Embryonic and larval development of babylonia

11 36 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/09/2019, 11:55

c c ea n o a lo g i c a i l: h a E m xy be @ s s e o P re n e 26 C a n d la a b e i (A l t e n e n o t ee a n o f o v en U n i e rs i ty X ia m , X i , gr aP h y ce e T h o s b e o n u an d qe sta v e s at in ge igl l0 () , al o n s er r de h ac e agt e o e b f ht a i le gh t f 360 o 50 m m s e em e b u n id on e iv e d 1 Pr at o ry of in ht e P e la g i c st Ke y w o r d tr ol n a B the a B , d B ia ia u s o n s u c od b r ) ’o Th , 19 1) (G f ’ n c o a s , e e P te d a e h S e ie e n ta l J an u a n vi or m ot aB by o sa e n l a s tr o a : Po d t x u e lL u F n e e o f th s M in i t yr e e a t io n f E du o , a r e b ot cO f 0 ; ac IO n ia aB g g m as e e Th l… e d t d a e r ft rv al k ir g h t te e s e op d w ly h a t h C of n of se s ry 0 a e a n r V e d hT ly se o sa e b e i e m b yr n e , , o e s u , o s a e nt e to e r b r m fo o s e en l a vr a ile , a o to g e th e r o s a e z e B h a b e i (U e e d u li v i n g i n e r tw o s u m i es i as w i th (Sow d G i t et the ub pe g in b a n s bei , die s o n tw o s , o b e i, b e l o n g in g t d ot ( A l t en ce a a e p s tu of ht h inid o s a e b t re e e t su o r b - pe o Ph l g y e idn aet ht at fu l l s P ce i e ju v s a , o r u m n O d in g a u UI r, E rn ia :l d l e@ jin gx l na · “ ~ on ht dd e a e e s o a s in g le c el ft o n e g a 】c 」 o fr els l , s ht ig s aP p e ar “ 27 w o v e f C h in a is e su le n al tru al s u la te ac h g h t g e in tr ac igl w ih t n d an e n , ile ub dd y 15 a e o n it s rne ar e a s 15 e o n s u r ne e n w e er r aer v ieht eth n e t m e in a r s a ust ( s ti n o of h et ge o e lo p f P or on s ig n de s et h s o id e c a d bra r n c ab l e de s a s rem gh t ou ht ea s an ga st u ta de o f a o r n s , of C ih an , d n y d d e iu spe o eea u s e b h e ll eb a s c r a v ae of as s s t u rn o ou m ben e ide s t io n ft u of e th te s al var n d e b ir e er h t an 20 se p t h th (e L b n e Ho w l N f d e s iC r , r ou in h t e v er ts a l a d sO r er p o Th e s an Pr o e of ht er t i e , c du r u icr tP i no s o rP c e s i 19 ) o r k h ih r e et h s s a r i n lP y s , s u r, , r t co as t s tr o f o ile g s la r w t dle d by L aN bo he a s 19 pr h 1g O y of s he l E a r l y i n ht e e o ng al i lly im p o rt he acn n rc a at a h e l le a s t a l var e n l i n C h in m a et ir br ol Pm it d a l cn v e de s a s ap er s fu m ap m e ri d io are a n a te r e o w e , e d u irn d C m in g m h t an m b ry e e 25 tA if n h d a y as n f h t s t eo a st o t ae h b s t r a t e at ag 0 m m in re 0 d s: an d C lu 19 ) s a n pe l r, nb er eg o n , by s s f e so u g h t su t w o e la e v st s o i n of h ar d on to h t e le P s Pir or a v u dle j t in g e s r st e o n s ly s ale T h e if 】、 a e ct h e hi eh o n e v e ]o b e i li v in g a b y fe m iad et er alm y w le d ac o n l are , id n e n t it w e hT s a e u c c to e a 10 d f0 fo m r e ser v e e p o n a E n e s f B of aoso s a e dna h fo rm Co t l Z H O U Sh i q ia n g C * e r gr C ih M a ir r o n o llo z y B n a th e y n u se 19 ) B n d lo ia a r ot it d ) of B of 1866 e e s i u c n g e of Ba s: y b a f a m i ly b y lo , l’ an I o n ) g g 15 m m in d e n e hT d 】a n a e iot e Ea c h lo 15 re a c hd e e ry s a n s op alr id s gg e () a an d e o r at o la b m br y o t o f e en Pm u n de ver r aL ob u e b n t a e v e lo de y n e a ih , Rc e A b s tr in ida KE C eK lo P m e ve G i te dn 10 C h in e n am l de var a , n l CHEN、 , p 53 £n m Bu D e P’ta x m , l 23 N o o V t E m b r yo m a h , o e e a n ht P :/ w w w S in ic a e , c ie s 19 ) fo l l o w th e s tu d · - - H EN 、r 522 ie s rts s tu di e s o s la M il o id u o r es fl ieP e h em nt (O C ll i pe vi s e s a h n cu h : P t e ge h Pa e er os e dn en e P i if 15 ttle iL ve B o n b e t er i n s n k Pr o d u st e c a o n e a , e s o n M i l e P er m ol o s a n s a e d t al e ie s e p , n , l i in y t , o f0 otr y le d o m l utr e d a s e o a r , in e e b i on 15 t h e s iL e er an , a P O 2a1 1g th d m e o a o a a ds r e e e e o on t a , l a - re - P er id t i o e ve fo P d n alt n to se n n s yo et d u n g ba s e j d m o u v e n o n i g l ts w er e er e er a n re a r e d s ea w iyt d de d ot e en tr a ht a t se w e re n r h of p i le B bo r a - a b a s al n to la t i e T he s h e ll it h o u o u ht l b iht as n nj d fe d w i t h i s gn en ltu r ll s (/ m L d ) J ul t u r r let de se a e x e is e d P a w , is d ia l y at e e et h e Tb gn eu - ed wa s a c u v e d iw ht it e hT a r et m o f ht d if vl, r e s / m L ac d a e var n c Tb , - s po et ida d r a ae 00 i z t 10 ee t to t - m if l t e rs iw , a qu ia r e k gn a w o de gn is ysr s l lc e c u lt le et h i the of dn A ft , te r e r sa l 《XX) m L h m ot c co o a q u ar i a , ign het n d a yr f fe of a o n ot a aw th e w an Th ro u et h c in gn , e x l ar ae re e l ly t o , ~on in l e s e e b a k er s r w lh t o u t et e n a e u s - v a n d j , se a et h n ge d ily da “ to C om w , , - a et h a nd ℃nts u v or d t h e en i , s s a lr et h w le n ti e 1o dy m ot ep r i f an t s tu a s e g de fr o g e d fr et h v y s tem w tu r e n r an es e n he rP re s l u u t l i in yt s se s e a o ut t gh mp e D t - , gn e d f de , e id bo v e P i a w i th aer al o n de on n Q o ie s a r s iz e het var a r er a e ti a m e c s et h of n ℃d fe d se l sa - o u t e w a qu ar i d fr tio n u icr gh t het csr e o e n - et no d on a re ht , r gn iu e er w to et h t le m o fr so u t h g u s t 200 h t aor m o r , er d i n l a b D s iw ht v a e l lu ar al ga J - 120 30 E ) a , , , f t h is e be i w lin g a 50 m f 10 r ifl et m - or d i n g te r m tr t to o r er e r e tr a l l s w a o a d in , a te r va e de n s a ss e nIa ” e g a nI se e io d o s a e fo n to A u May om n aet d ge g la r , (2 N fr b o o , “ n ia d e Pt h s Pe r du w a er IT la se t e er d r a tu e ve l op d a ld e d w iht a te r t e b i th e pro v w e , n g th - 20 00 ) l a ts a t lo i the r e d by co a st Paw of f se tu r s k a e var e p - e s s i , in ( l i t er a var n Pr o d u l n l lo Pn it , s k , f et no w 199 3) to x i o e o r 19 ) e ts , 1: gh e k f B s t tw o Po r et d i , t h du e r a n a m a to g e n dn 15 d l , t o n d , d iL s 199 9) In o u a de ve li r pe e , r e s o s a e , a s f C h in tu r e n iet o m C g d n na fo aet d , , l · cn i h n th r s P ho s i s (K , c u se oY ht a n - Pe c ie a dn iT a n fe e l u e h s le e t e A du l ts w n ed d s ep c ie s l d , an ea i Po si t i o e n du l ts ia n Fu j Pe a le of 19 ) a fo d L iu n a 2X () ) o n ee n b rs e a e o e a st o e i ak v e e th e , 19 ; e ver w e r e d ul y of B a g a n f go th e te aP pe o v e m by r h n h (K e or o n a iw aT o u t gy ( K e , H n iot b er e m r s K m by r I n s a e io to s hit e - , o ee n b ) nI b i ta r no r e e , I 2a N o O V b a ite d b d ( X〕) , r, ge e o 19 : , h e fo m r e u , uc o er b b L i 19 1) a nd o s a e g y fr v e o e a th e a n f B , r ar so nd av on 2X () ) ir b i n g h t , d h su c , o e , m be rP d o Ph o lo beh e em t d m e v er H uP ow s e r n gy (W a g ht i s r e a n a o m n rP d o cu ti o e 19 h is to lo g y (e K a t e r is lS a M n la by lo in 1994 a a n c cr i al i e) m i es en o s a e fo m r s c , u 9 ; S hi n a t i v e e y e le d b , d L iu l u d i n g ht an e e o s in t h e er P r o d u c it l o g y ( In th e hv a B w n ) 15 h t it s g ie ll l e t u n d d 12 B a , e r ec en d G i et e ht op pe , a t dn iL ti v e b i o aj w ly fo to t h is s a , C 00 ic hT d h 19 ) ( W o n g 19 : C h e an h in a C ( C ih u , s de u C ih ue n S in ic f th e on , e f the o n o u (Re e v w o l e c tr a ne n d P a ge ep ( iM l os l av i ch n a a n re et h d o s a e fo n e d idu of n n c 1957: K ht t o tu d ie s o r e b iea a n Ja p a w o lo ak b le Por g s es e g o rs sz a a h ia ig on ( lA n j aP o n et n k lr lon l aB by e r e o e n t te c h n o lo in n le co T ll e d i s t ir b u t io n n u s e r n se a lo Pm 『 re n de a s e v e l d e om d m 20 n r v a la s o s e e t ve f , e l r ee ie v e d le s s r e s e ar e h po ds ef s a s Tb e e r ee n t on m e og tr xl the s t ru se o o n a o tho s e r an c t the in s g a s rt an ht rP os ob a o on ne n e t g s er e an le at s ke n d P he eg of pe g ir - n o lr le n a s e eth de ve P neI an t l ve nt T h i ntr ac ap ul aet u n e r a n e s w o bs d O l y lr u s l i b e ryor s er m veru der t gh o e o Pe w it n e r a n s Pa er n t o t em h o vi g t h t of c o ap l u b se vr - et h v s e e , e b m iat on w T b e h a et d r u n yo s de , r a la v r er e no he id ae d l var s s a n ae t a nc s th e d j u v ie n le s u n it e z d T he s s ul le e vu n l cr o seo ce ti n g an dj w e re pe lA l fo d er ob s re e s rec o r - e d d , e r e r ne a s u w a n re d w i t h o e u la r 1ll e ne te r i o r e s R r Mo e a a rn ch de of Ph of i g lo of rm E gg r a e m tr a n s e e m a su r e e 55 s gg a s h e h b i fe l am e s s it e op d m by o m n s e eo l u a e j b a s la nt a d 50 n i gl a a in s t t h e l ly il ke s t ee h s la y lu e e a gg en c e a n a re ll y r s Ps u le g u la a ee nllll t the a dhe n e m e 10 0 m in d i a e a w i t h in Ps u w le t e , h r e gg , s gg e d to th e w ih em et r e e a E T he P su e le g , x - t ih r fo u r i P s ul e b s tr a ro s for g hT h o w in g h t th e e a g e e gg a 10 n b to g e d in n ar , lls a w P su l ar s a fB le o a s 50 la o s a e fo n i n g l e al y e e gg l e s B 25 in s aT a se “ d , C b le l yc n hr pol e ll l E ar ly b ry o t h e e on a s e T he o no u s l y ar b o id e s ac h aer he e s ge ne b m d ul gg iWe ihtx c o n are r ry o s a f d e tu r h n a d e d fr l var lo p at i a c a ft e r om n ed in e ar is g Ps u le d e v vO l op t h r e ae e m e s e (2 ee ll s ) e (4 e e g g it on r v e g ee (8 ge a v a t s * ll s ) s ll ) e e ( 16 ll s ) s ge li g v e e r (h li g e a r t e h in g ) e o e p e r li g * e ta o r 14 d m 15 d e a r n iv a te r w it h u C l t u er d i n o 25~ siv e C s ea w m P h i c a ll y ou s or s a j u v m v i li g e r mp e r a tu re te n t i le en l in i t y , 28 te i n d n u s l id vi y id vi s a lso io n s be , Pr l e w s b bd o i es f a mn a t “ e d P ro o Tb su ee e s - ign ( e or i g Z m F c , le o l ife lr ` r e s e m er aL t e slo ly w er e et h I aer s ll or r u rP d o O c le v a t o ir al s ee ea g Z I ) a a e s g w ih ue P ln le F ig et a t lc o , e ly o n n a t il n le r l id P) E on , de in v a - o ln ( s e e iF g s Zq e r vae a r ge un d t th e ly : lt u n lb d et h o s ba ls , a aP q ue y of yk by r het la e p by de b y het e - if se e n a a lt u , e n th e h d g be et h osn aer u rt fo d b l as in g tl al d a e v- w i th h t co v e r s ul es p ig u e n t q l au e a n h un Zn , s e irP n un eq d b e s s e b - e T h e th ir d in lc e a etr , in in Inv a g a s t n U a it b a ) s in r le r e s or e aer s o IT r et h t Z d k) ’e s a r o un eo in n d u s j u ke i t d i m c l t s F ig a c s u 1l l a s s c o ( Pl l i in y er on it a a t tw o r r re s tha t or , lo b e s or c e e eq au n po er s rP co t W tw e e t eh n on to P ( s e Fi l ut b b y r s if P I) Pa i n g t he e e rt a st l (s w h ic h c , k : I IP u r d y ifr u a q the du r i g la st o l r lr ℃ in Tb e r n e e rP c b a n vel op e le a r o e , va ge n s a r ( s e e F i g s Zf, h i ) P of ar l ob e s e n t w iht de tt e a n m Z P b ) A P ol , n bu t th se en ge aP r fo , IP b ( s e e F ig s Z osn d iv is io th e a i s e ta e te : c a- e e o n t r a e ts a s a s ar l o b iv e n t w F ig s Z ly ( s e w it h r o e o l , le e P s u la t e ly is al dn v e ev en l la t r ac a la t e u r c le a r e e n e w b t n tu r d is w i t ih n u ta l s v e het e o s Ps l en la ea r b l’, a h l i e e a lo P m e av a ea v a s d d a e su e ga e e e * ie ab h m Z mm e e bl s d n l tha t e l ht d o n a s e n ta l l o Pm - -P w b ) a e e e a v a s d Tb d a s tU a to Rg oas e n e o m ev e i ti o c m fo er l v e s d m - e a h d l et h o ld in g y t h e e le a r ll b , a e o e h ar es s f a e 15 pol e d al of t e le a v a g e a I t 15 n k su for m s sse s am e m in e r ne n 10 s h h a Pe d o u s the e a of w hi eh th a se ba s se co n h gg P s u le i n th i th e for e r s e c a T h d g e la t i n a n im a t e ly s a r e le 28 e u s u a m in h e ig ht o 88 in s ifl l s ht ia v 523 w i t h ln t he b , s u a g o x PPr (F i g l ) C a n e f re e ta n 15 i Po r s if 12 l h m w i d t h ( w idt h u m tu o te a d s s am , P a r e tn d 】 D o v h ss anI o s a e it l i z e d r l l y fe a e e f h t o y og by l no s se s e o n a n aB xb l on ma ie on ry b e Tim in t u le , P 52 l ts u B o Em b le aT s , l 23 N o V e b ig aer n a sta yr o dl to ge ~ ) Th e la r v a l R g E m b ry e e e s s iv su ik d n a e y w ih ch , eac e het d t e on ’ on a in h is d w lr o Pme 】 w in g h t be ( I P I) a n ot d lo n g o s h v e de ic o ( lk :) Ac c o a o n , ely fsri t po 。lar l ofu rth v ale lo c e t Y 52 : j an 。。 e ht s 。 e t t o p ;。 vale age e otr aP su i s ts o f o t ih el ta l o n iax g x l ar of ia ly ( I P b v e igl a s · ( Fig aget , g e sh ; p e ig n le e het Zr ) , e SC ow in , g h t e e s ur d 1m yr 11 b coe; q y od n yg d n ad ir dg a icl e a gr m al l l Z t: v r var ote ;b an d : t o f h t e o P b : as v d- al ) T he oP O o5 2a1ic gi1 c i h t 、 e st e ifr y e e, , agst m ( vr ) a a n Pp e l ar g e u v e lu m 】 ar hte op be ( Z PI) : ht ’utI d ir d g e c · , elu u al d a3 ); 】 ar of op e n le ar , c (Z e c s o e z hT op alr · : b m d l aV o l 2a3 N a 、 auft agst el l 15 a s lr i be n h o w in g h t of e ) ht e ,r s e as , , SH n E N C i2 t ~ ( iF g q Z o a it o n v a , om ia nl le yr s n n4 ec o n d c lea ul y e het e e t of B a y b ol e s d k ht in e of d ve n s ifr A e P s la e v ag e; ign t h 。 ia , , : vc er int a et ot if n h aer n t fo o t m ht dkln e e 。 ial (vc ) fe de ei d id d h o w in g h t e on t n s ge ve ’asI s a n v a e x tr u are , idr ht how d t he d l es ob ale 0a r u di da e m vr ) T h e s in to y ( iF g n t a nd H EN 、 s po s iz e the of e et h l oul alr l eo rn u t ea n b e w he n it r e e , a fr g i le r aI n in g s 11e r ir s ge d et h e of v e n n a v e lu vel ar ic il o m v e ee c s co a n et bo h so r d or on h v e l irP r u the th r ou f h t o o n th e ti e s n o 。u gh 3a : F ig o w w l iht id a B ) m n l a m , rt ar an o d t il uP a e l a v e e a e n ign o g l f w e m s a var ta e a ) is o l e Pr the e n ac r o ss tr u e s a a t l ft e B la c k , lie e v ar r eP ide an itr a nd uh t it r cu l r g ul gi a r , x ,t ier a yd ts m u n m o ( s e iF g a : f, f het of ot ar e Pi g j u s t fe e d al ot h t at a r e Th e d e a le ft l u t 15 h ot e a gu he a rt e m rt 13 a n t n e · - g e ar ht a: F ig Pa · ) s eth ir gh t i de e e ) h T am in l s a e et he l l Ii t l h an ( s e iF g a : m 15 ih d d e le ft 10 b u t a s a nd Tb e o h th e Ph a h) is a rt o n n by the o M o st Paq u e y) , e ag ht a s a o n i a e e sc lav r e lg l w ly h a te h e d la o r ls w h ll , a u r e rt ep ot e o b l e to s e ap th th e e iW a er c e a m for rv a fr e lle t a n w the a s a h om ili a t e d s ( a er o ss s op s i et d te r a h e ll b o u t 60 00 et h m m o fr id e of ys da be e n a e o lP a op ih l um g in o f s s t k o th e tr ve l l e e te d i n t h e fo var a ou ht v ae i icn r ea id g e ist ve s a gl rU o an d e gn n g al l t h e a b a : so n et h c o in is e z sn T h e e e i il - a u s ly ee ae l s - bP ol aer gh yt P i d b r o u gh t d m 11 ir Tb r ht o o v e er e d in i n u o a n gr a n s: het agl o o v e e r b y ol k e am n e b e at d t o ht a , n ve il g er e s tag e n d i d g r e o n n e e te iy t in ht i s ml P to n for e x e o m P l e et l y nk w l h a et h i er ft Ph y t o p la l lT the l i g er o n r nar e o r v e of l a et ve Th e la r d ent : d tw o i n to the m het v l 、 o)P a w ih (s e s ver 】e o Pr o ucr t eru th e fr n St o n o u t be l v r in , tr a l pe d l iP o f o e n ot a e a l he , n en om : a ins i ed of ss r e se e o s d de ne a: n su e e e ss e ll) e e e g s st Pe n gn of r et u i s ib l e at s il i a op e 15 l o ec it gn s if e 3a eso er ( s e e s b l v l h e ddi s h P ig d ht n e r w t f d o f v e ) et h d re ll d e of th e la r v a o fP ) n t e n e it s lo n g e s t Pa r t in le n g th th e e s ye s is ti e o , le s u s e e m iF g g h t am n d b: blu d t o ht b pe h a t e h lin g n hT m r n ta c i lu on le the e st s te n t a e le e Ps u l t ih gn ea e d e ise n st an n l el h a: 2525 Fig ide s o n d a e he l l P on al s (s e So a n u s c s e b e ih e s ht se e w The ) i s i b le b e ih s n d s d , r e te n e h e s le l c o at a t et h d th e ve l u m itr ep g o ve o n et D i g t iv e v y o lk ( s e e F i g se can aor 15 bd o y ( e v f th e o l e ft et ta c le s hP ih n of u n fe w l ar ge hT e x d b b y Pa Pil la fol d b: l ne d n u on Fig et h e Sn e o n s c o n n e c te he U a pe r ea e ( e hP gu s fe ) o a iF g ilia s v e s ic , e : a d o ts (s e e de on d er l i P of e n ar it ga o t gU l ly pe f th be et h e s er o s a nd l te s t i n e a in t h e IP e e the f ( 3b a t of se e het at Fig e so y s gr ht of ht n it a d b lu ( e f , ft o f l ar ge s et h n ea r e e Pa t in aet al b a tr n ri c d Ir lo u t h al V )P het etn ee s id iil s tu rt a e l ot h a et h i n g or ot , am o ~ a n tu th e le ib t ih n to the e rn a r l o r l es co y o t w s w h ie h e 3b: nS P a er nt e p is o u t il a d g d w ih t d y Tb w e e , la V r a l lr a c le ien a s a het al , g ln o f ht - ) het ep ll he s e T h el b s el h e a t l bd o y w iht u n irP tr a het ) T he var ar cn e lF g ar ar v a var c o , e g a The e s lt ” c et m al e T he l 3b: igF Pp e se e t a IP w h i e h a IP see a la v r P ( po r u e t h : a ht l ar g e iw n a r ro ts n r ou nd er i it ly ln dn Par ve l u m e s ibl ob i dg t o f t h e r ig h t te n e m s a e a ht g h the e x ap id ( I nU to or in ge ad gr t h y in t o t he o o ve iF g b uln a n r : v e e th ta rL nI s P or x lm al ea c le r fs) fo ed gr s e e 15 co - e o n s is t s w ho l w h a t i n et ly w it h in th , ve , l a d gr o ve el v a d e d the ed am l P lne er s an be se en Tl ule n da ft h e ) Th w a n ll he l ar in t o un s lr d a v s a s or i g 3a F e t h , t f th e : sh ge iF g :a se , l 3a A if m ( a c fr o ll to te d e o fo y s t 15 lc o ba s e B y th e if lo p t h ie k r il i l i l i a (s e l rn ( onht e a n o th e r 15 fo e r e Th g er th e n e a er 15 c d d u r in g e be th e U n d e r s id e n n g , o r a n w ih t T he ge , tr a e st ( s e iF g :b v) o e un at e t P e5 g2 1n a 、 b etl 3a N OAo a e a t3 t h e if x 〕 t iel , sh e l ( s e iF g vel u m vel u m het t s s it h 110 v ge ta t s o m m P le t e ly w ih t d r e o Tb l n e s is de v e e t o ho r w s g thi s in t un o n e a Pp e ar at ar l y e of uer tr a n s P a r e n t of 15 ge o yr lnb n D o m by r a he n ic C i i o s ta t ru c St 3 e y e s al var o l t a la r , e on a ge n d C Rg 】 e lat o v alr s h o (a l) m (v ) v e u s an d ( a o vel Pme w in g ho , )P o es e v e Pi g m Ph a , t gu ( , gr d ) ig r h t t ne at w i ht er o h om s e v e ih du de ( m n O an d m e t a m o r p h s a t alr ag gr (es t , ) , t e a ( cf ) e s to el m (vr ): f l ar f e at ot , f B O I ( ) ft ys t ( , (0 u v j , 。 ) p O e cr fo ia , of od n e u i(n ) lu m e igr h t la te l e ft d i g e s ti v v e (o p ) hs el ( h s ) (O ) p s e , al e s e h l b ar u qe ( hs ) , , s s p ih s h o w in g h t eo ( 1) 40 r n n。 : ( ia ) , te pe m , et g ent e r ilg i(n ) ( s d ) in ht ht ( m ) j g h t ihp on o n t in e e ( ld g ) 】e f t et y al in t e s v e n n n t v la t e r t s le act le s j u ig e r ( )t ven (t ) m , (rt ) hs lo b , ir , e gh (g d ) h s ; e i le e me at e ht igr , (m ld an l e ft l at e ( l)t le act il , o r an t e ri e (s d ) in ht ta c le ent 00 ic y , d s al w 1C ( ): d m at m rp h , e , lg an o e ou m i , S3 in1 i c E v e】 ig e r , oP to5 a ( gf ) gID v oe arl , e3 n c b e i v ih m , ( s t ) yo lk ( y ): b ea ir y , l A 2c 3l N o o V o s a e , en ile ( d ) ; u n , N 4et l l , v e】 um , YHi x 〕t , e ye e a Ea iP g m e n t (fP ) he art (h ) t in t e s ti so t (g l) ly d , (g )r ma c h a e s ) , o a ve il g e r (7 )d in ht l at er t v e , 。 g is m ( (P a) a a o n gm 】 u se u e il iat ur d ir n en le ( rt ) , ) a(n , eg , (V P ): 91 e s anu e n t alr iP g m en ( an ) of ot w ih t tw , s , , g la n , m (o w in g h t v e lu al d e ie w u lu pe rv a2 a e l vi l (h s ) of ht e e s v e idg o w in g h t o h m pr (1 d) sh o it o s , o t of t , , w e ed w in g Y s e l ( h are e o see st i id r lo c fo to a c e o s w or ) T re ar e e be a sto t ot a o s e t g e s a n g a ner a , Pe rt u r e e g a j on ( g it w ho r ls e s on a n in d e lt at i on (s e e u m e 3b: Fig h g r e ta w ih t a n o w iht o am r t u g in j id hT s s ut s P er of t u v e nl le n s u e e l ee , t n a s to e u e on ) , a n ht P er a d v e e m s dn Pa rt s er d t r h s st r u r et h (s e o m e IT ℃ n t g a n a n e m n t d e r a n r et d e o in t o n e ig h f t h e 111 o s he ll t a - f th e s d di h Pi g e m n g s d the , s s ti a e r ho s i s p gn e o n s ll a n bo e r o f h t , w it h v e l d o m e it s ee S ln b u tte l var de gr a o u s d r ka fo a n d s he ll e on s is t i on ht het a e b t la he ac l e y ( w olr h s a re du lt ( se al s ee he l l b Z w h o lr ng of vr e a e gr iF g d see ile : , s in r o u n r y )t A e x 10 n g h) ib le a dn f e ft t i ts t ft of het ve l u n l m e u o r IT bo r a t w a s , c w ih a la het ntr 15 var a o s P , a s er u i ib le the 51 s in t th a t t h e d be B e co s fo re ab le ot s ea l P l a t fo r t ly i het l 。 w - r e a fl n en ea m b o tw w l w ith the gr y, ger o iat te s r s ia s e m d an ve l i g e t a s c r a ll et a n rt v r de on ga w li gn het lvar h be e v e d n mp e et u n t h i n d ic e for co c el e x he fo ot , fu rt h e r r e r d re s e et d th et h ar w li n g T h e l e c ar - al ik d var es h a ve lu m is re os ht ed gr id g d h t a n e e a s e b r e d h i g h ly o l T ev eth for o m v or ga n s in s er a el p e f fe ea e f du uc e d a v e d h te n t a c le s A er ly l m l e ft (s e u e F ig 3e: 15 a c le s el h ht o n ht s o t gh b o e re d od su a qu e o h r o g r o ( s ee rno r e q u r o w e n s w n eg lo n ge F ig o d r r ht s on g i s it ts s y s , u m b le , lo a s ht en Th r a n w h s he s ihc aer o e th e gn - T he am i · ge v e n ju n , ile a dn a x is , ir - n f br o w y e d i n P ar t 15 P i g ta e lle l a o n d t , e u m 1) h h d by th e du l t in a P a n , a n o m e b o n e m le s ro te d u m w n P) e a T h cn e - d W i th s d th r e - ar l d u ho at s f h t ar m a l or w h o r ls ( se e F ig : a , s e t e he l l ( s e e F i g : s h ) A I e e in t r um r r r e se l yr e d ul di ll em ht v et el h al ly n a h e ll s a t ae n tw o r o w s o Pi d e w id e fe if So g of n a te s a h s tri e p o r e ( s e e F ig : r 39 D cr , er nt m du r in g al l ife ar V han ge : t o Pe re s e n t il le o f l id e o r d h t c tha n s n d n u he lo n t th e w h o le e w lo w e e , b s t iot t e d 12 , l e a 50 , s d a e 50 hv a y e l lo w i s h i v gr no a re s s u a n d la t e w ly o 11 het , c t in on e ge of n it g a et d i n s e po m gu l lc u a n b y al n ot b e o u s 1l le es c e o lr le s dl g naI ib le ig n b e ivn o m d: s h t u s j er pe ) I t t eh n id s a p e a r s e o m P le t e l y on t he 10 th 55 v e u a s l m s ig of h ad y ( s e lF g T b e n l et et h s o ll a a Th w ith i n d fl e m e lly v e w hen s o ll y - iF g a n o ) he h e ll ae s s ta g ey 15 er P l ac ed yb a d u l t k ld n ey in ih e bu t t s n e s r e o e o e t het de at il f het ah g it l m a in b Pr ov ed e of : s in a n er pr h o l o gy l b re s 52 S , bc e o b l e fo lig h t b , e Pa n s c a A bo u t et h 1) a iF g d : w ih e o n da it om het 111 l hT e ll m e at f ol pr h i v a m on t e lo b tr i p e iP e u u r T he la r a s um ft )u g th lik e Th e or l u m 15 n ks a a c ro s s h e ll le ve l m h e ll b m o f ℃s be e lo o s nu T ll e w l d th u a ir i i ca , s Po jr e t fr tr a a ea n u se th e n o r (s e s e od m a n het nt a ro u n e m a rs Pp e e Th be ho m io r ( e Fig r o : e s e liP e d 3e F ig o n a e le a di si ig h t n th e th in ) th g : : 3d gh h t a th e - n ar h F ig w i t h th im r er 3e F ig w ih t r e i Ph o s o u neI l y in t h e ht h t l y Pi g et 50 o) ct i l e oc a3 P oO N A l 5o a2 g i - a a , l 2a o V s on ( e R g d3 e T h w iht u on a s re a s e th e t a f lo l i e t e tn lik e th o se of , h s g la s to rna c fo ot v a l ar ic n d w ig n ( see gr ) e d o n r e ac h s i d e an etr · c : gnt e e o u ht t h 14 h t d ay et h t in e t ir b e , ge l e Th ar r s e u s v e n Ph g Pt ib ly l , 0N4 l CH n lli Ps o i da l a a ity f th e w th e lo o t h e ir o u s o n l e ft t e n t iF g e h e a v t h s 50 v a l O t) t e T h e s ee ( g sllg o s o n r e b e r v a L ar tr a n o n n nu T ll e n in e p Pe r e e w of o i li it n e t i s n e ta ti n es r o s e ll het gu m in le 700 500 t se e A t thi s a e , Pp e ar u s o n se e tw e s d go r w ( s e e F i g e : It lla e A to it u s au e ( s e e F ig 3e : on iP e u o e iz f ht i in am s s ta s ee ar l u b ( s e iF g :c e l x h w a e s d ig e s t iv o e e an h of ll s id e d I a e a e n gn e ve l o ep d i fr d l) T h e Pig m e nt re la it m the s ta te d e o n ti n : a thi r o P ie to the e s o e d dl lly in t o h t fo u m e o fn w he v id f the e b lo b het se s ts en t h b o dy i n th e 3e n b le c n e f h t ep a g) T h id eg it ve g l dn e bd o i r a et rd e e n be tw s te d n f th e an e o s rs a n ex d o c hC b y ht ur af l id e on in it , in t h e h c u dn oc e o n s lu r d bo l u o s to s d h c itr ons 3e : v e h wh i e am iF g lie g la , , tr a lly le ft cn it a n s to r na c s r b ig g e th e e t n , e i Ph o e tr o fo s c u n l t a r a n s - la v r a ex ee tP E N Ya n C s e u th e ofr r e l P tu t of al he ll e A Oe ta l o g ia n o ea S in i a , P 52 e el no ca h is ed of h et of B fo n so ea ah be i id P e r h a Ps S io n D IS C Pro d a B le n in s s s a Cha fe , R g a e fo m r os t e m h as o ( H ly e in (F a r f a e ro id hot ne te r Il i ts n d t e e h ll c it s ti e s t a f i Pit on s i n g le fa m i ly C al het ve e d t er e as wh fo i ee S Pc e ie n u Egg s In t m be r P s u la p e C u lt u r N u tr i t io R e fe r e n e e te tP r s hav e c a l m o de e et h a lld ev e m n P s u a s ge y T h e 】a r v a l ik d n e y s c h ik d n , a l a d , s - y of ga aer h a s o n iae da ( o n P le l aJ , e t it de v e o l C o m P ia r so n o P su le tu r e o / C s th e g a s tr o y f ~ o h ve gg of rm 100 ~ n u i o s a e s as sh e r Pe a c l o ig f B o ne w ih r : o ll f ot h et h g 15 e l ea in e e of gg et h a n e sa ie e at g c fo m r d B sn h 7nI e oas Ps u l e d w s ta Pla n t tr u a s su f g la r e n s e , g ly , e e s e re pe d n a n i n ae gr o l var w a f s f B 】a vr al l」 fe r of mo e r b t w , e t h ver Pa s a e of r e pe l a gi be for e eT nl t d a ih e v a e it het q u ir in g ex ld e am o n m o s a e l m het he y ep r a ih w o Pm n t gh er a e e ba b e i a m - rta 11y , 19 8 et h a tc Th art u er h o n t B o n ie a 2~ 5~ 27 lee it ho t dy Chiu a n 1~ 2 r o Ph i e d L iu ( 19 ) le c In o i th o tr o Ph i e ( 19 ) e 7th he o n ia s 4~ 26 P h ic nt mp e er ft e o P O o N rn te yl an eth for in g e s t ~1 vr - te r n a l i e in to col se tu r e 15 e e if ve lk er h b i h g h t re s u ate r ica m bry yo】 k in le s ae var g ot de d in n e , (I n o d BJ n n e v e o l a n r e t v l e h b i for a ~ m Pl elr iat ev yl a e ls d u it h o tre in o s a e fo m r s nt fo het n ve et h o , r e o a n c ihP fo 。 o s a e gal so ab v ae B e fo m r pe de d al r aV n Ho w ll et acf otr l lo P lc e ith o t r aer 19 ) T he y o 】k P or ~ e m e ie m b e re f( Pl s, f B n , L lu dn o et ih v e s i in gg s u ir y de s tw o s p e c ie s 15~ 20 en n d he lar l~ t stu ge gs k t ot r o p a s he er B f bie a te B , het r a u 』le , d w ih t aer ic a, aP on , r o i ComP , a s o s a e 10 e s ly s iz e gg o s a e T h e y ar pe e 00 Pr r a r e b a b y l o in tr a e a in , e r b m 15~ tro b ei h 15 e , s d H gh e o d in th r ee rnu c aer r or et u n fo rm e n i a T bl fo B of s e th a - an d ge g e ~ het be i 00 k t e u 20~ 70 n a s te Po r t 50~ 80 P la f w o s a e fo m r , , gn e n a pe l gi ir a n o o r e s ( H g he fo ae of B s ing ee n b u l e ft a rno ng ab ly s et ih pe i ~h l at i lso c e s so n s het l arv er e - on c e y mb e e ;s e n u n e d e d p a ) y fo v e d u r ig n ht o ed e ie s o e p a e e t h r g iv ou g het - h ar e ly al ik id r s e p w iht e e s Ca e m of o : C ih st c o n h b i e e r e lo n 。a n enr anr s u e a gr B a d N ot b e v e ir if e ” a r e be fo f d is Po u s to the Pa n aere l Pp e ar a e le habei B sa fo m r of ig h t te nt , a a s , o s a e o e u it m P iar s B et ot h e e e o ic s s a · u n l li fe o n e s p at a n go m Po a var fo m r h e ic l ni su s al et B u m a l sn e l , t o f B e r d i Tb gg l e rt po is l o P s rP i o r d e n ee id ca r hi s P a t ) r e v e n ir et u ict b) Pe r i o d /d in g t e m P e a er a s tr o (2 l a g i e Pe ri o d j d n a , re ll w h i i eZ Z m c a f al d v a irP B r a n e d fo m r as s Pe P u l a n n v e de n u n r r d a e va ge , I d l er het - a n e m e w hi h h 19 ) T h · l P o l lin l b b le Eg g a o per n es ga s , o n f C g s - ( C o l li n 《X 〕a ) 1l l e l v ar al k ld at byl s o i b ts a e c a s s ar ge d n io u s e v e o u s 1988 h yt e so f m c a r v e g li h s ar b e an d l o o a s ge ly d ol p e a n e ge m e t s ta et o n lc yr bu t i st s z gg t r a th , o b 19 ) er c a lly u e a s , an e s i l it at u s 11 n o aN as a et h e in d , r e Pi r a aer c fa ty c a t ir t i u on t ve l ya re on ly ( T h o r s on e a r , R a at t io n s so r b s g (S is m i l ar ( f B o , n e er X I 19 8 ) o s s s c r i is t id y a e o no t e c it het ia o s , s I X iN h b ie, of one a e a t i n g e l a it Psu l di g th o n a ac e he h e re th n ak as ust ar o h b i h e s ev e r a r in t a r e rP e c a u s e et h e t h b ly f u am v a e a a s e l la y e r h t r a n c b a , s ule r a ) T es u la r g s p li k e b ut a s b he n ir du , r o s o 19 rP , c a iPh e ge o s a e of rm , e 19 ) r i g P m a t e ri al ht han n e Ps u l t t i pe d e g g u e d a o n i n gle p e Pr o ea l y b e o u s e x e B , l 23 N o o V b , 04 c s e h et e Y a d w e a y t the as o n e er h t al o u s ( J b l on s la v r ik ae w h ic h h a n to n s ie o di g i id s s f o r the a te bu c o a sts , ggs u P l g n a n b , s 29 a n e “ C ( Z ll e am i , C vr e fl ul d or i n a re e m b e dd e d s n l o f v ae s e e th e of a t a s s tra c s ap l u o s no iP nur s ap l se e ul , g nA n e s g v e l i g er d it h a s t th e t no r v e i i p l q ul d in w hi aet ve t iliz e d e g g s r i g P s u le , u n n s s e h - y het ch het o r e uer th a t s o ar e in g g c gg e m e e s te d by su c c e ss o f la ( 19 ) s gu ge ve l o Plr ℃ in ag st n e i g h t in e eth fe s s es ul ev o het lv e e hat t eth d in g v e i n ta i n yr o g Po 19 e l g h b or n et d e , nu l de et e lo Pm s e is n n tia s l ot g g s to , - fo n r ` , , w h i e s u n r iw ht id er e h e s ti am o u r kn se eta ob ab yt fo r v e so e c o tro aps e m ul l i gr e d ex a s pe h a Pih e w e f et h r s o o a n d a b e e ne pe ir t t fu uer n e w As n f h t is s to s In a u e c t re ht i t fr en st rt pe e o r y v Po r rt h e r s i es y s be - r - U P to d a t e , v a r f u n s tu t e ge P o dy tu id n o id e s s a e s iz e an l ar s e a Pu e s a lo ti n e s t iga b s o - , gn g t he it a n d on s lu te ly s e id n i P n e s o n d re e e n t de lP e t i n g a t a n d e in t h e v r iv n - de ve f0 be i e ar l y l i fe o v B de f th a r r - ia ll l o l , a r e id e tr a t s d Pi id y i n , de a a h he t o d rP l e e o v er f m fu hist fu s o d s at e an Pc o ie ke - g it a u ee d o i ts o s a e , of the to st n a o n d d iit am r e s s re a n e h of B fo a , - ht a ps ul w hi eh ly l t u l y li e f P lu o u s lu u t a t io n a r fet a t a s u se d u r in g t h e ts ve l P m in ia c P o w ih w no r e s e n be vi e or t h y d , Po r et , n lo e a r n ve d P te a es a n 19 ) Th e a d ae 15 t al w r e n a a c e l s fe w , su r a t th e e m b r y o lo g y o e ta s te O T o u fo m r nt e m t ca n Ho n g ( iM l-o r c a ex fm lo Pm e s - fr e ly c an fo in em het of o ti o n n e m t - n e x l d b e in et er u o w the v e de o s a e f Chi n yr c a t ed 11 g n o o u s e e s sa gy n f Ba s ft £n i if lo P of p e l ig it n v e f B u de ve l op i n to s s n ot e x e a at l l y e m n ( iF or s ea n bei - pe ir w he y s i n ifl et er d ex P dc u et d in la s o u el se a n g d P O P u l at i o yea fo l lu s e o eo a st o d d e de P d ht v n o h lo P n u n - ap aer o rga n th o u g h t b e e a u s e t h e r a d i n C ih th e v e a c ntr he y e e m o s a e fo m r de ir 529 e x , ve l g er pe t i aer 30 m o t l le e x the n ic in hte et h f B fo l l o w an n o n e o b i o n d o n u e it d (So le de l i i r s c o n w le o ie a r, et w i ih t a s a e ht an us a w s u n a te ve l u m e m o m dc o c ne aer f e e bu t id Psu l u s s e a n a e ve ih p te P ln et d in n he h i s t o ry b a w acr ou lP e of da u n u s P b li h e d d a at ) es e e n ps ul , er 0a0 the s le ab b i of - - e A e kn o w le li erg an t ir b c o n o n a s tr o g d sr o n s o it lig e , o s u s het v e osr s uF ex ca gn a t so a s fu l in het et r p ac e tr u c M ilo s la v ie h t cle s e p het ggs e s ve t eC it ) ot r s e e n in t r het o e in rP d to in t o r v a lT ilt ir s n o tn ia (Sh u aer s gg g ie e v ow of 19 ) : e (K e C , s or ve il ge fo tl r s s u r v ls e s wl fe gg tr o c - e a ho in g h t e l i g er a n te r te Pe e - ir v e h c A er a , H E g no ioP ho n y al l a et d iv le u s i ie h - e s tly ea e b t h e a ub , r s u v o s o s , t a gg g v is i s e dn in i n u r s e s ve s n f o m om the in , , to sw 96 6) n I n n la rs o o a P l5 i c ig1 iac a3 O ae e x c a ly oc , , , a s li g e un ab l y u b i e n m P l e et ll ll ll i n a e var Ph !n a s gg fe w l et h gg e e lig e mP b e i h as t it l l h a tc ih a e l te r w in c a be s c ie s pe a s s a o e o la v r t al a e e n la l 2ca N V o o aet ve l u - s o tr n 19 ) n gn io p h e eo d in t h o fo m r sa o n , o m s ti o n i o n r ve ie h ta e m e c o g e i e e ro so b r a n c he s lns t ah t het vo liut on of P e a se e t b e g in s w ih t ggs het for m s h id r e lt y at ner l n to t e a n n A d it t h i fr t e fo r m h e s h e s i om t s r v a e h , t I n E n n u r s e i in d of rs n e d s a v op ll e m s ie a n in g e tr llg e n w li n g P e d i v d t h e l ar e fo ( 1994 ) i i h in o s a e , c l ly h et h d h t t e l il w ih g a s rt , ng f P ro Pe la g i e la lo P e e a in t Pe Ps u l a t e st a tP i n e s o ) m v e g d tc h B n a d if w i t ih n t h e r a g (M i l o a v lo n g t he o m ex e e s e ob l v e lu m e o n ta , n a v e a n a n a z e de t a s t w i t h th e g a dn h er e ti c r e se n c e , er e m i n s l llin of C ih an w i t h th e en 28 19 ) B ri i d m d a e a a tu e e e ev l p d o w ih “ , S Hn E N C i2 l 26 f 24 , c e u ee d the e n lb w i Mil u sr u D i s tr ib e o (23 500 , tz o s fe e fl u l d : b u t t r o Pie a l b c u n o n tu r e th a t h a v e n o n s w in , de v e l o P ln s iz s gg f in d ir e w it h in t r co nlln o n he s a s r e d e tc he s e o r e o r a s e rv e b r a a t a y d n u d L s e tu s ie in ue e ie h a te h m Pe t ge e a Pe c ie th e te u n m Pe n e m gh Pe s h a a sh t het av er a a n e 15 te e t 200 ) f the br te r A , A lh t o a w t m - e V aer gr a te fu l t o h t e eo a l】 bo r a to r s for m h t e X e n HE N Y 530 b s it ot te in g t h o e A q u l t sn ad y s te m s u ie u f a , re i ls of r d m a n e t e e e i r a s s is at n e e in et n A ht e te n a n e e o f t h a in n S c o e u l le n g s n e se t h ic r e n Ce S Ka j i ka w e , tz uL v e in t h V te n a C lA B a 、 rh e n Ch n ot ia r0 Pa g o of ig ca l na ( s it o n iat ry ) e o l Bu eh n h e b e , W iq o , u e f v io r s i u se e d ea r c Pr o v e Im xP e n m en a o of B b y l h a n s iF h m ts ” o of f t h ysi - u se - h ln s eR ae 19 iv o e C sh e ry u la op , l (N oe g a s a: xI xl e c ivt n iot a n n B a by l o d ia eg g l fo r B u c in l d a ) 、 e , n u s n mo 53 g sa e , ( l ): a m 55 i vo ry ad iat e d se a d h F X U e iw aT t o g e n e s is fo m r o s a e S in ic a i s d w o u u e iart , ia o of g y a l im P o n if a n n e f m lP i e at io n s n o u A q re e ia l ogl y ~ as e U lt r a Pe s utr r od ic a p , a s , Po to r u e ti s u e- dID o f B a d ) t cA a a - og ~ 13 s o n ar l ut d ie 14 d re P 10 (3 ) : , e) y: 135 : f o on ee v (R al o f o m o rp h o l o g y r m , 34 i o le t on ad an ~) u v 26 J ct f ( R e e v e) 30 : o n re er t lu ti o e ic a 26 lt r a u f g o , ia ja P u ic du ro l t r a v i o l e t ar y : u t ( in C h i n a w i th r l a ltu n a te r of ic a B w i qA r y ) (G b e e e o e ia w i th t h an s t an (S o n l 992 iL F X l o g ic a te r H is ot 〕 of B ab to a h in g act al n , n h el s B w h in g e an m ph y in h t eK se a 197 b o in g , h l s d on rv t h e a rt e A y c le C H e Pa l e n o i vo ry d iat an es n a an d h a ct f irr o a 9: 89 Ja p C H eK : a in g a S Pa w e as e n w a o t on h P n e r le s e n e an es , ie w ev 19 L a e s: rt e b a r t 197 f ir o S Pa w ) Z o o lo g i s e h e e ) 3 77 e se t h in ld a e n u s a e fo n os n u ee T he g Ja p Ka j an aT iw , L L u iL B 19 E 19 cal res in let Y C h iu Y , ia e r g Y lo g l tu t e ( in C h i n e r b :8 al te d c e n arn T in g , S H w , ge n p So ( P ro s b o an d e g G it t e , R A R A a , , B in ol g ic al R R e fe , ) 0: 1 ik D s en b lO V J a Pa Ja b l on I 2a3 N o a3 PoO lo5 2ag 1i c i1 i ca , C 20 - ct l t u ir n 22 - pe r b yl o n ia o o lo gy be h Z s C o Din R X () o o Ep a: an iid a e ) an a to m y o f hT e n iot d iN ~ e ilg er, 43 (4 ): V , P otr da : o C a u e h an g e re P r o d e u a f C ’eI i d al en t o a s ex S () ob X , d l y P tr ca an d C er id a e a e T h ) e n iot u n , P u al l ig e r l ig e V d de an u , v e l o al at 43 (l) : R y e n b B C R am u f B o n c h ia L F B o u g l la : z 19 s l d ia n a C e P h a l a s Pi d s ) Th e n w a s tro (G e a Pa in g a : Po d e r l ig V e an d on ot g , O Pi s t h - i P orn d e s a n n d so Po r 19 6 br S u isse H o 】 , he Hu e s ( l / ): r n Pm e n t , e s uH gh : 50 L i fe a lo a m e o ia d in g , e tr o c s g m as ga s D It ihd S tu H P 198 a s s id a e C B th e e c a s s f C y P ar n of ht 198 T w n h e n ry b o r t r o Po d a ge o g fo nn a t io n P di o n e s is ) hT s o r a (R hi t ie o n te Aq s ri e u e e ilg V y o f e ev e u a ti c S Pa w n L se in g a n d h at , eh lu s Lin n a e u s e r, 29 ( ): Ja Pa n e s e ) a n A n i v o r y d it s P o r Pa g im a ls o f Ja p - h ll a ti o n (i n me n op t ese , e d m an ) l va ae o s a e o (G o n it a s tr o f t h e C h in - a , Po d e se So c ei yt ) 4: 78 84 l 0 C h e m i e al in e e at o av , at m o rp h cA u c er P r o d a da M V a n al l93l d Nd ssa B i o lo g y o s i s in t w o lo an s T h e 1a vr al s sA oc e B o a S in iea aN s g ic a et u d io n by l o n , (l ): 19 u s ir in o n o i ia t e t o a ar s U e f h t e s ag n f Jo u a r mal iu o ia s f - re M a: , K in g o m 17 d i t de m Bi o lo 10 ~ 19 N P】 ym e so M V u r bo gy A o u e v id e iif e , Sh M i lo E n en e e s u le e o o n h fo m r e an f t he e s e Re s op h o s h e s U 。 