Giao an the duc lop 2 ca nam

97 30 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/09/2019, 19:00

Thể dục Bài 1-Tiết : giới thiệu chơng trình -trò chơi: diệt vật có hại A Mục tiêu Kiến thức: - Giới thiệu chơng trình thể dơc líp - Phỉ biÕn néi quy tËp lun, biên chế tổ tập luyện, chọn cán môn - Học giậm chân chỗ-đứng lại- Ôn trò chơi Diệt vật có hại" Kỹ năng: - HS biết đợc số nội dung chơng trình thể dục - Nắm đợc tác dụng môn thể dục Nắm đợc cách chơi, luật chơi Thái độ: GD ý thức t/chức tập luyện, rèn lun t thÕ t¸c phong,nhanh nhĐn khÐo lÐo B chn bị Địa điểm: Trên sân trờng, dọn vệ sinh nơi tập Phơng tiện: GV chuẩn bị còi, giáo án, kẻ sân cho trò chơi C Các hoạt ®éng d¹y häc TG Phót Ho¹t ®éng d¹y Ho¹t động học Phần mở đầu: - ĐH lên lớp hµng ngang  * NhËn líp: - GV tËp trung líp, kiĨm tra sÜ sè häc sinh  phỉ biến nội dung, yêu cầu học * Khởi động : - Đứng chỗ vỗ tay hát - Nh hình bên: 20 Phần Cơ Phút a Biên chế tổ tập luyện, chọn cán môn * Chọn cán sự: - Chọn cán lớp - Chän c¸n sù nhãm - Tỉ tËp lun (tỉ học tập), tổ trởng có tiêu chuẩn gần giống líp trëng (CS) b Biªn chÕ tỉ lun tËp: - Chia lớp thành nhóm nam - nữ - GV cho HS đứng ĐH - ĐH khởi động: ĐH hàng ngang Yêu cầu học sinh nhiệt tình tham gia vào môn học Chấp hành theo điều hành GV hµng ngang + GV lµm mÉu vµ híng dẫn cách tập trung lớp, điểm số báo cáo * Giới thiệu chơng trình thể dục lớp 2: - Học sinh phải tập trung + Cho cán lớp lên điều trớc lên lớp dới điều hành, GV bao quát khiển cán lớp đvà sửa cho cán lớp: ợc GV phân công Một số quy định yêu + Trang phục gọn gàng, cầu học môn giầy tập luyện, không dép lê GDTC: c Phổ biến nội quy: GV + Trong giê häc, HS muèn nêu ngắn gọn quy vào lớp phải xin phép đợc Phút định sau: đồng ý giáo viên * Trò chơi: Diệt + Phải chấp hành theo điều hành GV-cán lớp vật có hại -GV nhắc tên trò chơi,cách đợc phân công chơi h/d chơi -GV nêu tên số vật cho HS làm quen dần với cách chơi: + Các vật có hại: Con Phút chuột, gián + Các vật không gây + Yêu cầu HS trật tự lắng nghe để ghi nhớ thực hại: Con gà, lợn - Tiến hành cho lớp tham gia trò chơi: Phần kết thóc: - Cói ngêi th¶ láng, nh¶y th¶ láng - Đứng chỗ vỗ tay hát IV Củng cố, dặn dò (2 Phút) - Củng cố lại hƯ thèng bµi häc - GV NhËn xÐt giê häc - BTVN: HS tự tổ chức trò chơi ôn đội hình đội ngũ chuẩn bị cho sau - GV hô Giải tán !, HS hô đồng Khoẻ !” -Thứ sáu ngày 22 tháng năm 2014 (Buổi chiều) Thể dục Bài - Tiết : tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số A Mục tiêu Kiến thức: - Ôn số kỹ ĐHĐN học lớp - Học cách chào, báo cáo GV nhận lớp Kỹ năng: - Thực đợc động tác mức tơng đối xác, nhanh, trật tự Thái độ: GD ý thức t/chức tập luyện, rèn luyện t tác phong,nhanh nhẹn, khéo léo B chuẩn bị Địa điểm: Trên sân trờng, dọn vệ sinh nơi tập Phơng tiện: GV chuẩn bị còi, giáo án, kẻ sân cho trò chơi C Các hoạt động dạy học TG Hoạt động dạy Hoạt động học Phần mở đầu: * Nhận lớp: - GV tập trung - ĐH lên lớp hàng ngang lớp, kiểm tra sÜ sè HS phỉ  biÕn nd, y/ cÇu học phút * Khởi động : - Đứng chỗ vỗ tay hát - Nh hình bên: Phần Cơ - Ôn tập hợp hàng dọc, dóng 20 hàng, điểm số, giậm chân Phút chỗ-đứng lại - Chào, báo cáo giáo viên nhận líp vµ kÕt thóc giê häc - Chia líp thµnh nhóm nam - nữ - GV cho HS đứng ĐH hàng ngang + GV làm mẫu hớng dẫn cách tập trung lớp, điểm số báo cáo - Cho cán lớp lên điều hành, GV bao quát sửa cho cán lớp: * Đội hình đội ngũ: - Ôn lại nội dung: Tập hợp hàng dọc - dóng hàng điểm số: + GV nhắc lại yêu cầu Phút nội dung + GV làm mẫu học sinh - ĐH khởi động: ĐH hàng ngang Yêu cầu học sinh nhiệt tình tham gia vào môn học Chấp hành theo điều hành GV - Học sinh phải tập trung hàng dọc - Luyện tập: + Tập hợp hàng dọc - dóng hàng - điểm số * Trò chơi: Diệt vật có hại -GV nhắc tên trò chơi,cách chơi h/d chơi -GV nêu tên số vật + Yêu cầu HS trật tự lắng cho HS làm quen dần với nghe để ghi nhớ thực cách chơi: Phút + Các vật có hại: Con - Cho lớp tập: + Cán lớp điều hành chuột, gián + Các vật không gây ĐH xuống lớp hàng ngang hại: Con gà, lợn - Tiến hành cho lớp tham gia trò chơi: Phần kết thúc: - Giáo viên điều hành - Cúi ngời thả lỏng, nhảy thả lỏng - Đứng chỗ vỗ tay hát IV Củng cố, dặn dò (2 Phút) - Củng cố lại bµi vµ hƯ thèng bµi häc - GV NhËn xÐt học - BTVN: HS tự tổ chức trò chơi ôn đội hình đội ngũ chuẩn bị cho sau - GV hô Giải tán !, HS hô đồng “Kh !” - Tn (Bi chiỊu) Thứ ba ngày 26 tháng năm 2014 Thể dục Bµi - TiÕt : dµn hµng ngang, dån hàng Trò chơi Qua đờng lội A Mục tiêu Kiến thức: - Ôn số kỹ ĐHĐN học lớp - Học cách chào, báo cáo GV nhận lớp - Ôn trò chơi Qua đờng lội Kỹ năng: - Thực đợc động tác mức tơng đối xác, nhanh, trật tự Thái độ: GD ý thức t/chức tập luyện, rèn luyện t tác phong,nhanh nhẹn, khéo léo B chuẩn bị Địa điểm: Trên sân trờng, dọn vệ sinh nơi tập Phơng tiện: GV chuẩn bị còi, giáo án, kẻ sân cho trò chơi C Các hoạt động dạy học I/ Tổ chức: (1 phút) - Báo cáo sĩ số, vỗ tay hát II/Kiểm tra cũ: (1 phút) hàng Học sinh nam lên quay phải, quay trái III/Bài mới: 1/ Giới thiệu: Dàn hàng ngang, dồn hàng 2/ Bài giảng: TG Hoạt động dạy Hoạt ®éng häc PhÇn më ®Çu: * NhËn líp: - GV tËp trung líp, kiĨm tra sÜ sè HS phổ biến nd, yêu cầu học * Khởi động : - Đứng chỗ vỗ tay hát - Học sinh phải tập trung - Chạy nhẹ nhàng theo hàng dọc vòng tròn - ĐH lên lớp hàng ngang - Dậm chân chỗ, đếm theo nhịp 20 * Trò chơi: GV tự chọn phút Phần Cơ - Tập hợp hàng dọc, dóng hàng, - HS tập hợp hàng dới điểm số, đứng nghiêm, đứng đạo cán lớp nghỉ, giậm chân chỗ-đứng lại - Dàn hàng ngang, dồn hàng - Lần 1: Do GV điều khiển * Tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số, đứng nghiêm, đứng - HS nghiêm túc tham gia phút nghỉ, dàn hàng ngang, dồn hàng * Trò chơi: "Qua đờng lội " chơi phút - GV nêu tên trò chơi, nhắc lại + Yêu cầu HS trật tự lắng cách chơi nghe để ghi nhớ thực Phần kết thúc - Cúi ngời thả lỏng, nhảy thả lỏng - Đứng chỗ vỗ tay hát IV Củng cố, dặn dò (2 Phút) - Củng cố lại hệ thống học.GV Nhận xét học.- BTVN: HS ôn đội hình đội ngũ cho sau GV hô Giải tán !, HS hô đồng Khoẻ ! Thứ sáu ngày 29 tháng năm 2014 (Bi chiỊu) ThĨ dơc Bµi - TiÕt : dàn hàng ngang, dồn hàng Trò chơi: nhanh lên bạn A Mục tiêu Kiến thức: - Ôn số kỹ đội hình đội ngũ - Học trò chơi Nhanh lên bạn Kỹ năng: - Thực đợc động tác mức tơng đối xác, nhanh, trật tự Thái độ: - Rèn luyện ý thøc tËp lun, biÕt chÊp hµnh theo y/cầu GV B chuẩn bị Địa điểm: Trên sân trờng, dọn vệ sinh nơi tập Phơng tiện: còi, giáo án, kẻ sân cho trò chơi Nhanh lên bạn C Các hoạt động dạy học TG Hoạt động dạy Phần mở đầu: * Nhận lớp: - GV phổ biến nd, phút yêu cầu học - Ôn tập cách báo cáo * Khởi động : - Đứng chỗ vỗ tay hát - Dậm chân chỗ, đếm theo nhịp * Ôn thể dục lớp 20 Phần Cơ phút - Tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số, đứng nghiêm, đứng nghỉ, điểm số, quay phải, quay Hoạt động học - HS phải tập trung hàng dọc - ĐH lên lớp hàng ngang - HS tập hợp hàng dới trái (2-3 lần) - Dàn hàng ngang, dồn hàng (2 đạo cán lớp lần) - HS nghiêm túc tham gia - Lần 1: Do GV điều khiển chơi * Ôn dồn hàng cách cánh tay phút Chú ý: GV dùng lệnh cho HS làm * Trò chơi: Nhanh lên bạn phút - GV nêu tên trò chơi, phổ biến cách chơi - GV chọn vị trí chơi an toàn + Yêu cầu HS trật tự lắng Phần kết thúc nghe để ghi nhớ thực - Cói ngêi th¶ láng, nh¶y th¶ hiƯn láng - Đứng chỗ vỗ tay hát IV Củng cố, dặn dò (2 Phút) - Củng cố lại hƯ thèng bµi häc - GV NhËn xÐt giê häc - BTVN: HS ôn đội hình đội ngũ cho sau - GV hô Giải tán !, HS hô đồng Khoẻ ! Tuần Thứ ba ngày 10 tháng năm 2013 (Buổi chiều) Thể dục Bài - Tiết : Quay phải, quay trái Trò chơi Nhanh lên bạn A Mục tiêu Kiến thức: - Tiếp tục ôn số kỹ đội hình đội ngũ - Học quay phải, quay trái- Ôn trò chơi Nhanh lên bạn Kỹ năng: - Nhận biết đợc hớng quay hớng mức tơng đối xác, kĩ thuật Thái độ: - Rèn lun ý thøc tËp lun, biÕt chÊp hµnh theo y/cầu GV B chuẩn bị Địa điểm: Trên sân trờng, dọn vệ sinh nơi tập Phơng tiện: còi, giáo án, kẻ sân cho trò chơi Nhanh lên bạn C Các hoạt động dạy học TG phút Hoạt động dạy Hoạt động học Phần mở đầu: - HS phải tập trung hàng * Nhận lớp: - GV phổ biến nd, dọc yêu cầu học Ôn tập cách báo - Báo cáo sĩ số: cáo - ĐH lên lớp hàng ngang * Khởi động : - Đứng chỗ vỗ tay hát - Dậm chân chỗ, đếm theo 20 nhịp - HS tập hợp hàng dới phút * Trò chơi: GV tự chọn đạo cán lớp Phần Cơ - Tập hợp hàng dọc, dóng hàng, - HS nghiêm túc thực hiƯn ®iĨm sè tõ ®Õn hÕt ®iĨm sè - Học quay phải, quay trái: - HS nghiêm túc tham gia trò - Nhận biết đợc hớng quay chơi hớng - GV làm mẫu giải thích ®éng t¸c - TËp chËm t thÕ cđa bàn chân, cụ thể * Tập hợp hàng dọc, dóng hàng * Trò chơi: Nhanh lên bạn + Yêu cầu HS trật tự lắng phút - GV nêu tên trò chơi,phổ biến nghe để ghi nhớ thực cách chơi - GV chọn vị trí chơi an toàn Phần kết thúc - Cúi ngời thả lỏng, nhảy thả lỏng - Đứng chỗ vỗ tay hát IV Củng cố, dặn dò (2 Phút) - Củng cố lại hệ thống học - GV NhËn xÐt giê häc - BTVN: HS tiÕp tôc ôn ĐHĐN - GV hô Giải tán !, HS hô đồng Khoẻ ! Thứ t ngày 11 tháng năm 2013 (Buổi sáng) Thể dục Bài - Tiết : Quay phải, quay trái Động tác vơn thở tay A Mục tiêu Kiến thức:- Ôn quay phải, quay trái - Làm quen với động tác vơn thở tay Bài thể dục phát triển chung Kỹ năng: - Nhận biết đợc hớng quay hớng mức tơng đối xác, kĩ thuật Thái độ: - Rèn luyện ý thức tập luyện, biết chấp hành theo y/cầu GV B chuẩn bị Địa điểm: Trên sân trờng, dọn vệ sinh nơi tập Phơng tiện: còi, giáo án, kẻ sân cho trò chơi Qua đờng lội C Các hoạt động dạy học I/ Tổ chức: (1 phút) II/Kiểm tra cũ: (1 phút) đội hình đội ngũ III/Bài mới: quay trái - Báo cáo sĩ số, vỗ tay hát 2-3 học sinh lên thực 1/ Giới thiệu: Quay phải, 2/ Bài giảng: Hoạt động học TG Hoạt động dạy Phần mở đầu: * NhËn líp: - GV phỉ biÕn nd, yªu cầu học * Khởi động :-Đứng chỗ vỗ tay hát - Dậm chân chỗ, đếm theo nhịp 20 * Trò chơi khởi động: Do GV phút chọn Phần Cơ - Tiếp tục học quay phải, quay trái: - Nhận biết đợc hớng quay hớng - GV nhắc lại cách thực động tác, làm mẫu giải thích động tác - GV quan sát sửa sai động tác, cụ thể * Động tác vơn thở: 3-4 lần - GV nêu động tác, giải thích làm mẫu với nhịp độ chậm - GV làm mẫu cách hít thở sâu, HS tập thở * Động tác tay: Tập lần 2x8 nhịp - GV nêu động tác, giải thích làm mẫu với nhịp độ chậm - GV đánh giá, nhận xét (Xem hình bên) * Ôn tập lại động tác học: - Tập 1-2 lần, động tác 2x8 nhịp - GV kiểm tra 1-2 học sinh thực hành - HS phải tập trung hàng dọc - Báo cáo sĩ số: - ĐH lên lớp hàng ngang - HS tập hợp hàng dới đạo cán lớp - HS nghiêm túc thực - HS quan sát tự sửa sai phút * Trò chơi: Qua đờng lội lần - GV nêu tên trò chơi,phổ biến cách chơi - GV chọn vị trí chơi an toàn - Lần 1: Chơi thử, lần chơi - HS tập theo đội hình nớc thi đua : chảy - HS nghiêm túc tham gia trò phút Phần kết thúc chơi - Cúi ngời thả lỏng, nhảy thả + Yêu cầu HS trật tự lắng lỏng nghe để ghi nhớ thực - Đứng chỗ vỗ tay hát IV Củng cố, dặn dò (2 Phút) - Củng cố lại hệ thống học - GV NhËn xÐt giê häc - BTVN: HS tiÕp tục ôn TD phát triển chung - GV hô Giải tán !, HS hô đồng Khoẻ ! Tuần Thứ ba ngày 17 tháng năm 2013 (Bi chiỊu) ThĨ dơc Bµi 7– TiÕt : Động tác chân Trò chơi Kéo ca lừa xẻ A Mục tiêu Kiến thức:- Ôn hai động tác vơn thở tay - Ôn trò chơi Kéo ca lừa xẻ - Học động tác chân Bài thể dục phát triển chung Kỹ năng: - Nhận biết đợc mức tơng đối xác, kĩ thuật, nhanh trật tự Thái độ: - Rèn luyện ý thức tập luyện, biết chấp hành theo y/cầu GV B chuẩn bị Địa điểm: Trên sân trêng, dän vƯ sinh n¬i tËp Ph¬ng tiƯn: còi, giáo án C Các hoạt động dạy học TG Hoạt động dạy Hoạt động học Phần mở ®Çu: * NhËn líp: - GV phỉ biÕn nd, yêu - HS phải tập trung hàng cầu dọc * Khởi động : - Đứng chỗ vỗ - Báo cáo sĩ số: tay hát - ĐH lên lớp hàng ngang - Dậm chân chỗ, đếm theo       nhÞp Kỹ năng: - Thực bớc chạy tơng đối xác, biết cách chơi, tham gia vào đợc trò chơi cách chủ động Thái độ: - GD tính nhanh nhĐn, n©ng cao ý thøc häc tËp B chn bị Địa điểm: Trên sân trờng, dọn vệ sinh nơi tập Phơng tiện: còi, giáo án, vòng xô C Các hoạt động dạy học I/ Tổ chøc: (1 phót) - B¸o c¸o sÜ sè II/KiĨm tra cũ: (1 phút) 1-2 HS lên kiểm tra số động tác thể dục III/Bài mới: 1/ Giới thiệu: Ôn Tâng cầu - Ôn "Tung vòng 2/ Bài giảng: TG Hoạt động dạy Hoạt động học Phần mở đầu: - HS tập trung Báo cáo sÜ * NhËn líp: - GV phỉ biÕn nd, yêu số: cầu   * Khëi ®éng:      - Xoay khớp: cổ tay, chân, hông - Chạy nhẹ nhàng theo hàng dọc sân 20 - Đi thờng theo vòng tròn, hít thở phút sâu: - Ôn động tác tay, chân, lờn, bụng Phần Cơ * Ôn Tân cầu : 5-6 phút - Từ đội hình vòng tròn sau khởi động, GV cho HS giãn cách sải tay để tập - GV nên chuyển đội hình hàng ngang để HS chơi tổ chức phút chơi theo nhiều đợt - GV hớng dẫn nh hình bên * Trò chơi: Tung vòng vào đích - GV nêu tên trò chơi, cách chơi - Lần : Thi tổ - Cán tổ chức chơi Phần kết thúc - Thả lỏng hít thở sâu - Trò chơi GV chọn IV Củng cố, dặn dò (5 Phút) Tuần 31 - Củng cố lại hệ thống học - GV nhËn xÐt giê häc - BTVN - GV hô Giải tán !, HS hô đồng Khoẻ ! Thứ ba ngày tháng năm 2013 Thể dục Bài 61 Tiết : Chuyền cầu Trò chơi Ném bóng trúng đích A Mục tiêu Kiến thức: - Ôn Chuyền cầu theo nhóm ngời-Làm quen với trò chơi Ném bóng Kỹ năng: - Thực động tác tơng đối xác, biết cách chơi, tham gia vào đợc trò chơi mức ban đầu Thái độ: - GD tÝnh nhanh nhĐn, n©ng cao ý thøc häc tập B chuẩn bị Địa điểm: Trên sân trờng, dọn vệ sinh nơi tập Phơng tiện: còi, giáo án, số cầu, kẻ vạch cho trò chơi C Các hoạt động dạy học I/ Tổ chức: (1 phút) - Báo cáo sĩ số II/Kiểm tra cò: (1 phót) 1-2 HS lªn kiĨm tra sè động tác thể dục III/Bài mới: 1/ Giới thiệu: Ôn Chuyền cầu theo nhóm ngời 2/ Bài giảng: TG Hoạt động dạy Hoạt động học Phần mở đầu: - HS tập trung Báo cáo sĩ phút * NhËn líp: - GV phỉ biÕn nd, yªu sè: cầu * Khëi ®éng:        - Xoay khớp: cổ tay, chân, hông - Chạy nhẹ nhàng theo hàng dọc sân - Đi theo vòng tròn hít thở 20 sâu - HS quay mặt vào phút *Ôn số đ/tác TD phát thành đôi triển chung - HS quan sát thực * Kiểm tra cũ: 1-2 phút Phần Cơ * Chuyền cầu theo nhóm ngời: - Cách dàn đội hình nh 60 * Trò chơi: Ném bóng trúng đích - GV nêu tên trò chơi, cách chơi phút - Cán tổ chức chơi - Lần 1: Chơi thử - HS nghiêm túc thực - Lần : Thi tổ Phần kết thúc - Thả lỏng hít thở sâu - Đi theo 2-4 hàng dọc hát - Trò chơi (hồi tĩnh) GV chọn IV Củng cố, dặn dò (5 Phút) - Củng cố lại hệ thống học- GV nhận xét học BTVN - GV hô Giải tán !, HS hô đồng Khoẻ ! Thứ t ngày tháng năm 2013 ThĨ dơc Bµi 62 – TiÕt : Chun cầu Trò chơi Ném bóng trúng đích (Tiếp) A Mục tiêu Kiến thức: - Tiếp tục ôn Chuyền cầu theo nhóm ngời-Ôn trò chơi Ném bóng Kỹ năng: - Tiếp tục nâng cao khả đón chuyền cầu xác, biết cách chơi, tham gia vào đợc trò chơi cách chủ động Thái ®é: - GD tÝnh nhanh nhĐn, n©ng cao ý thøc học tập B chuẩn bị Địa điểm: Trên sân trêng, dän vƯ sinh n¬i tËp Ph¬ng tiƯn: còi, giáo án, bóng, vật đích cầu, bảng gỗ tâng cầu C Các hoạt động dạy học I/ Tỉ chøc: (1 phót) - B¸o c¸o sÜ sè II/KiĨm tra cũ: (1 phút) 1-2 HS lên kiểm tra số động tác thể dục III/Bài mới: 1/ Giới thiệu: Tiếp tục ôn Chuyền cầu theo nhóm 2/ Bài giảng: TG Hoạt động dạy Hoạt động học Phần mở đầu: - HS tập trung Báo cáo sÜ * NhËn líp: - GV phỉ biÕn nd, yêu số: cầu   * Khëi ®éng:      - Xoay khớp: cổ tay, chân, hông - Chạy nhẹ nhàng theo hàng dọc sân 20 - Đi thờng theo vòng tròn, hít thở phút sâu - Ôn động tác tay, chân, lờn, bụng Phần Cơ * Chia tổ tập luyện: tổ tập Tâng cầu, tổ lại chơi Ném bóng trúng đích * Ôn Chuyền cầu theo nhóm ngời : - Đội hình nh 60 Chú ý giãn phút cách để HS có đủ chỗ đón, chuyền cầu an toàn * Trò chơi: Ném bóng trúng đích - GV nêu tên trò chơi, cách chơi - Lần : Thi tổ - Cán tổ chức chơi Phần kết thúc - Thả lỏng hít thở sâu - Trò chơi GV chọn IV Củng cố, dặn dò (5 Phút) - Củng cố lại vµ hƯ thèng bµi häc - GV nhËn xÐt giê học - BTVN - GV hô Giải tán !, HS hô đồng Khoẻ ! Tuần 32 Thứ ba ngày tháng năm 2013 Thể dục Bài 63 Tiết : Chuyền cầu Trò chơi Nhanh lên bạn A Mục tiêu Kiến thức: - Tiếp tục ôn Chuyền cầu theo nhóm ngời-Ôn trò chơi Nhanh lên Kỹ năng: - Tiếp tục nâng cao khả đón chuyền cầu xác, biết cách chơi, tham gia vào đợc trò chơi cách chủ động Thái độ: - GD tính nhanh nhẹn, nâng cao ý thức học tập B chuẩn bị Địa điểm: Trên sân trờng, dọn vệ sinh nơi tập Phơng tiện: còi, giáo án, kẻ sân, cờ C Các hoạt động dạy học I/ Tổ chức: (1 phút) - Báo cáo sĩ số II/Kiểm tra cũ: (1 phút) động tác thể dục III/Bài mới: Chuyền cầu 1-2 HS lªn kiĨm tra sè 1/ Giíi thiƯu: Tiếp tục ôn 2/ Bài giảng: TG Hoạt động dạy Hoạt động học Phần mở đầu: - HS tËp trung B¸o c¸o sÜ * NhËn líp: - GV phổ biến nd, yêu số: cầu       * Khëi ®éng:        - Xoay c¸c khíp: cổ tay, chân, hông - Giậm chân chỗ vỗ tay hát *Ôn số đ/tác TD phát triển chung 20 Phần Cơ - HS tập theo cán lớp phút * Chuyền cầu theo nhóm ngời - HS tập nhiều đợt - Đội hình tập nh 61, tập 5-6 - HS quan sát thực phút, sau 3-4 phút cuối để tổ chức thi tổ - Chia tỉ tËp lun, tõng tỉ thi ®Ĩ chän ®éi giái nhất, sau chọn đội vô địch lớp * Trò chơi: Nhanh lên bạn - GV nêu tên trò chơi, cách chơi - Cán tổ chức chơi phút - Lần 1: Chơi thử - Lần : Thi tỉ - HS nghiªm tóc thùc hiƯn Phần kết thúc - Thả lỏng hít thở sâu - Đi theo 2-4 hàng dọc hát - Trò chơi (hồi tĩnh) GV chọn IV Củng cố, dặn dò (5 Phút) - Củng cố lại hệ thèng bµi häc- GV nhËn xÐt giê häc BTVN - GV hô Giải tán !, HS hô đồng Khoẻ ! Thứ t ngày tháng năm 2013 Thể dục Bài 64 Tiết : Chuyền cầu Trò chơi Ném bóng trúng đích A Mục tiêu Kiến thức: - Tiếp tục ôn Chuyền cầu theo nhóm ngời-Ôn trò chơi Ném bóng Kỹ năng: - Tiếp tục nâng cao khả đón chuyền cầu xác, biết cách chơi, tham gia vào đợc trò chơi nâng cao khả ném trúng đích Thái độ: - GD tÝnh nhanh nhĐn, n©ng cao ý thøc häc tập B chuẩn bị Địa điểm: Trên sân trờng, dọn vệ sinh nơi tập Phơng tiện: còi, giáo án, kẻ vạch, chuẩn bị nh 61 C Các hoạt động dạy học I/ Tổ chức: (1 phút) - Báo cáo sĩ số II/Kiểm tra cũ: (1 phút) 1-2 HS lên kiểm tra số động tác thể dục III/Bài mới: 1/ Giới thiệu: Tiếp tục ôn Chuyền cầu 2/ Bài giảng: TG Hoạt động dạy Hoạt động học Phần mở đầu: - HS tËp trung B¸o c¸o sÜ * NhËn lớp: - GV phổ biến nd, yêu số: cầu         * Khëi động: * Đứng vỗ tay hát: phút - Chạy nhẹ nhàng theo hàng dọc sân - Ôn động tác tay, chân, lờn, 20 bụng phút * Trò chơi: "Diệt vật có hại phút Phần Cơ * Chuyền cầu theo nhóm ngời: - Chia tỉ tËp lun, tõng tỉ thi ®Ĩ chän ®éi giái nhất, sau chọn đội vô địch lớp phút * Trò chơi: Ném bóng trúng đích - GV nêu tên trò chơi, cách chơi - Lần : Thi tổ - Cán tổ chức chơi Phần kết thúc - Thả lỏng hít thở sâu - Trò chơi GV chọn IV Củng cố, dặn dò (5 Phút) - Củng cố lại hệ thống bµi häc - GV nhËn xÐt giê häc - BTVN - GV hô Giải tán !, HS hô đồng Khoẻ ! Tuần 33 Thứ ba ngày tháng năm 2013 Thể dục Bài 65 Tiết : Chuyền cầu Trò chơi Ném bóng trúng đích (Tiếp) A Mục tiêu Kiến thức: - Tiếp tục ôn Chuyền cầu theo nhóm ngời-Ôn trò chơi Ném bóng Kỹ năng: - Tiếp tục nâng cao khả đón chuyền cầu xác, biết cách chơi, tham gia vào đợc trò chơi nâng cao khả ném trúng đích Thái độ: - GD tính nhanh nhẹn, nâng cao ý thức học tập B chuẩn bị Địa điểm: Trên sân trờng, dọn vệ sinh nơi tập Phơng tiện: còi, giáo án, kẻ vạch, chuẩn bị nh 61 C Các hoạt động dạy học I/ Tổ chøc: (1 phót) - B¸o c¸o sÜ sè II/KiĨm tra cũ: (1 phút) 1-2 HS lên kiểm tra số động tác thể dục III/Bài mới: 1/ Giới thiệu: Tiếp tục ôn Chuyền cầu 2/ Bài giảng: TG Hoạt động dạy Hoạt động học Phần mở đầu: - HS tập trung Báo cáo sĩ phút * NhËn líp: - GV phỉ biÕn nd, yªu sè: cầu * Khëi ®éng:        - Xoay khớp: cổ tay, chân, hông - Chạy nhẹ nhàng theo hàng dọc sân - Đi thờng theo vòng tròn hít - HS tập theo cán lớp 20 thở sâu - HS tập nhiều đợt phút *Ôn số đ/tác TD phát - Ôn lại động tác đợc triển chung học Phần Cơ - HS quan sát vµ thùc hiƯn * Chia sè HS líp thµnh tổ tập luyện địa điểm khác sân theo nội dung: * Chuyền cầu theo nhóm ngời: Sau phân chia đại điểm phơng tiện GV cần giúp tổ ổn định đội hình tập, sửa phút động tác sai chấn chỉnh kỷ luật tập luyện * Trò chơi: Ném bóng trúng HS đích nghiêm túc thực - GV nêu tên trò chơi, cách chơi - Cán tổ chức chơi - Lần 1: Chơi thử - Lần : Thi tỉ PhÇn kÕt thóc - Thả lỏng hít thở sâu - Đi theo 2-4 hàng dọc hát IV Củng cố, dặn dò (5 Phút) - Củng cố lại hệ thống häc- GV nhËn xÐt giê häc BTVN Thø t ngµy tháng năm 2013 Thể dục Bài 66 Tiết : Chuyền cầu Trò chơi Con cóc cậu ông trời A Mục tiêu 1.Kiến thức: - Tiếp tục ôn Chuyền cầu theo nhóm ngời- Ôn trò chơi Con cóc Kỹ năng: - Tiếp tục nâng cao khả đón chuyền cầu xác, biết cách chơi, tham gia vào đợc trò chơi cách chủ động Thái độ: - GD tính nhanh nhẹn, nâng cao ý thức học tập B chuẩn bị Địa điểm: Trên sân trờng, dọn vệ sinh nơi tập Phơng tiện: còi, giáo án, kẻ vạch C Các hoạt động dạy học I/ Tổ chức: (1 phút) - Báo cáo sĩ số II/Kiểm tra cũ: (1 phút) 1-2 HS lên kiểm tra số động tác thể dục III/Bài mới: 1/ Giới thiệu: Tiếp tục ôn Chuyền cầu 2/ Bài giảng: TG Hoạt động dạy Hoạt động học Phần mở đầu: - HS tập trung B¸o c¸o sÜ * NhËn líp: - GV phỉ biến nd, yêu số: cầu     * Khëi ®éng:    - Chạy nhẹ nhàng theo hàng dọc sân - Đi theo vòng tròn hít thở sâu 20 - Xoay khớp: cổ tay, chân, phút hông - HS thực theo cán - Ôn động tác tay, chân, lờn, lớp bụng Phần Cơ * Chuyền cầu theo nhóm ngời: - GV chia tổ cho cán lớp điều khiển phút * Trò chơi: Con cóc cậu ông trời - GV nêu tên trò chơi, cách chơi - Lần : Thi tổ - Cán tổ chức chơi Phần kết thúc - Thả lỏng hít thở sâu - Trò chơi GV chọn IV Củng cố, dặn dò (5 Phút) Tuần 34 - Củng cố lại hệ thống học - GV nhận xét học - BTVN - GV hô Giải tán !, HS hô đồng Khoẻ ! Thứ ba ngày tháng năm 2013 Thể dục Bài 67 Tiết : Chuyền cầu A Mục tiêu Kiến thức: - Kiểm tra đánh giá đợc kết Chuyền cầu theo nhóm ngời Kỹ năng: - Thực động tác tơng đối xác, biết cách chơi, tham gia vào đợc trò chơi nhanh nhẹn, tơng đối chủ động Thái độ: - GD tính nhanh nhẹn, nâng cao ý thức học tập B chuẩn bị Địa điểm: Trên sân trờng, dọn vệ sinh nơi tập Phơng tiện: còi, 5-10 cầu, kẻ vạch giới hạn cách 1,5-2m C Các hoạt động dạy học I/ Tổ chức: (1 phút) - Báo cáo sÜ sè II/KiĨm tra bµi cò: (1 phót) 1-2 HS lên kiểm tra số động tác thể dục III/Bài mới: 1/ Giới thiệu: Kiểm tra đánh giá đợc kết 2/ Bài giảng: TG Hoạt động dạy Hoạt động học Phần mở đầu: - HS tËp trung B¸o c¸o sÜ * NhËn líp: - GV phổ biến nd, yêu số: cầu       * Khëi ®éng:        - Xoay c¸c khíp: cổ tay, chân, hông *Ôn số đ/tác TD phát triển chung - Tâng cầu cá nhân: 20 - Tâng cầu theo nhóm ngời : - HS tập theo cán lớp phút Phần Cơ - HS tập nhiều đợt a, Nội dung kiểm tra: - Chun cÇu theo nhãm ngêi b, Tỉ chức phơng pháp kiểm tra: -GV tung cầu,HS đón chuyền lại cho GV c, Cách đánh giá: - Hoàn thành: Đón chuyền đợc - Chahoàn thành: Không thùc - HS thùc hiƯn 1-3 ®éng hiƯn đợc tác - Ghi chú: + Khi đón cầu, tâng 1-2 lần, chuyển cầu lại + Những HS cha làm đợc cần - HS nghiêm túc thực kiểm tra vào sau Phần kết thúc - Thả lỏng hít thở sâu - Đi theo 2-4 hàng dọc hát - Trò chơi (hồi tĩnh) GV chọn IV Củng cố, dặn dò (5 Phút) - Củng cố lại hệ thống học- GV nhận xét học BTVN - GV hô Giải tán !, HS hô đồng Khoẻ ! Thứ t ngày tháng năm 2013 Thể dục Bài 68 Tiết : Chuyền cầu (Tiếp) A Mục tiêu 1.Kiến thức: - Thi chun cÇu theo nhãm ngêi Kü năng: - Từng nhóm cố gắng đạt thành tích cao Thái độ: - GD tính nhanh nhẹn, nâng cao ý thức học tập B chuẩn bị Địa điểm: Trên sân trờng, dọn vệ sinh nơi tập Phơng tiện: còi, giáo án, đủ số cầu cho HS C Các hoạt động dạy học I/ Tỉ chøc: (1 phót) - B¸o c¸o sÜ sè II/KiĨm tra cũ: (1 phút) 1-2 HS lên kiểm tra số động tác thể dục III/Bài mới: 1/ Giới thiệu: Chuyền cầu 2/ Bài giảng: TG Hoạt động dạy Hoạt động học Phần mở đầu: - HS tËp trung B¸o c¸o sÜ * NhËn lớp: - GV phổ biến nd, yêu số: cầu         * Khëi ®éng:        - Ch¹y nhẹ nhàng theo hàng dọc sân - Đi theo vòng tròn hít thở sâu 20 - Xoay khớp: cổ tay, chân, phút hông - Ôn động tác tay, chân, lờn, bụng Phần Cơ * Tâng cầu: 3-5 phút - Chuyền cầu theo nhóm ngêi : - Thi chun cÇu theo nhãm ngêi : - GV cho tõng tỉ gi·n cách, tập làm quen 2-3 lần (theo lệnh thống nhất, nhóm rơi cầu phải dừng lại), sau thi lần để chọn đội vô địch tổ Phần kết thúc - Thả lỏng hít thở sâu - Trò chơi: "Có chúng em IV Củng cố, dặn dò (5 Phút) - Củng cố lại hệ thống häc - GV nhËn xÐt giê häc - BTVN - GV hô Giải tán !, HS hô đồng Khoẻ ! Tuần 35 Thứ ba ngày tháng năm 2013 Thể dục Bài 69 Tiết : Chuyền cầu (Tiếp) A Mục tiêu Kiến thức: - Thi vô địch lớp Chuyền cầu theo nhóm ngời Kỹ năng: - Đạt thành tích cao Thái độ: - GD tÝnh nhanh nhĐn, n©ng cao ý thøc häc tËp B chuẩn bị Địa điểm: Trên sân trờng, dọn vệ sinh nơi tập Phơng tiện: Nh 68 C Các hoạt động dạy học I/ Tổ chức: (1 phút) - Báo cáo sĩ số II/Kiểm tra cũ: (1 phút) 1-2 HS lên kiểm tra số động tác thể dục III/Bài mới: 1/ Giới thiệu: Chuyền cầu 2/ Bài giảng: TG Hoạt động dạy Hoạt động học Phần mở đầu: - HS tập trung B¸o c¸o sÜ * NhËn líp: - GV phỉ biến nd, yêu số: cầu     * Khëi ®éng:        - Xoay c¸c khíp: cỉ tay, chân, hông - Chạy nhẹ nhàng theo hàng dọc sân - Đi theo vòng tròn hít thở 20 sâu - HS tập theo cán lớp phút *Ôn số đ/tác TD phát - HS tập nhiều đợt triển chung - Ôn lại động tác đợc Phần Cơ học tríc * Chun cÇu theo nhãm ngêi: - HS quan sát thực 5-8phút - HS nghe giáo viên triển - Thi vô địch lớp chuyền cầu theo khai nhóm ngời: 2lần thử lần thức - Các tổ cử đại diện (1 cặp) GV cho HS đứng vào vị trí chuẩn bị Khi có lệnh em tung truyền cho Cặp để phút rơi, dừng lại, từ chọn cặp vô địch - Chú ý: GV cho cặp lần lợt - HS nghiêm túc thực đón chuyền cầu HS đếm lợt truyền nhiều - GV cho HS quan sát hình bên: Phần kết thúc - Thả lỏng hít thở sâu - Đi theo 2-4 hàng dọc hát - Trò chơi (hồi tĩnh) GV chọn IV Củng cố, dặn dò (5 Phút) - Củng cố lại hệ thống bµi häc - GV nhËn xÐt giê häc - BTVN - GV hô Giải tán !, HS hô đồng Khoẻ ! Thứ t ngày tháng năm 2013 Thể dục Bài 70 Tiết : Tổng kết môn học A Mục tiêu 1.Kiến thức: - Tổng kết môn học Kỹ năng: - Nhắc lại cách hệ thống kiến thức, kỹ học, đánh giá đợc cố gắng, tiến số hạn chế để HS phát huy khắc phục năm tới Thái độ: - GD ý thức học tập B chuẩn bị Địa điểm: lớp Phơng tiện: Kẻ bảng đen theo mẫu Đội hình đội ngũ Ôn: Học mới: - Bài thể dục Phát triển chung Các động tác: - Bài tập RLTTCB Ôn: Học mới: - Trò chơi vận động Ôn: Học mới: - C Các hoạt động dạy học I/ Tổ chức: (1 phút) - Báo cáo sÜ sè II/KiĨm tra bµi cò: (1 phót) 1-2 HS lên kiểm tra số động tác thể dục III/Bµi míi: 1/ Giíi thiƯu: Hoµn thiƯn sè bµi tập RLTTCB 2/ Bài giảng: TG Hoạt động dạy Hoạt ®éng häc PhÇn më ®Çu: - HS tËp trung B¸o c¸o sÜ * NhËn líp: - GV phổ biến nd, yêu số: cầu      * Khëi ®éng:   - Đứng chỗ vỗ tay, hát: 1-2 phút - Trò chơi : "Diệt vật có hại" 20 Phần Cơ phút - GV+HS hệ thống lại nội dung - 1-2 HS lên bục thực hành học năm (theo ch- động tác (xen kẽ nội ơng) hình thức nhớ lại dung trên) sau GV ghi lên bảng - GV đánh giá kết học tập tinh thần thái độ HS năm môn TD - Nhắc nhở số hạn chế cần phút khắc phục - Tuyện dơng số tổ, số cá nhân Phần kết thúc - Đứng chỗ vỗ tay, hát: - Trò chơi GV chọn IV Củng cố, dặn dò (5 Phút) - Củng cố lại hệ thống häc - GV nhËn xÐt giê häc – BTVN-Tù «n tËp hÌ kiĨm tra kÝ dut cđa qu¶n lÝ -*** ST Ngày, Nhận xét, đánh giá Kí tên, T tháng,năm đóng dấu ... đếm to theo nhịp 20 - Đứng chỗ vỗ tay, hát phút * Tập thể dục học: 1lần, 2x8 nhịp Phần Cơ * Điểm số 1 -2; 1 -2 theo hàng ngang: 2lần - Lần thực nh 18, lần gv tổ chức thi tổ * Điểm số 1 -2; 1 -2 theo... Thứ sáu ngày 01 tháng 11 năm 20 13 (Buổi chiều) Thể dục Bài 20 Tiết : điểm số 1 -2; 1 -2 theo đội hình vòng tròn Trò chơi: bỏ khăn A Mục tiêu Kiến thức:- Điểm số 1 -2; 1 -2 theo đội hình vòng tròn-Học... động: - Đứng vỗ tay, hát - Giậm chân chỗ, đếm to theo nhịp - Đi theo 2- 4 hàng dọc 20 hát - HS làm theo hớng dẫn: phút Phần Cơ * Điểm số 1 -2; 1 -2 theo đội hình hàng dọc: - GV nêu động tác, nói ý
- Xem thêm -

Xem thêm: Giao an the duc lop 2 ca nam , Giao an the duc lop 2 ca nam , C. Các hoạt động dạy học., Địa điểm: Trên sân trường, dọn vệ sinh nơi tập., III.Cỏc hot ụng dy hc .

Mục lục

Xem thêm