THIẾT KẾ, CHẾ TẠO MẠCH QUANG BÁO TỪ XA QUA TIN NHẮN ĐIỆN THOẠI

106 132 1
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/09/2019, 20:02

Đề tài đã thực hiện thành công việc nghiên cứu của mô hình mạch quang báo và thiết kế, ứng dụng thành công mô hình mạch quang báo sử dụng tin nhắn điện thoại để hiển thị nội dung.Hoàn thành bài báo cáo hoàn chỉnh về phương pháp và trình tự các bước nghiên cứu, thiết kế, xây dựng mô hình hóa, và kết quả thử nghiệm. Là tiền đề cho các khóa sau tham khảo, tiếp tục phát triển và tối ưu hóa đề tài. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHỐ LUẬN TỐT NGHIỆP THIẾT KẾ, CHẾ TẠO MẠCH QUANG BÁO TỪ XA QUA TIN NHẮN ĐIỆN THOẠI Họ Và Tên Sinh Viên: TRƯƠNG VĂN LÊ NGUYỄN PHÚC HUY Ngành: CƠ ĐIỆN TỬ Niên khóa: 2013-2017 Tháng 06/2017 THIẾT KẾ, CHẾ TẠO MẠCH QUANG BÁO TỪ XA QUA TIN NHẮN ĐIỆN THOẠI Tác giả TRƯƠNG VĂN LÊ NGUYỄN PHÚC HUY Khóa luận đệ trình để đáp ứng yêu cầu cấp Kỹ sư ngành Cơ điện tử Giảng viên hướng dẫn Th.s NGUYỄN TẤN PHÚC Tháng 06 năm 2017 TRƯỜNG ĐẠI HỌC NƠNG LÂM TPHCM CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM KHOA CƠ KHÍ- CƠNG NGHỆ ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC Ngày 10 tháng 01 năm 2017 NHIỆM VỤ KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP KHOA: CƠ KHÍ CƠNG NGHỆ BỘ MÔN: Cơ Điện Tử Họ tên sinh viên: Trương Văn Lê MSSV: 13153144 Nguyễn Phúc Huy MSSV: 13153115 Tên đề tài: Thiết kế, chế tạo mạch quang báo từ xa qua tin nhắn điện thoại Nhiệm vụ giao (ghi rõ nội dung phải thực hiện): Tìm hiểu bảng quang báo thơng tin Thiết kế bảng quang báo dùng led ma trận kích thước 80cm x 30cm Tìm hiểu module sim900a truyền nhận liệu từ điện thoại di động Điều khiển bảng thông tin quang báo dùng điện thoại di động Ngày giao: 14/02/2017 Ngày hoàn thành: 04/06/2017 Họ tên người hướng dẫn: Nội dung hướng dẫn Th.S Nguyễn Tấn Phúc Toàn Nội dung yêu cầu LA thông qua Bộ môn Ngày ….tháng ….năm 2017 Người hướng dẫn Ký tên, ghi rõ họ tên Trưởng Bộ Môn PHẦN DÀNH CHO KHOA: - Người duyệt: - Ngày bảo vệ: LỜI CẢM ƠN Trong thời gian thực đồ án nhóm thực nhận giúp đỡ tận tình từ q thầy ngồi khoa Cơ Khí – Công Nghệ, bạn làm đồ án phòng thực hành CK6 Nhờ giúp đỡ đó, nhóm hồn thành tốt đồ án tốt nghiệp Nhóm thực xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến giáo viên hướng dẫn Th.S Nguyễn Tấn Phúc, thầy trực tiếp hướng dẫn hỗ trợ giúp nhóm thực đồ án cách thuận lợi hồn thành tốt đồ án Nhóm xin gửi lời cảm ơn đến ban chủ nhiệm thầy cô khoa Cơ KhíCơng nghệ giúp đỡ, đóng góp ý kiến q báu bố trí cho nhóm làm việc trực tiếp phòng thực hành CK6, giúp cơng việc nhóm thuận lợi Đồng thời, nhóm xin gửi lời cám ơn đến bạn thực đồ án phòng thực hành CK6 chia trao đổi kiến thức kinh nghiệm thời gian thực đề tài Nhóm xin chân thành cảm ơn! Nhóm thực đề tài TÓM TẮT Đề tài: “Thiết kế, chế tạo mạch quang báo từ xa qua tin nhắn điện thoại” thực Khoa Cơ Khí – Cơng Nghệ, Trường Đại Học Nơng Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh Thời gian thực từ tháng đến tháng năm 2017 Đề tài thực thành công việc nghiên cứu mơ hình mạch quang báo thiết kế, ứng dụng thành cơng mơ hình mạch quang báo sử dụng tin nhắn điện thoại để hiển thị nội dung Hoàn thành báo cáo hoàn chỉnh phương pháp trình tự bước nghiên cứu, thiết kế, xây dựng mơ hình hóa, kết thử nghiệm Là tiền đề cho khóa sau tham khảo, tiếp tục phát triển tối ưu hóa đề tài Nội dung báo cáo trình bày theo bố cục sau: - Chương 1: MỞ ĐẦU Chương 2: TỔNG QUAN Chương 3: NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Chương 4: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN Chương 5: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ Vì nhiều lý lo khách quan, thời gian độ rộng lớn đề tài, nên dù cố gắng phương pháp nghiên cứu chúng em khơng tránh khỏi thiếu sót Chúng em mong nhận đóng góp ý kiến q thầy/cơ bạn bè để đề tài em hoàn thiện MỤC LỤC Trang Trang tựa Lời cảm ơn Tóm tắt Mục lục Danh sách chữ viết tắt Danh sách hình Danh sách bảng DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Các chữ viết tắt: IC – Integrated Circuit I/O – Input/ Output PIC – Programmable Intelligent Computer CPU – Central Processing Unit ALU – Arithmetic Logic Unit ROM – Read – Only Memory RAM – Random Access Memory ADC – Analog – to – Digital Converter RISC – Reduced Instrucsion Set Computer CISC – Complex Instruction Set Computer EEPROM – Electrically Erasable Progammable- Read Only Memory USART – Universal Synchronous Asynchronous Receiver Transmitter SMS – Short Message Service DANH MỤC CÁC HÌNH DANH MỤC CÁC BẢNG Chương MỞ ĐẦU 1.1 ĐẶT VẤN ĐỀ Thông tin liên lạc vấn đề quan trọng xã hội Ngay từ xa xưa người biết có sẵn để truyền tin như: lửa, âm thanh, dấu hiệu… Ngày với phát triển xã hội ngày có nhiều cách để tiếp cận với thơng tin Ta biết thơng tin qua báo chí, truyền hình, mạng internet, qua pano, áp phích… Thơng tin cần truyền nhanh chóng kịp thời phổ biến rộng rãi toàn xã hội Và thu thập thơng tin kịp thời, xác yếu tố quan trọng thành công lĩnh vực Để đáp ứng nhu cầu đó, thiết bị điều khiển từ xa qua thiết bị di động điều khiển trực tiếp qua hệ thống máy tính Việc sử dụng vi điều khiển quang báo có nhiều ưu điểm mà phương pháp truyền thống như: áp phích, pano khơng thể so sánh việc thay đổi thông tin cách nhanh chóng, xác, thơng tin hiển thị chuyển động màu sắc phong phú Với nhu cầu thực tiễn nên nhóm thực định chọn đề tài: “Thiết kế, chế tạo mạch quang báo từ xa qua tin nhắn điện thoại” 1.2 NỘI DUNG ĐỀ TÀI - Tìm hiểu bảng quang báo thơng tin - Thiết kế bảng quang báo dùng led ma trận kích thước 80cm x30cm - Tìm hiểu module Sim900A truyền nhận liệu từ điện thoại - Điều khiển bảng thông tin quang báo dùng điện thoại di động 10 #include #FUSES NOWDT, HS, NOPUT, NOPROTECT, NODEBUG, NOBROWNOUT, NOLVP, NOCPD, NOWRT #use delay (clock=20000000) #include // Dinh nghia cac chan cho ket noi 74595\\ #define clk pin_a0 #define data pin_a1 #define latch pin_a2 #define PHONE_NUM "01693580713" unsigned char str[60],str1[100],str2[30],str3[12]; char ch; int kt,is,isti,ngat,idex,idex1,index,index1; // Bo nho dem man hinh hien thi int8 ha[8] = {1,2,4,8,16,32,64,128}; int8 buff_disp[65]; //Bo nho dem cho man hinh LED int8 buff_disp1[65]; int8 max_char=28; int8 time=5; //So ky tu hien thi toi da //Bien quy dinh toc chu chay int8 count=0; int isrun=0; char dt[250]="Welcome SMS Led Matrix 16x64"; //=========KHAI BAO CAC CHUONH TRINH CON================ void send_2_595(int8 temp); void send_2_5951(int8 temp); void display(); void copy_2_ram1(int8 bg,int end); void copy_2_ram2(int8 bg,int end); 92 void copy_2_ram3(int8 bg,int end); void copy_2_ram4(int8 bg,int end); void copy_2_ram5(int8 bg,int end); void luudata(); void send_sms(); int kiemtra(); int kiemtra1(); void goidien(); void luusms(); //============================================= #INT_RDA Receive_isr() { ch = getc(); if(isti==1) //cho phep nhan da khoi tao cong { if(ch==10 && index ==0) is=1; //bat dau cho phep nhan chuoi if(ch==10 && index>0) {idex=index; ngat=1; isti = 2; } //KHI KET THUC MOT CHUOI if(ch!=10 && ch!=13 && is == 1) { str[index] = ch; index++; } } if(isti==2) //cho phep nhan da khoi tao cong { if(ch==10 && index1 ==0) is=1; //bat dau cho phep nhan chuoi if(ch==10 && index1>0) {idex1=index1; ngat=2; isti = 0;}// max_char = index11;luudata();} //KHI KET THUC MOT CHUOI 93 if(ch!=10 && ch!=13 && is == 1) { str1[index1] = ch; if(index1200) { max_char = 28; for(i=0;i
- Xem thêm -

Xem thêm: THIẾT KẾ, CHẾ TẠO MẠCH QUANG BÁO TỪ XA QUA TIN NHẮN ĐIỆN THOẠI, THIẾT KẾ, CHẾ TẠO MẠCH QUANG BÁO TỪ XA QUA TIN NHẮN ĐIỆN THOẠI, 2 TỔNG QUAN VỀ VI ĐIỀU KHIỂN PIC, 3 TỔNG QUAN VỀ SMS, 4 GIỚI THIỆU VỀ IC 74HC595, 394 Dịch chuyển nội dung của thanh ghi dịch đồng thời nội dung của thanh ghi dịch cũ được chuyển vào thanh ghi dịch chứa và các đầu ra song song, 6 GIỚI THIỆU VỀ BẢNG LED MA TRẬN, 7 THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG MẠCH QUANG BÁO, 8 NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA MẠCH, KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN, 2 KẾT QUẢ KHẢO NGHIỆM, Lập trình giao tiếp giữa module Sim900A và vi điều khiển., A. LƯU ĐỒ GIẢI THUẬT

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm