Giáo trình vật liệu điệnlạnh p2

69 52 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/09/2019, 15:54

Vật liệu dùng làm cách điện (còn gọi là chất điện môi) là các chất mà trong điều kiện bình thường điện tích xuất hiện ở đâu thì ở nguyên ở chỗ đấy, tức là ở điều kiện bình thường, điện môi là vật liệu không dẫn điện, điện dẫn  của chúng bằng không hoặc nhỏ không đáng kể. Vật liệu cách điện có vai trò quan trọng và được sử dụng rộng rãi trong kỹ thuật điện, Việc nghiên cứu vật liệu cách điện để tìm hiểu các tính chất, đặc điểm, để từ đó chọn lựa cho phù hợp. Giáo trình vật liệu điện – lạnh CHƯƠNG VẬT LIỆU CÁCH ĐIỆN 3.1.KHÁI NIỆM VÀ PHÂN LOẠI VẬT LIỆU CÁCH ĐIỆN 3.1.1 KHÁI NIỆM Vật liệu dùng làm cách điện (còn gọi chất điện mơi) chất mà điều kiện bình thường điện tích xuất đâu nguyên chỗ đấy, tức điều kiện bình thường, điện mơi vật liệu không dẫn điện, điện dẫn  chúng không nhỏ khơng đáng kể Vật liệu cách điện có vai trò quan trọng sử dụng rộng rãi kỹ thuật điện, Việc nghiên cứu vật liệu cách điện để tìm hiểu tính chất, đặc điểm, để từ chọn lựa cho phù hợp 3.1.2 PHÂN LOẠI VẬT LIỆU CÁCH ĐIỆN 3.1.2.1 Phân loại theo trạng thái vật lý Theo trạng thái vật lý, có: Vật liệu cách điện thể khí,  Vật liệu cách điện thể lỏng,   Vật liệu cách điện thể rắn Vật liệu cách điện thể khí thể lỏng ln ln phải sử dụng với vật liệu cách điện thể rắn hình thành cách điện phần tử kim loại giữ chặt khơng khí Vật liệu cách điện rắn phân thành nhóm: cứng, đàn hồi, có sợi, băng, màng mỏng Ở thể lỏng thể rắn có thể trung gian gọi thể mềm nhão như: vật liệu có tính bơi trơn, loại sơn tẩm 3.1.2.2 Phân loại theo thành phần hóa học Theo thành phần hoá học, người ta phân ra: vật liệu cách điện hữu vật liệu cách điện vô Vật liệu cách điện hữu cơ: chia thành hai nhóm: nhóm có nguồn gốc thiên nhiên nhóm nhân tạo - Nhóm có nguồn gốc thiên nhiên sử dụng hợp chất có thiên nhiên, giữ nguyên thành phần hóa học như: cao su, lụa, phíp, xenluloit, - Nhóm nhân tạo thường gọi nhựa nhân tạo gồm có: nhựa phênol, nhựa amino, nhựa polyeste, nhựa epoxy, xilicon, polyetylen, vinyl, polyamit, Vật liệu cách điện vô cơ: gồm chất khí, chất lỏng khơng cháy, loại vật liệu rắn gốm, sứ, thủy tinh, mica, amiăng Khoa Điện – Trường cao đăng nghề Quảng Bình 43 Giáo trình vật liệu điện – lạnh 3.1.2.3 Phân loại theo tính chịu nhiệt Phân loại theo tính chịu nhiệt phân loại bản, phổ biến vật liệu cách điện dùng kỹ thuật điện Khi lựa chọn vật liệu cách điện, cần biết vật liệu có tính chịu nhiệt theo cấp Người ta phân vật liệu theo tính chịu nhiệt bảng 3.2 Bảng 3.2 Cấp Nhiệt độ cách cho phép Các vật liệu cách điện chủ yếu điện ( C) Giấy, vải sợi, lụa, phíp, cao su, gỗ vật liệu Y 90 tương tự không tẩm nhựa, loại nhựa polyetylen, PVC, polistinol, anilin, abomit Giấy, vải sợi, lụa dầu, nhựa polyeste, cao su A 105 nhân tạo, loại sơn cách điện có dầu làm khơ Nhựa tráng Polyvinylphocman, poliamit, epoxi Giấy ép vải ép có nhựa phendfocmandehit (gọi chung Bakelit giấy) Nhựa E 120 Melaminfocmandehit có chất động xenlulo Vải có tẩm thấm Polyamit Nhựa Polyamit Nhựa PhênolPhurphurol có độn xenlulo Nhựa Polyeste, amiang, mica, thủy tinh có chất độn Sơn cách điện có dầu làm khô dùng phận tiếp xúc với khơng khí Sơn cách điện alkit, B 130 sơn cách điện từ nhựa phênol Nhựa PhênolPhurol có chất độn khoáng, nhựa epoxi, sợi thủy tinh, nhựa Melaminfocmandehit F 155 Sợi amiang, sợi thủy tinh có chất kết dính H 180 Xilicon, sợi thủy tinh, mica có chất kết dính Mica khơng có chất kết dính, thủy tinh, sứ, C >180 Polytetraflotylen, Polymonoclortrifloetylen 3.6 TÍNH CHẤT CHUNG CỦA VẬT LIỆU CÁCH ĐIỆN Khi lựa chọn, sử dụng vật liệu cách điện cần phải ý đến phẩm chất cách điện mà phải xem xét tính ổn định phẩm chất tác dụng học, hóa lý học, tác dụng môi trường xung quanh, gọi chung điều kiện vận hành tác động đến vật liệu cách điện Dưới tác động điều kiện vận hành, tính chất vật liệu cách điện bị Khoa Điện – Trường cao đăng nghề Quảng Bình 44 Giáo trình vật liệu điện – lạnh giảm sút liên tục, người ta gọi lão hóa vật liệu cách điện Do vậy, tuổi thọ vật liệu cách điện khác điều kiện khác Bởi cần phải nghiên cứu tính chất lý hố, nhiệt vật liệu cách điện để ngăn cản q trình lão hố, nâng cao tuổi thọ vật liệu cách điện 3.6.1 Tính hút ẩm vật liệu cách điện Các vật liệu cách điện với mức độ khác hút ẩm (hút nước từ mơi trường khơng khí) thấm ẩm (cho nước xun qua) Nước loại điện mơi cực tính mạnh, số điện môi tương đối  = 80  81, độ điện dẫn  =10-5  10-6 (1/cm) nên vật liệu cách điện bị ngấm ẩm phẩm chất cách điện bị giảm sút trầm trọng Hơi ẩm khơng khí ngưng tụ bề mặt điện mơi, ngun nhân khiến cho điện áp phóng điện bề mặt có trị số thấp so với điện áp đánh thủng Độ ẩm khơng khí Trong khơng khí ln chứa ẩm, lượng ẩm khơng khí xác định tham số gọi độ ẩm khơng khí Độ ẩm gồm có độ ẩm tuyệt đối độ ẩm tương đối a Độ ẩm tuyệt đối: Độ ẩm tuyệt đối khối lượng nước đơn vị thể tích khơng khí (g/m ) Ở nhiệt độ xác định, độ ẩm tuyệt đối vượt qua mmax (mmax gọi độ ẩm bão hoà) Nếu khối lượng nước nhiều giá trị mmax nước rơi xuống dạng sương Quan hệ độ ẩm bão hòa nhiệt độ cho hình 3.6 b Độ ẩm tương đối, % m Độ ẩm tương đối tỷ số: % = 100% (3-12) mmax Ở trạng thái bão hòa nước khơng khí có  % = 100% Thường ẩm kế cho số liệu độ ẩm tương đối  % nên cần xác định độ ẩm tuyệt đối phải tính theo cơng thức: % mmax m= (3-13) 100 mmax hàm nhiệt độ môi trường khơng khí (t) nên m = f( %, t) Như vậy, từ số liệu độ ẩm tương đối nhiệt độ khơng khí xấc định độ ẩm tuyệt đối m (bằng cách tính toán, tra bảng số, đồ thị ) Theo quy ước quốc tế, điều kiện khí hậu chuẩn khơng khí qui định: Áp suất p = 760 mmHg Khoa Điện – Trường cao đăng nghề Quảng Bình 45 Giáo trình vật liệu điện – lạnh Nhiệt độ t = 200C Độ ẩm tuyệt đối m = 11g/m3 (độ ẩm tương đối  % khoảng 60  70%) Khí hậu Việt Nam khác xa với khí hậu chuẩn Khí hậu Việt Nam thuộc vùng khí hậu nhiệt đới Ở miền Bắc, nhiệt độ trung bình hàng năm 22,70C, nhiệt độ cực đại đạt tới 152,80C Độ ẩm thường xuyên cao đặc điểm bật khí hậu nước ta Độ ẩm tuyệt đối trung bình hàng năm đồng Bắc m = 215  26 g/m3, tháng hè lên tới 30  33g/m3 tháng mùa đông tới mức 13  17g/m3 Độ ẩm vật liệu  Độ ẩm vật liệu  lượng nước đơn vị trọng lượng vật liệu Khi đặt mẫu vật liệu cách điện mơi trường khơng khí có độ ẩm % nhiệt độ t (0C) sau thời gian định, độ ẩm vật liệu  đạt tới giới hạn gọi độ ẩm cân (cb) Nếu mẫu vật liệu vốn khô đặt mơi trường khơng khí ẩm (vật liệu có độ ẩm ban đầu  < cb) vật liệu bị ẩm, nghĩa hút ẩm khơng khí khiến cho độ ẩm tăng dần tới trị số cân cb đường hình 3.7 (vật liệu bị ngấm ẩm)  Ngược lại, mẫu vật liệu bị ẩm trầm trọng (có độ ẩm ban đầu  > cb) độ ẩm (vật liệu sấy khô) cb mẫu giảm tới trị số cb đường hình 3.7 (vật liệu sấy khô) (vật liệu ngấm ẩm) t (h) Hình 3.7 Đối với vật liệu xốp, loại vật liệu có khả hút ẩm mạnh, người ta đưa độ ẩm quy ước Đó trị số cb vật liệu đặt khơng khí điều kiện khí hậu chuẩn Tính thấm ẩm Tính thấm ẩm khả cho ẩm xuyên thấu qua vật liệu cách điện Khi vật liệu bị thấm ẩm tính cách điện giảm:  (), , tg Eđt Nếu vật liệu không thấm nước hấp thụ bề mặt lượng nước nước.Căn vào góc biên dính nước  giọt nước bề mặt phẳng vật liệu (hình 3.6), người ta chia vật liệu cách điện hấp phụ tốt hấp phụ yếu Khoa Điện – Trường cao đăng nghề Quảng Bình 46 Giáo trình vật liệu điện – lạnh  < 900: vật liệu hấp phụ tốt (hình 3.8a)  > 900: vật liệu hấp phụ yếu (hình 3.8b)   b) a) Hình 3.8 Vật liệu hấp phụ tốt dễ bị phóng điện, dòng dò lớn  () Sự hấp phụ vật liệu cách điện phụ thuộc vào loại vật liệu, kết cấu vật liệu, áp suất, nhiệt độ, độ ẩm, môi trường Nhận xét Qua phân tích, ta thấy tính hút ẩm vật liệu cách điện phụ thuộc vào kết cấu loại vật liệu mà phụ thuộc vào nhiệt độ, áp suất, độ ẩm mơi trường làm việc Nó làm biến đổi tính chất ban đầu vật liệu dẫn đến lão hóa làm giảm phẩm chất cách điện vật liệu, tg, dẫn đến phá hỏng cách điện Đặc biệt vật liệu cách điện thể rắn Để hạn chế nguy hại ẩm vật liệu cách điện cần sử dụng biện pháp sau đây: - Sấy khô sấy chân khơng để ẩm bên ngồi - Tẩm loại vật liệu xốp sơn cách điện Sơn tẩm lấp đầy lỗ xốp khiến cho ẩm mặt bên ngồi, mặt khác làm tăng phẩm chất cách điện vật liệu - Quét lên bề mặt vật liệu rắn lớp sơn phủ nhằm ngăn chặn ẩm lọt vào bên - Tăng bề mặt điện môi, thường xuyên vệ sinh bề mặt vật liệu cách điện, tránh bụi bẩn bám vào làm tăng khả thấm ẩm gây phóng điện bề mặt 3.6.3 Tính chất học vật liệu cách điện Trong nhiều trường hợp thực tế, vật liệu cách điện phải chịu tải học, nghiên cứu vật liệu cách điện cần xét đến tính chất học Khác với vật liệu dẫn điện kim loại có độ bền kéo σ k , nén σ n uốn σ u gần nhau, vật liệu cách điện, tham số chênh lệch xa Căn độ bền này, người ta tính tốn, chế tạo cách điện phù hợp với khả chịu lực tốt Khoa Điện – Trường cao đăng nghề Quảng Bình 47 Giáo trình vật liệu điện – lạnh Ví dụ: Thuỷ tinh có độ bền nén σ n = 2.1015 kG/cm2 độ bền kéo 2 σ k = 5.10 kG/cm Vì thuỷ tinh thường dùng vật liệu cách điện đỡ Ngoài ra, chọn vật liệu cách điện cần phải xét đến khả chịu va đập, độ rắn, độ giãn nở theo nhiệt vật liệu Đặc biệt ý gắn loại vật liệu cách điện với cần phải chọn vật liệu có hệ số giãn nở nhiệt gần 3.6.2 Tính hóa học vật liệu cách điện Tính chịu nhiệt vật liệu cách điện khả chịu tác dụng nhiệt độ cao thay đổi đột ngột nhiệt độ Mỗi loại vật liệu cách điện chịu nhiệt độ định (tức có độ bền chịu nhiệt độ định) Độ bền chịu nhiệt xác định theo nhiệt độ làm thay đổi tính vật liệu cách điện Đối với vật liệu cách điện vô cơ, độ bền chịu nhiệt biểu thị nhiệt độ mà bắt đầu có biến đổi rõ rệt phẩm chất cách điện tổn hao tg tăng, điện trở cách điện giảm sút Đối với vật liệu cách điện hữu cơ, độ bền chịu nhiệt nhiệt độ gây nên biến dạng học, biến dạng đương nhiên dẫn đến suy giảm phẩm chất cách điện Về mặt hóa học, nhiệt độ tăng dẫn đến tốc độ phản ứng hóa học xảy vật liệu cách điện tăng (thực nghiệm cho thấy tốc độ phản ứng hóa học tăng dạng hàm mũ theo nhiệt độ) Vì vậy, giảm sút phẩm chất cách điện vật liệu gia tăng mạnh nhiệt độ tăng mức cho phép Bởi thế, ủy ban kỹ thuật điện quốc tế IEC (International Electrical Commission) phân loại vật liệu cách điện theo nhiệt độ làm việc lớn cho phép (đã nêu bảng 3.2) 3.1 HIỆN TƯỢNG ĐÁNH THỦNG ĐIỆN MƠI VÀ ĐỘ BỀN CÁCH ĐIỆN Mục đích việc sử dụng vật liệu cách điện kỹ thuật điện để trì khả cách điện chúng điện trường Bởi vậy, nghiên cứu vật liệu cách điện không xét đến ảnh hưởng điện môi điện trường 3.1.1 Khái niệm điện trường Sở dĩ điện tích có tác dụng lực tương tác với điện tích tạo khơng gian quanh điện trường Để đặc trưng cho mạnh yếu điện trường, người ta đưa khái niệm cường độ điện trường E: F E = , (V/m) (3-1) q đó: Khoa Điện – Trường cao đăng nghề Quảng Bình 48 Giáo trình vật liệu điện – lạnh F: lực điện tác dụng lên điện tích thử điểm ta xét (N) q: điện tích thử dương (C) Cường độ điện trường điểm đại lượng vật lý đặc trưng cho điện trường phương diện tác dụng lực, đo thương số lực điện trường tác dụng lên điện tích thử đặt điểm độ lớn điện tích thử 3.1.2 Điện mơi Điện mơi chất khơng khơng dẫn điện điện mơi khơng có có điện tích tự Hằng số điện môi: từ công thức D = .0.E (3-2) D: cảm ứng điện thường gọi véc tơ dịch chuyển điện tích E: điện trường : số điện môi 0: số điện môi chân không 0 =1/15.9.1011 (F/m) Trong chân khơng - thực tiễn- khơng khí D = 0.E (3-3) Còn mơi trường có số điện mơi  D = .0.E (3-15) Khi ta đặt hai điện cực cách điện hình 3.1 có khác điện trường khơng khí điện trường cách điện Trong khơng khí số đường sức điện trường số đường dịch chuyển nhau, từ công thức(3-3) điện trường là: E= D/0 (3-5) =1 =3 =1 C B A Hình 3.1.Tấm cách điện nằm điện môi Trong cách điện C có số điện mơi , điênh trường giảm tỷ lệ nghịc với  Trên hình 3.1 cho thấy với  =3 số đường sức điện trường 1/ =1/3 số đường sức khơng khí Điện tích dịch chuyển đến bề mặt cách điện C, số điện tích bị giữ lại, lại số điện tích tự chuyển động qua cách điện Số điện tích tự tạo điện trường cách điện Khoa Điện – Trường cao đăng nghề Quảng Bình 49 Giáo trình vật liệu điện – lạnh Nếu khe hở E0 điện trường khơng khí theo cơng thức(3.3) ta có: D = 0.E = E0 Còn cách điện C với số điện môi  , điện trường giảm  lần tức E= E0/ 3.1.3 Đặc điểm điện môi đặt điện trường Khác với kim loại chất điện phân, điện mơi khơng có hạt mang điện tự Sự phân bố điện tích âm điện tích dương phân tử thường đối xứng, trọng tâm điện tích dương điện tích âm trùng Người ta gọi phân tử loại phân tử khơng phân cực Khi đặt điện môi thuộc loại không phân cực điện trường (hình 3.2), điện trường chuyển phân tử thành lưỡng cực điện Các lưỡng cực điện đầu dương hướng phía cực âm điện trường, đầu âm hướng phía cực dương điện trường Kết điện mơi hình thành điện trường gọi điện trường phân cực EP, ngược chiều với điện trường Cường độ điện trường phân cực EP nhỏ cường độ điện trường Eng nên cường độ điện trường tổng hợp E chất điện mơi có chiều với chiều điện trường ngồi có trị số cường độ điện trường nhỏ cường độ điện trường cho trước Nếu cường độ điện trường chân khơng E0 đặt điện môi vào, cường độ điện trường là: E0 (3-6)   -gọi số điện môi tương đối chất điện môi Tuy nhiên điện mơi đặt điện trường có biến đổi điện mơi chịu tác dụng cường độ điện trường E xác định sau: E= E U h (3-7) Trong đó: U điện áp đặt lên hai cực điện môi h chiều dầy khối điện mơi U h Hình 3.3.Điện mơi đặt điện trường Điện môi điện trường phụ thuộc vào: - Cường độ điện trường (mạnh, yếu, xoay chiều , chiều) - Thời gían điện mơi nằm điện trường ( dài, ngắn) Khoa Điện – Trường cao đăng nghề Quảng Bình 50 Giáo trình vật liệu điện – lạnh - Yếu tố môi trường: nhiệt độ, độ ẩm, áp suất … Về tác dụng điện trường xảy bốn tượng sau: - Sự dẫn điện điện môi - Sự phân cực điện môi - Tổn hao điện mơi - Phóng thủng điện mơi 3.1.15 Độ bền cách điện Trong điện mơi có lẫn tạp chất có khả tạo số điện tử tự Trong điều kiện bình thường độ dẫn điện điện mơi thấp, dòng điện qua điện mơi gọi dòng điện rò, trị số bé Khi cường độ điện trường đủ lớn, lực tĩnh điện tác dụng lên điện tử, bứt điện tử khỏi mối liên kết với hạt nhân trở thành điện tử tự Độ dẫn điện điện môi tăng lên Dòng điện qua điện mơi tăng lên đột ngột, điện mơi trở thành vật dẫn Đó tượng đánh thủng cách điện Cường độ điện trường đủu để gây tượng đánh thủng điện môi gọi cường độ đánh thủng Eđt Điện mơi có Eđt lớn độ bền cách điện tốt Vì cường độ đánh thủng gọi độ bền cách điện Cường độ đánh thủng điện môi phụ thuộc vào trạng thái vật liệu cách điện như: độ ẩm, nhiệt độ, tác dụng tia xạ, Để đảm bảo cho điện môi làm việc tốt, cường độ điện trường đặt vào điện môi không vượt trị số giới hạn gọi cường độ cho phép Ecp Thông thường chọn trị số Ecp nhỏ Eđt từ hai đến ba lần: Eđt = kat Ecp (3-9) (kat - hệ số an toàn, thường lấy kat= 2-3 ) Căn vào độ dày (d) điện mơi xác định trị số điện áp đánh thủng Uđt điện áp cho phép Ucp thiết bị: Uđt = Eđt d (3-10) Ucp = Ecp.d (3-11) Bảng 3.1 nêu lên thông số đặc trưng số vật liệu cách điện thường gặp Ví dụ: Xác định điện áp cho phép điện áp đánh thủng cáctơng cách điện có bề dày d = 0,15 cm áp sát vào hai điện cực, cho biết hệ số an toàn Giải Tra bảng (3-1), cường độ đánh thủng cáctông cách điện lấy trung bình Eđt = 100 kV/cm Ta có điện áp đánh thủng theo (3-10): Uđt = Eđt d = 100 0,15 = 15 kV Điện áp cho phép: Ucp = Uđt/ kat = 15/3 = kV Khoa Điện – Trường cao đăng nghề Quảng Bình 51 Giáo trình vật liệu điện – lạnh Vật liệu Giấy tẩm dầu Bảng 3.1 Eđt, kV/cm   , cm 3,6 100  250 30 100  1500  15 1011  1013 30  50 78 108  1011  2,2 2,25 1016  1017 Polietylen 200  250 500 Cao su Thủy tinh 150  200 100  150 Thủy tinh hữu 1500  500 36  10 Vải thủy tinh 300  1500 Mica Dầu Xovon 500  1000 150 Dầu biến áp Sứ Ebonit Khơng khí VảI sơn Đá hoa Paraphin 10115  1016 1013  10115 10115 10115  1016 5.1013  15 5,15 5.10-3  10115 5,3 5.10115  5.1015 50  180 150  200  2,5 5,5 10115  1015 1015  1016 600  800  3,5 108  1010 80  120  3,5 1011  1013 3.2 ĐIỆN DẪN ĐIỆN MÔI Xác định cách điện có hướng điện tích tự tồn chất điện môi tác dụng điện trường ngồi đặt lên điện mơi Dưới tác dụng lực điện trường F= E.q điện tích dương cách điện theo chiều điện trường, điện tích âm cách điện ngược lại Như điện mơi xuất dòng điện gọi dòng điện điện dẫn, dòng điện phụ thuộc vào mật độ điện tích tự điện mơi, dòng điện điện dẫn gọi dòng điện rò (thường có giá trị nhỏ) Điện dẫn điện môi gồm : - Điện dẫn điện tử : Thành phần mang điện điện tử tự - Điện dẫn ion : Thành phần mang điện ion dương ion âm - Điện dẫn điện ly : Thành phần mang điện nhóm phần tử tích điện, tạp chất tồn điện môi 3.3 PHÂN CỰC ĐIỆN MƠI 3.3.1 Hiện tượng phân cực điện mơi Cáctơng cách điện Khoa Điện – Trường cao đăng nghề Quảng Bình 52 Giáo trình vật liệu điện – lạnh 6.2 Sơ đồ thay mạch từ tính từ dẫn khe hỏe khơng khí mạch từ 6.2.2.1 Tính từ dẫn phương pháp phân chia từ trường Xét ví dụ : Có cực từ tiết diện chữ từ cực từnhật đặt song song với mặt phẳng Giả thiết chiều xuống mặt phẳng (hình minh họa) Hình 6.5 Khoa Điện – Trường cao đăng nghề Quảng Bình 97 Giáo trình vật liệu điện – lạnh Nếu tính từ dẫn khe hở phương pháp phân chia từ trường ta phân từ trường thành nhiều phần nhỏ cho phần từ trường phân bố đều(có đường sức từ song song với nhau) để áp dụng cơng thức tính từ dẫn có Ở ta chia làm 17 phần gồm : +) hình hộp chữ nhật thể tích: a b  +) hình 1/4 trụ tròn có đường kính chiều cao a b +) hình trụ 1/4 rỗng có đường kính 2 đường kính ngồi 2+2mm Từ dẫn phần cho theo bảng trụ chữ nhật, tổng từ n dẫn lại  từ dẫn G từ dẫn tản Có G = G i i 1 Nếu có hai từ dẫn nối song song nối từ dẫn tương đương Gtđ= G1 + G2 Nếu nối tiếp từ dẫn tương đương Gtđ  G1G G1  G2 Ưu điểm : tính phương pháp có ưu điểm xác, rõ ràng dễ kiểm tra Nhược điểm : có nhiều cơng thức nên dùng để tính kiểm nghiệm 6.2.2.2 Tính từ dẫn cơng thức kinh nghiệm ( dùng tính tốn sơ ) Hình 6.6 Khoa Điện – Trường cao đăng nghề Quảng Bình 98 Giáo trình vật liệu điện – lạnh a) Từ dẫn khe hở khơng khí (hình a) Từ dẫn khe hở khơng khí nắp lõi tạo thành góc G = K G0 Với: K: hệ số điều chỉnh K=2,75  ( tính theo rađian) G   S  S :tiết diện lõi [cm2] : độ dài trung bình khe hở khơng khí (cm) b ) Từ dẫn cực từ tròn với mặt phẳng (hình b) G   S   2,09  d c) Từ dẫn hai cực từ chữ nhật (hình c) G=K.μ0 d) Từ dẫn mặt phẳng cực từ đặt đầu mặt phẳng (hình d) G = K G0 6.3 MẠCH TỪ XOAY CHIỀU Mạch từ xoay chiều khác mạch từ chiều đặc điểm sau: a) Trong mạch từ xoay chiều: i=i(t) nên i = Im Sin t dòng biến thiên có tượng từ trễ, dòng xốy, dòng điện chạy cuộn dây phụ thuộc vào điện kháng cuộn dây, mà điện kháng phụ thuộc từ dẫn mạch từ nên từ trở tồn mạch từ lớn (khe hở khơng khí lớn) điện kháng bé dòng điện cuộn dây lớn Khi nắp mạch từ mở dòng điện khoảng I = (15 15)Iđm Chú ý: đóng điện cấu điện từ, phải kiểm tra nắp xem đóng chưa, nắp mở làm cuộn dây bị cháy b) Lực hút điện từ F biến thiên F=F(t) có thời điểm F=0 có thời điểm F=Fmax dẫn đến mạch từ làm việc bị rung, để hạn chế rung người ta đặt vòng ngắn mạch Từ thông biến thiên làm xuất sức điện động vòng ngắn mạch, vòng có dòng điện mắc vòng khép kín, làm vòng ngắn mạch nóng lên Gọi Wnm số vòng ngắn mạch (thường Wnm=1) Theo định luật tồn dòng điện có: IW+ InmWnm =  c) Trong mạch từ xoay chiều có tổn hao dòng xốy từ trễ làm nóng mạch từ, xem tổn hao vòng ngắn mạch Nếu gọi Pxt cơng suất hao tổn Khoa Điện – Trường cao đăng nghề Quảng Bình 99 Giáo trình vật liệu điện – lạnh dòng xốy từ trễ biểu diễn dạng tương đương vòng Pxt  I nm rnm ngắn mạch d) Từ dẫn rò quy đổi Khác với mạch chiều vì: Sức từ động tổng F = IW sức từ động đoạn X FX  I W x l x từ thông mắc vòng đoạn x yrx =Wx.frx l ql Cuối có Gr = từ dẫn rò mạch xoay chiều WX  W Về phương pháp tính toán mạch từ xoay chiều giống mạch từ chiều phải lưu ý bốn đặc điểm Ví dụ mạch từ xoay chiều hình minh họa: Hình 6.7 Hình 6.8 Khi vẽ mạch từ đẳng trị phải xét đến tác dụng vòng ngắn mạch, tổn hao dòng xốy từ trễ - Khi nắp đóng, bỏ qua từ thơng rò phải kể đến từ trễ từ kháng mạch Khoa Điện – Trường cao đăng nghề Quảng Bình 100 Giáo trình vật liệu điện – lạnh từ nên dạng hình minh họa a - Khi nắp mạch từ mở, bỏ qua từ trở từ kháng mạch từ, phải xét đến từ thơng rò mạch từ đẳng trị có dạng hình minh họa b 6.4.MẠCH TỪ MỘT CHIỀU + Mạch từ chiều làm việc, mạch  = const nên khơng có tổn hao dòng xốy, có dòng khơng đổi I, từ thơng lõi làm vật liệu sắt từ khối để dễ gia cơng khí Trình tự tính tốn mạch từ: * Vẽ mạch từ đẳng trị * Tính từ dẫn G khe hở khơng khí tồn mạch * Giải mạch từ, tìm tham số chưa biết Trong q trình làm việc khe hở khơng khí biến thiên ta chia trườngthay đổi làm từ thơng hợp: a) Tính mạch từ chiều khơng xét từ thơng rò Với mạch từ khe hở khơng khí bé, cuộn dây phân bố mạch từ bỏ qua từ thơng rò Ví dụ: xét mạch từ hình xuyến hình có từ thong minh họa; phần sắt từ chiều dài l, tiết diện S, khe hở rò = Hình 6.9 6.5 VẬT LIỆU SẮT TỪ 6.5.1 Vật liệu sắt từ Vật liệu quan trọng sử dụng kỹ thuật điện, điện tử sắt từ hợp chất sắt từ (ferit) Trong tự nhiên có số chất (sắt, cơban, niken hợp kim chúng) có tính nhiễm từ mạnh Các vật liệu gọi chung vật liệu sắt từ Độ từ thẩm chất lớn hàng nghìn lần, Khoa Điện – Trường cao đăng nghề Quảng Bình 101 Giáo trình vật liệu điện – lạnh chí có trường hợp cao nhiều Tính chất sắt từ thể chất trạng thái tinh thể 6.5.2 Sự nhiễm từ sắt Tính nhiễm từ mạnh sắt giải thích nam châm sắt hút Một miếng sắt đặt gần nam châm bị nhiễm từ mạnh trở thành nam châm Đầu miếng sắt gần cực bắc nam châm, trở thành cực nam ngược lại Hai cực khác tên hút Tính nhiễm điện sắt khơng thể giải thích dòng điện phân tử mà miền nhiễm từ tự nhiên Khi khơng có từ trường ngồi miền nhiễm từ tự nhiên xếp cho từ trường miền nhiễm từ tự nhiên khử lẫn Khi đặt vào từ trường ngồi xảy phân bố lại miền nhiễm từ tự nhiên dẫn đến kết qua sắt bị nhiễm từ mạnh 6.6.CÁC VẬT LIỆU SẮT TỪ 6.6.1 Vật liệu từ mềm Vật liệu từ mềm sử dụng làm mạch từ thiết bị dụng cụ điện có từ trường khơng đổi biến đổi Vật liệu từ mềm từ trường khử từ HK nhỏ (dưới 1500 A/m), độ từ thẩm  lớn tổn hao từ trễ nhỏ Vật liệu sắt từ mềm gồm có thép kỹ thuật, thép cácbon, thép kỹ thuật điện, hợp kim sắt - niken (pecmaloi) ferit a Thép kỹ thuật (gồm gang) dùng làm từ trường mạch từ khơng đổi Thép kỹ thuật có cường độ từ cảm bão hoà cao (tới 2,2 Tesla), số từ thẩm lớn cường độ khử từ nhỏ b Thép kỹ thuật điện hợp chất sắt-silic (1-15%Si) Silic cải thiện đặc tính từ sắt kỹ thuật: tăng số từ thẩm, giảm cường độ khử từ, tăng điện trở suất (để giảm dòng điện Fucơ hay dòng điện xốy) c Pecmaloi hợp kim sắt - niken (22%Ni), ngồi có số tạp chất: Molipden, crơm, silic, nhơm Pecmaloi có số từ thẩm lớn gấp 10-50 lần so với thép kỹ thuật điện, cần cường độ từ trường nhỏ vài phần đến vài chục phần trăm A/m, thép đạt tới cường độ từ cảm bão hoà d Ferit vật liệu sắt từ gồm có bột oxýt sắt, kẽm số nguyên tố khác Khi chế tạo, hỗn hợp ép khuôn với công suất lớn nung đến nhiệt độ khoảng 12000C, thành phẩm có dạng theo ý muốn Ferit có điện trở suất lớn, thực tế coi gần khơng dẫn điện, nên dòng điện xốy chạy ferit nhỏ Bởi cho phép dùng ferit làm mạch từ từ trường biến thiên với tần số cao Ferit niken-kẽm cách nhiệt phân muối, gọi Oxyfe Ferit Oxyfe có số từ thẩm ban đầu lớn, từ dư nhỏ (0,18-0,32 Tesla) Khoa Điện – Trường cao đăng nghề Quảng Bình 102 Giáo trình vật liệu điện – lạnh từ trường khử từ nhỏ (8-80 A/m) Chúng sử dụng rọng rãi làm mạch từ linh kiện điện tử, khuếch đại từ, máy tính, 6.6.2 Vật liệu từ cứng Vật liệu từ cứng dùng để chế tạo nam châm vĩnh cửu Đặc điểm loại có từ dư lớn Thành phần, từ dư trường khử từ số vật liệu từ cứng cho bảng 6.2 Bảng 6.2 Thành phần tạp chất (%) sắt Từ Cường Vật liệu từ Won trường độ từ cứng khử từ, cảm dư, -fram Al Cr Co Ni Cu Si HK (A/m) Bd (T) Wonfram 15800 Thép crôm 15800 0,9 Thép côban 5 7200 0,9 Anni 115 25 1515000 0,1515 Annisi 115 31 615000 0,15 Annico 10 12 17 150000 0,7 Macnico 215 13 1515000 1,25 Gốm annico 155000 1,1 Ferit bary 130000 0,35 CÂU HỎI CHƯƠNG Nêu khái niệm chung tính chất từ vật liệu từ tính Trình bày đặc tính cơng dụng vật liệu từ mềm Hãy nêu thành phần, tính chất công dụng vật liệu từ cứng Khoa Điện – Trường cao đăng nghề Quảng Bình 103 Giáo trình vật liệu điện – lạnh CHƯƠNG KIỂM NGHIỆM CÁCH ĐIỆN 7.1 PHÂN NHÓM KIỂM NGHIỆM CÁCH ĐIỆN Việc kiểm nghiệm cách điện chia làm 3nhóm 7.1.1 Kiểm nghiệm trình chế tạo Được thực vật liệu cách điện, hay phần cách điện nhằm mục đích: - Ngăn ngừa việc đặt vào thiết bị vật liệu cách điện phần cách điện khuyết tật - Kiểm tra quy định chế tạo cách điện bị dokhơng tn thủ quy trình chế tạo 7.1.2 Kiểm nghiệm sau q trình chế tạo Mục đích thiết bị có khuyết tật lớn khơng ? Thiết bị chế tạo thiết kế không ? Những thông số thiết bị có phù hợp với quy trình khơng ? 7.1.3.Kiểm nghiệm trình vận hành Được thực theo kế hoạch có hệ thống, gọi triểm tra bảo dưỡng định kỳ theo kế hoạch Nó có mục đích theo dõi Triểm tra xem cách điện có bọ hư hỏng (hố già , bị ẩm …) q trình vận hành khơng Tính chất quan trọng cách điện độ bền cách điện Muốn thử độ bền cách điện thử cách đánh thủng cách điện Rõ dàng phương pháp áp dụng cách điện thành phẩm.Vậy phải tìm cách kiểm nghiệm mà khơng làm hỏng cách điện phương pháp thử nghiệm khơng phá huỷ cách đo thông số cách điện, theo dõi biến đổi chúng điện áp, nhiệt độ tần số,… Những thơng số đo phương pháp thử khơng phá huỷ dòng điện rò, hệ số tổn hao điện mơi, điện áp ngưỡng ion hố … Thơng số đo cho ta kết luận chất độ phá huỷ bền cách điện, kết luận lượng 7.2 THỬ CÁCH ĐIỆN KHÔNG PHÁ HỦY Thử thách điện không phá huỷ gồm ba loại sau: 7.2.1 Đo tổn hao cách điện điện trở cách điện Mục đích: nhằm phát tình trạng hút ẩm cách điện Chú ý: trị số tg Rcđ phụ thuộc nhiều vào nhiệt độ điện áp Vì lần đo phải tiến hành điều kiện giống - Đo điện trở cách điện điện áp chiều Sau đặt điện áp lên cách điện, ban đầu cách điện tụ điện tích điện LC, R điện trở phụ nối tiếp cách điện C hình7.1 Điện dung Khoa Điện – Trường cao đăng nghề Quảng Bình 104 Giáo trình vật liệu điện – lạnh cách điện thường nhỏ( 10-7 – 10-8 F) Nếu R=15 , RC có giá trị 10-15 – 10-5 ms Việc chọn Mêga ôm kế có điện áp thuộc vào điện áp định mức thiết bị thử K R C ĐK U K Hình 7.1.Đo điện trở cách điện điện áp chiều Điện áp định mức thiết bị , V Điện áp Mêgaôm kế, V < 100 500 100-380 1000 > 1000 2500 Tiêu chuẩn điện trở tuỳ thuộc loại sản phẩm: Theo quy trình TBĐ Uđm < 1000V Rcđ > = 0,5M  Uđm > 1000V Rcđ tuỳ thuộc loại TBĐ Thông thường để chọn điện trở cách điện, người ta đọc trị số đo thời điểm 60” Với thiết bị quan trọng, trị số 60”, người ta đọc trị số đo thời điểm 15” Tỷ số hai trị số gọi hệ số hấp thụ Kht = R60”/R15” Nếu Kht >= 1,3 cách điện TB tốt Nếu Kht=15 cách điện TB tốt Nếu>=8 cách điện TB tốt - Đo tổn hao điện môi tg Đo tg cầu đo tg , cầu đo dựa nguyên lý cầu Schering (tham khảo thong tài liệu) Điện áp tăng làm cho công xuất tổn hao điện môi tg tăng (gọi tắt tổn hao điện môi tg tăng P = U2 C  Tg  ) Trong trường hợp cách điện có bọt khí có điểm ghi rõ rệt sau điểm biểu thị tăng vọt đột biến tg, hậu tổn hao ion hoá Khoa Điện – Trường cao đăng nghề Quảng Bình 105 Giáo trình vật liệu điện – lạnh khơng khí Điện áp mà xảy tăng vọt tg gọi điện áp ngưỡng ion hố Uion 7.2.2.Thử điện áp Mục đích : Để phát hư hỏng cục Mấy vấn đề cần ý : - Chỉ thử lần với toàn phần trị số điện áp thử quy định (100 % U thử quy định) Khi kiểm nghiệm cách điện theo bảo dưỡng định kỳ, thủ 50 80 % trị số điện áp thử quy định.Với TBĐ quan trọng, thử theo quy định nhà chế tạo - Khi thử với điện áp tần số công nghiệp ,Ut = (2 3) Uđm thờì gian trì phút Với TBĐ quan trọng, thử theo quy định nhà chế tạo -Thử điện áp chiều áp dụng cho máy điện 1chiều, MFĐ, cáp điện,thời gian thử phút, trị số điện áp thử theo quy định nhà chế tạo -Thử điện áp xung ( xác định khả chịu đựng TB với điện áp ) mức cách điện theo dự thảo IEC-71/1972 7.3 KIỂM NGHIỆM CÁCH ĐIỆN CỦA MÁY BIẾN ÁP 7.3.1 Kiểm nghiệm cách điện trình chế tạo - Cần kiểm nghiệm đo lường phải kiểm tra mắt thật kỹ vật cách điện như: nêm, ống … - Đo Rcđ tg để kiểm tra chất lượng việc sấy chân không - Thử ngắn mạch vòng dây điện áp xung điện áp tần số cao vài giây 7.3.2.Kiểm nghiệm máy mối chế tạo Thử cách điện điện áp tần số công nghiệp thời gian phút.Điện áp đặt lên cuộn dây cách điện với cuộn dây khác tiếp đất với lõi thép với thùng máy biến áp Điện áp thử quy định tiêu chuẩn Để đề phòng đánh thủng xảy thử, người ta nối cuộn dây thử với phóng điện có khả phóng điện nhỏ Trong q trình thử, khơng có tiếng kêu lách cách, khơng có khói bốc lên Tiêu chuẩn quốc tế gọi việc thử thử với nguồn điện áp 7.3.3.Kiểm nghiệm cách điện MBA trình vận hàmh - Việc kiểm nghiệm tiến hành theo kế hoạch bảo dưỡng dịnh kỳ khoảng 2-5 năm lần - Để dễ dàng so sánh nhữnh số liệu đo lần kiểm nghiệm Thì sau lần lắp đặt MBA ta phải lấy mẫu dầu kiểm nghiệm kỹ Khoa Điện – Trường cao đăng nghề Quảng Bình 106 Giáo trình vật liệu điện – lạnh -Trước lần kiểm nghiệm định kỳ, ta lại phải lấy mẫu dầu MBA thử Nếu dầu giảm sút phẩm chất ( kinh nghiệm thực tế cho thấy, mẫu dầu kiểm nghiệm lần sau thấp 70% kết thí nghiệm so với lần trước phải lọc lại đưa vào chế độ theo dõi đặc biệt ) sau tiến hành kiểm nghiệm với nội dung sau - Đo điện trở cách điện Với Mêgm kế 2500V Điện trở cách điện R60” theo quy định nhà chế tạo R= f(T0C) - Khảo sát thẩm thấu ( đo hệ số hấp thụ:Kht) Kht = R60”/R15” Cách điện hút ẩm Kht bé, nhiệt độ bình thường Kht > =1,3 (Kht =f (T0C)) Ngồi đánh giá tình trạng hút ẩm cách điện, cần đo điện dung hai tần số khác nhau, cụ thể tần số 2Hz 50Hz ký hiệu C2 C50 đo tần số có ảnh hưởng rõ rệt đến trị số điện dung, nên C2 C50 khác nhiều Cách điện hút ẩm C2/C50 lớn, C2/C50 >1.3 điện bị ẩm trầm trọng -Thử điện áp tần số công nghiệp điện áp chiều Thử điện áp tần số cơng nghiệp Ut = = 0,5M  - Với thiết bị lắp đặt trình vận hành bị sự, cần thử điện áp xoay chiều tăng cao, với Ut = 2kV thơi gian phút Hoặc điện trở cách điện Mêgm kế loại 2500V khỏi cần thử điện áp, (thực tế quy định thứ U  Ut = 1KV, thời gian phút) CÂU HỎI CHƯƠNG Hãy phân loại nhóm kiểm nghiệm cách điện? Trình bày nhóm kiểm nghiệm khơng cách điện? Trình bày cách kiểm nghiệm cách điện Máy biến áp? Trình bày cách kiểm nghiệm cách điện Máy phát điện? Trình bày cách kiểm nghiệm cachs điện Máy cắt điện? Khoa Điện – Trường cao đăng nghề Quảng Bình 108 Giáo trình vật liệu điện – lạnh CHƯƠNG VẬT LIỆU KỸ THUẬT LẠNH 8.1 VẬT LIỆU CHẾ TẠO MÁY VÀ THIẾT BỊ 8.1.1 Vật liệu kim loại Máy thiết bị lạnh chế tạo chủ yếu từ vật liệu kim loại Các vật liệu kim loại phải đáp ứng yêu cầu kỹ thuật lạnh như: a) Phải đủ bền có đầy đủ tính chất vật lý cần thiết điều kiện nhiệt độ áp suất vận hành b) Phải trơ hóa học với môi trường mà hệ thống lạnh trực tiếp tiếp xúc như; môi chất lạnh, dầu bôi trơn, ẩm, chất hút ẩm, hóa chất có hại sinh vận hành, chất tải lạnh, môi trường làm mát, môi trường lạnh sản phẩm cần bảo quản… c) Phải kinh tế nghĩa phải rẻ tiền, dễ gia công, chế tạo… Chương đề cập đến số tính chất ăn mòn kim loại môi chất lạnh chất tải lạnh Yêu cầu độ hóa học vật liệu kim loại chế tạo máy thiết bị lạnh đực biệt quan trọng, trước hết chi tiết trực tiếp tiếp xúc với vòng tuần hồn mơi chất lạnh tạp chất lạ có sẵn hình hành q trình vận hành máy lạnh Vòng tuần hồn mơi chất lạnh gọi vòng tuần hồn vòng tuần hồn sơ cấp Vòng tuần hồn chất tải lạnh (nước muối CaCl2 NaCl…) gọi vòng tuần hồn thứ cấp vòng tuần hồn ngồi Các vật liệu cần bền hóa học với chất tải lạnh Vật liệu cần phải bền hóa học với mơi trường làm mát như: nước, khơng khí sản phẩm bảo quản có tiếp xúc trực tiếp với thiết bị Bảng 15.1 giới thiệu số kim loại chế tạo máy thường dùng khả ứng dụng kỹ thuật lạnh Khi xét đến độ trơ hóa học cần phải xét đến quan hệ nhiều thành phần hệ thống lạnh kim loại - phi kim loại - môi chất lạnh - dầu bôi trơn ẩm - sản phẩm thứ cấp Một chất gây ăn mòn manh hệ thống lạnh ẩm Ẩm lọt vào hệ thống làm lão hóa dầu, tác dụng với dầu, với môi chất freôn gây loại axit ăn mòn HCl Trong hệ thống amơniăc, ẩm làm chất xúc tác với thép gây phân hủy NH3 cuối trình nén nhiệt độ ≥ 1200C Vì có thành phần nước nên loại mơi chất máy lạnh hấp thụ NH3/H2O H2O/ LiBr có tính chất ăn mòn mạnh Để ức chế tính mòn môi chất loại phải sử dụng mối có thành phần crơm bicrơmmat Khoa Điện – Trường cao đăng nghề Quảng Bình 109 Giáo trình vật liệu điện – lạnh natri - kali - amonium Các chất ức chế nạp đồng thời với môi chất lạnh vào máy với tỉ lệ từ 0,2 đến 2% tùy yêu cầu Khi vận hành vài lần crôm bám lên bề mặt thép thiết bị thành lớp mỏng vài m bảo vệ cho bề mặt thiết bị khỏi bị ăn mòn Các chất tải lạnh lỏng nước muối NaCl, CaCl2 có tính chất ăn mòn mạnh đặc biệt vật liệu sắt thép dàn ống, bề, cánh khuấy… Để hạn chế tính ăn mòn nước muối phải sử dụng chất ức chế có thành phần crơm hòa trộn thêm với phụ gia để đưa độ pH dung dịch độ trung hòa pH = Các thiết bị có tiếp xúc trực tiếp với chất tải lạnh lỏng muối clo, thiết không chế tạo nhomo loại thép hợp kim cao thép hợp kim crôm - niken Bảng 15.1 Kim loại Ứng dụng Tính phù hợp hóa học Sắt hợp Máy ném, thiết bị, Phù hợp sử dụng cho kim sắt đường ống, thiết bị tất loại mội chất lạnh, phụ cần ý đến vài tính chất đặc biệt Đồng Đường ống, thiết bị Khơng sử dụng cho mơi hợp kim phụ , đệm chất amôniăc (trừ đồng đồng kín, ổ bạc, đế van, ổ đỡ, ổ thau phơt - chì) trượt Nhơm Các thiết bị trao đổi nhiệt Thận trọng suwrdungj hợp kim (đực biệt thiết bị bay hơi) vói frêơn, sử dụng sau nhôm cacte máy nén, chi tiết thử nghiệm Hợp kim động cơ, ổ đỡ, đệm kín với Mg> ,5% có nhiều nhược điểm - Cũng thận trọng với NH3 - Không sử dụng cho nước muối Crôm, Niken Dùng để bảo vệ bề mặt Sử dụng cho môi chất để tinh luyện, lạnh thành phần thép gang đúc Magiê, kẽm Là thành phần Không sử dụng hợp kim Kẽm dùng để môi chất lạnh freôn bảo vệ bề mặt NH3 Khoa Điện – Trường cao đăng nghề Quảng Bình 110 Giáo trình vật liệu điện – lạnh Thiếc Là thành phần hợp kim để bảo vệ bề mặt Chì - Đệm kín - Là thành phần hợp kim ổ đỡ ổ trượt Không sử dụng cho NH3 Có thể xảy phản ứng với thành phần clo môi chất frecôn Các môi chất lạnh frecôn không tác dụng với kim loại chế tạo máy, kể kim đen kim loại mầu Ở khoảng nhiệt độ thấp, tính chất ăn mòn hóa học giảm tính chất khác sức bền cần phải đặc biệt thận trọng, khoảng -1500C Ở nhiệt độ thấp, độ bền kéo chẩy tăng, khả giãn nở độ bền dai va đập giảm đáng kể Khi nhiệt độ giảm, thép bị giòn nhanh, nhiên đồng nhôm lại không bị giòn Hình 15.1 biểu diễn phụ thuộc vào nhiệt độ độ bền dai đập Có ba dạng biến thiên khác Hình 15.1: Sự phụ thuộc độ bền dai dập vào nhiệt độ a) Đường biến thiên đại cương chủng loại b) Độ bền va đập số loại thép - kết mẫu thử mối hàn Đường loại vật liệu có độ bền dai đập cao thấp, có mức giảm từ từ đặn nhiệt độ giảm Khoa Điện – Trường cao đăng nghề Quảng Bình 111 ... 17g/m3 Độ ẩm vật liệu  Độ ẩm vật liệu  lượng nước đơn vị trọng lượng vật liệu Khi đặt mẫu vật liệu cách điện mơi trường khơng khí có độ ẩm % nhiệt độ t (0C) sau thời gian định, độ ẩm vật liệu ... mẫu vật liệu bị ẩm trầm trọng (có độ ẩm ban đầu  > cb) độ ẩm (vật liệu sấy khô) cb mẫu giảm tới trị số cb đường hình 3.7 (vật liệu sấy khô) (vật liệu ngấm ẩm) t (h) Hình 3.7 Đối với vật liệu. .. ta chia vật liệu cách điện hấp phụ tốt hấp phụ yếu Khoa Điện – Trường cao đăng nghề Quảng Bình 46 Giáo trình vật liệu điện – lạnh  < 900: vật liệu hấp phụ tốt (hình 3.8a)  > 900: vật liệu hấp
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo trình vật liệu điệnlạnh p2, Giáo trình vật liệu điệnlạnh p2, (0: hằng số điện môi trong chân không (0 =1/15(.9.1011 (F/m), Dầu máy biến áp là hỗn hợp của cacbua hyđrô ở thể lỏng, có màu sắc khác nhau. Loại dầu này được dùng trong các máy biến áp với mục đích:, DÂY DẪN VÀ DÂY CÁP, Trình bày cấu tạo của dây dẫn và cáp điện lực., VẬT LIỆU BÁN DẪN, CÂU HỎI CHƯƠNG 5, Trình bày các đặc tính của loại bán dẫn nguyên chất và bán dẫn tạp chất., d) Từ dẫn giữa mặt phẳng và cực từ đặt ở đầu mặt phẳng (hình d), 1 PHÂN NHÓM KIỂM NGHIỆM CÁCH ĐIỆN, 1 PHÂN NHÓM KIỂM NGHIỆM CÁCH ĐIỆN 95

Mục lục

Xem thêm