BO DE LOP 10 SO QT hóa học

188 91 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/09/2019, 16:41

SỞ GD&ĐT QUẢNG TRỊ PHÒNG GIÁO DỤC TRUNG HỌC -   - MỘT SỐ ĐỀ KIỂM TRA HĨA HỌC LỚP 10 (Lưu hành nợi bợ) Quảng Trị, tháng 10 năm 2016 TRƯỜNG THPT LAO BẢO ĐỀ KIỂM TRA TIẾT HÓA 10 - SỐ 001 Câu (3 điểm) Viết cấu hình electron nguyên tử nguyên tố có Z = 7, Z = 10, Z = 27, Z = 29 Cho biết nguyên tố kim loại, phi kim, hay khí hiếm? Vì sao? Câu (2 điểm) Hiđro điều chế từ nước có ngun tử khối trung bình 1.008 Trong nước, hidro chủ yếu tồn hai đồng vị 11 H 21H a Tính % số nguyên tử đồng vị? b Có nguyên tử 21H 2ml nước (D = 1g/ml) Câu (2 điểm) Cho nguyên tử 5626Fe 3216S2a, Xác định số e, số p, số n, điện tích hạt nhân, số đơn vị điện tích hạt nhân nguyên tử chúng? b, Viết cấu hình electron ion Fe3+ ? Câu (2 điểm) Nguyên tử nguyên tố X có tổng ba loại hạt (e, p, n) 34 Trong tổng số hạt mang điện nhiều hạt không mang điện 10 Tìm số hiệu nguyên tử X viết kí hiệu nguyên tố? Câu (1 điểm) Nguyên tố R có hai đồng vị X, Y Tỉ lệ số nguyên tử X Y 45/455 Tổng loại hạt X 32, nhiều Y hạt Xác định nguyên tử khối trung bình R? - ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA TIẾT HÓA 10 - SỐ 001 Câu Ý Câu Nội dung Điểm Z = 9: 1s22s22p5 phi kim (vì có 7e lớp ngồi cùng) Z= 18: 1s22s22p63s23p6 khí (vì có 8e lớp cùng) Z = 28: 1s22s22p63s23p63d84s2 kim loại (vì có 2e lớp ngồi cùng) Z = 24: 1s22s22p63s23p63d54s1 kim loại (vì có 1e lớp ngồi cùng) 3,0 Câu Gọi x thành phần phần trăm số nguyên tử đồng vị 21 H (100 – x) thành phần phần trăm số nguyên tử đồng vị 11 H Ta có: 2.x + (100 – x) = 1.008 100 a  x = 0.8 Vậy:Thành phần phần trăm số nguyên tử đồng vị 21 H là: 0.8 % Thành phần phần trăm số nguyên tử đồng vị 11 H là: 99.2% D = g/ml có nghĩa là: 2ml nước = 2gam nước = 2/18 mol nước 1mol nước có 6.02*1023 phân tử H2O hay * 6,02 1023 nguyên tử H Số nguyên tử H có 2/18mol nước là: (2/18 * * 6,02.1023) b nguyên tử Trong đó: Đồng vị 11 H chiếm 99.2 % 1,0 1,0 Vậy số nguyên tử đồng vị H 2ml nước là: (2/18 * 6,02.1023 *2 * 99,2/100) = 1,327 1023 nguyên tử Câu Số e = số p = số đvđthn = 26, số n = 30, đthn = 26+ Cấu hình electron ion Fe2+ là: 1s22s22p63s23p63d6 2,0 Câu 2Z + N = 58 2Z – N = 18 Giải hệ phương trình: Z = 19, N = 20, nguyên tử 3919K 1,0 Câu Tổng loại hạt 32 Z = 10 thỏa mãn Nguyên tử khối X 32-10 = 22, Nguyên tử khối Y : = 20 % số nguyên tử X là: 9% % số nguyên tử Y 91% Vậy nguyên tử khối trung bình: 20,18 22 – 1,0 ĐỀ KIỂM TRA TIẾT HÓA 10 - SỐ 002 Câu (3 điểm) Nguyên tử nguyên tố có : Z = 12, Z = 25, Z = 29 Cho biết vị trí nguyên tố bảng tuần hoàn? Câu (2 điểm) Nguyên tố X thuộc chu kỳ 3, nhóm VI A bảng tuần hồn: a, Viết cấu hình electron ngun tử ngun tố X? b, Nêu tính chất hóa học X? viết công thức oxit cao nhất? công thức Câu (2 điểm) Hai nguyên tố X, Y thuộc nhóm A hai chu kỳ liên tiếp Tổng số proton X Y 30 a, Tìm hai nguyên tố X, Y? b, Sắp nguyên tố sau theo chiều tăng dần tính kim loại:Mg (Z = 12), Be (Z = 4), X, Y ? Câu (2 điểm) Oxit cao nguyên tố R R 2O7 Trong hợp chất khí R với Hiđro, Hiđro chiếm 2,74 % khối lượng Xác định nguyên tử khối kí hiệu hóa học nguyên tố R? Câu (1 điểm) Hòa tan hồn tồn 3,8 gam hỗn hợp hai kim loại thuộc hai chu kỳ nhóm IIA 200 ml dung dịch HCl 10 % (d = 1,19 g/ml) Sau phản ứng thu 2,8 lít khí (đo đktc) dung dịch A a, Xác định tên hai kim loại? b, Tính nồng độ phần trăm chất dung dịch A? - ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA TIẾT HÓA 10 - SỐ 002 Câu Ý Câu Nội dung Z = 12: 1s22s22p63s2 ô 12, chu kỳ 3, nhóm IIA Z= 25: 1s22s22p63s23p63d54s2 25, chu kỳ 4, nhóm VIIB Z = 29: 1s22s22p63s23p63d104s1 29, chu kỳ 4, nhóm IB Điểm 3,0 Câu 2 a 1s 2s 2p 3s 3p nguyên tố S Tính phi kim thuộc nhóm VI A b CT oxit cao SO3 CT hợp chất khí với Hidro H2S 0,5 1,5 Câu TH1: ZA - ZB = ZA + ZB = 30 a Thỏa mãn: ZA = 19 K ZB = 11 Na TH2: không thỏa mãn b Be HClO > HClO2 C HClO3 < HClO4 < HClO < HClO2 D HClO < HClO2 < HClO3 < HClO4 Câu 10: Cặp kim loại thụ động H2SO4 đặc nguội ? A Mg, Al B Zn, Fe C Al, Fe D Cu, Fe Câu 11: Oxi tác dụng với tất chất nhóm chất đây? A Mg, Ca, Au, S B Na, Al, I2, N2 C Na, Cu, H2SO4 , S D Mg, Ca, N2, S Câu 12: Hấp thụ hồn tồn 1,344 lít khí SO2(đktc) vào 150ml ddịch NaOH 1M Sau phản ứng hoàn toàn thu ddịch X Cô cạn X thu m gam chất rắn Giá trị m là? A 6,24g B 7,56g C 8,76g D 9,45g Câu 13: Đốt cháy hoàn toàn 11,9 gam hỗn hợp Zn Al cần vừa đủ 6,72 lít (đktc) hỗn hợp khí O Cl2 sau phản ứng thu 29,3 gam hỗn hợp muối oxit % số mol Zn hỗn hợp là: A 25% B 50% C 33,33% D 66,67% 176 Câu 14: Hòa tan hồn tồn 14,5 gam hhợp X gồm: Fe, Mg Zn lượng vừa đủ ddịch H2SO4 lỗng, thu 6,72 lít hiđro (ở đktc) ddịch chứa m gam muối Giá trị m là: A 43,3g B 43,9g C 38,5g D 7,25 Câu 15 : Cho 5,325 gam hhợp X gồm ba kim loại : Cu, Fe Al dạng bột tác dụng hoàn toàn với oxi thu hỗn hợp Y gồm oxit có khối lượng 8,325 gam Thể tích dung dịch H 2SO40,75M (loãng) vừa đủ để phản ứng hết với Y là: A 270 ml B 150 ml C 250 ml D 375 ml B TỰ LUẬN ( 5đ) Câu 1: Hồn thành dãy chuyển hố sau, ghi rõ điều kiện có: (1) (2) (3) (4) (5) (6) S �� � SO2 �� � S �� � FeS �� � SO2 �� � H2SO4 �� � HCl Câu 2: Hòa tan hồn tồn 18,6 gam hỗn hợp X gồm: Fe Zn dung dịch H2SO4 đặc nóng dư thu 7,84 lít SO2 (đktc) sản phẩm khử ddịch Y a/ Viết phương trình phản ứng xảy ra? b/ Xác định thành phần phần trăm theo khối lượng kim loại hỗn hợp X ? c/ Cơ cạn ddịch Y, tính khối lượng muối sunfat thu (Cho Mg: 24, Fe: 56, Ba:137, Na: 23, S: 32, O: 16; Cl=35,5, Zn: 65, Al: 27) - 177 ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II HÓA 10 - SỐ 001 \A TRẮC NGHIỆM: (5 điểm) C B B A B A C A B TỰ LUẬN: ( 5điểm)  câu/1đ D 10 C 11 D 12 C 13 C 14 A 15 C Câu 1: (1) S + O2  SO2 (2) SO2 + 2H2S  3S + 2H2O (3) S + Fe  FeS (4) FeS + O2  Fe2O3 + SO2 (5) SO2 + Br2 + 2H2O  H2SO4 + (6) H2SO4 + BaCl2 2HBr  BaSO4 + 2HCl Câu 2: a) 2Fe + 6H2SO4  Fe2(SO4)3 + 3SO2 + 6H2O Zn + 2H2SO4  ZnSO4 b) % Fe = 30,1 + SO2 + 2H2O %Zn = 69,9 c) Khối lượng muối sunfat = 52,2 gam ( tính theo PTPƯ tính theo cơng thức) 178 13 TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN ĐỀ KIỂM TRA TIẾT HÓA 10 - SỐ 001 Câu 1.(2,0 điểm) Tổng số hạt ion M2+ 78 Xác định kí hiệu nguyên tử M biết số khối M
- Xem thêm -

Xem thêm: BO DE LOP 10 SO QT hóa học, BO DE LOP 10 SO QT hóa học, TRƯỜNG THPT LAO BẢO, Trong tự nhiên đồng vị chiếm 24,23% số nguyên tử Clo. Tính thành phần phần trăm về khối lượng có trong HClO4 (với H là đồng vị , O là đồng vị ). Cho nguyên tử khối trung bình của Clo bằng 35,5., TRƯỜNG THPT BẾN QUAN, TRƯỜNG THPT TRIỆU PHONG, TRƯỜNG THPT VĨNH ĐỊNH, TRƯỜNG THPT BẾN HẢI, TRƯỜNG THPT THỊ XÃ QUẢNG TRỊ, TRƯỜNG THPT NGUYỄN HỮU THẬN, TRƯỜNG THPT CHẾ LAN VIÊN, TRƯỜNG THPT CAM LỘ, TRƯỜNG THPT CỒN TIÊN, TRƯỜNG THPT ĐÔNG HÀ, TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm