1000 CÂU BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA HỌC ĐỐI TƯỢNG LUYỆN THI CHUYÊN HÓA VÀO 10 VÀ THI THPT QG

111 62 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/09/2019, 17:11

1000 CÂU BÀI TẬP, TRẮC NGHIỆM HÓA HỌC, ĐỐI TƯỢNG LUYỆN THI, CHUYÊN HÓA VÀO 10, VÀ THI THPT QG 1000 CÂU BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA HỌC ĐỐI TƯỢNG LUYỆN THI CHUYÊN HÓA VÀO 10 VÀ THI THPT QG Câu Dung dịch X chứa glucozơ saccarozơ có nồng độ mol Lấy 200 ml dung dịch X tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3/NH3, đun nóng thu 34,56 gam Ag Nếu đun nóng 100 ml dung dịch X với dung dịch H2SO4 loãng dư, đến phản ứng xảy hoàn toàn, lấy toàn sản phẩm hữu sinh cho tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3/NH3 thu lượng kết tủa Ag A 69,12 B 51,84 C 38,88 D 34,56 Câu Xà phòng hóa hồn tồn m gam triglixerit X cần dùng vừa đủ 450 ml dung dịch NaOH 1M, thu glixerol hỗn hợp Y gồm ba muối axit oleic, axit panmitic axit stearic Giá trị m A 124,8 B 129,0 C 132,6 D 132,9 Câu Hóa hồn tồn 13,56 gam hỗn hợp X gồm hai este đơn chức, mạch hở thể tích thể tích 5,6 gam N2 (đo điều kiện nhiệt độ áp suất) Đun nóng 13,56 gam X với dung dịch KOH vừa đủ, thu ancol m gam muối Giá trị m A 18,36 B 17,96 C 15,16 D 21,16 Câu Cho sơ đồ phản ứng (đúng với tỉ lệ mol chất): (1) X + 2NaOH → Y + Z + T (Đun nó ng) (2) Y + H2SO4 → P (C2H2O4) + Na2SO4 (3) Z → Q (C2H4) + T (Xúc tác, nhiệt độ) Phân tử khối X A 132 B 134 C 146 D 118 Câu Thực thí nghiệm sau: (a) Đun nóng triolein với dung dịch NaOH (b) Cho nước brôm vào dung dịch anilin (c) Cho dung dịch glucozơ vào dung dịch AgNO3/NH3, đun nóng (d) Đun nóng xenlulozơ dung dịch H2SO4 70% (e) Hiđro hóa fructozơ H2 (xúc tác Ni, t°) Số thí nghiệm có xảy phản ứng oxi hóa khử A B C D Câu Hỗn hợp X gồm glyxin, valin, lysin axit glutamic; tỉ lệ khối lượng nitơ oxi 49 : 120 Cho m gam X tác dụng với dung dịch NaOH dư, thấy lượng NaOH phản ứng 12,0 gam Nếu đốt cháy hoàn toàn m gam X cần dùng 1,24 mol O2, thu 2,22 mol hỗn hợp gồm CO2, H2O N2 Giá trị m A 28,04 B 27,08 C 28,12 D 27,68 Câu Hỗn hợp X gồm chất Y (C2H7O2N) chất Z (C3H9O3N) Đun nóng 19,0 gam X với dung dịch NaOH dư, thu 4,48 lít (đktc) hỗn hợp T gồm hai amin Nếu cho 19,0 gam X tác dụng với dung dịch HCl loãng, dư thu dung dịch chứa m gam hợp chất hữu Giá trị m A 18,86 B 16,36 C 15,18 D 19,58 Câu Đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol hỗn hợp X gồm axit Y (CnH2n-2O2) ancol Z (CmH2m+2O) thu CO2 H2O có tỉ lệ mol : Mặt khác, dẫn 0,2 mol X qua bình đựng Na dư, thấy khối lượng bình tăng 14,4 gam Nếu đun nóng 0,2 mol X có mặt H2SO4 đặc làm xúc tác, thu m gam este T Hiệu suất phản ứng este hóa đạt 75% Giá trị m A 8,55 B 9,60 C 7,50 D 6,45 Câu Cho phát biểu sau: (a) Tinh bột hỗn hợp gồm hai polisaccarit amilozơ amilopectin (b) Axit glutamic hợp chất hữu đa chức (c) Phenylamin tác dụng với dung dịch HCl (d) Tinh bột polime thiên nhiên (e) Xenlulozơ có cấu trúc mạch không phân nhánh (g) Ở trạng thái kết tinh, amino axit tồn dạng ion lưỡng cực Số phát biểu A B C D ~1~ Câu 10 Cho 20,0 gam hỗn hợp gồm Mg, Al Cu vào dung dịch chứa CuCl2 0,5M FeCl3 0,8M Sau kết thúc phản ứng, thu dung dịch X 31,88 gam rắn Y Cho dung dịch AgNO3 dư vào X, thấy lượng AgNO3 phản ứng 173,4 gam, đồng thời thu 146,37 gam kết tủa Nếu cho dung dịch NaOH dư vào X, thấy lượng NaOH phản ứng m gam Giá trị m A 45,6 B 46,4 C 44,4 D 44,8 Câu 11 Thực thí nghiệm sau: (a) Để thép (hợp kim sắt cácbon) ngồi khơng khí ẩm (b) Nhúng Fe nguyên chất vào dung dịch Fe(NO3)3 (c) Nhúng Zn nguyên chất vào dung dịch chứa H2SO4 loãng CuSO4 (d) Đốt cháy bột Fe khí Cl2 (e) Nhúng Fe nguyên chất vào dung dịch ZnSO4 (g) Nhúng Ni nguyên chất vào dung dịch Fe(NO3)3 Số thí nghiệm xảy ăn mòn điện hóa A B C D Câu 12 Hỗn hợp X gồm hai peptit mạch hở có số nguyên tử cacbon este no, đơn chức, mạch hở Đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol X cần dùng 1,21 mol O2, sản phẩm cháy gồm CO2, H2O N2 dẫn qua nước vôi lấy dư, thu 98,0 gam kết tủa Mặt khác đun nóng 0,2 mol X cần dùng vừa đủ 300 ml dung dịch NaOH 1M, thu hỗn hợp Y gồm muối, có muối glyxin, alanin valin Phần trăm khối lượng peptit có khối lượng phân tử nhỏ hỗn hợp X A 36,37% B 33,95% C 14,55% D 21,82% Câu 13 Đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol hỗn hợp gồm metylamin, đimetylamin trimetylamin cần dùng 0,78 mol O2, sản phẩm cháy gồm CO2, H2O N2 dẫn qua dung dịch KOH đặc, dư thấy khối lượng dung dịch tăng m gam Biết độ tan nitơ đơn chất H2O không đáng kể Giá trị m A 34,08 B 31,44 C 37,60 D 35,84 Câu 14 Lên men 54,0 gam glucozơ với hiệu suất phản ứng lên men đạt a% Toàn lượng CO2 sinh hấp thụ hết vào dung dịch chứa 30,0 gam NaOH, thu dung dịch gồm NaHCO3 0,5M Na2CO3 1M Giá trị a A 75,0% B 25,0% C 50,0% D 37,5% Câu 15 Cho sơ đồ phản ứng sau: Phân tử khối X Z A 191,0 197,5 B 146,0 233,0 C 169,0 197,5 D 191,0 225,5 Câu 16 Dẫn 6,72 lít khí CO (đktc) qua m gam hỗn hợp gồm Fe2O3 MgO (tỉ lệ mol : 1) nung nóng, thu hỗn hợp khí có tỉ khối so với He 10,2 Các phản ứng xảy hoàn toàn Giá trị m A 10,0 B 12,0 C 16,0 D 12,8 Câu 17 Cho m gam α – amino axit X (có dạng H2N-CnH2n-COOH) tác dụng vừa đủ với 300 ml dung dịch KOH 1M, cô cạn dung dịch thu (1,2m + 6,06) gam muối Phân tử khối X A 103 B 89 C 75 D, 117 Câu 18 Hỗn hợp X gồm lysin valin, tỉ lệ khối lượng nitơ oxi 49 : 80 Cho 0,2 mol X tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl, thu dung dịch Y Dung dịch Y phản ứng vừa đủ với dung dịch NaOH, cô cạn dung dịch sau phản ứng, thu m gam rắn khan Giá trị m A 46,50 B 47,66 C 41,82 D 42,98 Câu 19 Tiến hành điện phân dung dịch chứa m gam hỗn hợp gồm CuSO4 KCl điện cực trơ, màng ngăn xốp với cường độ dòng điện khơng đổi, sau thời gian t giây thấy khối lượng catot tăng 7,68 gam, anot 1,792 lít khí (đktc), đồng thời thu dung dịch màu xanh Tiếp túc điện phân với thời gian 2t giây nữa, tổng thể tích khí hai cực 5,376 lít (đktc) Giá trị m A 57,16 B 27,08 C 55,88 D 28,36 Câu 20 Thực thí nghiệm sau: (a) Điện phân dung dịch CuSO4 điện cực trơ ~2~ (b) Cho bột Fe vào lượng dư dung dịch AgNO3 (c) Cho dung dịch NaOH vào dung dịch Ba(HCO3)2 (d) Cho dung dịch HCl vào dung dịch NaHCO3 (e) Điện phân nóng chảy Al2O3 Số thí nghiệm thu đơn chất A B C D Câu 21 Cho phát biểu sau: (a) Natri kali dùng làm chất trao đổi nhiệt số lò phản ứng hạt nhân (b) Dung dịch Na2CO3 dùng để tẩy vết dầu mỡ bám chi tiết máy (c) Phương pháp điện phân dùng để điều chế số phi kim H2, Cl2, O2 (d) NaHCO3 dùng y học, công nghệ thực phẩm, chế tạo nước giải khát (e) Hợp kim Fe-Cr-Mn khơng bị ăn mòn Số phát biểu A B C D Câu 22 Cho m gam hỗn hợp E chứa ba peptit mạch hở gồm tripeptit X (x mol), tetrapeptit Y (y mol) hexapeptit Z (z mol) Đốt cháy hoàn toàn x mol X y mol Y z mol Z thu CO2 có số mol nhiều H2O 0,04 mol Đun nóng m gam E với dung dịch NaOH vừa đủ, thu 1,457m gam hỗn hợp T gồm ba muối glyxin, alanin valin Giá trị m A 30 B 50 C 60 D 40 Câu 23 Cho 9,4 gam hỗn hợp gồm Mg, Al Fe vào 200 ml dung dịch Cu(NO3)2 xM AgNO3 xM Sau kết thúc phản ứng, thu dung dịch X chất rắn Y Cho dung dịch NaOH dư vào X, thấy khối lượng NaOH phản ứng 16,0 gam, lấy kết tủa nung ngồi khơng khí đến khối lượng khơng đổi, thu 6,0 gam hỗn hợp Z gồm hai oxit Cho toàn Y vào dung dịch HCl lỗng dư, thấy 1,792 lít khí H2 (đktc) Giá trị x A 0,5 B 0,8 C 0,6 D 0,9 Câu 24 Hỗn hợp E gồm este X (CnH2nO2) este Y (CmH2m-4O4) mạch hở, phân tử este chứa loại nhóm chức Xà phòng hóa hoàn toàn 17,48 gam E cần dùng vừa đủ 425 ml dung dịch NaOH 0,4M thu hỗn hợp Z gồm hai ancol no, có số nguyên tử cacbon hỗn hợp T gồm hai muối, có a gam muối A b gam muối B (MA < MB) Đốt cháy hoàn toàn Z thu 6,72 lít khí CO2 (đktc) 7,2 gam H2O Tỉ lệ a : b có giá trị gần với giá trị sau đây? A 1,2 B 0,6 C 0,8 D 1,3 Câu 25 Đun nóng 0,2 mol hỗn hợp gồm este X (C3H6O2) este Y (C7H6O2) cần dùng vừa đủ 320 ml dung dịch KOH 1M, cô cạn dung dịch sau phản ứng, thu m gam hỗn hợp Z gồm ba muối Giá trị m A 33,76 B 32,64 C 34,80 D 35,62 Câu 26 Hiđro hóa hồn tồn 0,1 mol triglixerit X cần dùng 0,3 mol H2 (xúc tác Ni, t°) thu chất hữu Y Đun nóng Y với dung dịch NaOH vừa đủ, thu hỗn hợp muối gồm natri stearat 27,8 gam natri panmitat Số nguyên tử hiđro (H) có X A 100 B 106 C 104 D 102 Câu 27 Tiến hành điện phân dung dịch chứa 19,2 gam dung dịch CuSO4 16,38 gam NaCl điện cực trơ, màng ngăn xốp đến khối lượng dung dịch giảm 17,84 gam dừng điện phân Dung dịch sau điện phân chứa: A CuSO4, Na2SO4 H2SO4 B Na2SO4 H2SO4 C NaOH Na2SO4 D Na2SO4, NaCl NaOH Câu 28 Đốt cháy hoàn toàn 14,4 gam hỗn hợp X gồm axit cacboxylic đơn chức ancol đơn chức mạch hở cần dùng 0,85 mol O2, thu CO2 10,8 gam H2O Mặt khác đun nóng 14,4 gam X có mặt H2SO4 đặc làm xúc tác, thấy chúng phản ứng với vừa đủ, thu este Y Giả sử hiệu suất phản ứng este hóa 100% Số nguyên tử hiđro (H) este Y A 10 B C 12 D 14 Câu 29 Cho phát biểu sau: (a) Các kim loại khử H2O điều kiện thường (b) Các hợp kim bị ăn mòn ~3~ (c) Natri kali dùng làm chất xúc tác số phản ứng tổng hợp hữu (d) Kim loại Cu điều chế ba phương pháp điện phân, thủy luyện nhiệt luyện Số phát biểu A B C D Câu 30 Thực sơ đồ phản ứng sau: (1) X (C, H, O) + NaOH → Y + Z (t°) (2) 2Y + H2SO4 → 2T (C3H6O2) + Na2SO4 (3) nZ + nP → tơ lapsan + 2nH2O (t°) Phân tử khối chất X A 116 B 174 C 170 D 118 Câu 31 Cho m gam hỗn hợp dạng bột gồm Mg Fe (tỉ lệ mol : 1) vào dung dịch chứa AgNO3 1M Cu(NO3)2 0,5M Sau kết thúc phản ứng thu dung dịch X 47,6 gam rắn Y gồm ba kim loại Cho Y vào dung dịch HCl lỗng dư thấy 2,24 lít khí H2 (đktc) Giá trị m A 8,0 B 6,0 C 16,0 D 12,0 Câu 32 Pentapeptit X mạch hở tạo từ loại α – amino axit có dạng H2N-CnH2n-COOH Trong X oxi chiếm 18,713% khối lượng Thủy phân khơng hồn tồn 35,91 gam X, thu hỗn hợp gồm 16,56 gam tetrapeptit, 9,45 gam tripeptit, 4,32 gam đipeptit m gam X Giá trị gần m A 7,5 B 6,5 C 7,0 D 6,0 Câu 33 Cho phát biểu sau: (a) Phản ứng thủy phân chất béo môi trường axit phản ứng thuận nghịch (b) Sản phẩm phản ứng xà phòng hóa chất béo axit béo glyxerol (c) Trong cơng nghiệp chuyển chất béo lỏng thành chất béo rắn (d) Nhiệt độ sôi este thấp hẳn so với axit ancol có số nguyên tử cacbon (e) Isoamyl axetat có mùi hoa hồng Số phát biểu A B C D Câu 34 Nhúng Cu vào 200 ml dung dịch HCl 0,6M FeCl3 xM, sau thời gian thu dung dịch X, đồng thời khối lượng Cu giảm 3,84 gam Tiến hành điện phân dung dịch X điện cực trơ, sau thời gian t giây, catot bắt đầu có khí Tiếp tục điện phân với thời gian 2t giây dừng điện phân, lấy catot lau khô, cân lại thấy khối lượng tăng 10,56 gam Giá trị x A 1,00 B 0,75 C 0,80 D 0,90 Câu 35 Thực thí nghiệm sau: (a) Nhiệt phân NaNO3 (b) Cho Na vào dung dịch CuSO4 (c) Cho dung dịch FeCl3 vào lượng dư dung dịch AgNO3 (d) Dẫn luồng khí CO dư qua ống chứa CuO nung nóng (e) Cho bột Fe vào lượng dư dung dịch Fe(NO3)3 (g) Nung nóng hỗn hợp gồm Al Fe2O3 điều kiện khơng khí Sau phản ứng xảy hồn tồn, số thí nghiệm tạo đơn chất khí A B C D Câu 36 Cho dung dịch X chứa Al2(SO4)3 xM AlCl3 yM Thực hai thí nghiệm sau: Thí nghiệm 1: Rót từ từ đến dư dung dịch NaOH 1M vào 200 ml dung dịch X Thí nghiệm 2: Rót từ từ đến dư dung dịch Ba(OH)2 1M vào 200 ml dung dịch X Sự phụ thuộc số mol kết tủa theo thể tích hai dung dịch NaOH 1M Ba(OH)2 1M biểu diễn theo hai đồ thị sau: ~4~ Giá trị x, y là: A 0,3 0,5 B 0,3 0,4 C 0,4 0,4 D 0,4 0,5 Câu 37 Hỗn hợp X gồm ba este mạch hở; có hai este có số ngun tử cacbon Xà phòng hóa hoàn toàn 18,3 gam X với dung dịch NaOH vừa đủ, thu hỗn hợp Y gồm hai ancol đơn chức, dãy đồng đẳng hỗn hợp Z gồm hai muối Dẫn tồn Y qua bình đựng Na dư, thấy khối lượng bình tăng 9,91 gam Đốt cháy hoàn toàn Z cần dùng 0,195 mol O2, thu Na2CO3 10,85 gam hỗn hợp gồm CO2 H2O Phần trăm khối lượng este có khối lượng phân tử nhỏ hỗn hợp X A 32,8% B 39,3% C 42,6% D 52,5% Câu 38 Cho 65,9 gam hỗn hợp gồm Na2O, Ba vào nước dư thu dung dịch X 6,72 lít khí H2 (đktc) Trung hòa dung dịch X cần dùng dung dịch chứa HCl 1M H2SO4 0,5M Lọc bỏ kết tủa, cô cạn dung dịch nước lọc thu m gam muối khan Giá trị m A 40,95 B 46,80 C 54,42 D 48,05 Câu 39 Hòa tan 1,57 gam hỗn hợp gồm Al, Zn vào 100 ml dung dịch hỗn hợp gồm AgNO3 0,1M Cu(NO3)2 0,3M Sau phản ứng xảy hoàn toàn thu chất rắn X dung dịch Y chứa hai muối Cho rắn X vào dung dịch HCl lỗng khơng thấy khí Cho lượng KOH dư vào Y, thấy lượng KOH phản ứng m gam Giá trị m A 4,80 B 7,84 C 5,60 D 6,72 Câu 40 Hỗn hợp X chứa Mg, Fe3O4 Cu (trong oxi chiếm 16% khối lượng) Cho m gam hỗn hợp X vào dung dịch chứa 2,1 mol HNO3 (lấy dư 25% so với phản ứng) thu dung dịch Y 0,16 mol khí NO Cơ cạn dung dịch Y thu 3,73m gam muối khan Giá trị m gần với giá trị sau đây? A 30 B 35 C 40 D 25 Câu 41 Hỗn hợp X gồm axit đơn chức este hai chức (đều mạch hở) Cho 0,1 mol X tác dụng tối đa với dung dịch chứa 5,2 gam NaOH, thu ancol Y 11,02 gam hỗn hợp Z gồm hai muối, có a gam muối A b gam muối B (MA < MB) Dẫn tồn Y qua bình đựng Na dư, thấy khối lượng bình tăng 2,22 gam Tỉ lệ a : b gần với giá trị sau đây? A 2,6 B 2,9 C 1,6 D 1,8 Câu 42 Cho thí nghiệm sau: (a) Đốt cháy Ag2S khơng khí (b) Điện phân dung dịch CuSO4 điện cực trơ (c) Cho mẩu Na vào dung dịch CuSO4 (d) Cho bột Cu vào lượng dư dung dịch FeCl3 (e) Nhiệt phân FeCO3 (g) Điện phân dung dịch NaCl không màng ngăn Số thí nghiệm tạo đơn chất là: A B C D Câu 43 Cho nhận định sau: (a) Trong công nghiệp, nhôm điều chế từ quặng boxit (b) Gang trắng chứa cacbon, cừng giòn dùng để luyện thép (c) Ca(OH)2 dùng làm tính cứng vĩnh cửu nước (d) Tất kim loại tác dụng với phi kim lưu huỳnh, khí clo cần phải đun nóng (e) Phương pháp điện phân dùng để điều chế phi kim H2, F2, Cl2, O2 (g) Tecmit hỗn hợp Al2O3 Fe2O3 dùng để hàn đường ray xe lửa Số nhận định A B C D Câu 44 Hòa tan hết hỗn hợp gồm 0,08 mol Fe3O4 0,18 mol Cu vào dung dịch chứa 0,12 mol NaNO3 a mol HNO3, sau kết thúc phản ứng thu dung dịch X chứa muối kim loại hỗn hợp Y gồm NO NO2 có tỉ khối so với He 9,1 Cô cạn dung dịch X, lấy phần rắn đem nung đến khối lượng khơng đổi thu rắn Z có khối lượng giảm 53,42 gam so với ban đầu Giá trị a A 1,13 B 1,12 C 1,14 D 1,15 Câu 45 X tripeptit, Y tetrapeptit (X, Y mạch hở), X phần trăm khối lượng oxi chiếm 31,527%, Y phần trăm khối lượng nitơ chiếm 20,438% Đun nóng hỗn hợp E chứa X, Y mơi trường axit thu hỗn hợp chứa 8,12 gam Gly-Gly-Ala, 10,56 gam Gly-Gly, 9,6 gam Ala-Ala; 8,76 gam Gly-Ala; 9,0 gam glyxin 7,12 gam alanin Tỉ lệ mol X Y hỗn hợp E A 4:3 B 3:1 C 2:3 D 3:5 ~5~ Câu 46 Cho đặc tính sau: (1) Là chất rắn màu trắng, vơ định hình (2) Là đồng phân xenlulozơ (3) Tác dụng với Cu(OH)2 tạo dung dịch xanh lam (4) Thành phần chứa amilozơ amilopectin (5) Thủy phân hoàn toàn cho glucozơ (6) Cho phản ứng tráng gương Số đặc tính tinh bột A B C D Câu 47 Cho m gam tinh thể Cu(NO3)2.3H2O vào dung dịch chứa NaCl thu dung dịch X Tiến hành điện phân dung dịch X điện cực trơ đến khối lượng dung dịch giảm 30,6 gam dừng điện phân Cho 11,0 gam bột Fe vào dung dịch sau điện phân, kết thúc phản ứng thu 0,09 mol khí NO (sản phẩm khử nhất) lại 3,68 gam rắn khơng tan Giá trị m A 79,86 B 72,60 C 77,44 D 82,28 Câu 48 Đun nóng 15,05 gam este X đơn chức, mạch hở với dung dịch NaOH vừa đủ thu 16,45 gam muối Y Z hai este hai chức, mạch hở (trong X, Y có số nguyên tử cacbon, Y Z 14 đvC) Thủy phân hoàn toàn hỗn hợp E chứa X, Y, Z với 300 ml dung dịch KOH 1M thu hỗn hợp chứa muối có khối lượng m gam hỗn hợp gồm ancol có số mol Giá trị m gần với giá trị sau đây? A 28,0 B 25,0 C 30,0 D 32,0 Câu 49 Đốt cháy hồn tồn m gam triglixerit X, thu CO2 có số mol nhiều H2O 0,32 mol Xà phòng hóa hồn tồn m gam X cần dùng 240 ml dung dịch NaOH 1M, thu glixerol hỗn hợp gồm hai muối axit oleic panmitic Giá trị m A 66,56 B 51,48 C 68,64 D 70,72 Câu 50 Đun nóng 21,9 gam este đơn chức X với lượng dư dung dịch NaOH có tối đa 12 gam NaOH phản ứng Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn m gam X cần dùng vừa đủ 42,56 lít O2 (đktc) Giá trị m A.26,28 B 43,80 C 58,40 D 29,20 Câu 51 Đốt cháy 3,24 gam bột Al oxi, sau thời gian thu m gam hỗn hợp rắn X Hòa tan hết X dung dịch NaOH dư, thấy thoát 896 ml khí H2 (đktc) Giá trị m A 5,80 B 5,48 C 4,76 D 5,16 Câu 52 Cho 0,2 mol bột Fe vào dung dịch X chứa đồng thời Cu(NO3)2 a mol Fe(NO3)3, thu kim loại dung dịch Y chứa muối có khối lượng khối lượng dung dịch X ban đầu (giả thiết H2O bay không đáng kể) Giá trị a A 0,100 B 0,150 C 0,050 D 0,020 Câu 53 Cho 0,2 mol hỗn hợp X gồm phenylamoni clorua, valin, glyxin tác dụng với 300 ml dung dịch HCl nồng độ a mol/l (loãng), thu dung dịch Y Dung dịch Y tác dụng vừa đủ với 500 ml dung dịch NaOH 1M Giá trị a A 1,00 B 0,50 C 0,75 D 0,25 Câu 54 Hỗn hợp X gồm amino axit Y có dạng H2N-CnH2n-COOH este Z tạo Y C2H5OH Đốt cháy hoàn toàn m gam X lượng O2 vừa đủ, thu N2; 12,32 lít CO2 (đktc) 11,25 gam H2O Giá trị m A 11,30 B 12,35 C 14,75 D 12,65 Câu 55 Hòa tan hoàn toàn 18,56 gam hỗn hợp gồm CuO, MgO Al2O3 400 ml dung dịch chứa H2SO4 0,4M HCl 1,5M thu dung dịch X Cho từ từ dung dịch NaOH 1M vào X, phụ thuộc số mol kết tủa thể tích dung dịch NaOH 1M biểu diễn theo đồ thị sau: Nếu cho từ từ dung dịch chứa Ba(OH)2 0,2M NaOH 1,2M vào dung dịch X, đến thu khối lượng kết tủa lớn nhất, lọc kết tủa đem nung đến khối lượng không đổi, thu m gam rắn khan Giá trị m A 45,355 B 50,920 C 52,915 D 47,680 Câu 56 Cho kết so sánh sau: (a) Tính axit axit axetic mạnh axit fomic ~6~ (b) Tính bazơ etylamin mạnh metylamin (c) Độ tan nước glucozơ lớn saccarozơ (d) Số đồng phân C3H8O C3H9N (e) Nhiệt độ sôi axit axetic cao ancol etylic Trong số so sánh trên, số so sánh A B C D Câu 57 Hỗn hợp X gồm CH3COOH, CH2=CHCOOC3H7, CH2=C(COOCH3)2, CH3OOC-C≡C-COOH (C17H33COO)3C3H5 Đốt cháy hoàn toàn x mol X cần dùng 1,89 mol O2, sản phẩm cháy gồm CO2 H2O dẫn qua bình đựng dung dịch H2SO4 đặc, dư thấy khối lượng bình tăng 22,32 gam Hiđro hóa hồn toàn x mol X cần dùng 0,25 mol H2 (Ni, t°) Giá trị x là: A 0,25 B 0,22 C 0,28 D 0,27 Câu 58 Cho nhận định sau: (a) Phèn chua dùng ngành thuộc da, chất làm nước đục (b) Tecmit hỗn hợp gồm Fe2O3 Al dùng để hàn đường ray xe lửa (c) Fe2O3 dùng pha chế sơn chống gỉ (d) Gang trắng chứa cacbon, cứng giòn dùng để luyện thép (e) Trong thép hàm lượng cacbon chiếm từ 0,01-2% khối lượng (f) Dung dịch Na2CO3 dùng để tẩy vết dầu mỡ bám chi tiết máy Số nhận định A B C D Câu 59 Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp gồm 0,2 mol Mg 0,2 mol FeCl3 dung dịch chứa NaNO3 HCl loãng, sau kết thúc phản ứng thu dung dịch X có khối lượng tăng 37,3 gam so với dung dịch ban đầu Dung dịch X hòa tan tối đa 3,84 gam bột Cu, khơng thấy khí Nếu cho dung dịch AgNO3 dư vào X, thấy thoát 0,02 mol khí NO (sản phẩm khử N+5), đồng thời thu m gam kết tủa Giá trị m gần với giá trị sau đây? A 152 B 164 C 156 D 160 Câu 60 Hỗn hợp X gồm ba peptit mạch hở có tổng số nguyên tử oxi 12 Đốt cháy hoàn toàn 0,12 mol X cần dùng 1,14 mol O2 thu CO2, H2O N2, số mol CO2 nhiều số mol H2O 0,12 mol Mặt khác, đun nóng 60,16 gam X với dung dịch NaOH vừa đủ, thu hỗn hợp Y gồm ba muối glyxin, alnin valin Tổng khối lượng muối alanin valin hỗn hợp Y A 15,04 B 3,76 C 7,52 D 5,00 Câu 61 Đun nóng hỗn hợp gồm 5,44 gam phenyl axetat 18,0 gam benzyl axetat với 400 ml dung dịch KOH 1M, cô cạn dung dịch sau phản ứng, thu m gam rắn khan Giá trị m A 31,24 B 32,88 C 32,16 D 30,48 Câu 62 Thổi luồng khí CO đến dư qua ống sứ chứa 5,8 gam Fe3O4 12,0 gam CuO nung nóng, sau kết thúc phản ứng, khí khỏi ống sứ hấp thụ vào nước vôi lấy dư thu m gam kết tủa Giá trị m A 25,0 B 15,0 C 10,0 D 20,0 Câu 63 Thực thí nghiệm sau: (a) Cho dung dịch Fe(NO3)2 vào dung dịch AgNO3 (b) Cho Na vào lượng dư dung dịch CuSO4 (c) Nhiệt phân NaNO3 (d) Cho bột Fe vào lượng dư dung dịch CuCl2 (e) Điện phân nóng chảy NaCl (g) Sục khí CO2 dư vào dung dịch NaAlO2 Sau kết thúc phản ứng, số thí nghiệm thu đơn chất A B C D Câu 64 Đun nóng 7,2 gam este X đơn chức với 120 ml dung dịch NaOH 1M vừa đủ, thu m gam muối Giá trị m A 10,08 B 9,84 C 8,16 D 11,28 Câu 65 Cho 18,54 gam chất hữu Y (CH3-CH(NH2)-COOCH3) tác dụng với 300 ml dung dịch KOH 1M, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu lượng chất rắn khan A 32,64 gam B 29,58 gam C 22,86 gam D 32,10 gam Câu 66 Hòa tan hết 26,64 gam hỗn hợp gồm Ba Al2O3 nước dư, thu dung dịch X 2,688 lít khí H2 (đktc) Cho 480 ml dung dịch HCl 1M vào dung dịch X, thu lượng kết tủa A 9,36 gam B 1,56 gam C 6,24 gam D 4,68 gam ~7~ Câu 67 Hòa tan hết hỗn hợp chứa 0,15 mol Mg 0,06 mol Al dung dịch HNO3 loãng, dư, kết thúc phản ứng thu dung dịch X có khối lượng tăng 5,22 gam Số mol HNO3 phản ứng A 0,48 B 0,54 C 0,60 D 0,64 Câu 68 X, Y hai este đơn chức, mạch hở Tỉ khối X so với metan 3,75 Đun nóng 13,12 gam hỗn hợp E chứa X, Y cần dùng 200 ml dung dịch NaOH 1M, thu ancol hỗn hợp chứa hai muối hai axit cacboxylic dãy đồng đẳng Phần trăm khối lượng Y có hỗn hợp E A 32,32% B 54,88% C 45,12% D 67,68% Câu 69 Cho khẳng định sau: (a) NaAl(SO4)2.12H2O, (NH4)Al(SO4)2.12H2O LiAl(SO4)2.12H2O gọi phèn nhôm (b) Hợp kim Li-Al siêu nhẹ, dùng kỹ thuật hàng khơng (c) Gang trắng cứng giòn, dùng để luyện thép (d) Sắt có huyết tố cầu (hemoglobin) máu Các nhận định A (a), (b), (c), (d) B (a), (b), (d) C (b), (c) D (b), (c), (d) Câu 70 Cho 45,0 gam tinh thể CuSO4.5H2O vào 200ml dung dịch NaCl 0,6M thu dung dịch X Tiến hành điện phân dung dịch X điện cực trơ với cường độ dòng điện I = 5A đến khối lượng dung dịch giảm 15,3 gam dừng điện phân Nhận định sau sai? A Dung dịch sau điện phân hòa tan tối đa 6,72 gam bột Fe B Nếu thời gian điện phân 6948 giây, nước bắt điện phân cực C Nhúng Mg vào dung dịch sau điện phân, kết thúc phản ứng thu 0,09 mol khí H2 D Dung dịch sau điện phân tác dụng tối đa với dung dịch chứa 7,2 gam NaOH Câu 71 Cho nhận xét sau: (a) Tinh bột xenlulozơ polisaccarit (b) Khi đun nóng dung dịch glucozơ với dung dịch AgNO3/NH3, thu kết tủa bạc trắng (c) Thủy phân đến tinh bột hay xenlulozơ thu glucozơ (d) Trong dung dịch, glucozơ fructozơ hòa tan Cu(OH)2 tạo phức xanh lam (e) Nhỏ dung dịch HNO3 đặc vào lòng trắng trứng xuất kết tủa màu vàng (f) Các tơ tổng hợp bền môi trường axit bazơ Số nhận xét A B C D Câu 72 X, Y hai este đơn chức đồng phân Tỉ khối X so với oxi 2,75 Đun nóng 17,6 gam hỗn hợp E chứa X,Y với dung dịch NaOH vừa đủ, thu hỗn hợp Z chứa hai ancol dãy đồng đẳng hỗn hợp T gồm hai muối, có a gam muối A b gam muối B (MA < MB) Dẫn tồn Z qua bình đựng Na dư, thấy khối lượng bình tăng 7,88 gam Tỉ lệ a:b gần với giá trị sau đây? A 0,7 B 1,2 C 1,3 D 0,8 Câu 73 Hòa tan hết mẩu Ba 200 ml dung dịch CuSO4 0,4M Sau phản ứng xảy hồn tồn, thu 2,24 lít H2 (đktc) m gam kết tủa Giá trị m A 26,48 B 18,64 C 28,44 D 33,10 Câu 74 Cho m gam bột Zn vào 200 ml dung dịch Fe2(SO4)3 0,2M Sau phản ứng xảy hoàn toàn, khối lượng dung dịch tăng thêm 2,78 gam so với dung dịch ban đầu Giá trị m A 7,8 B 2,6 C 5,2 D 3,9 Câu 75 Hỗn hợp X gồm ancol no, đơn chức este no, hai chức (đều mạch hở) Đốt cháy hoàn toàn 27,0 gam X cần dùng a mol O2, thu CO2 H2O có tỉ lệ mol : Mặt khác, cho 27,0 gam X tác dụng vừa đủ với 360 ml dung dịch NaOH 1M Giá trị a A 1,17 B 1,08 C 0,99 D 0,90 Câu 76 Hỗn hợp X gồm phenylamoni clorua muối clorua amin Y đơn chức Cho 20,14 gam X tác dụng tối đa với dung dịch chứa 8,0 gam NaOH (đun nóng), thu 2,688 lít khí (đktc) Cơng thức amin Y A CH3NH2 B C2H5NH2 C C3H7NH2 D C4H9NH2 ~8~ Câu 77 Hòa tan hồn tồn 3,24 gam bột Al dung dịch chứa 0,44 mol HNO3, sau kết thúc phản ứng thu khí N2 dung dịch X chứa muối có khối lượng m gam Giá trị m A 27,16 B 25,56 C 27,96 D 27,56 Câu 78 Hòa tan hồn tồn 22,7 gam hỗn hợp gồm Na, K Ba vào 400 ml dung dịch HCl 0,8M Sau phản ứng xảy hồn tồn thu 5,376 lít khí H2 (đktc) dung dịch Y Cô cạn dung dịch Y thu m gam rắn khan Giá trị m A 42,22 B 35,42 C 36,78 D 38,14 Câu 79 Hòa tan 28,16 gam hỗn hợp X gồm FeCl2 Fe(NO3)2 vào nước thu 200 ml dung dịch X Sục khí Cl2 dư vào 100 ml dung dịch X, thu dung dịch Y chứa 17,275 gam muối Nếu cho dung dịch HCl dư vào 100 ml dung dịch X lại, thu V lít khí NO (sản phẩm khử N+5; đo đktc) Các phản ứng xảy hoàn toàn Giá trị V A 1,344 B 0,896 C 0,672 D 0,448 Câu 80 Hỗn hợp X gồm O2 O3 có tỉ khối so với H2 18,24 Hỗn hợp Y gồm glyxin alanin có tỉ khối so với H2 40,3 Đốt cháy hồn tồn V1 lít Y cần dùng V2 lít X, sản phẩm cháy gồm CO2, H2O N2 Các khí đo điều kiện nhiệt độ áp suất Tỉ lệ V : V2 A : B : C : D : Câu 81 Hỗn hợp X gồm ancol đơn chức, este đơn chức este hai chức; phân tử chất chứa loại nhóm chức Đốt cháy hồn tồn 17,28 gam X thu 39,6 gam CO2 9,36 gam H2O Mặt khác, đun nóng 17,28 gam X với dung dịch NaOH vừa đủ, thu hỗn hợp Y gồm hai ancol thuộc dãy đồng đẳng ancol metylic hỗn hợp Z gồm muối Đốt cháy hoàn toàn Z cần dùng 0,75 mol O2, thu CO2, 5,04 gam H2O 12,72 gam Na2CO3 Phần trăm khối lượng este đơn chức hỗn hợp X A 13,9% B 70,6% C 42,4% D 28,2% Câu 82 Hóa hoàn toàn 19,98 gam hỗn hợp X gồm ba este no, mạch hở thể tích chiếm 3,36 lít (đktc) Mặt khác, đun nóng 19,98 gam X với dung dịch NaOH vừa đủ, thu hỗn hợp Y gồm hai ancol nguyên tử cacbon 22,06 gam hỗn hợp Z gồm hai muối hai axit có mạch khơng phân nhánh Đốt cháy hồn tồn Y, thu 5,6 lít khí CO2 (đktc) 8,28 gam H2O Phần trăm khối lượng este có khối lượng phân tử lớn hỗn hợp X A 52,3% B 43,4% C 28,9% D 38,2% Câu 83 Thực thí nghiệm sau: (b) Đốt cháy Ag2S oxi dư (a) Nhiệt phân muối NaHCO3 (c) Nhiệt phân muối Fe(NO3)3 (d) Cho dung dịch NaI vào dung dịch FeCl3 (e) Cho Na2O vào nước (g) Cho bột Fe vào lượng dư dung dịch AgNO3 (i) Cho Ba vào dung dịch CuSO4 dư (h) Cho Al(OH)3 vào dung dịch NaOH dư Sau kết thúc phản ứng, số thí nghiệm tạo đơn chất A B C D Câu 84 Hỗn hợp X gồm ba peptit mạch hở có tổng số nguyên tử oxi 15 Khi thủy phân hoàn toàn peptit thu glyxin, alanin valin Đốt cháy hoàn toàn 36,47 gam X cần dùng 1,7475 mol O2, thu CO2, H2O N2 Mặt khác, đun nóng 36,47 gam X với dung dịch NaOH vừa đủ, thu 55,07 gam muối Phần trăm khối lượng peptit có khối lượng phân tử lớn hỗn hợp X A 55,8% B 79,8% C 62,4% D 72,4% Câu 85 Cho 17,12 gam hỗn hợp X gồm Mg, Fe FeCO3 vào dung dịch HCl loãng dư, thu 8,96 lít (đktc) hỗn hợp khí có tỉ khối so với H2 3,1 Mặt khác hòa tan hoàn toàn 17,12 gam X dung dịch chứa 0,89 mol NaHSO4 0,17 mol HNO3, thu dung dịch Y chứa muối trung hòa 3,584 lít (đktc) hỗn hợp khí Z gồm CO2, N2O, NO H2 Cho dung dịch NaOH dư vào Y (không có oxi), thu 29,34 gam kết tủa Các phản ứng xảy hoàn toàn Phần trăm khối lượng NO hỗn hợp khí Z A 33,6% B 44,8% C 32,8% D 33,7% Câu 86 Hỗn hợp X gồm Fe(NO3)2, Fe(NO3)3, Cu(NO3)2 AgNO3 (trong nguyên tố nitơ chiếm 13,944% khối lượng) Nhiệt phân 30,12 gam X, thu rắn Y Thổi luồng khí CO dư qua Y nung nóng, thu m gam rắn Z Các phản ứng xảy hoàn toàn Giá trị m ~9~ A 10,28 B 11,22 C 25,92 D 11,52 Câu 87 Chia 200 ml dung dịch X chứa AlCl3 (x mol) Al2(SO4)3 (y mol) thành hai phần Phần tác dụng với dung dịch chứa 36,0 gam NaOH, thu 17,16 gam kết tủa Phần tác dụng với dung dịch BaCl2 (dùng dư), thu 55,92 gam kết tủa Các phản ứng xảy hoàn toàn Tỉ lệ x : y A : B : C : D : Câu 88 Đốt cháy hoàn toàn a mol triglixerit X, thu x mol CO2 y mol H2O với x = y + 4a Nếu thủy phân hoàn toàn X, thu hỗn hợp gồm glixerol, axit oleic axit stearic Số nguyên tử hiđro (H) X A 106 B 102 C 108 D 104 Câu 89 Sục 6,72 lít khí CO2 (đktc) vào 400 ml dung dịch Ca(OH)2 aM, sau phản ứng xảy hoàn toàn, thu dung dịch X kết tủa Y Cho từ từ dung dịch NaOH 1M vào X đến kết tủa thu lớn dùng 120 ml Giá trị a A 0,45 B 0,50 C 0,60 D 0,65 Câu 90 Hợp chất hữu X (no, đa chức, mạch hở) có cơng thức phân tử C7H12O4 Cho 0,2 mol X tác dụng vừa đủ với 400 ml dung dịch KOH 1M, thu chất hữu Y 42,0 gam hỗn hợp muối Công thức cấu tạo thu gọn X A CH3OOC-[CH2]2-OOCC2H5 B CH3COO-[CH2]2-COOC2H5 C CH3COO-[CH2]2-OOCC2H5 D CH3COO-[CH2]2-OOCC3H7 Câu 91 Đốt cháy hoàn tồn ancol X (no, hai chức, mạch hở) số mol H2O sinh số mol O2 phản ứng Nếu đun nóng X với CuO (dùng dư) đến phản ứng xảy hoàn toàn, thu chất hữu Y tạp chức Nhận định sau đúng? A X có cơng thức phân tử C2H6O2 B X hòa tan Cu(OH)2 tạo phức xanh lam C X có tên gọi 2-metylpropan-1,2-điol D Trong X chứa nhóm -CH2- Câu 92 Hòa tan hoàn toàn 7,98 gam hỗn hợp gồm Mg Al dung dịch chứa a mol H2SO4, sau kết thúc phản ứng, thu 8,96 lít khí H2 (đktc) dung dịch X Cho từ từ dung dịch NaOH 1M vào X, phụ thuộc số mol kết tủa thể tích dung dịch NaOH 1M biểu diễn theo đồ thị sau: Giá trị a A 0,42 B 0,44 C 0,48 D 0,45 Câu 93 Cho phát biểu sau: (a) Oxi hóa hồn tồn glucozơ nước brom, thu axit gluconic (b) Chất béo gọi chung triglixerit hay triaxylglixerol (c) Phân tử xenlulozơ có cấu trúc mạch phân nhánh (d) Ở nhiệt độ thường, axit glutamic chất lỏng làm quì tím hóa đỏ (e) Protein polipeptit cao phân tử có phân tử khối từ vài chục đến vài triệu (g) Các amin dạng khí tan tốt nước Số phát biểu A B C D Câu 94 Tiến hành điện phân dung dịch chứa 43,24 gam hỗn hợp gồm MSO4 NaCl điện cực trơ, màng ngăn xốp với cường độ dòng điện khơng đổi, sau thời gian t giây, nước bắt đầu điện phân hai cực, thấy khối lượng catot tăng so với ban đầu; đồng thời anot khí tích 4,48 lít (đktc) Nếu thời gian điện phân 2t giây, khối lượng dung dịch giảm 25,496 gam Kim loại M A Ni B Cu C Fe D Zn ~ 10 ~ Câu 886 Hỗn hợp E gồm hai este X, Y mạch hở; este X đơn chức có phần trăm khối lượng oxi chiếm 37,209% Đun nóng 18,48 gam E với dung dịch KOH vừa đủ, thu m gam muối 0,2 mol ancol Z (no, đơn chức) Giá trị m A 23,28 gam B 20,08 gam C 22,88 gam D 26,08 gam Câu 887 Cho từ từ đến dư dung dịch NaOH vào dung dịch chứa a mol H2SO4 b mol Al2(SO4)3, phản ứng biểu diễn theo đồ thị sau: Tỉ lệ a : b A : B : C : D : Câu 888 Nung nóng 41,38 gam hỗn hợp gồm Al, Al2O3, Fe2O3 Fe3O4 khí trơ đến phản ứng xảy hồn toàn, thu hỗn hợp rắn X Cho toàn X vào dung dịch NaOH lỗng dư, thấy a mol khí H2; đồng thời thu dung dịch Y 15,68 gam rắn khơng tan Sục khí CO2 dư vào Y, thu 40,04 gam kết tủa Giá trị a A 0,05 B 0,04 C 0,02 D 0,03 Câu 889 Đốt cháy 19,04 gam hỗn hợp gồm Mg Fe 5,6 lít (đktc) hỗn hợp khí gồm O2 Cl2, thu 32,50 gam rắn X (khơng thấy khí ra) Cho tồn X vào dung dịch chứa 0,8 mol HCl loãng, thu a mol khí H2 dung dịch Y Cho dung dịch NaOH dư vào Y, lấy kết tủa, nung khơng khí đến khối lượng khơng đổi, thu 28,0 gam rắn khan Nếu cho dung dịch AgNO3 dư vào Y, thu khí NO (sản phẩm khử N+5) 162,54 gam kết tủa Giá trị a A 0,18 B 0,12 C 0,16 D 0,14 Câu 890 X, Y (MX < MY) hai peptit mạch hở có tổng số liên kết peptit 9; phân tử peptit có số nguyên tử oxi khơng nhỏ Đun nóng 31,99 gam hỗn hợp E chứa X Y với dung dịch NaOH vừa đủ, thu hỗn hợp Z gồm ba muối glyxin, alanin valin Đốt cháy toàn Z cần dùng 1,2675 mol O2, thu Na2CO3 2,2 mol hỗn hợp gồm CO2, H2O, N2 Số nguyên tử hiđro (H) có peptit Y A 30 B 32 C 36 D 34 Câu 891 Cho cặp chất rắn với khối lượng chất ba cặp gồm: CrO3 + CaCO3; CaCO3 + KHCO3; KHCO3 + CrO3 đánh số ngẫu nhiên (1), (2) (3) Thực ba thí nghiệm sau: – Cho 10 gam (1) vào dung dịch H2SO4 loãng dư, thu dung dịch có khối lượng giảm x gam – Trộn 10 gam (2) 10 gam (3) cho vào dung dịch H2SO4 loãng dư, thu dung dịch có khối lượng giảm y gam – Trộn 10 gam (1) 10 gam (3) cho vào dung dịch H2SO4 lỗng dư, thu dung dịch có khối lượng giảm 2x gam Các phản ứng xảy hoàn toàn, nước bay không đáng kể Biểu thức liên hệ x y A x = 2y B y = 3x C 2x = 3y D y = 2x Câu 892 Hợp chất hữu X mạch hở có công thức phân tử C5H8O5 Thực sơ đồ chuyển hóa sau (đúng tỉ lệ mol chất) (1) X + 2NaOH → 2Y + Z; (2) Z + T → P (C3H8O2NCl) (Trong môi trường HCl) Nhận xét sau đúng? A X có cơng thức cấu tạo CH3-OOC-CH(OH)-COO-CH3 B Y có mạch cacbon phân nhánh C Đun nóng Z với H2SO4 170°C, thu anken D Y T có số nguyên tử cacbon Câu 893 Hỗn hợp X gồm ba este no, mạch hở có công thức phân tử, phân tử este chứa loại nhóm chức Đun nóng 30,66 gam X với dung dịch NaOH vừa đủ, thu hỗn hợp Y gồm ba ancol không đồng ~ 97 ~ phân 32,62 gam hỗn hợp Z gồm hai muối, có a gam muối A b gam muối B (MA < MB) Đốt cháy toàn Y cần dùng 0,72 mol O2, thu CO2 13,68 gam H2O Tỉ lệ gần a : b A 1,2 B 0,4 C 1,6 D 0,8 Câu 894 Hỗn hợp X gồm Mg, Al, Al(NO3)3 MgCO3 (trong oxi chiếm 41,618% khối lượng) Hòa tan hết 20,76 gam X dung dịch chứa 0,48 mol H2SO4 x mol HNO3, kết thúc phản ứng thu dung dịch Y chứa muối trung hòa có khối lượng 56,28 gam 4,48 lít (đktc) hỗn hợp khí Z gồm CO2, N2, H2 Cho dung dịch NaOH dư vào Y, thu 13,34 gam kết tủa Giá trị x A 0,04 B 0,06 C 0,08 D 0,02 Câu 895 Cho lượng Ba vào 200 ml dung dịch Al2(SO4)3 0,2M CuSO4 0,3M Sau phản ứng xảy hoàn toàn, thu 4,48 lít khí H2 (đktc) m gam kết tủa Giá trị m A 55,60 gam B 58,72 gam C 54,06 gam D 50,94 gam Câu 896 Cho 22,24 gam hỗn hợp X gồm trimetylamin lysin tác dụng với dung dịch HCl loãng dư, thu 33,92 gam muối Nếu cho 22,24 gam X tác dụng với dung dịch KOH dư, thu m gam muối Giá trị m A 22,08 gam B 34,40 gam C 14,72 gam D 20,16 gam Câu 897 Đốt cháy hoàn toàn amin no, mạch hở (X) lượng khơng khí vừa đủ, thu 10,56 gam CO2; 5,76 gam H2O 36,736 lít khí N2 (đktc) Biết khơng khí gồm nitơ oxi, oxi chiếm 20% thể tích khơng khí Tổng số nguyên tử amin (X) A 20 B 24 C 22 D 18 Câu 898 Cho 10,56 gam hỗn hợp rắn gồm Mg MgCO3 vào dung dịch HNO3 loãng, dư Kết thúc phản ứng, thu chất khí dung dịch X Cho dung dịch NaOH dư vào X, thu 13,92 gam kết tủa Cô cạn dung dịch X, thu lượng muối khan A 40,32 gam B 38,72 gam C 37,92 gam D 37,12 gam Câu 899 Hỗn hợp X gồm C6H12O6 C12H22O11 Hỗn hợp Y gồm HCOOCH3 CH2(COOCH3)2 Đốt cháy hoàn toàn 14,46 gam hỗn hợp E chứa X Y cần dùng 0,5 mol O2, sản phẩm cháy gồm CO2 H2O dẫn qua nước vôi lấy dư, thu dung dịch có khối lượng giảm m gam so với dung dịch ban đầu Giá trị m A 19,54 gam B 17,86 gam C 18,46 gam D 19,00 gam Câu 900 Cho từ từ dung dịch HCl 1M đến dư vào 200 ml dung dịch X chứa Na2CO3 NaHCO3 Phản ứng biểu diễn theo đồ thị sau: Nếu cho từ từ 200 ml dung dịch X vào 175 ml dung dịch HCl 1M, thu V lít khí CO2 (đktc) Giá trị V A 3,920 lít B 2,800 lít C 2,128 lít D 1,232 lít Câu 901 Cho 5,6 gam bột Fe vào 200 ml dung dịch hỗn hợp gồm Cu(NO3)2 0,2M H2SO4 0,5M Sau phản ứng xảy hoàn toàn, thu dung dịch X rắn Y Biết khí NO sản phẩm khử N+5 Nhận định sau đúng? A Dung dịch X chứa ion Fe2+, Cu2+, NO3-, SO42- B Dung dịch X hòa tan bột Cu C Rắn Y gồm Cu Fe D Dung dịch X chứa ion Fe2+, NO3-, SO42- ~ 98 ~ Câu 902 Hợp chất hữu X có cơng thức phân tử C8H6O4, phân tử có chứa vòng benzen Lấy mol X tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 đun nóng (dư) thu mol Ag Đun nóng mol X với dung dịch chứa mol NaOH lỗng, cạn dung dịch sau phản ứng, thu m gam rắn Giá trị m A 272 B 308 C 290 D 254 Câu 903 Cho 60 gam tinh thể CuSO4.5H2O vào dung dịch NaCl, thu dung dịch X Tiến hành điện phân dung dịch X điện cực trơ, màng ngăn xốp đến khối lượng dung dịch giảm 24,88 gam dừng điện phân, thu dung dịch Y chứa hai chất tan anot V lít khí (đktc) Nhúng Mg vào Y, kết thúc phản ứng, thấy khối lượng Mg giảm 3,36 gam Giá trị V A 4,032 lít B 3,584 lít C 3,920 lít D 3,808 lít Câu 904 Hỗn hợp X gồm este Y (H2N-R-COOC2H5) hai peptit mạch hở có tổng số liên kết peptit Đun nóng 43,04 gam X cần dùng dung dịch chứa 0,5 mol NaOH, thu 9,66 gam ancol Z 51,58 gam hỗn hợp T gồm ba muối glyxin, alanin valin Phần trăm khối lượng muối alanin hỗn hợp T A 28,0% B 34,4% C 19,4% D 40,9% Câu 905 Hòa tan hết 31,47 gam hỗn hợp X gồm Al, Zn, ZnCO3 Al(NO3)3 dung dịch chứa 0,585 mol H2SO4 0,09 mol HNO3, kết thúc phản ứng, thu dung dịch Y chứa 79,65 gam muối trung hòa 4,032 lít (đktc) hỗn hợp khí Z gồm CO2, N2, H2 Cho dung dịch NaOH dư vào Y, thấy lượng NaOH phản ứng 76,4 gam Phần trăm khối lượng Zn đơn chất trrong hỗn hợp X A 39,2% B 35,1% C 43,4% D 41,3% Câu 906 Hỗn hợp E chứa este mạch hở, phân tử este chứa loại nhóm chức gồm este X (CnH2nO2), este Y (CnH2n-2O2) este Z (CmH2m-2O4) Đun nóng 11,28 gam E với dung dịch NaOH vừa đủ, thu hỗn hợp T chứa ancol no 12,08 gam hỗn hợp muối Đốt cháy toàn T cần dùng 0,295 mol O2, thu CO2 5,76 gam H2O Phần trăm khối lượng X E A 15,60% B 7,8% C 18,08% D 9,04% Câu 907 Hỗn hợp X gồm glyxin, valin, lysin axit glutamic; tỉ lệ khối lượng nitơ oxi : 15 Cho 29,68 gam X tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl, thu dung dịch Y Dung dịch Y tác dụng vừa đủ dung dịch chứa 0,32 mol NaOH 0,3 mol KOH, cô cạn dung dịch sau phản ứng, thu m gam muối khan Giá trị m A 59,07 B 60,04 C 59,80 D 61,12 Câu 908 Tiến hành hai thí nghiệm sau: Thí nghiệm 1: Cho m gam bột Fe (dùng dư) vào V1 lít dung dịch Cu(NO3)2 1M Thí nghiệm 2: Cho m gam bột Fe (dùng dư) vào V2 lít dung dịch AgNO3 0,5M Sau phản ứng xảy hoàn toàn, khối lượng chất rắn thu hai thí nghiệm Biểu thức liên hệ V1 V2 A V1 = 5V2 B V1 = 2V2 C V1 = 10V2 D V1 = V2 Câu 909 Hỗn hợp X gồm ancol no, đơn chức axit cacboxylic no, hai chức (đều mạch hở) Đốt cháy hoàn toàn 0,25 mol X cần dùng 0,425 mol O2, thu CO2 H2O Mặt khác đun nóng 0,25 mol X có mặt H2SO4 đặc làm xúc tác thấy chúng phản ứng vừa đủ với (hiệu suất phản ứng đạt 100%) thu 12,5 gam hỗn hợp Y gồm hai sản phẩm hữu Z T (MZ > MT) Phần trăm khối lượng Z hỗn hợp Y A 52,8% B 48,6% C 47,2% D 51,4% Câu 910 Este X no, hai chức, mạch hở; phân tử chứa loại nhóm chức có đặc điểm sau: Ðốt cháy hồn tồn X, thu CO2 có số mol với số mol O2 phản ứng Thủy phân hồn tồn X mơi truờng axit thu chất Y; chất Z chất T Biết Y Z nguyên tử cacbon cho phản ứng tráng gương Phát biểu không A Trong X chứa hai nhóm –CH3 B Ở điều kiện thường, chất T có khả hòa tan Cu(OH)2 C Chất X có mạch cacbon khơng phân nhánh D Chất T tác dụng với NaHCO3 thấy khí khơng màu Câu 911 Cho m gam hỗn hợp gồm Na, Na2O, Al Al2O3 vào nước dư, thu a mol khí H2 dung dịch X Cho từ từ đến dư dung dịch HCl 1M vào X, phụ thuộc số mol kết tủa thể tích dung dịch HCl 1M biểu diễn theo đồ thị sau: ~ 99 ~ Giá trị m A 21,00 B 33,24 C 32,16 D 23,40 Câu 912 Hóa hồn tồn 24,88 gam hỗn hợp X gồm hai este đơn chức thể tích thể tích 5,6 gam N2 (đo điều kiện áp suất nhiệt độ) Đun nóng 24,88 gam X với dung dịch KOH vừa đủ, thu ancol Y 37,8 gam hỗn hợp Z gồm muối Dẫn tồn Y qua bình đựng Na dư, thấy khối lượng bình tăng 3,54 gam Phần trăm khối lượng este có khối lượng phân tử lớn X A 31,35% B 41,80% C 58,20% D 38,65% Câu 913 Tiến hành điện phân dung dịch chứa m gam hỗn hợp gồm CuSO4 KCl điện cực trơ, màng ngăn xốp với cường độ dòng điện khơng đổi, sau thời gian t giây, anot thoát 3,136 lít hỗn hợp khí Nếu tiếp tục điện phân với thời gian 2t giây dừng điện phân, lấy catot cân lại thấy khối lượng tăng 11,52 gam; đồng thời thu thêm 13,44 lít hỗn hợp khí hai cực Các khí đo đktc Giá trị m A 35,82 B 38,16 C 37,74 D 40,72 Câu 914 Cho phát biểu sau: (a) Thạch cao sống thường đúc tượng, làm phấn viết bảng, bó bột gãy xương (b) Phương pháp làm mềm tính cứng nước cứng tạm thời cách đun nóng (c) Nhơm kim loại phổ biến vỏ trái đất (d) Phương pháp phổ biến dùng để chống ăn mòn kim loại bảo vệ bề mặt bảo vệ điện hóa (e) Natri hiđrocacbonat dùng y học, chế tạo nước giải khát (g) Bột Al2O3 có độ cứng cao dùng vật liệu mài Số phát biểu A B C D Câu 915 Nung nóng 61,84 gam hỗn hợp gồm Al Fe3O4 khí trơ, sau thời gian thu hỗn hợp rắn X Nghiền nhỏ trộn X chia thành phần Phần cho vào dung dịch NaOH dư, thu 0,18 mol khí H2 23,6 gam rắn không tan Phần cho vào dung dịch chứa HCl lỗng, thu 0,25 mol khí H2 dung dịch Y Cho dung dịch AgNO3 dư vào Y, thấy 0,03 mol khí NO (sản phẩm khử N+5) thu m gam kết tủa Giá trị gần m A 240 B 230 C 235 D 225 Câu 916 Cho m gam hỗn hợp E chứa ba peptit mạch hở gồm X (x mol), Y (y mol) Z (z mol); tổng số nguyên tử oxi ba peptit 12 Đốt cháy hoàn toàn x mol X y mol Y z mol Z thu CO2 có số mol nhiều H2O a mol Cho m gam E tác dụng với dung dịch NaOH vừa đủ, thu 55,74 gam hỗn hợp T gồm ba muối glyxin, alalin valin Nếu cho m gam E tác dụng với dung dịch HCl loãng dư, thu 63,57 gam muối Phần trăm khối lượng peptit có khối lượng phân tử lớn hỗn hợp E A 43,26% B 37,08% C 49,4% D 32,58% Câu 917 Cho 26,66 gam hỗn hợp E chứa peptit mạch hở gồm X (x mol), Y (y mol), Z (z mol) Đốt cháy hoàn toàn x mol X y mol Y z mol Z thu 0,3 mol CO2 Đun nóng 26,66 gam E với dung dịch NaOH vừa đủ, thu 38,13 gam hỗn hợp T gồm muối alpha amino axit có dạng H2NCnH2nCOOH Phần trăm khối lượng peptit có phân tử khối lớn E A 24% B 28% C 26,8% D 30% Câu 918 Tiến hành thí nghiệm sau: (a) Cho dung dịch chứa 4a mol NaOH vào dung dịch chứa a mol AlCl3 ~ 100 ~ (b) Cho dung dịch chứa a mol Fe(NO3)2 vào dung dịch chứa a mol AgNO3 (c) Sục khí CO2 đến dư vào dung dịch NaAlO2 (d) Cho a mol Cu vào dung dịch chứa a mol Fe2(SO4)3 (e) Cho dung dịch chứa a mol NaOH vào dung dịch chứa a mol Ca(HCO3)2 (g) Cho Fe3O4 vào dung dịch HNO3 lỗng, dư Sau phản ứng xảy hồn tồn, số thí nghiệm thu dung dịch chứa hai muối là: A B C D Câu 919 Hòa tan hồn tồn 28,96 gam hỗn hợp E gồm Fe, Cu, Fe3O4 MgO dung dịch chứa NaNO3 x mol H2SO4, sau kết thúc phản ứng, thu dung dịch X chứa muối sunfat kim loại 0,2 mol hỗn hợp Y gồm hai khí khơng màu, có khí hóa nâu Tỉ khối Y so với H2 12,2 Trong điều kiện khơng có O2, cho Ba(OH)2 dư vào X thu 192,64 gam kết tủa Giá trị x là: A 0,64 B 0,58 C 0,68 D 0,54 Câu 920 Đun nóng 0,1 mol hỗn hợp X gồm hai este no, mạch hở với lượng dư dung dịch AgNO3 NH3, thu 43,2 gam Ag Mặt khác cho 0,1 mol X tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH, thu hỗn hợp Y gồm hai ancol nguyên tử C 16,88 gam hỗn hợp Z gồm hai muối hai axit Đốt cháy hoàn toàn Y cần dùng 0,29 mol O2 Phần trăm khối lượng este có khối lượng phân tử lớn X là: A 51,77% B 55,58% C 43,24% D 47,96% Câu 921 Hòa tan hết 11,44 gam hỗn hợp gồm Ca, CaO, Mg MgO dung dịch HCl loãng dư, thu 3,36 lít khí H2 (đktc) dung dịch X có chứa 14,25 gam MgCl2 Đem cô cạn dung dịch X thu lượng muối khan A 31,02 gam B 29,79 gam C 30,12 gam D 29,97 gam Câu 922 Đốt cháy hoàn toàn m gam chất béo X lượng oxi vừa đủ, thu 290,4 gam CO2 114,48 gam H2O Mặt khác đun nóng 2m gam X với dung dịch NaOH vừa đủ, thu dung dịch chứa natri panmitat, natri stearat x gam glixerol Giá trị x A 13,80 B 22,08 C 27,60 D 11,04 Câu 923 Đốt cháy hoàn toàn chất hữu X no, đơn chức, mạch hở, thành phần chứa C, H, O thu CO2 có số mol số mol O2 phản ứng Biết X cho phản ứng tráng gương Số chất X thỏa mãn tính chất A B C D Câu 924 Cho hỗn hợp gồm axit axetic axit ađipic tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH 12,8% thu dung dịch X nồng độ phần trăm natri axetat 5,363% Nồng đồ phần trăm muối lại A 18,64% B 15,18% C 17,26% D 16,08% Câu 925 Hòa tan hết hỗn hợp gồm Na Al2O3 vào nước dư, thu V lít khí H2 (đktc) dung dịch X Cho từ từ dung dịch HCl dư vào X, phụ thuộc số mol kết tủa số mol HCl biểu diễn theo đồ thị sau: Giá trị V A 3,360 B 2,688 C 5,376 D 6,720 Câu 926 Hòa tan hết hỗn hợp gồm Ba Na vào 400 ml dung dịch FeCl3 x (mol/l) CuCl2 y (mol/l) Sau phản ứng xảy hồn tồn, thấy 4,032 lít khí H2 (đktc); đồng thời thu dung dịch X chứa hai muối 15,24 gam kết tủa Tỉ lệ x : y A : B : C : D : Câu 927 Tiến hành điện phân dung dịch chứa x mol Cu(NO3)2 y mol NaCl điện cực trơ, với cường độ dòng điện khơng đổi I = 5A thời gian 5790 giây dừng điện phân Cho 0,25 mol bột Fe vào dung dịch sau điện phân, kết thúc phản ứng, thấy 0,045 mol khí NO (sản phẩm khử N+5); đồng thời lại 10,86 gam rắn không tan Tỉ lệ x : y gần với giá trị sau đây? A 1,80 B 1,90 C 1,75 D 1,95 ~ 101 ~ Câu 928 Tiến hành thí nghiệm sau: (a) Sục khí etilen vào dung dịch KMnO4 lỗng (b) Cho Cu(OH)2 vào dung dịch saccarozơ (c) Sục khí metylamin vào dung dịch HCl (d) Sục khí axetilen vào dung dịch Br2 CCl4 (e) Cho dung dịch glucozơ vào dung dịch AgNO3 NH3 dư, đun nóng (g) Cho ancol metylic qua bình đựng Na Trong thí nghiệm trên, số thí nghiệm có xảy phản ứng oxi hóa – khử A B C D Câu 929 X, Y hai hiđrocacbon thuộc dãy đồng đẳng ankan anken ankin Đốt cháy hoàn toàn 4,16 gam hỗn hợp chứa X Y, sản phẩm cháy dẫn qua dung dịch Ca(OH)2, thu 12,0 gam kết tủa; đồng thời khối lượng dung dịch tăng 7,52 gam Công thức X, Y B C2H4 C3H6 C C2H2 C3H4 D C3H8 C4H10 A C2H6 C3H8 Câu 930 Hỗn hợp E gồm este X (C2H4O2) este đa chức Y (C5H8O4) mạch hở Đun nóng m gam E với dung dịch NaOH vừa đủ, thu (m – 7,68) gam hỗn hợp Z gồm hai ancol đơn chức (m + 1,12) gam hỗn hợp T gồm hai muối Giá trị m A 19,92 B 19,20 C 20,64 D 17,76 Câu 931 Tiến hành thí nghiệm sau: (a) Cho Mg vào lượng dư dung dịch FeCl3 (b) Cho Ba vào dung dịch CuSO4 (c) Điện phân dung dịch CuSO4 điện cực trơ (d) Thổi luồng khí NH3 qua ống sứ chứa CuO nung nóng (e) Nhiệt phân NaNO3 (g) Cho dung dịch Fe(NO3)2 vào dung dịch AgNO3 Số thí nghiệm thu kim loại A B C D Câu 932 Hỗn hợp X gồm ba peptit mạch hở, không đồng phân nhau; phân tử peptit có số ngun tử cacbon gấp đơi số ngun tử oxi Đun nóng 0,1 mol X (có khối lượng m gam) với dung dịch NaOH vừa đủ, thu hỗn hợp Y gồm hai muối glyxin alanin Đốt cháy hoàn toàn Y cần dùng vừa đủ 1,2225 mol O2, thu CO2, H2O, N2 Na2CO3 Giá trị m gần với giá trị sau đây? A 30 B 28 C 26 D 32 Câu 933 Nung nóng hỗn hợp gồm Al FeO khí trơ, đến phản ứng xảy hồn toàn, thu rắn X Chia rắn X làm phần Phần cho vào dung dịch NaOH dư, thấy lượng NaOH phản ứng 4,8 gam, thu 16,56 hỗn hợp rắn không tan Phần cho vào dung dịch HCl loãng (lấy dư 20% so với phản ứng), thu dung dịch Y Cho dung dịch AgNO3 dư vào Y, kết thúc phản ứng, thu khí NO (sản phẩm khử N+5) m gam kết tủa Giá trị gần m A 176 B 170 C 172 D 174 Câu 934 Đốt cháy hoàn toàn 33,36 gam hỗn hợp X gồm este đơn chức este đa chức mạch hở cần dùng 1,84 mol O2 Mặt khác đun nóng 33,36 gam X với dung dịch NaOH vừa đủ, thu hỗn hợp Y gồm hai muối hai axit nguyên tử cacbon hỗn hợp Z gồm hai ancol no có số ngun tử cacbon Dẫn tồn Z qua bình đựng Na dư, thấy khối lượng bình tăng 14,5 gam Nếu đốt cháy hoàn toàn Y cần dùng 1,03 mol O2, thu Na2CO3 1,5 mol hỗn hợp gồm CO2 H2O Số nguyên tử hiđro (H) có este đa chức A 14 B 12 C 16 D 18 Câu 935 Cho m gam P2O5 vào dung dịch chứa 0,1 mol NaOH 0,05 mol KOH, thu dung dịch X Cô cạn X, thu 12,92 gam hỗn hợp rắn khan Giá trị m A 7,35 B 8,82 C 6,39 D 10,65 Câu 936 Cho 0,3 mol hỗn hợp gồm Al, AlCl3 Al(OH)3 vào dung dịch HCl, thu dung dịch X Cho dung dịch NaOH 1M vào X, phụ thuộc số mol kết tủa thể tích dung dịch NaOH 1M biểu diễn theo đồ thị sau: ~ 102 ~ Giá trị x là: A 1,20 B 0,96 C 0,72 D 1,32 Câu 937 Cho hỗn hợp X gồm tripanmitin, triolein tristearin Đốt cháy hoàn toàn 0,05 mol X, thu 123,64 gam CO2 47,34 gam H2O Nếu xà phòng hóa 65,67 gam X với dung dịch KOH dư, thu m gam muối Giá trị m A 74,67 B 71,37 C 78,27 D 67,77 Câu 938 Dung dịch X chứa glucozơ, fructozơ saccarozơ có nồng độ mol Đun nóng 300 ml dung dịch X với dung dịch H2SO4 lỗng (dùng dư), lấy tồn sản phẩm hữu sau phản ứng tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3/NH3 thu 38,88 gam Ag Nồng độ glucozơ 300 ml A 0,40 B 0,30 C 0,15 D 0,20 Câu 939 Thực thí nghiệm sau: (a) Cho dung dịch HCl dư vào dung dịch muối mononatri gluconat (b) Thủy phân hoàn tồn peptit (C6H11O4N3) dung dịch NaOH dư, đun nóng (c) Đun nóng phenyl axetat với dung dịch NaOH dư (d) Cho phenol đến dư vào dung dịch Na2CO3 (e) Cho dung dịch NaOH đến dư vào dung dịch phenyl amoni clorua, đun nóng Sau kết thúc phản ứng, số thí nghiệm thu dung dịch chứa muối A B C D Câu 940 Cho hỗn hợp X gồm hai chất Y, Z đồng phân có cơng thức phân tử C4H12O2N2 Cho 19,2 gam hỗn hợp X tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu m gam hỗn hợp T chứa hai muối hai amino axit nguyên tử C hỗn hợp khí gồm hai amin có tỉ khối so với H2 19,875 Phần trăm khối lượng muối có khối lượng phân tử nhỏ T A 59,29% B 34,00% C 30,03% D 63,19% Câu 941 Cho 29,76 gam hỗn hợp X gồm Fe2O3, FeO Cu vào 400 ml dung dịch HCl 2M, thu dung dịch Y lại m gam rắn không tan Cho dung dịch AgNO3 dư vào Y, thu 0,05 mol khí NO (sản phẩm khử N+5) 124,52 gam kết tủa Phản ứng xảy hoàn toàn Giá trị m A 5,12 B 7,04 C 5,76 D 7,68 Câu 942 Hòa tan hoàn toàn 37,22 gam hỗn hợp X gồm Ba, BaO, Al Al2O3 vào nước dư, thu 3,584 lít khí (đktc) H2 dung dịch Y Cho dung dịch H2SO4 dư vào Y, thu 41,94 gam kết tủa Nếu hấp thụ hồn tồn 0,3 mol khí CO2 vào Y, thu m gam kết tủa dung dịch Z chứa chất tan Giá trị m A 42,36 B 30,54 C 44,82 D 34,48 Câu 943 Hỗn hợp X gồm hai este đơn chức, không tham gia phản ứng tráng gương không chứa nhóm chức khác Đốt cháy hồn tồn 19,94 gam X cần dùng 0,805 mol O2, thu CO2 11,34 gam H2O Mặt khác, 15,94 gam X tác dụng vừa đủ với 215 ml dung dịch NaOH 1M, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu rắn Y gồm hai muối Phần trăm khối lượng muối có khối lượng phân tử lớn Y A 10,63% B 9,48% C 11,34% D 11,39% Câu 944 Có nhận định sau: (a) Thủy phân hoàn toàn peptit C5H10O3N2, thu glyxin alanin có tỉ lệ mol : (b) Đun nóng ancol C3H8O với H2SO4 đặc 170 °C, thu hai anken đồng phân (c) Etylamin đimetylamin đồng phân (d) Glucozơ vừa có tính oxi hóa, vừa có tính khử (e) Ở điều kiện thường, amino axit chất rắn dạng tinh thể không màu (g) Nilon-6 phân tử NH2-(CH2)5-COOH liên kết với tạo nên Số nhận định là: ~ 103 ~ A B C D Câu 945 Tiến hành điện phân dung dịch chứa m gam hỗn hợp gồm CuSO4 NaCl điện cực trơ, màng ngăn xốp với cường độ dòng điện I = 5A, sau thời gian 5404 giây, anot 2,24 lít khí (đktc) Để trung hòa lượng axit có dung dịch sau điện phân cần dùng 80 ml dung dịch NaOH 1M Giá trị m A 23,02 B 34,10 C 26,22 D 29,42 Câu 946 Cho 26,66 gam hỗn hợp E chứa peptit mạch hở gồm X (x mol), Y (y mol), Z (z mol) Đốt cháy hoàn toàn x mol X y mol Y z mol Z thu 0,3 mol CO2 Đun nóng 26,66 gam E với dung dịch NaOH vừa đủ, thu 38,13 gam hỗn hợp T gồm muối alpha amino axit có dạng H2NCnH2nCOOH Phần trăm khối lượng peptit có phân tử khối lớn E A 24% B 28% C 26,8% D 30% Câu 947 Tiến hành thí nghiệm sau: (a) Cho dung dịch chứa 4a mol NaOH vào dung dịch chứa a mol AlCl3 (b) Cho dung dịch chứa a mol Fe(NO3)2 vào dung dịch chứa a mol AgNO3 (c) Sục khí CO2 đến dư vào dung dịch NaAlO2 (d) Cho a mol Cu vào dung dịch chứa a mol Fe2(SO4)3 (e) Cho dung dịch chứa a mol NaOH vào dung dịch chứa a mol Ca(HCO3)2 (g) Cho Fe3O4 vào dung dịch HNO3 lỗng, dư Sau phản ứng xảy hồn tồn, số thí nghiệm thu dung dịch chứa hai muối là: A B C D Câu 948 Hòa tan hồn tồn 28,96 gam hỗn hợp E gồm Fe, Cu, Fe3O4 MgO dung dịch chứa NaNO3 x mol H2SO4, sau kết thúc phản ứng, thu dung dịch X chứa muối sunfat kim loại 0,2 mol hỗn hợp Y gồm hai khí khơng màu, có khí hóa nâu Tỉ khối Y so với H2 12,2 Trong điều kiện khơng có O2, cho Ba(OH)2 dư vào X thu 192,64 gam kết tủa Giá trị x là: A 0,64 B 0,58 C 0,68 D 0,54 Câu 949 Đun nóng 0,1 mol hỗn hợp X gồm hai este no, mạch hở với lượng dư dung dịch AgNO3 NH3, thu 43,2 gam Ag Mặt khác cho 0,1 mol X tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH, thu hỗn hợp Y gồm hai ancol nguyên tử C 16,88 gam hỗn hợp Z gồm hai muối hai axit Đốt cháy hoàn toàn Y cần dùng 0,29 mol O2 Phần trăm khối lượng este có khối lượng phân tử lớn X là: A 51,77% B 55,58% C 43,24% D 47,96% Câu 950 Cho m gam kim loại M tác dụng vừa đủ với dung dịch chứa 1,05 mol HNO3 lỗng, thấy 0,06 mol khí N2O Cơ cạn dung dịch sau phản ứng thu (8m + 2,76) gam muối Kim loại M A Ca B Mg C Al D Zn Câu 951 Hỗn hợp X gồm glyxin, valin, lysin axit glutamic; tỉ lệ khối lượng nitơ oxi : 15 Cho 29,68 gam X tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl, thu dung dịch Y Dung dịch Y tác dụng vừa đủ dung dịch chứa 0,32 mol NaOH 0,3 mol KOH, cô cạn dung dịch sau phản ứng, thu m gam muối khan Giá trị m A 59,07 B 60,04 C 59,80 D 61,12 Câu 952 Tiến hành hai thí nghiệm sau: – Thí nghiệm 1: Cho m gam bột Fe (dùng dư) vào V1 lít dung dịch Cu(NO3)2 1M – Thí nghiệm 2: Cho m gam bột Fe (dùng dư) vào V2 lít dung dịch AgNO3 0,5M Sau phản ứng xảy hoàn toàn, khối lượng chất rắn thu hai thí nghiệm Biểu thức liên hệ V1 V2 A V1 = 5V2 B V1 = 2V2 C V1 = 10V2 D V1 = V2 Câu 953 Hỗn hợp X gồm ancol no, đơn chức axit cacboxylic no, hai chức (đều mạch hở) Đốt cháy hoàn toàn 0,25 mol X cần dùng 0,425 mol O2, thu CO2 H2O Mặt khác đun nóng 0,25 mol X có mặt H2SO4 đặc làm xúc tác thấy chúng phản ứng vừa đủ với (hiệu suất phản ứng đạt 100%) thu 12,5 gam hỗn hợp Y gồm hai sản phẩm hữu Z T (MZ > MT) Phần trăm khối lượng Z hỗn hợp Y A 52,8% B 48,6% C 47,2% D 51,4% Câu 954 Este X no, hai chức, mạch hở; phân tử chứa loại nhóm chức có đặc điểm sau: – Ðốt cháy hồn tồn X, thu CO2 có số mol với số mol O2 phản ứng ~ 104 ~ – Thủy phân hồn tồn X mơi truờng axit thu chất Y; chất Z chất T Biết Y Z nguyên tử cacbon cho phản ứng tráng gương Phát biểu không A Trong X chứa hai nhóm –CH3 B Ở điều kiện thường, chất T có khả hòa tan Cu(OH)2 C Chất X có mạch cacbon khơng phân nhánh D Chất T tác dụng với NaHCO3 thấy khí khơng màu Câu 955 Cho m gam hỗn hợp gồm Na, Na2O, Al Al2O3 vào nước dư, thu a mol khí H2 dung dịch X Cho từ từ đến dư dung dịch HCl 1M vào X, phụ thuộc số mol kết tủa thể tích dung dịch HCl 1M biểu diễn theo đồ thị sau: Giá trị m A 21,00 B 33,24 C 32,16 D 23,40 Câu 956 Hóa hoàn toàn 24,88 gam hỗn hợp X gồm hai este đơn chức thể tích thể tích 5,6 gam N2 (đo điều kiện áp suất nhiệt độ) Đun nóng 24,88 gam X với dung dịch KOH vừa đủ, thu ancol Y 37,8 gam hỗn hợp Z gồm muối Dẫn toàn Y qua bình đựng Na dư, thấy khối lượng bình tăng 3,54 gam Phần trăm khối lượng este có khối lượng phân tử lớn X A 31,35% B 41,80% C 58,20% D 38,65% Câu 957 Tiến hành điện phân dung dịch chứa m gam hỗn hợp gồm CuSO4 KCl điện cực trơ, màng ngăn xốp với cường độ dòng điện khơng đổi, sau thời gian t giây, anot 3,136 lít hỗn hợp khí Nếu tiếp tục điện phân với thời gian 2t giây dừng điện phân, lấy catot cân lại thấy khối lượng tăng 11,52 gam; đồng thời thu thêm 13,44 lít hỗn hợp khí hai cực Các khí đo đktc Giá trị m A 35,82 B 38,16 C 37,74 D 40,72 Câu 958 Cho phát biểu sau: (a) Thạch cao sống thường đúc tượng, làm phấn viết bảng, bó bột gãy xương (b) Phương pháp làm mềm tính cứng nước cứng tạm thời cách đun nóng (c) Nhơm kim loại phổ biến vỏ trái đất (d) Phương pháp phổ biến dùng để chống ăn mòn kim loại bảo vệ bề mặt bảo vệ điện hóa (e) Natri hiđrocacbonat dùng y học, chế tạo nước giải khát (g) Bột Al2O3 có độ cứng cao dùng vật liệu mài Số phát biểu A B C D Câu 959 Nung nóng 61,84 gam hỗn hợp gồm Al Fe3O4 khí trơ, sau thời gian thu hỗn hợp rắn X Nghiền nhỏ trộn X chia thành phần Phần cho vào dung dịch NaOH dư, thu 0,18 mol khí H2 23,6 gam rắn không tan Phần cho vào dung dịch chứa HCl lỗng, thu 0,25 mol khí H2 dung dịch Y Cho dung dịch AgNO3 dư vào Y, thấy 0,03 mol khí NO (sản phẩm khử N+5) thu m gam kết tủa Giá trị gần m A 240 B 230 C 235 D 225 Câu 960 Cho m gam hỗn hợp E chứa ba peptit mạch hở gồm X (x mol), Y (y mol) Z (z mol); tổng số nguyên tử oxi ba peptit 12 Đốt cháy hoàn toàn x mol X y mol Y z mol Z thu CO2 có số mol nhiều H2O a mol Cho m gam E tác dụng với dung dịch NaOH vừa đủ, thu 55,74 gam hỗn hợp T gồm ba muối ~ 105 ~ glyxin, alalin valin Nếu cho m gam E tác dụng với dung dịch HCl loãng dư, thu 63,57 gam muối Phần trăm khối lượng peptit có khối lượng phân tử lớn hỗn hợp E A 43,26% B 37,08% C 49,4% D 32,58% Câu 961 Hỗn hợp X gồm glyxin, alanin, valin axit glutamic; tỉ lệ mN : mO = 11 : 32 Cho 22,78 gam X tác dụng với dung dịch HCl dư, thu 30,81 gam muối Nếu cho 22,78 gam X tác dụng với dung dịch KOH vừa đủ, thu m gam muối Giá trị m A 28,94 B 33,42 C 33,98 D 38,46 Câu 962 Đốt cháy hoàn toàn 18,24 gam hỗn hợp X gồm hai este đơn chức, mạch hở thu 39,16 gam CO2 10,44 gam H2O Mặt khác, đun nóng 18,24 gam X với dung dịch NaOH vừa đủ, thu hỗn hợp Y gồm hai ancol hỗn hợp Z gồm a gam muối A b gam muối B (MA < MB) Dẫn toàn Y qua bình đựng Na dư, thấy khối lượng bình tăng 7,46 gam Tỉ lệ a : b có giá trị gần với giá trị sau đây? A 0,6 B 1,2 C 1,4 D 0,8 Câu 963 Hỗn hợp X gồm CH3COOCH3, (CH2=CHCOO)2C2H4, CH2=CHCOOCH3 (CH3COO)2C2H4 Đốt cháy hồn tồn 0,2 mol X (có khối lượng m gam) cần dùng 1,0 mol O2 Mặt khác, đun nóng 0,2 mol X với dung dịch NaOH vừa đủ, chưng chất dung dịch sau phản ứng thu hỗn hợp Y gồm hai ancol Đốt cháy hoàn toàn Y, thu CO2 H2O có tổng khối lượng 19,72 gam Giá trị m A 20,88 B 21,84 C 20,56 D 21,20 Câu 964 Thực thí nghiệm sau: (a) Dẫn ancol etylic qua bình đựng Na dư (b) Đun nóng tripanmitin với dung dịch NaOH dư (c) Cho nhúm vào dung dịch H2SO4 70%, đun nóng (d) Cho dung dịch HCl vào dung dịch axit glutamic (e) Đun nóng axit aminoaxetic với ancol metylic có khí HCl làm xúc tác (g) Cho dung dịch fructozơ vào dung dịch AgNO3/NH3, đun nóng Số thí nghiệm xảy phản ứng A B C D Câu 965 Cho phát biểu sau: (a) Glucozơ saccarozơ đồng phân (b) Để khử mùi cá sau mổ để nấu, người ta thường dùng giấm ăn (c) Các dung dịch glyxin, alanin lysin không làm đổi màu quỳ tím (d) Các peptit chất rắn, tan tốt nước (e) Fructozơ glucozơ không tham gia phản ứng thủy phân môi trường axit Số phát biểu A B C D Câu 966 Hỗn hợp X gồm glyxin, valin axit glutamic Hỗn hợp Y gồm metylamin, đimetylamin trimetylamin Đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol hỗn hợp gồm Z gồm m gam X m gam Y cần dùng 0,915 mol O2, sản phẩm cháy gồm CO2, H2O N2 dẫn qua bình đựng axit H2SO4 đặc, khí khỏi bình tích 15,68 lít (đktc) Nếu lấy m gam X tác dụng với dung dịch KOH vừa đủ, thu a gam muối Giá trị a A 10,67 B 11,21 C 12,29 D 9,59 Câu 967 Hòa tan hết 28,0 gam hỗn hợp gồm Fe3O4 Cu 180 gam dung dịch HNO3 37,8% thu dung dịch X (không chứa muối amoni) Cho 400 ml dung dịch chứa NaOH 1,5M KOH 1M vào X, thu kết tủa Y dung dịch Z Nung Y khơng khí đến khối lượng không đổi, thu 32,0 gam hỗn hợp gồm hai oxit Cơ cạn Z, sau lấy phần rắn đem nung đến khối lượng không đổi, thu 72,5 gam chất rắn khan Giả sử nước bay không đáng kể Nồng độ phần trăm Fe(NO3)3 X có giá trị gần với giá trị sau đây? A 9,5 B 10,0 C 11,5 D 10,5 Câu 968 X, Y hai peptit mạch hở có tổng số nguyên tử oxi 13 Đốt cháy hoàn toàn m1 gam X, sản phẩm cháy gồm CO2, H2O N2 dẫn qua bình đựng H2SO4 đặc, dư thấy khối lượng bình tăng 11,34 gam; khí khỏi bình tích 19,488 lít (đktc) Nếu đốt cháy hoàn toàn m2 gam Y cần dùng 0,66 mol O2 Đun nóng hỗn hợp gồm m1 gam X ~ 106 ~ m2 gam Y cần dùng vừa đủ dung dịch chứa 21,6 gam NaOH, thu 55,18 gam hỗn hợp Z gồm hai muối hai αamino axit có dạng H2NCnH2nCOOH Phần trăm khối lượng Y hỗn hợp E A 42,28% B 37,42% C 38,17% D 43,87% Câu 969 Hỗn hợp X gồm axit cacboxylic đơn chức, ancol đơn chức, este đơn chức este hai chức mạch hở; phân tử chứa loại nhóm chức Đốt cháy hoàn toàn 26,68 gam X, thu 44,0 gam CO2 14,04 gam H2O Mặt khác, đun nóng 26,68 gam X với dung dịch NaOH vừa đủ, thu hỗn hợp Y gồm hai ancol no có tỉ khối so với He 15,375 30,32 gam hỗn hợp Z gồm hai muối hai axit đơn chức Đốt cháy hoàn toàn Y cần dùng 0,48 mol O2, thu 0,36 mol CO2 Phần trăm khối lượng este hai chức hỗn hợp X A 64,77% B 59,37% C 71,06% D 53,07% Câu 970 Cho 10,4 gam hỗn hợp gồm ancol đơn chức axit cacboxylic đơn chức qua bình đựng Na dư, thu 2,24 lít khí H2 (đktc) Nếu đun nóng 10,4 gam X có mặt H2SO4 đặc làm xúc tác, thấy chúng phản ứng vừa đủ với (giả sử hiệu suất phản ứng este hóa đạt 100%), thu este Y mạch hở Số chất Y thỏa mãn A B C D Câu 971 Cho nhận định sau: (a) Ở nhiệt độ thường, Cu(OH)2 tan dung dịch glixerol (b) Ở điều kiện thích hợp, glyxin tác dụng với ancol etylic (c) CH3-NH-CH2-CH3 có tên gọi isopropylamin (d) Dung dịch metylamin làm hồng dung dịch phenolphtalein Số phát biểu A B C D Câu 972 Hơp chất hữu X chứa vòng benzen, phân tử có loại nhóm chức Thực sơ đồ phản ứng sau (đúng với tỉ lệ mol chất) Phân tử khối X A 194 B 180 C 152 D 166 Câu 973 Đun nóng 0,1 mol hỗn hợp X gồm hai este đơn chức với dung dịch NaOH vừa đủ, thu ancol Y 11,26 gam hỗn hợp Z gồm muối Đốt cháy hoàn toàn Y, thu 9,24 gam CO2 5,04 gam H2O Phần trăm khối lượng muối axit cacboxylic có khối lượng phân tử lớn hỗn hợp Z A 50,98% B 43,69% C 58,44% D 42,27% Câu 974 X, Y, Z ba axit cacboxylic no, đơn chức; T este mạch hở tạo glixerol với X, Y, Z Đốy cháy hoàn toàn 19,38 gam hỗn hợp E chứa X, Y, Z, T cần dùng 0,775 mol O2, thu CO2 12,06 gam H2O Nếu đun nóng 19,38 gam E với dung dịch KOH vừa đủ, cô cạn dung dịch sau phản ứng, thu m gam muối khan Giá trị m gần với giá trị sau đây? A 32,0 B 24,0 C 26,0 D 29,0 Câu 975 Trong số phát biểu sau anilin (C6H5NH2): (a) Ở điều kiện thường, anilin chất lỏng, khơng màu, tan nhiều ancol etylic (c) Anilin có tính bazơ, dung dịch anilin làm hồng dung dịch phenolphtalein (c) Anilin dùng làm nguyên liệu công nghiệp nhuộm phẩm màu azo (d) Anilin tham gia phản ứng brom vòng benzen dễ benzen Số phát biểu A B C D Câu 976 Hỗn hợp X gồm hai axit cacboxylic mạch hở Hỗn hợp Y gồm glyxin axit glutamic Đốt cháy hoàn toàn 0,33 mol hỗn hợp T gồm m gam X m gam Y cần dùng 0,71 mol O2, sản phẩm cháy gồm CO2, H2O N2 dẫn qua dung dịch Ca(OH)2 dư, thu 81,0 gam kết tủa, dung dịch thu có khối lượng giảm 32,04 gam so với dung dịch ban ~ 107 ~ đầu; đồng thời khí tích 1,568 lít (đktc) Nếu cho m gam X tác dụng với dung dịch NaHCO3 vừa đủ, thu x gam muối Giá trị x A 25,30 B 18,28 C 19,82 D 20,26 Câu 977 Hỗn hợp X gồm hai este no, mạch hở; phân tử chứa loại nhóm chức Đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol X, thu 59,84 gam CO2 21,24 gam H2O Mặt khác, đun nóng 0,2 mol X với dung dịch NaOH vừa đủ, thu hỗn hợp Y gồm hai ancol nguyên tử cacbon 32,7 gam muối axit đơn chức Dẫn tồn Y qua bình đựng Na dư, thấy khối lượng bình tăng 12,96 gam Phần trăm khối lượng este có khối lượng phân tử nhỏ hỗn hợp X A 47,08% B 36,38% C 31,39% D 42,09% Câu 978 Hỗn hợp X gồm ba peptit mạch hở có tổng số nguyên tử oxi 12 Đun nóng 0,2 mol X với dung dịch NaOH vừa đủ, thu hỗn hợp Y gồm ba muối glyxin, alanin valin Đốt cháy hoàn toàn Y cần dùng 1,9725 mol O2, thu Na2CO3 3,48 mol hỗn hợp gồm CO2, H2O, N2 Phần trăm khối lượng peptit có khối lượng phân tử nhỏ hỗn hợp X A 10,04% B 7,53% C 7,15% D 7,53% Câu 979 Cho phát biểu sau: (a) Muối mononatri axit glutamic dùng làm gia vị thức ăn (b) Phân tử amilozơ có cấu trúc mạch không phân nhánh (c) Ancol etylic, đimetylamin glyxin tan tốt nước (d) Thủy phân este no, đơn chức, mạch hở thu ancol (e) N,N-đimetylmetanamin amin bậc ba (g) Axit ω-aminoenantoic có khả tham gia phản ứng trùng ngưng tạo polime Số phát biểu A B C D Câu 980 X, Y (MX < MY) hai hợp chất hữu thuộc dãy đồng đẳng axit acrylic; Z ancol no, hai chức; T este đa chức, mạch hở tạo X, Y, Z Đun nóng 0,3 mol hỗn hợp E chứa X, Y, Z, T cần dùng tối đa dung dịch chứa 8,0 gam NaOH, thu a mol ancol Z 19,92 gam hỗn hợp gồm hai muối Đốt cháy hoàn toàn a mol Z cần dùng 5,5a mol O2, thu CO2 H2O có tổng khối lượng 58,52 gam Phần trăm khối lượng X hỗn hợp E A 11,35% B 13,62% C 11,31% D 13,03% Câu 981 Cho m gam hỗn hợp E gồm este X (C2H4O2) este Y (C5H8O2) với dung dịch NaOH vừa đủ, thu hỗn hợp Z gồm hai ancol 13,22 gam muối Dẫn tồn Z qua bình đựng Na dư, thấy khối lượng bình tăng 6,22 gam Giá trị m A 14,2 B 13,2 C 12,4 D 12,3 Câu 982 Đốt cháy hoàn toàn 18,92 gam hỗn hợp X gồm hai este đơn chức, mạch hở cần dùng 1,11 mol O2, thu CO2 14,4 gam H2O Nếu đun nóng 18,92 gam X với dung dịch NaOH vừa đủ, thu hỗn hợp Y gồm hai ancol 18,98 gam hỗn hợp Z gồm hai muối, có a gam muối A b gam muối B (MA < MB) Tỉ lệ a : b có giá trị gần với giá trị sau đây? A 0,7 B 0,6 C 1,2 D 1,4 Câu 983 Cho nhận định sau: (a) Đun nóng benzyl axetat dung dịch NaOH dư, tạo muối ancol (b) Các chất HCOOH, HCOONa HCOOCH3 tham gia phản ứng tráng bạc (c) Peptit có từ hai gốc amino axit trở lên cho phản ứng màu biure (d) Ứng với cơng thức phân tư C3H7O2N có hai đồng phân amino axit (e) Các amin có tính bazơ (g) Glucozơ fructozơ thể tính oxi hóa tác dụng với H2 (xúc tác Ni, t°) Số nhận định A B C D Câu 984 Cho tính chất sau: (a) điều kiện thường chất rắn, tan tốt nước (b) Có tính lưỡng tính ~ 108 ~ (c) Có nhiêt độ nóng chảy cao, nóng chảy bị phân hủy (d) Là hợp chất hữu tạp chức (e) Dung dịch khơng làm đổi màu q tím (g) Ở điều kiện thích hợp tác dụng với ancol etylic Số tính chất glyxin A B C D Câu 985 Cho nhận định sau: (a) Xenlulozơ trinitrat dùng để điều chế tơ sợi tổng hợp (b) Dung dịch amino axit khơng làm đổi màu q tím (c) Các chất tristearin saccarozơ thủy phân mơi trường kiềm, đun nóng (d) Nhiệt độ sơi metyl axetat thấp ancol propylic Số nhận định A B C D Câu 986 Hỗn hợp X gồm metyl axetat, đimetyl oxalat tripanmitin Hỗn hợp Y gồm metylamin, etylamin trimetylamin Đốt cháy hoàn toàn 0,3 mol hỗn hợp T gồm x mol X y mol Y cần dùng 1,71 mol O2, sản phẩm cháy gồm CO2, H2O N2 dẫn qua bình đựng H2SO4 đặc, dư thấy khối lượng bình tăng 25,2 gam; khí khỏi bình tích 28,672 lít (đktc) Nếu đun nóng x mol X cần dùng vừa đủ V ml dung dịch NaOH 1M Giá trị V A 160 B 240 C 200 D 180 Câu 987 Đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol hỗn hợp X gồm ba este đơn chức, cần dùng 1,195 mol O2, thu CO2 13,14 gam H2O Mặt khác, đun nóng 0,2 mol X với dung dịch NaOH vừa đủ, thu hỗn hợp Y gồm hai ancol 22,12 gam hỗn hợp Z gồm ba muối Dẫn toàn Y qua bình đựng Na dư, thấy khối lượng bình tăng 7,28 gam Phần trăm khối lượng muối axit cacboxylic có khối lượng phân tử lớn hỗn hợp Z A 25,5% B 22,2% C 29,7% D 25,9% Câu 988 Đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol hỗn hợp X gồm hai peptit mạch hở có số nguyên tử cacbon, thu 4,2 mol hỗn hợp gồm CO2, H2O N2 Mặt khác, đun nóng 0,2 mol X với dung dịch NaOH vừa đủ, cô cạn dung dịch sau phản ứng, thu 85,96 gam hỗn hợp X gồm ba muối glyxin, alanin valin Tổng số nguyên tử hiđro peptit có khối lượng phân tử nhỏ A 20 B 18 C 19 D 21 Câu 989 Cho 10,68 gam hỗn hợp X gồm hai amin no đơn chức, dãy đồng đẳng tác dụng với dung dịch HCl dư, thu 17,98 gam muối Phần trăm khối lượng amin có khối lượng phân tử nhỏ hỗn hợp X A 50,56% B 66,29% C 33,71% D 44,49% Câu 990 Đun nóng 67,465 gam este α-amino axit X (trong X chứa nhóm NH2 nhóm COOH) với dung dịch NaOH vừa đủ, chưng chất dung dịch sau phản ứng thu ancol Y có tỉ khối so với metan Cho Y qua bình đựng Na dư, thu 7,336 lít khí H2 (đktc) Công thức X A H2NCH2COOH B CH3CH(NH2)COOH C H2NCH2CH2COOH D (CH3)2CHCH(NH2)COOH Câu 991 Hỗn hợp X gồm lysin axit glutamic, tỉ lệ mN : mO = : 20 Cho 8,8 gam X tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl, thu dung dịch Y Cho 200 ml dung dịch NaOH 1M vào Y, cô cạn dung dịch sau phản ứng, thu m gam rắn khan Giá trị m A 16,48 B 15,36 C 15,68 D 16,11 Câu 992 Hiđro hóa hoàn toàn a mol hợp chất hữu X no, mạch hở cần dùng a mol H2 (xúc tác Ni, t°), thu chất hữu Y có cơng thức C2H6O2 Điều nhận định sau đúng? A X tác dụng với NaHCO3, thấy khí khơng màu thoát B X hợp chất hữu tạp chức C X metyl fomat D Đun nóng mol X với lượng dư dung dịch AgNO3/NH3, tạo mol Ag Câu 993 Thực sơ đồ phản ứng sau: (1) X (C3H6O3) + NaOH → Y + Z (2) Y + AgNO3/NH3 → 2Ag Biết Z hợp chất hữu đa chức Nhận định sau sai? A X hợp chất hữu tạp chức B X chứa hai nhóm –CH2– ~ 109 ~ C Z hòa tan Cu(OH)2 điều kiện thường tạo phức xanh lam D Đốt cháy hoàn toàn mol Y thu mol CO2 Câu 994 Thực thí nghiệm sau: (a) Cho Cu(OH)2 vào dung dịch glucozơ (b) Cho etylen vào dung dịch KMnO4 (c) Cho axit fomic vào dung dịch AgNO3 NH3, đun nóng (d) Cho dung dịch HCl dư vào dung dịch anilin (e) Cho nước Br2 vào dung dịch phenol (g) Đun nóng saccarozơ với dung dịch H2SO4 lỗng Số thí nghiệm tạo kết tủa A B C D Câu 995 X, Y, Z ba chất hữu đơn chức mạch hở có cơng thức phân tử C3H6O2 có tính chất sau: + X, Y, Z phản ứng với dung dịch NaOH + X Z khơng có khả tác dụng với kim loại Na + Thủy phân X môi trường axit thu chất hữu T Đun T với H2SO4 đặc 170°C thu anken Các chất X, Y, Z là: A CH3COOCH3, C2H5COOH, HCOOC2H5 B HCOOC2H5, CH3COOCH3, C2H5COOH C HCOOC2H5, C2H5COOH, CH3COOCH3 D C2H5COOH, HCOOC2H5, CH3COOCH3 Câu 996 Hỗn hợp X gồm este no, đơn chức este đơn chức, không no chứa liên kết đơi C=C (đều mạch hở) Đun nóng 26,82 gam X với dung dịch NaOH vừa đủ, thu hỗn hợp Y gồm hai ancol hỗn hợp Z gồm hai muối Dẫn toàn Y qua bình đựng Na dư, thấy khối lượng bình tăng 12,06 gam Đốt cháy hoàn toàn Z cần dùng 0,93 mol O2, thu Na2CO3 1,29 mol hỗn hợp gồm CO2 H2O Số nguyên tử hiđro este không no A B 10 C D 12 Câu 997 Cho nhận định sau: (a) Chất béo gọi chung triglixerit hay triaxylglixerol (b) Ở điều kiện thường, etylamin chất khí mùi xốc, tan tốt nước (c) Trong công nghiệp dược phẩm, saccarozơ dùng để pha chế thuốc (d) Các oligopeptit chứa từ đến 50 gốc α-amino axit (e) Trong dung dịch, alanin tồn chủ yếu dạng ion lưỡng cực (g) Phân tử amilozơ có cấu trúc mạch phân nhánh Số nhận định A B C D Câu 998 Hỗn hợp X gồm hai hiđrocacbon mạch hở Hỗn hợp Y gồm metylamin trimetylamin Đốt cháy hoàn toàn 0,22 mol hỗn hợp T chứa m gam X m gam Y cần dùng 0,88 mol O2, sản phẩm cháy gồm CO2, H2O N2 dẫn qua dung dịch Ca(OH)2, thu 44,0 gam kết tủa; đồng thời dung dịch thu có khối lượng giảm 7,84 gam Khí khỏi bình tích 1,344 lít (đktc) Để làm no hoàn toàn m gam X cần dùng V ml dung dịch Br2 1M Giá trị V A 200 B 160 C 240 D 180 Câu 999 Hỗn hợp T gồm axit cacboxylic X (CnH2n-2O2); axit cacboxylic Y (CmH2m-2O4) este tạo glixerol với axit cacboxylic đơn chức (đều mạch hở, phân tử chứa loại nhóm chức) Đốt cháy hoàn toàn 46,5 gam T cần dùng 1,335 mol O2, thu CO2 19,26 gam H2O Mặt khác, đun nóng 46,5 gam T với dung dịch NaOH vừa đủ, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu 55,52 gam muối khan Phần trăm khối lượng X hỗn hợp T A 4,65% B 5,55% C 7,74% D 9,25% Câu 1000 Hỗn hợp X gồm ba hợp chất hữu mạch hở có số nguyên tử cacbon gồm hai peptit este Y đơn chức Đốt cháy hoàn toàn 29,61 gam X cần dùng 1,4225 mol O2, sản phẩm cháy gồm CO2, H2O N2 dẫn qua dung dịch Ca(OH)2 dư, thu 120,0 gam kết tủa Mặt khác, đun nóng 29,61 gam X cần dùng tối đa dung dịch chứa ~ 110 ~ 14,8 gam NaOH, thu ancol etylic 38,57 gam hỗn hợp Z gồm ba muối; có hai muối hai α-amino axit có dạng H2NCnH2nCOOH Điều khẳng định sau đúng? A Tổng số nguyên tử oxi hai peptit B Hai peptit cho phản ứng màu biurê C Y có cơng thức C8H14O2 D Phần trăm khối lượng Y hỗn hợp X chiếm 30,26% ~ 111 ~
- Xem thêm -

Xem thêm: 1000 CÂU BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA HỌC ĐỐI TƯỢNG LUYỆN THI CHUYÊN HÓA VÀO 10 VÀ THI THPT QG, 1000 CÂU BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA HỌC ĐỐI TƯỢNG LUYỆN THI CHUYÊN HÓA VÀO 10 VÀ THI THPT QG

Từ khóa liên quan