ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ RFID VÀO QUẢN LÍ TÀI SẢN, THIẾT BỊ.

73 80 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/09/2019, 20:44

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ỨNG DỤNG CƠNG NGHỆ RFID VÀO QUẢN LÍ TÀI SẢN, THIẾT BỊ Họ Và Tên Sinh Viên: HỨA TIẾN HƯNG MSSV: 14153094 Ngành: CƠ ĐIỆN TỬ Niên khóa: 2014-2018 Tháng 06/2018 ỨNG DỤNG CƠNG NGHỆ RFID VÀO QUẢN LÍ TÀI SẢN, THIẾT BỊ TÁC GIẢ Hứa Tiến Hưng Khóa luận tốt nghiệp đệ trình đáp ứng yêu cầu cấp Kỹ sư ngành Cơ Điện Tử Giáo viên hướng dẫn: ThS Nguyễn Đăng Khoa Tháng năm 2018 LỜI CẢM ƠN Để hồn thành Khóa Luận Tốt Nghiệp em nhận nhiều hỗ trợ, động viên giúp đỡ từ quý Thầy bạn bè Nhóm xin gửi lời cảm ơn chân thành đến: Quý Thầy cô trường Đại Học Nơng Lâm Thành phố Hồ Chí Minh, đặc biệt thầy cô Bộ môn điện tử truyền đạt cho nhiều kiến thức kinh nghiệm quý báu suốt trình học tập trường Thầy Nguyễn Đăng Khoa hướng dẫn, động viên dẫn tận tình suốt trình thực đề tài Tập thể lớp DH14CD giúp đỡ, hỗ trợ chia sẻ suốt thời gian học tập thực đề tài Xin chân thành cảm ơn! Thành phố Hồ Chí Minh, Tháng 06 năm 2018 Sinh viên thực HỨA TIẾN HƯNG TÓM TẮT Công nghệ RFID bắt đầu áp dụng rộng rãi vào quản lý, thiết bị thư viện, phòng vật tư từ khoảng năm 2000 mơ hình thư viện đại, thân thiện, ln hướng tới việc tạo tiện nghi chủ động cho người dùng Ngay từ thời điểm áp dụng, RFID chứng minh tính tiện lợi ưu vượt trội so với công nghệ quản lý trước Đã có hàng trăm thư viện, phòng vật tư thiết bị tiến hành chuyển đổi sang RFID thời điểm để quản lí tài sản, thiết bị Đề tài: “Ứng dụng công nghệ RFID vào quản lí hàng hóa, thiết bị”, thực khoa khí cơng nghệ, trường đại học Nơng lâm TP HCM Thời gian thực từ tháng năm 2018 đến tháng năm 2018 Đề tài đề cập đến việc thiết kế giao diện, phần mềm để ghi, đọc thẻ RFID lưu vào nhớ máy tính, với chế tạo thiết bị ghi đọc thẻ RFID Sử dụng modul đọc thẻ RFID RC522 để ghi đọc thông tin thẻ RFID Kết thu được: thiết kế chế tạo thành công thiết bị phần mềm ghi, đọc thẻ RFID Giao diện chương trình thiết kế Visual Studio giúp cho việc truyền nhận xử lí thơng tin q trình quản lí tài sản, thiết bị MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN ii TÓM TẮT iii DANH SÁCH CÁC BẢNG .vii Chương MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục đích đề tài 1.3 Ý nghĩa thực tiễn khoa học .2 Chương TỔNG QUAN 2.1 Một số hệ thống ứng dụng công nghệ RFID vào quản lí tài sản, thiết bị 2.1.1 Hệ thống bãi xe tự động công nghệ RFID 2.1.2 Hệ thống quản lí thư viện RFID .4 2.1.3 Quản lí kho cơng nghệ RFID 2.2 Khái quát đầu đọc thẻ sử dụng Modul đọc thẻ RFID RC522 10 2.3 Đề xuất 13 Chương 14 NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .14 3.1 Nội dung thực .14 3.2 Phương pháp nghiên cứu 14 3.3 Phương tiện nghiên cứu 14 3.4 Một số linh kiện sử dụng đề tài .15 KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 18 4.1 Sơ đồ khối thiết bị quản lí tài sản, thiết bị cơng nghệ RFID 18 4.2 Thiết kế, chế tạo thiết bị quản lí tài sản, hàng hóa cơng nghệ RFID 18 4.2.1 Sơ đồ nguyên lí 20 4.2.2 Thiết bị chế tạo 20 4.2.3 Thiết bị đọc thẻ RFID chế tạo 21 4.4 Sơ đồ thuật toán 23 4.5 Qui trình hoạt động thiết bị quản lí tài sản, thiết bị công nghệ RFID 24 4.6 Kết chế tạo khảo nghiệm .27 4.5.1 Kết chế tạo 27 4.5.2 Khảo nghiệm thiết bị nhận quản lí tài sản, thiết bị RFID .27 Chương 31 KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 31 5.1 Kết luận 31 5.2 Đề nghị 31 Tài liệu tham khảo 32 PHỤ LỤC CODE .33 DANH SÁCH CÁC HÌNH Hình 1 Sử dụng cơng nghệ RFID vào quản lí tài sản, thiết bị Hình Bãi giữ xe thơng minh RFID Hình 2 Thiết bị đọc thẻ bãi xe RFID Hình Mơ hình hoạt động hệ thống thư viện RFID Hình Đầu đọc thẻ RFID cố định FX7500 Hình Qui trình nhập kho Hình Qui trình xuất kho Hình Đầu đọc thẻ RFID UHF VN9001 sử dụng hệ thống Hình Modul đọc thẻ RFID RC522 Hình Qui trình hoạt động hệ thống RFID Hình Sơ đồ chân Arduino Uno R3 15 Hình Thẻ NFC RFID 13.56MHz 15 Hình 3 Mạch LCD TEXT 20x04 16 Hình Modul I2C 16 Hình Modul đọc thẻ RFID RC522 16 Hình Sơ đồ tổng quát thiết bị quản lí hàng hóa, tài sản cơng nghệ RFID Hình Sơ đồ nguyên lí thiết bị ghi đọc sử dụng module RFID RC522 Hình Mạch chế tạo thiết bị ghi đọc thẻ RFID Hình 4 Thiết bị đọc thẻ RFID chế tạo Hình Giao diện chương trình Hình Sơ đồ thuật tốn chương trình quản lí tài sản, thiết bị Hình Qui trình hoạt động thiết bị Hình Giao diện chương trình mượn xong tài sản, thiết bị Hình LCD hiển thị thông báo mượn xong tài sản Hình 10 Cơ sở liệu File Excel Hình 11 Thơng báo trả tài sản Hình 12 LCD hiển thị thơng báo trả tài sản, thiết bị Hình 13 Giao diện thêm tài sản DANH SÁCH CÁC BẢN Bảng Tốc độ ghi thông tin vào thẻ 30 Bảng Tốc độ đọc thông tin thẻ 30 Chương MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề Hiện nay, lĩnh vực quản lí tài sản, thiết bị phòng thí nghiệm hay thư viện có nhiều bất cập gây, làm nhiều thời gian người đến vay mượn tài sản lẫn người quản lí tài sản hàng hóa Cụ thể, để mượn hay trả tài sản, hàng hóa phải qua nhiều giai đoạn tìm tài sản cần mượn mà khơng biết có sẵn hay khơng gây việc thời gian đến khâu xác nhận thông tin mượn, trả tài sản hàng hóa nhiều cơng đoạn lại dễ gây nhầm lẫn trình Đứng trước xu hướng áp dụng khoa học kĩ thuật, đại hóa vào lĩnh vực quản lí tài sản hàng hóa khơng ngoại lệ Với phát triển đa dạng đa chức công nghê nhận diện vơ tuyến RFID hứa hẹn bước tiến lớn lĩnh vực Hình 1 Sử dụng cơng nghệ RFID vào quản lí tài sản, thiết bị tbThongbao.Text = ""; _Update_subitems(cbMStaisan.SelectedIndex-1); tbThongbao.Text = "Tài sản mượn thành công!"; _Erase_tra_info(); btXacnhan.Enabled = false; } if (datareceivedfromarduino.Contains("erase_successfully")) { tbThongbao.Text = ""; _Erase_Info_table(uid); //listView1.Update(); tbThongbao.Text = "Trả tài sản thành công Xin cảm ơn!"; _Erase_tra_info(); btXacnhan.Enabled = false; } if (datareceivedfromarduino.Contains("Authentication_erase_failed:") datareceivedfromarduino.Contains("Erase_failed:")) { tbThongbao.Text = ""; 47 || tbThongbao.Text = "Trả tài sản chưa thành cơng Xin vui lòng thử lại!"; _Erase_tra_info(); btXacnhan.Enabled = false; } if ((datareceivedfromarduino.Contains("Authentication_write_failed:")) || (datareceivedfromarduino.Contains("Write_failed:"))) { tbThongbao.Text = "Vui lòng thử mượn lại!"; _Erase_tra_info(); btXacnhan.Enabled = false; } if ((datareceivedfromarduino.Contains("Authentication_read_failed:")) (datareceivedfromarduino.Contains("Reading_failed:"))) { tbThongbao.Text = "Vui lòng thử trả lại!"; _Erase_tra_info(); btXacnhan.Enabled = false; } 48 || //datareceivedfromarduino = uid + "&" + "1!" + ten + "*" + maso + "@" + ngaymuon; if ((datareceivedfromarduino.Contains("!")) && (datareceivedfromarduino.Contains("*")) && (datareceivedfromarduino.Contains("@"))) { index_uid = datareceivedfromarduino.IndexOf("$"); index_reqwrite = datareceivedfromarduino.IndexOf("&"); index_ten = datareceivedfromarduino.IndexOf("!"); index_maso = datareceivedfromarduino.IndexOf("*"); index_ngaydutinhtra = datareceivedfromarduino.IndexOf("@"); uid = datareceivedfromarduino.Substring(index_uid + 1, index_reqwrite - index_uid - 1); reqwrite = datareceivedfromarduino.Substring(index_reqwrite + 1, index_ten - index_reqwrite - 1); ten = datareceivedfromarduino.Substring(index_ten + 1, index_maso - index_ten - 1); maso = datareceivedfromarduino.Substring(index_maso + 1, index_ngaydutinhtra - index_maso - 1); ngaydttra datareceivedfromarduino.Substring(index_ngaydutinhtra datareceivedfromarduino.Length - index_ngaydutinhtra - 1); 49 + = 1, _Display_asset_info(uid); tbThongtinTennguoitra.Text = ten; tbThongtinMSnguoitra.Text = maso; dtNgaytra.Visible = true; DateTime savedvalue = DateTime.Parse(ngaydttra).Date; DateTime nowvalue = DateTime.Parse(dtNgaytra.Text).Date; if (nowvalue.CompareTo(savedvalue)
- Xem thêm -

Xem thêm: ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ RFID VÀO QUẢN LÍ TÀI SẢN, THIẾT BỊ., ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ RFID VÀO QUẢN LÍ TÀI SẢN, THIẾT BỊ., 1 Một số hệ thống ứng dụng công nghệ RFID vào quản lí tài sản, thiết bị, 2 Khái quát về đầu đọc thẻ sử dụng Modul đọc thẻ RFID RC522, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU, 4 Một số linh kiện sử dụng trong đề tài, KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN, 2 Thiết kế, chế tạo thiết bị quản lí tài sản, hàng hóa bằng công nghệ RFID, 5 Qui trình hoạt động của thiết bị quản lí tài sản, thiết bị bằng công nghệ RFID, 6 Kết quả chế tạo và khảo nghiệm, Tài liệu tham khảo

Từ khóa liên quan