z 19 in rt g th o sa e ro s ie h P i W PP o v el s sla v g t io n v a e t h e e g g s a n d la r te s o n Jo n u a rn e l n it d o g n e M ia r f , m f o 20 : 16 o s a e fo o th Po r sobr s s o e ia , e a n e L i u L L C h in Y 17 s I SJ L L I m s a e t io n (in C h in F X r fo ) Tr n a gy o lo ia tudy o n 79 83 an d a r it d lx hi a s ~ be i , o n , et il e irn e v u s R ) n e se e an , l 93 A by l a n e ar ob u r ob ): 73 (4 G a s m ( R b icr in s ) T h e V e 】l g er, ( ): 1 1 n I ( M l ih , e d o rse t r a n it se a o , u n ( T b n ac ea n o t e s u n d d er hie v e 10 R N o in g uZ mop r h o of g ie r Z o of g ie n u s i ilc hg an de e d ak e A R ak oly re B f a s to r c u (3): 33 38 ) 38 9~ 14 ~ 1 F io s f (G - o s C H o , o , e se iL F X M al ac f eK 24 3 n r Pro - ( in C h in , C H eK io R n (G ve Pm e n t 12 Pm e lo ( G a s tr Po d a ~ 30 C o il D a ob r na ℃ eh , e an d mo p r h o of Pa r a t i fo , o s a e i a: B u e e o n o f B a l y b igc al o n ia h a b e i at in id a e ) Jou nr s a - pe o l f h 17 ( ) 9 7 : 19 u n m B for ym i e in c S Pa w t u s n a n , d d e v e lo (S a y 182 ) (G a Pm s otr e n t Po d o f a : l u l Po r os b , li g re e V e ih a arn 37 (4 o v M I l s la i e h P e v e d s (G a Po d C bb P e de rse n R V K m e t o M o o n da s am e e n l ith E Sh u e p irm n r o Phi e n ta l P a le ic e s a r v a e v a L ar b e a r an d ca a v 】 r al h or icl in K ore S tr a h t m an a n n s a R R er , Th C h a I7 fe , il g e r , e e d e v e u e c an d E gy n e a n d o e la n T ho b o rv a e (G f l ar g l o Pm e n t a r so b io g t f ae h e n o - fo e e o n o f th m ae ) J o u nr r b e o g - e V l a o o e e V e il g C , n m g l a n e h g Phy a s O Y - to r a n n f aC s (a G tr e r, 37 al d e ht a idr P ve of P m ; T r o : (2) 13 Co n s tr ia n t ch i ad , t a us ca l i hc or da 19 84 H e ) n s o f e gg o W X o f e a g a st a n rs o n l ll l i s s of n ge s l er a n m , A d qu it s c v o s ry e n , g H P te m o f B pe ar a c o l o g y, e rs i t y iF tU re ida e o n J X a n d ) ( in C h in B u s h e , eK s ic a , o n e e r m o s a e h m al o e e o ) ( e m i 56 : 153 16 n iw (R e u an d an R s to r y o lltt er he r e s R i f - e n e t h e v e J ap e s e an ) Jo u rn E fe e a l o f l ): l an t al m b ry of 19 ry in t k a 3: Jo u e se e ta o n ry, f o ir s iF Pr e d a t u di e s o ia , ke s ) 2: 60 15 C H it y sa s , o n ia P te n e le t in of aT e s e b - : 23 , of id iot , m al P a r Pr Pa g a l ly e v e lo l D D en m ak r u o n i s o n uP l ati l hZ by l Bu e ein x (i n C h in a , h le l B k y o U n iv oT by tw o oT 195 P o an n e e oas ti u t te T ar i z v e rte e e u f y 85~ m In o n Jo r o e : , o 】 o g P la n kt j i v a r n s le su ap mbe o s d L ar to en of : ire a n o t e 53 n u d m b ry Ee ig cal Ko Se f a n , e lle d o n it B , a C H 0 D o m in of ia e u d e cr h n I h ih ro S ut d i e n o B iof n Mari s e w o a s iz e , in g a sse s f m an Re P ish a eK op o e Pa s or i n t h i n , rF de da s or f , dm b a u n ts o M e r iu g L L Ps 194 f D ve c en , t i l a t io n ro u g G g Sa tr it 140 v e n pe , E fe n l a i d en n t re t Zh var e n se a f 10 o n rs o n B : 56 , f E x 〕n o s a e 1: f P or o 43 (l ) i e n o l t 2e a N O eat3 P 2g 1a n1 o V e M e d d l e ls t a n d : i n id , e n 184 7) lo n h m Pm s gg ad 85 zu et s o fe lo g y o n ( P h il i P i ) s ld B lo e V v e lo u e o hi a , a t De : e h e l m o rp h o of g y w th e B f m a o g Y 199 Sa P w n e V th e in g a e hT e e o l o k t o t r o P h i e la n o n br a n ri “ l e M P h i l i PPi n , , a e a s se s: m P o s it i v re , ) e s o t 00 a SPa w e r le w i s i i (G o e id ot l o g y Lh et ia So n H S Ho e hT : (2 ) 10 P la e lt u d i ts a n o n f h e u l l i a ) fr L R 199 19 74 s Po d L L in lc a Se aen 19 o s e t a t ie o N u ot T o is c n eh b ar P ag by ) (P r o e r (So m x iL t r a t io t , h P E li g e ’r oP iln : C a ri b b em n u s i , o , il otr op da S h ie h H Y e e rp h na S o s so 、 e aen hT u s f F Pro ht ic C H i EN lo e a s z ad e h n e t o a : e so u ht o c 25 29 : Pe e n lo P m otr ) , r o n l )f A a b gra 00 o n e i i e de (G v e a s P h y in h t ts of lo p m e n t tro Po da : e T a iw an ... n s - la v r a ex ee tP E N Ya n C s e u th e ofr r e l P tu t of al he ll e A Oe ta l o g ia n o ea S in i a , P 52 e el no ca h is ed of h et of B fo n so ea ah be i id P e r h a Ps S io n... (s e e de on d er l i P of e n ar it ga o t gU l ly pe f th be et h e s er o s a nd l te s t i n e a in t h e IP e e the f ( 3b a t of se e het at Fig e so y s gr ht of ht n it a d b lu ( e... m en ( an ) of ot w ih t tw , s , , g la n , m (o w in g h t v e lu al d e ie w u lu pe rv a2 a e l vi l (h s ) of ht e e s v e idg o w in g h t o h m pr (1 d) sh o it o s , o t of t , , w e
- Xem thêm -

Xem thêm: Embryonic and larval development of babylonia , Embryonic and larval development of babylonia