BÁO CÁO THỰC TẬP VIỆN KINH TẾ VÀ QUẢN LÝ TẠI CÔNG TY ĐIỆN LỰC HOÀN KIẾM, Chương 2 : Quy hoạch phát triển lưới điện trung và hạ áp sau các trạm 110kV quận Hoàn Kiếm giai đoạn 2016 - 2025

39 101 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/09/2019, 12:28

công ty Điện lực Hoàn Kiếm, Quy hoạch phát triển lưới điện, trung và hạ áp, sau các trạm 110kV ,quận Hoàn Kiếm, giai đoạn 2016 - 2025 TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI VIỆN KINH TẾ - QUẢN LÝ -—&— - BÁO CÁO THỰC TẬP Viện: Kinh tế Quản lý GVHD TS Nguyễn Tiên Phong Họ tên: Dương Thị Ngọc Huyền Lớp: Kinh tế Cơng nghiệp 02 – Khóa 60 Hà Nội, 2019 MỤC LỤC DANH MỤC VIẾT TẮT .iii DANH MỤC BẢNG BIỂU iii DANH MỤC HÌNH ẢNH .iii LỜI MỞ ĐẦU iv PHẦN : GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ CƠNG TY ĐIỆN LỰC HỒN KIẾM 1.1 Tóm lược trình hình thành phát triển 1.1.1 Tên, địa công ty 1.1.2 Các mốc quan trọng trình phát triển 1.2 Chức nhiệm vụ đơn vị trực thuộc công ty điện lực Hoàn Kiếm 1.2.1 Các chức năng, nhiệm vụ doanh nghiệp (theo giấy phép kinh doanh doanh nghiệp) .1 1.2.2.Các hàng hoá, dịch vụ hay lĩnh vực hoạt động 1.3 Cơ cấu tổ chức máy quản lý .2 1.3.1 Cơ cấu tổ chức sở vật chất công ty Điện lực Hoàn Kiếm .3 1.3.2 Chức năng,nhiệm vụ phận 1.4 Tổng kết công tác sản xuất Kinh doanh cơng ty điện lực Hồn Kiếm năm 2018 .11 1.4.1 Phương thức tổ chức kinh doanh cơng ty điện lực Hồn Kiếm .11 1.4.2 Một số kết thực công tác sản xuất kinh doanh năm 2018 11 1.4.2.1 Kết thực tiêu 11 1.4.2.2 Công tác kinh doanh 12 1.4.2.3 Công tác áp giá bán điện thu nộp tiền điện: 13 1.4.2.4 Công tác phát triển khách hàng tốn tiền điện qua Ngân hàng/TTTG: 14 TĨM TẮT PHẦN .15 PHẦN : QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN LƯỚI ĐIỆN TRUNG VÀ HẠ ÁP SAU TRẠM 110KV QUẬN HOÀN KIẾM GIAI ĐOẠN 2016-2025 16 2.1 Luận giải lựa chọn hướng nghiên cứu chuyên sâu 16 2.2 Quy hoạch phát triển lưới điện trung hạ áp sau trạm 110kV quận Hoàn Kiếm giai đoạn 2016 – 2025 .17 2.2.1 Cơ sở lý luận 17 2.2.2 Quy hoạch phát triển lưới điện trung hạ áp sau trạm 110kV quận Hoàn Kiếm giai đoạn 2016 – 2025 18 2.2.2.1 Hiện trạng nguồn lưới điện địa bàn quận Hoàn Kiếm 18 2.2.2.2 Dự báo nhu cầu điện 19 2.2.2.3 Đặc điểm chung phương hướng phát triển kinh tế - xã hội quận Hoàn Kiếm 20 2.2.2.4 Thiết kế Sơ đồ lưới trung áp sau trạm biến áp 110kV 21 2.2.2.5 Cơ chế bảo vệ môi trường phát triển bền vững phát triển điện lực 23 2.2.2.6 Tổng hợp nhu cầu sử dụng đất cho cơng trình điện .24 2.2.2.7 Khối lượng đầu tư xây dựng vốn đầu tư 25 2.2.2.8 Phân tích kinh tế - tài 26 2.2.2.9 Tóm tắt, đánh giá nêu ưu nhược điểm Quy hoạch phát triển lưới điện trung hạ áp sau trạm 110kV địa bàn quận Hoàn Kiếm gia đoạn 2016 – 2025 27 PHẦN : ĐÁNH GIÁ CHUNG VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP .30 3.1 Đánh giá tình hình chung cơng ty 30 3.1.1 Thành tựu đạt .30 3.1.2 Những thuận lợi khó khăn việc thực nhiệm vụ sản xuất kinh doanh .31 3.2 Định hướng đề tài tốt nghiệp .31 KẾT LUẬN 32 TÀI LIỆU THAM KHẢO 33 DANH MỤC VIẾT TẮT ST T Viết tắt TBA CBCNV MBA TP SXKD Giải thích Trạm biến áp Cán công nhân viên Máy biến áp Thành phố Sản xuất kinh doanh Thương mại- kinh doanh- dịch vụ Hệ thống điện TM-KD-DV HTĐ DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 1.1: Bảng trình độ lao động Cơng ty điện lực Hoàn Kiếm năm 2018 Bảng 1.2: Tổng số vốn nguồn vốn cơng ty điện lực Hồn Kiếm Bảng 1.3 : Kết thực tiêu năm 2018 Bảng 1.4: Giá bán điện bình quân năm 2018 đạt (trước thuế) Bảng 1.5: Tình hình thu nộp thực tế năm 2018 Bảng 2.1: Tổng hợp kết dự báo nhu cầu điện giai đoạn 2016 – 2025 Bảng 2.2: Nhu cầu đất xây dựng tuyến đường dây trung áp hạ áp địa bàn quận Hoàn Kiếm Bảng 2.3: Tổng hợp khối lượng xây dựng mới, cải tạo đường dây đến năm 2025 Bảng 2.4: Tổng hợp khối lượng xây dựng mới, cải tạo trạm biến áp đến năm 2025 Bảng 2.5: Kết tính tốn phân tích kinh tế độ nhậy Bảng 2.5: Mục tiêu phát triển DANH MỤC HÌNH ẢNH Hình 1.1: Sơ đồ cấu tổ chức cơng ty điện lực Hồn Kiếm Hình 2.1: Bản đồ hành quận Hoàn Kiếm LỜI MỞ ĐẦU Điện loại hàng hóa đặc biệt, có vai trò quan trọng kinh tế quốc dân, thúc đẩy phát triển khoa học kỹ thuật, kinh tế xã hội phục vụ đời sống hàng ngày Đất nước ta q trình cơng nghiệp hóa, đại hóa, mà nhu cầu sử dụng điện ngày tăng cao sản xuất sinh hoạt Được giới thiệu thầy cô môn, em vào thực tập phòng kinh doanh cơng ty Điện lực Hồn Kiếm Tại đây, em có hội tìm hiểu hoạt động kinh doanh điện cơng ty, tình hình quy hoạch phát triện hệ thống điện địa bàn quận Hồn Kiếm cơng ty quản lý Với dẫn định hướng GVHD thực tập thầy Nguyễn Tiên Phong, em tập trung tìm hiểu quy hoạch phát triển hệ thống điện cơng ty Điện lực Hồn Kiếm Em xin gửi lời cảm ơn chân thành tới Quý Công ty tạo điều kiện cho em thực tập Em xin gửi lời cảm ơn đến chú, anh chị Phòng kinh doanh, đặc biệt Hiếu - Trưởng Phòng kinh doanh tồn thể Cơng ty ln tạo điều kiện cho em suốt trình thực tập Về phía nhà trường, em xin gửi lời cảm ơn thầy cô Viện Kinh tế Quản lý, thầy cô Bộ môn Kinh tế công nghiệp đặc biệt giảng viên hướng dẫn em Thầy Nguyễn Tiên Phong theo sát tận tình dẫn em suốt trình thực báo cáo Báo cáo em gồm phần : Chương : Giới thiệu tổng quan cơng ty Điện lực Hồn Kiếm Chương : Quy hoạch phát triển lưới điện trung hạ áp sau trạm 110kV quận Hoàn Kiếm giai đoạn 2016 - 2025 Chương : Đánh giá chung định hướng đề tài khóa luận tốt nghiệp Báo cáo thực dựa kiến thức thu thập tích lũy cá nhân em q trình thực tập Mặc dù cố gắng tìm hiểu chưa sâu sắc, kiến thức hạn chế nên báo cáo em chắn không tránh khỏi sai sót Vì thế, em mong nhận góp ý thầy để em hoàn thiện báo cáo làm tảng cho q trình làm khóa luận tốt nghiệp tới Em xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2019 Sinh viên Dương Thị Ngọc Huyền PHẦN : GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ CƠNG TY ĐIỆN LỰC HỒN KIẾM 1.1 Tóm lược trình hình thành phát triển 1.1.1 Tên, địa công ty Tên công ty Công ty Điện lực Hoàn Kiếm Địa Số 69C, đường Đinh Tiên Hoàng, phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội Mã số thuế 0100101114-001 Ngày bắt đầu hoạt động 08/12/2008 Điện thoại 024 2220 0955 Giám đốc Ngô Đạt Đức Ngành nghề kinh doanh Truyền tải phân phối điện Điện lực Hoàn Kiếm đơn vị trực thuộc Công ty Điện lực thành phố Hà Nội, hoạt động quận Hoàn Kiếm Là đơn vị kinh doanh điện năng, sửa chữa, cải tạo, nâng cao lưới điện phân phối số dịch vụ khác có liên quan đến quận Hồn Kiếm đơn vị hạch tốn phụ thuộc Tổng cơng ty Điện lực Thành phố Hà Nội 1.1.2 Các mốc quan trọng trình phát triển Chi nhánh điện Hồn Kiếm thành lập từ tháng 4/1979 (tách từ Đội quản lý điện Hà Nội) Chi nhánh điện Hoàn Kiếm đơn vị sản xuất kinh doanh điện phạm vi quận Hoàn Kiếm Căn định số 20/ĐVN/HĐQT - TCCB - LĐ ngày 13/01/1999 Tổng công ty Điện lực Việt Nam (nay Tập đoàn Điện lực Việt Nam), Chi nhánh điện Hoàn Kiếm thành lập lại đổi tên thành Điện lực Hoàn Kiếm, đơn vị hạch tốn phụ thuộc Cơng ty Điện lực TP.Hà Nội Căn định số 237/EVN-HĐQT ngày 14/4/2010 Tập đoàn Điện lực Việt Nam, việc đổi tên Điện lực Chi nhánh điện trực thuộc Tổng công ty Điện lực Thành phố Hà Nội, Điện lực Hồn Kiếm đổi tên thành Cơng ty Điện lực Hoàn Kiếm 1.2 Chức nhiệm vụ đơn vị trực thuộc công ty điện lực Hồn Kiếm Cơng ty Điện lực Hồn Kiếm hoạt động địa bàn Quận Hoàn Kiếm với chức nhiệm vụ đơn vị: 1.2.1 Các chức năng, nhiệm vụ doanh nghiệp (theo giấy phép kinh doanh doanh nghiệp) - Kinh doanh điện năng; - Quản lý vận hành lưới điện phân phối; - Sửa chữa, cải tạo lưới điện phân phối số dịch vụ khác có liên quan Ngồi Cơng ty Điện lực Hồn Kiếm có nhiệm vụ trị đặc biệt quan trọng đảm bảo vận hành cung ứng điện liên tục, an toàn, ổn định với chất lượng cao phục vụ hoạt động Chính trị - Ngoại giao - An ninh - Quốc phòng, văn hố xã hội phát triển kinh tế Quận Hoàn Kiếm Thực đầy đủ nghĩa vụ Nhà nước Công ty Điện lực Hồn Kiếm đơn vị hạch tốn phụ thuộc Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội, ký kết hợp đồng kinh tế chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn phân cấp, uỷ quyền Tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội 1.2.2.Các hàng hoá, dịch vụ hay lĩnh vực hoạt động Hiện Cơng ty Điện lực Hồn Kiếm kinh doanh  Phát điện, truyền tải điện, phân phối điện, bán bn điện, bán lẻ điện  Thí nghiệm hiệu chỉnh thiết bị điện lực  Sửa chữa thiết bị điện  Giám sát lắp đặt thiết bị cơng trình, xây dựng hồn thiện cơng trình điện dân dụng công nghiệp, đường dây tải điện trạm biến áp  Sản xuất thiết bị điện  Lắp đặt hệ thống điện  Xây lắp cơng trình điện  Thiết kế đường dây trạm biến áp đến 35kV  Xây dựng đường dây trạm biến áp không giới hạn quy mô cấp điện áp  Tư vấn đầu tư xây dựng cơng trình  Thiết kế kiến trúc cơng trình  Lập dự án; quản lý dự án đầu tư xây dựng cơng trình  Dịch vụ tư vấn chuẩn bị dự án; thực dự án; điều hành, quản lý dự án  Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện  Bán lẻ đồ điện gia dụng, đèn đèn điện 1.3 Cơ cấu tổ chức máy quản lý 1.3.1 Cơ cấu tổ chức sở vật chất cơng ty Điện lực Hồn Kiếm  Cơ cấu tổ chức  Ban Giám đốc Công ty, gồm: Giám đốc Phó Giám đốc;  Bộ máy tham mưu, gồm: 08 Phòng chức năng;  09 Đơn vị sản xuất gồm: 06 Đội quản lý điện ghi số cơng tơ theo địa dư hành phường; 01 Đội quản lý ghi số trạm chuyên dùng khách hàng (phiên 9) 01 Đội Dịch vụ khách hàng  01 Đơn vị phụ trợ sản xuất: Đội Kiểm tra & giám sát sử dụng điện  Số lượng cán công nhân viên Cơng ty (31/03/2018) là: 200 người (trong đó: 121 nam 79 nữ) Bảng 1.1: Bảng trình độ lao động Cơng ty điện lực Hồn Kiếm năm 2018 Trình độ: Trên Đại học Đại học Cao đẳng Trung cấp Công nhân  09 người 90 người 27 người 74 người Đảng Công ty Điện lực Hoàn Kiếm bao gồm 04 Chi trực thuộc với tổng số 50 Đảng viên (chiếm 22,12%) Hình 1.1: Sơ đồ cấu tổ chức cơng ty điện lực Hồn Kiếm PHỊNG QLĐT PHĨ GIÁM ĐỐC SẢN XUẤT ĐỘI QLĐ ĐỘI QLKH P9KIỂM TRA ĐỘI PHỊNG PHĨ GIÁM ĐỐC KINH KINH DOANH DOANH GIÁM SÁT SỬ DỤNG ĐIỆN ĐỘI QLĐ ĐỘI QLĐ GIÁM ĐỐC ĐIỀU PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TỐN PHỊNG TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ VĂN PHÒNG ĐỘI QLĐ ĐỘI QLĐ ĐỘI QLĐ PHỊNG KẾ HOẠCH VẬT TƯ PHĨ GIÁM ĐỐC KỸ THUẬT PHÒNG ĐIỀU ĐỘ VẬN HÀNH PHÒNG KỸ THUẬT VÀ AN TỒN  Tổng số vốn nguồn vốn cơng ty điện lực Hoàn Kiếm Bảng 1.2: Tổng số vốn nguồn vốn cơng ty điện lực Hồn Kiếm Đơn vị: đồng 2.2.2 Quy hoạch phát triển lưới điện trung hạ áp sau trạm 110kV quận Hoàn Kiếm giai đoạn 2016 – 2025  Các bước quy hoạch:  Đánh giá, phân tích trạng lưới điện trung áp điạ bàn quận Hoàn Kiếm  Dự báo nhu cầu điện giai đoạn 2016 – 2025 địa bàn quận  Đặc điểm chung phương hướng phát triển kinh tế - xã hội quận  Cơ chế bảo vệ môi trường phát triển bền vững phát triển điện lực  Tổng hợp nhu cầu sử dụng đất cho cơng trình điện địa bàn quận  Khối lượng đầu tư xây dựng vốn đầu tư  Phân tích kinh tế - tài  Cơ chế quản lý thực quy hoạch  Kết luận 2.2.2.1 Hiện trạng nguồn lưới điện địa bàn quận Hoàn Kiếm  Nhận xét - Nguồn điện: Hiện địa bàn quận nhận điện từ trạm: 110kV Yên Phụ, 110kV Trần Hưng Đạo, 110kV Giám 110kV Bờ Hồ Các trạm có cơng suất quy mơ máy 2x63 MVA, vận hành mức 75 – 85% - Lưới điện: Trên địa bàn quận tồn cấp điện áp 22kV nhận điện từ trạm 110kV, trục đường dây chủ yếu cáp XLPE240/Cu lượng khối lượng nhỏ sử dụng cáp XLPE/Al Các tuyến đường dây trung áp hạ ngầm 110kV Tuy nhiên sử dụng lưới 0,4kV đặc thù phường, khu phố cổ,… sử dụng đường dây cáp không  Khả liên kết lưới điện khu vực Lưới điện trung áp đại bàn quận Hoàn Kiếm đáng vận hành 01 cấp điện áp 22kV hạ ngầm 100% tuyến đường dây cao áp Các lộ 22kV nhận điện từ nguồn trạm 110kV với độ tin cậy cao Lưới điện 22kV quận Hồn Kiếm có liên kết với lộ đường dây quận Ba Đình, Đống Đa, Hai bà Trưng, tạo mạch vòng hỗ trợ nguồn cơng suất có cố 2.2.2.2 Dự báo nhu cầu điện Để đảm bảo khả cung cấp điện đầy đủ liên tục điều kiện phát triển kinh tế thuận lợi Dự báo nhu cầu điện giai đoạn 2016 – 2025 phương pháp trực tiếp tính tốn với phương án sở phương án cao - Phương án sở: phương án đáp ứng tối đa cho khu vực dân cư, cơng nghiệp có tính khả thi cao, đề án Nhà nước chấp thuận, phê duyệt bảo lãnh tài - Phương án cao: Là phương án đáp ứng tối đa cho nhu cầu phụ tải phát triển kinh tế - xã hội quận kinh tế - xã hội phát triển mạnh, dự án đầu tư nhanh chóng thực đạt vượt tiến độ kỳ vọng, đời sống nhân dân nâng cao mặt Phương án thể điều kiện thuận lợi vốn đầu tư lĩnh vực liên quan khơng gặp khó khăn, trở ngại Bảng 2.1: Tổng hợp kết dự báo nhu cầu điện giai đoạn 2016 – 2025 STT Thành phần Công nghiệp – xây dựng Dịch vụ - Thương mại Quản lý tiêu dùng dân cư Hoạt động khác Tổng thương phẩm Tổn thất (%) Điện nhận Pmax (kW) 2020 (GWh) 28,9 166,0 2025 (GWh) 32,6 228,2 Tốc độ tăng trưởng A%/năm 2016 - 2020 2021 - 2025 4,01% 2,48% 4,69% 6,57% 461,4 571,3 5,68% 4,37% 91,9 748,1 4,70 785,0 256.698 102,6 934,7 4,5 978,7 304.980 1,57% 6,1% 2,23% 5,03% 4,77% 4,17% 4,51% 3,51% 2.2.2.3 Đặc điểm chung phương hướng phát triển kinh tế - xã hội quận Hồn Kiếm HÌNH 2.1: BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH QUẬN HỒN KIẾM Quận hồn Kiếm trung tâm hành chính, trị Thủ Hà Nội, nơi tập trung nhiều Bộ, ban, sở, ngành,… đồng thời nơi thường xuyên diễn Lễ hội; hoạt động trị Đảng, Nhà nước TP.Hà Nội Quận Hoàn Kiếm tập trung nhiều đầu mối giao thông đường sắt, đường thủy, đường Trong giai đoạn 2010 – 2015, quận Hoàn Kiếm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2014, số tiêu quan trọng đạt vượt mức Nghị Đại hội Đảng Quận lần thứ 24 đề năm 2010 – 2015 Tình hình phát triển ngành công nghiệp – xây dựng dịch vụ thương mại tăng trưởng mạnh mẽ, tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2010 – 2015 hai ngành 14% Trong giai đoạn 2016 – 2025, phương hướng phát triển kinh tế - xã hội quận Hoàn Kiếm phải phù hợp với quy hoạch chung xây dựng xây dựng Thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân giai đoạn 2016 – 2020 18%/năm, giai đoạn 2021 – 2025 19%/năm Cơ cấu kinh tế tiếp tục dịch chuyển theo hướng tăng dần tỷ trọng ngành dịch vụ thương mại; giảm dần tỷ trọng ngành công nghiệp giá trị sản xuất địa bàn 2.2.2.4 Thiết kế Sơ đồ lưới trung áp sau trạm biến áp 110kV  Hệ thống lưới truyền tải cao áp Hệ thống lưới truyền tải cao áp địa bàn quận bao gồm đường dây trạm biến áp cấp điện áp 110kV - Các đường dây trục chính, đường dây liên kết lưới mạch vòng sử dụng cáp ngầm có tiết diện 400mm2 để đảm bảo độ dự phòng - Các trạm biến áp 110kV thiết kế mang tải không lớn 75% công suất định mức chế độ bình thường để có đủ dự phòng cơng suất xảy cố sửa chữa với quy mô cơng suất đạt đến 4x63 MVA, sử dụng máy biến áp có cong suất định hình 63MVA trạm công cộng, trạm khách hàng chuyên dung tùy theo nhu cầu tính tốn quy mơ cơng suất thích hợp  Lưới phân phối trung áp Hiện lưới điện trung áp quận Hoàn Kiếm đồng cấp điện áp chuẩn 22kV Để phù hợp với thủ đô văn minh, đại, lưới điện thiết kế, cải tạo cho vừa đảm bảo an toàn cung cấp điện liên tục, ổn định, giảm tổn thất tới mức thấp vừa đáp ứng môi trường mỹ quan thành phố Đường dây 22kV: Thiết kế mạch vòng cáp ngầm, vận hành hở đảm bảo cấp điện linh hoạt liên tục, tiện lợi thao tác đóng, ngắt, bảo vệ dự phòng 100% Mạch lưới mạch vòng cấp từ trạm biến áp 110kV từ phân đoạn trạm 110kV có máy biến áp Để đảm bảo độ dự phòng phát triển dự phòng cấp điện cho phụ tải khác lộ xảy cố, đường trục chế độ bình thường thiết kế mang tải 55 – 60% Như vậy, lộ nên mang tải – 6MW Sử dụng cáp ngầm khơ, cách điện XLPE có tiết diện chung 240mm thực đầu nói chuyển tiếp Để thuận tiện an toàn thao tác cố chuyển đầu nối bảo dưỡng, sửa chữa lộ 22kV cần thiết kế đặt cắt máy phụ tải phân đoạn Để nâng cao mức độ an toàn cung cấp điện tiến hành xây dựng trục lộ cáp ngầm 22kV liên kết trạm 110kV tiết diện 400 mm2 không cấp điện cho phụ tải trực tiếp dọc tuyến Trạm biến áp phân phối: Cơng suất trạm tính tốn theo ngun tắc đủ khả cung cấp điện dự phòng hợp lý phụ tải dân sinh vòng bán kính 300m khu vực quận, thị trấn, khu đô thị 500m khu vực nông thôn; vùng xa trung tâm có mật độ dân cư thấp cho phép 1000m Công suất máy biến áp lựa chọn theo tiêu chuẩn Việt Nam Kiểu trạm biến áp sử dụng trạm hợp bộ, trạm phòng, trạm đơn thân (bắt buộc với khu nội thành), trạm trạm treo Khuyến khích xây dựng trạm biến áp theo công nghệ đại, phù hợp với cảnh quan kiến trúc đô thị xây dựng Thành phố xanh, sạch, đẹp  Đối với khu vực phố cổ: Giải pháp nâng cao cơng suất trạm biến áp hạ áp mật độ phụ tải dày đặc, trạm xây dựng sử dụng trạm ngầm tuyến phố có vỉa hè rộng (Hàng Giầy, Phùng Hưng,…); trạm xây đặt tầng cao cơng trình cơng cộng trạm kios đặt sân thượng tòa nhà khách hàng  Khu vực phố cũ: Sử dụng chủ yếu trạm xây, trạm cột, trạm compact; loại trạm KIOSK đặt hàng rào khu quan tầng hầm nhà cao tầng cơng trình khách hàng  Khu vực ngồi đê: Các trạm biến áp hạ áp xây dựng thời gian trước mắt tạm thời dùng loại trạm treo để đảm bảo an toàn vào mùa lũ lụt Các máy biến áp sử dụng loại trạm có cơng suất 250 – 2000kV có tính trạm thiết kế máy Khu vực quận sử dụng trạ compact để tăng cường mỹ quan Các hộ phụ tải có cơng suất lớn (trên 2000kVA) cần tính tốn kinh tế kỹ thuật cụ thể để lựa chọn công suất trạm, loại trạm phương án cung cấp điện tốt  Lưới điện hạ áp: Lưới hạ áp xây dựng cải tạo dùng cáp ngầm XLPE đường phố thuộc khu vực phố cổ phố cũ để đảm bảo an toàn mỹ quan thị Còn lại dùng cáp treo ABC - Đường trung hạ áp:  Đường trục ngầm dùng cáp XLPE tiết diện 150mm2  Đường trục dùng cáp vặn xoắn ABC với tiết diện 120mm2  Các tuyến cáp ngầm hạ áp cần nghiên cứu lắp đặt  Cột hạ áp: dung cột bê tông ly tâm có chiều cao 10m  Số đường trục hạ áp không  Chiều dài đường trục hạ áp không 200m - Đường nhánh hạ áp:  Đường nhánh ngầm dùng cáp XLPE tiết diện 95mm2  Đường nhánh dùng cáp vặn xoắn ABC với tiết diện 70mm2  Các cột đường dây phải cọt bê tông ly tâm LT-10b LT-8b  Dây dẫn dùng loại cáp vặn xoắn ABC, tiết diện 4x90 treo cột móc chun dùng  Nếu khơng có điều kiện trồng đỡ cột dùng máy móc treo đầu hồi nhà để mắc vào nhánh rẽ vào nhà Có thể mắc điện từ nhà qua nhà khác qua móc treo khoảng cách nhà không 30m  Chiều cao dây song song với đường giao thông tối thiểu 4,5m chiều cao nhánh rẽ vào nhà tối thiểu 3,5m tính đến mặt đất, trường hợp rẽ nhánh vào nhà băng qua đường ô tô đường phố phải cách mặt đường 8,4m Theo quy hoạch, giai đoạn 2016 – 2025, thành phố Hà Nội xây 09 trạm biến áp 220kV 44 trạm biến áp 110kV, tuyến đường dây 220kV dài 170km, tuyến đường dây 110kV dài 460km 2.2.2.5 Cơ chế bảo vệ môi trường phát triển bền vững phát triển điện lực Theo quy hoạch giai đoạn 2016 – 2025, tổng diện tích đất chiếm dụng vào khoảng 500ha, khoảng 80% diện tích chiếm dụng đất nơng nghiệp (400ha), nhiên, diện tích chiếm dụng trải quận, huyện nên tác động bị phân tán nhỏ Những tác động dự báo nhỏ khắc phục sách nhà nước  Cơ chế bảo vệ môi trường phát triển bền vững phát triển điện lực - Các giải pháp quản lý giải pháp sử dụng hiệu tài nguyên bảo vệ nguồn nước, phòng ngừa, giảm nhẹ thích ứng với biến đổi khí hậu - Các giải pháp cơng nghệ: với việc tiết kiệm nhiên liệu theo mục tiêu Chính phủ giải pháp cơng nghệ đóng vai trò then chốt, tập trung vào hai nhóm: nhóm thiết bị công nghiệp gia dụng tiêu dùng điện nhóm nhà máy sản xuất điện tiêu thụ nhiên liệu để có giải pháp thích hợp - Biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực dự án lưới điện: tác động đường dây phân phối khó để giảm thiểu, thay đổi lộ trình tuyến đường dây để cho qua vùng ảnh hưởng đến cơng trình văn hóa, di tích lịch sử, hệ sinh thái đa dạng sinh học 2.2.2.6 Tổng hợp nhu cầu sử dụng đất cho cơng trình điện Theo thiết kế lưới điện nêu trên, đến năm 2025 diện tích cần dành cho xây dựng trạm 2.705m2 Trong đó, giai đoạn 2016 – 2020 là: 1.355m2, giai đoạn 2021 – 2025 1.350 m2 Theo tính toán, nhu cầu đất xây dựng tuyến đường dây trung áp, hạ áp Bảng 2.2: Nhu cầu đất xây dựng tuyến đường dây trung áp hạ áp địa bàn quận Hồn Kiếm STT Cơng trình Diện tích hành lang tuyến (2016 – 2020) Diện tích hành lang tuyến (2021 – 2025) 16.980 103.200 1.355 34.200 107.500 1.350 Đường dây trung áp Đường dây hạ áp Trạm biến áp 2.2.2.7 Khối lượng đầu tư xây dựng vốn đầu tư Bảng 2.3: Tổng hợp khối lượng xây dựng mới, cải tạo đường dây đến năm 2025 TT Danh mục Tổng (2016 – 2025) I A B Đường dây Xây dựng Đường dây 22kV Đường dây hạ Cải tạo Đường dây 22kV Đường dây hạ 185,3 137 25 112 48,3 3,3 45 II Công tơ Lắp Thay 18400 1070 22000 Tổng (2021 - 2025) Đơn vị: km 247 160 35 125 87 22 65 Đơn vị:chiếc 23350 850 22500 Bảng 2.4: Tổng hợp khối lượng xây dựng mới, cải tạo trạm biến áp đến năm 2025 Tổng (2016 – 2025) TT Danh mục I A B Trạm Xây dựng Trạm 22/0,4 kV Cải tạo Đường dây 22kV Tổng (2021 - 2025) Trạm D.lượng (KVA) Trạm D.lượng (KVA) 341 271 271 70 250.820 168.320 168.320 82.500 345 270 270 75 384.850 221.350 221.350 87 70 82.500 75 22 Sau q trình tính tốn tổng hợp, đến năm 2025, tổng vốn đầu tư cần huy động cho xây dựng cải tạo đường dây, trạm biến áp, lưới điện địa bàn giai đoạn 2016 – 2020 1.439 tỷ đồng, giai đoạn 2021 – 2025 3.165 tỷ đồng 2.2.2.8 Phân tích kinh tế - tài  Dòng chi phí dự án: - Chi phí đầu tư xây dựng cải tạo lưới điện cấp điện áp - Chi phí mua điện - Chi phí bảo dưỡng vận hành - Giá bán điện thương phẩm  Nguồn vốn vay dự án: - Lãi suất vay nước dài hạn: 11% - Lãi suất vay nước dài hạn: 6,5% - Thời gian ân hạn: năm - Thời gian trả vốn vay nước: 10 năm - Thời gian trả vốn vay nước ngoài: 10 năm  Các loại thuế: áp dụng chế độ hành nhà nước Do đánh giá kinh tế đứng quan điểm quốc gia mang ý nghĩa lợi ích cho xã hội nên vốn đầu tư đưa vào không quan tâm đến nguồn gốc bao gồm mục: loại thuế chi phí nhân cơng Hiệu kinh tế đánh giá qua tiêu: - Giá trị NPV - Suất thu lợi nội IRR - Tỷ số lợi ích chi phí B/C Phân tích độ nhạy dự án tiến hành them phương án: - Vốn đầu tư tăng 10% - Giá điện thương phẩm giảm 10% - Vốn đầu tư tăng 10% giá điện thương phẩm giảm 10% Qua tính tốn, ta có kết Bảng 2.5: Kết tính tốn phân tích kinh tế độ nhậy NPV (tỷ đồng) 4901,15 4714,49 3866,7 Phương án IRR (%) 127,82 108,08 83,68 B/C Phương án sở 1,66 Vốn tăng 10% 1,62 Giảm giá điện TP 10% 1,67 Vốn tăng 10% giảm 3680,03 68,53 1,61 giá điện TP 10% 2.2.2.9 Tóm tắt, đánh giá nêu ưu nhược điểm Quy hoạch phát triển lưới điện trung hạ áp sau trạm 110kV địa bàn quận Hoàn Kiếm gia đoạn 2016 – 2025 Phát triển lưới điện quận tính tốn dự báo mức gia tăng phụ tải phù hợp với tiêu phát triển kinh tế - xã hội theo đứng mục tiêu mà Nghị Đại hội Đảng quận đề Từ đưa phương án thiết kế sơ đồ phát triển điện lực nhằm đảm bảo cung cấp đầy đủ an toàn cho phụ tải để đạt mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội tới năm 2015 có mức độ dự phòng cho năm  Mục tiêu phát triển Bảng 2.6: Mục tiêu phát triển STT Thành phần Năm 2020 Năm 2025 Tổng điện thương phẩm (GWh) 784,1 934,7 Tổng điện nhận (GWh) 785,0 978,7 Pmax (MW) 257 305 2016 – 2020 2021 – 2025 6,1% 5,03% Tốc độ tăng trưởng A%/năm Tốc độ tăng trưởng điện thương phẩm quận giai đoạn 2016 - 2020 6,1%/năm, giai đoạn 2021 – 2025 5,03%/năm  Phát triển lưới điện đến năm 2025 - Đường dây trung áp:  Xây dựng 25km đường dây trung áp  Cải tạo nâng điện áp lưới điện nâng tiết diện dây dẫn 3,3km - Trạm biến áp trung áp:  Xây dựng 541 trạm biến áp  Cải tạo cấp điện áp nâng cấp công suất 145 trạm - Lưới điện hạ áp:  Xây 112km đường dây hạ áp  Cải tạo 45km đường dây hạ áp  Lắp đặt 1.920 công tơ thay 44.500 công tơ cũ  Vốn đầu tư phát triển lưới điện Tổng nhu cầu vốn đầu tư để cải tạo phát triển lưới điện đến năm 2025 2.312 tỷ đồng, đó: - Lưới điện phân phối trung thế: 1.470 tỷ đồng - Lưới phân phối hạ thế: 824 tỷ đồng - Công tơ: 18 tỷ đồng Các phân tích kinh tế cho thấy việc đầu tư phát triển lưới điện giai đoạn 2016 – 2025 hoàn toàn khả thi Trên sở nghiên cứu, phân tích dựa số liệu thống kê kết tính tốn, đưa số kết luận sau: - Hệ thống điện nhìn chung vận hành ổn định, đáp ứng nhu cầu phụ tải Trong giai đoạn quy hoạch này, để đáp ứng nhu cầu tăng trưởng phụ tải điện, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội quận, đồng thời đảm bảo mỹ quan đô thị cần thiết phải cải tạo phát triển lưới điện theo lộ trình hợp lý đồng - Với chủ trương phát triển mạnh ngành thương mại dịch vụ sách thu hút đầu tư thuận lợi, ngành thương mại nói riêng kinh tế nói chung quận hứa hẹn đạt mức tăng trưởng hai số đạt tiêu Đại hội Đảng quận đề Điều dẫn đến gia tăng tương đối nhanh nhu cầu phụ tải thay đổi cấu sử dụng điện năm tới - Kết dự báo cho thấy nhu cầu điện tăng 6,1%/năm giai đoạn 2016 – 2020 5,03%/năm giai đoạn 2021 – 2025, cấu thành phần phụ tải có chuyển dịch phù hợp với tiến trình phát triển kinh tế quận  Về lưới trung áp có mức mang tải hợp lý, lưới có kết nối mạch vòng  Độ dự phòng đường dây trung áp thấp vào cao điểm  Sự cố đường dây trung áp chủ yếu đầu cốt nối đầu cáp vấn đề oxi hóa lâu ngày  Sau quy hoạch lưới điện quận đến năm 2025, lưới điện sau quy hoạch mang lại lợi ích sau: - Đảm bảo độ dự phòng cơng suất lưới điện trạm biến áp 25 - 45% theo quy định mở rộng cho lưới Hà Nội; - Đảm bảo nguồn cấp cho phụ tải theo tiêu chí n-1, thực phân tải cho lộ mang tải 75% theo hình thức nguồn cấp điện nhóm phụ tải, đảm bảo điện nguồn hai nguồn tự phân chia tải theo chế độ vận hành kinh tế - Tăng cường khả cấp điện cho lưới điện phân phối trung áp cách tạo nên mạch vòng liên kết đủ mạnh trạm 110kV lưới trung áp để hỗ trợ cấp điện lẫn trường hợp cố máy biến áp nhằm tận dụng khả vận hành tải máy biến áp 110kV cố trạm bên cạnh - Cải tạo lưới điện hạ áp thực xây dựng thêm trạm phân phối theo hai hình thức vừa chống tải máy biến áp vừa chống tải lưới hạ áp (xây dựng nhiều vị trí trạm để hạ bán kính cấp điện xuống) đảm bảo cố trạm thực hỗ trợ cấp điện mà không vượt phạm vi tiêu chuẩn bán kính cấp điện cho phép PHẦN : ĐÁNH GIÁ CHUNG VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP 3.1 Đánh giá tình hình chung cơng ty 3.1.1 Thành tựu đạt Sáng 16/12, Công ty Điện lực Hồn Kiếm (thuộc Tổng cơng ty Điện lực TP Hà Nội - EVNHANOI) long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 63 năm Ngày truyền thống ngành Điện đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất Đây Công ty Điện lực EVNHANOI Nhà nước tặng thưởng Huân chương cao quý Phát biểu buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Cơng Thương Hồng Quốc Vượng ghi nhận đóng góp khơng nhỏ tập thể CBCNV - LĐ Cơng ty Điện lực Hồn Kiếm nhiệm vụ đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục cho quận Hoàn Kiếm quận trung tâm Thủ Hà Nội - phục vụ kiện trị, quốc phòng, kinh tế, văn hóa, ngoại giao diễn Bên cạnh đó, cơng tác chăm sóc khách hàng không ngừng nâng cao Thứ trưởng Bộ Công Thương yêu cầu, thời gian tới, Công ty Điện lực Hồn Kiếm cần tăng cường cơng tác quản lý đầu tư xây dựng, phối hợp tốt với sở, ban ngành, địa phương để đảm bảo cơng trình điện đưa vào vận hành tiến độ, chất lượng; thực giải pháp tổng thể nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tăng suất lao động; xếp máy tổ chức phù hợp với định hướng tái cấu ngành Điện; đồng thời tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện số tiếp cận điện Tiếp thu đạo lãnh đạo Bộ Công Thương, ông Ngô Đạt Đức – Giám đốc Công ty Điện lực Hoàn Kiếm cho biết, tập thể CBCNV đơn vị tiếp tục đoàn kết, đồng tâm hiệp lực, vượt qua khó khăn để vươn lên; phấn đấu đáp ứng đủ nhu cầu sử dụng điện với chất lượng ngày cao, dịch vụ ngày hoàn hảo khách hàng địa bàn Quận; đơn vị đầu phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh EVNHANOI Những năm qua, dù gặp nhiều khó khăn Công ty đầu tư hàng trăm tỷ đồng vào cải tạo, xây dựng, hạ ngầm lưới điện, áp dụng cơng nghệ mới, đại hóa lưới điện, hướng tới lưới điện thông minh phù hợp với cảnh quan môi trường Đặc biệt, năm 2016, Công ty Điện lực Hồn Kiếm giảm số SAIDI xuống 150 phút, giảm 75% so với năm 2012 Ghi nhận nỗ lực đó, năm 2012, Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì cho đơn vị Đồng thời, nhiều năm liền, Công ty UBND TP Hà Nội, Bộ Công Thương tặng Cờ thi đua xuất sắc; nhiều khen, giấy khen EVN, EVNHANOI 3.1.2 Những thuận lợi khó khăn việc thực nhiệm vụ sản xuất kinh doanh  Thuận lợi: + Cơng ty Điện lực Hồn Kiếm ln nhận đạo Lãnh đạo Tổng Công ty, giúp đỡ phối hợp phòng ban Tổng Cơng ty giúp đỡ Chính quyền địa phương Đây thuận lợi có ý nghĩa to lớn để tập thể CBCNV Cơng ty Điện lực Hồn Kiếm phát huy sức mạnh nhằm đẩy mạnh phong trào thi đua lập thành tích chào mừng ngày Lễ lớn đất nước + Tập thể cán cơng nhân viên Cơng ty có tinh thần đồn kết, trí trách nhiệm cao  Khó khăn: + Quận Hồn Kiếm quận Trung tâm Thủ đơ, có khu phố cổ, có quan ngoại giao nhiều quan quan trọng Hà Nội Quận Hoàn Kiếm nơi thường xuyên diễn Lễ hội; hoạt động trị Đảng, Nhà nước TP.Hà Nội Do việc đảm bảo điện an tồn, liên tục ổn định phục vụ hoạt động địa bàn Quận nặng nề + Công ty Điện lực Hồn Kiếm đơn vị cơng nhân viên có tuổi đời cao, việc xắp xếp bố trí tăng suất lao động có hạn chế 3.2 Định hướng đề tài tốt nghiệp Qua q trình thực tập cơng ty, em tiếp xúc học hỏi với nhiều vấn đề liên quan đến điện công tác kinh doanh điện cơng ty điện lực Hồn Kiếm Qua trình tìm hiểu, em đặc biệt quan tâm đến vấn đề quy hoạch phát triển lưới điện Trên kết em đạt thông qua đợt thực tập cơng ty điện lực Hồn Kiếm Kỳ thực tập mang lại cho em trải nghiệm đáng quý, mà từ đó, em học tập nhiều điều, có hội áp dụng kiến thức nhà trường vào thực tiễn.Với giúp đỡ tận tình Q Cơng ty giáo viên hướng dẫn- Thầy Nguyễn Tiên Phong, em hoàn thiện báo cáo thực tập Với giới hạn báo cáo thực tập, em chưa thể trình bày hết phân tích cụ thể, vấn đề liên quan đến đề tài Bởi vậy, em xin định hướng chọn đề tài cho khóa luận tốt nghiệp “Quy hoạch phát triển lưới điện trung hạ áp sau trạm 110kV quận Hoàn Kiếm giai đoạn 2016 – 2025” Trong đề tài này, em tiếp tục việc nêu rõ sâu vào bước quy hoạch Đánh giá độ khả thi, xác quy hoạch KẾT LUẬN Để hồn thành nhiệm vụ chuyên môn giao, công ty Điện lực Hoàn Kiếm thường xuyên quan tâm đến việc chăm lo, củng cố tổ chức máy cán Nâng cao chất lượng quản lý, khai thác, vận hành trang thiết bị giao Đồng thời trọng đến công tác tu, bảo dưỡng, sửa chữa, khắc phục cố xảy Cùng với đó, lãnh đạo đơn vị thường xuyên đôn đốc việc thực hiện, chấp hành quy trình, quy phạm kỹ thuật, kỷ luật quản lý, vận hành máy móc trang thiết bị Tăng cường kiểm tra, giám sát việc chấp hành quy định sử dụng điện khách hàng để đảm bảo an toàn, giảm tổn thất điện trình vận hành Đáp ứng nguồn điện phục vụ kịp thời cho nhu cầu sử dụng điện khách hàng Tuy nhiên, q trình hoạt động, cơng ty gặp nhiều khó khăn địa bàn quận Hồn Kiếm quận Trung tâm Thủ đơ, có khu phố cổ, có quan ngoại giao nhiều quan quan trọng Hà Nội, quận Hoàn Kiếm nơi thường xuyên diễn Lễ hội; hoạt động trị Đảng, Nhà nước TP.Hà Nội Do việc đảm bảo điện an tồn, liên tục ổn định phục vụ hoạt động địa bàn Quận nặng nề, đồng thời cơng ty Điện lực Hồn Kiếm đơn vị cơng nhân viên có tuổi đời cao, việc xắp xếp bố trí tăng suất lao động có hạn chế Để khắc phục giải tồn tại, Điện lực Hoàn Kiếm đề nhiều giải pháp tích cực việc cải tiến, nâng cao chất lượng quản lý, vận hành, cải tạo, để đảm bảo vận hành cung ứng điện liên tục, an toàn, ổn định với chất lượng cao phục vụ hoạt động Chính trị - Ngoại giao- An ninh- Quốc phòng, văn hoá xã hội phát triển kinh tế Quận Hoàn Kiếm Thực đầy đủ nghĩa vụ Nhà nước Để hoàn thành chuyên đề này, nỗ lực thân, em xin gửi lời cảm ơn ủng hộ, giúp đỡ từ phía lãnh đạo đặc biệt phòng Kinh doanh cơng ty điện lực Hồn Kiếm, thầy giáo hướng dẫn TS.Nguyễn Tiên Phong, tồn thể chú, anh chị công tác làm việc công ty Điện lực Hoàn Kiếm tạo điều kiện giúp đỡ em q trình thực tập tháng cơng ty Cuối cùng, em mong nhận góp ý thầy để làm hồn thiện Em xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2019 Sinh viên Dương Thị Ngọc Huyền TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Công ty Điện lực Hồn Kiếm (2018), Báo cáo tổng kết cơng tác sản xuất kinh doanh năm 2018 [2] Công ty Điện lực Hồn Kiếm: Lịch sử hình thành Điện lực Hồn Kiếm [3] Cơng ty Điện lực Hồn Kiếm: Sơ đồ cấu tổ chức cơng ty Điện lực Hồn Kiếm [4] Cơng ty Điện lực Hồn Kiếm: Quy định chức nhiệm vụ đơn vị trực thuộc Công ty Điện lực Hoàn Kiếm [5] Tin tức Tập đoàn điện lực Việt Nam EVN: Cơng ty Điện lực Hồn Kiếm đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất https://www.evn.com.vn/d6/news/Cong-ty-Dien-luc-Hoan-Kiem-don-nhan-Huanchuong-Lao-dong-hang-Nhat-6-12-21063.aspx ... nghiệp Báo cáo th c dựa kiến th c thu th p tích lũy cá nhân em q trình th c tập Mặc dù cố gắng tìm hiểu chưa sâu sắc, kiến th c hạn chế nên báo cáo em chắn không tránh khỏi sai sót Vì th , em mong... trình duyệt thiết kế kỹ thuật thi cơng, tổng dự tốn; lập, trình Giám đốc duyệt danh mục cơng trình Cơng ty tự thi cơng, cơng trình th đơn vị thi cơng; …  Phòng kinh doanh: - Chức năng: Tham mưu... hoá đơn tiền điện theo quy định; Th c giao nhận hoá đơn tiền điện tư gia, theo dõi, kiểm tra toán hàng ngày với thu ngân viên, toán thu nộp tiền điện; theo dõi nợ tiền điện, theo quy định Tổng
- Xem thêm -

Xem thêm: BÁO CÁO THỰC TẬP VIỆN KINH TẾ VÀ QUẢN LÝ TẠI CÔNG TY ĐIỆN LỰC HOÀN KIẾM, Chương 2 : Quy hoạch phát triển lưới điện trung và hạ áp sau các trạm 110kV quận Hoàn Kiếm giai đoạn 2016 - 2025, BÁO CÁO THỰC TẬP VIỆN KINH TẾ VÀ QUẢN LÝ TẠI CÔNG TY ĐIỆN LỰC HOÀN KIẾM, Chương 2 : Quy hoạch phát triển lưới điện trung và hạ áp sau các trạm 110kV quận Hoàn Kiếm giai đoạn 2016 - 2025, PHẦN 1 : GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY ĐIỆN LỰC HOÀN KIẾM, PHẦN 2 : QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN LƯỚI ĐIỆN TRUNG VÀ HẠ ÁP SAU TRẠM 110KV QUẬN HOÀN KIẾM GIAI ĐOẠN 2016-2025., PHẦN 3 : ĐÁNH GIÁ CHUNG VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm