Phân lập và xác định cấu trúc một số hợp chất lanostan triterpen từ phân đoạn dicloromethan của nấm cổ cò ganoderma flexipes pat , họ ganodermataceae thu hái tại tây nguyên

66 43 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/09/2019, 15:36

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI an dP rm ac y, VN U KHOA Y DƯỢC ed ic ine ĐẶNG THỊ QUỲNH ht @ Sc ho ol of M PHÂN LẬP VÀ XÁC ĐỊNH CẤU TRÚC MỘT SỐ HỢP CHẤT LANOSTAN TRITERPEN TỪ PHÂN ĐOẠN DICLOROMETHAN CỦA NẤM CỔ CÒ - GANODERMA FLEXIPES PAT., HỌ GANODERMATACEAE THU HÁI TẠI TÂY NGUYÊN Co py rig KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH DƯỢC HỌC Hà Nội - 2019 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI ac y, dP rm ĐẶNG THỊ QUỲNH VN U KHOA Y DƯỢC M ed ic ine an PHÂN LẬP VÀ XÁC ĐỊNH CẤU TRÚC MỘT SỐ HỢP CHẤT LANOSTAN TRITERPEN TỪ PHÂN ĐOẠN DICLOROMETHAN CỦA NẤM CỔ CÒ - GANODERMA FLEXIPES PAT., HỌ GANODERMATACEAE THU HÁI TẠI TÂY NGUYÊN Sc ho ol of KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH DƯỢC HỌC TS Nguyễn Hữu Tùng Co py rig ht @ Khóa : QH.2014.Y Người hướng dẫn: TS Nguyễn Thị Duyên Hà Nội - 2019 Co py rig ht @ Sc ho ol of M ed ic ine an dP rm ac y, VN U LỜI CẢM ƠN Đề tài “Phân lập xác định cấu trúc số hợp chất lanostan triterpen từ phân đoạn diclomethan Nấm cổ cò - Ganoderma flexipes Pat., họ Ganodermataceae thu hái Tây Nguyên” kết cho qúa trình học tập, rèn luyện em Khoa Y - Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội trình nghiên cứu, thực tập Khoa Hóa Thực vật, Viện Dược liệu Trong thời gian thực khóa luận tốt nghiệp này, em nhận giúp đỡ tận tình quý thầy cơ, gia đình bạn bè Qua em xin gửi lời cảm ơn chân thành tới: TS Nguyễn Thị Duyên - Khoa Hóa Thực Vật - Viện Dược liệu, TS Nguyễn Hữu Tùng - Khoa Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội, trực tiếp bảo, hướng dẫn em hồn thành đề tài khóa luận Lãnh đạo, thầy cô công tác Khoa Y - Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội giúp đỡ, hướng dẫn, tạo điều kiện để em học tập, nghiên cứu Khoa suốt năm học qua Em xin gửi lời cảm ơn đến Ban lãnh đạo Viện Dược liệu, đặc biệt cán bộ, nhân viên khoa Hóa Thực vật giúp đỡ em trình thực đề tài Gia đình, bạn bè, người quan tâm, giúp đỡ, động viên, tạo điều kiện cho em suốt thời gian học tập, nghiên cứu vừa qua Dù nhận hướng dẫn giúp đỡ từ nhiều nguồn kiến thức thời gian hạn chế nên báo cáo khơng thể tránh khỏi thiếu sót Em mong nhận thông cảm ý kiến đóng góp q thầy cơ, bạn bè để khóa luận em hồn thiện Em xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, ngày 10 tháng 05 năm 2019 Sinh viên Đặng Thị Quỳnh VN U DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT TRONG LUẬN VĂN Các phương pháp sắc ký H-NMR 13 Sắc ký cột thường Sắc ký lỏng hiệu cao ac y, Column Chromatography High Performance Liquid Chromatography TLC Thin Layer Chromatography Các phương pháp phổ Sắc ký mỏng dP rm CC HPLC Proton Nuclear Magnetic Resonance Spectroscop Carbon-13 Nuclear Magnetic Resonance Spectroscopy Distortionless Enhancement by Polarisation Transfer Electron Spray Ionization Mass Spectrometry C-NMR an DEPT ine ESI-MS Heteronuclear Multiple Bond Correlation Heteronuclear Single Quantum Coherence Mass Spectroscopy Ultra Violet - Visible ed ic HMBC M HSQC Phổ DEPT Phổ khối ion hóa phun mù điện tử Phổ tương tác dị hạt nhân qua nhiều liên kết Phổ tương tác dị hạt nhân qua nhiều liên kết Phổ khối Phổ tử ngoại of MS UV-Vis Phổ cộng hưởng từ hạt nhân proton Phổ cộng hưởng từ hạt nhân carbon 13 Sc Diclomethan Dược liệu/Dung môi Phân đoạn diclomethan nấm Cổ cò Phân đoạn etyl acetat nấm Cổ cò Etyl acetat Methanol Phân đoạn nước nấm Cổ cò rig ht @ DCM DL/DM DNCC ENCC EtOAc MeOH WNCC ho ol Các loại dung môi, phân đoạn dịch chiết Co py Các ký hiệu sinh học AChE AD AIDS Acetylcholinesterase Alzheimer Acquired Immuno Deficiency Syndrom Hội chứng trí nhớ Hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải Enzyme Catalase Deoxyribonucleic acid Effective dose 50% m/z Mp STT TLTK v/v VKH&CNVN Khối lượng/điện tích Melting Point Điểm nóng chảy Số thứ tự Tài liệu tham khảo Thể tích/ Thể tích Viện Khoa học Cơng nghệ Việt Nam VN U CAT DNA ED50 Co py rig ht @ Sc ho ol of M ed ic ine an dP rm ac y, Liều có hiệu 50% động vật thí nghiệm ERK Extracellular signal - regulated Kinase điều hòa tín hiệu kinases ngoại bào FGFR Fibroblast growth factor Yếu tố tăng trưởng nguyên receptor bào sợi GPx Enzyme Glutathione Peroxidase HBV Hepatitis B virus HIV Human immunodeficiency virus HSV Virus herpes simplex IC50 Half maximal inhibitory Nồng độ ức chế 50% concentration NPC Neural progenitor cell Tế bào tiền thân thần kinh Nrf2 Nuclear factor (erythroidYếu tố hạt nhân có nguồn gốc từ erythroid derived 2)-like RNA Ribonucleic acid ROS Reactive oxygen species Gốc tự oxy hóa SOD Superoxide dismutase Enzyme xúc tác q trình phân hủy superoxide Các ký hiệu viết tắt khác DANH MỤC CÁC BẢNG Tên bảng Trang Bảng 1.1 Một số triterpen nhóm I phân lập từ chi Ganoderma Bảng 1.2 Một số triterpen nhóm II phân lập từ chi Ganoderma Bảng 1.3 Một số triterpen nhóm III phân lập từ chi Ganoderma Bảng 1.4 Một số sterol phân lập từ chi Ganoderma 17 Dữ liệu phổ hợp chất NCC03 NCC06 31 Sc ho ol of M ed ic ine an Kết tra cứu tài liệu tham khảo tính đến tháng 7/2018 @ ht rig py Co ac y, dP rm Bảng 1.5 Bảng VN U Bảng DANH MỤC CÁC HÌNH Tên hình Trang VN U Hình Hình 1.1 Cấu trúc Triterpen nhóm I Hình 1.3 Cấu trúc Triterpen nhóm III ac y, Hình 1.2 Cấu trúc Triterpen nhóm II Hình dP rm Hình 1.4 Nấm cổ cò – Ganoderma flexipes Pat., thu Tây Nguyên Nguyên liệu nấm Cổ cò - Ganoderma flexipes Pat 16 19 24 Hình 3.2 Sắc ký đồ TLC cao tổng cao phân đoạn nấm Cổ cò 25 Hình 3.3 Sơ đồ phân lập hợp chất từ cao nấm Cổ cò phân đoạn DCM 27 Hình 3.4 Kết chạy HPLC kiểm tra độ tinh khiết hợp chất NCC03 NCC06 28 Hình 3.5 Cấu trúc hóa học hợp chất NCC03 30 Hình 3.6 Cấu trúc hóa học hợp chất NCC06 31 rig ht @ Sc ho ol of M ed ic ine an Hình 3.1 Sơ đồ chiết xuất phân đoạn nấm Cổ cò py Co VN U MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT TRONG LUẬN VĂN ac y, DANH MỤC CÁC BẢNG DANH MỤC CÁC HÌNH dP rm ĐẶT VẤN ĐỀ CHƯƠNG TỔNG QUAN 1.1 Tổng quan chi Ganoderma 1.1.1 Vài nét thực vật chi Ganoderma an 1.1.2 Thành phần hóa học ine 1.1.2.1.Triterpen/ Triterpenoid 1.1.2.2.Sterol ed ic 1.1.2.3.Polysaccharit 1.1.3 Tác dụng sinh học 10 M 1.1.3.1.Tác dụng gây độc tế bào chống ung thư 10 of 1.1.3.2.Tác dụng chống oxi hóa, bảo vệ gan 12 ho ol 1.1.3.3.Tác dụng kháng virut 13 1.1.3.4.Tác dụng kháng vi khuẩn, kháng nấm 13 Sc 1.1.3.5.Tác dụng hệ thần kinh 14 1.2 @ 1.1.3.6.Tác dụng khác 15 Tổng quan đối tượng nghiên cứu - Nấm Cổ cò 15 ht CHƯƠNG ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 19 Đối tượng nghiên cứu 19 2.2 Hóa chất, thiết bị 19 Co py rig 2.1 2.2.1 Hóa chất, dung mơi 19 2.2.2 Thiết bị 19 VN U 2.3 Phương pháp chiết xuất phân lập xác định cấu trúc hợp chất tinh khiết 20 2.3.1 Phương pháp chiết xuất phân lập 20 2.3.2 Phương pháp xác định nhận dạng cấu trúc 21 ac y, CHƯƠNG KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN 24 dP rm 3.1 Chiết phân đoạn nấm Cổ cò phân lập hợp chất từ cao phân đoạn diclomethan 24 3.1.1 Kết chiết phân đoạn nấm Cổ cò 24 3.1.2 Kết phân lập hợp chất tinh khiết từ cao phân đoạn diclomethan nấm Cổ cò 26 Biện luận cấu trúc hợp chất NCC03 NCC06 28 ine 3.2 an 3.1.3 Kết kiểm tra độ tinh khiết 27 ed ic 3.2.1 Hợp chất NCC03 28 3.2.2 Hợp chất NCC06 30 Bàn luận 32 M 3.3 3.3.1 Về chiết xuất 32 of 3.3.2 Về phân lập, tinh chế nhận dạng cấu trúc hợp chất 33 ho ol KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 35 Kết luận 35 Kiến nghị 35 Sc @ TÀI LIỆU THAM KHẢO Co py rig ht PHỤ LỤC ĐẶT VẤN ĐỀ dP rm ac y, VN U Cùng với tiến khoa học – kỹ thuật, xu hướng quay với thiên nhiên, tìm phương thuốc truyền thống dân gian ngày quan tâm, phát triển Dược thảo thiên nhiên ngày đóng vai trò quan trọng phòng, chữa bệnh nâng cao sức khoẻ Trong đó, việc tìm loại dược liệu có nguồn gốc thiên nhiên để chữa bệnh hiểm nghèo sở khoa học có ý nghĩa vô to lớn [10] ine an Nấm Linh chi loại dược liệu quý y học cổ truyền Với thành phần hóa học có chứa polysaccharit (giàu β-glucan), triterpenoid, steroid, saponin…, nấm Linh chi ghi nhận có tác dụng phòng chống ung thư, tăng cường hệ miễn dịch, giải độc gan, hỗ trợ điều trị tiểu đường, giảm cholesterol máu… Chính thế, nhu cầu sử dụng nấm Linh chi phòng ngừa điều trị bệnh lớn, không Việt Nam, mà nhiều nơi giới Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc, Đài Loan, Malaysia, Thái Lan,…[9] py rig ht @ Sc ho ol of M ed ic Theo Nấm linh chi - Tài nguyên dược liệu quý Việt Nam Nhà xuất Khoa học kỹ thuật, nước ta có khoảng 80 loài nấm Linh chi, chiếm khoảng 1/3 số lồi giới với khơng lồi mới, đặc hữu [7] Riêng Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh thuộc khu vực Tây Ngun, chi Ganoderma có 25 lồi, 10 lồi có tác dụng dược liệu Ganoderma tornatum, Ganoderma amboinense, Ganoderma gibbosum, Ganoderma capense, Ganoderma lobatum, Ganoderma applanatum, Ganoderma lucidum, Ganoderma flexipes, Ganoderma tropicum, Ganoderma cochlear, lồi lại chưa biết rõ ý nghĩa [6] Do đó, nghiên cứu tài nguyên nấm Linh chi Việt Nam cơng trình có ý nghĩa mang lại hiệu to lớn cho người trồng nấm Tuy nhiên, hầu hết nghiên cứu (cả nước) chi Ganoderma dừng lại đối tượng Ganoderma lucidum Trong cơng bố số 10 lồi có tác dụng dược liệu Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh, nấm Cổ cò - Ganoderma flexipes lại chưa nghiên cứu thành phần hóa học giá trị sử dụng Co Vì vậy, để góp phần làm sáng tỏ thành phần hóa học Ganoderma flexipes, em thực đề tài “Phân lập xác định cấu trúc số hợp chất lanostan triterpen từ phân đoạn dicloromethan nấm Cổ cò ht rig py Co @ ho ol Sc of M ine ed ic ac y, dP rm an VN U U N ,V PHỤ LỤC BỘ PHỔ CỦA HỢP CHẤT NCC03 m r a y c a h P d n a e M f o n i ic ed Cấu trúc hóa học hợp chất NCC03 l o o (3β-Acetoxyl- lanosta-7,9(11),24-triene-26-ol) @ t h p o C g i r y h c S U N ,V y c a m r a h P d n a e l o o @ t h p o C g i r y M f o n i ic ed h c S Phổ khối ESI-MS hợp chất NCC03 U N ,V y c a m r a h P d n a e l o o @ t h p o C g i r y M f o n i ic ed h c S Phổ 1H-NMR hợp chất NCC03 U N ,V y c a m r a h P d n a e l o o @ t h p o C g i r y M f o n i ic ed h c S Phổ 13C-NMR hợp chất NCC03 U N ,V y c a m r a h P d n a e l o o @ t h p o C g i r y M f o n i ic ed h c S Phổ DEPT hợp chất NCC03 ht rig py Co Phổ HMBC hợp chất NCC03 @ ho ol Sc of M ine ed ic ac y, dP rm an VN U ht rig py Co Phổ HSQC hợp chất NCC03 @ ho ol Sc of M ine ed ic ac y, dP rm an VN U ht rig py Co @ ho ol Sc of M ine ed ic ac y, dP rm an VN U PHỤ LỤC BỘ DỮ LIỆU KHỐI PHỔ CỦA HỢP CHẤT NCC06 m r a y c a h P d n a e M f o n i ic ed Cấu trúc hóa học hợp chất NCC06 (lanostan-7,9(11),24-triene-3β,26-diol, ganodermadiol) l o o @ t h p o C g i r y h c S U N ,V U N ,V y c a m r a h P d n a e l o o @ t h p o C g i r y h c S M f o n i ic ed Phổ khối ESI-MS hợp chất NCC06 U N ,V y c a m r a h P d n a e l o o @ t h p o C g i r y M f o n i ic ed h c S Phổ 1H-NMR hợp chất NCC06 U N ,V y c a m r a h P d n a e l o o @ t h p o C g i r y M f o n i ic ed h c S Phổ 13C-NMR hợp chất NCC06 U N ,V y c a m r a h P d n a e l o o @ t h p o C g i r y M f o n i ic ed h c S Phổ DEPT hợp chất NCC06 ht rig py Co @ ho ol Sc of M ine ed ic ac y, dP rm an VN U ... hóa học Ganoderma flexipes, em thực đề tài Phân lập xác định cấu trúc số hợp chất lanostan triterpen từ phân đoạn dicloromethan nấm Cổ cò VN U Ganoderma flexipes Pat. , họ Ganodermataceae thu hái. .. rm ac y, VN U LỜI CẢM ƠN Đề tài Phân lập xác định cấu trúc số hợp chất lanostan triterpen từ phân đoạn diclomethan Nấm cổ cò - Ganoderma flexipes Pat. , họ Ganodermataceae thu hái Tây Nguyên ...ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI ac y, dP rm ĐẶNG THỊ QUỲNH VN U KHOA Y DƯỢC M ed ic ine an PHÂN LẬP VÀ XÁC ĐỊNH CẤU TRÚC MỘT SỐ HỢP CHẤT LANOSTAN TRITERPEN TỪ PHÂN ĐOẠN DICLOROMETHAN CỦA NẤM CỔ CÒ - GANODERMA
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân lập và xác định cấu trúc một số hợp chất lanostan triterpen từ phân đoạn dicloromethan của nấm cổ cò ganoderma flexipes pat , họ ganodermataceae thu hái tại tây nguyên , Phân lập và xác định cấu trúc một số hợp chất lanostan triterpen từ phân đoạn dicloromethan của nấm cổ cò ganoderma flexipes pat , họ ganodermataceae thu hái tại tây nguyên , CHƯƠNG 2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU, CHƯƠNG 3. KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN, KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Mục lục

Xem thêm