Quản lý hoạt động dạy học theo định phướng phát triển năng lực học sinh THPT

112 63 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/09/2019, 11:11

“Quản lý hoạt động dạy học các môn khoa học tự nhiên theo định hướng phát triển năng lực ở các trường trung học phổ thôngXã hội ngày càng phát triển thì việc hình thành các kỹ năng, năng lực để đáp ứng những yêu cầu phát trển đó càng trở nên quan trọng và cần thiết, nó trở thành một trong những vấn đề đáng quan tâm của toàn xã hội nói chung và trong hệ thống giáo dục nước nhà nói riêng. Trong định hướng đổi mới chương trình và sách giáo khoa giáo dục phổ thông sau năm 2018 đã nêu rõ: một trong những quan điểm nổi bật là phát triển chương trình theo định hướng năng lực. Giáo dục hiện đại đang chuyển từ tiếp cận nội dung sang tiếp cận phát triển năng lực; người học không chỉ biết cái gì mà quan trọng hơn là làm được cái gì trên cơ sở hiểu biết ấy. Đổi mới HĐDH theo định hướng phát triển năng lực HS được coi là nhiệm vụ cơ bản, quan trọng của các trường học, là tiêu chí để đánh giá chất lượng, hiệu quả giáo dục toàn diện. Vì vậy, quản lý HĐDH theo định hướng phát triển năng lực ở các trường THPT sẽ quyết định việc nâng cao chất lượng, hiệu quả nhiệm vụ cung cấp tri thức, rèn luyện kỹ năng, bồi dưỡng nhân cách, phát triển năng lực toàn diện của HS. Bên cạnh đó, trong trường THPT, HĐDH là hoạt động cơ bản, đặc trưng nhất, chất lượng HĐDH quyết định chất lượng giáo dục của nhà trường. Trước yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện GDĐT hiện nay, quản lý HĐDH theo định hướng phát triển năng lực HS là một yêu cầu tất yếu đối với các trường THPT. ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM NGÔ MAI PHÚC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CÁC MÔN KHOA HỌC TỰ NHIÊN THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC Ở CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG THÀNH PHỐ LAI CHÂU, TỈNH LAI CHÂU Ngành: QUẢN LÝ GIÁO DỤC Mã số: 8.14.01.14 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC Người hướng dẫn khoa học: TS Hà Thị Kim Linh THÁI NGUYÊN - 2019 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết khảo sát, kết nghiên cứu luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình khác Tơi xin chịu hồn tồn trách nhiệm mà tơi cam đoan Thái Ngun, tháng năm 2019 Tác giả Ngô Mai Phúc i LỜI CẢM ƠN Trong suốt q trình học tập hồn thành luận văn này, đã nhận hướng dẫn, giúp đỡ quý báu thầy cô, anh chị, em bạn Với lòng kính trọng biết ơn sâu sắc xin bày tỏ lới cảm ơn chân thành tới: Ban Giám hiệu, Quý thầy cô giáo Khoa Tâm lý - Giáo dục, phòng Đào tạo (Bộ phận sau đại học) trường Đại học sư phạm Thái Nguyên đã tận tình giúp đỡ tơi suốt thời gian học tập hồn thành luận văn Cô Hà Thị Kim Linh đã hết lòng giúp đỡ, hướng dẫn, động viên tạo mọi điều kiện thuận lợi cho tơi suốt q trình học tập hoàn thành luận văn tốt nghiệp Xin chân thành cảm ơn hợp tác, giúp đỡ Sở GD&ĐT tỉnh Lai Châu, đội ngũ CBQL, GV trường THPT thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu đã tạo mọi điều kiện nghiên cứu hoàn thành Luận văn Gia đình, bạn bè, đồng nghiệp người ln sát cánh động viên giúp đỡ trình học tập, nghiên cứu hồn thành luận văn Do hiểu biết thời gian nghiên cứu có hạn, chắc chắn luận văn tránh khỏi hạn chế khiếm khuyết định Tôi mong nhận dẫn đóng góp ý kiến thầy đồng nghiệp để luận văn thêm hồn thiện Thái Nguyên, tháng năm 2019 Tác giả Ngô Mai Phúc ii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN .ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT iv DANH MỤC CÁC BẢNG v MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Mục đích nghiên cứu .2 Khách thể đối tượng nghiên cứu .3 Giả thuyết khoa học .3 Nhiệm vụ nghiên cứu Giới hạn phạm vi nghiên cứu đề tài Phương pháp nghiên cứu .4 Cấu trúc luận văn Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CÁC MÔN KHOA HỌC TỰ NHIÊNTHEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG 1.1 Tổng quan nghiên cứu vấn đề 1.1.1 Các cơng trình nghiên cứu quản lý hoạt động dạy học .6 1.1.2 Các cơng trình nghiên cứu quản lý hoạt động dạy học theo định hướng phát triển lực 1.2 Các khái niệm đề tài .10 1.2.1 Quản lý giáo dục, quản lý nhà trường 10 1.2.2 Năng lực phát triển lực .12 1.2.3 Hoạt động dạy học theo định hướng phát triển lực 14 1.2.4 Quản lý hoạt động dạy học theo định hướng phát triển lực người học .15 iii 1.3 Hoạt động dạy học môn khoa học tự nhiên trường trung học phổ thông theo định hướng phát triển lực học sinh 16 1.3.1 Hoạt động dạy học trường trung học phổ thông 16 1.3.2 Hoạt động dạy học theo định hướng phát triển lực học sinh trường trung học phổ thông 18 1.3.3 Hoạt động dạy học môn khoa học tự nhiên theo định hướng phát triển lực học sinh trung học phổ thông 23 1.4 Quản lý hoạt động dạy học môn khoa học tự nhiên theo định hướng phát triển lực trường trung học phổ thông .27 1.4.1 Mục tiêu quản lý hoạt động dạy học theo định hướng phát triển lực học sinh trường trung học phổ thông 27 1.4.2 Nội dung quản lý hoạt động dạy học môn khoa học tự nhiên theo định hướng phát triển lực trường trung học phổ thông 28 1.5 Các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý hoạt động dạy học môn khoa học tự nhiên theo định hướng phát triển lực trường trung học phổ thông .36 1.5.1 Năng lực cán quản lý 36 1.5.2 Năng lực giáo viên giảng dạy môn khoa học tự nhiên .37 1.5.3 Chất lượng tuyển sinh đầu vào đặc điểm học sinh trung học phổ thông .38 1.5.4 Vai trò tổ chức: Đoàn Thanh niên, Cơng đồn, Ban đại diện cha mẹ học sinh, tổ chuyên môn nhà trường .38 1.5.5 Điều kiện sở vật chất phục vụ hoạt động dạy học 38 1.5.6 Điều kiện kinh tế, văn hóa, xã hội địa phương 39 Chương 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CÁC MÔN KHOA HỌC TỰ NHIÊN THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG Ở CÁC TRƯỜNG THPT THÀNH PHỐ LAI CHÂU, TỈNH LAI CHÂU .41 iv 2.1 Khái quát tình hình giáo dục trường trung học phổ thông thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu 41 2.2 Thực trạng quản lý hoạt động dạy học môn khoa học tự nhiên theo định hướng phát triển lực trường trung học phổ thông thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu .45 2.2.1 Tổ chức nghiên cứu thực trạng 45 2.2.2 Kết khảo sát 46 2.3 Đánh giá chung thực trạng quản lý hoạt động dạy học theo định hướng phát triển lực HS trường THPT địa bàn thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu 63 2.3.1 Điểm mạnh 63 2.3.2 Những hạn chế .63 2.3.3 Nguyên nhân hạn chế 64 Kết luận chương 64 Chương 3: BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CÁC MÔN KHOA HỌC TỰ NHIÊN THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC Ở CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG THÀNH PHỐ LAI CHÂU, TỈNH LAI CHÂU .65 3.1 Các nguyên tắc đề xuất biện pháp 65 3.1.1 Nguyên tắc đảm bảo tính kế thừa 65 3.1.2 Nguyên tắc đảm bảo tính hệ thống 65 3.1.3 Nguyên tắc đảm bảo tính thực tiễn 66 3.1.4 Nguyên tắc đảm bảo tính khả thi 66 3.2 Biện pháp quản lý hoạt động dạy học môn khoa học tự nhiên theo định hướng phát triển lực trường trung học phổ thông thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu .67 v 3.2.1 Nâng cao nhận thức cho cán quản lý quản lý hoạt động dạy học môn khoa học tự nhiên theo định hướng phát triển lực 67 3.2.2 Tăng cường công tác bồi dưỡng kỹ dạy học môn khoa học tự nhiên theo định hướng phát triển lực cho giáo viên 68 3.2.3 Lập kế hoạch hoạt động dạy học môn khoa học tự nhiên theo định hướng phát triển lực 71 3.2.4 Đổi mới sinh hoạt chuyên môn dạy học theo định hướng phát triển lực theo hướng nghiên cứu học tổ tự nhiên 75 3.2.5 Tăng cường điều kiện hỗ trợ hoạt động dạy học môn khoa học tự nhiên theo định hướng phát triển lực 77 3.3 Mối quan hệ biện pháp .80 3.4 Khảo nghiệm tính cần thiết tính khả thi biện pháp 81 3.4.1 Các bước tiến hành khảo nghiệm 81 3.4.2 Kết khảo nghiệm .82 Kết luận chương 84 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 85 Kết luận .85 Khuyến nghị 86 TÀI LIỆU THAM KHẢO 88 PHỤ LỤC vi DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT CBQL CSVC GV HĐDH HS HTTC KHTN KT-ĐG PPDH TBDH TCM THPT UBND : Cán quản lý : Cơ sở vật chất : Giáo viên : Hoạt động dạy học : Học sinh : Hệ thống tổ chức : Khoa học tự nhiên : Kiểm tra - Đánh giá : Phương pháp dạy học : Thiết bị dạy học : Tổ chuyên môn : Trung học phổ thông : Ủy ban nhân dân iv DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1 Bảng thống kê số lượng trường, lớp, HS 04 trường THPT qua năm 2015 - 2018 41 Bảng 2.2 Đội ngũ CBQL trường THPT thành phố Lai Châu, năm học 2017 - 2018 42 Bảng 2.3 Số lượng, chất lượng GV trường THPT thành phố Lai Châu, năm học 2017 - 2018 42 Bảng 2.4 Đặc điểm đội ngũ GV GV trường THPT thành phố Lai Châu, năm học 2017 - 2018 43 Bảng 2.5 Đội ngũ giáo viên dạy môn KHTN năm học 2017 - 2018 .43 Bảng 2.6 Chất lượng dạy học trường THPT thành phố Lai Châu, năm học 2017 - 2018 44 Bảng 2.7 Tổng hợp thực trạng sở vật chất năm học 2017 - 2018 45 Bảng 2.8 Thực trạng nhận thức cán quản lý, giáo viên mức độ quan trọng lực chung cần phát triển cho học sinh trung học phổ thông 47 Bảng 2.9 Thực trạng phương pháp dạy học môn khoa học tự nhiên theo định hướng phát triển lực 49 Bảng 2.10 Thực trạng lực học sinh quan tâm phát triển thông qua tổ chức hoạt động dạy học môn khoa học tự nhiên theo định hướng phát triển lực 51 Bảng 2.11 Thực trạng lập kế hoạch dạy học môn khoa học tự nhiên theo định hướng phát triển lực 52 Bảng 2.12 Thực trạng tổ chức thực hoạt động dạy học môn khoa học tự nhiên theo định hướng phát triển lực 56 v 2.2 Khuyến nghị với Trường Trung học phổ thơng CBQL, GV cần có nhận thức sâu sắc đầy đủ HĐDH môn KHTN theo định hướng phát triển lực Nhà trường cần tăng cường seminar học dạy học theo mô hình trường học mới để nâng cao lực cho GV HĐDH môn KHTN theo định hướng phát triển lực GV phải xóa bỏ tâm lý ngại thay đổi để chuyển đổi thành công HĐDH môn KHTN theo định hướng phát triển lực Nhà trường cần làm tốt công tác phối hợp với cộng đồng, cha mẹ HS để tổ chức hoạt động học tập trải nghiệm cho HS Tăng cường công tác xã hội hóa giáo dục để nâng cấp CSVC đáp ứng yêu cầu đổi mới dạy học 87 TÀI LIỆU THAM KHẢO Đào Thị Ngọc Anh (2017), "Bản chất trình dạy học, tư tưởng, lý thuyết giáo dục nước ngồi xưa nay", Tạp chí giáo dục số 399 Ban Chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam (2013), Nghị số 29/NQ-TW đổi mới toàn diện GD Việt Nam, ban hành ngày tháng 11 năm 2013 Ban Chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam (1996), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội Ban Chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam (2001), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội Ban Chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam (2006), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội Ban Chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam (1997), Văn kiện hội nghị lần thứ BCH TW khoá VIII, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội Ban Chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam (2002), Văn kiện hội nghị lần thứ BCH TW khoá IX, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội Đặng Quốc Bảo (1997), Một số khái niệm QLGD, Trường CBQL ĐTTW1, Hà Nội Đặng Quốc Bảo (1999), Khoa học tổ chức QL, NXB thống kê 10 Đặng Quốc Bảo, Nguyễn Quốc Chí, Nguyễn Thị Mỹ Lộc, Nguyễn Quang Kính, Phạm Đỗ Nhật Tiến (2007), Cẩm nang nâng cao lực QL nhà trường, NXB chính trị quốc gia Hà Nội 11 Bộ GD Đào tạo (2007), Những vấn đề chung đổi GD THPT, NXB GD, Việt Nam 12 Bộ GD Đào tạo (2009), Quy định chuẩn nghề nghiệp GV trung học sở, GV trung học phổ thông, ban hành theo thông tư số: 30/2009/TTBGDĐT ngày 22 tháng 20 năm 2009 13 Bộ GD Đào tạo (2009), Tài liệu Hướng dẫn DH theo chuẩn kiến thức kỹ chương trình GD phổ thơng 88 14 Bộ GD Đào tạo (2011), Điều lệ trường THCS, THPT trường phổ thơng có nhiều cấp học, Ban hành kèm theo Thông tư số: 12/2011/TTBGDĐT ngày 28 tháng năm 2011 15 Bộ GD Đào tạo (2011), Qui chế đánh giá, xếp loại HS trung học sở HS trung học phổ thông, ban hành kèm theo Thông tư số: 58/2011/TTBGDĐT ngày 12 tháng 12 năm 2011 16 Charles Lusthaus, Marie-hélène Adrien, Mark Perstinger (1999), Capacity development: definitions, issues and implications for planning, monitoring and evaluation, Universalia Occasional Paper No 35, pp.5 17 Chính phủ (2014), Chương trình hành động Chính phủ thực Nghị số 29-NQ/TW ngày 04 tháng 11 năm 2013 Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương khóa XI đổi mới bản, toàn diện GD đào tạo, đáp ứng u cầu cơng nghiệp hóa, đại hóa điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa hội nhập quốc tế 18 Nguyễn Quốc Chí - Nguyễn Thị Mỹ Lộc (1996), Đại Cương quản lý Đề cương giảng cao học Nxb Đại học quốc gia Hà Nội, Hà Nội 19 Phạm Khắc Chương (1990) J.A Cômenxki -Nhà sư phạm lỗi lạc NXB Giáo dục 20 Nguyễn Thị Tuyết Hạnh (2015), Quản lý nhà trường, giảng dành cho học viên cao học, Học viện QLGD 21 Nguyễn Thanh Huyền (2014), DH môn Công nghệ trường phổ thông theo định hướng phát triển lực người học, Luận văn Thạc sỹ 22 Trần Kiểm (1990), Quản lý giáo dục quản lý nhà trường, Viện Khoa học giáo dục, Hà Nội 23 Trần Kiểm (2010), Tiếp cận đại QL GD, NXB ĐHSP, Hà Nội 24 Trần Kiểm (2012), Những vấn đề khoa học QL GD, NXB ĐHSP, Hà Nội 25 Nguyễn Văn Lê (1998), Khoa học QL nhà trường, NXB TPHCM 89 26 Quý Long, Kim Thư (2012), Sổ tay hướng dẫn đổi phương pháp quản lý giảng dạy nâng cao chất lượng dạy học nhà trường, NXB Lao động - Xã hội 27 Quý Long, Kim Thư (2012), Giúp Hiệu trưởng điều hành quản lý công việc hiệu cao, NXB Lao động - Xã hội 28 Hà Thế Ngữ- Đặng Vũ Hoạt (1998), Giáo dục học, tập Nxb Giáo dục, Hà Nội 29 Nguyễn Ngọc Quang (1989), Những khái niệm lý luận quản lý, Trường cán QL TW, Hà Nội 30 Nguyễn Ngọc Quang (1990), Những khái niệm lý luận QL GD, Trường CBQLGD & ĐTTW1, Hà Nội 31 Phạm Hồng Quang (2014), Một số vấn đề nghiên cứu khoa học GD, Tài liệu hướng dẫn học tập cho học viên cao học chuyên ngành QL GD 32 Hoàng Trung Quân (2015), QL HĐDH theo định hướng phát triển toàn diện lực, phẩm chất người học trường THPT Chu Văn An tỉnh Thái Bình, Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội 33 Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam (2009), Luật GD sửa đổi, bổ sung, NXB Lao động, Hà Nội 34 R.Roy Singh (1997), Nền GD cho kỷ 21, triển vọng Châu Á Thái Bình Dương, Viện Khoa học GD Việt Nam, Hà Nội 35 Nguyễn Thị Tính (2014), Đánh giá kiểm định chất lượng GD, Tài liệu dung cho học viên Cao học chuyên ngành QLGD 36 Nguyễn Thị Tính (2014), Giáo trình lý luận chung QL QL GD, NXB Đại học Thái Nguyên 37 Nguyễn Văn Tuấn (2010), Tài liệu bồi dưỡng phương pháp DH theo chủ đề tích hợp - Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm HS, Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh 38 Trần Trọng Thủy, Nguyễn Quang Uẩn (1998), Tâm lý học đại cương, NXB GD, Hà Nội 90 39 Phạm Viết Vượng (1999), Phương Pháp nghiên cứu khoa học GD, NXB GD, Hà Nội 40 Phạm Viết Vượng (2012), Giáo dục học, NXB Đại học Sư phạm 41 Xavier Roegiers (Đào Trọng Quang Nguyễn Ngọc Nhị dịch năm 1996), Khoa sư phạm tích hợp hay làm để phát triển lực nhà trường, NXB GD, Hà Nội 42 http://minhtrietviet.net/tu-tuong-giao-duc-cua-khong-tu-va-gia-tri-voiviet-nam/ 43 http://www.tapchicongsan.org.vn/Home/PrintStory.aspx? distribution=42258&print=true 91 PHỤ LỤC Phụ lục PHIẾU KHẢO SÁT (Dành cho cán quản lý giáo viên trường THPT) Để góp phần xây dựng, đề xuất biện pháp quản lí HĐDH môn KHTN theo định hướng phát triển lực Hiệu trưởng trường THPT thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu, xin ông (bà) vui lòng trả lời câu hỏi dưới cách đánh dấu (X) vào ô trống phù hợp với suy nghĩ đánh giá khách quan ông (bà) Câu Ơng (bà) vui lòng cho biết số thông tin cá nhân sau: Giới tính: Nam Nữ Chức vụ: Hiệu trưởng Phó Hiệu trưởng Tổ trưởng Tổ chun mơn Giáo viên Trình độ chun mơn: Sau đại học Đại học Thâm niên công tác: Trên năm Dưới năm Đã qua bồi dưỡng CBQL: Đã tham gia Chưa Độ tuổi: Trên 45 Dưới 45 92 Câu Ông (bà) vui lòng cho biết đánh giá mức độ quan trọng lực chung cần phát triển cho học sinh trung học phổ thơng gì? TT Một số lực chung Mức độ đánh giá Quan Bình Khơng trọng thường quan trọng Năng lực tự học Năng lực giải vấn đề Năng lực sáng tạo Năng lực tự quản lý Năng lực giao tiếp Năng lực hợp tác Năng lực sử dụng CNTT truyền thông Năng lực sử dụng ngơn ngữ Năng lực tính tốn Câu Ơng (bà) vui lòng cho biết đánh giá mức độ sử dụng hình thức tổ chức, phương pháp dạy học môn khoa học tự nhiên theo định hướng phát triển lực nào? TT HTTC, Phương pháp dạy học Mức độ đánh giá Thường Thỉnh Không xuyên Dạy học phát giải vấn đề Dạy học hợp tác nhóm nhỏ Dạy học theo dự án Thực hành trải nghiệm tại vườn trường, sân trường, phòng thí nghiệm Thuyết trình Phương pháp “Bàn tay nặn bột” PPDH sử dụng mạng điện tử (E-Learning) Dạy học theo tình 93 thoảng TT HTTC, Phương pháp dạy học Mức độ đánh giá Thường Thỉnh Không xuyên thoảng Phương pháp làm thí nghiệm Câu Ơng (bà) vui lòng cho biết đánh giá mức độ quan tâm số lực cần phát triển thông qua tổ chức hoạt động dạy học môn khoa học tự nhiên theo định hướng phát triển lực nào? TT Mức độ đánh giá Thường Thỉnh Không bao Một số lực xuyên thoảng Năng lực nhận thức kiến thức môn KHTN Năng lực sử dụng ngôn ngữ KHTN Năng lực phát giải vấn đề liên quan đến KHTN Năng lực sử dụng kiến thức KHTN vào giải vấn đề thực tiễn Năng lực thực hành thí nghiệm vận dụng sống Năng lực quan sát, thu thập, xử lí sử dụng số liệu thực nghiệm Năng lực tư khoa học Năng lực đánh giá định tính định lượng kết thực nghiệm Năng lực báo cáo, trình bày công bố kết thực nhiệm vụ giao Câu Ơng (bà) vui lòng cho biết đánh giá mức độ thực nội dung lập kế hoạch dạy học môn khoa học tự nhiên theo định hướng phát triển lực nào? 94 Mức độ đánh giá Trung Tốt Yếu bình TT Nội dung Lập kế hoạch chun mơn nhà trường KH nhà trường dạy học môn KHTN theo định hướng phát triển NL KH TCM dạy học môn KHTN theo định hướng phát triển NL KH GV dạy học môn KHTN theo định hướng phát triển NL Lập KH TCM dạy học môn KHTN theo chủ đề/mạch kiến thức KH sinh hoạt TCM dạy học môn KHTN theo định hướng phát triển NL Dựa mục tiêu NL cần phát triển cho HS để xây dựng KH dạy học mơn học Câu Ơng (bà) vui lòng cho biết đánh giá mức độ thực nội dung tổ chức thực hoạt động dạy học môn khoa học tự nhiên theo định hướng phát triển lực nào? TT Mức độ đánh giá Trung Tốt Yếu bình Nội dung Tổ chức triển khai GV dạy mơn KHTN nghiên cứu NL, cụ thể hóa NL chung, chuyên biệt qua môn học Thiết kế kế hoạch dạy môn KHTN theo định hướng phát triển NL Thống HTTC dạy học, PPDH, KTĐG dạy học môn KHTN theo định hướng phát triển NL Sắp xếp, phân công đúng, đủ giáo viên thực nội dung, chương trình dạy học mơn KHTN Tổ chức sinh hoạt chuyên môn theo chuyên đề, bồi dưỡng NL, PPDH theo định hướng phát triển NL cho GV dạy môn KHTN 95 TT Mức độ đánh giá Trung Tốt Yếu bình Nội dung Kiểm tra đánh giá kết học tập môn KHTN HS theo định hướng phát triển NL Vận dụng HTTC, PPDH tích cực dạy học môn KHTN để phát triển NL Động viên khuyến khích GV ứng dụng CNTT, phần mềm hỗ trợ, phương tiện nghe nhìn…để góp phần đổi mới PPDH Tổ chức hội giảng, thi GV giỏi, động viên, khuyến khích, nhân điển hình tiết dạy tốt theo hướng đổi mới PPDH Thường xuyên theo dõi, kiểm tra thực kế hoạch 10 dạy học Phát xử lý kịp thời bất cập, tồn tại Câu Ông (bà) vui lòng cho biết đánh giá mức độ thực nội dung đạo thực hoạt động dạy học môn khoa học tự nhiên theo định hướng phát triển lực nào? TT Mức độ đánh giá Trung Tốt Yếu bình Nội dung Chỉ đạo TCM, GV lập kế hoạch dạy học môn KHTN theo định hướng phát triển lực Chỉ đạo GV thiết kế hoạt động dạy hoạt động học cho nhiều HS có điều kiện tham gia thực hành, luyện tập nhằm PTNL Chỉ đạo GV thiết kế thực học theo định hướng PTNL như: tăng cường buổi học thí nghiệm, thực hành, rèn luyện kỹ năng, vận dụng kiến thức vào thực tiễn đời sống Chỉ đạo TCM, GV lựa chọn PP, kỹ thuật, HTTC dạy học phù hợp để HS có hội thể lực thân 96 TT Mức độ đánh giá Trung Tốt Yếu bình Nội dung Chỉ đạo tổ, nhóm chun môn thảo luận xây dựng chuyên đề dạy học, nội dung dạy học tích hợp, dạy học phân hóa theo đối tượng HS Chỉ đạo đổi mới KT-ĐG kết qua học tập HS theo định hướng phát triển NL Chỉ đạo GVCN, GV môn hướng dẫn cho HS xây dựng kế hoạch tự học, PP tự học, tự nghiên cứu, vận dụng kỹ phù hợp việc học tập Chỉ đạo TCM, GV, đồn thể, lực lượng nhà trường tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo cho HS Phối hợp chặt chẽ lực lượng ngồi nhà trường để tạo mơi trường thuận lợi cho hoạt động tự học HS Câu Ông (bà) vui lòng cho biết đánh giá mức độ thực nội dung kiểm tra - đánh giá hoạt động dạy học môn khoa học tự nhiên theo định hướng phát triển lực nào? TT Một số lực chung Xây dựng kế hoạch KT-ĐG thông báo thời điểm kiểm tra môn học theo học kỳ, năm… Kiểm tra chuyên đề đổi mới PPDH môn KHTN theo định hướng phát triển lực Kiểm tra việc thiết kế học theo theo định hướng phát triển lực Kiểm tra việc thực qui chế chuyên môn đánh giá xếp loại GV Kiểm tra việc thực chấm, trả kiếm tra, chế độ cho điểm đánh giá xếp loại HS theo theo định 97 Mức độ đánh giá Trung Tốt Yếu bình TT Một số lực chung hướng phát triển lực KT-ĐG hoạt động học tập trải nghiệm HS nhà trường 98 Mức độ đánh giá Trung Tốt Yếu bình Câu Ơng (bà) vui lòng cho biết đánh giá mức độ ảnh hưởng yếu tố đến quản lý hoạt động dạy học môn khoa học tự nhiên theo định hướng phát triển lực nào? TT Các yếu tố ảnh hưởng Phẩm chất, lực lãnh đạo Hiệu trưởng Chất lượng đội ngũ giáo viên giảng dạy môn Mức độ đánh giá Không Rất ảnh Ảnh ảnh hưởng hưởng hưởng khoa học tự nhiên Chất lượng tuyển sinh đầu vào đặc điểm HS THPT Vai trò tổ chức: Đồn Thanh niên, Cơng đồn, Ban đại diện cha mẹ HS, TCM nhà trường Điều kiện sở vật chất Điều kiện kinh tế, văn hóa, xã hội địa phương Câu 10 Xin ơng (bà) cho biết thuận lợi khó khăn thực quản lý hoạt động dạy học môn khoa học tự nhiên theo định hướng phát triển lực trường mình? * Thuận lợi: …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… * Khó khăn …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… 99 Câu 11 Ơng (bà) đề xuất số biện pháp quản lý, Ý kiến đề xuất để quản lý hoạt động dạy học môn khoa học tự nhiên theo định hướng phát triển lực đạt hiệu quả: …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… Trân trọng cảm ơn hợp tác, giúp đỡ ông (bà)! 100 Phụ lục PHIẾU KHẢO NGHIỆM Kính gửi: Q thầy (cơ) giáo Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng, Tổ trưởng, tổ chuyên môn quý thầy cô Xin quý thầy (cô) cho biết ý kiến mức độ cần thiết tính khả thi biện pháp Quản lí hoạt HĐDH môn KHTN theo định hướng phát triển lực Hiệu trưởng trường THPT thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu cách đánh dấu (X) vào ô lựa chọn STT Mức độ cần thiết Mức độ khả thi Rất Không Rất Không Cần Khả cần cần khả khả thiết thi thiết thiết thi thi Các biện pháp đề xuất Nâng cao nhận thức cho CBQL quản lý hoạt động dạy học môn khoa học tự nhiên theo định hướng phát triển lực Bồi dưỡng kỹ dạy học môn khoa học tự nhiên theo định hướng phát triển lực cho giáo viên Lập kế hoạch tổ chức hoạt động dạy học môn khoa học tự nhiên theo định hướng phát triển lực Đổi mới sinh hoạt chuyên môn dạy học theo định hướng phát triển lực theo hướng nghiên cứu học tổ tự nhiên Tăng cường điều kiện hỗ trợ hoạt động dạy học môn KHTN theo định hướng phát triển lực Trân trọng cảm ơn hợp tác, giúp đỡ quý thầy (cô)! 101 ... giả Ngô Mai Phúc i LỜI CẢM ƠN Trong suốt q trình học tập hồn thành luận văn này, đã nhận hướng dẫn, giúp đỡ quý báu thầy cô, anh chị, em bạn Với lòng kính trọng biết ơn sâu sắc xin... .37 1.5.3 Chất lượng tuyển sinh đầu vào đặc điểm học sinh trung học phổ thông .38 1.5 .4 Vai trò tổ chức: Đồn Thanh niên, Cơng đoàn, Ban đại diện cha mẹ học sinh, tổ chuyên môn nhà trường... .80 3 .4 Khảo nghiệm tính cần thiết tính khả thi biện pháp 81 3 .4. 1 Các bước tiến hành khảo nghiệm 81 3 .4. 2 Kết khảo nghiệm .82 Kết luận chương 84 KẾT LUẬN
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý hoạt động dạy học theo định phướng phát triển năng lực học sinh THPT, Quản lý hoạt động dạy học theo định phướng phát triển năng lực học sinh THPT, CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CÁC MÔN KHOA HỌC TỰ NHIÊNTHEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG, thành phố Lai Châu, năm học 2017 - 2018, học sinh trung học phổ thông, THÀNH PHỐ LAI CHÂU, TỈNH LAI CHÂU, KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ, TÀI LIỆU THAM KHẢO

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm