Tiểu luận môn Luật Thương mại Đại học Luật Hà Nội

15 126 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/09/2019, 14:16

Bài tập lớn môn Luật thương mại Việt Nam 9 điểm. Đề bài: Quy chế thành viên hợp tác xã theo quy định pháp luật hiện hành. Bài tập học kỳ Luật Thương mại 9 điểm. Bài tập lớn điểm cao.Bài tập lớn môn Luật thương mại Việt Nam 9 điểm. Đề bài: Quy chế thành viên hợp tác xã theo quy định pháp luật hiện hành. Bài tập học kỳ Luật Thương mại 9 điểm. Bài tập lớn điểm cao MỤC LỤC MỞ ĐẦU Ở Việt Nam, hợp tác xã hình thành từ lâu khoảng thời gian, hợp tác xã đầu công tác phát triển kinh tế đất nước Nhà nước đẩy mạnh phát triển mơ hình kinh tế hợp tác xã, nơi mà chủ thể kinh doanh nhỏ lẽ đ ược tương trợ sức mạnh tập thể Những quy chế pháp lý mơ hình nhà làm luật ghi nhận Luật Hợp tác xã 2012 Hợp tác xã hình thành từ xã viên, quy chế pháp lý thành viên hợp tác xã luật quy định nào, sau tìm hiểu thông qua đề tài “Quy chế thành viên hợp tác xã theo quy định pháp luật hành” NỘI DUNG I Khái quát hợp tác xã thành viên hợp tác xã: Hợp tác xã Theo quy định khoản điều Luật Hợp tác xã 2012 (Luật Hợp tác xã 2012): “Hợp tác xã tổ chức kinh tế tập thể, đồng sở hữu, có tư cách pháp nhân, 07 thành viên tự nguyện thành lập hợp tác tương trợ lẫn hoạt động sản xuất,kinh doanh, tạo việc làm nhằm đáp ứng nhu cầu chung thành viên, sở tự chủ,tự chịu trách nhiệm,bình đẳng dân chủ quản lý hợp tác xã” Theo quy định khoản điều Luật Hợp tác xã 2012: “Liên hiệp hợp tác xã tổ chức kinh tế tập thể, có tư cách pháp nhân 04 hợp tác xã tự nguyện thành lập hợp tác tương trợ lẫn hoạt động sản xuất, kinh doanh nhằm đáp ứng nhu cầu chung hợp tác xã thành viên, sở tự chủ, tự chịu trách nhiệm, bình đẳng dân chủ quản lý liên hiệp hợp tác xã” Về mặt chất, hợp tác xã mơ hình kinh doanh đặc thù thc thành phần kinh tế tập thể, có mục tiêu: “lấy lợi ích kinh tế làm chính, bao gồm lợi ích thành viên lợi ích tập thể, đồng thời coi trọng lợi ích xã hội thành viên, góp phần xóa đói, giảm nghèo tiến lên làm giàu cho thành viên phát triển cộng đồng” Khác với doanh nghiệp, hợp tác xã tồn hai chức song song kinh tế xã hội, đó, tính chất xã hội đề cao mục đích nòng cốt suốt q trình hoạt động hợp tác xã Tính xã hội thể qua việc hợp tác xã hoạt động để tối đa hóa lợi ích cho thành viên; tính tương trợ, giúp đỡ thành viên đáp ứng nhu cầu chung kinh tế, văn hóa, xã hội cho thành viên Mơ hình hợp tác xã có đặc điểm sau: ∗ Thứ nhất, chất, hợp tác xã mang tính chất xã hội sâu sắc Thể chỗ, hợp tác xã không quan tâm đến mục đích kinh tế mà ∗ ∗ ∗ trọng đến lợi ích kinh tế, văn hóa, xã hội thành viên Thứ hai, hợp tác xã hoạt động dựa nguyên tắc hợp tác, tự nguyện, dân chủ, bình đẳng cơng khai Thứ ba, đối tượng có quyền tham gia hợp tác xã: Thành viên hợp tác xã vừa người sở hữu hợp tác xã, vừa người quản lý hợp tác xã đồng thời người trực tiếp sử dụng sản phẩm, dich vụ hợp tác xã có yêu cầu chung hợp tác tương trợ có ý thức ∗ tham gia xây dựng, góp phần thúc đẩy phát triển hợp tác xã Các thành viên hơp tác xã nhân, pháp nhân, hộ gia đình đáp ∗ ứng điều kiện pháp luật quy định Điều lệ hợp tác xã Thứ tư, vốn hợp tác xã: vốn hoạt động hợp tác xã bao gồm vốn góp thành viên, vốn huy động, vốn tích lũy, quỹ hợp tác xã; khoản trợ cấp, hỗ trợ Nhà nước, tổ chức, cá nhân nước; ∗ tặng cho nguồn thu hợp pháp khác Thứ năm, tư cách pháp lý: hợp tác xã có tư cách pháp nhân kể từ thời điểm đươc cấp Giấy chứng nhân đăng ký kinh doanh, giấy phép đăng ký ∗ kinh doanh quan Nhà nước có thẩm quyền, Thứ sáu, trách nhiệm tài sản: hợp tác xã chịu trách nhiệm nghĩa vụ tài phạm vi vốn điều lệ, vốn tích lũy nguồn thu hợp pháp khác hợp tác xã Thành viên hợp tác xã chịu trach nhiệm khoản nợ phạm vi vốn góp Thành viên hợp tác xã Thành viên hợp tác xã cá nhân, hộ gia đình, pháp nhân đủ điều kiện gia nhập hợp tác xã theo quy định Luật hợp tác xã điều lệ hợp tá xã trở thành đồng sở hữu quản lý hợp tác xã theo nguyên tắc dân chủ Đối tượng cá nhân, pháp nhân, hộ gia đình Trong đó, cá nhân cơng dân Việt Nam người nước cư trú hợp pháp lãnh thổ Việt Nam Tham gia với mục đích giúp thực có hiệu hoạt động sản xuất, kinh doanh nâng cao đời sống vật chất tinh thần, góp phần phát triển kinh tế, xã hội đất nước Quy chế thành viên hợp tác xã theo pháp luật hành II Luật Hợp tác xã năm 2012 có quy định cụ thể chi tiết điều kiện trảo thành thành viên hợp tác xã quyền nghĩa vụ thành viên Sau đây, vào phân tích cụ thể nội dung Điều kiện trở thành thành viên hợp tác xã Điều 13 Luật Hợp tác xã 2012 quy định Điều kiện trở thành thành viên, hợp tác xã thành viên Đối với thành viên cá nhân - Là công dân Việt Nam người nước cư trú hợp pháp - Việt Nam, từ đủ 18 tuổi trở lên, có lực hành vi dân đầy đủ; Có đơn xin gia nhập hơp tác xã; tán thành Điều lệ, Nội quy, Quy chế - hợp tác xã; Góp vốn theo quy định Điều lệ hợp tác xã; góp sức hình thức trực tiếp quản lý,trực tiếp tham gia lao động sản xuất,tư vấn cung cấp kiến thức, kinh doanh khoa học kỹ thuật cho hợp tác xã tuỳ thuộc vào nhu cầu hợp tác xã; - Cá nhân khơng có đủ điều kiện nói trên, cá nhân bị truy cứu trách nhiệm hình sự, cá nhân phải chấp hành hình phạt tù, cá nhân bị Tòa án tước quyền hành nghề phạm tội theo quy định pháp luật cá nhân thời gian chấp hành định đưa vào sở giáo dục, sở chữa bệnh không xã viên hợp ∗ tác xã Đối với cá nhân người nước - Ngoài việc đáp ứng điều kiện theo quy định Khoản 1, Điều 13 Luật Hợp tác xã, cá nhân người nước tham gia vào hợp tác - xã Việt Nam phải đáp ứng điều kiện sau đây: Đang cư trú hợp pháp Việt Nam, từ đủ 18 tuổi trở lên, có lực - hành vi dân đầy đủ theo quy định pháp luật Việt Nam Trường hợp tham gia hợp tác xã tạo việc làm phải thực đầy đủ quy định pháp luật Việt Nam lao động người nước Đối với việc sử dụng lao động người nước ngồi có điểm khác so với việc sử dụng lao động người Việt Nam - họ phỉa tuân thủ theo quy định pháp luật Đối với hợp tác xã có ngành nghề kinh doanh hạn chế tỷ lệ sở hữu vốn người nước ngồi việc tham gia người nước ngồi vào hợp tác xã phải tuân thủ quy định pháp luật đầu tư liên quan tới ngành nghề Như vậy, so với người mang quốc tịch Việt Nam người nước ngồi có hạn chế định tham - gia hợp tác xã Các điều kiện khác điều lệ hợp tác xã quy định Nếu điều lệ hợp tác xã có thêm quy định phải tuân theo điều ∗ kiện Đối với cá nhân cán bộ, công chức: - Cán bộ, công chức muốn trở thành xã viên hợp tác xã điểu kiện trở thành thành viên hợp tác xã quy định chặt chẽ - Theo quy định điểm b khoản điều 37 Luật phòng, chống tham nhũng điều 20 Luật cán bộ, cơng chức, cán bộ, công chức, viên chức không thành lập, tham gia thành lập tham gia quản lý, điều hành hợp tác xã Theo đó, cán bộ, cơng chức phép góp vốn vào hợp tác xã với tư cách người lao động hợp tác xã Đối với thành viên hộ gia đình - Theo quy định khoản điều 13 Luật HTX 2012, hộ gia đình muốn trở thành xã viên hợp tác xã trừ hợp tác xã tạo việc làm phải đáp ứng - u cầu sau: Là hộ gia đình có người đại diện hợp pháp theo pháp luật Có nhu cầu hợp tác với thành viên nhu cầu sử dụng sản phẩm, - dich vụ hợp tác xã; Có đơn xin gia nhập tán thành với điều lệ hơp tác xã; Góp vốn theo quy định Điều lệ hợp tác xã Đối với thành viên pháp nhân Điều kiện trở thành thành viên hợp tác xã pháp nhân Việt Nam: - Pháp nhân Việt Nam theo quy định Bộ luật Dân có nhu cầu hợp tác với thành viên khác nhu cầu sử dụng sản phẩm, dịch - vụ hợp tác xã Pháp nhân Việt Nam tham gia hợp tác xã phải có đơn tự nguyện gia nhập tán thành điều lệ hợp tác xã Người ký đơn phải người đại diện theo pháp luật pháp nhân Khơng khác với đối tượng khác, muốn ga nhập hợp tác xã, pháp nhân phải có đơn tự nguyện tham gia hợp tác xã Khác với cá nhân người trực tiếp ký đơn pháp nhân có nhiều người nên lấy chữ ký tất mà người ký người đại diện theo pháp luật - pháp nhân Người đại diện pháp nhân hợp tác xã người đại diện hợp pháp (đại diện theo pháp luật đại diện theo ủy quyền) pháp - nhân Góp vốn theo quy định Khoản Điều 17 Luật Hợp tác xã điều lệ hợp tác xã Vốn gáp điều bắt buộc thành viên muốn gia nhập hợp tác xã, tùy vào số vốn có số vốn muốn góp mà pháp nhân góp vốn theo thỏa thuận khơng q - 20% vốn điều lệ hợp tác xã Pháp nhân phải đáp ứng điều kiện khác điều lệ hợp tác xã quy định Nếu điều lệ hợp tác xã có quy định khác điều kiện trở thành thành viên pháp nhân pháp nhân phải chấp hành theo điều lệ quy định Đối với hợp tác xã thành viên liên hiệp hợp tác xã Khoản điều 13 luật Hợp tác xã có quy định: Hợp tác xã trở thành thành viên liên hiệp hợp tác xã phải đáp ứng đủ điều kiện sau đây: - Có nhu cầu hợp tác với hợp tác xã thành viên có nhu cầu sử - dụng sản phẩm, dịch vụ liên hiệp hợp tác xã; Có đơn tự nguyện gia nhập tán thành điều lệ liên hiệp hợp tác - xã; Góp vốn theo quy định khoản Điều 17 Luật điều lệ - liên hiệp hợp tác xã; Điều kiện khác theo quy định điều lệ liên hiệp hợp tác xã - Những quy định mang tính khắt khe yêu cầu cao thành viên tham gia hợp tác xã Đảm bảo cho Liên hiệp hợp tác xã hoạt động có hiệu đạt kết cao Quyền nghĩa vụ thành viên hợp tác xã a Quyền thành viên, hợp tác xã thành viên - Được hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã cung ứng sản phẩm, dịch vụ theo hợp đồng dịch vụ Các thành viên tham gia hợp tác xã hợp tác xã cung ứng sản phẩm dịch vụ theo ngành nghề mà hợp tác xã xây dựng phát triển - Được phân phối thu nhập theo quy định Luật điều lệ Lợi ích mục đich hướng tới thành viên tham gia vào hượp tác xã Thu nhập mà hợp tác xã thi chia cho thành viên theo quy định pháp luật theo điều lệ ghi - Được hưởng phúc lợi hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã - Được tham dự bầu đại biểu tham dự đại hội thành viên, hợp tác xã thành viên Là thành viên, xã viên có quyền tham dự đại hội hợp tác xã tổ chữ bầu đại biểu hay định vấn đề hơp tác xã - Được biểu nội dung thuộc quyền đại hội thành viên theo quy định Điều 32 Luật Điều 32 nêu rõ quyền hạn nhiệm vụ đại hội thành viên, theo thành viên vào quy định điều mà có quyền hạn nhiệm vụ phù hợp với - Ứng cử, đề cử thành viên hội đồng quản trị, ban kiểm soát kiểm soát viên chức danh khác bầu hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã - Kiến nghị, yêu cầu hội đồng quản trị, giám đốc (tổng giám đốc), ban kiểm sốt kiểm sốt viên giải trình hoạt động hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; yêu cầu hội đồng quản trị, ban kiểm soát kiểm soát viên triệu tập đại hội thành viên bất thường theo quy định Luật điều lệ - Được cung cấp thông tin cần thiết liên quan đến hoạt động hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ nghiệp vụ phục vụ hoạt động hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã - Ra khỏi hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã theo quy định điều lệ Khi không muốn tham gia hoạt động hợp tác xã nữa, thành viên yêu cầu rời khỏi hợp tác xã thực hiệm công tác giao - Được trả lại vốn góp khỏi hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã theo quy định Luật điều lệ - Được chia giá trị tài sản chia lại hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã theo quy định Luật điều lệ - Khiếu nại, tố cáo, khởi kiện theo quy định pháp luật - Quyền khác theo quy định điều lệ b Nghĩa vụ thành viên, hợp tác xã thành viên - Sử dụng sản phẩm, dịch vụ hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã theo hợp đồng dịch vụ Hợp tác xã cung cấp sản phẩm dịch vụ cho thành viên, thành viên phải có nghãi vụ sử dụng chúng - Góp đủ, thời hạn vốn góp cam kết theo quy định điều lệ Như đa cam kết tham gia vào hợp tác xã, thành viên phải góp đủ phần vốn 10 góp cam kết góp, trường hợp khơng đủ vốn cam kết thành viên xin giảm phần vốn góp - Chịu trách nhiệm khoản nợ, nghĩa vụ tài hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã phạm vi vốn góp vào hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã - Bồi thường thiệt hại gây cho hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã theo quy định pháp luật Trách nhiệm bồi thường thiệt hại đặt thành viên gây thiệt hại hợp tác xã đại diện bồi thường cho phía bị hại, thành viên gây thiệt hại phải hoàn trả lại phần bồi thường tương ứng với phần thiệt hại gây - Tuân thủ điều lệ, quy chế hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, nghị đại hội thành viên, hợp tác xã thành viên định hội đồng quản trị hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã - Nghĩa vụ khác theo quy định điều lệ, điều lệ có quy định khác nghĩa vụ thành viên phải tuân theo Chấm dứt tư cách thành viên Điều 16 luật Hợp tác xã 2012 quy định tư cách thành viên, hợp tác xã thành viên bị chấm dứt xảy trường hợp sau đây: - Thành viên cá nhân chết, bị Tòa án tuyên bố chết, tích, bị hạn chế lực hành vi dân bị kết án phạt tù theo - quy định pháp luật; Thành viên hộ gia đình khơng có người đại diện hợp pháp theo quy định pháp luật; thành viên pháp nhân bị giải thể, phá sản; hợp - tác xã thành viên liên hiệp hợp tác xã bị giải thể, phá sản; Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã bị giải thể, phá sản; 11 - Thành viên, hợp tác xã thành viên tự nguyện khỏi hợp tác xã, liên - hiệp hợp tác xã; Thành viên, hợp tác xã thành viên bị khai trừ theo quy định điều - lệ; Thành viên, hợp tác xã thành viên không sử dụng sản phẩm, dịch vụ thời gian liên tục theo quy định điều lệ không 03 năm Đối với hợp tác xã tạo việc làm, thành viên không làm việc thời gian liên tục theo quy định điều lệ không 02 - năm; Tại thời điểm cam kết góp đủ vốn, thành viên, hợp tác xã thành viên không góp vốn góp vốn thấp vốn góp tối thiểu quy định - điều lệ; Trường hợp khác điều lệ quy định Như vậy, thành viên hợp tá xã rơi vào trường hợp nêu chấm dứt tư cách thành viên Khơng ràng buộc với hợp tác xã nữa, muốn tham gia lại phải thơng qua thủ tục tham gia vào hợp tác xã ban đầu III Hạn chế quy chế thành viên hợp tác xã Như phân tích ta thây số hạn chế mà quy chế thành viên hợp tác xã gặp phải Pháp luật chưa quy định cụ thể chi tiết điều kiện đối tương tham gia hợp tác xã hộ gia đình điều kiện người đại diện hộ gia đình tham gia hợp tác xã, gây khó khăn việc áp dụng pháp luật vào thực tiễn Vấn đề tỷ lệ góp vốn thành viên, điều quy định điều 17 Luật Hợp tác xã: “Đối với hợp tác xã, vốn góp thành viên thực theo thỏa thuận theo quy định điều lệ không 20% vốn điều lệ 12 hợp tác xã Đối với Liên hiệp hợp tác xã, vốn góp hợp tác xã thành viên thực theo thỏa thuận theo quy định điều lệ không 30% vốn điều lệ Liên hiệp hợp tác xã” Điều có phân biệt loại hình hợp tác xã, liệu quy định thật phù hợp chưa? Và thực tế liệu điều đảm bảo thực hiện? Thêm vấn đề cần phải lưu tâm nguyên tắc hoạt động dân chủ, công Liệu có cơng tất thành viên có phiếu bầu dù góp hay nhiều vốn? Quyền lợi thành viên góp nhiều vốn bị giảm phần đáng kể, từ họ khơng hưởng đầy đủ quyền lợi đáng mà họ phải hưởng tương ứng với số vốn góp bỏ 13 KẾT LUẬN Với phân tích thấy rõ phần quy chế pháp lý thành viên hợp tác xã Nhìn nhận thành tích đạt song nhiều hạn chế vướng mắc Đây quy định khuôn khổ cho việc thành viên hợp tác xã, hướng đến phát triển hợp tác xã lành mạnh, bền vững, góp phần nâng cao lực cạnh tranh, thực ổn định kinh tế đầu tư phát triển 14 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Giáo trình luật thương mại Luật hợp tác xã 2012 Nghị định Số: 193/2013/NĐ-CP Chính phủ Quy định chi tiết số điều Luật Hợp tác xã http://text.123doc.org/document/2753624-quy-che-phap-li-ve-thanh- vien-htx.htm http://www.dhluathn.com/2014/11/phan-tich-va-anh-gia-mot-so-iemmoi-cua.html#more 15
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiểu luận môn Luật Thương mại Đại học Luật Hà Nội, Tiểu luận môn Luật Thương mại Đại học Luật Hà Nội, Điều kiện trở thành thành viên của hợp tác xã, III. Hạn chế của quy chế thành viên hợp tác xã

Từ khóa liên quan