THỰC TRẠNG NHIỄM, kết QUẢ điều TRỊ và HIỂU BIẾT của học SINH TIỂU học về GIUN TRUYỀN QUA đất tại 2 xã THUỘC HUYỆN GIA VIỄN NINH BÌNH

55 59 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/09/2019, 09:14

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI NGUYỄN NGỌC BÍCH THỰC TRẠNG NHIỄM, KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ VÀ HIỂU BIẾT CỦA HỌC SINH TIỂU HỌC VỀ GIUN TRUYỀN QUA ĐẤT TẠI XÃ THUỘC HUYỆN GIA VIỄN - NINH BÌNH NĂM 2017 CHUYÊN NGÀNH: KÝ SINH TRÙNG ĐỀ CƯƠNG LUẬN VĂN BÁC SĨ NỘI TRÚ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS ĐỖ TRUNG DŨNG GS.TS NGUYỄN VĂN ĐỀ HÀ NỘI - 2017 MỤC LỤC ĐẶT VẤN ĐỀ CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN 1.1 ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC GIUN TRUYỀN QUA ĐẤT 1.1.1 Hình thể .3 1.1.2 Chu kỳ 1.2 TÌNH HÌNH NHIỄM GIUN TRUYỀN QUA ĐẤT 1.2.1 Tình hình nhiễm cộng đồng .9 1.2.2 Tình hình nhiễm giun truyền qua đất trẻ em 10 1.3 TÁC HẠI CỦA GIUN TRUYỀN QUA ĐẤT 12 1.3.1 Giun đũa 12 1.3.2 Giun móc/mỏ .13 1.3.3 Giun tóc .14 1.4 CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ VÀ PHÒNG BỆNH DO GIUN TRUYỀN QUA ĐẤT 14 1.4.1 Chẩn đoán 14 1.4.2 Điều trị 15 1.4.3 Phòng bệnh 16 1.5 MỘT SỐ NGHIÊN CỨU VỀ ĐIỀU TRỊ GIUN TRUYỀN QUA ĐẤT 17 1.5.1 Trên giới 17 1.5.2 Việt Nam 18 CHƯƠNG 2: ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 21 ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU .21 2.1.1 Tiêu chuẩn lựa chọn 21 2.1.2 Tiêu chuẩn loại trừ 21 2.1.3 Phương pháp chọn mẫu 21 2.2 ĐỊA ĐIỂM VÀ THỜI GIAN NGHIÊN CỨU .21 2.2.1 Địa điểm nghiên cứu .21 2.2.2 Thời gian nghiên cứu 22 2.3 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 22 2.3.1 Thiết kế nghiên cứu 22 2.3.2 Cỡ mẫu nghiên cứu 22 2.3.3 Các kỹ thuật xét nghiệm tiến hành nghiên cứu .23 2.3.4 Biến số số nghiên cứu 23 2.3.5 Dụng cụ hóa chất dùng nghiên cứu 25 2.3.6 Các bước tiến hành 26 2.3.7 Công cụ đánh giá 27 2.4 VẤN ĐỀ ĐẠO ĐỨC NGHIÊN CỨU 27 CHƯƠNG 3: DỰ KIẾN KẾT QUẢ 28 3.1 ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA NHÓM NGHIÊN CỨU 28 3.1.1 Đặc điểm giới 28 3.1.2 Đặc điểm tuổi 28 3.2 THỰC TRẠNG NHIỄM GIUN CỦA NHĨM NGHIÊN CỨU 29 3.2.1 Tình trạng nhiễm 29 3.2.2 Tình trạng nhiễm theo giới 29 3.2.3 Tình trạng nhiễm theo lớp .30 3.2.4 Cường độ nhiễm giun nhóm nghiên cứu 30 3.3 KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ SAU 21 NGÀY 32 3.4 KIẾN THỨC, THÁI ĐỘ, THỰC HÀNH VỀ BỆNH DO GIUN TRUYỀN QUA ĐẤT 33 3.4.1 Kiến thức bệnh giun truyền qua đất 33 3.4.2 Thái độ bệnh giun truyền qua đất 33 3.4.3 Thực hành bệnh giun truyền qua đất 33 CHƯƠNG 4: DỰ KIẾN BÀN LUẬN 34 4.1 TÌNH TRẠNG NHIỄM GIUN TRUYỀN QUA ĐẤT 34 4.2 KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ GIUN TRUYỀN QUA ĐẤT .34 4.3 KIẾN THỨC, THÁI ĐỘ, THỰC HÀNH VỀ BỆNH DO GIUN TRUYỀN QUA ĐẤT……………………………………………37 DỰ KIẾN KẾT LUẬN 35 KẾ HOẠCH THỰC HIỆN 36 DỰ TRÙ KINH PHÍ 37 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT ELISA IFA EPG ĐT WHO Enzym – linked immune sorbent assay (Phản ứng miễn dịch gắn men) Indirect inmmuno fluorescent assay (Phản ứng miễn dịch huỳnh quang gián tiếp) Eggs per gram (Số trứng gam) Điều trị World health organization (Tổ chức y tế giới) DANH MỤC HÌNH ẢNH Hình 1.1: Hình thể giun trưởng thành trứng giun đũa Hình 1.2: Hình thể bao miệng giun mỏ trứng giun móc/mỏ Hình 1.3: Hình thể giun trưởng thành trứng giun tóc Hình 1.4: Chu kỳ giun đũa Hình 1.5: Chu kỳ giun móc/mỏ Hình 1.6: Chu kỳ giun tóc DANH MỤC BẢNG Bảng 3.1: Phân bố giới tính nhóm nghiên cứu .28 Bảng 3.2: Phân bố tuổi nhóm nghiên cứu .28 Bảng 3.3: Tỷ lệ nhiễm giun trường 29 Bảng 3.4: Tỷ lệ nhiễm theo giới 29 Bảng 3.5: Tỷ lệ nhiễm theo lớp .30 Bảng 3.6: Cường độ nhiễm chung trường 30 Bảng 3.7: Cường độ nhiễm phân theo mức độ nhiễm 31 Bảng 3.8: Cường độ nhiễm giun trường phân theo mức độ nhiễm .31 Bảng 3.9: Kết điều trị sau 21 ngày 32 Bảng 3.10: Hiệu giảm cường độ nhiễm sau điều trị 21 ngày 32 ĐẶT VẤN ĐỀ Hiện nay, kinh tế ngày phát triển, điều kiện vệ sinh mơi trường chăm sóc y tế bước cải thiện, nhiên, tỷ lệ nhiễm ký sinh trùng nhiễm giun truyền qua đất mức cao, đặc biệt nước phát triển nước nhiệt đới cận nhiệt đới Thống kê Tổ chức y tế giới có 1,5 tỉ người tương đương với 24% dân số giới bị nhiễm giun truyền qua đất, bệnh phân bố rộng khắp tập trung cao vùng cận sa mạc Sahara, châu Mỹ, Trung Quốc Đơng Nam Á Ước tính năm 2016 có tới 102 nước với 268,8 triệu trẻ trước tuổi học, 571,4 triệu học sinh 250 triệu phụ nữ độ tuổi sinh đẻ cần hóa dự phòng nhiễm giun truyền qua đất toàn giới[1] Việt Nam nước nằm khu vực khí hậu nhiệt đới, nóng ẩm, mưa nhiều, điều kiện thuận lợi cho phát triển giun truyền qua đất Bên cạnh đó, vệ sinh mơi trường kém, điều kiện y tế nhiều hạn chế, vùng quê, vùng sâu vùng xa với thói quen sử dụng phân tươi trồng trọt, chăn nuôi yếu tố làm cho tỷ lệ nhiễm giun sán nước ta mức cao Trẻ em lứa tuổi nhận thức chưa đầy đủ, thói quen sinh hoạt chưa hợp vệ sinh, lứa tuổi cảm nhiễm dễ mắc bệnh giun truyền qua đất Theo số liệu điều tra từ năm 2011- 2016 Viện Sốt rét – Ký sinh trùng – Côn trùng trung ương, tỷ lệ nhiễm chung bệnh giun truyền qua đất học sinh tiểu học miền Bắc 12,3%, miền Trung-Tây Nguyên 18,6% miền Nam 6,16%, toàn quốc 12,3% Một số tỉnh có tỷ lệ nhiễm giun truyền qua đất học sinh tiểu học cao như: Hà Giang 86% (2013); Đăk Lăk 25,0%, Phú Thọ 24,8%, Quảng Ninh 20,31%, Trà Vinh 18,08%, Ninh Bình 17,46%, Thanh Hóa 18,3, Bình Thuận 17,25% Tỷ lệ nhiễm chung bệnh giun truyền qua đất trẻ 12-60 tháng tuổi miền Bắc 14,1%, miền Trung-Tây Nguyên 7,2%, miền Nam 2,2%[2] Tác hại gây bệnh chủ yếu loài giun truyền qua đất chiếm sinh chất hút máu vật chủ, chúng gây rối loạn tiêu hóa, giảm khả hấp thu dinh dưỡng đường ruột nhiều biến chứng khác Nhiễm loài giun gây ảnh hưởng lớn đến phát triển thể chất, tinh thần trẻ Ở Ninh Bình, đặc biệt huyện Gia Viễn, vùng đồng chiêm trũng, canh tác nông nghiệp chủ yếu tồn thói quen sử dụng phân tươi, điều kiện thuận lợi cho bệnh giun truyền qua đất phát triển Tuy nhiên, nghiên cứu tình trạng nhiễm giun truyền qua đất kiến thức hiểu biết bệnh giun truyền qua đất người dân trẻ em nơi hạn chế Do đó, để đóng góp sở cho việc nghiên cứu tình hình nhiễm giun truyền qua đất nước, góp phần thúc đẩy cơng tác phòng chống giun sán đạt hiệu cao, tiến hành nghiên cứu “Thực trạng nhiễm, kết điều trị hiểu biết học sinh tiểu học giun truyền qua đất xã thuộc huyện Gia Viễn - Ninh Bình năm 2017” với mục tiêu: Xác định thực trạng nhiễm giun truyền qua đất học sinh tiểu học xã thuộc huyện Gia Viễn – Ninh Bình năm 2017 Đánh giá kết điều trị giun truyền qua đất Mebendazole nhóm học sinh nghiên cứu năm 2017 Đánh giá kiến thức, thái độ, thực hành bệnh giun truyền qua đất nhóm học sinh nghiên cứu năm 2017 CHƯƠNG TỔNG QUAN 1.1 ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC GIUN TRUYỀN QUA ĐẤT 1.1.1 Hình thể 1.1.1.1 Giun đũa Giun đũa có kích thước lớn, hình trụ tròn, hai đầu vót nhọn, màu trắng hồng sữa Đầu có môi xếp cân đối, gồm môi lưng hai môi bụng, môi tủy môi, bao bọc môi tầng kytin Đuôi giun nhọn, gần cuối phía bụng có lỗ hậu mơn[3] Giun đũa đực kích thước nhỏ với 15 – 30 cm chiều dài – mm chiều dày, đuôi cong phía bụng, cuối có gai sinh dục Giun đũa kích thước lớn 20 – 40 cm chiều dài dày – mm, đuôi thẳng Ống sinh dục giun trưởng thành chứa tới 27 triệu trứng [4] Giun đẻ trứng, trứng chưa thụ tinh gồm lớp vỏ mỏng bao bọc bên khối nguyên sinh chất, có nhiều hình dạng khác nhau, kích thước thay đổi từ 38 – 45 µm đến 85 – 95 µm [4] Trứng thụ tinh hình bầu dục, kích thước 40 – 75 µm, có lớp vỏ dày bao bọc, ngồi vỏ albumin xù xì, thường bắt màu vàng, vỏ kytin Lớp vỏ albumin xù xì đặc điểm giúp xác định trứng giun làm xét nghiệm [3-4] Hình 0.1: Hình thể giun trưởng thành trứng giun đũa [5] 34 3.4 KIẾN THỨC, THÁI ĐỘ, THỰC HÀNH VỀ BỆNH DO GIUN TRUYỀN QUA ĐẤT 3.4.1 Kiến thức bệnh giun truyền qua đất 3.4.2 Thái độ bệnh giun truyền qua đất 3.4.3 Thực hành bệnh giun truyền qua đất 35 CHƯƠNG DỰ KIẾN BÀN LUẬN 4.1 TÌNH TRẠNG NHIỄM GIUN TRUYỀN QUA ĐẤT 4.2 KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ GIUN TRUYỀN QUA ĐẤT 4.3 KIẾN THỨC, THÁI ĐỘ HÀNH VI VỀ BỆNH DO GIUN TRUYỀN QUA ĐẤT 36 DỰ KIẾN KẾT LUẬN Kết luận tình trạng nhiễm giun truyền qua đất học sinh tiểu học xã thuộc huyện Gia Viễn – Ninh Bình Kết luận kết điều trị đặc hiệu cho nhóm đối tượng Kết luận hiểu biết, thái độ, hành vi vệ bệnh giun truyền qua đất cảu nhóm đối tượng 37 KẾ HOẠCH THỰC HIỆN Thời gian tương ứng Việc phải làm Đọc tài liệu, viết đề cương Liên hệ, tìm trường tiểu học Tiến hành điều tra kiến thức, thái độ, hành vi Lấy mẫu lần 1, điều trị Lấy mẫu lần sau 21 ngày điều trị Nhập số liệu Kiểm tra, làm số liệu Viết báo cáo Thán Thán Thán Thán g8 g9 g 10 g 11 Thán Thán g 12 g2- -1 Thán Thán g5 g6 38 39 DỰ TRÙ KINH PHÍ Loại chi phí Số lượng Thành tiền Điều tra viên người x ngày 2.000.000 đ Giám sát người x ngày 3.200.000 đ Ơ tơ xe x ngày 1.200.000 đ Bút 10 40.000 đ Phiếu điều tra 1000 tờ 200.000 đ Mebendazole 1000 viên 3.000.000 đ Nhân lực Đi lại Dụng cụ Thuốc điều trị Tổng 9.640.000 đ TÀI LIỆU THAM KHẢO WHO (2016) Weekly epidemiological record: Schistosomiasis and soiltransmitted helminthiases number of people treated in 2015 91, 585 600 (2016) Báo cáo tổng kết cơng tác phòng chống bệnh ký sinh trùng Việt Nam giai đoạn 2010 - 2016 Viện Sốt rét - Ký sinh trùng Côn trùng Trung ương Nguyễn Văn Đề, Phạm Văn Thân, Phạm Ngọc Minh (2016) Ký sinh trùng y học, Nhà xuất y học, Hà Nội Paniker C.K.J, Sougata G (2013) Paniker's Textbook of Medical Parasitology, Jaypee Brothers Medical Publishers (P) Ltd, New Delhi Shiba Kumar Rai, Shoji Uga, Nobumasa Kataoka (1996) Atlas of medical parasitology, Kobe University School of Medicine Kobe, Japan Trần Xuân Mai, Trần Thị Kim Dung, Phan Anh Tuấn (2015) Giun Ký sinh trùng y học, Nhà xuất y học, Thành phố Hồ Chí Minh, 183 - 201 Elizabeth A.Z (2013) The Nematodes Clinical Parasitology: A practical approach, Elsevier, Missouri, 2nd, 195 - 202 P Ogochuckwu C.O, Patience O.U (2015) A Cross-Sectional Study of Ascaris lumbricoides Infection in a Rural Community in Ebonyi State, Nigeria: Prevalence and Risk Factors Iran J Public Health, Vol 44, 1430 - 1432 Olarewaju A.B, Uade S.U, Jorg H (2017) High prevalence of Plasmodium falciparum and soil-transmittedhelminth co-infections in a periurban community in Kwara State, Nigeria Journal of Infection and Public Health, 723 10 Ikram U, Ghulam S, Sabina A (2009) Intestinal worm infestation in primary school in rural Peshawa Gomal Journal of Medical Sciences, 7(2) 11 Carman M.K, Takehiko I, Jiro T (2008) The half - life of Ascaris lumbricoides prevalence in Japanese school children Acta Medica Okayama, 62(5), 303 - 312 12 Allen G.P.Ross, Remigio M.O, Donal P.M (2017) Risk factors for human helminthiases in rural Philippines International Journal of Infectious Diseases, 54, 150 - 155 13 Norhidayu S, Yvonne A.L.L, Benacer D (2017) Hookworm infections among migrant workers in Malaysia: Molecular identification of Necator americanus and Ancylostoma duodenale Acta Tropica, 173, 109 – 115 14 Lê Minh Định, Lê Trọng Lưu, Phạm Văn Ký (2012) Thực trạng nhiễm giun truyền qua đất số yếu tố liên quan trẻ em - 15 tuổi tỉnh Ninh Thuận năm 2011 - 2012 Tạp chí phòng chống bệnh sốt rét bệnh ký sinh trùng, 6, 74 - 84 15 Yonas Y, Abraham D, Berhanu Erko (2016) Effect of anthelminthic treatment on helminth infection and related anaemia among school-age children in northwestern Ethiopia BioMed Central Infectious Diseases, 16, 613 - 620 16 Kristen A, Sintayehu G, Nicole E.S (2017) Epidemiology of soil transmitted helminth and intestinal protozoan infections in preschoolaged children in the Amhara Region of Ethiopia American Society of Tropical Medicine and Hygiene, 96(4), 866 - 872 17 Greenland K, Dixon R, Khan SA et al (2015) The epidemiology of soil-transmitted helminths in Bihar State, India PLOS Neglected Tropical Diseases, 9(5) 18 Galgamuwa L.S, Iddawela D, Dharmaratne S.D (2017) Association between intestinal helminth infections and mid-upper-arm circumference among children in Sri Lanka: A cross-sectional study Journal of Helminthology, - 19 Suzy J.C, Susana V.N, Catherine A.D (2017) Investigations into the association between soil-transmitted helminth infections, haemoglobin and child development indices in Manufahi District, Timor-Leste Parasites & Vectors, 10(1), 192 20 Nguyễn Công Khanh, Nguyễn Thu Nhạn, Ngô Thị Minh Thi (1996) Tình hình nhiễm giun trẻ em - 12 tuổi tác dụng điều trị liều mebendazole(fugacar) 500mg Tạp chí y học thực hành, 8, - 21 Cao Bá Lợi, Tạ Thị Tĩnh, Nguyễn Thanh Hải (2007) Thực trạng nhiễm giun đường ruột sán gan nhỏ xã Khánh Thượng huyện Ba Vì, Hà Tây Tạp chí phòng chống bệnh sốt rét bệnh ký sinh trùng, 6, 95 - 99 22 Tạ Thị Tĩnh, Vũ Hồng Hạnh, Tống Chiến Thắng et al (2004) Mối liên quan tình trạng thiếu máu học sinh tiểu học với bệnh giun đường ruột xã miền núi tỉnh Thanh Hóa Cơng trình khoa học, Báo cáo hội nghị khoa học toàn quốc chuyên ngành sốt rét - ký sinh trùng - côn trùng, 2, 126 - 133 23 Nguyễn Văn Đề, Phạm Ngọc Minh, Đỗ Dương Thắng et al (2011) Tái nhiễm giun đường ruột học sinh tiểu học sau tháng tẩy giun hàng loạt thành phố Lào Cai Tạp chí phòng chống bệnh sốt rét bệnh ký sinh trùng, 4, 64 - 69 24 Nguyễn Mạnh Hùng, Cao Bá Lợi, Tạ Thị Tĩnh (2011) Mối liên quan tình trạng thiếu máu nhiễm giun đường ruột học sinh - 14 tuổi ba trường tiểu học Quảng Lạc, Mai Pha, Chi Lăng thành phố Lạng Sơn 2005 Cơng trình khoa học, Báo cáo hội nghị Ký sinh trùng lần thứ 38, 2, 47 - 51 25 Đỗ Trung Dũng, Vũ Thị Lâm Bình, Trần Thanh Dương (2015) Hiệu điều trị giun truyền qua đất trẻ 12 - 24 tháng Điện Biên Yên Bái albendazole 200mg mebendazole 500mg Tạp chí phòng chống bệnh sốt rét bệnh ký sinh trùng, 5, 87 - 94 26 Lê Văn Xanh, Trần Văn Năm, Nguyễn Thị Thanh Thủy et al (2005) Tình hình nhiễm giun đường ruột hiệu phòng chống giun học sinh tiểu học tỉnh Kiên Giang Tạp chí phòng chống bệnh sốt rét bệnh ký sinh trùng, 1, 92 - 97 27 Lê Hữu Thọ, Nguyễn Hữu Phước (2014) Tỷ lệ nhiễm giun truyền qua đất học sinh tiểu học hai xã nơng thơng tỉnh Khánh Hòa năm 2012 Tạp chí y học dự phòng, 14(1), (46) 28 WHO (2011) Helminth control in school - age children, A guide for managers of control programmes 29 Kilpatrick M.E, Trabolsi B, Farid Z (1981) Levamisole compared to mebendazole in the treatment of Ancylostoma duodenafe in Egypt Transactions of the royal society of tropical medicine and hygiene, 75, (4), 578 - 579 30 Albonico M, Bickle Q, Ramsan M (2003) Efficacy of mebendazole and levamisole alone or in combination against intestinal nematode infections after repeated targeted mebendazole treatment in Zanzibar Bulletin of the World Health Organization, 81, 343 – 352 31 Lani S.S, Michael C.L, Elizabeth J.A (1992) Weight gain of Kenya school children infected with Hookworm, Trichuris trichiua and Ascaris lumbricoides is iproved following once - or twice - yearly treatment with Albendazole The journal of nutrition, 123, 656 – 665 32 Elizabeth J.A, Lani S.S, Michael C.L (1994) Physical activity and growth of Kenyan school children with Hookworm, Trichuris trichiura and Ascaris lumbricoides infections are improved after treatment with Albendazole The journal of nutrition, 124, 1199 - 1206 33 Nguyễn Văn Đề, Vũ Thị Phan, Nguyễn Thị Minh Tâm (1995) Nghiên cứu tình trạng nhiễm giun móc hiệu điều trị số thuốc điều trị giun móc ba vùng canh tác thuộc đồng miền Bắc Việt Nam Luận án phó tiến sĩ khoa học y - dược, Trường Đại học Y Hà Nội 34 Nguyễn Thị Việt Hòa, Nguyễn Thị Loan, Nguyễn Thu Hương (2004) Nghiên cứu ảnh hưởng trình tẩy giun hàng loạt đến phát triển thể lực học sinh tiểu học (6 - 11 tuổi) Tạp chí phòng chống bệnh sốt rét bệnh ký sinh trùng, 1, 89 - 97 35 Lương Văn Định, Trương Quang Ánh, Nguyễn Văn Hinh et al (2007) Nghiên cứu tình hình nhiễm giun truyền qua đất đánh giá tái nhiễm sau can thiệp mebendazole trẻ em xã Hồng Vân, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế 2005 - 2006 Tạp chí y học thành phố Hồ Chí Minh, 11(2) 36 Thân Trọng Quang, Nguyễn Xuân Thao, Phạm Văn Thân (2009) Nghiên cứu thực trạng nhiễm giun đũa, giun tóc, giun móc/mỏ cộng đồng người Ê Đê hai xã tỉnh Đắk Lắk hiệu qủa biện pháp truyền thông, điều trị nhiễm giun Luận án tiến sĩ y học, Trường Đại học y Hà Nội 37 Nguyễn Văn Sơn (2013) Tình hình nhiễm giun đường ruột hiệu tẩy giun hàng loạt mebendazole 500mg sau 12 tháng trường tiểu học thành phố Sơn La - tỉnh Sơn La năm 2007 - 2009 Tạp chí y học thành phố Hồ Chí Minh, 17(3) 38 Hồng Thị Kim, Nguyễn Thị Việt Hòa, Nguyễn Thị Loan (2003) Thí điểm phòng chống bệnh giun truyền qua đất cho học sinh trường tiểu học tỉnh Ninh Bình năm 1999 - 2000 Tạp chí phòng chống bệnh sốt rét bệnh ký sinh trùng, 4, 74 - 83 39 Cao Bá Lợi, Nguyễn Mạnh Hùng, Phạm Ngọc Đính (2011) Một số đặc điểm nhiễm giun móc/mỏ thiếu máu thiếu ferritin nữ công nhân ba nông trường chè tỉnh Phú Thọ hiệu can thiệp điều trị đặc hiệu 2007 - 2009 Cơng trình khoa học, Báo cáo hội nghị Ký sinh trùng lần thứ 38, 2, (37 - 45) 40 Phạm Trung Kiên, Hoàng Tân Dân, Nguyễn Gia Khánh (2003) Đánh giá hiệu số giải pháp can thiệp cộng đồng đến bệnh tiêu chảy nhiễm giun truyền qua đất trẻ tuổi xã Hoàng Tây, Kim Bảng, Hà Nam Luận án tiến sĩ y học, Trường Đại học y Hà Nội 10 PHỤ LỤC Trường Đại học Y Hà Nội Bộ mơn ký sinh trùng MẪU PHIẾU ĐIỀU TRA I THƠNG TIN CHUNG Họ tên:………………………………………………………… Tuổi: Giới: Lớp:… Nam □ Nữ □ Dân tộc:…………………………………………………………………… II CHUYÊN MÔN Cường độ nhiễm giun truyền qua đất Giun đũa Giun móc/mỏ Giun tóc Trước can thiệp Sau 21 ngày Ngày điều tra Người điều tra 11 12 PHỤ LỤC PHIẾU ĐỒNG Ý THAM GIA NGHIÊN CỨU (Áp dụng cho đối tượng tình nguyện tham gia nghiên cứu khơng cần bí mật vơ danh) Họ tên: Tuổi : Địa : Sau bác sỹ thơng báo mục đích, quyền lợi, nghĩa vụ, nguy tiềm tàng đối tượng tham gia vào nghiên cứu, Tôi người đại diện gia đình đồng ý cho Là ……… Học lớp… Trường TH - xã… - Huyện Gia Viễn – Ninh Bình Tình nguyện tham gia vào nghiên cứu đồng ý lấy máu/ phân để xét nghiệm Tôi xin tuân thủ quy định nghiên cứu Ninh Bình, ngày … tháng năm 201… Họ tên phụ huynh 13 PHỤ LỤC BẢN CAM KẾT THỰC HIỆN ĐÚNG NGUYÊN TẮC VỀ ĐẠO ĐỨC TRONG NGHIÊN CỨU CỦA NHÀ NGHIÊN CỨU Kính gửi: Hội đồng đánh giá đạo đức nghiên cứu Y học Trường Đại học Y Hà Nội Họ tên chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Ngọc Bích Đơn vị cơng tác: Đại học Y Hà Nội Tên đề tài: Thực trạng nhiễm giun truyền qua đất kết điều trị học sinh tiểu học xã thuộc huyện Gia Viễn - Ninh Bình năm 2017 - 2018 Tên đơn vị chủ trì đề tài: Đại học Y Hà Nội Tôi xin cam kết thực theo nguyên tắc đạo đức ghi đề cương nghiên cứu Hà Nội, ngày 20 tháng năm 2017 Người viết cam kết Nguyễn Ngọc Bích ... xã thuộc huyện Gia Viễn - Ninh Bình năm 20 17” với mục tiêu: Xác định thực trạng nhiễm giun truyền qua đất học sinh tiểu học xã thuộc huyện Gia Viễn – Ninh Bình năm 20 17 Đánh giá kết điều trị giun. .. số học sinh tiểu học thuộc trường tiểu học 2. 2 ĐỊA ĐIỂM VÀ THỜI GIAN NGHIÊN CỨU 2. 2.1 Địa điểm nghiên cứu Nghiên cứu tiến hành trường tiểu học nằm địa bàn huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình 22 2. 2 .2. .. nhiễm giun truyền qua đất nước, góp phần thúc đẩy cơng tác phòng chống giun sán đạt hiệu cao, tiến hành nghiên cứu Thực trạng nhiễm, kết điều trị hiểu biết học sinh tiểu học giun truyền qua đất xã
- Xem thêm -

Xem thêm: THỰC TRẠNG NHIỄM, kết QUẢ điều TRỊ và HIỂU BIẾT của học SINH TIỂU học về GIUN TRUYỀN QUA đất tại 2 xã THUỘC HUYỆN GIA VIỄN NINH BÌNH , THỰC TRẠNG NHIỄM, kết QUẢ điều TRỊ và HIỂU BIẾT của học SINH TIỂU học về GIUN TRUYỀN QUA đất tại 2 xã THUỘC HUYỆN GIA VIỄN NINH BÌNH , Nghiên cứu ngang mô tả: xét nghiệm Kato – Katz., Nghiên cứu can thiệp: áp dụng hướng dẫn tẩy giun hàng loạt tại cộng đồng được Bộ Y tế ban hành ngày 19/05/2016. Sử ụng xét nghiệm Kato – Katz đánh giá hiệu quả của biện pháp điều trị bệnh giun truyền qua đất tại trường học sau 21 ngày điều trị tẩy giun tạ, DỰ KIẾN KẾT QUẢ, DỰ KIẾN BÀN LUẬN, DỰ TRÙ KINH PHÍ

Mục lục

Xem thêm