Tieu luan triet hoc chu nghia duy vat chat phac hy lap co dai nhung gia tri han che cua no

17 84 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/09/2019, 22:19

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH VIỆN ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC o0o -TIỂU LUẬN TRIẾT HỌC CHỦ NGHĨA DUY VẬT CHẤT PHÁC HY LẠP CỔ ĐẠI & NHỮNG GIÁ TRỊ, HẠN CHẾ CỦA NÓ Người thực : NGUYỄN VŨ GIANG Lớp : Cao học QTKD –K21- Đêm Số thứ tự: 42 – nhóm Giảng viên HD : TS BÙI VĂN MƯA TP HCM, năm 2012 MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU I NHỮNG TƯ TƯỞNG CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA DUY VẬT CHẤT PHÁC HY LẠP CỔ ĐẠI I.1 Vài nét hoàn cảnh đời phát triển triết học Hy Lạp cổ đại I.2 Các trường phái triết học Duy vật chất phác Hy Lạp cổ đại I.2.1 Trường phái Milet I.2.2 Trường phái HÉRACLITE I.2.3 Trường phái đa nguyên EMPÉDOCLE – ANAXAGORE I.2.4 Trường phái nguyên tử luận LEUCIPPE - DÉMOCRITE II GIÁ TRỊ VÀ HẠN CHẾ CỦA CHỦ NGHĨA DUY VẬT CHẤT PHÁC HY LẠP CỔ ĐẠI 10 II.1 Giá trị triết học vật chất phác Hy Lạp cổ đại 10 II.2 Hạn chế triết học vật chất phác Hy Lạp cổ đại 12 KẾT LUẬN 14 TÀI LIỆU THAM KHẢO 15 LỜI MỞ ĐẦU Trải qua 20 năm đổi mới, học quan trọng mà Đảng ta rút là: “trong trình đổi phải kiên định mục tiêu độc lập dân tộc chủ nghĩa xã hội tảng chủ nghĩa Mác - Lênin tư tưởng Hồ Chí Minh Đổi từ bỏ mục tiêu chủ nghĩa xã hội mà làm cho chủ nghĩa xã hội nhận thức đắn xây dựng có hiệu Đổi xa rời mà nhận thức đúng, vận dụng sáng tạo phát triển chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lấy làm tảng tư tưởng kim nam cho hành động cách mạng”1 Theo Lênin, sợi đỏ tồn chủ nghĩa Mác phép biện chứng vật - khoa học phản ánh đắn biện chứng khách quan vật, tượng Mà chủ nghĩa vật chất phác Hy lạp cổ đại nguồn gốc chủ nghĩa vật biện chứng F.Enghen khẳng định: “Khơng có sở văn minh Hi Lạp đế quốc La Mã khơng có Châu Âu đại được”2 Vì việc hiểu rõ chủ nghĩa vật chất phác thời Hy Lạp cổ đại quan trọng, thông qua hiểu rõ phép biện chứng vật để góp phần xây dựng đất nước theo định hướng Đảng nhà nước CHXH Chủ Nghĩa Việt Nam Từ nguyên nhân mà tác giả định chọn đề tài “ Chủ nghĩa vật chất phác Hy Lạp cổ đại giá trị, hạn chế nó” nhằm mục đích hiểu rõ phép biện chứng vật Mác, sách đường lối Đảng Dựa vào sách giáo khoa triết học dùng cho trường Đại học, cao đẳng toàn quốc tác giả làm bật lên viên ngọc sáng ngời thời kỳ Hy Lạp cổ đại Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X, NXB CTQG, HN, 2006 tr.70 Bùi Văn Mưa, Triết học phần I: Đại Cương lịch sử triết học, NXB Chính Trị Hành Chánh, 2011, tr.90&tr 91 I NHỮNG TƯ TƯỞNG CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA DUY VẬT CHẤT PHÁC HY LẠP CỔ ĐẠI I.1 Vài nét hoàn cảnh đời phát triển triết học Hy Lạp cổ đại Triết học Hy Lạp cổ đại đời bối cảnh diễn chuyển biến lâu dài sâu sắc mối quan hệ xã hội Đó đời xã hội có giai cấp lịch sử - chế độ chiếm hữu nô lệ Hy Lạp cổ đại trước vùng lãnh thổ rộng lớn bao gồm phần đất liền vơ số đảo lớn nhỏ biển Egie, vùng duyên hải Ban căng Tiểu Á Sự thuận lợi thiên nhiên, địa lý tạo điều kiện cho Hy Lạp nhanh chóng phát triển tất lĩnh vực, mở rộng bang giao, tiếp nhận nhiều giá trị văn hố F.Enghen nhận xét: “Khơng có chế độ nơ lệ khơng có quốc gia Hy-lạp, khơng có nghệ thuật khoa học Hy-lạp ; khơng có chế độ nơ lệ khơng có chế Rơ-ma Mà khơng có sở văn minh Hy-lạp đế chế Rơ-ma khơng có châu âu đại”3 Sự hình thành triết học Hy Lạp khơng diễn cách ngẫu nhiên mà kết tất yếu từ việc kế thừa di sản tinh tuý truyền thống sáng tác dân gian, thần thoại, mầm mống tri thức khoa học (khoa học tự nhiên) Như vậy, thấy đời triết học Hy Lạp cổ đại tất yếu -đó kết nội sinh dân tộc, thời đại C.Mác viết: “Các nhà triết học nấm mọc đất Họ sản phẩm thời đại mình, dân tộc mà tinh lực tinh tế nhất, q giá khó nhìn thấy suy tư khái niệm triết học”.4 I.2 Các trường phái triết học Duy vật chất phác Hy Lạp cổ đại I.2.1 Trường phái Milet http://www.marxists.org/vietnamese/marx-engels/1870s/chongduhring/phan_19.htm http://www.go.vn/diendan/showthread.php?516783-Triet-hoc-Hy-Lap-co-dai Milet đô thị ven biển vùng Cận Đông, trung tâm thương mại sầm uất Hy Lạp kỷ VII tr CN Nhờ nhà bác học có hội mở rộng hiểu biết văn minh cổ đại Đông phương Trong kỷ VII tr CN, Milet xuất trường phái vật đơn nguyên gọi phái Milet Thalès, Anaximandre, Anaximène xây dựng Đặc điểm phái đặt vấn đề: thực chất giới gì? THALÈS (khoảng 624 – 547 tr CN) Thalès đặt vấn đề thực chất giới thứ vật chất: nước Nước bốc thành hơi, thành lửa đọng lại thành đất Về phương pháp tư tưởng, Thalès quan niệm vật biến chuyển nó: nước yếu tố đầu tiên, nguyên vạn vật; vạn vật nước ln quay với nước; khơng có nước khơng có Nước tồn vĩnh viễn, vật tạo khơng ngừng sinh ra, biến đổi Thế giới chỉnh thể thống nhất, tồn vòng biến đổi tuần hồn khơng ngừng nghỉ mà nước tảng vòng biến đổi tuần hồn đó5 Trong giới hạn ấy, Thalès lần đạt tư tưởng sở khoa học, tức khái niệm vật chất biến chuyển nó, đồng thời Thalès đặt phương pháp tư tưởng lý để diễn tả biến chuyển ANAXIMANDRE (khoảng 610 – 546 tr CN) Anaximandre giải thích nguồn gốc sống, cho loài sinh vật sống nước, sau thích nghi dần sống cạn, người có nguồn gốc từ lồi cá… Theo Anaximandre, apeiron vơ định hình, thứ vật chất khơng có giới hạn nào, tức vật chất túy vơ hình vơ tượng Ơng giải thích vấn đề: thực chất tất vật chất, khơng cho cụ thể, mà thực chất vơ hình Nhưng nói thực chất vơ hình tất lại khơng phải vật chất ANAXIMÈNE (khoảng 585 – 525 tr CN) Bùi Văn Mưa, Triết học phần I: Đại Cương lịch sử triết học, NXB Chính Trị Hành Chánh, 2011, tr.94 Về sau Anaximène cho vật chất “khí”, khơng khí ngun giới “Khí” có hai đặc điểm: tụ tán nhờ mà tạo nên vật Tóm lại, ý kiến kinh nghiệm tư tưởng lập trường định, bộc lộ chân lý đồng thời bộc lộ giới hạn hẹp hòi tư tưởng Trường phái Milet thể lập trường vật chất phác, chưa khoa học có vai trò to lớn đấu tranh chống tư tưởng tâm thần luận I.2.2 Trường phái HÉRACLITE (khoảng 530 – 470 tr.CN) Ông xem trung tâm lịch sử phép biện chứng Hy Lạp cổ đại Tư tưởng ơng có ảnh hưởng lâu dài đến phát triển phép biện chứng sau Về khởi nguyên vũ trụ Lửa khởi nguyên giới, lửa tạo vật cụ thể hàng ngày gần gũi hành tinh xa lắc “Mọi thứ biến đổi từ lửa lửa thành thứ trao đổi vàng thành hàng hóa hàng hóa thành vàng” 6.Thế giới cái, thần thánh hay người tạo “mãi đã, lửa vĩnh viễn không ngừng bùng cháy tàn lụi”7 Lửa sở làm nên thống giới “Cái chết lửa đời khơng khí, chết khơng khí đời nước Từ chết nước sinh khơng khí, từ chết khơng khí sinh lửa ngược lại” Linh hồn người dạng vật chất, trạng thái độ lửa Về vận động phổ biến Hội Đồng Trung Ương đạo biên soạn giáo trình quốc gia mơn khoa học Mác – Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Giáo Trình Triết học Mác – Lênin, NXB Chính Trị Quốc Gia, 2005, tr.64 Hội Đồng Trung Ương đạo biên soạn giáo trình quốc gia mơn khoa học Mác – Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Giáo Trình Triết học Mác – Lênin, NXB Chính Trị Quốc Gia, 2005, tr.64 Các nhà vật Hy Lạp cổ đại, NXB Tư tưởng, Mátxcơva,1955, tr 48 (Tiếng Nga) Học Viện Chính Trị, Đề Cương Bài Giảng Triết học Mác – Lênin, NXB Chính Trị Hành Chánh, 2009, tr.35 Quan niệm vận động số nhà triết học trước đề cập phải đến Heraclit tồn với tư cách học thuyết vận động với câu nói tiếng “khơng tắm hai lần dòng sơng”10 Quan niệm vận động ơng có nội dung cốt lõi tư tưởng thống đấu tranh mặt đối lập Thứ nhất, thống đồng đa dạng hài hoà mặt đối lập Đồng xem giới hạn theo nghĩa tồn tương quan để so sánh Tính chất đồng tương đối Ở tương quan khác cho kết so sánh khác Thứ hai, vật, tượng trình biến đổi trải qua trạng thái đối lập chuyển thành mặt đối lập với Ơng viết: “Cùng thứ ta sống chết, thức ngủ, trẻ già, sau biến đổi trở thành ngược lại”.11 Thứ ba, đấu tranh mặt đối lập khơng đối lập mà thống mặt đối lập, điều kiện tồn Héraclite cho vận động, nhận thức giới nhận thức logos vũ trụ12, phát triển không ngừng giới quy luật khách quan (logos) quy định Logos khách quan trật tự khách quan diễn vũ trụ Logos chủ quan từ ngữ, học thuyết, lời nói suy nghĩ người Logos chủ quan phải phù hợp với logos khách quan biểu người có khác Người tiến gần tới logos khách quan thơng thái nhiêu Về nhận thức luận nhân học 10 Bùi Văn Mưa, Triết học phần I: Đại Cương lịch sử triết học, NXB Chính Trị Hành Chánh, 2011, tr.95 11 http://www.wattpad.com/1478432-tri%E1%BA%BFt-h%E1%BB%8Dc-ph%C6%B0%C6%A1ng-t%C3%A2y? p=3 12 Hội Đồng Trung Ương đạo biên soạn giáo trình quốc gia mơn khoa học Mác – Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Giáo Trình Triết học Mác – Lênin, NXB Chính Trị Quốc Gia, 2005, tr.77 Về mặt nhận thức, ông chia nhận thức thành hai cấp độ nhận thức cảm tính nhận thức lý tính Nhận thức cảm tính tiếp cận với logos không chắn Nhận thức lý tính đường đạt tới chân lý nên ơng đề cao Theo Héraclite, linh hồn người thống hai mặt đối lập: ẩm ướt lửa Chính yếu tố lửa tâm hồn người logos Nhưng phần đơng người sống chủ yếu theo suy nghĩ quan niệm riêng chưa hiểu tuân theo logos, họ người tầm thường Hạnh phúc hưởng lạc mặt thể xác thoả mãn dục vọng mà chỗ phải biết vượt lên biết nói, biết suy nghĩ, hành động theo logos Với quan điểm vật yếu tố biện chứng giới, Héraclite góp phần đưa triết học cổ đại tiến thêm bước Ông xem đại biểu xuất sắc phép biện chứng Hy Lạp cổ đại Giá trị mà ông để lại vấn đề mà ông đặt I.2.3 Trường phái đa nguyên EMPÉDOCLE – ANAXAGORE Để lý giải tính đa dạng vạn vật giới theo tinh thần vật, Empédocle Anaxagore cố vượt qua quan niệm đơn nguyên sơ khai trường phái Milet Héraclite, xây dựng quan niệm đa nguyên chất giới vật chất đa dạng ÉMPEDOCLE (khoảng 490 – 430 tr.CN) Empédocle thừa nhận tồn bốn khởi nguyên độc lập là: đất, nước, khơng khí, lửa Bốn khởi ngun tác động tình yêu kết hợp lại tạo nên vạn vật, thù hận làm chúng tan rã khiến vật Dựa quan điểm Empédocle cho vũ trụ vận động theo chu trình phát triển qua bốn giai đoạn Trong giai đoạn có tác động khác tình yêu thù hận kết hợp yếu tố khởi nguyên tạo nên vật hay làm vật ANAXAGORE (khoảng 500 – 428 tr.CN) Tiếp nối quan điểm đa nguyên Anaxagore cho vạn vật sinh từ tương tự chúng, gọi hạt giống từ đất, nước, lửa, khơng khí Do có vạn vật nên có vơ số hạt giống, cực nhỏ phân chia đến vơ tận Mà biến hóa chất vạn vật kết thay phần lớn hạt giống chúng Để biến hóa cần có động lực Nus – trí tuệ túy hay linh hồn giới Theo Anaxagore, mầm sinh giống nấy, thân vật chứa tất hạt giống khác liều lượng nhỏ hơn, cho nên: chứa Đây ý tưởng biện chứng độc đáo mà khoa học đại khai thác I.2.4 Trường phái nguyên tử luận LEUCIPPE - DÉMOCRITE Đây đỉnh cao triết học vật Hy Lạp cổ đại Leucippe lần nêu lên quan niệm nguyên tử Còn Démocrite phát triển xây dựng quan niệm thành hệ thống chặt chẽ có sức thuyết phục Thuyết nguyên tử cống hiến bật ông chủ nghĩa vật LEUCIPPE (khoảng 500 – 400 tr.CN) Leucippe cho tồn (nguyên tử) tồn tại, đồng thời không tồn (chân không) tồn Nguyên tử chân không khởi nguyên giới Vạn vật vũ trụ sinh diệt theo luật nhân quả… DÉMOCRITE (khoảng 460 – 370 tr.CN) Là đại biểu xuất sắc chủ nghĩa vật cổ đại Hy Lạp Ông xây dựng trường phái nguyên tử luận gồm phận : Thuyết nguyên tử Vũ trụ cấu thành từ hai thực thể đầu tiên: nguyên tử chân không Nguyên tử hạt vật chất chia nữa, hồn tồn nhỏ bé khơng thể cảm nhận trực quan 13 Nguyên tử không biến đổi, tồn vĩnh viễn vận động không ngừng Ngun tử khơng khác chất, chúng có mùi vị, âm màu sắc Nguyên tử khác hình thức, kích thước, vị trí trình tự kết hợp chúng Mọi vật thể kết hợp nguyên tử nên tách rời chúng vật thể bị tiêu diệt Linh hồn người nguyên tử hình cầu, nhẹ, nóng tạo nên Khi người ta chết, linh hồn khơng còn; chúng rời thể xác tồn nguyên tử khác Chân không khoảng không gian trống rỗng Với Démocrite, chân không cần thiết nguyên tử, nhờ nguyên tử vận động Khác với ngun tử có kích thước, hình dáng, chân khơng vơ hạn khơng có hình dáng Mặc dù Démocrite chưa giải thích ngun nhân vận động, ông gắn liền vận động với ngun tử, vơ cùng, vơ tận nguyên tử Đó đóng góp quan trọng phát triển khoa học tự nhiên triết học vật Lý luận nhận thức Démocrite phủ nhận tồn thần linh, Thượng đế Theo Ông, thần thánh chẳng qua sản phẩm tưởng tượng người 14 Những cảm giác chủ quan người Theo ông, muốn nhận thức nguyên tử chân không, tức muốn nhận thức chất vật, người ta không dừng lại cảm giác, mà phải biết quy nạp, so sánh, phán đoán, tức phải đẩy tới nhận thức lý tính Do đó, ơng chia nhận thức làm hai dạng: dạng nhận thức "mờ tối" (nhận thức cảm tính) dạng nhận thức “trí tuệ” Theo ơng, dạng nhận thức thứ hai chủ yếu, đáng tin cậy 13 Bộ giáo dục đào tạo: Giáo Trình Triết học Mác – Lênin, NXB Chính Trị Quốc Gia (tái lần thứ 2), 2005, tr.67 14 Học Viện Chính Trị, Đề Cương Bài Giảng Triết học Mác – Lênin, NXB Chính Trị Hành Chánh, 2009, tr.37 Mặt tích cực quan điểm chỗ, ông coi đối tượng nhận thức giới khách quan nguyên tử chân không tạo Tuy chưa nhận thức chuyển hố nhận thức cảm tính nhận thức lý tính, ơng thấy vị trí dạng nhận thức, đặc biệt nhận thức lý tính Tuy nhiên ơng coi thuộc tính khách quan vật âm thanh, mùi vị, màu sắc quy ước chủ quan người, điều mở đường cho quan niệm tâm cho chất tách rời vật, chất có trước chất có sau vật Từ chỗ coi trọng vai trò nhận thức lý tính, Démocrite có cơng lao to lớn triết học, lơgíc học (Tác phẩm "Bàn lơgíc học") Theo ơng nêu nhiều vấn đề lơgíc học định nghĩa khái niệm, phương pháp so sánh, quy nạp, giả thiết.v.v, phương pháp quy nạp có vị trí bật Quan niệm người Theo ông, linh hồn siêu vật chất, mà nguyên lửa thể; cấu tạo từ nguyên tử hình cầu giống lửa có tốc độ vận động lớn nguyên tử khác Sự sống người thần thánh tạo mà kết q trình biến đổi tự nhiên, phát sinh từ vật thể ẩm ướt tác động nhiệt độ Theo ông, người loại động vật, khả học nhờ có tay chân, cảm giác lực trí tuệ trợ giúp Démocrite đứng lập trường vô thần phủ nhận thượng đế thần linh; thần nhân cách hóa tượng tự nhiên hay thuộc tính người Quan điểm trị - xã hội Démocrite đứng lập trường chủ nô dân chủ, bảo vệ dân chủ Athen chống lại chế độ chun Ơng cho “cái nghèo chế độ dân chủ quý hạnh phúc công dân thời quân chủ y tự quý nô lệ”15 Nhưng xuất thân từ tầng lớp chủ nô nên ông đề cập đến dân chủ chủ nô cơng dân tự do; nơ lệ phải biết tuân theo người chủ Ông coi nhà nước trụ cột xã hội, cần phải xử lý nghiêm khắc kẻ vi phạm pháp luật hay chuẩn mực đạo đức Tóm lại, triết học Démocrite kế thừa phát triển lên trình độ cao quan điểm vật (của trường phái Milê) tư tưởng biện chứng (của Hêraclít) trước đó, đưa triết học ông trở thành đỉnh cao chủ nghĩa vật thời cổ đại II GIÁ TRỊ VÀ HẠN CHẾ CỦA CHŨ NGHĨA DUY VẬT CHẤT PHÁC HY LẠP CỔ ĐẠI II.1 Giá trị triết học vật chất phác Hy Lạp cổ đại Giá trị giới quan Từ quan niệm giới nhà triết học vật Hy Lạp cổ đại tạo nên sở khoa học cho nghiên cứu giới vũ trụ người sau Nó chứa đựng nội dung ngành khoa học Hy Lạp thiên văn học, tốn học, y học,… giải thích sống kết q trình tiến hóa từ thấp đến cao Giá trị phép biện chứng chất phác thể ý nghĩa vô thần, chống lại quan điểm tâm, tôn giáo Trong triết học phương Đông thời kỳ chịu ảnh hưởng nặng nề thần linh, tơn giáo, nhà triết học vật Hy Lạp cổ đại có tìm tòi vận động giới tự nhiên Khẳng định tồn khách quan, vĩnh viễn vô tận giới vật chất Họ trạng thái vật chất đặc tính biến đổi thân không sinh không chết mà tồn vĩnh viễn Vật chất sáng tạo bị tiêu diệt, vận động 15 http://www.humg.edu.vn/lyluanchinhtri/index.php?option=com_content&task=view&id=374&Itemid=265 q trình tự nhiên, không phụ thuộc lực lượng siêu tự nhiên Học thuyết trường phái vật xem nước, khơng khí, lửa vật chất mà vận động sản sinh tất vật thể Học thuyết chuyển hóa lẫn vật thể mầm mống quan điểm vật biện chứng biến đổi vật chất từ trạng thái sang trạng thái khác Giá trị nhận thức luận Khẳng định khả nhận thức giới người Con người có khả học nhờ có chân tay, cảm giác động trí tuệ làm trợ giúp cho Đối tượng nhận thức vật chất, giới xung quanh người nhờ tác động đối tượng nhận thức vào người nên người nhận thức Triết học Hy Lạp nêu lên tồn thống đấu tranh chuyển hóa lẫn mặt đối lập Tất vật sinh trình đấu tranh vận động, phát triển liên tục vật tuân theo yếu tố khách quan, quy luật định Đưa triết lý có giá trị vượt thời gian Nó đặt tảng cho phát triển trường phái triết học sau Như vậy, nhà triết học vật Hy Lạp cổ đại có trình độ nhận thức cao giới, người, giúp cho người có cách nhìn nhận đắn Những lý luận nhận thức tảng cho nghiên cứu khoa học nhân loại, tới phát triển cao hơn, tiến sau Giá trị quan niệm người xã hội Vấn đề đạo đức nhà vật Hy Lạp lần đề cập đến mối quan tâm hàng đầu triết học, đạt tới bước quan trọng Lần người đề cập tới phẩm chất hạnh phúc Bên cạnh thể tiến qua việc cung cấp sở ý niệm chủ nghĩa giới đại đồng, theo người cơng dân bình đẳng Đề đạt mơ hình nhà nước pháp trị, dân chủ với mục đích đem lại tự do, hạnh phúc cho người Khơng đóng góp lý luận đưa giải pháp cho vấn đề xã hội đương thời mà nhà triết học vật Hy Lạp cổ đại đặt vấn đề cho triết học khoa học đời sau giải đáp II.2 Hạn chế triết học vật chất phác Hy Lạp cổ đại Triết học vật thời Hy Lạp cổ đại đời mang lại nhiều giá trị cho nhân loại, song song với số hạn chế định Vì triết học vật Hy Lạp cổ đại triết học nghiên cứu theo hướng vật, nên triết học thời kỳ có tính chất biện chứng sơ khai, tự phát Những nhà triết học vật Hy Lạp cổ đại dựa vào đoán trực giác thiên tài vận động phát triển tự nhiên chưa lí giải quy luật vận động phát triển cách khoa học Mặt khác, khoa học kĩ thuật thời kì lạc hậu nên họ chưa thể giải thích rõ ràng lĩnh vực riêng biệt tự nhiên Xét mặt lịch sử, tính chất biện chứng triết học Hy Lạp cổ đại thành tựu vĩ đại song biện chứng ngây thơ Chính tính ngây thơ chất phác giai đoạn ban sơ mà nhà triết học vật thời kỳ chưa thể lý giải nguồn gốc vận động giới vật chất Chưa giải thích tượng tinh thần mối quan hệ tinh thần vật chất, hạn chế mà người mở đường gặp phải Thêm hạn chế nhà triết học vật người theo chủ nghĩa vô thần, bảo vệ quan điểm khoa học tự nhiên tiên tiến, nhiên họ chịu nhiều ảnh hưởng từ trường phái tâm, nên khái niệm mang ảnh hưởng chủ nghĩa tâm, tơn giáo “linh hồn”, “tình u”, “hận thù” Về mặt trị, đa số nhà triết học vật Hy Lạp thuộc tầng lớp chủ nơ nên triết học họ chịu ảnh hưởng giai cấp chủ nô thống trị nên bảo vệ lợi ích giai cấp, chưa thấy tính tất yếu việc giải phóng người hồn tồn tự khỏi chế độ nơ lệ Chính mang nặng tính ngây thơ chất phác mà sau giai đoạn phát triển rực rỡ, chủ nghĩa vật Hy Lạp cổ đại không đứng vững bị phép siêu hình xuất từ nửa cuối kỉ XV thay KẾT LUẬN Chủ nghĩa vật chất phác Hy Lạp cổ đại thể giới quan đắn nguồn gốc vật chất giới khả nhận thức giới người Chủ nghĩa vật thời Hy Lạp cổ đại đời hoàn thành sứ mệnh “đơn đặt hàng lịch sử”, đời chủ nghĩa vật đánh dấu bước ngoặc lớn lịch sử phát triển xã hội nói chung lịch sử phát triển triết học nói riêng Triết học Hy Lạp - La Mã cổ đại nhịp cầu vững chắc, nối bến bờ triết học sau Đến mà triết học Hy Lạp cổ đại mang đến cho nhân loại ngun giá trị Triết lý Hy Lạp cổ đại viên gạch xây nên toàn nhà văn minh Châu Âu ngày Nhờ ta thấy bề mặt bề trái Châu Âu ngày qua triết học Hy Lạp cổ đại Điều làm cho sáng rực rỡ vũ đài triết học nhân loại trở nên bất hủ Mác nói: “Dại dột cho không thấy giá trị Hy Lạp cổ đại”16 Qua đề tài em hiểu thêm nhiều điều triết học nói chung chủ nghĩa vật nói riêng Thơng qua em nắm rõ chủ nghĩa Mác đường lối trị nước ta Đề tài hành trang quý giá thân em suốt chặng đường tới Em xin chân thành cảm ơn thầy hướng dẫn để em hoàn thành đề tài 16 http://hoalinhthoai.com/?option=ban_tin&view=ban_tin_chitiet&cd_id=28&post_id=2324&lang=vn TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ giáo dục đào tạo: Giáo Trình Triết học Mác – Lênin, NXB Chính Trị Quốc Gia (tái lần thứ 2), 2005 Bùi Văn Mưa, Triết học phần I: Đại Cương lịch sử triết học, NXB Chính Trị Hành Chánh, 2011 Các nhà vật Hy Lạp cổ đại, NXB Tư tưởng, Mátxcơva,1955, tr 48 (Tiếng Nga) Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X, NXB CTQG, HN, 2006 tr.70 Học Viện Chính Trị, Đề Cương Bài Giảng Triết học Mác – Lênin, NXB Chính Trị Hành Chánh, 2009 Hội Đồng Trung Ương đạo biên soạn giáo trình quốc gia mơn khoa học Mác – Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Giáo Trình Triết học Mác – Lênin, NXB Chính Trị Quốc Gia, 2005 7.http://hoalinhthoai.com/? option=ban_tin&view=ban_tin_chitiet&cd_id=2 8&post_id=2324&lang=vn 8.http://www.humg.edu.vn/lyluanchinhtri/index.php?option=com_content &task=view&id=374&Itemid=265 9.http://www.go.vn/diendan/showthread.php?516783-Triet-hoc-Hy-Lapco-dai 10.http://www.marxists.org/vietnamese/marx-engels/1870s/chongduhring/ phan_19.htm 11.http://www.wattpad.com/1478432-tri%E1%BA%BFt-%E1%BB %8Dc-ph%C6%B0%C6%A1ng-t%C3%A2y?p=3 ... 9.http://www.go.vn/diendan/showthread.php?516783 -Triet- hoc- Hy- Lapco -dai 10.http://www.marxists.org/vietnamese/marx-engels/1870s/chongduhring/ phan_19.htm 11.http://www.wattpad.com/1478432 -tri% E1%BA%BFt-%E1%BB %8Dc-ph%C6%B0%C6%A1ng-t%C3%A2y?p=3... TƯ TƯỞNG CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA DUY VẬT CHẤT PHÁC HY LẠP CỔ ĐẠI I.1 Vài nét hoàn cảnh đời phát tri n tri t học Hy Lạp cổ đại Tri t học Hy Lạp cổ đại đời bối cảnh diễn chuyển biến lâu dài sâu sắc... http://www.marxists.org/vietnamese/marx-engels/1870s/chongduhring/phan_19.htm http://www.go.vn/diendan/showthread.php?516783 -Triet- hoc- Hy- Lap- co- dai Milet đô thị ven biển vùng Cận Đông, trung tâm thương mại sầm uất Hy Lạp kỷ VII tr CN Nhờ nhà bác học có hội mở rộng
- Xem thêm -

Xem thêm: Tieu luan triet hoc chu nghia duy vat chat phac hy lap co dai nhung gia tri han che cua no , Tieu luan triet hoc chu nghia duy vat chat phac hy lap co dai nhung gia tri han che cua no , I.2 Các trường phái triết học Duy vật chất phác Hy Lạp cổ đại, II.2 Hạn chế của triết học duy vật chất phác Hy Lạp cổ đại

Từ khóa liên quan