Tiêu luận triết học Vận dụng phép biệnchứng duy vật vào trong quản trị nhân sự tại Chi nhánh Văn phòng Đăng kýđất đai thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương

30 64 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/09/2019, 22:19

MỞ ĐẦU Đặt vấn đề Phép biện chứng vật nói riêng, triết học mác xít nói chung có vị trí quan trọng sống hàng ngày Những tri thức khoa học triết học đem lại, công cụ tư sắc bén để người nhận thức cải tạo giới thực nhu cầu người; lĩnh vực hoạt động người vận dụng, ứng dụng có hiệu Quản trị nhân trình kết hợp chủ quan khách quan nên khơng thể khơng có phương pháp tư đắn mà dẫn đến thành công được; vậy, sai lầm sử dụng phương pháp tư siêu hình quản lý nói chung, quản trị nhân nói riêng Ph.Ăngghen nhận định: "Phương pháp tư (siêu hình – B.T) xem hồn tồn chấp nhận được, phương pháp mà người ta gọi lý trí lành mạnh người , người bạn đường đáng kính , chóng hay chầy gặp phải ranh giới mà vượt trở thành phiến điện, hạn chế, trừu tượng sa vào mâu thuẫn giải được" Chính lẽ đó, vận dụng nội dung phép biện chứng vật vào thực tế quản trị nhân mang ý nghĩa lý luận thực tiễn to lớn Tính cấp thiết Trong hoạt động thực tiễn, công xây dựng chủ nghĩa xã hội nước ta nay, người cần thiết phải trang bị cho tri thức giới quan phương pháp luận khoa học triết học Mác-Lênin Chỉ có nắm vững vũ khí tư tưởng ấy, tránh sai lầm đáng tiếc giành thắng lợi hoạt động thực tiễn nói chung, quản lý doanh nghiệp nói riêng Vận dụng phép biện chứng vật vào thực tiễn để đạo sản xuất, điều hành doanh nghiệp thể nhiều khía cạnh cụ thể khác khoa học triết học, khoa học quản lý kinh tế, quản lý người, văn hoá, đạo đức,… tạo sức mạnh tổng hợp,trong khoa học chuyên đề lý thú Trong phạm vi đề tài, nhóm thực tiểu luận “Vận dụng phép biện chứng vật vào quản trị nhân Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương" Được tiến hành thời gian từ tháng 10/2018 đến tháng 12/2018 với mục tiêu nắm vững sở lý luận, nội dung, chất nguyên tắc luận chủ nghĩa vật biện chứng nêu số ý kiến việc vận dụng phép biện chứng vật vào quản lý nhân doanh nghiệp hiệu Phạm vi nghiên cứu Phạm vi thời gian: Thời gian thực đề tài: từ 20/10/2018 đến 12/12/2018 Phạm vi không gian: Đề tài thực “Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương” Địa trụ sở chính: Khu phố 5, Thị xã Tân Un, tỉnh Bình Dương Tel: 0274 3656 469 Phương pháp nghiên cứu Trong q trình nghiên cứu có sử dụng phương pháp: Thu thập thông tin số liệu; Thống kê; Tổng hợp; Phân tích; So sánh Phương pháp chuyên gia Bố cục đề tài: Ngoài Lời mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo Nội dung tiểu luận gồm chương: Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN PHÉP BIỆN CHỨNG DUY VẬT VỚI QUẢN TRỊ NHÂN SỰ TRONG CƠ QUAN Chương 2: VẬN DỤNG PHÉP BIỆN CHỨNG DUY VẬT VÀO NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CHI NHÁNH VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI THỊ Xà TÂN UYÊN - TỈNH BÌNH DƯƠNG Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN PHÉP BIỆN CHỨNG DUY VẬT VỚI QUẢN TRỊ NHÂN SỰ TRONG CƠ QUAN Phép biện chứng vật – Phương pháp luận nhận thức khoa học thực tiễn: 1.1 Khái niệm: Thuật ngữ “biện chứng” có gốc từ tiếng Hy Lạp dialektica (với nghĩa nghệ thuật đàm thoại, tranh luận) Theo nghĩa này, biện chứng nghệ thuật tranh luận nhằm tìm chân lý cách phát mâu thuẫn lập luận đối phương nghệ thuật bảo vệ lập luận Người Hy Lạp cổ đại cho rằng, tri thức khơng thể có mâu thuẫn tri thức trình tới chân lý trình giải mâu thuẫn lập luận Trong triết học Mác,thuật ngữ “biện chứng”được dùng đối lập với “siêu hình” Đó lý luận đồng thời phương pháp xem xét vật trạng thái liên hệ, tác động qua lại lẫn nhau, ràng buộc lẫn trình vận động, phát tirển khơng ngừng Phương pháp khơng thấy vật cá biệt mà thấy mối quan hệ lẫn chúng; không thấy tồn vật mà thấy sinh thành tiêu vong vật; khơng thấy trạng thái tĩnh mà thấy trạng thái động vật; không thấy “cây” mà thấy “rừng” Phương pháp vừa mềm dẻo, vừa linh hoạt, thừa nhận trường hợp định, bên cạnh “ là… là”, có “cả lẫn kia” Phép biện chứng vật có khả đem lại cho người tính tự giác cao hoạt động Mỗi luận điểm phép biện chứng vật kết nghiên cứu rút từ giới tự nhiên, lịch sử xã hội loài người Mỗi nguyên lý, quy luật, phạm trù phép biện chứng khái quát luận giải sở khoa học Chính vậy, phép biện chứng vật đưa phép biện chứng từ tự phát đến tự giác 1.2 Nội dung phép biện chứng vật: Nội dung phép biện chứng vật bao gồm nguyên lý mối liên hệ phổ biến nguyên lý phát triển Các phạm trù, quy luật phép biện chứng vật cụ thể hoá nguyên lý 1.2.1 Hai nguyên lý phép biện chứng vật: 1.2.1.1 Nguyên lý mối liên hệ phổ biến: Nguyên lý mối liên hệ phổ biến khái quát tranh toàn cảnh giới mối liên hệ chằng chịt vật, tuợng Tính vơ hạn giới khách quan, tính có hạn vật tượng giới giải thích mối liện hệ phổ biến quy định nhiều mối liên hệ có hình thức vai trò khác a Các tính chất mối liên hệ: Tính khách quan: mối liên hệ vốn có vật, tượng; khơng phụ thuộc vào ý thức người Tính phổ biến: vật, tượng nào; không gian thời gian có mối liên hệ với vật tượng khác Ngay vật, tượng thành phần nào, yếu tố có mối liên hệ với thành phần, yếu tố khác Tính đa dạng, phong phú: vật khác nhau, tượng khác nhau, không gian khác nhau, thời gian khác mối liên hệ biểu khác Sự phân chia cặp mối liên hệ mang tính tương đối Mỗi loại mối liên hệ cặp chuyển hố lẫn tuỳ theo phạm vi bao quát mối liên hệ kết vận động phát triển vật b Ý nghĩa phương pháp luận: Vì mối liên hệ tác động qua lại, chuyển hoá, qui định lẫn vật tượng mối liên hệ mang tính khách quan, mang tính phổ biến nên hoạt động nhận thức hoạt động thực tiễn người phải tơn trọng quan điểm tồn diện, phải tránh cách xem xét phiến diện Quan điểm tồn diện đòi hỏi nhận thức vật mối liên hệ qua lại phận, yếu tố, mặt vật tác động qua lại vật với vật khác, kể mối liên hệ trực tiếp mối liên hệ gián tiếp Chỉ sở nhận thức vật 1.2.1.2 Nguyên lý phát triển: Trong phép biện chứng vật, phát triển dùng để khái quát trình vận động lên từ thấp đến cao,từ đơn giản đến phức tạp, từ hoàn thiện đến hồn thiện Q trình vừa diễn dần dần, vừa nhảy vọt làm cho vật, tượng cũ đi, vật, tượng chất đời Phát triển tự thân Động lực phát triển mâu thuẫn mặt đối lập bên vật, tượng Phát triển theo đường “xoáy ốc”, dường lặp lại số đặc trưng, đặc tính cũ sở cao hơn; thể tính quanh co, phức tạp, có bước thụt lùi tương đối phát triển a Tính chất phát triển: Tính khách quan: nguồn gốc phát triển nằm than vật, phát triển tiến trình khách quan, khơng phụ thuộc vào ý thức người Tính phổ biến: tính phổ biến hiểu diễn lĩnh vực: tự nhiên, xã hội tư duy; vật tượng giới khách quan Tính đa dạng, phong phú: tồn không gian khác nhau, thời gian khác nhau, vật phát trểin khác b Ý nghĩa phương pháp luận: Quan điểm phát triển đòi hỏi nhận thức, giải vấn đề người phải đặt chúng trạng thái động, nằm khuynh hướng chung phát triển Xem xét vật theo quan điểm phát triển phải biết phân chia trình phát triển vật thành giai đoạn Trên sở để tìm phương pháp nhận thức cách tác động phù hợp nhằm thúc đẩy tiến triển nhanh kìm hãm phát triển nó, tuỳ theo phát triển có lợi hay có hại đời sống người Quan điểm phát triển góp phần khắc phục tư tưởng bảo thủ, trì trệ, định kiến hoạt động nhận thức hoạt động thực tiễn 1.2.2 Những cặp phạm trù phép biện chứng vật: 1.2.2.1 Cái riêng, chung đơn nhất: Cái riêng phạm trù dùng để vật, tượng định Cái chung phạm trù dùng để mặt, thuộc tính lập lại nhiều vật, nhiều tượng Cái đơn phạm trù dùng để mặt, đặc điểm có vật, tượng mà khơng lặp lại vật, tượng khác Giữa riêng, chung đơn có mối liên hệ biện chứng Cái chung tồn riêng, biểu thông qua riêng, ngược lại, riêng tồn mối liên hệ với chung, bao hàm chung riêng toàn bộ, phong phú chung, chung phận sâu sắc riêng, đơn chung chuyển hóa lẫn trình vận động phát triển vật 1.2.2.2 Nguyên nhân kết quả: Nguyên nhân tương tác qua lại mặt vật, tượng vật, tượng với gây nên biến đổi định Kết biến đổi xuất tương tác qua lại mặt vật, tượng vật, tượng với Giữa nguyên nhân kết có mối liên hệ qua lại, quy định Nguyên nhân sinh kết nên ln có trước kết quả, sau xuất hiện, kết có ảnh hưởng tích cực trở lại nguyên nhân Sự phân biệt nguyên nhân, kết có tính tương đối Một vật, tượng mối quan hệ nguyên nhân lại kết mối quan hệ khác ngược lại tạo nên chuổi nhân-quả vô tận Do vậy, nguyên nhân, kết mối quan hệ cụ thể 1.2.2.3 Tất nhiên ngẫu nhiên: Trong phản ánh thực khách quan, người nhận thức tính khơng ý nghĩa, không giá trị mối liên hệ khác vật, tượng nên phân chia chúng thành nhóm mối liên hệ định phải xảy nhóm mối liên hệ xảy ra, khơng xảy ra, xảy hay khác Tất nhiên mối liên hệ chất, nguyên nhân bên vật, tượng quy định điều kiện định phải xảy khác Ngẫu nhiên mối liên hệ không chất, nguyên nhân, hoàn cảnh bên quy định, xuất hiện, khơng xuất hiện, xuất xuất khác Giữa tất nhiên ngẫu nhiên có mối liên hệ biện chứng với 1.2.2.4 Nội dung hình thức: Nội dung tổng hợp tất mặt, yếu tố tạo nên vật, tượng Hình thức phương thức tồn phát triển vật, tượng; hệ thống mối liên hệ tương đối bền vững yếu tố, vật tương Giữa nội dung hình thức có mối liên hệ qua lại, quy định lẫn nhau, nội dung giữ vai trò định Nội dung đòi hỏi phải có hình thức phù hợp với Khi nội dung thay đổi hình thức phải thay đổi theo Tuy nhiên, hình thức có tính độc lập tương đối tác động tích cực trở lại nội dung Khi hình thức phù hợp với nội dung, động lực thúc đẩy nội dung phát triển, khơng phù hợp, hình thức cản trở phát triển nội dung Cùng nội dung, q trình phát triển, thể nhiều hình thức ngược lại, hình thức phù hợp nội dung khác 1.2.2.5 Bản chất tượng: Để nhận thức vật từ tượng phong phú nhiều vẻ, người sâu nghiên cứu chất vật Bản chất tổng hợp tất mặt, mối liên hệ tất nhiên tương đối ổn định bên trong, quy định tồn tại, vận động phát triển vật Hiện tượng biểu bên ngoài, bề vật Giữa chất tượng có mối liên hệ biện chứng Bản chất tượng thống nhau: chất thể thơng qua tượng, tượng thể chất Bản chất tương đối ổn định, biến đổi hơn, tượng “động” hơn, thường xuyên biến đổi 1.2.2.6 Khả thực: Khi nhận thức chất mâu thuẫn vốn có vật, tượng, phán đốn vật, tượng biến đổi theo hướng nào, nghĩa nhận thức đồng thời thực khả biến đổi vật, tượng Khả chưa xảy ra, xảy có điều kiện thích hợp Hiện thực có, tồn thực Khả thực tồn mối quan hệ chặt chẽ với trình vận động, phát triển vật Trong thực chứa khả định; ngược lại, khả lại nằm thực đủ điều kiện biến thành thực 1.2.3 Một số quy luật phép biện chứng vật: Bên cạnh cặp phạm trù, phép biện chứng vật bao hàm ba quy luật phổ biến vận động, phát triển tự nhiên, xã hội tư 1.2.3.1 Quy luật chuyển hoá từ thay đổi lượng dẫn đến thay đổi chất ngược lại: Chất tính quy định khách quan, vốn có vật, thống hữu thuộc tính làm cho nó mà khơng phải khác Lượng tính quy định vốn có vật mặt số lượng, quy mơ, trình độ, nhịp điệu vận động, phát triển vật Mỗi vật thống chất lượng Những thay đổi lượng vật chưa gây thay đổi chất gọi độ Những thay đổi lượng giới hạn độ làm cho chất vật biến Điểm mà thay đổi chất thực gọi điểm nút Bước nhảy bước thay đổi chất vật thay đổi lượng trước gây Mối quan hệ thay đổi lượng thay đổi chất có chiều ngược lại Nắm nội dung quy luật tránh nơn nóng, đốt cháy giai đoạn, đồng thời tránh tư tưởng tuyệt đối hoá thay đổi lượng, không kịp thời chuyển thay đổi lượng sang thay đổi chất, từ thay đổi mang tính tiến hố sang thay đổi mang tính cách mạng ngược lại khơng biết sử dụng chất để thúc đẩy lượng tiếp tục phát triển 1.2.3.2 Quy luật thống đấu tranh mặt đối lập: Đây “hạt nhân” phép biện chứng vật, nguồn gốc, động lực phát triển Theo phép biện chứng, mặt đối lập mặt có khuynh hướng biến đổi trái ngược Sự tác động chúng tạo thành mâu thuẫn bên vật Các mặt đối lập vừa thống nhất, vừa đấu tranh với Trong đó, thống tương đối, tạm thời; đấu tranh tuyệt đối, vĩnh viễn Sự thống đấu tranh mặt đối lập nguồn gốc, động lực vận động, phát triển Quy luật có ý nghĩa phương pháp luận to lớn việc phát phân tích mâu thuẫn vật tìm đường đắn để giải mâu thuẫn nhằm thúc đẩy vật phát triển 1.2.3.3 Quy luật phủ định phủ định: Phủ định biện chứng trình khách quan,tự thân, q trình kế thừa tích cực đạt từ cũ, mắt khâu trình dẫn tới đời vật, tượng cao hơn, tiến Quá trình phủ định phủ định tạo thành vận động, phát triển khơng ngừng mang tính chu kỳ giới khách quan Trải qua số lần phủ định, vật, tượng dường lặp lại giai đoạn qua sở mới, cao vậy, phát triển không theo đường thẳng mà theo đường “xốy ốc” Quy luật có ý nghĩa phương pháp luận to lớn trình thay củ Nó đòi hỏi phải xuất phát từ điều kiện khách quan cho phép, phải tạo điều kiện, tiền đề cho chiến thắng cũ, phải biết kế thừa phát triển sang tạo tích cực đạt từ cũ, đồng thời phải thấy tính chất quanh co, phức tạp trình đời 1.3 Phép biện chứng vật với quản trị nhân Một số nội dung phép biện chứng vật vận dụng quản trị nhân doanh nghiệp: 1.3.1 Người quản lý phải xuất phát từ người cụ thể để tìm phương pháp quản lý, phương pháp giao tiếp thích hợp: Trong doanh nghiệp, giao việc phải tuỳ theo khả năng,trình độ người cụ thể mà giao việc Mặt khác phải xem xét đến nhu cầu tâm-sinh lý nhân viên để giao nhiệm vụ Vấn đề quản lý người cụ thể phải ý đến cá tính họ Trong thực tiễn quản lý doanh nghiệp, có số cá tính thường gặp biểu thơng qua hành vi người lao động là: Tính bướng bỉnh hay có thái độ chống đối: Những người thường khơng thích quyền lực, hay ngang tàng, gây gổ Do vậy, người quản lý phải có phương pháp quản lý thích hợp (thậm chí đơi lúc phải độc tài) để thu phục chế ngự tính khí ngang bướng đó, hướng lực họ vào mục tiêu mong muốn Làm việc không tự chủ được: Đây người ln thiếu ý chí nghị lực Người quản lý phải có thái độ biện pháp cứng rắn nhằm giúp cho họ có niềm tin Có tinh thần tập thể, chung: Những người phát huy lực cao người quản lý biết áp dụng phương pháp dân chủ Họ muốn hợp tác với nhiều người sẵn sàng giúp đỡ người khác chung, họ ln tự giác,tự chủ cơng việc, vừa có tinh thần hợp tác, ln ln hướng cần quản lý Có tính tự giác cao cơng việc: Họ người khơng thích nói nhiều, khong thích nhắc nhở Người quản lý nhắc nhở họ thật cần thiết Họ phát huy lực cao quản lý phương pháp khoa học để họ tự hoạt động Điềm tĩnh, khơng thích giao tiếp: Đây cá tính người khơng thích quan hệ tình cảm với người khác doanh nghiệp Điều có nhiều nguyên nhân: tâm trạng thù ghét ngấm ngầm; bệnh tâm lý, họ khơng có khả giao tiếp Dù ngun nhân nữa, họ người muốn làm việc Cho nên phương pháp tự hoạt động quản lý phù hợp, tạo điều kiện tốt cho họ làm việc phát huy tối đa khả Như vậy, xuất phát từ người cụ thể để giao việc suất lên cao, đồng thời có lợi cơng việc hợp với thể chất tài người họ hăng hái, phấn khởi làm việc tiến 1.3.2 Quản lý người phải biện pháp cụ thể, trạng thái động tĩnh: Chỉ có thơng qua hoạt động người, người quản lý có sở khách quan để đánh giá lực người lao động Trong quản lý doanh nghiệp có giao việc cụ thể, nghĩa người lao động tự giải mâu thuẫn họ việc làm có sở đánh giá xác trình độ, phát khả phát triển người lao động từ giúp cho người quản lý có kinh nghiệm nhiều công tác quản trị nhân Bản thân vận động chứa đựng tính mâu thuẫn biện chứng, Ăngghen viết: “Ngay di động cách máy móc đơn giản thực được, vật lúc vừa nơi này, lại vừa nơi khác, vừa chỗ lại vừa khơng chỗ Và nảy sinh thường xun việc giải đồng thời mâu thuẫn – vận động” 1.3.3 Quản lý, đánh giá nhân viên phải gắn họ với điều kiện, hồn cảnh, khơng gian thời gian cụ thể: Người quản lý muuốn đánh giá lực làm việc nhân viên phải gắn việc làm họ vào điều kiện, hồn cảnh, khơng gian thời gian cụ thể Mọi tách rời rơi vào quan điểm tâm quản lý Người lao động tiến hành công việc tách rời với cơng việc trước đó, việc làm tới công việc người bên cạnh Nghĩa khơng gian hình thức tồn cơng việc mà người lao động làm, điều kiện làm cho công việc doanh nghiệp tồn Còn thời gian điều kiện 10 - Cung cấp hồ sơ, đồ, thông tin , số liệu đất đai Nhà tài sản khác gắn liền với đất cho cá nhân - Tổ chức, thực hoạt động dịch vụ đo đạc đồ - Cung cấp thông tin đất đai từ hồ sơ địa - Thực cơng tác tuyển dụng, quản lý, đào tạo bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật, chế độ sách cơng tác khác có liên quan đoối ới viên chức người lao động - Thực thu phí, lệ phí cấp Giấy chứng nhận, đăng ký biến động đất đai, đăng ký giao dịch bảo đảm, cung cấp thơng tin đất đai, trích đo địa đất, trích lục đồ đại - Quản lý chịu trách nhiệm tài chính, tài sản thuộc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thị xã Tân Uyên - Thực chế độ báo cáo theo quy định hành thực nhiệm vụ lĩnh vực công tác giao 2.4 Thực trạng quản lý nhân Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thị xã Tân Uyên Ban Lãnh đạo Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thị xã Tân Uyên xem xét khả năng, trình độ, điều kiện, nhu cầu tâm sinh lý người để giao nhiệm vụ cho phù hợp cụ thể sau: Hiện tại, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thị xã Tân Uyên tất 78 người đó: - Ban Giám đốc gồm có người: 01 Giám đốc 02 Phó Giám đốc - Tổ Tổng hợp - Hành gồm có 22 người thực nhiệm vụ: Tiếp nhận hồ sơ trả kết tổ chức công dân đến liên hệ công tác; hồ sơ thực theo quy trình ISO 9001:2008, thực nghiệp vụ sử dụng quản lý đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức người lao động, tổng hợp báo cáo hàng tuần, tháng, quý, năm cho quan, công tác văn thư, lưu trữ, quản lý sử dụng dấu, cơng tác tài chính, kế tốn - Tổ Đăng ký cấp Giấy chứng nhận gồm có 11 người thực nhiệm vụ: Thực việc cấp lần đầu, cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất, đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất, đăng ký 16 giao dịch bảo đảm quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất theo quy định pháp luật cho đối tượng hộ, gia đình cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư nước sở hữu nhà gắn liền với quyền sử dụng đất Việt Nam - Tổ Kỹ thuật đo đạc đồ gồm có 31 người thực nhiệm vụ: Thực hoạt động dịch vụ đo đạc đồ theo Giấy phép hoạt động đo đạc đồ số 1066 Cục đo đạc Bản đồ Việt Nam cấp cho Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Bình Dương ngày 05/8/2015 phù hợp với lực theo quy định phạm vi địa bàn giao quản lý - Tổ Lưu Trữ gồm có 11 người thực nhiệm vụ: Lập, chỉnh lý, cập nhật, lưu trữ quản lý hồ sơ địa chính; đồng hóa, khai thác liệu đất đai, xây dựng, quản lý hệ thống thông tin đất đai; cung cấp thông tin đất đai từ hồ sơ địa 2.5 Kết đạt được: - Cơ cấu tổ chức, máy thường xuyên rà sốt, kiện tồn cho phù hợp đáp ứng u cầu nhiệm vụ giao hàng năm - Công tác xếp, bố trí đào tạo nhân quan tâm thường xun, trình độ cán bộ, cơng chức, viên chức nâng cao qua năm - Doanh thu hoạt động năm sau cao năm trước, đời sống cán bộ, công chức, viên chức cải thiện rỏ rệt - Các trang thiết bị văn phòng, máy móc kỹ thuật chuyên dụng đầu tư trang bị kịp thời theo công nghệ tiên tiến, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ 2.6 Định hướng phát triển Việc thành lập Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thuận tiện cho việc giải thủ tục hành chính, cho công tác cập nhật chỉnh lý biến động, cho công tác quản lý phối hợp hoạt động Văn phòng đăng ký cấp tỉnh cấp huyện 2.7 Ứng dụng phép biện chứng vật vào quản trị nhân Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thị xã Tân Uyên 2.7.1 Ứng dụng hai nguyên lý phép biện chứng vật 2.7.1.1 Ứng dụng nguyên lý “Mối liên hệ phổ biến” 17 Trong giới vật chất, có vơ vàn vật, tượng tất vật tượng có mối liên hệ với thống tính vật chất Lãnh đạo đơn vị nghệ thuật, lúc cần giải cách hài hòa nhiều mối quan hệ q trình điều hành cơng việc Muốn giải tốt mối quan hệ trên, người lãnh dạo cần tránh lối tư siêu hình (khơng có mối liên hệ với nhau) mà phải nhìn nhận vật tượng theo lối tư biện chứng (tức có mối liên hệ với nhau) Nhiệm vụ quan trọng người lãnh đạo phải đảm bảo hiệu công việc cao Muốn đạt điều này, người lãnh đạo cần phải có tay độ ngũ cán giỏi, trung thành tâm huyết với công việc Chất lượng đội ngũ cán công chức, viên chức, người lao động ảnh hưởng đến hiệu hoạt động đơn vị ảnh hưởng đến tồn tại, phát triển đơn vị Do vậy, công tác tuyển dụng, bố trí đào tạo nhân khơng thể theo cảm tính, chủ quan mà phải xuất phát từ thực tiễn công việc đơn vị Mối liên hệ hiệu công việc với công tác tuyển chọn, bố trí đào tạo nhân mà tốt tìm người tài giỏi hiệu công việc tăng lên, ngược lại hiệu cơng việc thấp, điều thể qua bảng sau: Bảng Mối quan hệ trình độ với doanh thu Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Năm 2015 2016 2017 Đại học trở lên 67% 83% 95% Cao đẳng, trung cấp 30% 15% 5% Phổ thơng 3% 2% 0% Trình độ Tổng doanh thu 10.549.366.437 11.787.424.872 20.543.738.129 (Nguồn: CN VPĐKĐĐ thị xã Tân Uyên) Khi tuyển dụng đội ngũ nhân có chất lượng người quản lý cần phải tạo môi trường làm việc tốt, đánh giá lực cá nhân đặc biệt phải nâng cao đời sống người lao động Những điều giúp cho người lao động ln gắn bó với đơn vị n tâm công tác 18 2.7.1.2 Ứng dụng nguyên lý “Sự phát triển” “Phát triển” khuynh hướng vận động theo chiều hướng lên vật, tượng Trong công tác quản lý Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thị xã Tân Uyên thấy xu hướng phát triển chủ đạo Vì vậy, cơng tác nhân thấy tổng số nhân ngày tăng khối lượng cơng việc ngày lớn ngày phức tạp Do cấu nhân số lượng nhân có trình độ cao ngày tăng Bảng 2: Bảng cấu nhân năm 2015 đến 2017 Năm 2015 2016 2017 (Người) (Người) (Người) Đại học trở lên 48 63 72 Cao đẳng, trung cấp 20 10 Phổ thông Tổng cộng 71 Trình độ 75 78 (Nguồn: CN VPĐKĐĐ thị xã Tân Uyên) Trong 02 bảng số liệu ta thấy công tác tuyển chọn nhân u cầu ngày khó Trình độ đại học trở lên năm 2015 48 người đến năm 2017 lên đến 72 người Đối với doanh thu Văn phòng ngày tăng, năm 2015 doanh thu khoảng 10 tỷ đồng đến năm 2017 doanh thu đạt đến số 20 tỷ đồng (gấp đôi doanh thu năm 2015) Điều phù hợp với quy luật phát triển chung 2.7.2 Ứng dụng ba quy luật phép biện chứng vật 2.7.2.1 Ứng dụng quy luật “Chuyển hóa từ thay đổi lượng dẫn đến thay đổi chất ngược lại” “Chất” tính qui định khách quan vốn có vật, thống hữu thuộc tính làm cho nó mà khơng phải khác “Lượng” tính quy định khách quan vốn có vật biểu thị số lượng, quy mơ, trình độ, nhịp điệu vận động, phát triển vật thuộc tính Như vậy, “Chất” Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thị xã chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn Chi nhánh; “Lượng” số 19 lượng phòng ban, số lượng nhân sự, số lượng máy móc thiết bị, số lượng hồ sơ cơng việc mà Văn phòng giải quyết, doanh thu qua năm Trong thời gian từ năm 2016 đến 2018 ta thấy “lượng” nhân ngày tăng, điều thể thông qua bảng kết theo thông tư liên tịch số 50/2014/TTLT-BTNMT-BNV, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Bình Dương giao nhiệm vụ cho Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thị xã là: thực đăng ký đất đai tài sản khác gắn liền với đất; xây dựng, quản lý, cập nhật, chỉnh lý thống hồ sơ địa sở liệu đất đai; thống kê, kiểm kê đất đai, cung cấp thông tin đất đai theo quy định, thực số dịch vụ chuyên môn kỹ thuật đất đai đo đạc đồ…Điều thể rõ mối quan hệ thay đổi lượng dẫn đến thay đổi chất Ngược lại, giao thêm nhiệm vụ Văn phòng tuyển dụng thêm số nhân lực có trình độ cao để phục vụ cho công việc Điều thể chất thay đổi tác động ngược trở lại làm cho lượng có thay đổi theo (lượng đổi, chất đổi) 2.7.2.2 Ứng dụng quy luật “Thống đấu tranh mặt đối lập” “Mặt đối lập” mặt có khuynh hướng biến đổi trái ngược Mọi vật có mặt đối lập “Sự thống mặt đối lập” mặt đối lập tạo thành mâu thuẫn đồng thời tạo thành thân vật tượng “Đấu tranh mặt đối lập” tác động lẫn nhau, trừ, phủ định chuyển hóa lẫn Trong q trình phát triển, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thị xã có xu hướng “phát triển” “trì trệ” Đây hai mặt đối lập trình phát triển Hai mặt đối lập tổng hòa mặt đối lập khác như: muốn phát triển cần đào tạo, tuyển dụng nhiều nhân có trình độ cao, mà lao động nhiều trình độ cao lương, thưởng phải trả cho người lao động cao Như vậy, ảnh hưởng đến quỹ lương ngân sách đơn vị công việc hiệu từ tăng nguồn thu cho đơn vị làm cho đơn vị ngày phát triển, khơng đào tạo, khơng tuyển dụng cơng việc trì trệ làm cho đơn vị ngày xuống 20 Như vậy, phát triển hay trì trệ ln tồn q trình phát triển, mâu thuẫn thống trình phát triển Vì vậy, người lãnh đạo cần nắm rõ mâu thuẫn công việc để tìm biện pháp giải phù hợp 2.7.2.3 Ứng dụng quy luật “Phủ định phủ định” “Phủ định” thay thế, chuyển hóa vật tượng giới khách quan nói chung “Phủ định biện chứng” phủ định việc giải mâu thuẫn bên vật, tượng làm xuất mới, yếu tố kế thừa tiền đề, điều kiện cho tồn phát triển Như vậy, hiểu ngắn gọn phủ định trình phủ định cũ; “phủ định phủ định” tức lại bị sau phủ định Những lần phủ định tạo khuynh hướng phát triển từ thấp đến cao theo hình xoắn ốc Trong trình hình thành phát triển Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thị xã nhiều lần thực cải cách thủ tục hành quy trình nghiệp vụ Thủ tục mới, quy trình làm việc phủ định cũ sinh không phủ định trơn cũ mà lưu giữ mặt tích cực cũ loại bỏ mặt hạn chế, mặt khơng phù hợp cũ Điều thể thông qua bảng sau: Bảng So sánh quy trình đo đạc trước sau năm 2017 Bướ Quy trình cũ Quy trình Bước c Nộp hồ sơ Nộp hồ sơ Kiểm tra nội nghiệp Kiểm tra nội nghiệp Tổ đo đạc Tổ đo đạc Kiểm tra thực tế Kiểm tra thực tế Lập hồ sơ vẽ Lập hồ sơ vẽ 21 Tổ phó tổ kiểm tra nghiệm thu Tổ trưởng tổ kiểm tra nghiệm Tổ trưởng tổ kiểm tra nghiệm thu thu Đội trưởng đội kỹ thuật nghiệp vụ Lãnh đạo văn phòng Lãnh đạo văn phòng (Nguồn: CN VPĐKĐĐ thị xã Tân Uyên) Qua bảng ta thấy quy trình cũ gồm bước quy trình bước Như vậy, quy trình bỏ bước (bước 8) quy trình cũ hai bước khơng phù hợp bước lại giữ nguyên quy trình mới, kế thừa mặt tích cực quy trình cũ Hiệu trình rút ngắn thời gian thực từ ngày xuống ngày làm việc Như vậy, hiệu công việc cao hơn, người dân giải công việc nhanh Để Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thị xã phải có đội ngũ nhân có hiều kinh nghiệm thêm nhận trợ giúp để hồn thành tốt cơng việc 2.7.3 Ứng dụng sáu cặp phạm trù phép biện chứng vật 2.7.3.1 Ứng dụng phạm trù “Cái riêng, chung đơn nhất” “Cái chung” mặt, thuộc tính, mối quan hệ giống lặp lại nhiều vật, tượng hay trình riêng lẻ “Cái riêng” vật, tượng hay trình riêng lẻ thực khách quan “Cái đơn nhất” mặt, thuộc tính riêng có vật, tượng hay trình riêng lẻ Từ khái niệm nêu đối chiếu với thực trạng Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thị xã Tân Uyên thì: - Cái chung Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thị xã chức năng, nhiệm vụ, lịch sử định hướng phát triển Văn phòng - Cái riêng phòng ban (Tổ Tổng hợp - Hành chính, Tổ Đăng ký cấp Giấy chứng nhận, Tổ Kỹ thuật đo đạc đồ tổ Lưu Trữ), người cụ thể đơn vị, máy móc… 22 - Cái đơn nhiệm vụ phòng ban (vì cơng việc cụ thể có phòng ban thực giao nhiệm vụ); phần mềm chuyên ngành viết giải nhiệm vụ cụ thể mà phần mềm khác không giải giải phức tạp nhiều (ví dụ phần mềm Microstation thành lập đồ địa chính, Mapinfo thành lập đồ chun đề…) hay có cơng việc mà người quan thực (báo cáo thuế, bình sai GPS…) người đơn Như vậy, công tác quản trị nhân sự, người lãnh đạo cần dựa vào triết lý mang tính biện chứng, nghĩa phải biết khai thác đơn nhất, riêng (cụ thể mạnh cá nhân, đồng thời phải rèn luyện cho cá nhân có tinh thần phối hợp với đồng nghiệp để đạt hiệu chung (cụ thể đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ) Mặt khác, để đạt chung, người lãnh đạo cần phải chăm lo, đầu tư cho riêng, phải có chế độ ưu đãi cho đơn nhất… Nhìn chung, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thị xã ứng dụng phạm trù “Cái chung, riêng đơn nhất” vào tình hình hoạt động đơn vị Lãnh đạo Chi nhánh đầu tư, trang bị máy móc, thiết bị; áp dụng tất phần mềm chuyên ngành đất đai vào quản lý dựa vào mạnh cá nhân để phân công nhiệm vụ rõ ràng, trình độ chun mơn nghiệp vụ, chun mơn hóa phù hợp quy định tình hình thực nhiệm vụ thực tế quan đơn vị Tổ chức họp chấm điểm, xếp loại đánh giá viên chức người lao động hàng tháng; hàng quý tổ chức sơ kết lần, biểu dương cá nhân tập thể tiêu biểu, đồng thời đóng góp xây dựng cá nhân thực nhiệm vụ thiếu sót Qua giúp Lãnh đạo quan điều hành công việc đạt chất lượng hiệu cao đáp ứng yêu cầu cải cách hành Nhà nước 2.7.3.2 Ứng dụng phạm trù “Nguyên nhân kết quả” “Nguyên nhân” tương tác qua lại mặt vật, tượng vật tượng với gây nên biến đổi định “Kết quả” biến đổi xuất tương tác qua lại mặt vật, tượng với 23 Đối với người lãnh đạo quan, hiệu cơng việc (tức kết quả) đích mà người lãnh đạo cần ngắm đến Từ năm 2015 đến 2017 doanh thu Văn phòng liên tục tăng qua năm (từ 10 tỷ 549 triệu năm 2015 lên 11 tỷ 787 triệu năm 2016 lên 20 tỷ 543 năm 2017), kết trình điều hành quan cách hiệu ngun nhân khơng thể thiếu để có kết phải kể đến việc quản trị tốt nhân chất lượng nguồn nhân lực Từ phân tích ta thấy, nguyên nhân kết có mối liên hệ chặt chẽ với Một kết có nhiều nguyên nhân có nguyên nhân chủ yếu (con người) hay nguyên nhân thứ yếu (máy móc, thiết bị…) Như vậy, để đạt kết nêu lãnh đạo Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thị xã ứng dụng tốt phạm trù “Nguyên nhân kết quả”, cụ thể tìm nguyên nhân dẫn đến kết quả, đồng thời phân tích hạn chế giai đoạn trước để tác động vào nguyên nhân tốt hạn chế nguyên nhân xấu 2.7.3.3 Ứng dụng phạm trù “Tất nhiên ngẫu nhiên” “Tất nhiên” nguyên nhân bên vật định điều kiện định phải xảy khác “Ngẫu nhiên” không mối liên hệ chất, mối liên hệ bên định mà nhân tố bên định Thị xã Tân Uyên địa phương địa bàn tình Bình Dương có tốc độ phát triển khinh tế cao năm gần đây, kéo theo dân số tăng cao, nhu cầu sử dụng đất ngày lớn, điều dẫn đến yêu cầu công tác quản lý nhà nước đất đai phải ngày hiệu Như vậy, tất nhiên “phải tìm biện pháp hiệu để đáp ứng yêu cầu ngày cao công việc” như: tăng cường tuyển chọn nhân viên lành nghề, có ý thức tổ chức kỷ luật cao, đội ngủ kỷ sư giỏi để đáp ứng nhu cầu công việc; quản trị nhân tốt để máy hoạt động hiệu hợp lý Trong công tác lãnh đạo, có cơng việc mà người lãnh đạo phải thực khơng muốn khơng nghĩ xảy ra, ngẫu nhiên q trình điều hành cơng việc ví dụ như: cán nhân viên giỏi, 24 nắm bắt giải công việc tốt xin chuyển công tác, việc ngẫu nhiên mà người lãnh đạo không mong muốn; máy móc thiết bị bị hỏng hóc đột ngột hay phầm mềm chuyên dụng bị lỗi việc ngẫu nhiên mà người lãnh đạo lường trước được; hay thiên tai bão lụt, hỏa hoạn, biến động đất đai (hiện tượng nhà đất đóng băng)…làm cho doanh thu bị giảm sút, ngẫu nhiên lường trước Như vậy, công tác quản lý nhân ngồi việc tuyển chọn nhận tốt có chun mơn người lãnh đạo phải đặt vấn đề đào tạo nhân gắn với nhu cầu công việc, cần phải dựa vào tất nhiên để thực nhiệm vụ phải tìm hiểu vơ vàn ngẫu nhiên để có định hướng phát triển cho cơng việc đơn vị 2.7.3.4 Ứng dụng phạm trù “Nội dung hình thức” “Nội dung” tổng hợp tất mặt, yếu tố, trình tạo nên vật, tượng “Hình thức” phương thức tồn phát triển vật, tượng Giữa nội dung hình thức có mối liên hệ qua lại với đó, nội dung giữ vai trò định hình thức, hình thức có tính độc lập tương đối Đối với quan Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thị xã nội dung chức năng, nhiệm vụ, lịch sử phát triển, định hướng phát triển…; Còn hình thức biểu như: cấu tổ chức, cách thức bố trí nhân sự, cách thức bố trí sản xuất, cách thức bố trí phòng ốc làm việc, nơi làm việc… Như vậy, để quản lý tốt quan người lãnh đạo cần nắm rõ chức năng, nhiệm vụ, lịch sử phát triển, định hướng phát triển để từ tuyển chọn nhân hợp lý, xây dựng cấu tổ chức, bố trí nhân cấu tổ chức hợp lý, bố trí phòng làm việc người làm việc nơi làm việc cách hợp lý từ hiệu cơng việc chất lượng công việc ngày cao Điều thể “nội dung” định “hình thức” Ngược lại, hình thức lại có độc lập tương đối, tức có hình thức khơng có tác động đến nội dung ví dụ như: cách bố trí nơi nhân làm việc khơng ảnh hưởng đến lịch sử phát triển Tuy nhiên, hình thức có tác động 25 trở lại nội dung ví dụ như: cách thức sản xuất hợp lý người thực tốt chức nhiệm vụ giao, định hướng phát triển rõ ràng… 2.7.3.5 Ứng dụng phạm trù “Bản chất tượng” “Bản chất” tổng hợp tất mặt, mối liên hệ tất nhiên, tương đối ổn định bên vật, quy định vận động phát triển vật “Hiện tượng” hình thức biển bên chất Bản chất tượng có mối quan hệ biện chứng với có thống hai mặt đối lập Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thị xã Tân Uyên đơn vị thành lập thực số công tác quản lý nhà nước đất đai chất Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thị xã để phục vụ nhà nước nhân dân, giúp nhà nước quản lý đất đai cách hiệu quả, giúp nhân dân thuận tiện việc thực quyền nghĩa vụ nhà nước Trong trình hoạt động Văn phòng có tượng tiêu cực xảy như: quản lý lệch hướng với nhiệm vụ chính, cán nhân viên hạch sách với nhân dân…tất biểu tượng thời, mâu thuẫn với chất khơng với chất Văn phòng Như vậy, để thực hiệu cơng việc Văn phòng người lãnh đạo cần nắm rõ chất đơn vị lãnh đạo, từ quản trị nhân đào tạo cho nhân viên hiểu lịch sử truyền thống, nguyên tác làm việc đơn vị Nhân học quy chế, quy định, quyền lợi nghĩa vụ đơn vị, học cấu tổ chức, chức danh chủ chốt đơn vị biết người đảm nhận đơn vị Nhân viên phải học cách ăn nói, cách tiếp xúc, xử quan hệ với người đơn vị, với cấp trên, với đối tác…tất yêu cầu cần thiết nhân viên nhằm tạo phong cách lao động kỷ luật làm việc, lối ứng xử đắn; đặc biệt hình thành lối tư khoa học, tiến bộ, tránh suy nghỉ tâm, ý chí 2.7.3.6 Ứng dụng phạm trù “Khả thực” “Khả năng” chưa xảy ra, xẩy có điều kiện thích hợp Khả có hai chiều hướng khả tốt khả xấu “Hiện thực” có, tồn cách thực 26 Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thị xã Tân Uyên có nhiệm vụ thực số nhiệm vụ quản lý nhà nước đất đai đơn vị nghiệp có thu Vậy “Khả năng” khả thực tốt không tốt nhiệm vụ quản lý nhà nước đất đai khả đạt doanh thu đề năm 2018 (tăng 5% so với 2017), “Hiện thực” thứ có quan như: người, máy móc thiết bị, sở vật chất, phần mềm chuyên dụng… Trong trình lãnh đạo, người lãnh đạo phải dựa sở thực khả đơn vị để đưa chủ trương, sách kế hoạch thực cách xác có khả thi từ tránh khả xấu xảy để kết cuối hoàn thành tốt nhiệm vụ giao, tăng cường doanh thu đơn vị nâng cao đời sống cán bộ… 2.8 Một số giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thị xã Tân Uyên 2.8.1 Tăng cường công tác giáo dục trị tư tưởng: Cơng tác giáo dục trị tư tưởng cho người lao động đơn vị cần thiết Trong đó, cần giáo dục, tuyên truyền đường lối, chủ trương Đảng, sách pháp luật Nhà nước; công tác giáo dục phải kết hợp với biện pháp nâng cao ý thức chấp hành kỷ luật lao động, từ người lao động thực đúng, đầy đủ đạo lãnh đạo việc thực nhiệm vụ Qua đó, nhiệm vụ chung Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thị xã thực cách có hiệu 2.8.2 Đổi tư cơng tác tuyển chọn đào tạo bố trí nguồn lực: - Hàng năm, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thị xã Tân Uyên phải có xây dựng kế hoạch công tác tuyển dụng, công tác đào tạo cơng tác đào tạo lại Trong đó, trọng công tác đào tạo, đào tạo lại tập huấn nghiệp vụ cho người lao động theo chuyên đề cụ thể, công việc cần phải có hướng dẫn cụ thể phải phổ biến rộng rãi đến cán viên chức, người lao động - Đối với đội ngũ tổ trưởng cần chọn người có tay nghề khá, giỏi, nắm vững lý thuyết thực hành, có uy tín có tâm huyết với đơn vị 27 - Đối với lao động trẻ cần có định hướng cụ thể, tạo điều kiện để người lao động có hội học tập phát triển 2.8.3 Lập kế hoạch giám sát kế hoạch: Để đảm bảo suất chất lượng hiệu cơng việc lập kế hoạch giám sát kế hoạch, yếu tố quan trọng trình sản xuất sản phẩm Các tổ trưởng tổ phải bám sát cơng trình phải phản ánh trung thực kết thực như: tiến độ thực hiện, chất lượng sản phẩm, kiến nghị, đề nghị cho lãnh đạo phụ trách, từ có giải pháp điều chỉnh nguồn lực bổ sung cho phù hợp 2.8.4 Công tác đánh giá cán bộ, công chức, viên chức, người lao động phải thực tế: Công tác đánh giá cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hàng năm điều kiện để nhân nhìn nhận lại kết đạt hạn chế thiếu sót năm Do đó, việc đánh giá phải thực chất, phản ánh kết quả, thể hạn chế để người lao động nhận thức vấn đề, từ có có kế hoạch, phương hướng khắc phục cho năm sau Có chất lượng thực nhiệm vụ tăng lên 2.8.5 Kịp thời khen thưởng cá nhân có thành tích xuất sắc xử lý nghiêm trường hợp vi phạm Đối với cá nhân có thành tích công việc phải kịp thời tuyên dương, khen thường để khích lệ tạo động lực cho nhân tiếp tục phấn đấu nữa, đồng thời động lực cho cá nhân khác phấn đấu Tuy nhiên, cá nhân vi phạm phải xử lý để kịp thời sửa chữa, rút kinh nghiệm, đồng thời làm gương cho cá nhân khác 2.8.6 Lãnh đạo cần gương mẫu, quan tâm chia sẻ đến người lao động kịp thời: Ngồi việc tuyển chọn, trí nguồn lực hợp lý, để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực lãnh đạo quan phải phát huy tính gương mẫu, tiên phong, nói phải đơi với làm để nêu gương Đồng thời, phải thường xuyên quan tâm đến người lao động Kịp thời thăm hỏi, động viên cấp gặp khó khăn Như tạo tâm lý an tâm, gắn bó với cơng việc với tổ chức 28 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận: Thực tế cho thấy việc vận dụng phép biện chứng vật vào công tác quản lý Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thị xã phù hợp với tình hình phát triển địa phương Thông qua việc vận dụng 02 nguyên lý, 03 quy luật 06 cặp phạm trù giải số vấn đề liên quan đến vấn đề nhân sự, khoa học công nghệ doanh thu đơn vị góp phần nâng cao hiệu chất lẫn lượng công tác quản lý Nhà nước đất đai Tuy nhiên đặc thù công tác quản lý Nhà nước đất đai, thay đổi chế, sách nên việc vận dụng phép biện chứng vật chưa đáp ứng phát huy hết hiệu Cụ thể: Doanh thu chủ yếu Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thị xã từ hoạt động dịch vụ, từ cơng trình, dự án Nhà nước đặt hàng, giao nhiệm vụ Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thị xã chưa quan có thẩm quyền ưu tiên lựa chọn giao thực nhiều nhiệm vụ trọng tâm gây ảnh hưởng đến nguồn thu; đơn vị hành nghiệp tự chủ tài nên việc đào tạo nâng cao trình độ lý luận trị hạn chế chưa đáp ứng nhu cầu đơn vị Đồng thời, công tác thi đua khen thưởng hạn chế (chủ yếu ưu tiên xem xét khen thưởng cán có biên chế) làm cho viên chức lao động thiếu động lực phấn đấu Kiến nghị: Trong việc quản lý nhân phải vận dụng triệt để phép vật biện chứng, phải có biện pháp quản lý hiệu chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đội ngũ cán bộ, công nhân viên chức; công tác tuyển dụng, sử dụng lao động phải rà soát kỹ càng, lao động trình độ chun mơn chưa đồng với mặt chung phải có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng để theo kịp trình phát triển, đáp ứng yêu cầu kỹ thuật đơn vị Song song đó, cần ưu tiên quan tâm đến cơng tác đào tạo trình độ chun mơn, trình độ lý luận trị cho cán bộ, công chức, viên chức đơn vị Cần đầu tư máy móc thiết bị, tập huấn, đào tạo, chuyển giao công nghệ cho chi nhánh Văn phòng nhằm tạo thống nhất, đồng việc ứng 29 dụng khoa học kỹ thuật để giải cơng việc tồn đơn vị, tạo thuận lợi công tác quản lý, điều hành phát triển đơn vị 30 ... thuật đàm thoại, tranh luận) Theo nghĩa này, biện chứng nghệ thuật tranh luận nhằm tìm chân lý cách phát mâu thuẫn lập luận đối phương nghệ thuật bảo vệ lập luận Người Hy Lạp cổ đại cho rằng, tri... thức q trình tới chân lý q trình giải mâu thuẫn lập luận Trong triết học Mác,thuật ngữ “biện chứng”được dùng đối lập với “siêu hình” Đó lý luận đồng thời phương pháp xem xét vật trạng thái liên... pháp chuyên gia Bố cục đề tài: Ngoài Lời mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo Nội dung tiểu luận gồm chương: Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN PHÉP BIỆN CHỨNG DUY VẬT VỚI QUẢN TRỊ NHÂN SỰ TRONG
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiêu luận triết học Vận dụng phép biệnchứng duy vật vào trong quản trị nhân sự tại Chi nhánh Văn phòng Đăng kýđất đai thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương, Tiêu luận triết học Vận dụng phép biệnchứng duy vật vào trong quản trị nhân sự tại Chi nhánh Văn phòng Đăng kýđất đai thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương, Chương 2 VẬN DỤNG PHÉP BIỆN CHỨNG DUY VẬT VÀO NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CHI NHÁNH VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI THỊ XÃ TÂN UYÊN - TỈNH BÌNH DƯƠNG, Tổng quan về Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thị xã Tân Uyên, Bảng 1. Mối quan hệ giữa trình độ với doanh thu của Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai, Bảng 2: Bảng cơ cấu nhân sự các năm 2015 đến 2017

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm