Thực trạng quy trình kiểm toán khoản mục doanh thu và nợ phải thu tại,công ty kế toán kiểm toán tư vấn Việt Nam(AACC)

61 54 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/09/2019, 11:38

Thực trạng quy trình kiểm toán, khoản mục doanh thu và nợ, phải thu tại công ty, kế toán kiểm toán tư vấn, Việt Nam(AACC) 43 LỜI MỞ ĐẦU Kiểm tốn q trình kiểm toán viên độc lập thu thập đánh giá chứng thơng tin trình bày báo cáo tài tổ chức kinh tế cụ thể nhằm mục đích xác định báo cáo mức độ phù hợp thơng tin tài với quy tắc, chuẩn mực xác định Hoạt động kiểm tốn đời góp phần quan trọng việc lành mạnh húa thông tin tài tổ chức kinh tế, nú giúp cấp quản lý người quan tâm đến thơng tin tài có sở để định đắn quản lý, kinh doanh đầu tư Do vậy, người quan tâm đến tình hình tài doanh nghiệp coi báo cáo kiểm toán ý kiến cuối việc thẩm định, xác minh tính trung thực, hợp lý báo cáo tài Một cơng việc quan trọng q trình kiểm tốn kiểm tốn doanh thu nợ phải thu Đây khoản mục có ảnh hưởng lớn đến khoản mục khác thông tin tình hình hoạt động đơn vị, tiêu có ảnh hưởng đến nghĩa vụ đơn vị nhà nước Nhận thức tầm quan trọng kiểm toán khoản mục doanh thu nợ phải thu với kiến thức trang bị nhà trường, em định chọn đề tài “Thực trạng quy trình kiểm tốn khoản mục doanh thu nợ phải thu cơng ty kế tốn kiểm toán tư vấn Việt Nam(AACC)” làm chuyên đề thực tập Trong q trình thực tập cơng ty kế tốn kiểm tốn tư vấn Việt Nam(AACC) ngồi việc tìm hiểu quy trình kiểm tốn báo cáo tài nói chung, em sâu nghiên cứu thực trạng kiểm toán khoản mục doanh thu nợ phải thu để hoàn thành chuyên đề Phạm vi nghiên cứu:để thực mục tiêu nghiên cứu trên, em tiến hành nghiên cứu tổng quan chương trình kiểm tốn mẫu, đồng thời nghiên cứu thực trạng kiểm toán hai công ty khách hàng Công ty ABC Công ty XYZ Báo cáo gồm chương : Chương 1: Cơ Sở Lý Luận, Chương 2: Giới Thiệu Về Công Ty Tnhh Kế Toán Kiểm Toán Tư Vấn Việt Nam (Aacc), Chương 3: Thực Trạng Và Kiến Nghị Quy Trình Kiểm Tốn Doanh Thu Và Nợ Phải Thu Tại Cơng Ty Kế Toán Kiểm Toán Tư Vấn Việt Nam (Aacc) 43 CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN 1.1 NỘI DUNG VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA KHOẢN MỤC DOANH THU VÀ NỢ PHẢI THU 1.1.1 Nội Dung Của Khoản Mục Doanh Thu Và Nợ Phải Thu 1.1.1.1 Nội Dung Của Khoản Mục Doanh Thu Doanh thu tổng gía trị lợi ích kinh tế mà doanh nghiệp thu kỳ kế tốn, phát sinh từ hoạt động kinh doanh thơng thường doanh nghiệp, góp phần tăng vốn chủ sở hữu Ví dụ Doanh Nghiệp (DN) trao đổi hàng hóa với DN khác, giá thị trường hàng hóa 50.000đ, doanh nghiệp trao đổi 30.000đ doanh thu ghi nhận 50.000đ khơng phải 30.000đ giá trị lợi ích kinh tế mà doanh nghiệp nhận 50.000đ (30.000đ giá trị nhận lại, 20.000đ chi phí hội) Doanh thu gồm có loại sau: doanh thu từ bán hàng, doanh thu cung cấp dịch vụ doanh thu tiền lãi, tiền quyền, doanh thu từ cổ tức lợi nhuận chia doanh thu từ hoạt động tài DN ghi nhận doanh thu đảm bảo thu lợi ích kinh tế từ giao dịch bán hàng cung cấp dịch vụ a Doanh thu từ hoạt động bán hàng ghi nhận thỏa mãn điều kiện  DN chuyển giao phần lớn rủi ro lợi ích gắn liền với quyền sở hữu hàng hóa, sản phẩm cho người mua  DN khơng nắm quyền quản lý hàng hóa người sở hữu hàng hóa quyền kiểm sốt hàng hóa  Doanh thu xác định tương đối chắn  DN thu thu lợi ích kinh tế từ việc bán hàng  Xác định chi phí liên quan đến giao dịch bán hàng b Doanh thu từ hoạt động cung cấp dịch vụ ghi nhận thỏa mãn điều kiện sau:  Doanh thu xác định tương đối chắn  Có khả thu lợi ích từ giao dịch cung cấp dịch vụ 43  Xác định phần cơng việc hồn thành vào ngày ghi nhận doanh thu  Xác định chi phí phát sinh cho giao dịch chi phí để hồn thành giao dịch cung cấp dịch vụ Trên bảng Báo Cáo Kết Quả Kinh Doanh, doanh thu từ bán hàng cung cấp dịch vụ thường trình bày gồm doanh thu từ bán hàng cung cấp dịch vụ, khoản giảm trừ, doanh thu Riêng DN nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT) theo phương pháp trực tiếp doanh thu bao gồm thuế GTGT Doanh thu doanh thu thực chất mà DN nhận sau doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ khấu trừ khoản giảm trừ (chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán, hàng bán bị trả lại) 1.1.1.2 Nội dung khoản mục nợ phải thu Nợ phải thu khoản nợ khách hàng mua hàng hóa, cung cấp dịch vụ… theo phương thức bán chịu (mang chất tài sản DN, có số dư bên nợ khoản mục nợ phải thu) theo phương thức nhận tiền trước (mang chất nợ phải trả, có số dư bên có khoản mục nợ phải thu) Nợ phải thu bao gồm nợ phải thu khách hàng khoản nợ phải thu khác (phải thu nội bộ, phải thu thuế Giá Trị Gia Tăng khấu trừ ) Trên bảng Cân Đối Kế Toán, nợ phải thu trình bày khoản mục Tài Sản Ngắn Hạn gồm Phải thu khách hàng, Phải thu khách hàng theo số gộp bao gồm dự phòng nợ phải thu khó đòi, dự phòng nợ phải thu khó đòi Một khoản nợ xác định nợ phải thu khó đòi khi:  Khoản nợ phải có chứng từ, có đối chiếu xác nhận khách nợ số tiền nợ: bao gồm hợp hợp đồng kinh tế, khế ước vay nợ, lý hợp đồng, cam kết nợ, đối chiếu công nợ chứng từ khác  Có đủ để xác định khoản nợ phải thu khó đòi: nợ phải thu q hạn toán nợ phải thu chưa đến hạn tốn khách hàng khơng khả tốn 43 Nếu khoản nợ khơng đủ điều kiện để xác định khoản nợ khó đòi, khoản nợ xem tổn thất, khơng đưa vào chi phí tính thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) Đối với khoản nợ phải thu khó đòi doanh nhiệp cần dự kiến mức tổn thất xảy tuổi nợ hạn cần phải tiến hành lập dự phòng cho nợ khó đòi, kèm theo chứng chứng minh cho khoản nợ khó đòi Dự phòng nợ phải thu khó đòi lập vào cuối kỳ kế tốn với mục đích đảm bảo cho khoản mục tài sản bảng Cân Đối Kế Toán phản ánh trung thực, không bị khai khống Phương pháp lập dự phòng nợ phải thu khó đòi thường doanh nghiệp áp dụng (theo thông thư 228/2009/TT-BTC)  Đối với nợ phải thu q hạn tốn, mức trích lập dự phòng sau: o 30% giá trị khoản nợ phải thu hạn từ tháng đến năm o 50% giá trị khoản nợ phải thu hạn từ năm đến năm o 70% giá trị khoản nợ phải thu hạn từ năm đến năm o 100% giá trị khoản nợ phải thu hạn  Đối với nợ phải thu chưa đến hạn toán tổ chức kinh tế lâm vào tình trạng khả tốn doanh nghiệp dự kiến mức tổn thất khơng thu hồi để trích lập dự phòng Khi doanh nghiệp nộp thuế TNDN, chi phí xác định theo thông tư 228/20009/TT-BTC Tuy nhiên doanh nghiệp hạch tốn, trình bày báo cáo tài chính, doanh nghiệp trình bày khác theo mức dự kiến tổn thất doanh nghiệp, thông tư 228 mang tính chất tham khảo Do đó, sau loại trừ dự phòng nợ phải thu khó đòi khoản mục nợ phải thu thể giá trị thực tế thu hồi Ngồi nợ phải thu khách hàng dài hạn trình bày khoản mục Tài Sản Dài Hạn 1.1.2 Đặc Điểm Của Khoản Mục Doanh Thu Và Nợ Phải Thu 1.1.2.1 Đặc Điểm Của Khoản Mục Doanh Thu Doanh thu có mối quan hệ mật thiết với kết lãi lỗ, nên sai lệch doanh thu ảnh hưởng đến kết lãi lỗ, liên quan đến nhìn tổng quan hiệu hoạt động kinh doanh người sử dụng báo cáo tài chính, 43 ảnh hưởng đến định họ.Khối lượng giao dịch liên quan đến doanh thu lớn tính phức tạp xử lý giao dịch kế toán doanh thu nên sai sót dễ xảy Doanh thu sở để đánh giá kết thành tích nên chúng có khả bị thổi phồng cao thực tế Ở Việt Nam doanh thu gắn liền với thuế GTGT nên DN có khả khai thấp thực tế doanh nghiệp muốn trốn thuế, tránh thuế 1.1.2.2 Đặc điểm khoản mục nợ phải thu Nợ phải thu khách hàng loại tài sản nhạy cảm với gian lận bị nhân viên chiếm dụng tham Nợ phải thu có liên quan mật thiết với kết hoạt động kinh doanh, dễ dàng đối tượng để sử dụng thủ tục thổi phồng doanh thu lợi nhuận Hơn nữa, nợ phải thu trình bày theo giá trị thực Tuy nhiên việc lập dự phòng khơng có chứng từ, mang tính chủ quan, ước tính nhà quản lý nên rủi ro sai sót cao khó kiểm tra Tính phức tạp việc xử lý kế toán khỏan mục nợ phải thu nhũng khoản nợ xóa, chúng theo dõi tài khoản ngoại bảng 1.1.3 Mục tiêu kiểm toán Khi tiến hành kiểm toán doanh thu, nợ phải thu, kiểm toán viên phải đảm bảo mục tiêu kiểm toán sau:  Phát sinh, hữu: Các nghiệp vụ ghi nhận doanh thu phải thực phát sinh, khoản phải thu ghi chép phải có thực thời điểm lập báo cáo  Đầy đủ: Mọi nghiệp vụ liên quan đến doanh thu, nợ phải thu ghi nhận  Quyền nghĩa vụ: Đơn vị có quyền sở hữu tất khoản phải thu tiền mặt thu từ việc bán hàng cung cấp dịch vụ Các khỏan phải thu ghi chép thời điểm lập báo cáo thuộc đơn vị  Chính xác: Doanh thu, nợ phải thu phải tính tốn xác thống sổ chi tiết sổ 43  Đánh giá: Doanh thu phải phản ánh số tiền Nợ phải thu phải tính tốn hợp lý phản ánh giá trị gần với giá trị thu thực  Trình bày công bố: Doanh thu, nợ phải thu phải trình bày khai báo đắn, đầy đủ 1.2 BẢN CHẤT VÀ THỦ TỤC KIỂM SOÁT NỘI BỘ ĐỐI VỚI CHU TRÌNH DOANH THU, NỢ PHẢI THU 1.2.1 Bản Chất Chu Trình Doanh Thu Và Nợ Phải Thu Chu trình doanh thu gồm mặt: Doanh nghiệp cung cấp hàng hóa, dịch vụ vho người mua thu tiền từ người mua có quyền thu tiền người mua Đối với doanh nghiệp xây lắp, giá trị sản phẩm xây lắp thực thông qua cơng tác bàn giao cơng trình xây dựng hồn thành Bản chất chu trình doanh thu trình chuyển đổi quyền sở hữu người mua người bán.Bản chất chu trình nợ phải thu q trình quản lý kiểm sốt chặt chẽ rủi ro công nợ, giảm tối đa tỷ trọng khoản nợ khó đòi Chu trình nợ phải thu chu trình doanh thu có mối quan hệ chặt chẽ với nhau, chu trình doanh thu thiết kế vận hành tốt giúp cho việc kiểm soát công nợ chặt chẽ hiệu 1.2.2 Khái Niệm Về Kiểm Soát Nội Bộ Kiểm soát nội trình người quản lý, hội đồng quản trị nhân viên DN chi phối, thiết kế để cung cấp đảm bảo hợp lý (không phải đảm bảo tuyệt đối, xác) nhằm thực ba mục tiêu sau: • Báo cáo tài đáng tin cậy • Các lụật lệ quy định tuân thủ • Hoạt động hữu hiệu hiệu 1.2.3 Mục Đích Của Kiểm Sốt Nội Bộ Đối Với Chu Trình Doanh Thu Và Nợ Phải Thu o Nếu chu trình doanh thu khơng xây dựng thực tốt thì: • Khả thu hồi khoản nợ khách hàng thấp, hoạt động kinh doanh khơng hiệu (dự phòng lớn, chi phí cao lợi nhuận giảm đáng kể) 43 • Ảnh hưởng đến báo cáo tài khoản mục nợ phải thu khách hàng đơn vị (do đơn vị bán cho khách hàng khơng có khả tốn sổ sách theo dõi khơng chặt chẽ gây nhầm lẫn, mác, thiếu sót…) • Thậm chí ảnh hường đến khả khoản doanh nghiệp (do tiền không thu được, bị cột vốn khoản phải thu lâu) 1.2.4 Thủ Tục Kiểm Sốt Nội Bộ Đối Với Chu Trình Doanh Thu Và Nợ Phải Thu  Thủ tục kiểm soát nội chu trình doanh thu: nhận đơn đặt hàng Xuất kho, Giao hang Xét duyệt bán chịu Lập hóa đơn Xét duyệt hàng bán trả lại giảm giá Ghi sổ Theo dõi nợ, thu tiền Cho phép xóa sổ khoản nợ khó đòi Hình 1.1: Thủ tục kiểm sốt nội chu trình doanh thu  Nhận đơn đặt hàng: Khởi điểm chu trình doanh thu nhận đơn đặt hàng từ khách hàng Nó phiếu yêu cầu mua hàng, đơn đặt hàng, hợp đồng mua hàng Khi nhận đơn đặt hàng, nhân viên kiểm tra tính hợp lý đơn hàng chủng loại hàng hóa, số lượng địa khách hàng, kiểm tra số lượng hàng tồn kho có đủ để cung cấp cho khách hàng  Xét duyệt bán chịu: Căn vào tình hình tài lịch sử trả nợ, khách hàng đánh giá rủi ro tín dụng cấp hạn mức tín dụng bán chịu thích hợp Tất tài liệu liên quan đến khách hàng khách hàng muốn tăng hạn mức phải chuyển cho phận xét duyệt bán chịu giám đốc tài để xem xét  Xuất kho, giao hàng: Căn vào lệnh bán hàng ký duyệt phận bán chịu, thủ kho xuất hàng gửi cho phận gửi hàng, phận gửi hàng lập chứng từ chuyển hàng bao gồm nội dung quy cách, chủng loại, số 43 lượng liệu có liên quan Tại DN nên có phận gửi hàng độc lập để tránh việc thông đồng kho người nhận hàng  Lập hóa đơn: Hóa đơn để khách hàng tốn tiền hàng, dịch vụ, hóa đơn cần phải lập kịp thời xác Hóa đơn phải lập phận độc lập với phận kế tóan phận bán hàng, phận có trách nhiệm: • Kiểm tra số hiệu chứng từ chuyển hàng • So sánh lệnh bán hàng với chứng từ chuyển hàng, đơn đặt hàng thơng báo điều chỉnh khác có liên quan • Ghi tất liệu cần thiết vào hóa đơn, số lượng dựa phiếu xuất kho, phiếu chyển hàng, giá bán dựa bảng báo giá xét duyệt, tính số tiền loại cho hóa đơn, kiểm tra lại số liệu ghi hóa đơn trước gửi cho khách hàng  Ghi sổ: Từng hóa đơn sử dụng để ghi vào sổ chi tiết, giúp theo dõi nợ phải thu khách hàng Tổng cộng hóa đơn ngày phải ghi vào tài khoản tổng cộng sổ Trước vào ghi vào sổ (hoặc nhập vào hệ thống phần mền kế toán) phải kiểm trùng khớp hóa đơn chứng từ liên quan (phiếu xuất kho, chứng từ vận chuyển, bảng báo giá ) để đảm bảo xác số lượng, đơn giá, thể nghiệp vụ thực phát sinh  Theo dõi nợ, thu tiền: Để kiểm soát chặt chẽ việc thu hồi nợ, cần tiến hành liệt kê, phân tích khoản nợ theo nhóm tuổi để theo dõi phân công người thu nợ, thường phận bán chịu thực Bên cạnh đó, doanh nghiệp phân cơng cho người phụ trách kế tốn cơng nợ chi tiết người phụ trách kế toán tổng hợp DN nên thường xuyên gửi bảng đối chiếu công nợ với khách hàng Điều giúp cho DN nhanh chóng thu hồi khoản nợ, đồng thời giúp DN xác minh điều chỉnh kịp thời sai lệch hai bên DN gửi bảng đối chiếu cơng nợ vào hàng tuần, tháng, quý năm nhiều hình thức gửi email, fax, gửi qua đường bưu điện  Xét duyệt bán hàng bị trả lại giảm giá: Nếu hàng hóa sai quy cách, phẩm chất, khách hàng trả lại hàng cho DN Chính nên DN 43 nên có phận độc lập chịu trách nhiệm việc tiếp nhận, xét duyệt khấu trừ khoản giảm giá liên quan đến hàng hóa này, DN sử dụng chứng từ riêng phản ánh xét duyệt hàng hóa bị trả lại giảm giá, để phản ánh nghiệp vụ vào sổ kế tốn  Cho phép xóa sổ khoản nợ không thu hồi được: Nhà quản lý có trách nhiệm việc xem xét phép đề nghị cấp có thẩm quyền cho phép xóa khoản nợ khơng có khả thu hồi cú vào văn thể định đó, phận kế toán ghi chéo vào sổ kế tốn 1.3 QUY TRÌNH KIỂM TỐN DOANH THU VÀ NỢ PHẢI THU THEO CHƯƠNG TRÌNH KIỂM TỐN MẪU 1.3.1 Tổng Quan Về Quy Trình Kiểm Tốn Báo Cáo Tài Chính (BCTC) 1.3.1.1 Mục tiêu kiểm toán BCTC Mục tiêu kiểm toán BCTC để tăng tin cậy người sử dụng BCTC dựa ý kiến Kiểm Tốn Viên (KTV) tính trung thực hợp lý BCTC, khía cạnh trọng yếu, khơng sai sót mà chưa phát hiện, phù hợp với chuẩn mực quy định hành (các thơng tư, nghị định…) 1.3.1.2 Tính trọng yếu rủi ro kiểm tốn  Tính trọng yếu Thơng tin coi trọng yếu thiếu thông tin thơng tin khơng xác ảnh hưởng đến định người sử dụng Báo Cáo Tài Chính  Việc đánh giá tính trọng yếu thông tin phải xem xét hai mặt: • Định lượng: Thông tin coi trọng yếu sai lệch BCTC đạt đến số tiền định gây ảnh hưởng đến định người sử dụng thơng tin BCTC • Định tính: Trong số trường hợp sai lệch giá trị thấp chất nên gây ảnh hưởng đến định người sử dụng, đòi hỏi KTV phải nhận thực 43  Có hai cấp độ để xác định mức trọng yếu: • Ở cấp độ tổng thể BCTC: KTV phải ước tính tồn sai sót chấp nhận để đảm bảo BCTC khơng có sai lệch trọng yếu Mức trọng yếu tính theo tỷ lệ phần trăm tài sản vốn (2%), doanh thu (0.5% - 3%) lợi nhuận trước thuế (5%-10%) • Ở khoản mục: Mức trọng yếu mức sai lệch tối đa phép khoản mục Số tiền tính dựa mức trọng yếu tổng thể (50% - 75%)  Xác định mức trọng yếu (kế hoạch - thực tế) lập phê duyệt theo sách cơng ty để thơng báo với thành viên nhóm kiểm tốn mức trọng yếu kế hoạch trước tiến hành kiểm toán khách hàng xác định lại mức trọng yếu giai đoạn kết thúc kiểm toán để xác định xem cơng việc thủ tục kiểm tốn thực đầy đủ hay chưa.1(bảng xd mức trọng yếu)  Rủi ro kiểm toán Rủi ro kiểm toán (RRKT) rủi ro kiểm tốn viên cơng ty kiểm tốn đưa ý kiến nhận xét khơng thích hợp báo cáo tài kiểm tốn sai sót trọng yếu Những rủi ro xuất phát từ sai lệch tiềm ẩn BCTC khơng hệ thống kiểm sốt nội phát hiện, ngăn ngừa kiểm tốn viên khơng tìm Nguyên nhân rủi ro do: kiểm tốn viên thường kiểm tra hình thức chọn mẫu khơng phải kiểm tra tồn bộ, chứng mà kiểm toán viên thu thập nhằm mục đích thuyết phục khơng nhằm chứng minh thơng tin BCTC xác tuyệt đối kinh nghiệm kiểm tốn viên…  Có phận hợp thành nên rủi ro kiểm tốn: • Rủi ro tiềm tàng (RRTT): rủi ro tiềm ẩn, vốn có nghiệp vụ, khoản mục BCTC chứa đựng sai sót trọng yếu tính riêng lẻ hay tính gộp dù có hay khơng có hệ thống kiểm nội Rủi ro tiềm tàng xuất phát từ đặc điểm hoạt động, môi trường kinh doanh DN chất khoản mục Ví dụ khoản mục doanh thu số lượng giao dịch phát sinh lớn gây sai sót việc ghi nhận từ làm sai lệch doanh thu 43 43 KH: XYZ Người lập: TH Kỳ kết thúc: 31.12.2013 Ngày: 13/01/2013 Người soát xét: QK Ngày NộI dung: Reconcile doanh thu sổ kế toán tờ khai VAT Mục tiêu: Kiểm tra doanh thu khai thuế có ghi nhận đầy đủ sổ kế toán ngược lại Thực hiện: Lập bảng reconcile doanh thu sổ kế toán tờ khai thuế Bộ phận SA Tháng Tờ khai VAT Sổ kế toán DT 0% DT 5% DT 10% Tổng DT SA [1] [2] [3] [4]=[1+2+3] Tổng DT AA Chênh lệch Doanh thu dịch vụ Doanh thu bán hàng [2'] 2,028,726,098 1,890,088,099 3,918,814,197 75,827,273 37,872,527 [3'] 3,781,213,419.0 1,635,745,275 1,626,695,105 3,262,440,380 72,509,091 12,290,200 3,429,776,755 1,884,235,739 1,439,676,070 3,323,911,809 424,048,896 32,575,786 3,411,624,223 2,486,907,522 1,779,428,724 4,266,336,246 1,308,327,278 36,325,200 4,339,539,282 1,863,720,890 1,692,142,497 3,555,863,387 236,277,275 36,243,400 1,745,093,871 1,353,596,750 3,098,690,621 275,432,843 6,113,600 3,322,996,449 1,401,169,428 4,724,165,877 784,093,287 43,052,633 1,287,224,814 1,980,394,966 3,267,619,780 112,476,000 9,800,000 764,872,662 2,219,689,406 2,984,562,068 316,438,761 19,281,819 10 2,229,496,674 1,455,456,479 3,684,953,153 708,831,383 10,263,398 11 12 1,776,190,542 2,354,922,940 819,785,227 2,550,877,122 2,595,975,769 4,905,800,062 356,815,945 765,548,655 6,240,000 6,700,000 3,525,307,395 3,090,657,02 4,693,531,67 3,247,019,78 2,965,280,24 3,790,809,51 2,672,624,43 4,937,509,05 Tổng [4'] [5]=sum(1'-4') 3,819,085,94 3,442,066,95 3,444,200,00 4,375,864,48 3,561,550,79 3,096,770,62 4,736,584,311 3,256,819,78 2,984,562,06 3,801,072,91 2,678,864,432 4,944,209,05 [5-4] 99,728, 251 (179,626, 575) (120,288, 200) (109,528, 236) (5,687, 408) 1,920, 000 (12,418, 434) 10,800, 000 (116,119, 760) (82,888, 663) (38,408, 43 Total Kết luận: Nguyê n nhân 23,380,133,476 - 20,208,999,873 43,589,133,349 5,436,626,687 256,758,563 43,884,892,80 44,141,651,36 992) (552,518, 017) Do có chiết khấu, chiết khấu trích trước năm 2012 > không điều chỉnh Nguyên nhân doanh thu sổ hóa đơn khơng khớp cơng ty có phát sinh nghiệp vụ chiết khấu cơng ty khơng ghi nhận bút tóan nợ 521 có 131; sau ghi nhận nợ 511 c ó 521 43 Để biết khách hàng ghi nhận doanh thu có phù hợp với số lượng xuất bán hay khơng kiểm toán viên thực thủ tục đối chiếu sổ bán hàng với báo cáo kho KH: XYZ Người lập: TH Người soát xét: QK Kỳ kết thúc: 31/12/2013 Ngày Ngày NộI dung: Kiểm tra mặt số lượng việc ghi nhận doanh thu có phù hợp với hàng xuất bán Mục tiêu: Kiểm tra việc ghi nhận doanh thu giá vốn phù hợp Thực hiện: So sánh số lượng xuất bán báo cáo kho so với số lượng sổ bán hàng Số lượng xuất Tên thành phẩm TP001 TP037 TP058 TP083 TP177 TP214 TP215 TP216 TP232 TP234 TP245 TP253 Mã số FACU-80H-H5-R FATO800S-3800N FAAEEV-6P-10HP SỬA CHỮA MOTOR 3HP-380V FATG400H-3400N FATJ-636S/2020N FATJ-636S/3025N FATO100EB-3100N FARHU-10/10K1 FARHU-10/7.5K1 FARHU-10/12.5K1 FACU-65H-L5-R Trên báo cáo kho 1 Trên sales book 1 20 50 12 120 120 119 20 20 50 12 120 120 119 20 Đơn giá Doanh thu Diff Trên báo cáo kho Trên sales book Trên báo cáo kho Trên sales book 0 735,000 5,100,000 11,910,000 735,000 5,100,000 23,820,000 735,000 5,100,000 23,820,000 0 0 0 0 900,000 2,415,000 50,400 75,600 413,000 100,800 100,800 100,800 535,500 900,000 9,660,000 1,008,000 3,780,000 4,956,000 12,096,000 12,096,000 11,995,200 10,710,000 900,000 9,660,000 1,008,000 3,780,000 4,956,000 12,096,000 12,096,000 11,995,200 10,710,000 43 TP254 TP282 TP283 TP314 TP315 TP322 TP324 TP325 TP326 TP327 TP328 TP329 TP331 TP332 TP333 TP334 TP335 TP336 TP337 TP346 TP347 TP351 TP352 TP353 FATO100EC-3020N FATO225E-3150N FATO100EC-3030N FAHUEB-11K-LL5ZG FAHUEB-11K-LL5ZH FATO225E-3200N FACU-65H-H5-R FARC-362-2025-1HN FACU-32R-H5 FACU-18H-H5 sửa chữa motor 1HP380V sửa chữa motor 1/2HP380V FATLZ-40-22030-03F FATLZ-40-22040-03F FATO100EB-2015N FATO100EB-2020N sửa chữa FAHUEB11K-12.5A sửa chữa FACU-65HH5-R sửa chữa FACN-50HH5-R FARHU-10/20K1 FACU-11H-H5 FACU-16H-H5 FACU-18H-H5 FACU-18H-L5 10 32 13 100 60 17 382 20 30 10 32 13 100 60 17 382 20 30 0 0 0 0 0 277,200 756,000 277,200 252,000 252,000 724,500 491,400 108,360 336,000 206,500 2,772,000 24,192,000 3,603,600 25,200,000 15,120,000 724,500 8,353,800 41,393,520 6,720,000 6,195,000 2,772,000 24,192,000 3,603,600 25,200,000 15,120,000 724,500 8,353,800 41,393,520 6,720,000 6,195,000 2 414,000 828,000 828,000 30 30 16 30 30 16 0 0 324,000 157,500 163,800 264,600 264,600 324,000 4,725,000 4,914,000 4,233,600 1,058,400 324,000 4,725,000 4,914,000 4,233,600 1,058,400 2 45,500 91,000 91,000 1 64,806 64,806 64,806 20 5 20 5 0 0 0 71,309 107,100 126,000 182,000 206,500 206,500 71,309 2,142,000 630,000 910,000 619,500 413,000 71,309 2,142,000 630,000 910,000 619,500 413,000 43 TP354 TP355 TP356 TP359 TP360 TP362 TP370 TP371 TP372 TP373 TP374 TP379 TP381 TP382 TP383 TP384 TP385 TP387 TP388 TP389 TP390 TP392 TP443 TP454 TP455 TP456 TP458 TP459 FACU-50H-H5-R FACU-40H-H5-R FACU-40H-E5-R FATSS-2020N FATSS-2032N FACU-65H-H5-R FATO225E-3200N FARHU-10/6.3A1 FATO100EB-3015N FATO100EB-3030N FATO225E-3200N FATO225E-3225N FATJ-6310S/3016N FATJ-6310S/3020N FATJ-6310S/3032N FATJ-6310S/3050N FATO400E-3400N FATO630EB-3600N FACUA-211XF FACU-11H-H5 FACU-11H-E5 FACU-11H-H5 FATO100EC-3075N FATSS-2032F FATSS-2020F FATSS-2016F 3K2V57909 3K2V77662 3 200 300 20 400 2 20 20 20 10 779 10 20 23 873 10 939 748 1,391 1 3 200 300 20 400 2 20 20 20 10 779 10 20 23 873 10 939 748 1,391 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 504,000 476,000 476,000 18,600 18,600 491,400 724,500 91,350 322,000 322,000 840,000 840,000 98,000 98,000 98,000 105,000 1,764,000 3,780,000 46,720 131,400 100,800 100,800 364,000 18,870 18,870 18,870 44,200 68,250 2,520,000 1,428,000 1,428,000 3,720,000 5,580,000 9,828,000 2,898,000 36,540,000 2,254,000 322,000 1,680,000 1,680,000 1,960,000 1,960,000 1,960,000 1,050,000 5,292,000 2,944,620,000 467,200 2,628,000 2,318,400 87,998,400 3,640,000 17,718,930 14,114,760 26,248,170 44,200 68,250 2,520,000 1,428,000 1,428,000 3,720,000 5,580,000 9,828,000 2,898,000 36,540,000 2,254,000 322,000 1,680,000 1,680,000 1,960,000 1,960,000 1,960,000 1,050,000 5,292,000 2,944,620,000 467,200 2,628,000 2,318,400 87,998,400 3,640,000 17,718,930 14,114,760 26,248,170 44,200 68,250 43 TP460 TP620 TP621 TP622 FATJ-6310S/1032N FACUA-422XF FARAN-4-H5-22 FAHUB-40K-LL5E3 10 3 12 10 3 12 0 0 Kết luận: Số lượng xuất kho báo cáo bán hàng phù hợp với lượng xuất kho 28,980 61,750 104,000 693,000 289,800 185,250 312,000 8,316,000 289,800 185,250 312,000 8,316,000 43 Để đảm bảo khoản giảm trừ doanh thu phản ánh trung thực, hợp lý, kiểm toán viên tiến hành kiểm tra chi tiết giá trị hàng bán bị trả lại, chiết khấu năm : Bảng 3.6: Giấy làm việc khoản giảm trừ doanh thu KH: Kỳ kết thúc: 31/12/2012 Nội dung: Mục tiêu: Người lập: TH Ngày: 11/01/2013 Người sốt xét: Ngày Kiểm tra sách liên quan đến hàng bán trả lại chiết khấu Test phiếu trả hàng (biên trả lại hàng) phát sinh tháng Kiểm tra chi tiết or estimate giá trị hàng bán trả lại năm Thực hiện: Đối với nghiệp vụ hàng bán trả lại phát sinh ít, KTV kiểm tra tồn Đối với nghiệp vụ hàng bán trả lại phát sinh nhiều đặn cách Lưu ý: Khi thực WP này, phối hợp với thủ tục phân tích WP 8146 - Hàng bán trả lại BP Phiếu trả hàng Số Ngày 820.005 30/09/2011 AA 12 SA SA Total 15/01/2011 13 10/01/2011 Nội dung Đ/C giảm giá HĐ 0114445 – AA Hàng bán trả lại HD194193_GIA NAM Thác Phổ trả hàng 9/2010 Giá trị Per GL Diff 117.022.374 117.022.374 - 2.730.000 63.367.129 2.730.000 63.367.129 - 183.119.503 183.119.503 - - Giảm giá hàng bán Cơng ty có sách chiết khấu hàng bán cho Cty Thác Phổ, Phổ Quang, Gia Nam tỷ lệ sau: Thác Phổ (số tiền chiết khấu 2013 tính dựa Gia Nam: Tỷ lệ chiết khấu 2% vào doanh thu bán hàng năm 2012 Doanh thu Tỷ lệ chiết khấu sau: Phổ Quang: Tỷ lệ chiết khấu 3% Doanh thu 1,500 triệu: 4% Doanh thu Doanh thu 2,000 triệu: 5% Doanh thu 2,500 triệu: 6% Số tiền chiết khấu Cty Thác Phổ hưởng (6 %): Số tiền chiết khấu Cty Gia Nam hưởng: Số tiền chiết khấu Cty Phổ Quang hưởng: Tổng số tiền chiết khấu 104.255.197 21.347.040 299.466.932 425.069.169 Số tiền chiết khấu sẽ trừ trực tiếp hố đơn vào lần Cơng ty Thác Phổ, Gia Nam lấy hàng quý I II năm 2012 Kết luận: Hàng bán bị trả lại , khoản chiết khấu phản ánh trung thực hợp lý 43 Để đảm bảo doanh thu ghi nhận kỳ, kiểm toán viên thực thủ tục cut off doanh thu: Bảng 3.7: thủ tục cut off doanh thu Người lập: TH Để đảm bảo khoản giảm trừ doanh thu phản ánh trung thực, Người soát xét:QK 43 hợp lý, kiểm toán viên tiến hành kiểm tra chi tiết giá trị hàng bán bị trả lại, chiết khấu năm :XKH: XYZ Kỳ kết thúc: 31/12/2013 Ngày: 14/01/2014 Ngày NộI dung: Kiểm tra sách liên quan đến hàng bán trả lại chiết khấu Mục tiêu: Test quy tình hàng bán bị trả lại, chiết khấu hàng bán Từ sổ kiểm tra đến biên trả hàng, hóa đơn, chứng từ kế tốn Thực hiện: Kiểm tra toàn nghiệp vụ hàng bán bị trả lại Phiếu trả hàng/ Phiếu nhập kho Dif Số Ngày Giá trị Per GL f PKTSA/001/0 PKTSA/001/0 14,040,00 7 14,040,000 3,840,00 KTSA/41/11 KTSA/41/11 3,840,000 1,920,00 AL21 6/20/2013 1,920,000 9,660,00 9,660,000 AL36 25/04/2013 29,460,00 Total 29,460,000 Kết luận: Hàng bán trả lại năm trình bày trung thực hợp lý  Thủ tục phân tích nợ phải thu Để đánh giá tính hợp lý khoản mục nợ phải thu, tìm kiếm biến động bất thường, kiểm toán viên so sanh biến động khaorn mục nợ phải thu, phân tích tỷ: Bảng 3.8: Giấy làm việc phân tích nợ phải thu KH: XYZ Kỳ kết thúc:31/12/2013 Người lập:TH Ngày Người sốt xét:QK Ngày Nội dung: Phân tích số tiêu liên quan đến dự phòng phải thu khó đòi Doanh thu ròng Phải thu 31/12 % phải thu/ doanh thu ròng Năm 49.729.946.4 69 17.445.976.61 Năm trước 46.826.181.404 18.194.814.722 34.8% So sánh 2.903.765.065 (748.838.108) 25.7% 43 36.8% 3.600.520.858 7.597% 20.638% 34.290.675 0.066% 0.188% 3.566.230.18 7.531% 20.450% 425.069.169 156.692.119 28.377.050 0.897% 0.300% 0.597% 66.097.12 118.491.500 (52.394.371) 0.139% 0.227% -0.087% 0.379% 0.651% -0.272% Ngày phải thu bình qn Chính sách tín dung 13 90 125 80 tăng/ giảm (điều chỉnh CS) 43 45 10 (3 ) 1.492.017.00 8.552% 3.148% 17.635.355 0.097% 0.034% 1.474.381.64 8.455% 3.114% Nợ khó đòi % nợ khó đòi/ doanh thu ròng % nợ khó đòi/ phả thu Chiết khấu/Giảm giá hàng bán % GGHàng bán/ doanh thu ròng Hàng bán trả lại % Hàng bán trả lại/ doanh thu ròng % Hàng bán trả lại/ phải thu Dự phòng phải thu khó đòi % phải thu 31/12 % doanh thu năm Kết luận : Tỷ lệ Nợ phải thu/ Doanh thu không biến động nhiều so với năm trước Tốc độ tăng nợ khó đòi cao tốc độ tăng doanh thu, nợ phải thu, khách hàng phải tăng dự phòng  Thủ tục kiểm tra chi tiết nợ phải thu Xác nhận nợ phải thu đảm bảo mục tiêu xác hữu, kiểm tốn viên kiểm tra chi tiết phải thu khách hàng, gửi thư xác nhận: Bảng 3.9: Giấy làm việc kiểm toán chi tiết nợ phải thu BP Mã KH Số dư ngày 31/12 Ngắn hạn SA 131TP001 VND 289.597.770 SA 131VDP001 SA 131QD002 Số gửi TXN Xác KH nhận USD 289.597.770 289.597.770 8.836.650 8.836.650 8.836.650 29.937.050 29.937.050 29.937.050 43 SA 131GN001 177.892.000 177.892.000 177.892.000 SA 131FS001 86.130.000 86.130.000 86.130.000 SA 131DQ001 3.590.521.153 3.590.521.153 3.590.521.153 SA 131AYJ001 14.262.600 14.262.600 14.262.600 SA 131HD001 51.758.850 51.758.850 51.758.850 SA 131TA001 635.041 635.041 SA 131RG001 13.226.627.07 4.444.000 4.444.000 4.444.000 SA 131UP001 9.999.705 9.999.705 9.999.705 SA 131VT004 5.390.510 5.390.510 5.390.510 SA 131PA004 16.945.500 16.945.500 SA 131PR003 3.190.000 3.190.000 SA 131LT001 35.146.980 35.146.980 SA 131TKL001 3.960.000 3.960.000 3.960.000 AA 131NP005 56.688.000 56.688.000 56.688.000 AA 131CSB001 46.200.000 46.200.000 46.200.000 AA 131TEM001 638.366.536 30.649,32 29.085 635.041 30.649,32 4.431.564.894 Total 18.295.894.379 665.690 Per GL 18.295.894.379 Diff [1] Nguyên nhân chênh lệch $ 1.564,32 Cấn trừ công nợ năm 2010 $ 1.275,90 Đã tốn 31/12 $ 258,42 Phí ngân hàng $ 30,00 Đây công nợ AA, SA thu tiền hộ Nợ 338 ( SA) Có 131 ( AA) 3.190.000 4.379.472.414 5.434.831 5.434.831 Nợ 642 (AA) 630.930 Có 131 ( AA) 630.930 Kết luận: Ngồi bút tốn điều chỉnh 131 hợp lý Kiểm tra dự phòng nợ phải thu khó đòi chi phí nợ khơng thu hồi được: Bảng 3.10: xem xét lập dự phòng phải thu KH: Teco CN Người lập: TH Người soát xét: Kỳ kết thúc: 31/12/2011 Ngày: 09/01/2012 Ngày NộI dung: Kiểm tra việc kiểm sốt nợ lập dự phòng phải thu khó đòi cơng 43 ty Kiểm tra, đối chiếu số dư ageing report với sổ chi tiết chứng từ liên quan đảm bảo khoản phải thu ghi nhận phân loại đắn phù hợp Kiểm tra tính xác số dư khoản dự phòng nợ phải thu khó đòi Mục tiêu: Thực hiện: Số ngày hạn 0-30 31-60 61-90 91-120 120-180 181-365 366~730 731~1095 Over 1096 Tổng dư nợ Dựa vào aging report khách hàng, kiểm tra chứng từ liên quan: invoice, shipping document, phiếu xuất kho Tỷ lệ lập dự phòng Nợ 131LT001 Nợ 131UP001 Trích lập dự phòng - 30% 50% 70% 100% 1.551.216.000 2.039.305.153 9.999.705 9.999.705 3.590.521.153 Per GL Diff Kết luận: 465.364.800 1.019.652.577 6.999.794 1.492.017.170 1.492.017.000 170 Khoản dự phòng kế tốn trích lập có lập trung thực hợp lý Kiểm tra khoản phải thu có gốc ngoại tệ: Bảng 3.11: Giấy làm việc kiểm tra phải thu có gốc ngoại tệ KH: XYZ Người lập: TH Người soát xét: Kỳ kết thúc: 31/12/2013 Ngày: 11/01/2014 Ngày Nội dung: Kiểm tra việc áp dụng tỷ giá cuối năm năm Mục tiêu: Kiểm tra việc áp dụng tỷ giá toán cuối năm Thực hiện: BP Mã KH SA 131TA001 131TEM00 AA ĐGCLTG Số dư ngày 31/12 31/12/2011 VND USD VND Diff 13.226.627.0 635.0 13.226.6 0,2 75 41 27.075 30.6 638.3 638.366.536 49 66.536 - 0,32 43 Tỷ giá ngày 31/12/2012 SDCK TEM001 ĐGCLTG 31/12/2011 Diff 20.828 29.085,12 605.784.879,36 32.581.656,96 Bút toán điều chỉnh chênh lệch tỷ giá: Nợ 635 32.581.656,96 Có 131 ( AA) 32.581.656,96 Kết luận: Số dư cuối kỳ công nợ ngoại tệ khoản phải trả hợp lý 3.4 ĐÁNH GIÁ VÀ KIẾN NGHỊ 3.4.1 Đánh giá  Ưu Điểm  Cách thức tổ chức hoạt động Công ty thường xuyên cập nhật, phổ biến văn pháp luật cho nhân viên, tổ chức buổi huấn luyện nghiệp vụ, đào tạo chuyên mơn, nâng cao trình độ đội ngũ nhân viên Giấy tờ làm việc kiểm toán viên thiết kế khoa học, giúp cho kiểm toán viên linh hoạt công việc ghi chép giấy tờ thuận tiện , đầy đủ, ghi rõ tên, thời gian thực hiện, lưu file theo thứ tự tài khoản dễ dàng cho việc tìm kiếm Trong trình làm việc, nhân viên ln hổ trợ nhau, đồn kết, làm việc với tinh thần trách nhiệm kỷ luật cao, hoàn thành nhiệm vụ giao Đối với khách hàng thường xun, cơng ty thực sách thay đổi nhân kiểm toán sau thời gian cố định nên tránh tình trạng kiểm tốn viên quen thuộc khách hàng, công việc dẫn đến chủ quan qua trình thực kiểm tốn, đảo bảo chất lượng kiểm tốn  Quy trình kiểm tốn Kiểm toán doanh thu nợ phải thu chu trình quan trọng BCTC cơng ty kiểm toán AACC thiết kế theo định hướng chung cho doanh 43 nghiệp nhân viên vận dụng linh hoạt cho đối tượng khách hàng lĩnh vực khác Quy trình kiểm tốn xây dựng sở phù hợp với chuẩn mực, chế độ kế tốn Việt Nam Trong q trình thu thập chứng kiểm toán, kiểm tra chi tiết, kiểm tóan viên tiến hành chi tiết, thận trọng, giảm thiểu tối đa rủi ro xảy Trong mối quan hệ đối ứng nợ phải thu doanh thu trình tìm kiếm chứng hữu, quyền sở hữu khoản phải thu, kiểm toán viên kiểm tra kết hợp với tài khoản doanh thu, tạo độ tin cậy cho mục tiêu phát sinh khoản mục doanh thu Từ giúp cho kiểm tốn viên dễ dành nhận sai sót, bất thường hay hợp lý số liệu cấp từ khách hàng đưa kết luận có xác Trong q trình kiểm tốn, sai sót ghi chép, tính tốn, hạch toán tài khoản kiểm toán viên liệt kê để nhắc nhở điều chỉnh lại cho khách hàng sau hồn thành kiểm tốn, hướng dẫn cho khách hàng hoàn thiện sổ sách, phương pháp hạch tốn…  Hạn chế Do quy mơ cơng ty nhỏ, số lượng nhân viên hạn chế, khối lượng công việc ngày gia tăng gây, gây nên tình trạng q tải Mơi trường việc trở nên căng thẳng 3.4.2 Kiến Nghị Để góp phần khắc phục hạn chế quy trình kiểm tốn doanh doanh thu nợ phải thu để phát triển họat động kiểm toán thời gian tới, em xin đưa số kiến nghị sau: • Khách hàng AACC đa dạng thuộc nhiều lĩnh vực khác Do bên cạnh chương trình kiểm tốn chung lập sẵn, cơng ty nên thiết lập chương trình kiểm cụ thể phù hợp khách hàng doanh nghiệp mang tính đặc thù
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực trạng quy trình kiểm toán khoản mục doanh thu và nợ phải thu tại,công ty kế toán kiểm toán tư vấn Việt Nam(AACC), Thực trạng quy trình kiểm toán khoản mục doanh thu và nợ phải thu tại,công ty kế toán kiểm toán tư vấn Việt Nam(AACC), CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN, 1 NỘI DUNG VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA KHOẢN MỤC DOANH THU VÀ NỢ PHẢI THU, 2 BẢN CHẤT VÀ THỦ TỤC KIỂM SOÁT NỘI BỘ ĐỐI VỚI CHU TRÌNH DOANH THU, NỢ PHẢI THU, 3 QUY TRÌNH KIỂM TOÁN DOANH THU VÀ NỢ PHẢI THU THEO CHƯƠNG TRÌNH KIỂM TOÁN MẪU, CHƯƠNG 2: GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN KIỂM TOÁN TƯ VẤN VIỆT NAM (AACC), 4 Các dịch vụ công ty cung cấp, CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG VÀ KIẾN NGHỊ QUY TRÌNH KIỂM TOÁN DOANH THU VÀ NỢ PHẢI THU TẠI CÔNG TY KẾ TOÁN KIỂM TOÁN TƯ VẤN VIỆT NAM (AACC), 1 Thực Trạng Kiểm Toán Chuẩn Của Công Ty Kế Toán Kiểm Toán Tư Vấn Việt Nam(AACC), 2 Thực Tế Kiểm Toán Doanh Thu Và Nợ Phải Thu Tại Công Ty XYZ

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm