HỌC THUYẾT KINH TẾ CỦA CHỦ NGHĨA MÁC LÊNIN VỀ CHỦ NGHĨA TƯ BẢN ĐỘC QUYỀN VÀ CHỦ NGHĨA TƯ BẢN ĐỘC QUYỀN NHÀ NƯỚC

32 206 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/09/2019, 03:50

CHƯƠNG VI HỌC THUYẾT KINH TẾ CỦA CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN VỀ CHỦ NGHĨA TƯ BẢN ĐỘC QUYỀN VÀ CHỦ NGHĨA TƯ BẢN ĐỘC QUYỀN NHÀ Tiếp theo giai đoạn cạnh tranh tự do, CNTB phát triển lên giai đoạn cao CNTBĐQ CNTBĐQNN Thực chất, nấc thang trình phát triển điều chỉnh CNTB LLSX QHSX để thích ứng với biến động tình hình kinh tế - trị giới từ cuối kỷ XIX đầu kỷ XX NỘI DUNG CHÍNH I CHỦ NGHĨA TƯ BẢN ĐỘC QUYỀN II.CHỦ NGHĨA TƯ BẢN ĐỘC QUYỀN NHÀ NƯỚC III NHỮNG BIỂU HIỆN MỚI CỦA CHỦ NGHĨA TƯ BẢN HIỆN ĐẠI IV.NHỮNG ĐÓNG GÓP VÀ HẠN CHẾ CỦA CHỦ NGHĨA TƯ BẢN I CHỦ NGHĨA TƯ BẢN ĐỘC QUYỀN Nguyên nhân chuyển biến CNTB từ tự cạnh tranh sang độc quyền Sự phát triển LLSX tiến KHKT đẩy nhanh q trình tích luỹ tập trung sản xuất, hình thành xí nghiệp có quy mơ lớn Thành tựu KHKT đâu TK 19 có tác dụng thúc đẩy cạnh tranh tự tác động mạnh đến tích tụ tập trung tư Trong điều kiện phát triển KHKT, tác động QLKT CNTB như: QL giá trị thặng dư, QL tích luỹ… ngày mạnh mẽ làm biến đổi cấu KT XHTB theo hướng tập trung quy mô lớn Cạnh tranh khốc liệt CNTB dẫn đến phần lớn XN TBCN bị phá sản, số XN mở rộng quy mô nhanh chóng Hậu trực tiếp khủng hoảng kinh tế năm 1873 làm phá sản hàng loạt làm thúc đẩy q trình tích tụ tập trung hố Tín dụng TBCN mở rộng, trở thành đòn bẩy mạnh mẽ thúc đẩy tập trung sản xuất, công ty cổ phần, tạo điều kiện tiền đề cho đời tổ chức độc quyền Từ nguyên nhân V.I.Lênin khẳng định: Những đặc điểm CNTB độc quyền a - Tập trung sản xuất tổ chức độc qun Các XN có Tỉ Tho¶ quy mơ lớn TÝch tụ, chức hiệp, tập trung độc thoả sản xuất Cạnh tranh quyền thuận gay gắt Tổ chức độc quyền tổ chức liên minh nhà t lớn để tập trung vào tay phần lớn việc sản xuất tiêu thụ số loại hàng hoá ®ã nh»m mơc ®Ých thu lỵi nhn ®éc qun cao Đặc điểm số tổ chức độc quyền tiªu biểu b - T tài bọn đầu sỏ tài Phá sản Ngân hàng nhỏ Sát nhập T chc c quyn ngõn hng Tổ chức độc quyền công nghiệp T tài Cạnh tranh khốc liệt TBTC xâm nhập dung hợp vào TBĐQ ngân hàng TBĐQ công nghiệp Vai trò cũ Vai trò ngân hàng Vai trò Trung gian việc toán tín dụng Thâm nhập vào tổ chức độc quyền công nghiệp để giám sát Trực tiếp đầu t vào công nghiệp * Sự phát triển t tài dẫn đến nhóm nhỏ độc quyền chi phối toàn đời sống kinh tế trị toàn xã hội t gọi bọn đầu sỏ tài Chế độ Thống tham dự Thống trị Đầu sỏ trị trị tài Thủ đoạn kinh tế C - Xuất t CNTB tự cạnh tranh Xuất hàng hoá Xuất khẩu trực tiếp (Xây dựng công ti, trực tiếp KD thu lợi nhuận…) CNTB §éc qun Xt khÈu T b¶n Xuất khẩu gián tiếp (cho vay TB thu lợi tc) Xuất hàng hoá n ớc nhằm mục đích thực giá Là xuất trị giá trị nớc nhằm mục đích chiếm đoạt m nguồn lợi khác nớc nhập t d - Sự phân chia giới v KT tổ chức Cạnh Tổ độc quyền Tích tụ tranh chức tập xuất t độc trung t tổ chức quyền độc quốc quyền tÕ e - Sù ph©n chia thÕ giíi vỊ l·nh thổ c ờng quốc Xung đột Sự phát Phát triển quân Chiến triển không để tranh không phân trị quân chia l·nh giíi kinh tÕ sù thỉ Những biểu CNTBĐQNN a) Sự kết hợp nhân tổ chức ĐQ nhà nước, thực hiện: Thông qua các đảng phải tư sản Thông qua các hội chủ xí nghiệp: Các đại biểu các tổ chức độc quyền tham giai vào máy nhà nước Các quan chức phủ cài vào các ban quản trị các tổ chức độc quyền => (V.I Lênin: “Hôm trưởng, ngày mai chủ ngân hàng, hôm chủ ngân hàng, ngày mai trưởng”) b) Xuất hình thức sở hữu đặc biệt sở hữu nhà nước để thực chức năng: Mở rộng sản xuất TBCN, bảo đảm địa bàn rộng lớn cho phát triển CNTB Giải phóng tư tổ chức ĐQ từ ngành lãi để đưa vào ngành kinh doanh có hiệu Làm chỗ dựa kinh tế cho nhà nước để nhà nước điều tiết số trình KT phục vụ lợi ích tầng lớp tư sản ĐQ c) Sự điều tiết KT nhà nước TB Hệ thống điều tiết KT nhà nước tư sản tổng thể thiết chế thể chế KT nhà nước Nó bao gồm máy quản lý gắn với hệ thống sách, cơng cụ có khả điều tiết vận động toàn KT quốc dân, tồn q trình tái SX xã hội theo hướng có lợi cho tầng lớp tư ĐQ Trong giai đoạn nay, sách nhà nước tư sản thể rõ rệt nhiều lĩnh vực, như: sách chơng khủng hoảng chu kỳ, chống lạm phát, sách tăng trưởng KT, sách xã hội, sách KT đối ngoại v.v III NHỮNG NÉT MỚI TRONG PHÁT TRIỂN CỦA CNTB HIỆN ĐẠI Sự phát triển nhảy vọt LLSX Thứ nhất: phát triển nhảy vọt cách mạng KH thông tin (IT) công nghệ cao (high technology) phát triển mạnh mẽ Thứ hai: Chất lượng nguồn nhân lực nâng cao rõ rệt Kinh tế tăng trưởng nhanh, NSLĐ tăng nhanh rõ rệt Nền KT có xu hướng chuyển từ kinh tế công nghiệp sang hậu công nghiệp (kinh tế tri thức) Cuộc cách mạng KHKT (200 năm trước) chuyển từ KT nông nghiệp sang KT công nghiệp Cuộc cách mạng công nghệ thông tin chuyên KT công nghiệp sang hậu công nghiệp (KT tri thức phủ điện tử) Cùng với chuyển đổi loại hình kinh tế, kết cấu ngành kinh tế CNTB điều chỉnh chuyển sang dịch vụ hoá cơng nghệ hố Sự điều chỉnh QHSX quan hệ giai cấp Thứ nhất: quan hệ sở hữu có thay đổi biểu bật phân tán quyền nắm cổ phiếu tăng lên Thứ hai: kết cấu giai cấp có thay đổi lớn: giai cấp, tâng lớp xã hội tồn tác động lẫn Thứ ba: với tăng trưởng sản xuất điều chỉnh QHSX, thu nhập hàng tháng người lao động có mức tăng trưởng Một số QG quan tâm đến người dân Tất điều cho thấy: CNTB có điều chỉnh lớn kinh tế xã hội 4.Thể chế quản lý kinh doanh nội b doanh nghiệp có sự biến đổi lớn Thứ nhất: Doanh nghiệp cải cách chế quản lý, thiết lập cấu tổ chức hàng ngang mạng lưới Thứ hai: dùng công nghệ cao cải cách chế quản lý sản xuất Thứ ba: thực cải cách quản lý lao động, lấy người làm trung tâm Thứ tư: thay đổi tổ chức doanh nghiệp, xuất xu hai loại hình lớn hoá nhỏ hoá hỗ trợ tồn Điều tiết vĩ mô nhà nước ngày tăng cường Thứ nhất: kịp thời điều chỉnh chiến lược tổng thể phát triển kinh tế nhằm nâng cao sức mạnh cạnh tranh tổng thể quốc gia Thứ hai: lựa chọn sách thực dụng Thứ ba: vào tình hình phát triển kinh tế khác thời kỳ, vận dụng linh hoạt sách tài sách tiền tệ, kịp thời điều chỉnh mâu thuẫn cung cầu xã hội mấu thuẫn tầng lớp khác xã hội Các công ty xuyên quốc gia có vi trò ngày quan trọng hệ thống kinh tế TBCN, lực lượng chủ yếu thúc đẩy tồn cầu hố kinh tế Thúc đẩy tồn cầu hố sản xuất nguồn vốn, thúc đẩy mạnh mẽ phân công lao động quốc tế sâu sắc hơn, dựa vào đời sống kinh tế, thúc đẩy buôn bán quốc tế phát triển nhanh Truyền bá KHCN Chiếm đoạt thị trường toàn cầu Tạo hội thách thức cho quốc gia phát triển Ảnh hưởng lớn tới lĩnh vực tài tiền tệ Điều tiết phối hợp quốc tế tăng cường Trong bối cảnh nay, nhà nước tư sản ngày trọng tới việc phối hợp sách vĩ mơ Vai trò tổ chức kinh tế khu vực quốc tế phát huy tác dụng ngày bật điều tiết quan hệ kinh tế quốc tế trở thành chủ thể điều tiết quan hệ kinh tế tư chủ nghĩa IV VAI TRÒ, HẠN CHẾ VÀ XU HƯỚNG VẬN ĐỘNG CỦA CHỦ NGHĨA TƯ BẢN Vai trò CNTB sản xuất xã hội Sự đời CNTB giải phóng lồi người khỏi đêm trường trung cổ Phát triển lực lượng sản xuất Thúc đẩy khoa học phát triển Tạo dựng dân chủ tiến so với xã hội phong kiến Hạn chế CNTB CNTB gắn liền với bóc lột giá trị m Lịch sử hình thành CNTB gắn liền với nhiều tội ác Là nguyên nhân dẫn đến chiến tranh khu vực giới Là nguyên nhân dẫn đến phân hoá giàu nghèo giới Xu hướng vận động Trước mắt, CNTB tồn thực khả tự điều chỉnh Về lâu dài, CNTB khơng có tương lai: khơng khắc phục mâu thuẫn vốn có CNTB định bị diệt vong thay cho hình thái KTXH tiến hơn: Hình thái KTXH cộng sản chủ nghĩa ... động tình hình kinh tế - trị giới từ cuối kỷ XIX đầu kỷ XX NỘI DUNG CHÍNH I CHỦ NGHĨA TƯ BẢN ĐỘC QUYỀN II.CHỦ NGHĨA TƯ BẢN ĐỘC QUYỀN NHÀ NƯỚC III NHỮNG BIỂU HIỆN MỚI CỦA CHỦ NGHĨA TƯ BẢN HIỆN ĐẠI... NGHĨA TƯ BẢN HIỆN ĐẠI IV.NHỮNG ĐÓNG GÓP VÀ HẠN CHẾ CỦA CHỦ NGHĨA TƯ BẢN I CHỦ NGHĨA TƯ BẢN ĐỘC QUYỀN Nguyên nhân chuyển biến CNTB từ tự cạnh tranh sang độc quyền Sự phát triển LLSX tiến KHKT đẩy... triển tới mức khiến cho sở hữu ĐQ tư nhân TBCN phải thay hình thức sở hữu hỗn hợp: tư nhân nhà nước Ở đây, nhà nước tư sản xuất chủ sở hữu tư bản, nhà nước tư xã hội, đồng thời lại người quản
- Xem thêm -

Xem thêm: HỌC THUYẾT KINH TẾ CỦA CHỦ NGHĨA MÁC LÊNIN VỀ CHỦ NGHĨA TƯ BẢN ĐỘC QUYỀN VÀ CHỦ NGHĨA TƯ BẢN ĐỘC QUYỀN NHÀ NƯỚC, HỌC THUYẾT KINH TẾ CỦA CHỦ NGHĨA MÁC LÊNIN VỀ CHỦ NGHĨA TƯ BẢN ĐỘC QUYỀN VÀ CHỦ NGHĨA TƯ BẢN ĐỘC QUYỀN NHÀ NƯỚC, Nguyên nhân chuyển biến của CNTB từ tự do cạnh tranh sang độc quyền, Biểu hiện hoạt động của QL giá trị và QL giá trị thặng dư trong giai đoạn CNTBĐQ, Bản chất và nguyên nhân hình thành, Nguyên nhân hình thành CNTBĐQNN, Những biểu hiện của CNTBĐQNN, c) Sự điều tiết KT của nhà nước TB

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm