ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT, Lý luận chung về pháp luật

25 70 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/09/2019, 17:08

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP, NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT, Lý luận chung về pháp luật Lý luận chung pháp luật Phần I: Câu hỏi tự luận Câu 1: Trình bày mối quan hệ tính giai cấp tính xã hội pháp luật? Cho biết tính giai cấp tính XH pháp luật thay đổi qua kiểu pháp luật chủ nô, phong kiến, tư sản? Đáp: * Mối quan hệ tính giai cấp tính xã hội pháp luật: Bản chất pháp luật thể qua: Tính giai cấp: - PL trước hết thể ý chí giai cấp thống trị - Nội dung PL quy định điều kiện sinh hoạt vật chất giai cấp thống trị - Mục đích PL nhằm điều chỉnh quan hệ XH phát triển theo trật tự định phù hợp với lợi ích giai cấp thống trị Tính XH: - Bên cạnh việc thể ý chí giai cấp thống trị, pháp luật thể ý chí lợi ích tầng lớp, giai cấp khác XH - PL phương tiện để người xác lập quan hệ XH - PL phương tiện mơ hình hóa cách thức xử người - PL có khả hạn chế, loại bỏ quan hệ XH tiêu cực, thúc đẩy quan hệ XH tích cực Tóm lại, PL tượng vừa mang tính giai cấp lại vừa thể tính XH Hai thuộc tính có mối liên hệ mật thiết với xét theo quan điểm hệ thống, PL thể tính cấp; ngược lại, khơng có PL thể tính XH Tuy nhiên hai tính chất PL khác thường hay biến đổi tùy thuộc vào điều kiện KT, XH, đạo đức, quan điểm, đường lối trào lưu trị XH nước, thời kỳ lịch sử định * Tính giai cấp tính XH PL thay đổi qua kiểu PL chủ nô, phong kiến, tư sản: Kiểu PL chủ nô Kiểu PL phong kiến Kiểu PL tư sản - Công khai bảo vệ củng cố - Bảo vệ chế độ tư hữu địa chủ - Mặc dù PL tư sản bảo vệ chế độ quyền tư hữu chủ nô phong kiến đất đai chế độ tư hữu tư sản chế độ bóc lột tư liệu sx người nơ lệ bóc lột địa tơ nơng dân làm thuê, mặt pháp lý - Quy định củng cố tình trạng - Bảo vệ chế độ đẳng cấp đặc quyền thừa nhận quyền tư hữu tất người Nhờ đó, lực bất bình đẳng XH: giai cấp phong kiến lượng XH có sở pháp lý đấu  Quan hệ chủ nô nô lệ: - Hợp pháp hóa bạo lực chuyên tranh bảo vệ quyền lợi KT chủ nơ có tồn quyền, nơ lệ quyền giai cấp phong kiến tình trạng vơ quyền - Quy định hình phạt tàn bạo - Lần PL tư sản quy định xem “cơng cụ biết nói” hành vi xâm phạm đến quyền tự dân chủ rộng rãi  Quan hệ chủ nô với trật tự phong kiến cho công dân lĩnh vực tầng lớp khác: chủ nô - Chịu ảnh hưởng mạnh mẽ tơn trị, văn hóa, XH tự cá nhân Tuy nhiên, thực tế, coi công dân pháp luật chia giáo đạo đức phong kiến quyền công dân bị cắt xén công dân nhiều loại vào số tài sản mà họ có Theo - Ngồi hệ thống PL NN tồn khơng bảo đảm thực đó, quy định quyền lợi nghĩa quy định lãnh chúa - PL tư sản tuyên bố nguyên tắc tự lệ làng địa phương Điều vụ khác làm cho PL phong kiến bị phân tán ký lết hợp đồng khơng ngừng hồn thiện nó, đặc biệt  Quy định củng cố thống thiếu tính ổn định lĩnh vực dân thương trị tuyệt đối người gia Hình thức tập quán pháp tiền lệ mại trưởng quan hệ gia đình pháp đóng vai trò chủ yếu Văn - Quy định hình phạt PL sử dụng phổ biến - Hình thức PL tư sản đa dạng, cách thức thực hình phạt dã man tàn bạo Mục đích hình phạt mang tính trừng trị thường Bộ luật có nội văn PL hình dung tổng hợp, mà chế tài mang nặng thức chủ yếu tính chất trừng trị, đàn áp - Tiền lệ pháp sử dụng để bổ - Tính XH PL phong kiến: sung cho thiếu hụt văn - Hình thức PL chủ yếu tập  Là phương tiện để thực PL quán pháp tiền lệ pháp Văn công việc chung XH PL xuất muộn, có nội dung tổng hợp lĩnh vực  Xác lập, ghi nhận hệ thống quan đời sống XH, chưa có hệ XH XH trình độ phát phân định ngành luật cụ thể triển cao hơn, tiến so với XH - Trong chừng mực định, chiếm hữu nô lệ PL chủ nô thể vai trò XH q trình tổ chức sx bảo vệ trật tự chung cộng đồng Sự thay kiểu PL kiểu PL khác tiến quy luật tất yếu Cơ sở khách quan thay vận động quy luật KT: Quan hệ sx phải phù hợp với phát triển lực lượng sx Sự thay kiểu PL gắn liền với thay hình thái KT XH tương ứng Cách mạng đường dẫn đến thay Các cách mạng XH khác diễn lịch sử đem lại kết quả: PL phong kiến thay PL chủ nô, PL tư sản thay PL phong kiến, PL XHCN thay PL tư sản Câu 2: Chứng minh rằng: PL phương tiện hiệu để NN quản lý XH Đáp: NN quản lý XH PL, đạo đức, trị, tập qn, văn hóa Do PL phương tiện để NN quản lý XH Tuy nhiên PL lại phương tiện hiệu để NN quản lý XH PL cần có NN để đảm bảo giá trị thi hành NN khơng thể thiếu PL NN cần có PL để tổ chức máy NN, để ràng buộc quyền lực NN quy định thẩm quyền NN Câu 3: Phân tích mối quan hệ PL với KT, PL với trị PL với đạo đức Đáp: * Mối quan hệ PL với KT: - Đây mối liên hệ yếu tố thuộc kiến trúc thượng tầng yếu tố thuộc sở hạ tầng Trong mối quan hệ PL có tính độc lập tương đối - Sự phụ thuộc PL vào KT: Các điều kiện KT, quan hệ KT không nguyên nhân trực tiếp định đời PL, mà định tồn nội dung, hình thức, cấu, phát triển PL, đó: • Tính chất, nội dung quan hệ KT, chế quản lý KT định tính chất, nội dung quan hệ PL, phạm vi điều chỉnh PL PL ln phản ánh trình độ phát triển KT, khơng thể cao thấp trình độ phát triển • Cơ cấu KT, hệ thống KT định cấu, hệ thống PL • Chế độ KT định việc tổ chức máy phương thức hoạt động thiết chế pháp lý - Sự tác động ngược trở lại PL KT: • Tác động tích cực: ổn định trật tự XH, thúc đẩy KT phát triển PL phản ánh trình độ phát triển KT - XH • Tác động tiêu cực: Cản trở, kiềm hãm phát triển KT - XH PL phản ánh khơng trình độ phát triển KT - XH * Mối quan hệ PL với trị: - Chính trị lĩnh vực đời sống XH, biểu thị mối quan hệ giai cấp, dân tộc quốc gia với Chính trị tham gia người vào quản lý NN, xác định hình thức, pp, nội dung hoạt động NN - Đây mối liên hệ hai yếu tố thuộc kiến trúc thượng tầng, chúng có mối liên hệ tác động qua lại Cụ thể: • Sự tác động trị PL: Nền trị giai cấp cầm quyền quy định chất, nội dung PL • Sự tác động PL trị: PL hình thức, thể ý chí giai cấp thống trị, cơng cụ để chuyển hóa ý chí giai cấp thống trị trở thành quy tắc xử chung, có tính bắt buộc người * Mối quan hệ PL với đạo đức: - Đạo đức quan điểm, quan niệm người phạm trù thuộc đời sống tinh thần XH Đạo đức mang tính giai cấp Đạo đức trở thành quy phạm đạo đức quan niệm thiện, ác trở thành niềm tin nội tâm người - Quy phạm đạo đức quy tắc xử người hình thành từ quan điểm, quan niệm người đạo đức - PL có quan hệ chặt chẽ với quy phạm đạo đức giai cấp cầm quyền giai cấp cầm quyềnđó có ưu độc quyền nắm tay quyền lực NN nên có điều kiện thể quan điểm, quan niệm giai cấp đạo đức Câu 4: So sánh quy phạm pháp luật (QPPL) với quy phạm XH khác Đáp: Quy phạm pháp luật (QPPL) Quy phạm XH - QPPL quy tắc xử mang tính bắt buộc chung cho người, NN ban hành thừa nhận thể ý chí giai cấp thống trị NN bảo đảm thực dùng điều chỉnh quan hệ XH theo định hướng NN - Đặc điểm: • QPPL NN ban hành thừa nhận • QPPL NN bảo đảm thực • QPPL mang tính bắt buộc chung • Nội dung QPPL thể mặt: cho phép bắt buộc • Cơ cấu gồm phần: giả định, quy định chế tài • QPPL mang tính giai cấp - Quy phạm XH quy tắc xử người dùng điều chỉnh mối quan hệ người với người XH Các quy phạm XH bao gồm: đạo đức, trị, tập qn, tơn giáo, … - Đặc điểm: • Quy phạm XH tự hình thành q trình hoạt động XH • Các quy phạm XH bảo đảm thực biện pháp, chế khơng bảo đảm từ NN • Quy phạm XH khơng mang tính bắt buộc chung • Quy phạm XH khơng xác định cấu tự hình thành mối quan hệ XH • Quy phạm XH mang tính XH Câu 5: Trình bày khái niệm, thuộc tính QPPL Đáp: * Khái niệm: QPPL quy tắc xử mang tính bắt buộc chung cho người, NN ban hành thừa nhận, thể ý chí giai cấp thống trị NN bảo đảm thực hiện, dùng điều chỉnh quan hệ XH theo định hướng NN * Các thuộc tính QPPL: Thuộc tính QPPL tính chất, dấu hiệu riêng biệt, đặc trưng QPPL Các thuộc tính QPPL: - Tính quy phạm phổ biến: thể nội dung: • Tính quy phạm: QPPL chuẩn mực cho hành vi xử người xác định cách cụ thể • QPPL đưa giới hạn cần thiết mà NN quy định để chủ thể xử cách tự khn khổ PL • QPPL điều chỉnh quan hệ XH, đáp ứng thuộc tính bản, điển hình • PL tác động đến tất cá nhân, tổ chức điều kiện, hoàn cảnh mà QPPL quy định - Tính xác định chặt chẽ mặt hình thức QPPL: • Nội dung QPPL phải thể hình thức xác định với tên gọi cụ thể • Nội dung QPPL phải thể ngôn ngữ pháp lý rõ ràng, xác, nghĩa có khả áp dụng trực tiếp • Tính xác định chặt chẽ hình thức QPPL thể phương thức hình thành PL Các văn QPPL phải ban hành theo trình tự thủ tục, luật định phải thẩm quyền - Tính đảm bảo NN: nghĩa NN đảm bảo giá trị thi hành PL nhiều biện pháp như: cưỡng chế, … Câu 6: Trình bày cấu QPPL Đáp: QPPL gồm có phận: Giả định, quy định chế tài * Bộ phận giả định QPPL: - Khái niệm: Giả định phận QPPL NN nêu điều kiện, hồn cảnh xảy thực tế sống mà cá nhân tổ chức gặp phải cần phải xử theo - Vai trò: Đây phận khơng thể thiếu QPPL, phận giả định nêu giới hạn, phạm vi tác động PL nên diễn đạt giả định điều QPPL kỹ thuật lập pháp, lập quy đòi hỏi điều kiện, hồn cảnh nêu giả định phải rõ ràng, cụ thể, sát với thực tế, cách diễn đạt phải đơn giản, dễ hiểu thuật ngữ chuyên môn phải làm sáng tỏ nội dung văn * Bộ phận quy định QPPL: - Khái niệm: Quy định phận QPPL NN nêu quy tắc xử buộc cá nhân tổ chức phải xử theo họ nằm điều kiện, hoàn cảnh nêu phần giả định QPPL - Vai trò: Quy định phận chủ yếu QPPL, mệnh lệnh NN buộc cá nhân, tổ chức phải làm theo, quy định phải diễn đạt rõ ràng, cụ thể, sát với thực tế để người hiểu làm PL * Bộ phận chế tài QPPL: - Khái niệm: Chế tài phận QPPL NN nêu hậu bất lợi dự kiến áp dụng cá nhân, tổ chức không xử quy tắc mà NN nêu phần quy định QPPL - Vai trò: Chế tài nhằm bảo đảm cho PL thực nghiêm minh Chế tài phải rõ ràng, biện pháp tác động phải tương xứng mức độ, tính chất hành vi vi phạm - Phân loại: Căn vào tính chất biện pháp xử lý quan áp dụng chế tài phân làm loại: • Chế tài hình sự: loại hình phạt tòa án áp dụng cá nhân (người phạm tội) • Chế tài hành chính: áp dụng người vi phạm nhỏ vi phạm hành chưa đến mức xử lý hình Là biện pháp xử lý quan quản lý NN áp dụng cá nhân tổ chức vi phạm pháp luật hành • Chế tài dân sự: Là biện pháp xử lý TAND trọng tài KT áp dụng cá nhân tổ chức vi phạm pháp luật dân • Chế tài kỷ luật: Là biện pháp xử lý thủ trưởng quan NN thủ trưởng quan cấp trực tiếp quan NN nơi có CBCC, cơng nhân, học sinh, sinh viên vi phạm kỷ luật lao động, học tập, công tác, vi phạm nội quy, quy chế nội quan Câu 7: Trình bày khái niệm đặc điểm quan hệ PL Đáp: * Khái niệm: Quan hệ PL quan hệ XH quyền, nghĩa vụ bên tham gia quan hệ QPPL xác lập bảo đảm thực * Đặc điểm: - Quan hệ PL quan hệ XH có ý chí vì: • Quan hệ PL xuất sở ý chí NN • Quan hệ PL xuất sở ý chí bên tham gia quan hệ thành viên tham gia quan hệ PL hẹp thành viên tham gia quan hệ XH thông thường, để trở thành bên quan hệ PL cá nhân phải đạt đến độ tuổi định PL quy định phải có tiêu chuẩn mặt lý trí (có nghĩa là: họ phải người làm chủ hành vi mình) - Quan hệ PL quan hệ XH mang tính giai cấp sâu sắc - Nội dung quan hệ PL bao gồm quyền, nghĩa vụ bên tham gia quan hệ, việc thực quyền, nghĩa vụ ln NN bảo đảm Câu 8: Phân tích yếu tố cấu thành lực chủ thể chủ thể quan hệ PL Trình bày mối quan hệ yếu tố cấu thành lực chủ thể Đáp: * Khái niệm chủ thể quan hệ PL: Chủ thể quan hệ PL bên tham gia vào mối quan hệ PL cụ thể, đáp ứng điều kiện NN quy định Điều kiện để cá nhân tổ chức trở thành bên quan hệ PL họ phải có lực chủ thể theo quy định NN * Năng lực chủ thể khả bên chủ thể hưởng lợi ích định theo quy định PL khả chủ thể hành vi tham gia quan hệ PL cách độc lập để tự tạo cho quyền, nghĩa vụ theo quy định PL * Các yếu tố cấu thành lực chủ thể chủ thể quan hệ PL: Năng lực chủ thể gồm hai yếu tố: lực PL lực hành vi - Năng lực PL: khả hưởng quyền thực nghĩa vụ theo quy định PL - Năng lực hành vi: khả cá nhân, tổ chức NN thừa nhận, hành vi xác lập thực quyền nghĩa vụ pháp lý độc lập chịu trách nhiệm hành vi * Mối quan hệ lực PL lực hành vi: - Năng lực PL điều kiện cần, lực hành vi điều kiện đủ để cá nhân, tổ chức trở thành chủ thể quan hệ PL - Nếu chủ thể có lực PL mà khơng có lực hành vi hay bị NN hạn chế lực hành vi họ khơng thể tham gia cách tích cực vào quan hệ PL Chủ thể tham gia thụ động vào quan hệ PL thông qua hành vi người thứ ba NN bảo vệ số quan hệ PL định - Năng lực PL tiền đề lực hành vi nên khơng thể có chủ thể PL khơng có lực PL mà lại có lực hành vi Vì khơng quy định quyền, nghĩa vụ pháp lý cho chủ thể NN khơng cần phải tính đến điều kiện để cá nhân, tổ chức thực quyền, nghĩa vụ pháp lý - Năng lực PL cá nhân mở rộng dần theo lực hành vi họ Câu 9: Phân loại chủ thể quan hệ PL Đáp: * Cá nhân: Bao gồm: công dân, người nước ngồi, người khơng có quốc tịch - Điều kiện để cá nhân trở thành chủ thể quan hệ PL cá nhân phải có lực chủ thể theo quy định NN Năng lực chủ thể bao gồm: • Năng lực PL: khả cá nhân có quyền, nghĩa vụ theo quy định PL Năng lực PL cá nhân có từ cá nhân sinh chấm dứt người chết • Năng lực hành vi: khả cá nhân hành vi tham gia quan hệ PL cách độc lập để tự tạo cho quyền, nghĩa vụ theo quy định PL Năng lực hành vi phát triển theo trình phát triển người khoa học pháp lý khơng có tiêu chuẩn chung thống độ tuổi để xác định lực hành vi cho chủ thể cá nhân mối quan hệ PL mà vào tính chất quan hệ XH PL điều chỉnh để lĩnh vực PL quy định cấu chủ thể riêng * Pháp nhân: - Một tổ chức NN cơng nhận pháp nhân có đủ điều kiện: • Pháp nhân phải thành lập hợp pháp • Có cấu tổ chức chặt chẽ • Có tài sản riêng độc lập với cá nhân, tổ chức khác tự chịu trách nhiệm tài sản • Pháp nhân nhân danh tham gia quan hệ PL cách độc lập - Điều kiện để pháp nhân trở thành chủ thể quan hệ PL pháp nhân phải có lực chủ thể, gồm yếu tố cụ thể: • Năng lực PL: khả pháp nhân có quyền, nghĩa vụ phù hợp với mục đích hoạt động mình, pháp nhân phải hoạt động mục đích, thay đổi mục đích hoạt động pháp nhân phải đăng ký lại quan NN có thẩm quyền Năng lực PL pháp nhân phát sinh từ thời điểm quan NN có thẩm quyền thành lập, cho phép thành lập, đăng ký thành lập Đối với pháp nhân phải đăng ký kinh doanh, lực PL pháp nhân phát sinh từ thời điểm cấp giấy chứng nhận kinh doanh chấm dứt kể từ thời điểm chấm dứt pháp nhân Những trường hợp chấm dứt pháp nhân: có hợp pháp nhân; chia nhỏ pháp nhân; tách pháp nhân; sáp nhập pháp nhân; giải thể pháp nhân; pháp nhân bị tòa KT tuyên bố phá sản • Năng lực hành vi: khả pháp nhân hành vi tham gia quan hệ PL cách độc lập để tự tạo cho quyền, nghĩa vụ theo quy định PL Năng lực hành vi phát sinh lúc với lực PL chấm dứt lúc với lực PL * Nhà nước: NN chủ thể đặc biệt quan hệ PL, vì: - NN có quyền ban hành PL nên NN quy định tư cách chủ thể loại chủ thể khác quan hệ PL - NN có quyền thay mặt nhân dân thực quyền sở hữu tư liệu sx (tư liệu sx quan trọng NN) - NN chủ thể bắt buộc quan hệ PL mà tính chất quan hệ bất bình đẳng * Hộ gia đình: Những hộ gia đình mà thành viên có tài sản chung, hoạt động KT chung quan hệ sử dụng đất, hoạt động sx kinh doanh nông - lâm - ngư nghiệp lĩnh vực kinh doanh khác PL quy định hộ gia đình chủ thể quan hệ PL dân Trách nhiệm tài sản hộ gia đình: Hộ gia đình chịu trách nhiệm vơ hạn tài sản, tài sản chung hộ không đủ để thực nghĩa vụ chung thành viên phải liên đới chịu trách nhiệm khoản nợ tài sản riêng * Tổ hợp tác: Những tổ hợp tác từ cá nhân trở lên hình thành hợp đồng hợp tác có chứng nhận UBND phường, xã, thị trấn, đóng góp tài sản, cơng sức hưởng lợi tổ hợp tác chủ thể quan hệ PL dân Trách nhiệm tài sản tổ hợp tác: Tổ hợp tác chịu trách nhiệm vô hạn tài sản, tài sản chung tổ không đủ để thực nghĩa vụ chung thành viên phải liên đới chịu trách nhiệm chung theo phần tương ứng với vốn góp tổ Câu 10: Trình bày nội dung quan hệ PL Đáp: Nội dung quan hệ PL tổng thể quyền, nghĩa vụ bên tham gia quan hệ PL NN xác lập bảo đảm thực * Quyền chủ thể bên quan hệ PL: - Là khả bên chủ thể hưởng lợi ích định tiến hành hành vi định mà NN cho phép - Nội dung quyền chủ thể PL: • Khả chủ thể xử theo cách thức định mà NN cho phép • Khả chủ thể yêu cầu chủ thể khác chấm dứt hành vi cản trở thực quyền yêu cầu chủ thể khác tôn trọng nghĩa vụ tương ứng phát sinh từ quyền • Khả chủ thể yêu cầu quan NN có thẩm quyền bảo vệ quyền, lợi ích giả thiết bị xâm hại * Nghĩa vụ pháp lý bên quan hệ PL: - Là cách xử bắt buộc mà chủ thể phải tiến hành nhằm đáp ứng quyền chủ thể bên quan hệ PL - Chủ thể phải tiến hành xử bắt buộc, không thực xử bắt buộc chủ thể phải gánh chịu hậu bất lợi * Khách thể quan hệ PL: - Là mà chủ thể quan hệ PL hướng tới tác động vào lợi ích vật chất, tinh thần mà PL bảo vệ cho chủ thể quan hệ PL - Phân loại khách thể quan hệ PL: • Tài sản: vật có thực • Tiền giấy tờ, giá trị có tiền • Các quyền tài sản hành vi dịch vụ - Khách thể quan hệ PL kết lao động tinh thần sáng tạo, giá trị nhân văn, danh dự, nhân phẩm người Câu 10: Trình bày khái niệm, phận ý thức PL Đáp: * Khái niệm: ý thức PL tổng thể học thuyết, tư tưởng, quan điểm, quan niệm thịnh hành XH, thể mối quan hệ người PL hành, PL qua PL cần phải có, thể đánh giá tính hợp pháp hay không hợp pháp hành vi xử người tổ chức hoạt động quan NN tổ chức XH * Các phận ý thức PL: Căn vào nội dung, tính chất phận hợp thành, ý thức PL có loại: Tâm lý PL hệ tư tưởng PL - Tâm lý PL: thái độ, tình cảm, cảm xúc người PL hình thành đời sống XH - Hệ tư tưởng PL: tổng thể tư tưởng, quan điểm, học thuyết mang tính khoa học, tính hệ thống nội dung Câu 11: Phân tích mối quan hệ ý thức PL với PL ngược lại Đáp: * ý thức PL PL hai tượng XH khác có quan hệ chặt chẽ với * ý thức PL PL khác chức Chức PL chức điều chỉnh, chức ý thức PL chức nhận thức, đánh giá kiện đời sống XH liên quan đến PL * ý thức PL PL tượng có đời sống riêng nghiên cứu mối quan hệ khác ý thức PL nghiên cứu mối quan hệ với tồn XH, PL nghiên cứu mối quan hệ với sở hạ tầng * Mối quan hệ PL với ý thức PL thể hiện: - ý thức PL sở để xây dựng hoàn thiện hệ thống PL: Mỗi chế độ Xh có hệ tư tưởng thống Hệ tư tưởng XH hệ tư tưởng pháp lý tiền đề việc xây dựng hoàn thiện PL Khơng có quan niệm, quan điểm, tư tưởng đắn PL khơng thể có hệ thống QPPL hoàn thiện - ý thức PL nhân tố bảo đảm thúc đẩy thực PL: Chức ý thức PL nhận thức, đánh giá Nếu chủ thể thực PL hiểu PL, có văn hóa pháp lý cao tơn trọng thực nghiêm chỉnh PL - ý thức PL sở để đảm bảo cho việc áp dụng PL đắn: áp dụng PL trình cá biệt hóa quyền, nghĩa vụ Q trình đòi hỏi chủ thể áp dụng phải có quan điểm tư tưởng pháp lý đắn, phải nắm vững PL - PL sở để hình thành phát triển ý thức PL: Thông qua việc ghi nhận, ngăn cấm, hạn chế, cho phép, khuyến khích, PL có tác dụng củng cố, nâng cao ý thức PL, nâng cao văn hóa pháp lý Câu 12: Khái niệm pháp chế, trình bày yêu cầu pháp chế Đáp: * Khái niệm: Pháp chế đòi hỏi chủ thể phải thực PL cách nghiêm chỉnh triệt để * Nội dung pháp chế: • Pháp chế nguyên tắc tổ chức hoạt động máy NN • Pháp chế nguyên tắc hoạt động tổ chức trị XH • Pháp chế nguyên tắc xử công dân * Các yêu cầu pháp chế: - Phải tơn trọng tính tối cao hiến pháp luật - Phải thống quy mơ tồn quốc - Các quan xây dựng PL, thực hiện, bảo vệ PL, thực hoạt động cách chủ động, tích cực hiệu - Khơng tách rời cơng tác pháp chế với văn hóa văn hóa pháp lý Câu 13: Trình bày mối quan hệ PL pháp chế Đáp: - Pháp chế PL có mối quan hệ mật thiết với PL pháp chế hai khái niệm gần không đồng với - Pháp chế PL mà phạm trù thể yêu cầu đòi hỏi chủ thể PL phải tôn trọng triệt để thực PL đời sống XH - PL phát huy hiệu lực mình, điều chỉnh cách có hiệu quan hệ XH dựa sở vững pháp chế Ngược lại, pháp chế củng cố tăng cường có hệ thống PL hoàn chỉnh, đồng bộ, phù hợp kịp thời Câu 14: Trình bày khái niệm hình thức thực PL Đáp: * Khái niệm: Thực PL q trình hoạt động có mục đích chủ thể PL nhằm thực QPPL tình cụ thể sống * Các hình thức thực PL: - Tuân theo PL: Là hình thức thực PL chủ thể PL giữ mình, kìm chế khơng thực hành vi mà NN cấm • Chủ thể: cá nhân, tổ chức XH, quan NN, … • Nội dung: Các chủ thể PL phải thực nghĩa vụ pháp lý thực cách thụ động - Thi hành PL: Là hình thức thực PL chủ thể PL tích cực thực nghĩa vụ pháp lý • Chủ thể: cá nhân, tổ chức XH, quan NN, … • Nội dung: Các chủ thể PL phải thực nghĩa vụ pháp lý thực cách tích cực, chủ động, thực hành động cụ thể - Sử dụng PL: Là hình thức thực PL chủ thể PL thực quyền chủ thể mà NN cho phép • Chủ thể: cá nhân, tổ chức XH, quan NN, … • Nội dung: Các chủ thể thực quyền mà NN cho phép có quyền lựa chọn hành vi - áp dụng PL: Là giai đoạn đặc biệt thực PL quan NN có thẩm quyền, nhà chức trách NN tổ chức XH NN trao quyền tiến hành nhằm thực QPPL tình cụ thể sống Do chủ thể áp dụng PL hẹp hình thức thực PL khác Câu 15: Trình bày khái niệm, giai đoạn áp dụng PL phân tích đặc điểm áp dụng PL Đáp: * Khái niệm: áp dụng PL giai đoạn đặc biệt thực PL quan NN có thẩm quyền, nhà chức trách NN tổ chức XH NN trao quyền tiến hành nhằm thực QPPL tình cụ thể sống * Các giai đoạn áp dụng PL: - Phân tích, đánh giá đúng, xác tình tiết, hoàn cảnh, điều kiện vụ việc cần giải thực tế xảy ra, thu thập đủ chứng cho hoạt động áp dụng PL Chứng có thật, có liên quan đến vụ việc mà quan điều tra sử dụng để xác định có hay khơng có hành vi vi phạm PL, người thực hành vi phạm tội tình tiết khác có ý nghĩa việc giải đắn vụ án Chứng bao gồm: • Vật chứng: Là vật thể người vi phạm PL, kẻ phạm tội sử dụng làm công cụ, phương tiện phạm tội vật đối tượng tội phạm vật mang dấu vết tội phạm vật thể khác có giá trị chứng minh kẻ phạm tội • Lời khai bị can, người có định khởi tố điều tra hình sự; bị cáo, người có định đưa vụ án xét xử; người bị hại; người làm chứng, người biết vụ án đó; người bị tạm giữ; nguyên đơn dân sự, người khởi kiện trước tòa án giả thiết bị xâm hại đến quyền lợi ích mình; bị đơn dân sự, người bị khởi kiện theo yêu cầu nguyên đơn giả thiệt bị đơn xâm hại đến quyền lợi ích nguyên đơn • Biên hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, biên khám nghiệm trường, biên thực nghiệm điều tra trường, biên lấy cung bị can, … • Kết luận giám định tổ chức giám định có thẩm quyền • Các tài liệu khác có giá trị chứng minh người phạm tội - Chọn QPPL phù hợp để giải vụ việc • Khi giải vụ việc gặp nhiều văn quan NN khác ban hành điều chỉnh vụ việc có nội dung khác phải chọn văn có hiệu lực pháp lý cao để giải vụ việc • Khi giải vụ việc gặp nhiều văn quan ban hành, có nội dung khác phải chọn văn ban hành lần sau cùng, gần với vụ việc để giải - Ban hành văn áp dụng PL để giải vụ việc Văn áp dụng PL văn pháp lý mang tính cá biệt quan NN có thẩm quyền ban hành nhà chức trách, tổ chức XH NN trao quyền ban hành dùng để cá biệt hóa quyền, nghĩa vụ pháp lý cụ thể cho cá nhân tổ chức cụ thể cá biệt hóa biện pháp cưỡng chế NN cá nhân tổ chức có hành vi vi phạm PL - Tổ chức thực văn áp dụng PL có hiệu lực PL thực tế * Đặc điểm áp dụng PL: - Về chất XH: áp dụng PL ln hoạt động mang tính giai cấp trị - Về chủ thể: áp dụng PL có quan NN có thẩm quyền, nhà chức trách NN tổ chức XH NN trao quyền - Về nội dung: áp dụng PL hoạt động mang tính quyền lực NN Vì kết áp dụng PL quan có thẩm quyền áp dụng PL ban hành văn áp dụng PL Văn áp dụng PL thể ý chí đơn phương quan có thẩm quyền áp dụng PL, không phụ thuộc vào thái độ chủ thể bị áp dụng Quyết định áp dụng PL có giá trị bắt buộc phải thực chủ thể bị áp dụng, định áp dụng PL trường hợp cần thiết bảo đảm thực biện pháp cưỡng chế NN - áp dụng PL hoạt động mang tính tổ chức chặt chẽ, tiến hành theo trình tự thủ tục luật định Vì kết áp dụng PL mang lại quyền, lợi ích chủ thể - áp dụng PL hoạt động mang tính sáng tạo Vì xây dựng PL, quan có thẩm quyền ban hành PL khơng thể dự liệu, điều chỉnh hết tình có ý nghĩa pháp lý - áp dụng PL phải phù hợp với đường lối sách Đảng phải phù hợp với đạo lý dẫn đến kết áp dụng PL cao, mục đích điều chỉnh PL đạt hiệu tốt Câu 16: So sánh văn QPPL với văn áp dụng PL Đáp: * Giống nhau: - Cả loại văn quan NN có thẩm quyền ban hành nên loại mang tính quyền lực NN - Cả loại văn có giá trị phải thực đối tượng có liên quan - Cả loại văn đảm bảo thực biện pháp cưỡng chế NN * Khác nhau: QPPL áp dụng PL Nội dung chứa đựng quy tắc xử Nội dung chứa đựng quy tắc xử cụ thể cho chung người, chứa đựng QPPL cá nhân tổ chức cụ thể Được áp dụng nhiều lần thực tế Chỉ có giá trị thi hành lần chấm dứt giá trị thi sống việc áp dụng đối tượng cụ hành áp dụng đối tượng cụ thể thể khơng làm chấm dứt giá trị thi 10 hành Câu 17: Trong giai đoạn áp dụng PL, giai đoạn quan trọng Đáp: Trong giai đoạn áp dụng PL, giai đoạn quan trọng Vì: - giai đoạn đầu, giai đoạn phân tích, đánh giá đúng, xác tình tiết, hồn cảnh, điều kiện vụ việc cần giải thực tế xảy ra, thu thập đủ chứng cho hoạt động áp dụng PL Để áp dụng PL, để cá biệt hóa QPPL vào trường hợp cụ thể, trước hết phải phân tích đánh giá làm rõ nội dung, chất kiện đặc tính pháp lý - Chọn QPPL phù hợp để giải vụ việc Nội dung, chất đặc trưng pháp lý kiện cần áp dụng quy định ngành luật quy phạm cần lựa chọn để áp dụng Vì vậy, để chọn quy phạm cần thiết, chủ thể áp dụng PL phải hiểu nội dung, ý nghĩa, giá trị pháp lý quy phạm - Ban hành văn áp dụng PL để giải vụ việc Đây giai đoạn quan trọng việc văn áp dụng PL quyền, nghĩa vụ chủ thể trách nhiệm pháp lý chủ thể cá biệt hóa Việc ban hành văn đòi hỏi phải có sáng tạo phải bảo đảm pháp lý phải phù hợp với thực tiễn áp dụng PL giai đoạn - Tổ chức thực văn áp dụng PL có hiệu lực PL thực tế Đây giai đoạn cuối khơng phần quan trọng văn áp dụng PL không thực tổ chức thực khơng tốt quyền nghĩa vụ chủ thể không thực đầy đủ, PL vào sống Câu 18: Phân biệt hệ thống PL hệ thống văn QPPL, mối quan hệ hệ thống PL hệ thống văn QPPL Đáp: * Phân biệt hệ thống PL hệ thống văn QPPL: Hệ thống PL Hệ thống văn QPPL Là tổng thể QPPL có mối liên hệ nội thống Là tổng thể văn QPPL có mối với quy định trình độ phát triển KT, liên hệ chặt chẽ nội dung hiệu lực pháp lý trị, XH phân định thành chế định PL, ngành Luật thể văn QPPL NN Hệ thống PL bao gồm hệ thống văn QPPL, hệ thống PL nhấn mạnh đến cấu trúc bên PL * Mối quan hệ hệ thống PL hệ thống văn QPPL: - Đây mối quan hệ nội dung hình thức - Hệ thống PL sở cho việc xây dựng hoàn thiện hệ thống văn QPPL thể hoạt động tập hợp hóa pháp điển hóa - Hệ thống văn QPPL hình thức thể cấu trúc bên PL Câu 19: So sánh tập hợp hóa PL pháp điển hóa PL Đáp: Tập hợp hóa PL Pháp điển hóa PL Chủ thể: Tập hợp hóa PL bao gồm cá nhân, tổ Chủ thể: Chỉ có quan NN có thẩm chức XH, quan NN, … quyền ban hành văn QPPL Nội dung: Không làm thay đổi nội dung văn Nội dung: Làm thay đổi nội dung văn 11 QPPL QPPL Kết quả: Là tập hệ thống văn QPPL Kết quả: Là văn QPPL có thay đổi nội dung hiệu lực pháp lý Câu 20: Khái niệm vi phạm PL, phân tích dấu hiệu vi phạm PL Đáp: * Khái niệm VPPL: VPPL hành vi trái PL người có đủ lực hành vi gánh chịu trách nhiệm pháp lý thực có lỗi gây thiệt hại đe dọa gây thiệt hại cho quan hệ XH NN xác lập bảo vệ * Các dấu hiệu VPPL: - VPPL trước hết phải hành vi xác định người, thể dạng hành động không hành động phải lựa chọn định người có hành vi VPPL - Hành vi trái PL hành vi VPPL: Tính trái PL hành vi hiểu hành vi gây thiệt hại đe dọa gây thiệt hại đáng kể cho quan hệ XH NN xác lập bảo vệ - Hành vi trái PL phải chứa đựng lỗi người thực hành vi có VPPL xảy Lỗi thái độ tâm lý người thực hành vi trái PL hành vi nguy hiểm cho XH mà thực thiệt hại cho XH mà gây thể hình thức cố ý khơng cố ý (vơ ý) Những tình tiết loại trừ tính nguy hiểm cho XH hành vi trái PL: • Hành vi trái PL thực tình cấp thiết: Tình cấp thiết tình người để tránh nguy thực tế đe dọa, xâm hại lợi ích NN, tập thể, người khác Người khơng cách khác phải gây thiệt hại nhỏ so với thiệt hại cần ngăn ngừa • Người thực hành vi trái PL phòng vệ đáng: Phòng vệ đáng tình người có hành vi chống trả cách cần thiết người trực tiếp xâm hại đến lợi ích người khác • Hành vi trái PL thực kiện bất ngờ: Sự kiện bất ngờ tình 01 người gây thiệt hại cho XH mà người khơng thể thấy trước khơng buộc phải thấy trước hậu nguy hiểm cho XH hành vi - Chủ thể hành vi trái PL phải người có đủ lực gánh chịu trách nhiệm pháp lý, khả chủ thể làm chủ hành vi mình, khả chủ thể điều khiển hành vi theo đòi hỏi NN Câu 21: Trình bày mặt khách quan VPPL Đáp: Mặt khách quan VPPL biểu bên hành vi VPPL * Xác định thực tế có hành vi trái PL xảy hay khơng? Dưới hai hình thức: - Hành động trái PL: hình thức thể hành vi trái PL, người VPPL làm biến đổi tình trạng bình thường đối tượng tác động, qua gây thiệt hại đe dọa gây thiệt hại cho quan hệ XH NN xác lập bảo vệ Đối tượng tác động VPPL mà người VPPL tác động lên làm biến đổi tình trạng bình thường gây thiệt hại đe dọa gây thiệt hại cho quan hệ XH NN xác lập bảo vệ - Không hành động (không tố giác kẻ phạm tội, …): hình thức thể hành vi trái PL, người VPPL làm biến đổi tình trạng bình thường đối tượng tác động thơng qua việc chủ thể không thực hành vi mà NN bắt buộc Những hành vi mà chủ thể không thực theo quy định NN: Chủ thể không thực nghĩa vụ luật định; không thực nghĩa vụ hợp đồng; không thực hện nghề nghiệp; không thực nghĩa vụ định quan NN có thẩm quyền; khơng thực nghĩa vụ phát sinh từ xử trước chủ thể 12 * Hậu nguy hiểm cho XH có xảy hay không? Hậu nguy hiểm thiệt hại cho XH, thể bên hình thức: - Thiệt hại vật chất - Thiệt hại thể chất (sức khỏe, tính mạng người) - Thiệt hại tinh thần: thiệt hại đến danh dự, nhân phẩm, quyền tự người * Xác định mối quan hệ nhân hành vi trái PL với hậu nguy hiểm cho XH: - Hành vi trái PL phải xảy trước hậu nguy hiểm cho XH - Hành vi trái PL phải chứa đựng khả thực tế làm phát sinh hậu nguy hiểm cho XH - Thiệt hại cho XH xảy phải thực hóa khả thực tế làm phát sinh hậu nguy hiểm cho XH * Xác định điều kiện thể bên hành vi VPPL công cụ, phương tiện thực vi phạm, xác định pp, thủ đoạn phạm pháp, xác định thời gian, địa điểm phạm pháp Câu 22: Mặt chủ quan VPPL, phân biệt loại lỗi nói lỗi thước đo trách nhiệm pháp lý Đáp: * Mặt chủ quan VPPL: Là hoạt động tâm lý bên người thực hành vi VPPL - Xác định lỗi người vi phạm PL - Xác định động người VPPL: Là động lực bên thúc đẩy người VPPL thực hành vi trái PL - Xác định mục đích người thực hành vi VPPL: Là mốc ý thức người VPPL đặt cho hành vi VPPL phải đạt đến Mục đích phạm tội xác định rõ ràng * Phân biệt loại lỗi: Có hai hình thức - Lỗi cố ý: • Lỗi cố ý trực tiếp: Là lỗi trường hợp người VPPL nhận thức hành vi nguy hiểm cho XH, thấy trước hậu nguy hiểm cho XH hành vi mong muốn hậu xảy • Lỗi cố ý gián tiếp: Là lỗi trường hợp người VPPL nhận thức hành vi nguy hiểm cho XH thấy trược hậu nguy hiểm cho XH hành vi khơng mong muốn người VPPL có ý thức để mặc cho hậu xảy - Lỗi vơ ý: • Lỗi vơ ý q tự tin: Là lỗi trường hợp người VPPL nhận thức hành vi nguy hại cho XH, thấy trước hậu nguy hại cho XH hành vi tin tưởng hậu khơng thể xảy ngăn ngừa nên thực hành vi trái PL gây hậu nguy hiểm cho XH • Lỗi vô ý cẩu thả: Là lỗi trường hợp người VPPL gây thiệt hại cho XH cẩu thả người khơng thể thấy trước hành vi nguy hiểm cho XH không thấy trước hậu nguy hiểm cho XH hành vi người thấy trước buộc phải thấy trước hậu * Lỗi thước đo trách nhiệm pháp lý vì: Lỗi trạng thái tâm lý người hành vi gây nhiều dạng khác như: cố ý trực tiếp, cố ý gián tiếp, vơ ý q tự tin, vơ ý cẩu thả mà người ý thức hành vi phát sinh hậu gây có biểu muốn khơng muốn điều xảy ngăn chặn Câu 23: Trình bày mối quan hệ VPPL trách nhiệm pháp lý Đáp: 13 VPPL hành vi trái PL người có đủ lực gánh chịu trách nhiệm pháp lý thực hiện, có lỗi gây thiệt hại cho quan hệ XH NN xác lập bảo vệ Trách nhiệm pháp lý loại quan hệ PL đặc biệt NN chủ thể VPPL, NN có quyền áp dụng biện pháp cưỡng chế có tính chất trừng phạt quy định chế tài QPPL chủ thể vi phạm chủ thể có nghĩa vụ gánh chịu hậu bất lợi hành vi gây Do đó, VPPL trách nhiệm pháp lý có mối quan hệ chặt chẽ với VPPL kiện pháp lý sở để truy cứu trách nhiệm pháp lý Trách nhiệm pháp lý đặt có VPPL Câu 24: Hiệu lực văn QPPL theo thời gian Đáp: Hiệu lực văn QPPL theo thời gian khoảng thời gian mà văn có giá trị thi hành Hiệu lực theo thời gian văn xác định từ thời điểm phát sinh hiệu lực chấm dứt tác động văn * Thời điểm phát sinh hiệu lực văn bản: Có hai cách xác định: - Văn có điều khoản ghi rõ thời điểm phát sinh hiệu lực - Văn không ghi rõ thời điểm phát sinh hiệu lực: Phải phân loại văn • Đối với văn Quốc Hội ban hành UBTVQH ban hành văn có hiệu lực kể từ ngày Chủ tịch nước ký lệnh công bố văn • Đối với văn Chủ tịch nước có hiệu lực kể từ ngày đăng cơng báo Chính Phủ • Đối với văn Chính phủ, văn Thủ tướng Chính phủ, văn Bộ trưởng, thủ trưởng quan NN ngang Bộ, văn Chánh án TAND tối cao, viện trưởng VKSND tối cao, hội đồng thẩm phán TAND tối cao, văn liên tịch có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo Chính phủ • Đối với văn quyền địa phương: Văn HĐND UBND cấp tỉnh ban hành có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày đăng báo tỉnh; Văn HĐND UBND cấp huyện ban hành có hiệu lực sau 07 ngày kể từ ngày văn thông qua, ngày ký ban hành; Văn HĐND UBND cấp xã ban hành có hiệu lực sau 05 ngày kể từ ngày văn thông qua, ngày ký ban hành * Thời điểm chấm dứt hiệu lực văn bản: Có hai cách xác định: - Văn ghi rõ thời điểm chấm dứt hiệu lực - Đối với văn không ghi rõ thời điểm chấm dứt hiệu lực, văn chấm dứt hiệu lực toàn chấm dứt hiệu lực phần có văn thay chấm dứt hiệu lực phận có phận thay Câu 25: Hiệu lực hồi tố văn QPPL quy định dựa nguyên tắc nào? Đáp: Theo nguyên tắc chung, văn QPPL cần để điều chỉnh quan hệ XH phát sinh sau văn có hiệu lực, khơng có hiệu lực trở trước (Hiệu lực hồi tố) Nguyên tắc có ý nghĩa quan trọng để củng cố pháp chế XHCN, thiết lập trật tự pháp luật phù hợp với tính chất đặc điểm CNXH Trong trường hợp thật cần thiết người làm luật cần dự liệu xác để thể số quy phạm cụ thể, không đặt thành quy định chung hiệu lực trở trước văn QPPL Đồng thời, xem xét hiệu lực trở trước văn QPPL cần dựa sở tính nhân đạo pháp luật CNXH 14 Phần ii: Câu hỏi nhận định Xác định nhận định sau - sai, giải thích: 15 Câu 1: Pháp luật NN ban hành Đáp: Đúng, vì: PL hệ thống quy tắc xử mang tính bắt buộc chung cho người NN ban hành thừa nhận thể ý chí gia cấp thống trị NN bảo đảm thực dùng điều chỉnh quan hệ XH theo định hướng NN Câu 2: PL tiêu chuẩn đánh giá hành vi người Đáp: Sai, vì: Đạo đức tiêu chuẩn đánh giá hành vi người, PL tiêu chuẩn đánh giá hành vi PL người Câu 3: PL quy phạm XH khác hổ trợ việc điều chỉnh quan hệ XH Đáp: Sai, vì: Các QPPL hổ trợ mục đích điều chỉnh trùng với PL tập quán thừa kế vùng Tây Nguyên, Câu 4: Trong trường hợp, PL lạc hậu so với KT Đáp: Sai, vì: Trong vài trường hợp, đôi lúc PL dự liệu điều chỉnh vấn đề xảy tương lai Câu 5: Chỉ PL có tính bắt buộc Đáp: Sai, vì: Tất quy phạm, nội quy, quy định có tính bắt buộc như: Quy phạm trị, quy phạm tơn giáo có tính bắt buộc, hay điều lệ Đảng có tính bắt buộc Đảng viên Câu 6: Chỉ PL đảm bảo biện pháp cưỡng chế NN Đáp: Đúng, vì: Khi có người VPPL, NN dùng biện pháp để cưỡng chế đảm bảo thực qn đội, cơng an, Câu 7: Chỉ có PL có tính quy phạm Đáp: Sai, vì: Đạo đức, tơn giáo, tín ngưỡng có tính quy phạm Các quy phạm khác quy định chuẩn mực khác người Câu 8: Các quy phạm đạo đức, tơn giáo khơng mang tính giai cấp Đáp: Sai, vì: Đạo đức, tơn giáo tồn XH có tính giai cấp Câu 9: Chỉ có QPPL mang tính giai cấp Đáp: Sai, vì: Ngồi ngồi QPPL, quy phạm XH khác quy phạm đạo đức, tơn giáo, trị mang tính giai cấp Câu 10: Mọi quy phạm XH NN cho phép tồn QPPL 16 Đáp: Sai, vì: Điều lệ, nội quy, quy chế QPPL Câu 11: QPPL quy tắc xử quyền, nghĩa vụ chủ thể Đáp: Đúng, vì: Nhận định nội dung QPPL Câu 12: Mọi QPPL phải có đầy đủ ba phận: giả định, quy định chế tài Đáp: Sai, vì: Kỹ thuật lập pháp cho phép khơng thiết phải diễn đạt đầy đủ phận QPPL (VD: Điều Hiến pháp 1992 có phận giả định chế tài) Câu 13: Một QPPL quy định nhiều điều luật, nhiều QPPL quy định điều luật Đáp: Đúng, vì: Kỹ thuật lập pháp cho phép QPPL quy định nhiều điều luật, nhiều QPPL quy định điều luật Câu 14: Tiêu chuẩn để đánh giá tính hồn thiện hệ thống PL tính phù hợp hệ thống PL Đáp: Sai, vì: Tính phù hợp bốn tiêu chuẩn để đánh giá hệ thống PL Câu 15: Để góp phần hồn thiện hệ thống PL cần thực tốt việc tập hợp hóa PL Đáp: Sai, vì: Tập hợp hóa khơng làm thay đổi nội dung PL Câu 16: Hệ thống hóa PL bao gồm QPPL, chế định PL, ngành Luật thể văn QPPL NN ban hành Đáp: Sai, vì: Nhận định khái niệm hệ thống PL khái niệm hệ thống hóa PL Câu 17: Pháp điển hóa PL hình thức hệ thống hóa khơng làm thay đổi nội dung PL Đáp: Sai, vì: Pháp điển hóa làm thay đổi nội dung PL Câu 18: Tập hợp hóa PL hình thức hệ thống hóa PL quan NN có thẩm quyền thực Đáp: Sai, vì: Tập hợp hóa khơng làm thay đổi nội dung PL nên chủ thể tập hợp hóa PL cá nhân , tổ chức XH thực Câu 19: Nội dung quan hệ PL đồng với lực PL bao gồm quyền nghĩa vụ Đáp: Sai, vì: Năng lực PL chủ thể rộng nội dung quan hệ PL Câu 20: Nghĩa vụ pháp lý chủ thể hành vi pháp lý chủ thể Đáp: 17 Sai, vì: Nghĩa vụ pháp lý hẹp hành vi pháp lý quyền lựa chọn hành vi Ngược lại, hành vi pháp lý, chủ thể có quyền lựa chọn hành vi Ngồi ra, hành vi pháp lý có hành vi hợp pháp hành vi bất hợp pháp, nghĩa vụ pháp lý xử lý hợp pháp Câu 21: Khách thể quan hệ PL yếu tố thúc đẩy cá nhân, tổ chức tham gia vào quan hệ PL thực tế Đáp: Đúng, vì: Khách thể quan hệ PL lợi ích mà bên tham gia quan hệ PL mong muốn đạt thiết lập với quan hệ PL Câu 22: Sự kiện pháp lý yếu tố thúc đẩy chủ thể tham gia vào quan hệ PL Đáp: Sai, vì: Yếu tố thúc đẩy chủ thể tham gia quan hệ PL khách thể Câu 23: Các quan hệ PL xuất ý chí cá nhân Đáp: Sai, vì: Các quan hệ PL ý chí NN, ý chí cá nhân định dẫn đến hỗn loạn Câu 24: Đối với cá nhân, lực hành vi gắn với phát triển người cá nhân tự quy định Đáp: Sai, vì: lực hành vi NN quy định Câu 25: Người say rượu người có lực hành vi hạn chế Đáp: Sai, vì: Khơng có định Tòa án định họ người có lực hành vi hạn chế Câu 26: Năng lực PL có tính giai cấp, lực hành vi khơng mang tính giai cấp Đáp: Sai, vì: Năng lực hành vi NN quy định lực hành vi mang tính giai cấp Câu 27: Người từ đủ 18 tuổi trở lên chủ thể quan hệ PL Đáp: Sai, vì: Mới có độ tuổi khơng chưa đủ mà phải có tiêu chuẩn mặt lý trí nghĩa họ phải người làm chủ hành vi Câu 28: NN chủ thể quan hệ PL Đáp: Sai, vì: Trong quan hệ kết hôn, cá nhân chủ thể Câu 29: Nghĩa vụ pháp lý đồng với hành vi pháp lý chủ thể Đáp: Sai, vì: Chủ thể thực nghĩa vụ pháp lý nhằm đảm bảo quyền lợi cho chủ thể khác, hành vi pháp lý lợi ích vật chất tinh thần mà chủ thể mong muốn đạt nhằm thỏa mãn nhu cầu tham gia vào quan hệ PL Câu 30: Năng lực PL cá nhân quy định văn luật Đáp: Đúng, vì: Năng lực PL khả hưởng quyền thực nghĩa vụ theo quy định pháp luật Do đó, lực PL lực hành vi quy định cụ thể văn QPPL 18 Câu 31: Tuân thủ PL thi hành PL thực chủ thể Đáp: Đúng, vì: Các chủ thể phải thực nghĩa vụ pháp lý Câu 32: áp dụng PL thực quan NN có thẩm quyền Đáp: Sai, vì: áp dụng PL khơng thực quan NN có thẩm quyền mà thực nhà chức trách NN, tổ chức XH NN NN trao quyền Câu 33: Mọi hành vi thực PL quan NN có thẩm quyền hành vi áp dụng PL Đáp: Sai, vì: Tuân theo PL, thi hành PL, sử dụng PL hình thức thực PL NN Câu 34: áp dụng PL hoạt động điều chỉnh chung quan hệ XH Đáp: Sai, vì: áp dụng PL hoạt động điều chỉnh cá biệt cụ thể cá nhân tổ chức cụ thể Câu 35: Mọi văn quan NN có thẩm quyền ban hành văn áp dụng PL Đáp: Sai, vì: Ngồi văn áp dụng PL quan NN có thẩm ban hành, văn QPPL quan NN có thẩm quyền ban hành Câu 36: áp dụng PL tương tự tiền lệ pháp Đáp: Sai, vì: Tiền lệ pháp định tòa án quan NN giải vụ việc chưa có PL NN tác động, sau cách giải quan NN có thẩm quyền thừa nhận trở thành quy tắc PL làm sở để áp dụng trường hợp tương tự Còn áp dụng PL tương tự giải vụ việc khơng có QPPL trực tiếp điều chỉnh vụ việc đó, mà giải vụ việc dựa nguyên tắc chung PL dựa ý thức PL cán có thẩm quyền áp dụng PL Câu 37: áp dụng PL tương tự thực quan hệ XH Đáp: Sai, vì: Trong pháp luật hình pháp luật hành khơng thực áp dụng PL tương tự Câu 38: Cơ quan có thẩm quyền áp dụng PL có thẩm quyền áp dụng PL tương tự Đáp: Đúng, vì: áp dụng PL tương tự dựa nguyên tắc chung PL vụ việc xem xét có liên quan đến quyền, lợi ích NN, XH cá nhân, đòi hỏi NN phải xem xét giải Câu 39: Mọi biện pháp cưỡng chế NN biện pháp trách nhiệm pháp lý Đáp: Sai, vì: Có biện pháp cưỡng chế NN biện pháp trách nhiệm pháp lý Câu 40: Mọi hành vi trái PL hành vi VPPL Đáp: Sai, vì: Có hành trái PL tình cấp thiết, phòng vệ đáng kiện bất ngờ 19 Câu 41: Những quan điểm tiêu cực chủ thể xem biểu bên (mặt khách quan) VPPL Đáp: Sai, vì: Quan điểm tiêu cực chủ thể mặt chủ quan VPPL Câu 42: Mọi hậu hành vi VPPL gây phải thể dạng vật chất Đáp: Sai, vì: Ngoài dạng vật chất, hậu hành vi VPPL gây thể dạng thể chất Câu 43: Một VPPL đồng thời chịu nhiều loại trách nhiệm pháp lý Đáp: Sai, vì: Trách nhiệm hình trách nhiệm hành khơng Câu 44: Khơng thấy trước hành vi nguy hiểm cho XH khơng bị xem có lỗi Đáp: Sai, vì: Đối với lỗi vơ ý cẩu thả, trường hợp người VPPL gây thiệt hại cho XH cẩu thả người khơng thể thấy trước hành vi nguy hiểm cho XH khơng thể thấy trước hậu nguy hiểm cho XH hành vi người thấy trước buộc phải thấy trước hậu Câu 45: Hành vi chưa gây thiệt hại cho XH chưa bị xem VPPL Đáp: Sai, vì: VPPL hành vi trái PL người có đủ lực gánh chịu trách nhiệm pháp lý thực hiện, có lỗi gây thiệt hại đe dọa gây thiệt hại cho quan hệ XH NN xác lập bảo vệ Câu 46: Người đủ 18 tuổi trở lên chủ thể VPPL Đáp: Sai, vì: Mới nói đến độ tuổi thơi chưa đủ mà người phải có đủ lực gánh chịu trách nhiệm pháp lý Câu 47: Nội dung VPPL thể mặt cho phép bắt buộc Đáp: Sai, vì: Khơng phải QPPL thể cho phép bắt buộc Câu 48: QPPL vừa mang tính cụ thể vừa mang tính khái quát Đáp: Đúng, vì: QPPL vừa quy tắc xử cụ thể cho hành vi pháp lý đặc trưng, vừa không nêu cụ thể chủ thể điều chỉnh Câu 49: Văn QPPL hình thức PL XHCN Đáp: Sai, vì: Ngồi văn QPPL, sử dụng hình thức PL khác để điều chỉnh mối quan hệ XH Câu 50: Mọi văn quan NN có thẩm quyền TW ban hành có hiệu lực phạm vi tồn lãnh thổ đối tượng Đáp: Sai, vì: Có nhiều văn quan NN ban hành cho khu vực lãnh thổ cho số đối tượng cụ thể VD pháp lệnh CBCC có hiệu lực đối tượng CBCC 20 Câu 51: Hiệu lực trở trước văn QPPL áp dụng trường hợp đem lại lợi ích cho chủ thể Đáp: Sai, vì: Hiệu lực hồi tố văn QPPL áp dụng lĩnh vực hành hình không áp dụng lĩnh vực dân Câu 52: Văn QPPL văn quan NN có thẩm quyền theo luật định ban hành Đáp: Đúng, vì: Căn vào định nghĩa văn QPPL, văn QPPL văn quan NN có thẩm quyền ban hành theo thủ tục, trình tự luật định Câu 53: Văn QPPL áp dụng nhiều lần thực tế đời sống bị thay đổi hủy bỏ Đáp: Đúng, vì: Văn QPPL quan NN có thẩm quyền ban hành theo thủ tục, trình tự luật định có quy tắc xử chung NN đảm bảo thực nhằm điều chỉnh quan hệ XH theo định hướng XHCN Câu 54: Văn QPPL bắt đầu có hiệu lực từ thời điểm thơng qua cơng bố Đáp: Sai, vì: Khơng phải văn công bố Câu 55: Thời điểm bắt đầu có hiệu lực văn xác định sau khoảng thời gian định kể từ cơng bố văn Đáp: Sai, vì: Văn Chủ tịch nước có hiệu lực sau công bố Câu 56: Thời hạn hiệu lực văn xác định từ thời điểm bắt đầu có hiệu lực tới thời điểm hết hiệu lực Đáp: Đúng, vì: Theo khái niệm hiệu lực theo thời gian văn QPPL hiệu lực theo thời gian văn tính từ thời điểm phát sinh hiệu lực chấm dứt tác động văn Câu 57: Tập quán pháp hình thức pháp luật nước VN Đáp: Đúng, vì: Tập quán pháp sử dụng phổ biến Luật dân sự, Luật hôn nhân gia đình Câu 58: Chỉ có đầy đủ lực PL lực hành vi cá nhân trở thành chủ thể quan hệ PL Đáp: Sai, vì: Có hành vi chưa đủ lực PL, lực hành vi trở thành chủ thể quan hệ PL Câu 59: Cá nhân trường hợp không bị hạn chế hành vi Đáp: Sai, vì: Người nghiện ma túy bị hạn chế hành vi 21 Câu 60: Mọi chủ thể cá nhân có đầy đủ lực hành vi cơng nhận có đầy đủ lực PL Đáp: Sai, vì: Sĩ quan lực lượng vũ trang bị hạn chế lực PL Câu 61: Bị hạn chế lực hành vi khơng bị hạn chế lực PL Đáp: Đúng, vì: Những người bị hạn chế lực hành vi có quyền nghĩa vụ quan hệ PL Câu 62: Năng lực PL lực hành vi pháp nhân xuất lúc có định việc thành lập pháp nhân Đáp: Sai, vì: Các pháp nhân Cty TNHH, tổ chức trị XH Câu 63: Chỉ cần có kiện thực tế làm phát sinh thay đổi chấm dứt quan hệ PL Đáp: Sai, vì: Những kiện khơng gắn với PL khơng làm phát sinh thay đổi chấm dứt quan hệ PL Câu 64: Năng lực PL cá nhân NN thừa nhận mang quyền chủ thể thực nghĩa vụ pháp lý Đáp: Đúng, vì: Nó quy định hiến pháp luật Đặc điểm lực PL cá nhân có từ người sinh chấm dứt người chết Câu 65: Năng lực PL cá nhân cụ thể có mức độ cao thấp khác phụ thuộc vào điều kiện cụ thể Đáp: Đúng, vì: Năng lực trẻ em thấp so với người lớn Câu 66: Quyền chủ thể PL hình thành phát triển theo phát triển người Đáp: Đúng, vì: Đến độ tuổi định người có quyền nghĩa vụ tương ứng Câu 67: Việc NN xác nhận lực PL lực hành vi cá nhân thường tiến hành đồng thời NN xác định người kết hôn lúc Đáp: Đúng, vì: Người kết có đủ lực PL lực hành vi NN quy định Câu 68: Khách thể quan hệ PL giá trị vật chất, tinh thần giá trị XH khác mà cá nhân, tổ chức mong muốn đạt nhằm thỏa mãn lợi ích nhu cầu tham gia vào mối quan hệ PL Đáp: Đúng, vì: Khách thể quan hệ PL hành vi bên tham gia quan hệ PL nhằm thực quyền chủ thể nghĩa vụ pháp lý theo quy định PL Câu 69: Sự kiện pháp lý tình tượng q trình xảy đời sống có liên quan tới xuất thay đổi chấm dứt quan hệ PL Đáp: 22 Đúng, vì: Khi chúng xuất nhà làm luật gắn phát sinh thay đổi, chấm dứt quan hệ PL với tồn Câu 70: Cá nhân chủ thể mối quan hệ PL Đáp: Sai, vì: Ký kết điều ước quốc tế cá nhân không tham gia Câu 71: Quan hệ PL quan hệ XH ngược lại Đáp: Sai, vì: Quan hệ PL quy phạm PL điều chỉnh quan hệ bạn bè quan hệ PL Câu 72: Thực PL hành vi xử hợp pháp chủ thể Đáp: Đúng, vì: Tuân theo PL để thực nghĩa vụ pháp lý Câu 73: áp dụng PL hình thức thực PL mà việc quan NN có thẩm quyền tổ chức cho chủ thể PL thực quy định PL Đáp: Sai, vì: hình thức áp dụng PL đặc biệt NN Câu 74: Nội dung văn áp dụng PL chứa đựng quy tắc xử chung Đáp: Sai, vì: Nó chứa đựng quy tắc xử cụ thể cho cá nhân tổ chức cụ thể Câu 75: Nội dung văn áp dụng PL nêu quy tắc xử cụ thể áp dụng chủ thể xác định Đáp: Đúng, vì: Bản án tòa án áp dụng lần cho chủ thể cụ thể Câu 76: Nội dung văn áp dụng PL xác định quyền nghĩa vụ pháp lý cụ thể chủ thể cụ thể chứa đựng biện pháp trừng phạt chủ thể VPPL Đáp: Đúng, vì: Các định điều động chứa đựng quyền nghĩa vụ, án tòa án chứa đựng biện pháp trừng phạt Câu 77: áp dụng PL hình thức thực PL khơng phải hình thức thực PL áp dụng PL Đáp: Đúng, vì: Nó tiến hành nhiều chủ thể thi hành PL, tuân theo PL áp dụng PL Câu 78: Ban hành PL giai đoạn áp dụng PL Đáp: Sai, vì: Trong giai đoạn áp dụng PL có giai đoạn ban hành văn áp dụng PL, ban hành PL giai đoạn sáng tạo QPPL Câu 79: Văn cá biệt tổ chức XH cá nhân ban hành Đáp: Sai, vì: Nó phải cá nhân quan NN có thẩm quyền nhà chức trách NN tổ chức XH NN trao quyền 23 Câu 80: Cũng áp dụng PL, áp dụng PL tương tự mang tính quyền lực NN Đáp: Đúng, vì: áp dụng PL tương tự quan NN có thẩm quyền, nhà chức trách NN tổ chức XH NN trao quyền Câu 81: áp dụng PL đặc quyền quan NN có thẩm quyền Đáp: Đúng, vì: Đây hoạt động mang tính quyền lực NN Câu 82: áp dụng PL hành vi quan NN, quan hành NN, quan tư pháp NN để ban hành định cá biệt hình thức văn áp dụng PL Đáp: Đúng, vì: Đây giai đoạn áp dụng PL Câu 83: áp dụng PL hoạt động thiếu tổ chức thực PL bảo đảm pháp chế XHCN Đáp: Đúng, vì: Để PL thực cách nghiêm túc nên cần phải bảo đảm pháp chế Câu 84: Trong ngành luật khơng đầy đủ chế định PL Đáp: Đúng, vì: Các quan hệ XH phát triển phong phú, đa dạng luật lạc hậu so với tồn XH ngành luật chứa đầy đủ chế định PL Câu 85: Có PL có pháp chế Đáp: Sai, vì: Pháp chế tồn XH dân chủ mà NN chiếm hữu nơ lệ phong kiến khơng có pháp chế Câu 86: VPPL yếu tố chế điều chỉnh PL Đáp: Sai, vì: Yếu tố chế điều chỉnh PL QPPL, quan hệ Pl, kiện pháp lý, văn áp dụng PL, ý thức PL, trách nhiệm PL khơng có VPPL Câu 87: Chế tài biện pháp cưỡng chế NN ngược lại Đáp: Sai, vì: Khơng phải biện pháp cưỡng chế chế tài Câu 88: Trách nhiệm pháp lý yếu tố chế điều chỉnh PL Đáp: Sai, vì: Trong chế điều chỉnh PL, trách nhiệm pháp lý yếu tố chế điều chỉnh PL Câu 89: Trách nhiệm pháp lý pháp lý phát sinh cá nhân, tổ chức thực hành vi có đủ yếu tố cấu thành VPPL 24 Đáp: Sai, vì: Trách nhiệm pháp lý áp dụng hành vi trái PL mà khơng có lỗi Câu 90: Mọi VPPL phải chịu cưỡng chế NN hình thức biện pháp trách nhiệm pháp lý Đáp: Đúng, người có hành vi VPPL mà có đủ yếu tố cấu thành VPPL chịu trách nhiệm pháp lý 25
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT, Lý luận chung về pháp luật, ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT, Lý luận chung về pháp luật