Hoàn thiện công tác quản lý tại dự án cải tạo, nâng cấp công trình thủy lợi phục vụ nuôi trồng thủy sản tỉnh nam định

142 39 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/09/2019, 22:57

LỜI CAM ĐOAN Đề tài luận văn thạc sỹ Luận văn thạc sỹ kỹ thuật chuyên ngành Quản lý xây dựng với đề tài:“ Hồn thiện cơng tác quản lý dự án Cải tạo, nâng cấp cơng trình thủy lợi phục vụ nuôi trồng thủy sản tỉnh Nam Định”của học viên nhà trường định giao giao đề cương luận văn thạc sĩ trường Trong thời gian học tập trường với định hướng thầy cô giáo trường, giúp đỡ bạn bè, đồng nghiệp, đặc biệt giúp đỡ, bảo PGS.TS Nguyễn Quang Cường, học viên tự nghiên cứu thực đề tài Đây thành lao động, tổng hợp có tính chun mơn tác giả./ Hà Nội, tháng năm 2017 Tác giả Nguyễn Tường Vy i LỜI CẢM ƠN Luận văn thạc sỹ kỹ thuật chuyên ngành Quản lý xây dựng với đề tài: “Hồn thiện cơng tác quản lý dự án Cải tạo, nâng cấp công trình thủy lợi phục vụ ni trồng thủy sản tỉnh Nam Định” hoàn thành với giúp đỡ nhiệt tình, hiệu phòng Đào tạo ĐH&SĐH, khoa cơng trình thầy, giáo, mơn trường Đại học Thuỷ lợi, bạn bè đồng nghiệp quan Tác giả xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới thầy giáo PGS.TS Nguyễn Quang Cường trực tiếp tận tình hướng dẫn, cung cấp tài liệu, thông tin khoa học cần thiết cho luận văn Tác giả xin chân thành cảm ơn: Phòng Đào tạo ĐH & SĐH, khoa cơng trình, thầy giáo, cô giáo tham gia giảng dạy trực tiếp lớp Cao học 23QLXD 22- Trường Đại học Thuỷ lợi Hà Nội tận tình giúp đỡ truyền đạt kiến thức Tác giả xin cảm ơn bạn bè đồng nghiệp giúp đỡ mặt động viên khích lệ tinh thần vật chất để tác giả đạt kết ngày hơm Do hạn chế kinh nghiệm thực tế thời gian có hạn, nên q trình làm luận văn, tác giả khơng tránh khỏi thiếu sót, tác giả mong muốn tiếp tục nhận bảo thầy, giáo góp ý bạn bè đồng nghiệp, để tác giả hồn thiện kiến thức Hà Nội, tháng năm 2017 Tác giả Nguyễn Tường Vy i MỤC LỤC MỞ ĐẦU I Tính cấp thiết đề tài II Mục đích đề tài III Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài IV Đối tượng phạm vi nghiên cứu đề tài V Cách tiếp cận phạm vi nghiên cứu: VI Kết dự kiến đạt VII Nội dung Luận văn: CHƯƠNG TỔNG QUAN VỀ QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐTXDCT 1.1 Khái quát chung công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng cơng trình: 1.1.1 Khái niệm quản lý dự án đầu tư: 1.1.2 Vai trò công tác quản lý dự án: 1.1.3 Phạm vi công việc quản lý dự án 1.1.4 Các hình thức quản lý dự án: .9 1.1.5 Nội dung quản lý dự án: 10 1.2 1.3 Đánh giá chung công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng cơng trình: 13 Thực trạng công tác quản lý đầu tư xây dựng cơng trình sử dụng vốn ngân sách Bộ Nông nghiệp PTNT quản lý: 18 1.3.1 Bối cảnh nay: 18 1.3.2 Phát triển kết cấu hạ tầng nông nghiệp, nông thôn: 20 1.3.3 Công tác quản lý đầu tư xây dựng cơng trình sử dụng vốn ngân sách Bộ Nông nghiệp PTNT quản lý: 22 CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ PHÁP LÝ VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 25 2.1 Cơ sở pháp lý công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng cơng trình .25 2.1.1 Các quy định pháp lý .25 2.1.2 Nguyên tắc, nội dung, mục đích yêu cầu QLDA đầu tư XDCT 33 2.2 Cơ sở khoa học công tác quản lý dự án .40 2.2.1 Các mơ hình quản lý dự án đầu tư xây dựng cơng trình 40 2.2.2 Các mơ hình tổ chức hoạt động Ban QLDA .46 2.3 Cơ sở thực tiễn công tác quản lý dự án .49 3 2.4 Phương pháp nâng cao lực quản lý 50 4 2.4.1 50 Phương pháp quản lý thời gian dự án 2.4.2 Phương pháp quản lý chi phí dự án 52 2.4.3 54 Phương pháp quản lý chất lượng dự án 2.4.4 Phương pháp quản lý rủi ro dự án đầu tư 56 CHƯƠNG THỰC TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN LÝ TRONG GIAI ĐOẠN THỰC HIỆN DỰ ÁN TẠI DỰ ÁN CẢI TẠO, NÂNG CẤP CƠNG TRÌNH THỦY LỢI PHỤC VỤ NI TRỒNG THỦY SẢN TỈNH NAM ĐỊNH 3.1 58 Giới thiệu chung dự án Ban quản lý dự án Cải tạo, nâng cấp công trình thủy lợi phục vụ ni trồng thủy sản tỉnh Nam Định 3.1.1 [26] 58 Giới thiệu chung dự án Cải tạo, nâng cấp cơng trình thủy lợi phục vụ nuôi trồng thủy sản tỉnh Nam Định 58 3.1.2 Ban quản lý dự án Cải tạo, nâng cấp cơng trình thủy lợi phục vụ ni trồng thủy sản tỉnh Nam Định 59 3.2 Thực trạng công tác quản lý giai đoạn thực dự án Ban quản lý dự án Cải tạo, nâng cấp cơng trình thủy lợi phục vụ nuôi trồng thủy sản tỉnh Nam Định 63 3.2.1 Về tổ chức máy ban quản lý dự án 64 3.2.2 Về nhân quản lý dự án 65 3.2.3 Về công tác quản lý vốn 66 3.2.4 Về công tác tổ chức thẩm định dự án 67 3.2.5 Về công tác lựa chọn nhà thầu 67 3.2.6 Về công tác quản lý sử dụng tư vấn 68 3.2.7 Về cơng tác tài kế tốn 68 3.2.8 Về công giám sát chất lượng cơng trình 68 3.2.9 69 Về công tác quản lý lưu trữ hồ sơ 3.2.10 Về ứng dụng tiến Khoa học – Công nghệ 69 3.2.11 Về tiến độ nhà thầu thực dự án 70 3.3 Một số giải pháp hồn thiện cơng tác quản lý giai đoạn thực dự án Ban quản lý dự án Cải tạo, nâng cấp công trình thủy lợi phục vụ ni trồng thủy sản tỉnh Nam Định 72 5 3.3.1 Giải pháp chung 72 3.3.2 Các giải phác cụ thể 73 Kết luận Chương 92 6 DANH MỤC HÌNH VẼ, SƠ ĐỒ Hình 2.1 Mơ hình Ban QLDA ĐTXD chun ngành, khu vực 41 Hình 2.2 Mơ hình Ban QLDA ĐTXD dự án 42 Hình 2.3 Mơ hình th Tư vấn quản lý, điều hành dự án 43 Hình 2.4 Mơ hình Chủ đầu tư trực tiếp quản lý 44 Hình 2.5 Mơ hình hình thức chìa khóa trao tay 45 Hình 2.6 Mơ hình Tổ chức hoạt động theo loại hình chức 46 Hình 2.7 Mơ hình Tổ chức hoạt động theo dự án 47 Hình 2.8 Mơ hình Tổ chức hoạt động theo dạng ma trận 48 Hình 3.1 Mơ hình tổ chức ban quản lý .62 Hình 3.2 sơ đồ mối quan hệ BQL với quan chức 62 Hình 3.3 Mơ hình ban quản lý dự án đề xuất 74 Hình 3.4 Mơ hình quản lý vốn theo thành phần chi phí 90 Hình 3.5 Sơ đồ quản lý chất lượng cơng trình 85 Hình 3.6 Mối quan hệ thành phần việc quản lý chất lượng cơng trình 86 7 KÝ HIỆU VÀ VIẾT TẮT 1- Bộ NN&PTNT : Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn; 2- XDCB : Xây dựng bản; 3- Ban QLXDCT : Ban quản lý xây dựng cơng trình; 4- Ban QLDA : Ban quản lý dự án; 5- ĐTXDCT : Đầu tư xây dựng cơng trình; 6- XDCT : Xây dựng cơng trình; 7- TKKT – TDT : Thiết kế kỹ thuật - Tổng dự toán; 8- BCĐTXDCT : Báo cáo đầu tư xây dựng cơng trình; 9- TKBVTC – DT : Thiết kế vẽ thi cơng - dự tốn; 10- QLDA ĐTXD: Quản lý dự án đầu tư xây dựng 11- ODA hình thức đầu tư nước ngồi 8 MỞ ĐẦU I Tính cấp thiết đề tài Hiện nay, dọc theo dải ven biển nước ta q trình chuyển đổi mơ hình sản xuất mạnh Trước mơ hình nơng, chuyển sang nông nghiệp thủy sản lâm nghiệp Nhiều vùng chuyển hẳn sang thủy sản hoàn toàn Nam Định tỉnh trọng điểm phát triển nông nghiệp thuộc vùng Đồng sơng Hồng (ĐBSH), có diện tích tự nhiên 1.651,42km2, 0,5% so với nước Nằm sông Hồng sông Đáy, Nam Định tỉnh có tốc độ tăng trưởng GDP mức trung bình so với bình quân nước, giai đoạn 2006 - 2010 tăng 5,5%, giai đoạn 2011 - 2013 tăng 6,2% Với lợi đất đai màu mỡ, có bờ biển dài 70km với đầm bãi triều thích hợp cho nghề muối nuôi trồng thủy sản Với lợi điều kiện nơng hóa, thổ nhưỡng, chế độ thuỷ văn - thuỷ triều ổn định, thảm thực vật phát triển phong phú thuận lợi cho việc phát triển thành vùng nuôi trồng hải sản với quy mơ lớn có giá trị hàng hóa thuỷ sản cao, đáp ứng yêu cầu tiêu dùng nội địa tạo nguồn xuất Trong năm gần đây, Tỉnh Nam Định bước chuyển nông nghiệp sang sản xuất hàng hóa vừa để đảm bảo an ninh lương thực vừa có nơng sản xuất Tuy vậy, Nam Định chịu ảnh hưởng khơng yếu tố bất lợi biến đổi khí hậu tồn cầu bão, mưa, úng ngập, hạn hán Tốc độ phát triển nông nghiệp chưa tương xứng với tiềm năng, lợi đất đai, lao động tài nguyên biển Dự án Cải tạo, nâng cấp cơng trình thủy lợi phục vụ nuôi trồng thủy sản tỉnh Nam Định thực nhằm khai thác, sử dụng hiệu nguồn lực, đưa nuôi trồng thủy sản tỉnh Nam Định bước phát triển bền vững, hội nhập với xu hướng phát triển chung vùng đồng sông Hồng nước 1 Ban quản lý dự án Sở Nông nghiệp Phát triển nông thôn tỉnh Nam Định thành lập theo Quyết định số 519B/QĐ-SNN ngày 16/10/2014 Sở Nông nghiệp PTNT việc thành lập Ban quản lý dự án đầu tư Giảm sóng ổn định bãi trồng rừng ngập 2 Quy chuẩn – Tiêu chuẩn xây dựng QLCL Khảo sát QLCL Thiết kế - QLCL nhà thầu - QLCL Ban QL - Kiểm tra, thẩm định QLCL Thi cơng GS tác giả QLCL Bảo hành QLCL Bảo trì - QLCL nhà thầu - QLCL Ban QL - Tư vấn giám sát - Phòng QLCT Hình 3.5 Sơ đồ quản lý chất lượng cơng trình Mối quan hệ thành phần việc quản lý chất lượng cơng trình hình 3.6 Sở NN&PTNT Phòng QLCT Ban QLDA Giám sát CL Của Ban QL Nhà thầu tư vấn GS Nhà thầu thi công Giám sát tác giả Chỉ huy trưởng công trường Giám sát chất lượng nhà thầu thi công Đội Thi công Đội Thi công Đội Thi cơng Đội Thi cơng Hình 3.6 Mối quan hệ thành phần việc quản lý chất lượng cơng trình f Quản lý an tồn lao động mơi trường xây dựng • Quản lý an tồn lao động công trường xây dưng Yêu cầu nhà thầu thi công xây dựng thực nội dung sau: - Nhà thầu thi công xây dựng phải lập biện pháp an toàn cho người, phương tiên máy móc cơng trình cơng trường xây dựng Trường hợp biện pháp an toàn liên quan đến nhiều bên phải bên thỏa thuận - Các biện pháp an toàn, nội quy an toàn phải thể công khai công trường xây dựng để người biết chấp hành; vị trí nguy hiểm cơng trường phải bố trí người hướng dẫn, cảnh báo đề phòng tai nạn - Nhà thầu thi cơng xây dựng bên có liên quan phải thường xun kiểm tra, giám sát cơng tác an tồn lao động cơng trường Khi phát có vi phạm an tồn lao động cơng trường phải đình thi cơng xây dựng Người để xảy vi phạm an toàn lao động thuộc phạm vi quản lý phải chịu trách nhiệm trước pháp luật - Nhà thầu xây dựng có trách nhiệm đào tạo, hướng dẫn , phổ biến quy định an tồn lao động Đối với số cơng việc yêu cầu nghiêm ngặt an toàn lao động người lao động phải có giấy chứng nhận đào tạo an toàn lao động Nghiêm cấm sử dụng người lao động chưa đào tạo chưa hướng dẫn an toàn lao động - Nhà thầu thi cơng xây dựng có trách nhiệm cung cấp đầy đủ trang bị bảo hộ lao động, an toàn lao động cho người lao động theo quy định sử dụng lao động cơng trường - Khi có cố an tồn lao động, nhà thầu thi cơng bên liên quan có trách nhiệm tổ chức xử lý báo cáo quan quản lý nhà nước an toàn lao động theo quy định pháp luật đồng thời chịu trách nhiệm khắc phục bồi thường thiệt hại nhà thầu không bảo đảm an tồn lao động gây • Quản lý môi trường xây dựng Yêu cầu nhà thầu thi công xây dựng thực nội dung sau: - Nhà thầu thi công xây dựng phải thực biện pháp đảm bảo môi trường cho người lao động công trường bảo vệ môi trường xung quanh, bao gồm biện pháp chống bụi, chống ồn, xử lý phế thải thu dọn trường - Trong trình vận chuyển vật liệu xây dựng, phế thải phải có biện pháp che chắn đảm bảo an tồn, vệ sinh mơi trường - Nhà thầu thi cơng xây dựng bên liên quan phải có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc thực bảo vệ môi trường xây dựng đồng thời chịu kiểm tra giám sát quan quản lý nhà nước môi trường Trong trường hợp nhà thầu thi công xây dựng không tuân thủ quy định bảo vệ mơi trường đình thi cơng xây dựng, u cầu nhà thầu thực biện pháp bảo vệ môi trường - Người để xảy hành vi làm tổn hại đến mơi trường q trình thi cơng xây dựng cơng trình phải chịu trách nhiệm trước pháp luật bồi thường thiệt hại lỗi gây g Hồn thiện cơng tác quản lý, kiểm sốt phòng ngừa rủi ro - Phát huy tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm tư vấn khảo sát – thiết kế, nâng cao lực trình độ quy định rõ ràng tiêu chuẩn, chứng hành nghề tư vấn - Đưa cơng tác giải phóng mặt vào giai đoạn chuẩn bị đầu tư: thực cơng tác giải phóng mặt theo quy hoạch cách thành lập quỹ đầu tư xây dựng, phục vụ công tác GPMB, xây dựng kết cấu hạ tầng - Tranh thủ nguồn vốn hợp pháp để thực dự án - Thực tốt công tác lựa chọn nhà thầu, xử lý nghiêm tượng thông thầu, phát huy hình thức đấu thầu xây dựng, mua sắm thiết bị, tư vấn thiết kế tư vấn giám sát - Hoàn thiện hệ thống quản lý chất lượng định mức kinh tế kỹ thuật áp dụng cho dự án - Hồn thiện chế hình thành quản lý giá xây dựng phù hợp với giai đoạn dự án - Thực thể chế hợp đồng phù hợp với đặc thù dự án theo quy định hành - Mua bảo hiểm rủi ro cho cơng trình xây dựng Hòa 3.3.2.3 Giải pháp cơng tác Tài Chính – Kế toán a Quản lý vốn - Kế hoạch vốn năm: Kiến nghị với Bộ Nông nghiệp PTNT, Ủy ban nhân dân tỉnh rút ngắn quy trình, thủ tục để sớm xây dựng, phê duyệt kế hoạch vốn năm - Kế hoạch tổng thể dự án: Do dự án gồm nhiều cơng trình, hạng mục cơng trình lại phân bố trải rộng địa bàn huyện, cơng trình nằm cách xa nhau, cơng tác giải phóng mặt giao cho địa phương nên trách việc thay đổi phát sinh hoạt động cần đặt mốc thời gian hợp lý để thuận tiện cho việc thay đổi, điều chỉnh kế hoạch Trong trình thực dự án, Ban QLDA cần xây dựng hệ thống bảng biểu để tiện theo dõi theo hàng tháng hàng quý Nên áp dụng phần mềm hỗ trợ để xây dựng kế hoạch, quản lý vốn cập nhật - Trong công tác quản lý vốn: Cần đẩy nhanh công tác giải ngân vốn vào năm tránh để tập trung nhiều năm cuối đặc biệt năm cuối Dự án - Quản lý vốn theo thành phần chi phí tổng mức đầu tư dự án hình 3.4 Chi phí xây dựng Chi phí mua thiết bị Tổng mức đầu tư dự án Chi phí GPMB, TĐC Chi phí QLDA Chi phí tư vấn ĐTXD Chi phí dự phòng CP dự phòng cho yếu tố KL CP dự phòng cho yếu tố trượt giá Chi phí khác CP liên quan đến nghĩa vụ tài với NN8 CP liên quan Chi phí liên quan đến đất Chi phí liên quan đến vấn đề mơi trường Hình 3.4 Mơ hình quản lý vốn theo thành phần chi phí b Tài - kế tốn - Thực nghiêm chỉnh Luật Ngân sách, Luật Kế toán, quy định khác pháp luật có liên quan - Thống quản lý toàn hoạt động tài Ban; hướng dẫn, giám sát cơng tác kế toán dự án theo quy định hành Nhà nước; - Quản lý thực việc toán hợp đồng ký kết theo quy định pháp luật hành Chịu trách nhiệm việc thu hồi công nợ, tạm ứng tham gia lý hợp đồng hết hạn; - Lập kế hoạch tiền lương, dự tốn chi phí hoạt động Ban, đảm bảo hoạt động chi tiêu Ban nằm kế hoạch giao; - Giao dịch với Kho bạc, Ngân hàng Nhà nước đảm bảo hoạt động tài có liên quan; - Phối hợp với Ban trực thuộc tổng hợp tài hàng năm; - Chủ trì, phối hợp với phận tốn vốn cơng trình, dự án hồn thành - Quản lý việc thực hợp đồng, hỗ trợ thực hợp đồng, giám sát, đánh giá thực hợp đồng; phát giải xung đột, tranh chấp trao đổi thong tin hợp đồng 90 90 - Việc toán hợp đồng xây dựng phải thực theo loại hợp đồng hình thức giá hợp đồng; theo thỏa thuận hai bên điều kiện toán (số lần toán, thời điểm, giai đoạn toán điểm dừng kỹ thuật hay hạng mục hoàn thành, theo tháng, theo quý,…) hồ sơ toán - Bổ sung nguồn nhân lực có chất lượng cho phận tài kế toán 91 91 Kết luận Chương Từ thành lập đến Ban quản lý dự án: Cải tạo, nâng cấp cơng trình thủy lợi phục vụ ni trồng thủy sản tỉnh Nam Định bước kiện toàn máy có nhiều nỗ lực mặt nhằm nâng cao lực quản lý dự án thực tốt yêu cầu nhiệm vụ Tuy tồn tại, hạn chế số khâu công tác quản lý dự án dẫn đến số hạng mục cơng trình khiếm khuyết chất lượng, mỹ thuật, chậm tiến độ Để kịp thời khắc phục tồn tại, hạn chế Trên sở pháp lý, lý luận khoa học thực tiễn, với việc phân tích, đánh giá thực trạng quản lý dự án BQL dự án, tác giả đề xuất giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác quản lý giai đoạn thực dự án thời gian Tất giải pháp tác giả nghiên cứu, đề xuất có tính khả thi cao, dễ áp dụng 92 92 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Những điểm đạt luận văn Đã đưa nguyên tắc quản lý dự án đầu tư xây dựng cơng trình; Xác định phân tích đối tượng, yếu tố dự án xây dựng; Đề xuất giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác quản lý giai đoạn thực dự án thời gian tiếp theo: Một số tồn luận văn Do thời gian kiến thức thân hạn chế, nên học viên đánh giá trạng công tác quản lý dự án Ban quản lý mang tính khái quát, chưa cụ thể chi tiết Một số kiến nghị luận văn Kiến nghị với Bộ Nông nghiệp PTNT, Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định rút ngắn quy trình, thủ tục để sớm xây dựng, phê duyệt kế hoạch vốn năm ưu tiên năm đầu thực dự án Kiến nghị với Ban quản lý dự án: Cải tạo, nâng cấp cơng trình thủy lợi phục vụ ni trồng thủy sản tỉnh Nam Định, cần đẩy nhanh công tác giải ngân vốn vào năm tránh để tập trung nhiều năm cuối đặc biệt năm cuối Dự án 93 93 TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Quốc hội, Luật Xây dựng số 50/QH13/2014 ngày 18/6/2014 (hiệu lực 1/1/2015) [2] Chính phủ, Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/06/2015 Chính phủ quản lý dự án đầu tư xây dựng [3] Quốc hôi, Luật Đất đai số13/2003/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2013 có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng năm 2014 [4] Quốc hôi, Luật Đầu tư số: 67/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng năm 2015 [5] Quốc hội, Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 [6] Quốc hội, Luật Đầu tư công số 49/2013/QH13 ngày 18/06/2014 (hiệu lực 1/1/2015) [7] Chính phủ, Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 Chính phủ quy định chi tiết số nội dung Quy hoạch xây dựng [8] Chính phủ, Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 Chính phủ quản lý chi phí đầu tư xây dựng [9] Bộ Xây Dựng, Thơng tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 Bộ xây dựng việc Hướng dẫn xác định quản lý chi phí đầu tư xây dựng [10] Bộ Xây Dựng, Thông tư số 05/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định đơn giá nhân công quản lý chi phí đầu tư xây dựng [11] Bộ Tài chính, Thơng tư số 08/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 Bộ Tài Quy định quản lý, toán vốn đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước [12] Chính phủ, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014 quy định chi tiết thi hành số điều Luật đấu thầu 94 94 [13] Bộ Kế hoạch đầu tư, Thông tư số 01/2015/TT-BKHĐT ngày 14/02/2015 Bộ Kế hoạch đầu tư quy định chi tiết lập Hồ sơ mời quan tâm, Hồ sơ mời thầu, Hồ sơ yêu cầu dịch vụ tư vấn 95 95 [13] Bộ Kế hoạch đầu tư, Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT ngày 06/05/2015 Bộ Kế hoạch đầu tư quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu xây lắp [15] Bộ Kế hoạch đầu tư, Thông tư số 05/2015/TT-BKHĐT ngày 16/06/2015 Bộ Kế hoạch đầu tư quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa [16] Chính phủ, Nghị định số 30/2015/NĐ-CP ngày 17/03/2015 Chính phủ quy định chi tiết thi hành số điều Luật Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư [17] Chính phủ, Nghị định số 37/2015/NĐ-CP Chính phủ quy định chi tiết hợp đồng xây dựng [18] Bộ Xây Dựng, Thông tư số 07/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 Bộ xây dựng việc Hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng [19] Bộ Xây Dựng, Thông tư số 08/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 Bộ xây dựng việc Hướng dẫn số nội dung hợp đồng tư vấn xây dựng [20] Bộ Xây Dựng, Thông tư số 09/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 Bộ xây dựng việc Hướng dẫn hợp đồng thi công xây dựng cơng trình [21] Chính phủ, Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 Chính phủ quản lý chất lượng bảo trì cơng trình xây dựng [22] Bộ Xây Dựng, Thông tư số 18/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 Bộ Xây dựng quy định chi tiết hướng dẫn số nội dung thẩm định, phê duyệt dự án thiết kế, dự tốn xây dựng cơng trình [23] Bộ Xây Dựng, Thông tư số 26/2016/TT-BXD ngày 26/10/2016 Bộ Xây dựng quy định chi tiết số nội dung quản lý chất lượng bảo trì cơng trình xây dựng [24] Bộ Tài chính, Thơng tư số 08/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 Bộ Tài Quy định quản lý, toán vốn đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước 96 96 [25] Bộ Tài chính, Thơng tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 Bộ Tài Quy định tốn dự án hồn thành thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước 97 97 [26] Hồ sơ dự án Cải tạo, nâng cấp cơng trình thủy lợi phục vụ nuôi trồng thủy sản tỉnh Nam Định [27] Bài giảng Quản lý dự án PGS TS Nguyễn Bá Uân (2012) Trường Đại học Thủy lợi – Bộ môn Quản lý xây dựng [28] Các tài liệu sưu tầm khác 98 98 ... quản lý dự án Cải tạo, nâng cấp cơng trình thủy lợi phục vụ ni trồng thủy sản tỉnh Nam Định 3.1.1 [26] 58 Giới thiệu chung dự án Cải tạo, nâng cấp cơng trình thủy lợi phục vụ nuôi trồng. .. Cải tạo, nâng cấp cơng trình thủy lợi phục vụ nuôi trồng thủy sản tỉnh Nam Định II Mục đích đề tài Nghiên cứu thực trạng công tác quản lý dự án Cải tạo, nâng cấp cơng trình thủy lợi phục vụ ni trồng. .. thực dự án Ban quản lý dự án Cải tạo, nâng cấp cơng trình thủy lợi phục vụ nuôi trồng thủy sản tỉnh Nam Định 63 3.2.1 Về tổ chức máy ban quản lý dự án 64 3.2.2 Về nhân quản lý dự án
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác quản lý tại dự án cải tạo, nâng cấp công trình thủy lợi phục vụ nuôi trồng thủy sản tỉnh nam định , Hoàn thiện công tác quản lý tại dự án cải tạo, nâng cấp công trình thủy lợi phục vụ nuôi trồng thủy sản tỉnh nam định