Nghiên cứu sàng lọc trước sinh phát hiện sớm thai bị trisomy 21, trisomy 18 và trisomy 13 tại bệnh viện phụ sản hà nội

39 65 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/09/2019, 15:35

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI rm TRƢƠNG XUÂN HƢƠNG ac y, VN U KHOA Y DƢỢC ol of M ed ici ne an d Ph a NGHIÊN CỨU SÀNG LỌC TRƢỚC SINH PHÁT HIỆN SỚM THAI BỊ TRISOMY 21, TRISOMY 18 VÀ TRISOMY 13 TẠI BỆNH VIỆN PHỤ SẢN HÀ NỘI Co py rig ht @ Sc ho KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH Y ĐA KHOA Hà Nội - 2019 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI rm TRƢƠNG XUÂN HƢƠNG ac y, VN U KHOA Y DƢỢC ol of M ed ici ne an d Ph a NGHIÊN CỨU SÀNG LỌC TRƢỚC SINH PHÁT HIỆN SỚM THAI BỊ TRISOMY 21, TRISOMY 18 VÀ TRISOMY 13 TẠI BỆNH VIỆN PHỤ SẢN HÀ NỘI Sc ho KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH Y ĐA KHOA QH2013.Y Ngƣời hƣớng dẫn: ThS TRƢƠNG QUANG VINH ThS MẠC ĐĂNG TUẤN Co py rig ht @ Khóa: Hà Nội - 2019 VN U LỜI CẢM ƠN ac y, Trƣớc tiên cho xin gửi lời cảm ơn chân thành sâu sắc tới Ths.Bs Trƣơng Quang Vinh - Bộ Môn Sản Phụ Khoa – Khoa Y Dƣợc ĐHQGHN ThS Mạc Đăng Tuấn – Bộ môn Y Dƣợc cộng đồng Y dự phòng – Khoa Y Dƣợc - ĐHQGHN ngƣời ngƣời Thầy đồng hành rm xun suốt q trình thực nghiên cứu, ln động viên, hƣớng dẫn, truyền đạt cho kiến thức q giá Trong q trình thực Ph a khóa luận, Thầy tạo điều kiện, tận tâm bảo, cho nhận an d xét quý báu, từ truyền cho tơi tinh thần học hỏi nhƣ nghiêm túc công việc ed ici ne Bên cạnh tơi xin gửi lời cảm ơn đến tồn thể Thầy Cơ, anh chị Khoa Chẩn đoán trƣớc sinh Bệnh Viện Phụ Sản Hà Nội tạo điều kiện thuận lợi để thu thập số liệu hồn chỉnh khóa luận Tơi xin đƣợc gửi lòng biết ơn đến ban giám hiệu, Thầy Cô Khoa Y Dƣợc - Đại học Quốc Gia Hà Nội truyền đạt cho kiến ol of M thức quý báu, đồng thời tạo điều kiện học tập, thực hành, nghiên cứu Cuối cùng, xin đƣợc gửi lời cảm ơn sâu sắc đến gia đình, bạn bè ln Hà Nội, ngày tháng năm 2019 Co py rig ht @ Sc ho bên cạnh, động viên, khích lệ tơi lúc khó khăn, tạo điều kiện cho tơi hồn thánh khóa luận Trƣơng Xuân Hƣơng VN U DANH MỤC VIẾT TẮT : amniocentesis AFP(α FP) : Alfa feto – protein βhCG : Beta – human chorionicgonadotropin cs : Cộng cfDNA : cell free DNA cff-DNA : cell-free fetal DNA CVS : chorionic villus sampling DTBS : Dị tật bẩm sinh HC : hội chứng NST : Nhiễm sắc thể PAPP – A : Pregnancy – associated plasma protein A PUBS : percutaneous umbilical blood sampling ol of M ed ici ne an d Ph a rm ac y, AC : sàng lọc trƣớc sinh SLTS T13, T18, T21 : trisomy 13, trisomy 18, trisomy 21 ho uE3 -Unconjugate Estriol: estriol không kết hợp : Tổ chức Y tế giới Co py rig ht @ Sc WHO VN U MỤC LỤC ĐẶT VẤN ĐỀ CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN ac y, 1.1 Khái niệm dị tật bẩm sinh 1.2 Thời gian có khả phát sinh dị tật rm 1.2.1 Thời kỳ tạo giao tử Ph a 1.2.2 Thời kì tiền phơi 1.2.3 Thời kì phôi an d 1.2.4 Thời kì thai 1.3 Nguyên nhân chế phát sinh dị tật bẩm sinh ed ici ne 1.3.1 Do di truyền 1.3.2 Do yếu tố môi trường 1.4 Một số phƣơng pháp sàng lọc chẩn đoán trƣớc sinh ol of M 1.4.1 Các test sinh hóa sàng lọc trước sinh 1.4.2 Siêu âm 10 1.4.3 Các xét nghiệm chẩn đoán trước sinh 10 1.4.4 Phương pháp sàng lọc không xâm lấn (Non-Invasive Prenatal ho genetic Testing – NIPT) 11 Sc 1.5 Chẩn đoán trisomy 13, trisomy 18, trisomy 21 14 @ 1.6 Tình hình dị tật bẩm sinh nghiên cứu chẩn đoán trisomy 13, trisomy 18, trisomy 21 16 rig ht 1.6.1 Trên giới 16 1.6.2 Tại Việt Nam 17 Co py CHƢƠNG 2: ĐỐI TƢỢNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 18 2.1 Đối tƣợng nghiên cứu 18 2.2 Phƣơng pháp nghiên cứu 18 2.2.1 Thiết kế nghiên cứu 18 VN U 2.2.2 Cỡ mẫu nghiên cứu 18 2.2.3 Phương pháp thu thập số liệu 19 2.2.4 Các biến số số nghiên cứu 19 ac y, 2.2.5 Xử lý phân tích số liệu 19 rm 2.2.6 Hạn chế nghiên cứu 20 2.2.7 Đạo đức nghiên cứu 20 Ph a CHƢƠNG 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 21 3.1 Một số đặc điểm thai phụ làm sàng lọc 21 an d 3.1.1 Phân bố tuổi thai phụ 21 3.1.2 Nghề nghiệp thai phụ 21 ed ici ne 3.1.3 Số lần có thai số lần đẻ 22 3.1.4 Tiền sử thai phụ 23 3.1.5 Tỷ lệ bà mẹ mang thai sử dụng kỹ thuật sàng lọc trước sinh 23 ol of M 3.2 Kết xét nghiệm NIPT theo phần mềm 24 CHƢƠNG 4: BÀN LUẬN 27 4.1 Một số đặc điểm thai phụ nguy cao làm sàng lọc 27 ho 4.1.1 Phân bố tuổi thai phụ 27 Sc 4.1.2 Trình độ học vấn/nghê nghiệp thai phụ 27 4.1.3 Tiền sử thai sản bất thường thai phụ 28 @ 4.1.4 Các xét nghiệm sàng lọc thường quy thực thai phụ 28 ht 4.2 Tỉ lệ trisomy 21, trisomy 18 trisomy 13 theo xét nghiệm NIPT 29 rig CHƢƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT 31 Co py TÀI LIỆU THAM KHẢO 32 ĐẶT VẤN ĐỀ từ thời kì bào thai trẻ, di truyền không di truyền VN U Dị tật bẩm sinh (DTBS) đƣợc hiểu bất thƣờng xuất ac y, Theo thống kê Tổ chức Y tế giới (WHO), tỉ lệ trẻ bị DTBS chiếm khoảng – 4% - 3% trẻ sơ sinh sống có DTBS nặng biểu rõ sinh [29] Theo báo cáo Sở Y Tế năm 2018, năm Việt Nam Ph a rm có khoảng 1,5 triệu trẻ đƣợc sinh ra, có khoảng 41000 trẻ mắc DTBS Đây số không nhỏ tác động đến nhiều mặt xã hội an d Việc phát sớm DTBS giúp thầy thuốc có định xác, kịp thời nhằm hạn chế việc đời trẻ tật nguyền có biện pháp ed ici ne khắc phục sớm cho bất thƣờng nhẹ, qua làm giảm gánh nặng cho gia đình xã hội sau Đây mục tiêu quan trọng chiến lƣợc chăm sóc sức khoẻ sinh sản ngành y tế, nhằm nâng cao chất lƣợng dân số cải tạo nòi giống Hiện có nhiều phƣơng pháp sàng lọc trƣớc sinh (SLTS) đƣợc sử dụng phổ biến test sàng lọc trƣớc sinh siêu âm ol of M thai định kỳ Cả hai phƣơng pháp có ƣu điểm nhƣ dễ thực hiện, an toàn cho thai phụ thai nhi, giá rẻ áp dụng rộng rãi ho lâm sàng Trong xét nghiệm SLTS từ máu mẹ triple test double test hai test đƣợc sử dụng rộng rãi nhất, có vai trò định việc chẩn đốn nguy trẻ mắc DTBS Tuy nhiên phƣơng pháp có độ xác khơng cao gián tiếp thơng qua định lƣợng số chất máu mẹ; dẫn @ Sc đến định chọc dò dịch ối tràn lan mang lại lo lắng mức cho thai phụ suốt trình mang thai [18] Trung bình, 100 trƣờng hợp thực sàng lọc trƣớc sinh cổ điển (double test; triple test; siêu âm đo ht độ mờ da gáy) cho kết nguy cao đƣợc định chọc dò dịch ối py rig có trƣờng hợp thai nhi thực mang bệnh; tỉ lệ sảy thai chọc dò dịch ối 1% [13] Điều có nghĩa để phát đƣợc trƣờng hợp trẻ bị bệnh, ngƣời ta làm chết trẻ bình thƣờng, khơng mang Co bệnh Để khắc phục điều đó, nhà khoa học giới ứng dụng VN U thành tựu công nghệ gen để phát triển phƣơng pháp sàng lọc trƣớc ac y, sinh không xâm lấn – Non-Invasive Prenatal genetic Testing (NIPT) Đây phƣơng pháp có độ xác cao, tuyệt đối an toàn cho thai phụ, giúp chẩn đốn xác DTBS đặc biệt số hội chứng nhƣ trisomy 13, trisomy 18 trisomy 21 Trƣớc thực tế tiến hành đề tài: “Nghiên cứu Ph a rm sàng lọc trƣớc sinh phát sớm thai bị trisomy 13, trisomy 18, trisomy 21 bệnh viện phụ sản Hà Nội” với mục tiêu sau: Mô tả đặc điểm chung thai phụ nguy cao thai mắc dị tật an d bẩm sinh trisomy 13, trisomy 18, trisomy 21 làm xét nghiệm NIPT Co py rig ht @ Sc ho ol of M ed ici ne bệnh viện Phụ Sản Hà Nội Xác định tỷ lệ trisomy 13, 18 trisomy 21 sản phụ có nguy cao theo xét nghiệm NIPT bệnh viện Phụ Sản Hà Nội CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN Khái niệm dị tật bẩm sinh VN U 1.1 ac y, Tổ chức Y tế giới năm 1972 1996 định nghĩa Dị tật bẩm sinh tất bất thường cấu trúc, chức sinh hố có ngun nhân từ trước sinh [5,14] Khái niệm DTBS tuỳ theo mục đích mà tác giả đề cập đến nhƣng thống điểm sau: rm - Đây bất thƣờng có nguyên nhân từ trƣớc sinh - Những bất thƣờng thể mức độ thể, mức độ tế bào hay Ph a phân tử 1.2 an d - Những bất thƣờng thể sau sinh hay giai đoạn muộn [14] Thời gian có khả phát sinh dị tật ed ici ne Trong trình hình thành phát triển phơi thai, tế bào mơ q trình xắp xếp hình thành quan có thời kỳ dễ nhạy cảm với tác động yếu tố gây bất thƣờng cho thai ol of M 1.2.1 Thời kỳ tạo giao tử Giai đoạn tạo giao tử giai đoạn ngắn trong trình phát triển cá thể, nhiên tỉ lệ giao tử bất thƣờng lại cao có ho thể giai đoạn tế bào dễ mẫn cảm với tác nhân gây đột biến Tinh trùng ngƣời bình thƣờng có tỷ lệ hình thái bình thƣờng ≥ 30%, nhƣ vậy, tỷ lệ tinh trùng có hình thái bất thƣờng lên đến 70% Tuy nhiên, giao tử bất Sc thƣờng khơng có có khả tham gia thụ tinh, tỷ lệ bất @ thƣờng bẩm sinh phôi thai giao tử bất thƣờng khơng cao [4] 1.2.2 Thời kì tiền phơi rig ht - Giai đoạn hợp tử: Hợp tử đƣợc hình thành tồn giai đoạn ngắn nên đột biến xuất lúc hình thành hợp tử Ngƣời ta py coi việc đánh giá hợp tử đánh giá gián tiếp bất thƣờng giao tử Hợp tử chết Co sớm thƣờng noãn tinh trùng bất thƣờng gây nên Ở ngƣời, hợp tử chết tuần đƣợc coi hợp tử chết sớm, ngƣời phụ nữ thấy chậm kinh vài ngày, máu nên ngƣời phụ nữ không để ý [4,14] - Giai đoạn phân chia: giai đoạn này, tế bào phơi chƣa VN U biệt hóa, tác nhân độc hại gây tác động theo khả năng:  Gây tổn thƣơng toàn hay số lớn phơi bào, gây chết phơi hay sẩy thai ac y,  Một số hay nhiều phơi bào bị tổn thƣơng chết, số lại có khả phát triển thay nên phơi phát triển bình thƣờng tới mức khơng có dị tật xuất rm  Một số phôi bào bị tác động nhẹ, tồn bên cạnh phôi bào Ph a bình thƣờng khác tạo thể khảm tồn phơi bào bị đột biến nhƣng chƣa tới mức gây chết phôi kết tạo an d thể bất thƣờng Dị tật giai đoạn xảy mơ chƣa có biệt hóa [14] ed ici ne 1.2.3 Thời kì phơi Từ tuần thứ đến tuần thứ Ở thời kỳ phơi bào tích cực biệt hóa, tạo mầm quan cho thể nên nhạy cảm với yếu tố gây bất thƣờng Đây thời kỳ chủ yếu định xuất dị tật hình thái Tùy theo yếu tố gây hại tùy thời điểm biệt hóa ol of M mô quan xuất dị tật khác Mỗi mô hay quan có thời điểm dễ bị tổn thƣơng mức tối đa đƣợc gọi thời kỳ nhạy cảm ho phôi, thƣờng vào lúc bắt đầu diễn biệt hóa mơ hay quan [4] 1.2.4 Thời kì thai Sc Thời kỳ thai kéo dài từ tuần thứ đến trƣớc trẻ đời Ở thời kỳ @ thai, phần lớn quan hình thành hình thái dần hồn thiện chức tính cảm thụ với yếu tố gây hại giảm [4, 14] Nếu bị tác rig ht động yếu tố có hại ảnh hƣởng tới hoạt động chức quan đó, tác động mạnh làm thai chết lƣu py Tuy nhiên, số quan tiếp tục biệt hóa nhƣ vỏ não, Co tiểu não, hệ sinh dục vậy, thời kỳ thai, yếu tố gây hại ảnh hƣởng tới hình thái chức quan [4] CHƢƠNG VN U KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 3.1 Một số đặc điểm thai phụ làm sàng lọc ac y, 3.1.1 Phân bố tuổi thai phụ rm < 35 tuổi 47,42% ed ici ne an d 52,58% Ph a ≥35 tuổi Biểu đồ 3.1 Tỉ lệ phân bổ tuổi thai phụ (n=232) Các thai phụ tham gia nghiên cứu có độ tuổi từ 19-46, độ tuổi trung ol of M bình 33,5 tỉ lệ nhóm ngƣời dƣới 35 tuổi chiếm chủ yếu (52,58%), lại nhóm từ 35 tuổi trở lên Tỉ lệ (%) 43.97% 19.83% 18.1% rig Nông dân Công nhân Cán viên chức Học sinh sinh viên Tự Biểu đồ 3.2 Phân bố nghề nghiệp thai phụ (n=232) Co py 16.81% 1.29% ht @ Sc ho 3.1.2 Nghề nghiệp thai phụ 21 Tỉ lệ thai phụ đa số gặp đối tƣợng công nhân (43,97%), VN U đối tƣợng học sinh sinh viên (1,29%) 3.1.3 Số lần có thai số lần đẻ 80 ac y, 74.57% 70 rm 60 47.84% Ph a 50 40 34.92% an d 30 20.69% 10 0 ed ici ne 17.24% 20 ≥3 Số lần đẻ ol of M Số lần mang thai 4.74% Biểu đồ 3.3 Tỷ lệ số lần có thai số lần đẻ thai phụ (%) Số thai phụ mang thai ≥ lần chiếm tỉ lệ 34,92%, tỉ lệ thai phụ mang thai lần đầu 17,24% Mặt khác, tỉ lệ thai phụ sinh thứ 4,74% Có ho 74,57% số sản phụ có trở xuống Nhóm thai phụ chƣa sinh Co py rig ht @ Sc chiếm 20,69% 22 3.1.4 Tiền sử thai phụ VN U Bảng 3.4 Tiền sử thai sản bất thường thai phụ (n=232) Số lƣợng (n) Tỉ lệ (%) Khơng có tiền sử bất thƣờng 60 25,86 Gia đình có ngƣời mắc HC Down/DTBS tăng huyết áp, bệnh chuyển hóa,…) 14 rm ed ici ne Sinh mắc DTBS an d 115 thai DTBS Mẹ bị bệnh mạn tính( Ph a Sảy thai/Thai lƣu/ Đình ac y, Tiền sử 0,86 49,57 6,03 3,45 ol of M Trên 232 đối tƣợng nghiên cứu nhận thấy tỉ lệ thai phụ có tiền sử thai sản bình thƣờng chiếm 25,86% chiếm 0,86% ho Tỉ lệ thai phụ có tiền sử sảy thai/Thai lƣu/ Đình thai DTBS chiếm 49,57% Tỉ lệ sinh mắc DTBS chiếm 6,03% Nhóm mẹ mắc bệnh mạn tính chiếm 3,45% Tỷ lệ bà mẹ có ngƣời thân bị DTBS/Down Sc 3.1.5 Tỷ lệ bà mẹ mang thai sử dụng kỹ thuật sàng lọc trước sinh ht @ Bảng 3.5: Tỷ lệ xét nghiệm sàng lọc trước sinh thường quy (siêu âm, double test, triple test) thực thai phụ (n=232) Số lƣợng (n) Tỉ lệ (%) 207 89,22 141 60,77 79 34,05 rig Xét nghiệm sàng lọc trƣớc sinh py Siêu âm Co Double test Triple test 23 VN U Siêu âm test sàng lọc trƣớc sinh đƣợc thực nhiều với tỷ lệ 89,22%; Double test với 60,77% Triple test chiếm 34,05% 3.2 Kết xét nghiệm NIPT theo phần mềm rm Tổng n % số 228 98,28 232 n % n T21 1,72 T18 0,43 T13 Chung % 231 99,57 232 0 232 100 232 2,15 0 228 100 232 ed ici ne ol of M Chú thích: NCT Ph a DTBS NCTB an d NCC Kết NIPT ac y, Bảng 3.6 : Kết xét nghiệm phát di tật trisomy 13, trisomy 18 trisomy 21 NIPT (n=232) NCC (nguy cao) > 1/100; NCTB (nguy trung bình) 1/10000 - < 1/100; NCT (nguy thấp) < 1/10000 Nhận xét: ho Trên 232 đối tƣợng nguy cao đƣợc lựa chọn ngẫu nhiên, NIPT phát Sc đƣợc ca có nguy cao mắc DTBS (chiếm tỉ lệ 2,15%), trisomy 21 chiếm ca(1,72%), lại trisomy 18 tuổi thai phụ (n=232) ht @ Bảng 3.7 Nguy dị tật bẩm sinh thai theo xét nghiệm NIPT so với rig Nguy DTBS Co py Tuổi NCC NCT n % n % < 35 0,43 121 52,15 ≥35 1,72 106 45,69 24 Theo kết xét nghiệm NIPT đối tƣợng có nguy cao mang VN U thai mắc dị tật (trisomy 21, trisomy 18, trisomy 13) rơi vào nhóm tuổi từ 35 trở lên (4/232 ca tƣơng đƣơng 1,72%), nhóm tuổi dƣới 35 có khả sinh có nguy cao mắc DTBS (1/232 ca - 0,43%) ac y, Bảng 3.8 Nguy mang thai dị tật theo xét nghiệm NIPT thai phụ có tiền sử sinh dị tật, sẩy thai thai chết lưu (n=232) T21 T18 T13 T21 T13 0 5 5 0 (2,15) (2,15) (2,15) (2,15) 1 226 227 227 thai DTBS Khơng Có Khơng Có 0 (0,43) 0 (1,72) 0 0 (0,43) 0 ho Sảy thai ol of M Thai lƣu Sc Khơng ht @ (1,29) (0,43) Sinh Có Ph a T18 Tổng (96,12) (97,41) (97,84) (97,84) 47 46 47 47 (20,26) (19,83) (20,26) (20,26) 181 185 185 185 (78,02) (79,74) (79,74) (79,74) 82 83 83 83 (35,34) (35,77) (35,77) (35,77) 146 148 149 149 (62,93) (63,79) (64,22) (64,22) 0 14 14 14 14 0 (6,03) (6,03) (6,03) (6,03) 0 87 89 89 89 (0,86) 0 (37,5) (38,36) (38,36) (38,36) Co py rig mắc DTBS Không 223 ed ici ne (0,43) (0,43) an d Có Đình NCT (n, %) rm NCC (n, %) 25 Từ kết nhận thấy tỉ lệ thai phụ có tiền sử thai sản bất thƣờng VN U mang nguy cao sinh dị tật theo xét nghiệm NIPT 0,43% Trƣờng Trƣờng Trƣờng hợp hợp hợp hợp hợp Tuổi mẹ 40 38 39 31 37 Miền núi Thành thị Thành thị Thành thị Thành thị 11,3 16,5 18 17,2 Tự Tự Công nhân 0 Tuần thai Nghề nghiệp mẹ Số lần sinh dị tật Cán viên chức ol of M Thai lƣu rm 14 Trƣờng 0 0 0 0 0 0 Trisomy 18 Trisomy 21 Trisomy 21 Trisomy 21 Trisomy 21 @ Sc ho Sảy thai Đình thai DTBS Nông dân Ph a Nơi ed ici ne Đặc điểm ac y, Trƣờng an d Bảng 3.9: Một số đặc điểm chủ yếu thai phụ chẩn đoán nguy cao mắc DTBS xét nghiệm NIPT rig ht DTBS NCC phát Co py NIPT 26 CHƢƠNG 4: BÀN LUẬN VN U 4.1 Một số đặc điểm thai phụ nguy cao làm sàng lọc ac y, Qua kết nghiên cứu Việt Nam cho thấy, qui mô DTBS trẻ em tƣơng đối lớn chiếm 2% tổng số trẻ dƣới 15 tuổi [6] Những yếu tố dẫn đến nguy sinh DTBS là: - Tuổi ngƣời mẹ lúc mang thai lớn khả sinh bị rm DTBS cao - Tiền sử có ngƣời gia đình bị DTBS Ph a - Ngƣời mẹ bố bị bệnh mạn tính an d - Ngƣời mẹ có tiền sử sảy thai nhiều lần, thai lƣu, đình thai phát DTBS - Ngƣời mẹ bố hút thuốc nghiện rƣợu ed ici ne - Trình độ học vấn bố mẹ thấp - Nghèo đói hộ gia đình Chính cần cần lƣu ý yếu tố để làm tốt công tác tƣ vấn dự phòng DTBS ol of M 4.1.1 Phân bố tuổi thai phụ Các thai phụ tham gia nghiên cứu có độ tuổi từ 19-46, nhóm 1/250 đƣợc gọi nguy cao [6,13] Theo FMF, quý I thai kỳ, siêu âm kết hợp xét nghiệm Double test Co phát đƣợc 90% thai có nguy với tỷ lệ dƣơng tính giả 2,4% [8], [11], [17] Nhƣ có đƣợc kết tốt nhƣng bỏ sót 10% khơng tầm sốt đƣợc Những trƣờng hợp nguy cao đƣợc tƣ vấn để làm NIPT 28 với độ xác cao sinh thiết gai quý I hay chọc ối xét VN U nghiệm quý II Kết xét nghiệm tế bào thai gai hay dịch ối khẳng định 99,9% có bất thƣờng nhiễm sắc thể 18, 13, 21 nhiễm sắc thể giới tính không ac y, Xu hƣớng trƣờng hợp có kết sàng lọc sớm quý I khơng có nguy khơng làm thêm xét nghiệm sàng lọc bất thƣờng nhiễm rm sắc thể quý II Việc phối hợp giữa kết sàng lọc quý I quý II để tính nguy mắc hội chứng Down trisomy 13/18 khơng xác Ph a kéo dài thời gian chờ đợi kết sản phụ lo âu [11] Việc phần giải thích cho chênh lệch số ngƣời làm Triple test Double test an d nghiên cứu ed ici ne Tất đối tƣợng nghiên cứu làm sàng lọc trƣớc sinh NIPT, phƣơng pháp sàng lọc không xâm lấn mới, đƣợc ứng dụng nhiều nƣớc phát triển giới, giá thành cao so với phƣơng pháp lại nhƣng lại cho kết xác gấp nhiều lần, giúp giảm tỉ lệ can thiệp không cần thiết Điều cho thấy phát triển mặt nhận thức, tính ol of M chủ động sản phụ việc quản lí thai nghén, xuất phát từ điều kiện sống đƣợc cải thiện mong muốn sinh khỏe mạnh bà mẹ 4.2 Tỉ lệ trisomy 21, trisomy 18 trisomy 13 theo xét nghiệm NIPT ho Từ 232 đối tƣợng trên, NIPT phát đƣợc ca có nguy cao mắc DTBS (chiếm tỉ lệ 2,15%), trisomy 21 phát ca (1,72%), @ Sc lại trisomy 18 (bảng 3.6) Tỉ lệ cao so với nghiên cứu tác giả Hoàng Hải Yến năm 2018 đánh giá kết sàng lọc trƣớc sinh từ cffDNA thai huyết tƣơng mẹ 1,73% [7], điều giải thích cỡ ht mẫu hai nghiên cứu có chênh lệch py rig Nhiều nghiên cứu giới DTBS thể lệch bội thai, trisomy 21 thể hay gặp với tỉ lệ khoảng 53%, bất thƣờng NST giới tính chiếm 17% trisomy 18 với 13% [7,19] Co Từ kết bảng 3.7 cho thấy, 232 đối tƣợng nghiên cứu, tỉ lệ mang thai mắc DTBS bà mẹ
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu sàng lọc trước sinh phát hiện sớm thai bị trisomy 21, trisomy 18 và trisomy 13 tại bệnh viện phụ sản hà nội , Nghiên cứu sàng lọc trước sinh phát hiện sớm thai bị trisomy 21, trisomy 18 và trisomy 13 tại bệnh viện phụ sản hà nội , ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU, KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU, TÀI LIỆU THAM KHẢO

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm