Lựa chọn bài tập phát triển sức mạnh giậm nhảy nâng cao thành tích nhảy cao nằm nghiêng cho học sinh nữ khối 11 trường TPHT sóc sơn – hà nội

66 222 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/09/2019, 03:03

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI KHOA GIÁO DỤC THỂ CHẤT NGUYỄN VĂN KHƯƠNG LỰA CHỌN BÀI TẬP PHÁT TRIỂN SỨC MẠNH GIẬM NHẢY NÂNG CAO THÀNH TÍCH NHẢY CAO NẰM NGHIÊNG CHO HỌC SINH NỮ KHỐI 11 TRƯỜNG THPT SÓC SƠN – HÀ NỘI KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Chuyên ngành: Sư phạm GDTC Hà Nội, - 2018 TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI KHOA GIÁO DỤC THỂ CHẤT NGUYỄN VĂN KHƯƠNG LỰA CHỌN BÀI TẬP PHÁT TRIỂN SỨC MẠNH GIẬM NHẢY NÂNG CAO THÀNH TÍCH NHẢY CAO NẰM NGHIÊNG CHO HỌC SINH NỮ KHỐI 11 TRƯỜNG THPT SÓC SƠN – HÀ NỘI KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Chuyên ngành: Sư phạm GDTC Hướng dẫn khoa học: ThS Vũ Tuấn ᄃ Anh Hà Nội, - 2018 LỜI CAM ĐOAN Tên là: NGUYỄN VĂN KHƯƠNG Sinh viên lớp: K40 – GDTC Trường ĐH sư phạm Hà Nội Tôi xin cam đoan đề tài:“Lựa chọn tập phát triển sức mạnh giậm nhảy nâng cao thành tích nhảy cao nằm nghiêng cho học sinh nữ khối 11 trường TPHT Sóc Sơn – Hà Nội”là nghiên cứu khoa học Những vấn đề đưa bàn luận vấn đề mang tính cấp thiết với thực tế điều kiện khách quan trường THPT Sóc Sơn – Hà Nội Đề tài khơng trùng với kết nghiên cứu tác giả khác Tôi tự chịu trách nhiệm trước Hội đồng khoa học công trình nghiên cứu Xn Hòa, ngày……tháng……năm 2018 Sinh viên NGUYỄN VĂN KHƯƠNG DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Cm : Centimet CĐTĐ : Cường độ tối đa ĐH : Đại học GD & ĐT : Giáo dục Đào tạo GDTC : Giáo dục thể chất HLV : Huấn luyện viên Kg : Kilogam NXB :Nhà xuất p’ : Phút (s) : Giây SLLL : Số lần lặp lại STN : Sau thực nghiệm TDTT : Thể dục thể thao THPT : Trung học phổ thông TT : Thứ tự TTN : Trước thực nghiệm VĐV : Vận động viên MỤC LỤC ĐẶT VẤN ĐỀ CHƯƠNG TỔNG QUAN CÁC VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1 Quan điểm Đảng Nhà nước công tác giáo dục thể chất trường học5 1.2 Đặc điểm tâm - sinh lý học sinh THPT 1.2.1 Đặc điểm tâm lý chung 1.2.2 Đặc điểm tâm lý học tập .7 1.3 Đặc điểm tố chất thể lực chuyên môn nhảy cao nằm nghiêng 10 1.3.1 Tố chất sức nhanh 10 1.3.2 Tố chất sức mạnh 11 1.3.3 Tố chất khéo léo 12 1.4 Các vấn đề kĩ thuật Nhảy cao nằm nghiêng .14 1.4.1 Nội dung kĩ thuật Nhảy cao nằm nghiêng 14 1.4.2 Khái niệm, vai trò tác dụng tập chuyên môn 15 CHƯƠNG NHIỆM VỤ PHƯƠNG PHÁP VÀ TỐ CHỨC NGHIÊN CỨU 17 2.1 Nhiệm vụ nghiên cứu 17 2.1.1 Nhiệm vụ 17 2.1.2 Nhiệm vụ 17 2.2.Phương pháp nghiên cứu 17 2.2.1 Phương pháp phân tích tổng hợp tài liệu 17 2.2.2 Phương pháp quan sát sư phạm 18 2.2.3 Phương pháp vấn 18 2.2.4 Phương pháp kiểm tra sư phạm 18 2.2.5 Phương pháp thực nghiệm sư phạm 18 2.2.6 Phương pháp toán học thống kê 18 2.3 Tổ chức nghiên cứu 20 2.3.1 Thời gian nghiên cứu 20 2.3.2 Đối tượng nghiên cứu 21 2.3.3 Đi điể m nghiên cứ u 21 ạ CHƯƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 22 3.1 Đánh giá thực trạng cơng tác GDTC nói chung việc giảng dạy mơn Nhảy cao nói riêng có việc phát triển sức mạnh giậm nhảy Nhảy cao nằm nghiêng cho học sinh nữ khối 11 trường THPT Sóc Sơn – Hà Nội 22 3.1.1 Thực trạng đội ngũ giáo viên TDTT trường THPT Sóc Sơn – Hà Nội.22 3.1.2 Thực trạng sở vật chất phục vụ cơng tác GDTC trường THPT Sóc Sơn – Hà Nội 23 3.1.3 Thực trạng công tác GDTC trường THPT Sóc Sơn – Hà Nội 23 3.1.4 Đặc điểm giảng dạy mơn GDTC trường THPT Sóc Sơn – Hà Nội 24 3.1.5 Thực trạng phát triển sức mạnh giậm nhảy Nhảy cao nằm nghiêng cho học sinh nữ khối 11 Trường THPT Sóc Sơn – Hà Nội 26 3.2.Lựa chọn tập phát triển sức mạnh giậm nhảy kỹ thuật nhảy cao nằm nghiêng 27 3.2.1 Cơ sở khoa học để lựa chọn tập .27 3.2.2 Lựa chọn tập phát triển sức mạnh giậm nhảy 27 3.3.Lựa chọn test đánh giá hiệu tập 32 3.4 Ứng dụng tập phát triển sức mạnh giậm nhảy nâng cao thành tích Nhảy cao nằm nghiêng cho học sinh nữ khối 11 trường THPT Sóc Sơn – Hà Nội 35 3.4.1 Kết kiểm tra trước thực nghiệm 35 3.4.2 Kế hoạch thực nghiệm 36 3.4.3 Tiến trình thực nghiệm 36 3.4.4 Kết sau thực nghiệm .36 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .40 Kết luận .40 Kiến nghị 41 TÀI LIỆU THAM KHẢO 42 PHỤ LỤC DANH MỤC BẢNG Bảng 3.1 Thực trạng đội ngũ giáo viên TDTT trường THPT Sóc Sơn – Hà Nội .22 Bảng 3.2 Thực trạng sở vật chất phục vụ cho công tác GDTC 23 Bảng 3.3 Thành tích Nhảy cao nằm nghiêng cho 70 nữ học sinh khối 11 trường THPT Sóc Sơn – Hà Nội 26 Bảng 3.4 Các tập phát triển sức mạnh giậm nhảy 28 Bảng 3.5 Kết vấn lựa chọn tập phát triển sức mạnh giậm nhảy nâng cao thành tích Nhảy cao nằm nghiêng cho học sinh nữ khối 11 trường THPT Sóc Sơn – Hà Nội (n=20) .31 Bảng 3.6 Kết vấn lựa chọn test đánh giá trình độ phát triển sức mạnh giậm nhảy cho học sinh nữ khối 11 trường THPT Sóc Sơn – Hà Nội ( n = 20) .33 Bảng 3.7: Phương pháp thực test đưa để đánh giá hiệu tập phát triển sức mạnh giậm nhảy nhảy cao nằm nghiêng cho học sinh nữ khối 11 trường THPT Sóc Sơn – Hà Nội 34 Bảng 3.8 Kết kiểm tra trước thực nghiệm 35 Bảng 3.9 Tiến trình giảng dạy 37 Bảng 3.10 Kết kiểm tra sau thực nghiệm .38 Biểu đồ 3.1 Kết kiểm tra bật cao chỗ nhảy cao có đà trước thực nghiệm 39 Biểu đồ 3.2 Kết kiểm tra bật cao chỗ nhảy cao có đà sau thực nghiệm 39 - Như vậy, khẳng định trước thực nghiệm trình độ thể lực chun mơn nhóm tương đương 3.4.2 Kế hoạch thực nghiệm Để đánh giá hiệu tập phát triển sức mạnh giậm nhảy trình giảng dạy lấy 70 học sinh nữ khối 11 trường THPT Sóc Sơn – Hà Nội, sau tiến hành bốc thăm ngẫu nhiên để chia thành nhóm Sau đó, tiến hành thực nghiệm thời gian tuần, tuần có buổi (các buổi chiều thứ 3, thứ 5, thứ 7), buổi 45 phút phần chiếm 30 phút Tổng số buổi tập tuần 21 buổi gồm 21 giáo án: - giáo án kiểm tra ban đầu - 19 giáo án tập luyện - giáo án kiểm tra kết thúc Nhóm 1: Nhóm đối chứng A gồm 35 em học sinh tập tập với nội dung tập phát triển sức mạnh giậm nhảy Nhảy cao thông thường theo phương pháp chương trình nhà trường Nhóm 2: Nhóm thực nghiệm B gồm 35 em học sinh tập theo phương pháp mà lựa chọn nhằm phát triển sức mạnh giậm nhảy Nhảy cao nằm nghiêng cho học sinh nữ khối 11 trường THPT Sóc Sơn – Hà Nội 3.4.3 Tiến trình thực nghiệm Để cho trình thực nghiệm thu kết cao tiến hành nhanh chóng Căn vào trình độ đối tượng, vào nội dung, mục đích, khối lượng, yêu cầu tập Đồng thời vào quỹ thời gian chương trình đào tạo Mặt khác thông qua tham khảo ý kiến thầy cô giáo trường Chúng tơi xây dựng tiến trình thực nghiệm, xây đựng bảng 3.9 37 Bảng 3.9 Tiến trình giảng dạy T T Tuần I Giáo án II III IV V VI VII 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Bài tập Chạy 30m xuất phát cao Cõng bạn đứng lên ngồi xuống Bật cao chỗ Đứng chỗ đá lăng trước, đá lăng sau, lăng sang ngang + Nhảy dây chân (chân giậm) + Chạy đà chếch giậm nhảy kết hợp với đánh tay dơi xuống Nhảy lò cò chân giậm Chạy zích zắc (dẻo khớp hơng) 10 Gánh tạ 10-15kg chạy nâng cao đùi chỗ Kiểm tra ban đầu Gánh tạ 10-15kg đứng lên ngồi xuống + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Kiểm tra kết thúc 38 3.4.4 Kết sau thực nghiệm Từtổ chức thực nghiệm đánh giá, kiểm tra hiệu tập ứng dụng 39 Bảng 3.10 Kết kiểm tra sau thực nghiệm (nA = nB = 35) Test Nhóm ó đà Bật cao chỗ (cm) Đối chứng Thực nghiệm Đối chứng Thực nghiệm 35,52 37,56 93,00 104,20 0,041 0,040 0,045 0,046 ttính 2,999 3,260 tbảng 1,960 1,960 P ≤0,05 ≤0,05 Nhìn vào bảng 3.10 cho ta thấy: - Thành tích trung bình Bật cao chỗ (cm) nhóm đối chứng là35,52(cm), nhóm thực nghiệm 37,56(cm) với ttính=2,999 >tbảng=1,960 Sự khác biệt có ý nghĩa ngưỡng xác suất P≤0,05 - Thành tích Nhảy cao có đà (cm) nhóm đối chứng 103,00(cm), nhóm thực nghiệm 114,20(cm) với với ttính = 3,260 > tbảng=1,960.Sự khác biệt có ý nghĩa ngưỡng xác suất P ≤0,05 Từ kết ta kết luận nhóm đối chứng nhóm thực nghiệm có ý nghĩa ngưỡng P ≤0,05 Sau tuần thực nghiệm, kết thu nhóm thực nghiệm có hiệu có thành tích bật cao chỗ nhảy cao có đà tốt Qua đó, chúng tơi nhận thấy tập lựa chọn có đủ độ tin cậy để áp dụng cho học sinh nữ khối 11 trường THPT Sóc Sơn – Hà Nội Từ kết nghiên cứu chứng minh việc vận dụng tập bổ trợ đem lại hiệu Đảm bảo độ tin cậy ngưỡng xác suất P < 0,05 Để giúp thấy rõ phát triển thành tích của test, chúng tơi biểu diễn biểu đồ Biểu đồ 3.1 Kết kiểm tra bật cao chỗ nhảy cao có đà trước thực nghiệm Biểu đồ 3.2 Kết kiểm tra bật cao chỗ nhảy cao có đà sau thực nghiệm KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận Sau thời gian nghiên cứu, đưa số kết luận sau: Thực trạng việc lựa chọn tập phát triển sức mạnh giậm nhảy cho học sinh nữ khối 11 trường TPHT Sóc Sơn – Hà Nội nhiều hạn chế nên thành tích chưa cao Sau thời gian nghiên cứu trường THPT Sóc Sơn – Hà Nộichúng tơi lựa chọn hệ thống tập hợp lý, ứng dụng vào tập luyện cho học sinh nên thành tích em nâng cao rõ rệt, tập là: 1.Gánh tạ 10 - 15kg đứng lên ngồi xuống(số lần/s) 2.Chạy 30m xuất phát cao(s) 3.Cõng bạn đứng lên ngồi xuống(số lần/s) 4.Bật cao chỗ(cm) 5.Đứng chỗ đá lăng trước, lăng sau, lăng sang ngang(số lần) 6.Nhảy dây chân (chân giậm)(số lần/s) 7.Chạy đà chếch giậm nhảy kết hợp với đánh tay rơi xuống (không qua xà)(số lần) 8.Nhảy lò cò chân giậm (15m/l lần)(s) 9.Chạy zích zắc (dẻo khớp hơng)(s) 10 Gánh tạ 10 - 15kg chạy nâng cao dùi chỗ(số lần/s) Qua trình thực nghiệm sư phạm với thời gian tuần, tập mà lựa chọn ứng dụng giảng dạy môn nhảy cao nằm nghiêng cho học sinh nữ khối 11 trường THPT Sóc Sơn – Hà Nội tỏ tính hiệu quả, thể khác biệt nhóm thực nghiệm đối chứng thành tích test kiểm tra có tiến rõ rệt 2.Kiến nghị Qua thời gian nghiên cứu, chúng tơi có kiến nghị sau: Những tập lựa chọn nhằm phát triển sức mạnh giậm nhảy, để nâng cao thành tích Nhảy cao cho nữ học sinh khối 11 Trường THPT Sóc Sơn – Hà Nộiđã có hiệu rõ rệt Chúng tơi đề nghị thầy, giáo sử dụng tập chọn cho lớp trường để nâng cao thành tích Nhảy cao cho em Ngoài ra, nhà trường cần đầu tư trang thiết bị, dụng cụ, sân bãi, để em có điều kiện tập luyện tốt Đề nghị trường THPT Sóc Sơn – Hà Nộicho phép áp dụng hệ thống tập mà đề tài lựa chọn vào chương trình giảng dạy cho em trường THPT Sóc Sơnnói riêng trường THPT khác nói chung, đồng thời sở đào tạo khác tiếp tục nghiên cứu bổ sung hoàn chỉnh TÀI LIỆU THAM KHẢO Ban chấp hành TW Đảng: Chỉ thị 36-CT/TW ban hành ngày 24/3/1994 Ban Bí thư Trung ương Đảng khố VII “cơng tác thể dục thể thao giai đoạn mới” Lê Bửu, Nguyễn Thế Truyền “Thể thao trẻ” , NXB TDTT, TPHCM, 1989 Dương Nghiệp Chí, Nguyễn Kim Anh, Phạm Khắc Học, Võ Đức Phùng, Nguyễn Đại Dương, GV Nguyễn Văn Quảng, Nguyễn Quang Hưng(2000), “Giáo trình Điền kinh dùng cho sinh viên trường ĐH TDTT”, NXB TDTT Hà Nội Chỉ thị 133/ TTg Ban Bí thư TW Đảng ngày 7/8/1995 Lưu Quang Hiệp – Phạm Thị Uyên, 2003, “Sinh lý TDTT”, NXB TDTTHà Nội Hội nghị TW khóa VIII khẳng định “ Giáo dục quốc sách hàng đầu” Nguyễn Quang Hưng biên soạn ,2006, “Điền kinh trường phổ thông”, NXB TDTT Hà Nội Vũ Đức Thu,1998, “Lý luận phương pháp GDTC”, NXB TDTT Nguyễn Toán, TS Phạm Danh Tốn ,2006, “Lý luận phươngpháp TDTT”, NXB TDTT Hà Nội 10 Đồng Văn Triệu, Lê Anh Thơ,2006, “Lý luận phương phápGDTC trường học”, NXB TDTT Hà Nội 11 Văn kiện Đại Hội Đảng tồn quốc lần thứVII khẳng định: “Cơng tác TDTT cần coi trọng nâng cao chất lượng GDTC trường học ” 12 Nguyễn Đức Văn ,1978, “Toán học thống kê”, NXB TDTT Hà Nội 13 Lê Văn Xem ,2006, “Giáo trình tâm lý học TDTT”, NXB TDTT Hà Nội PHỤ LỤC TRƯỜNG ĐHSP HÀ NỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM KHOA GDTC Độc lập – Tự – Hạnh phúc PHIẾU PHỎNG VẤN Kính gửi thầy (cơ):…………………………………………………… Chức danh:………………………………………………………………… Đơn vị cơng tác:…………………………………………………………… Để giúp cho em hồn thành đề tài nghiên cứu “Lựa chọn số tập phát triển sức mạnh giậm nhảy nâng cao thành tích Nhảy cao nằm nghiêng cho học sinh nữ khối 11 trường THPT Sóc Sơn – Hà Nội” xin thầy (cơ) vui lòng nghiên cứu trả lời giúp em câu hỏi phiếu Khi trả lời, thầy cô đánh dấu (X) vào ô mà thầy cô cho cần thiết Em xin chân thành cảm ơn! Câu 1: Những yêu cầu tập phát triển sức mạnh giậm nhảy? NỘI DUNG PHỎNG VẤN Các tập tăng sức mạnh chân giậm nhảy Các tăng khả phối hợp chân giậm, chân lăng tay Các tập giúp hoàn thiện kỹ thuật giậm nhảy Các tập tăng sức mạnh , sức bền nhảy cao Trả lời Đồng ý Không đồng ý ᄃ ᄃ ᄃ ᄃ ᄃ ᄃ ᄃ ᄃ Câu 2: Theo thầy (cô) tập phát triển sức mạnh tập cần thiết trình giảng dạy giai đoạn giậm nhảy kỹ thuật nhảy caonằm nghiêng Mức lựa chọn STT Tên tập Rất quan Quan Không trọng trọng quan trọng Chạy 30m xuất phát cao (s) □ □ □ Gánh tạ 10 - 15kg đứng lên ngồi □ □ □ xuống (số lần/s) Chạy zích zắc (dẻo khớp hông) (s) □ □ □ Gánh tạ 10 - 15kg chạy nâng cao đùi □ □ □ chỗ (số lần/s) Nhảy dây chân (chân giậm) □ □ □ (số lần/s) Bật cao chỗ (số lần/s) □ □ □ Cõng bạn đứng lên ngồi xuống (số □ □ □ lần/s) Lò cò chân giậm(15m/l lần) (s) □ □ □ Đứng chỗ đá lăng trước, lăng sau, □ □ □ 10 Chạy lên dốc (s) □ □ □ 11 Ngồi xuống, đứng lên ke chân (số □ □ □ □ □ □ lăng sang ngang (số lần) lần/s) 12 Ngồi thẳng chân, gập thân (số lần/s) 13 Bật nhảy xổm chỗ (cm) □ □ □ 14 Chạy đà chếch giậm nhảy kết hợp với □ □ □ đánh tay rơi xuống (số lần) Ngoài tập xin thầy (cơ) bổ sung (nếu có thể) số tập phát triển sức mạnh giậm nhảy khác đẻ hồn thiện kỹ thuật nâng cao thành tích nhảy cao nằm nghiêng cho em nữ khối 11 trường THPT Sóc Sơn – Hà Nội ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… Xin chân thành cảm ơn ý kiến đóng góp thầy (cô) Hà Nội, ngày …tháng …năm 2018 Người vấnNgười vấn (Ký tên) Nguyễn Văn Khương PHỤ LỤC Kết kiểm tra test thử nghiệm nhóm đối chứng trước sau thực nghiệm test 1, tets (n=35) STT TEST TEST Trước TN Sau TN Trước TN Sau TN 28,35 35,50 83,20 103,00 27,86 34,90 82,88 102,68 28,10 34,48 83,13 102,14 26,50 35,23 81,98 103,04 27,90 35,61 83,28 102,98 28,48 34,46 82,96 101,74 27,36 33,98 83,11 102,76 28,14 35,15 82,44 102,68 29,02 35,28 82,56 103,10 10 27,95 34,12 83,74 102,24 35 28,24 35,10 83,26 102,68 TỔNG 992,6 1243,2 2912 3605 … … … … Kết kiểm tra test thử nghiệm nhóm thực nghiệm trước sau thực nghiệm test 1, tets (n=35) STT TEST TEST Trước TN Sau TN Trước TN Sau TN 27,60 37,84 84,65 104,80 27,65 37,50 83,78 103,98 26,98 38,80 85,50 104,18 27,05 38,09 84,49 103,75 26,75 37,95 85,68 104,17 27,78 36,89 84,70 103,98 27,98 37,54 82,64 104,00 28,00 38,84 86,60 102,97 26,47 36,04 83,98 105,00 10 27,64 37,9 84,60 104,80 35 26,70 36,22 83,21 102,88 TỔNG 966 1314,6 2968 3897 … … … … PHỤ LỤC PHIẾU QUAN SÁT Tên người quan sát: Ngày: Tiết Cô dạy: Trường: Thời gian quan sát: phút; Từ:………… đến……………… Tên hoạt động - Thuộc chủ đề: ………………………………………………………… - Được tiến hành lần thứ:……………………………………………… Quá trình hoạt động Hoạt động Cô Hoạt động học sinh ... khoa học Nếu việc lựa chọn áp dụng tập phát triển sức mạnh giậm nhảy nâng cao thành tích Nhảy cao nằm nghiêng cho học sinh nữ khối 11 THPT Sóc Sơn – Hà Nội có hiệu nâng cao thành tích nhảy cao học. .. GDTC trường THPT Sóc Sơn – Hà Nội 24 3.1.5 Thực trạng phát triển sức mạnh giậm nhảy Nhảy cao nằm nghiêng cho học sinh nữ khối 11 Trường THPT Sóc Sơn – Hà Nội 26 3.2 .Lựa chọn tập phát triển sức. .. GDTC Trường ĐH sư phạm Hà Nội Tôi xin cam đoan đề tài: Lựa chọn tập phát triển sức mạnh giậm nhảy nâng cao thành tích nhảy cao nằm nghiêng cho học sinh nữ khối 11 trường TPHT Sóc Sơn – Hà Nội là
- Xem thêm -

Xem thêm: Lựa chọn bài tập phát triển sức mạnh giậm nhảy nâng cao thành tích nhảy cao nằm nghiêng cho học sinh nữ khối 11 trường TPHT sóc sơn – hà nội , Lựa chọn bài tập phát triển sức mạnh giậm nhảy nâng cao thành tích nhảy cao nằm nghiêng cho học sinh nữ khối 11 trường TPHT sóc sơn – hà nội , TÀI LIỆU THAM KHẢO 42, Giả thuyết khoa học, *Trao đổi chất và năng lượng, *Giai đoạn tiếp đất, Bảng 3.7: Phương pháp thực hiện các test đưa ra để đánh giá hiệu quả bài tập phát triển sức mạnh giậm nhảy trong nhảy cao nằm nghiêng cho học sinh nữ khối 11 trường THPT Sóc Sơn – Hà Nội, Người được phỏng vấnNgười phỏng vấn

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm