Nguyên lý cắt và dụng cụ cắt - Chương 6

22 625 8
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/10/2012, 08:54

Môn học Nguyên lý cắt và dụng cụ cắt là một môn học cơ sở trong ngành cơ khí có rất nhiều lý thuyết nhưng có tính ứng dụng thực tiễn rất cao. Giáo trình bao gồm các nội dung: Vật liệu làm dao; Kh Chng 6: GIA CễNG RENChng 6: GIA CễNG REN(Thread machining)(Thread machining)NI DUNGNI DUNGĐ6.Đ6.11 Các phương pháp gia công ren đặc điểm của Các phương pháp gia công ren đặc điểm của quá quá trỡnhtrỡnh cắt ren cắt renĐ6.2. Đ6.2. Tiện renTiện ren Đ6.3. Đ6.3. Cắt ren bằng ta rô bàn renCắt ren bằng ta rô bàn ren Đ6.4. Đ6.4. Gia công ren bằng biến dạng dẻoGia công ren bằng biến dạng dẻo Đ6.Đ6.11 Các phương pháp gia công đặc điểm của quá Các phương pháp gia công đặc điểm của quá trỡnhtrỡnh cắt ren cắt ren(Methods and Specifications of Thread Cutting Processes)(Methods and Specifications of Thread Cutting Processes)6.1.1. Cc phng php gia cng ren:6.1.1. Cc phng php gia cng ren:Cỳ 3 nhỳm PP c bn gia cng ren:Cỳ 3 nhỳm PP c bn gia cng ren:1- Gia cng ren bng ct gt1- Gia cng ren bng ct gt2- Gia cng ren bng mi2- Gia cng ren bng mi3- Gia cng ren bng bin dng do3- Gia cng ren bng bin dng doCỳ th phừn thnh cc PP gia cng ren c th hn nh sau:Cỳ th phừn thnh cc PP gia cng ren c th hn nh sau:-Tin ren: dao n, dao lc ct ren; dao tin ren bao hnhTin ren: dao n, dao lc ct ren; dao tin ren bao hnh-Phay ren: dao n; dao nhiu u miPhay ren: dao n; dao nhiu u mi- Ct ren bng tar & bn renCt ren bng tar & bn ren-Ct ren bng u ct renCt ren bng u ct ren-Mi ren: mi ren n & nhiu dừy renMi ren: mi ren n & nhiu dừy ren-Cn ren: bn cn ren & con ln renCn ren: bn cn ren & con ln ren6.1.2. c im ca qu trnh gia cng ren:6.1.2. c im ca qu trnh gia cng ren: + Phoi ct rt mng, kớch th+ Phoi ct rt mng, kớch thc lp ct luụn luụn thay c lp ct luụn luụn thay i trong qỳa trnh ct.i trong qỳa trnh ct.+ S l+ S li ct cựng tham gia ct ln; thoỏt phoi khú khn; bin dng phoi ln . Do ỳ, lc ct i ct cựng tham gia ct ln; thoỏt phoi khú khn; bin dng phoi ln . Do ỳ, lc ct ln.ln.+ iu kin tn nhit kộm, khú thoỏt phoi nờn d kt phoi, dn + iu kin tn nhit kộm, khú thoỏt phoi nờn d kt phoi, dn n d gừy hng dng c gia n d gừy hng dng c gia cng ren hoc chi tit gia cụng.cng ren hoc chi tit gia cụng.Đ6.1 Các phương pháp gia công đặc điểm của quá trỡnh cắt ren(Methods and Specifications of Thread Cutting Processes)§6.2. TiÖn ren (Threading)6.2.1. Sơ đồ tiện ren: Chip moving plan for Threading §6.2. TiÖn ren (Threading)6. 2. 2- Kết cấu dao tiện ren: Structure of a threading tool1) Dao tiện ren tam giác: Single-point threading toolγ1>0γ2<0xcµαα11=xcµαα±=22tbxdStg.πµ=§6.2. TiÖn ren (Threading)6. 2. 2- Kết cấu dao tiện ren: Structure of a threading tool2) Dao tiện ren răng lược: Multi-point threading tool§6.3. C¾t ren b»ng ta r« vµ bµn ren (Thread cutting by Taps and Dies)6.3.1. Kết cấu của ta rô: The Structure of a Tap§6.3. C¾t ren b»ng ta r« vµ bµn ren (Thread cutting by Taps and Dies)6.3.1. Kết cấu của ta rô: The Structure of a Tap1) Phần cắtPhần cắt là yếu tố kết cấu quan trọng làm nhiệm vụ tạo phoi tạo ra hỡnh dáng của bềmặt ren. Phần cắt có dạng côn, đuờng sinh của nó hợp với trục ta rô một góc nghiêng ϕ.Chiều dài phần cắt l1 có ảnh hưởng đến năng suất cắt, tuổi bền của dao độ chínhxác của ren gia công.Đ6.3. Cắt ren bằng ta rô bàn ren (Thread cutting by Taps and Dies)6.3.1. Kt cu ca ta rụ: The Structure of a Tap1)Phn ctTit din ngang ca lp ct do mi li dao to ra dng hnh thang vi chiu dy a' v chiurng b. Tr s a' l chiu dy thc ca lp ct o theo phng vuụng gúc vi li ct: a' = a cos . V gúc nh v n gin khi tớnh toỏn, vi tarụ c coi a l chiu dy lp ct o theo phng vuụng gúc vi trc ta rụ.Khi ú: Trong ú: t- chiu cao ren gia cụng, mm; t = le.tg z- s li dao tham gia ct;T hnh v, cú: & Trong ú: le chiu di hiu qu ca phn ct, mm. - gúc nghiờng ca phn ct, . d0- ng kớnh ngoi ca Tarụ, mm. de- ng kớnh l phụi, mm. n s me ct ca Tarụ. S bc ren, mm. Thay vo, c: taz=02.ced dltg=.el nZS=ntgSa.= §6.3. C¾t ren b»ng ta r« vµ bµn ren (Thread cutting by Taps and Dies)6.3.1. Kết cấu của ta rô: Structure of a Tap2) Phần sửa đúngPhần sửa đúng có nhiệm vụ: + Sửa đúng lại biên dạng ren (chỉ có vòng ren thứ nhất làm nhiệm vụ này). + Định hướng cho tarô khi làm việc. + Dự trữ cho phần cụn cắt khi mài lại.Sau những lần mài lại, để bảo đảm định hướng tốt, chiều dài phần sửa đúng phải không nhỏ hơn(0,5 ÷ 1,2) lần đường kính ren gia công. Đối với ta rô đai ốc, chiều dài nhỏ nhất của phần địnhhướng sau những lần mài lại không được nhỏ hơn 0,6 chiều cao đai ốc, ứng với 0,5 lần đườngkính ren.Khi mài lại, vỡ góc ϕ nhỏ nên khi mài lại điểm bắt đầu của phần sửa đúng thay đổi lớn, do đó thường tiến hành mài cả mặt trước mặt sau để tăng tuổi thọ cho Tarô.Để giảm ma sát giữa ren tarô với bề mặt ren gia công, đồng thời để giảm độ lay rộng của lỗ ren, đường kính ren của phần sửa đúng được làm nhỏ dần về phía cán với độ côn ngược từ 0,05 ÷ 0,2mm/100mm chiều dài phụ thuộc vào Tarô có mài hay không mài prôfin vật liệu gia công, tạo ra góc ϕ1.Để bảo đảm chất lượng ren gia công, cần khống chế độ đảo me sửa đúng chặt chẽ hơn so với phần cắt. Độ đảo me sửa đúng không vượt quá 0,02 ÷ 0,03mm đối với ta rô các loại có ren mài, không vượt quá 0,03 ÷ 0,06mm đối với ta rô có ren không mài, không vượt quá 0,06 ÷ 0,08mm đối với ta rô tay. Độ đảo lớn sẽ gây ra sự phân phố tải trọng trên các me cắt là không đều, lỗ ren bị lay rộng hoặc có thể gây mẻ, gẫy me cắt. [...]... 6. 3 Cắt ren bằng ta rô bàn ren (Thread cutting by Taps and Dies) 6. 3.1 Kt cu ca ta rụ: Structure of a Tap 3) S rónh v dng rónh * S rúnh: c chn theo do *Dng rãónh của ta rô phải bảo đảm các yêu cầu sau: - ủ không gian chứa phoi nhất là đối với ta rô cắt ren trong lỗ không thông - Khả nng hỡnh thành thoát phoi tốt trong quá trỡnh cắt - Không xẩy ra hiện tượng cắt khi quay ngược ta rô - Phoi... khụng phn cụn cỏn ngn Bn cỏn ren phn cụn cỏn ngn thng dựng cỏn ren bc ren S 1mm v chớnh xỏc ren thp - Phn cụn cỏn di l1 = (3 ữ 4) dtb: c ch to trờn c hai bn cỏn c nh v di ng Nú c hnh thnh do mi prụfin ren mt gúc 2h d + d tg = Trong ỳ: h - chiu cao ren h = 0 ,69 46. S de - ng kớnh ngoi ca ren gia cng, mm dz max - ng kớnh phụi ln nht, mm l1 - chiu di phn cụn cỏn, mm e 2l1 z max 6. 4 Gia công... trỡnh cắt - Không xẩy ra hiện tượng cắt khi quay ngược ta rô - Phoi không bị dính, bị kẹt nén vào gia các vòng ren của ta rô lỗ - Không gây tập trung ứng suất khi nhiệt luyện - ộ bền của rng - Chế tạo đơn giản Thường sử dụng ba dạng rãnh sau: 6. 3 Cắt ren bằng ta rô bàn ren (Thread cutting by Taps and Dies) 6. 3.1 Kt cu ca ta rụ: Structure of a Tap 4) Hng nghiờng ca rónh: Tarụ thng c ch to rónh... gúc vi mt chun ca bn cỏn Kt cu bn cỏn ren bao gm phn cụn cỏn l1, phn sa ỳng l2 v phn thoỏt l3 6. 4 Gia công ren bằng biến dạng dẻo (Thread machining by rolling) 6. 4.2 Dng c cỏn ren: The tools for rolling 1) Bn cỏn ren phng: Flat thread-rolling Die Phn cụn cỏn l1: Thng dựng mt trong hai dng sau to thnh prụfin ren - Phn cụn cỏn ngn l1 = dtb Phn cụn cỏn ngn ch ch to cho bn cỏn ren c nh, c hnh thnh... thoỏt l3 = l1 = ( 3- 4)dtb hoc th ly l3 = 0.5dtb khi hnh trnh ca mỏy cn khụng cho phộp + Chiu di bn cỏn: - Bn cỏn c nh L = ( 5-8 ).dtb - Bn cỏn di ng ly di hn bn c nh (1 5-2 5)mm + Chiu rng bn cỏn ren: B = 2lp + (2 ữ 3)S lP - chiu di ph bin nht ca ren chi tit, mm S - bc ren,mm + Chiu dy bn cỏn ren T: c chn ph thuc vo bn c hc v kh nng phc hi bn cỏn ren khi mũn Thng ly: T = 25 ữ 50mm 6. 4 Gia công ren... phoi tt, rónh phoi trờn phn ct c lm nghiờng so vi trc mt gúc Thng ly: = 5o ữ 6o Ch ý: Hng nghing ca rúnh phoi ph thuc vo ta r ren l thng hay khng thng & ren tri hoc ren phi 6. 3 Cắt ren bằng ta rô bàn ren (Thread cutting by Taps and Dies) 6. 3.2 Dung sai ca ta rụ: Tolerance of a Tap 6. 4 Gia công ren bằng biến dạng dẻo 6. 4.1 ặc điểm của quá(Thread machining by rolling) of the process trỡnh cán ren:... ly t 0,03 ữ 0,05 mm 6. 4 Gia công ren bằng biến dạng dẻo (Thread machining by rolling) 6. 4.3 Cỏn ren bng con ln ren: thread machining by rolling die 2) Cán ren bằng chạy dao hướng kính: Con ln di động 2 tiến vào phôi 3 con ln cố định 1 Các con ln quay theo cùng một chiều với tốc độ vòng bằng nhau làm cho phôi quay không trượt Phôi được đặt trên thước tỳ 4 tỳ mặt đầu vào c 5 ể tránh cho phôi... Dtbtt + m Dtb mũn = Dtbtt - m Trong ú: Dtbtt - ng kớnh trung bnh tớnh toỏn ca ren con ln, mm m - lng d tr mũn Thng ly: m = 0,0175 Dtbtt ng kớnh ngoi ca con ln ren bng: D = Dtb + 2h' Trong dú: h' - chiu cao u ren con ln, mm Cỏc kớch thc ng kớnh l con ln ren v rónh then c chn theo ũng kớnh trc chớnh ca mỏy cỏn ren Dung sai l theo H6 Chiu rng con ln ren phi ln hn chiu di chi tit gia cụng khong (2 ữ 3) S Sai... với bu lông 0,2 ữ 0 ,6 mm đối với ta rô ể cho các đường ren của hai con ln trùng với ren được cán, các con ln phải đặt lệch nhau 0,5S 6. 4 Gia công ren bằng biến dạng dẻo (Thread machining by rolling) 6. 4.3 Cỏn ren bng con ln ren: thread machining by rolling die 2) Cán ren bằng chạy dao tiếp tuyến: Cán ren bằng chạy dao tiếp tuyến được thực hiện khi đặt phôi 3 vào gia hai con ln cán 1 2 quay với... Phương pháp này cho nng suất cao, chất lượng ren tốt tiết kiệm vật liệu, thường được sử dụng ở dạng sản xuất hàng loạt lớn hàng khối Trong thực tế thường dùng phổ biến hai phương pháp cán ren bằng bàn cán phẳng cán ren bằng con ln cán Cán ren bằng bàn cán phẳng cho nng suất cao (100 ữ 120 chi tiết/phút) nhưng độ chính xác gia công thấp chỉ cán ren được trên chi tiết có đường kính từ 3ữ . ren và đặc điểm của quá quá trỡnhtrỡnh cắt ren cắt ren 6. 2. 6. 2. Tiện renTiện ren 6. 3. 6. 3. Cắt ren bằng ta rô và bàn renCắt ren bằng ta rô và bàn. đú: h - chiều cao ren. h = 0 ,69 46. Sde - đường kính ngoài của ren gia cụng, mm.dz max - đường kính phôi lớn nhất, mm.l1 - chiều dài phần côn
- Xem thêm -

Xem thêm: Nguyên lý cắt và dụng cụ cắt - Chương 6, Nguyên lý cắt và dụng cụ cắt - Chương 6, Nguyên lý cắt và dụng cụ cắt - Chương 6, Cỏc phương phỏp gia cụng ren: Cỏc phương phỏp gia cụng ren: Sơ đồ tiện ren: Chip moving plan for Threading, Kết cấu của ta rô: The Structure of a Tap, Kết cấu của ta rô: Structure of a Tap Kết cấu của ta rô: Structure of a Tap 4 Hướng nghiêng của rãnh: Dụng cụ cán ren: The tools for rolling Dụng cụ cán ren: The tools for rolling, Dụng cụ cán ren: The tools for rolling