường Ví dụ: ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH KHỐI LIỆU TRONG PHÂN TÍCH DIỄN NGƠN TIẾNG ANH APPLYING THE METHOD OF CORPUS-BASED ANALYSIS TO ANALYSING ENGLISH DISCOURSE (TS Trần Hữu Phúc) 2.2 Phần tác giả: - Phần tác giả báo cáo phải có hai phần: + Sinh viên thực (SVTH): Tên, đơn vị(lớp, khoa, trường); + Giáo viên hướng dẫn: Tên, đơn vị (khoa, trường) - Phần Tên trình bày giữa, chữ đậm-nghiêng, font chữ Times New Roman, cỡ chữ 12 - Phần đơn vị trình bày giữa, chữ thường-nghiêng, font chữ Times New Roman, cỡ chữ 11 Ví dụ: … SVTH: Nguyễn Thị A, Lê Văn B Lớp …., Khoa ……, Trường …… , Đại học Đà Nẵng GVHD: ThS Phạm Văn C Khoa ……, Trường …… , Đại học Đà Nẵng … 2.3 Phần tóm tắt Phần tóm tắt tiếng Việt tiếng Anh: font chữ Arial, cỡ 10, bình thường Tên tóm tắt tiếng Việt tiếng Anh trình bày canh chữ IN, đậm Nội dung phần tóm tắt phải phản ánh đầy đủ kết ý viết từ 150 đến 200 từ, mục tóm tắt tiếng Việt có “Từ khóa”, mục tóm tắt tiếng Anh có “Key Words” tối thiểu từ cụm từ (Xem ví dụ trang kế tiếp) Ví dụ (Phần tóm tắt): … TÓM TẮT Trong khoảng thập niên qua, nhà nghiên cứu ngôn ngữ quan tâm nhiều đến việc mơ tả phân tích thuộc tính tự nhiên, ứng dụng thực tế ngôn ngữ thông qua thực tiễn giao tiếp Ngữ liệu minh hoạ cho nghiên thường thu thập từ văn viết nói với ngơn từ sử dụng tự nhiên, khơng có can thiệp nhà ngơn ngữ học Ngôn ngữ học khối liệu, với phương pháp phân tích diễn ngơn dựa liệu thu thập từ ứng dụng thực tế ngôn ngữ, trở thành hướng tiếp cận phổ biến nhiều công trình nghiên cứu diễn ngơn tiếng Anh Bài viết trình bày tổng quan phân tích diễn ngơn, ngôn ngữ học khối liệu, phương pháp thu thập xây dựng khối liệu; giới thiệu công cụ phân tích diễn ngơn từ khố, danh mục tần suất sử dụng từ cấu trúc liên kết; minh hoạ cách dùng phần mềm để nghiên cứu vấn đề cụ thể diễn ngôn tiếng Anh theo phương pháp phân tích dựa khối liệu ABSTRACT For the last three decades, language researchers have been interested in describing and analysing natural characteristics, practical applications of languages through actual communication Data used for illustration in these researches are often collected from written and spoken texts with naturally used wording, without linguists’ intervention Corpus linguistics, with the method of discourse analysis based on data collected from actual use of language, has become a popular approach in several current researches on English discourse This paper presents the general view on discourse analysis, corpus linguistics, methods of collecting and building a corpus; introduces tools for discourse analysis such as key word, frequency list and concordance lines; illustrates ways of using software packages for researching a specific issue of English discourse in accordance with the method of corpusbased analysis Key words: Corpus; corpus linguistics; discourse; discourse analysis; concordance 2.4 Phần nội dung 2.4.1 Đề mục tiểu mục Tất đề mục tiểu mục phải viết chữ thường khơng có dấu kết thúc như: dấu hai chấm (“:”), dấu chấm (“.”), … Các tiểu mục phải trình bày đánh số thành nhóm chữ số tự nhiên gồm nhiều ba chữ số với số thứ số đề mục (ví dụ 3.1.2 tiểu mục nhóm tiểu mục đề mục 3) Tại nhóm tiểu mục phải có hai tiểu mục, nghĩa khơng thể có tiểu mục 2.1.1 mà khơng có tiểu mục 2.1.2 Ví dụ: … Đặt vấn đề Ngôn ngữ học đại… … Phương pháp nghiên cứu 2.1 Phương pháp thu thập liệu Cơ sở liệu cho thu thập cách chọn ngẫu nhiên 200 viết sinh viên năm trường… 2.2 Phương pháp phân tích liệu Phương pháp nhận dạng ký tự quang mạng nơron bao gồm bước miêu tả hình 2.2.1 Thu nhận ảnh Ảnh văn bản, tài liệu thu nhận máy quét scanner, webcam, thiết bị thu nhận ảnh thông dụng khác Chuyển đổi sang dạng ảnh nhị phân 2.2.2 Phân tích ảnh để tìm ký tự Q trình phân tích ảnh để tìm ký tự bao gồm bước sau:  Tách dòng ký tự khỏi ảnh ký tự  Tách từ riêng biệt khỏi dòng ký tự  Tách riêng ký tự khỏi từ … 2.4.2 Đồ thị, bảng biểu, hình vẽ công thức - Việc đánh số đồ thị, bảng biểu, hình vẽ cơng thức phải không gắn với số đề mục - Khi đề cập đến đồ thị, bảng biểu, hình vẽ cơng thức phải nêu rõ số Ví dụ: Nên viết Không nên viết … nêu Bảng 2… … nêu bảng sau: … …(xem Hình 3)… … xem hình bên: … …theo cơng thức (1)… … theo công thức đây: a Đồ thị, bảng biểu - Mọi đồ thị, bảng biểu lấy từ nguồn khác phải trích dẫn đầy đủ; - Có đánh số ghi đầy đủ thích trích nguồn (nếu có) đồ thị, bảng biểu; - Chú thích đồ thị, bảng biểu phải ghi phía nó, đặt nằm giữa, chữ nghiêng, cỡ chữ 10 - Nguồn trích dẫn đồ thị, bảng biểu phải ghi phía nó, đặt nằm giữa, chữ nghiêng, cỡ chữ 10 - Nguồn trích dẫn phải liệt kê xác danh mục Tài liệu tham khảo Ví dụ: … Bảng Thống kê thu nhập viên chức Tp Đà Nẵng STT … … … … … … … “Nguồn: Sở Tài 2013” … b Hình vẽ - Mọi hình vẽ phải rõ ràng, màu đen để chụp lại; - Có đánh số ghi đầy đủ thích hình; - Chú thích hình vẽ ghi phía hình, đặt nằm hình, chữ nghiêng, cỡ chữ 10; Nếu hình vẽ nhiều đối tượng nhóm lại với (group) u cầu phải đặt nhóm hình Drawing Canvas, khơng đặt Textbox Table 2.4.3 Viết tắt Không phép lạm dụng việc viết tắt, viết tắt từ, cụm từ thuật ngữ sử dụng nhiều lần Báo cáo - Không viết tắt cụm từ dài; khơng viết tắt cụm từ xuất Báo cáo Nếu cần viết tắt từ, thuật ngữ, tên quan, tổ chức… viết tắt sau lần viết thứ có kèm theo chữ viết tắt ngoặc đơn 2.5 Phần tài liệu tham khảo 2.5.1 Thứ tự ngôn ngữ - Tài liệu tham khảo xếp riêng theo ngôn ngữ: tiếng Việt tiếng nước ngoài; Các tài liệu tiếng nước phải giữ nguyên văn, không phiên âm, không dịch, kể tài liệu tiếng Trung Quốc, Nhật…; Đối với tài liệu ngơn ngữ người biết thêm phần dịch tiếng Việt kèm theo tài liệu 2.5.2 Các thông tin cần ghi Chỉ nêu tài liệu trích dẫn báo cáo ghi theo thứ tự sau: a Đối với Tài liệu sách, luận văn, báo cáo: - Tên tác giả quan ban hành (khơng có dấu ngăn cách) - (năm xuất bản), (đặt ngoặc đơn, dấu phẩy sau ngoặc đơn) - tên sách,(in nghiêng, dấu phẩy cuối tên) - nhà xuất bản, (dấu phẩy cuối tên nhà xuất bản) - nơi xuất (dấu chấm kết thúc tài liệu tham khảo) Ví dụ: … TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Lương Mạnh Bá, Nguyễn Thanh Thủy (1999), Nhập môn xử lý ảnh số, Nhà xuất Khoa học Kỹ thuật, Hà Nội, tr.153-211 [2] Học viện cơng nghệ Bưu Viễn Thơng (2007), Nhập mơn Trí tuệ Nhân tạo, Hà Nội, tr.118-133 … b Đối với Tài liệu báo tạp chí: - tên tác giả (khơng có dấu ngăn cách) - (năm công bố), (đặt ngoặc đơn, dấu phẩy sau ngoặc đơn) - “tên báo”, (đặt ngoặc kép, không in nghiêng, dấu phẩy cuối tên) - tên tạp chí, (in nghiêng, dấu phẩy cuối tên) - tập (khơng có dấu ngăn cách) - (số), (đặt ngoặc đơn, dấu phẩy sau ngoặc đơn) - số trang (gạch ngang hai chữ số, dấu chấm kết thúc) Ví dụ: … TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] PGS.TS Phạm Văn Tuỳ, KS Vũ Huy Khuê, KS Nguyễn Khắc Tuyên (2003), “Nghiên cứu hút ẩm sấy lạnh rau củ thực phẩm bơm nhiệt máy nén”, Tạp chí KH & CN Nhiệt, (9/2003), tr 10–12 [2] PGS.TS Phạm Văn Tuỳ, KS Phạm Văn Hậu (2004), “Nghiên cứu thực nghiệm sấy lạnh dược liệu bơm nhiệt nhiệt độ thấp”, Tạp chí KH & CN Nhiệt, (9/2004), tr 8–10 Các thông tin khác Cuối báo cáo ghi rõ thông tin tác giả để Ban biên tập tiện liên lạc trường hợp cần liên hệ: Họ tên; Địa chỉ; Số điện thoại liên hệ; Email; Chữ ký tác giả ... chụp lại; - Có đánh số ghi đầy đủ thích h nh; - Chú thích h nh vẽ ghi phía h nh, đặt nằm h nh, chữ nghiêng, cỡ chữ 10; Nếu h nh vẽ nhiều đối tượng nhóm lại với (group) u cầu phải đặt nhóm h nh... bước miêu tả h nh 2.2.1 Thu nhận ảnh Ảnh văn bản, tài liệu thu nhận máy quét scanner, webcam, thiết bị thu nhận ảnh thông dụng khác Chuyển đổi sang dạng ảnh nhị phân 2.2.2 Phân tích ảnh để tìm ký... cứu 2.1 Phương pháp thu thập liệu Cơ sở liệu cho thu thập cách chọn ngẫu nhiên 200 viết sinh viên năm trường… 2.2 Phương pháp phân tích liệu Phương pháp nhận dạng ký tự quang mạng nơron bao gồm
- Xem thêm -

Xem thêm: Hng dn vit bao cao NCKH sinh vien h , Hng dn vit bao cao NCKH sinh vien h