Hiệu quả quản lý nhà nước về ứng dụng công nghệ thông tin tại UBND thành phố bắc ninh, TP bắc ninh

124 54 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/09/2019, 14:18

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ / ./ HỌ C VIỆ N HÀ NH CHÍ NH QU ỐC GIA NGU YỄN THỊ NGA HIỆU QUẢ QUẢ N LÝ NHÀ NƢỚ C VỀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ BẮC NINH LUẬN VĂN THẠC SỸ QUẢN LÝ CÔNG HÀ NỘI – NĂM 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ / ./ H Ọ C VI Ệ N H À N H C HÍ N H Q U Ố C GI A NGUY ỄN THỊ NGA HIỆU QUẢ QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ BẮC NINH LUẬN VĂN THẠC SỸ QUẢN LÝ CÔNG Mã số: 60 34 04 03 NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: TS NGUYỄN BÙI NAM HÀ NỘI – NĂM 2017 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan r n : L ghi h Ni h h h is h g C g, bấ ỳ h hh h h , số iệ g i g , h b i sở i i Uỷ b TS N u ễ B h g h ; h hữ g g ời i T h h hố N g h h h h , ó gồ gs g n t n gố õ c in T Nuễ ảu v T N nm LỜI CẢM ƠN T g ỏs hh h g ò g bi H h Ch h Q ố TS N u ễ i gi H N i Đặ B i N hầ , biệ e ã g, em i g bày gi ờgH i b ỏ ò g bi gi em h h h iệ s s h h ghiệ ố Tôi xin b Phò g V ỏ òg hó Ni h h ghi i số iệ , g ĩh Th Uỷ b g i h h hố số hò g, b i i ghiệ h g , ih g h h h hố Ni h, Chi hố g ã i iệ h g ghệ h Ni h, h h hố h i, g ấ g g i h i Uỷ b h h h hố Ni h Ti i i i i iệ gi ó g gó g Mặ h ù g g h g h , g ghiệ , b , g i h h h ệ i h i ã ó hi hiệ h ốg gh h, hữ g ó g gó hi i, b gi g hời ó h h h ã hữ g hiệ bằ g ấ s h g hể h hỏi hữ g hi b hầ T c i n Nuễ só , ấ b t n n m in T hiệ ảu v T N MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN LỜI CẢM ƠN DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG DANH MỤC CÁC H NH V MỞ ĐẦU CHƢƠNG I CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ TH HIỆU QUẢ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ QUAN NHÀ NƢỚC 1.1 L n h 1.2 L h i h ghiệ CHƢƠNG 2: TH NGHỆ THÔNG TIN TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ BẮC NINH 2.1 hi 2.2 Th g 2.3 Th g h h hố 2.4 Ph Ni h h h g U CHƢƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ NHÀNƢỚC VỀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ BẮC NINH .Q 3.2 Ninh 3.3 iể , Gi i igh , KẾT LUẬN TÀI LIỆU THAM KHẢO h DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT STT Kệu ADSL CĐ BBT CNTT HĐN KCN QLV &ĐH TTĐT UBND 10 WAN 11 CEO DANH MỤC CÁC BẢNG g hs h h U N h h hố H h H h Số iệ h s Ninh t h T H h Hệ H h Gi H h 3.1 Ng H h Hệ hố g hầ Ni h i Uỷ bh L Ng h h h h i h i h hầ g gi , h h ih ó hiệ g hiệ số g h g Nh thơng tin, Đ iệ g hó ấ h h h iể i Ngh ngày 30/7/1994 i i h ih VIII i hấ h ố ,hh ố ”; Ch gĐ ghệ i h gC h ó g ầ iệ g b g g ờg ih i g h g h h h ố h h h i; h h g i i Q h số 456 QĐ-U g UBND h h N 04 hb hQ b i g ghệ h h g ghg g g g i N i h ; - Đầ hệ hố g h , hệ hố g hb i h Nh b h ệ h Ni h Đồ g hời, x g h, h g g h i i iệ N i g g ghệ g Nh h, C ổ g h ô hố Ni h v ề 3.2.4 Củ b c ô n g h h hố , ệtt hệ - Tii hố ệ g g ghệ h h h iệ hệ hố g T g g g , ih h g i gh g g g g ghệ i b , g W c n hố g h , ih h g i; ẩ hs g hữ số g h ố g h g thô ng tin h b g iU N h g Ch i ể Cggi hi 84 -C g ố, iU N h iệ i Phò g V Y ầ b b ó h ih h hố hi ó g 3.2.5 Hồ sách Cầ s h hs ghệ h h g hằ i -X an ninh thông tin; -X ICT I he e h i gh -X iệ g g -X g g g - Nghi h h h, thông tin g h X h Ninh hằ ó hể g 3.2.6 T ô ệt ô -U N thông, Sở N i thông tin h gũ b h b g g ghệ g ỹ gs g g… ể h h h ghệ h g i -T b g h s g hệ g hố g bàn hầ h h hố thông ban hành -H h h g h hố 3.2.7 T ệp ứ - Đẩ T h h, b Ni h, Đ i b , qua Cổ g h th ể g h ghiệ -Đ g i ữ iệ ố gi gh g i h g g iể h, g Sở Th ờg g h h hố h ã, h g g b, g h i gh , h i g h , g ời g ghệ h hi h h g i iệ h , g h gi iệ g Ni h , sở i ờg sở ó g b i ih h h h h g, Sở N i ổ h b ổi i g i T ”, gi h hố g h gh g h h h g h .) iệ i iệ g gi i hiệ iệ - Phối h h ấ “C h iệ hổ h iệ hiể bi , h i (Cổ g h g i h g ời bi h gi h h h h g 3.2.8 T v p - Tg g iể , g g g ờg h th g hh ghệ gi ô g h g ó n h ố iệ g hh g h h h ti h h n hh U h g g b U N h , g N g g -X ghệ gh g h g i ệ th h ô hố h g n g g h h ti gi hiệ n , hù h i h i i p ố ế N h ế ủ q u â ƣ , ủ d ụ ô d ự ƣ d â v d o ệ t t ệ ứ p đ ộ ò v ề t vệ ứ - Tờ g g h ghiệ ,g g g h ệ h h hgó h i : h i X h ổ h h h óh i h g ,g ổi hi ố 87 g h hỏi hố Cổ g h Ni h h ặ h g i g h h, hU N - Nghi h h g 06 dân) hấ h g gi i h gi h iệ h h g i h g ó hi i hẹ h C h h h h ghi òg g gb h ,b s h số M-S h e h ấ , h () iể h h g ũg M- s eb hò g ; (f) ệ h i h gi 0, ( ), (e) he h iệ ; h ừ0 h i hiệ g b h g iể g ối 88 b Tấ g hó h h iệ i ấ h i ò g C M ể i số h h gi h h h h hể hi h g i hấ g; (b) h i g h hiệ i h hiệ hấ g ời i, h g ời ầ h “ h g hi g ó hể hỏi h iệ ã i hb h g , g ời ( ), (b) g ời iQ gh hi hi hi òg 4, ờgs i; (e) hời gi h i hời i hằ g b g hỏi iệ h iể b , g h ;() h g ời, g i h ghi h , b h gh h, h i.C e”- (M h h g i, g ời h h e h s g i g hi ầ ( ) số ầ b hẹ i h h h h gi s h i ò g h hiệ ổg websi e N i h e iệ Ni h gT h h h h s hò g h iể M-s sở ũ g h i gồ : ( ) Chấ h s h M-S h g ời iQ h h ũg s hấ g i ấ h b h h hố “ iể h i Th g i h h h hồ s h g iU N hi h h h h hố i h M h h : iể h h gi … s i p lên Ch , ó h i g i hấ i0 (f) gi g Q h g h g h h M M he hời gi h s Từ U N s h hó h ấ i h ổi h gi , g ể g iệ g h h h g ời hấ ó biệ h h g iệ h h hiệ h h h , ãh hữ g i, h h h h h, ó ó g h h h h h, biể g, he i hiệ g h g h ởg h số h hù h h gi s h i ò g g ời ầ i hể, is hi òg M h h : hệ hố g h h i ó hiệ hấ ũg h , ó h h iệ h s hấ gi i h hh , ũg h h h h h 00 iU N Q h gi s h i ò g Hình 3.1 Ng ời iU N Q (hệ hố g ã iể -Th h hố Hồ Ch Mi h) gi i h -Th h hố Hồ Ch Mi h 89 ổ h h h h h Nghĩ i h h , ỗi b h b g ể g ời ể g ời h gi s h i ò g: S , h h g, ghiệ g i h h iệ g ầ g ấ ); Th , biể gi g ời hi b ể gi i h Th g gi s ổ h iệ h b, i g h hiệ g sở g i h g ời h g i g h i, i hb h h gi i g iệ (số ầ gi i g iệ , hi h ổ h h gi i ỷ ệhi òg g ời hh h h h hũ g hi h h h h h ( hệ ể ối i h h h h g hữ g 05 (hi h hiể h h gi s h i ò g h g g h ); Ti g iệ ); Đ h gi i h gi h h h h h ( iệ h, hời gi h h h hs h g iệ h h h h); ấ h h i g h s h h h h, h gi i gb hấ , g b g h g ố h g ời , ể ó sở h i Đặ biệ , ghi , gó hầ g g i gũ g ” , đề uất 3.3 K ế 3.3.1 K ế đố vớ UBND T ,SởTô t Tru ề b h h ổ h hi thông -Đ gh U N i -Đ g i gh Sở Th ghệ h g ờgs thông tin g h hiể bi , g h g g i h Đồ g hời b T , , g i ãi h , g ghệ h g i gh , h i h h h h T hb h gh g hấ h iể hi g g g ghệ h hối h giữ hối h b g h b h công g ghệ h g i hiệ i Sở N i V 90 T h g tin, công Q h h h Ni h ó g g ghệ i ó b Ch h h g iệ h h h hấ h h hố h Ni h Q 3, i U N “C g iệ ” h Ni h, b iể , h h hố g ầ Ni h ấ g ời h i hiệ h 3.3.2.NK ế Đ b gh U N g h g h hố Ni h s h h , h h hs h g ghệ h g in Đồ g hời, ấ ối bố ghệ h g i g s hh g 3.3.3 , pĐố vớ ố i i h - Đgtin h gh cai , , oĩ h óó ch hiệ hể hối h h g ổi 91 iệ ẩ g ;s g iể g h h i hệ gh sở hố h ữ iệ g ệi h h h g b i iệ gg ệ , hệ ấhố g i g b h g i i số ệ g hầ i g ệ g g h ệ h h g h h ể h h g g h i g , g g ghệg h g i -T ó ig g ờg h s - Phối h g i … hệ bi , hố Cổ g g h g g i n â n th ôn g T g g hữ g iể g g gi i h b ghệ h g ờg b , h g t g g g iể , gi òg g h h hi 92 KẾT LUẬN Hiệ ghệ h Nh , g i i i ã h ò g g h Ni h hữ g g V iệ h g công nghệ h g i V i i iU N h h iể h h hố iể Ninh, Q g ghệ h b g g ghệ h õ hữ g h g ghệ h hằ g U N g i h T g g i ấ g ói h g g g b g ghệ h óg ẩ i ò h g g g U N g g i h iU N h, iU N i h h hố g h h hố, ó h h hố g g hiệ h ấ b h h h g g i Ni h g i h h b ih Nh g ghệ h h g i ih g ghệ h ghi Ni h Q hi ò h hố ầ gh h ấ ổi h Nh Ni h” h .L hằ h g i g h gi i h hi hi i h ò g ghệ h g gi i h ,vi g, công g i s gi h h h ầ g h hấ ấ b i “ Hiệ ầ h ữ s h g ỷ ã h h ó hiệ g h ih i g hấ h h hố g hh h hiệ Ni h ói i h g g h gi i, Đặ biệ , h ih công ghệ h h hi h h h hố h i ò gh , Việ N g g hể hiệ g h g g Ni h g g g hữ g i gi h g, h gs theo , V i hữ g ghi ó g gó số gi h i h hiệ công tác h h g 93 hiệ g g ghệ h g i g i U N h h hố g b g g ghệ h i gó g hầ h hiệ h h g h gi i b h iệ ẩ is ghiệ h, ã h i i ĩh h h hố Ni h s h g g h g h h hố , gi i iệ gh U N Việ N i g i i g ố h g i i Nó s g ghệ h ói h Ni h N ổi i ấ g bằ g, h h ói i g Ni h ó Ni h g hời gi , i h iể i, g s h i i 94 oa ọc v côn n ip Ch h h ( 993), Ch TT nước ta tron ứn dụn Ch h h ( ), vi c qu đn tin n t n Ch c ươn 2020, H N i Ch Th h h Qố Th 67/2006/QH11 ngày 29/6/2006, H 57 iai đoạn 10 Th TT v 95 11 n T ủ tướn đn c quan 12 ngày 22/6/201 in đến n m 13 n n“ ưa Vi t N i 14 Ni h 15 16 Websi e 17 Websi e C 18 Cổ g 19 Cổ g h 20 T www.skhdt.bacninh.gov.vn 96 ... HÍ N H Q U Ố C GI A NGUY ỄN THỊ NGA HIỆU QUẢ QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ BẮC NINH LUẬN VĂN THẠC SỸ QUẢN LÝ CÔNG Mã số: 60 34 04 03 NGƢỜI HƢỚNG... TH NGHỆ THÔNG TIN TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ BẮC NINH 2.1 hi 2.2 Th g 2.3 Th g h h hố 2.4 Ph Ni h h h g U CHƢƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ NHÀNƢỚC VỀ ỨNG DỤNG CÔNG...C VỀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ BẮC NINH LUẬN VĂN THẠC SỸ QUẢN LÝ CÔNG HÀ NỘI – NĂM 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ
- Xem thêm -

Xem thêm: Hiệu quả quản lý nhà nước về ứng dụng công nghệ thông tin tại UBND thành phố bắc ninh, TP bắc ninh , Hiệu quả quản lý nhà nước về ứng dụng công nghệ thông tin tại UBND thành phố bắc ninh, TP bắc ninh

Từ khóa liên quan