Xây dựng hệ thống bài tập chương “dung dịch” của học phần hoá học đại cương 2 bậc đại học

79 55 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/09/2019, 12:02

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI KHOA HÓA HỌC  - ĐỖ THỊ HIỀN XÂY DỰNG HỆ THỐNG BÀI TẬP CHƯƠNG “DUNG DỊCH” CỦA HỌC PHẦN HÓA HỌC ĐẠI CƯƠNG BẬC ĐẠI HỌC KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Chun ngành: Hóa học vô HÀ NỘI - 2018 TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI KHOA HÓA HỌC  - ĐỖ THỊ HIỀN XÂY DỰNG HỆ THỐNG BÀI TẬP CHƯƠNG “DUNG DỊCH” CỦA HỌC PHẦN HÓA HỌC ĐẠI CƯƠNG BẬC ĐẠI HỌC KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Chun ngành: Hóa học vơ Người hướng dẫn khoa học ThS Nguyễn Thị Thu Lan HÀ NỘI - 2018 Trường ĐHSP Hà Nội K40D – SP Hóa học LỜI CẢM ƠN Trước tiên, em xin gửi lời cảm ơn chân thành sâu sắc đến ThS Nguyễn Thị Thu Lan, người trực tiếp hướng dẫn tận tình giúp đỡ, góp ý sửa chữa để em hồn thành khóa luận tốt nghiệp đại học với đề tài: Xây dựng hệ thống tập chương “Dung dịch” học phần Hoá học đại cương bậc Đại học Em xin chân thành cảm ơn thầy, giáo khoa Hố học, Trường Đại học sư phạm Hà Nội tạo điều kiện cho em nghiên cứu hoàn thiện đề tài Trong trình nghiên cứu thực đề tài khơng tránh khỏi hạn chế thiếu sót, em mong nhận ý kiến đóng góp thầy bạn để khóa luận em hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, ngày … tháng 05 năm 2018 Sinh viên Đỗ Thị Hiền SV: Đỗ Thị Hiền Trường ĐHSP Hà Nội K40D – SP Hóa học DANH MỤC VIẾT TẮT BT : Bài tập BTHH : Bài tập hoá học ĐLBTKL : Định luật bảo toàn khối lượng ĐLTDKL : Định luật tác dụng khối lượng HS : Học sinh SV : Sinh viên TNKQ : Trắc nghiệm khách quan TNTL : Trắc nghiệm tự luận TPGH : Thành phần giới hạn SV: Đỗ Thị Hiền Trường ĐHSP Hà Nội K40D – SP Hóa học MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Mục đích nghiên cứu Khách thể đối tượng nghiên cứu Nhiệm vụ nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu Giả thuyết nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Đóng góp đề tài: NỘI DUNG CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN 1.1 Khái niệm tập hoá học 1.2 Vai trò tập hoá học 1.2.1 Làm cho sinh viên hiểu sâu khắc sâu kiến thức học 1.2.2 Cung cấp thêm kiến thức mở rộng hiểu biết mà không làm nặng nề khối lượng kiến thức SV 1.2.3 Hệ thống hoá kiến thức học 1.2.4 Thường xuyên rèn luyện kỹ năng, kỹ xảo hoá học 1.2.5 Phát triển kỹ năng: So sánh, quy nạp, diễn dịch, phân tích, tổng hợp, loại suy, khái quát hoá,… 1.2.6 Giáo dục tư tưởng đạo đức 1.2.7 Giáo dục kỹ tổng hợp 1.3 Phân loại tập hoá học 1.3.1 Phân loại tập theo nội dung: 1.3.2 Phân loại tập theo hình thức SV: Đỗ Thị Hiền Trường ĐHSP Hà Nội K40D – SP Hóa học 1.3.3 Phân loại tập theo mức độ phát triển tư 1.3.4 Các cách phân loại tập khác 1.4 Vận dụng kiến thức để giải tập hoá học 1.5 Xu hướng phát triển tập hoá học 1.6 Cơ sở phân loại tập hoá học vào mức độ nhận thức tư 1.7 Các dạng tập hoá học chương “Dung dịch” học phần Hoá học đại cương bậc Đại học 10 1.7.1 Dạng 1: Bài tập phân loại dung dịch Độ tan nồng độ dung dịch 10 1.7.2 Dạng 2: Bài tập tính chất dung dịch lỗng chứa chất tan khơng điện li, không bay 11 1.7.3 Dạng 3: Bài tập tính chất dung dịch chất điện li 11 1.7.4 Dạng 4: Bài tập dung dịch chất điện li tan 12 1.7.5 Dạng 5: Bài tập tạo phức dung dịch 13 CHƯƠNG XÂY DỰNG HỆ THỐNG BÀI TẬP CHƯƠNG “DUNG DỊCH” CỦA HOÁ HỌC ĐẠI CƯƠNG BẬC ĐẠI HỌC 14 2.1 Dạng 1: Bài tập phân loại dung dịch Độ tan nồng độ dung dịch 14 2.1.1 Bài tập mức độ nhận biết 14 2.1.2 Bài tập mức độ thông hiểu 16 2.1.3 Bài tập mức độ vận dụng 19 2.1.4 Bài tập mức độ vận dụng cao 24 2.2 Dạng 2: Bài tập tính chất dung dịch lỗng chứa chất tan không điện li, không bay 26 2.2.1 Bài tập mức độ nhận biết 26 2.2.2 Bài tập mức độ thông hiểu 27 SV: Đỗ Thị Hiền Trường ĐHSP Hà Nội K40D – SP Hóa học 2.2.3 Bài tập mức độ vận dụng 28 2.2.4 Bài tập mức độ vận dụng cao 32 2.3 Dạng 3: Bài tập tính chất dung dịch chất điện li 33 2.3.1 Bài tập mức độ nhận biết 33 2.3.2 Bài tập mức độ thông hiểu 36 2.3.3 Bài tập mức độ vận dụng 38 2.4 Dạng 4: Bài tập dung dịch chất điện li tan 44 2.4.1 Bài tập mức độ nhận biết 44 2.4.2 Bài tập mức độ thông hiểu 45 2.4.3 Bài tập mức độ vận dụng 46 2.4.4 Bài tập mức độ vận dụng cao 51 2.5 Dạng 5: Bài tập tạo phức dung dịch 54 2.5.1 Bài tập mức độ nhận biết 54 2.5.2 Bài tập mức độ thông hiểu 56 2.5.3 Bài tập mức độ vận dụng 58 2.5.4 Bài tập mức độ vận dụng cao 62 ĐÁP SỐ VÀ GỢI Ý TRẢ LỜI PHẦN BÀI TẬP TỰ GIẢI 64 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 67 TÀI LIỆU THAM KHẢO 68 SV: Đỗ Thị Hiền Trường ĐHSP Hà Nội K40D – SP Hóa học MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Trước nghiệp đổi đất nước, giáo dục đào tạo nước ta đóng vai trò quan trọng việc “nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài” để thực thành cơng cơng cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước, hội nhập khu vực quốc tế Với mục tiêu đòi hỏi ngành giáo dục phải đổi toàn diện phương pháp dạy học Một định hướng công đổi phương pháp dạy học chuyển đổi từ cách dạy “Thầy truyền thụ, trò tiếp thu” sang việc thầy tổ chức hoạt động dạy học, trò dành lấy kiến thức, tự xây dựng kiến thức cho mình, bồi dưỡng lực tự học, tích cực, sáng tạo học tập, đời sống hàng ngày… Là môn khoa học vừa lý thuyết, vừa thực nghiệm, Hóa học có nhiều khả việc phát triển lực nhận thức cho sinh viên (SV) Nó cung cấp tri thức khoa học chất, biến đổi chất, mối liên hệ qua lại cơng nghệ hóa học, mơi trường người Việc vận dụng kiến thức lý thuyết vào sống, việc giải tập có nội dung gắn với thực tiễn làm phát triển sinh viên tính tích cực, tự lập, óc sáng tạo hứng thú học tập Để việc dạy học Hóa học đạt kết tốt thầy, với tư cách người hướng dẫn, tổ chức, đạo trình dạy học phải sử dụng nhiều phương pháp khác để giúp sinh viên chiếm lĩnh tri thức Trong đó, sử dụng tập hóa học (BTHH) phương pháp dạy học quan trọng, có tác dụng to lớn việc giáo dục, rèn luyện phát triển lực học tập cho sinh viên, giúp sinh viên củng cố, hệ thống hóa kiến thức học, vận dụng kiến thức để giải đáp vấn đề liên quan đến đời sống Bên cạnh đó, kiểm tra - đánh giá khâu quan trọng thiếu dạy học Trước đây, loại trắc nghiệm tự luận (TNTL) sử dụng phổ biến quen thuộc trình đổi giáo dục, đưa trắc nghiệm khách quan (TNKQ) vào trình dạy học Mỗi loại TNTL hay TNKQ có ưu, nhược điểm riêng Tuy vậy, với mơn học có mức độ tư cao SV: Đỗ Thị Hiền khả vận dụng kiến thức tổng hợp việc chuẩn bị dạng câu hỏi TNKQ dường chưa đầy đủ, chưa có sáng tạo, nhạy bén phát triển tư khoa học cao Do vậy, trường hợp cần trì phát triển hệ thống câu hỏi tập tự luận để xử lý thông tin lĩnh hội kiến thức môn học Với lý trên, em mạnh dạn lựa chọn đề tài: Xây dựng hệ thống tập chương “Dung dịch” học phần Hóa học đại cương bậc Đại học sử dụng chúng theo hướng dạy học tích cực để phát triển lực tư duy, độc lập sáng tạo SV Mục đích nghiên cứu Tuyển chọn xây dựng hệ thống dạng tập hóa học chương “Dung dịch” học phần Hố học đại cương bậc Đại học nhằm phát triển, nâng cao chất lượng dạy học khoa Hoá học, trường Đại học sư phạm Hà Nội Khách thể đối tượng nghiên cứu - Khách thể nghiên cứu: Quá trình dạy học chương “Dung dịch” học phần Hoá học đại cương khoa Hoá học, trường Đại học sư phạm Hà Nội - Đối tượng nghiên cứu: Hệ thống tập hóa học dạng TNKQ TNTL chương “Dung dịch” học phần Hoá học đại cương Nhiệm vụ nghiên cứu - Nghiên cứu sở lí luận thực tiễn BTHH - Tuyển chọn xây dựng hệ thống câu hỏi tập chương “Dung dịch” học phần Hoá học đại cương bậc Đại học Bài tập phân loại theo dạng theo mức độ nhận thức, tư - Đưa đáp số gợi ý trả lời cho tập tự giải Phạm vi nghiên cứu - Nội dung kiến thức chương“Dung dịch” học phần Hoá học đại cương bậc Đại học - Bài tập Hoá học đại cương chương “Dung dịch” học phần Hoá học đại cương bậc Đại học Giả thuyết nghiên cứu Nếu tuyển chọn, xây dựng hệ thống tập chương “Dung dịch” học phần Hoá học đại cương chất lượng tốt sử dụng hợp lí giúp SV phát triển lực chung lực đặc thù môn hoá học đồng thời làm cho việc dạy học hoá học gắn với thực tiễn sống hơn, phát triển hứng thú, say mê học tập, từ nâng cao hiệu dạy học mơn hố học trường Đại học Phương pháp nghiên cứu - Phương pháp nghiên cứu lí thuyết (phân tích, so sánh, tổng hợp): Thu thập tài liệu, thông tin; tổng hợp tài liệu nhằm tuyển chọn xây dựng hệ thống tập hoá học chương “Dung dịch” học phần Hoá học đại cương bậc Đại học - Phương pháp chuyên gia: Xin ý kiến đóng góp thầy, để hồn thiện đề tài nghiên cứu Đóng góp đề tài: - Hệ thống hố sở lí luận tập hố học - Tuyển chọn xây dựng hệ thống tập chương “Dung dịch” học phần Hoá học đại cương sử dụng dạy học để giúp SV vận dụng kiến thức, phát triển lực tư Quá trình tạo phức tổng hợp: [ ] ( Câu 7: Gọi tên phức sau: ( )( ) ( ) ( ( ( ) ( ) ) ( ( ) ( ) ) ( ) ) ( ) ) ( ) Trả lờ i ( ) : Brompentaammin coban(III) Sunfat ( ( ) : Ionđiclorotetraaqua sắt(III) ) ( : Điclorođiammin platin(II) ) : Ionđiaquatetraclorocromat(III) ( ) Tetracloroplatinat(II) : Tetrakis- (Priđin)platin(II) : Kali hexafloronikentat (IV) ( ) : Kali cacbonylpentaxyanoferat(II) ( ) : Kali hexaxyanoferat(II) : Xesi pentafloroteluat (III) ( ) ( ( ) ) ( ) : Aquapentaammincrom(II) Nitric : Điclorohexaammincrom(III) Clorua ( ( ) ) : Natri tetrahydroxocuprat(II) ( ) : Điammin Bạc(I) Hexaxyanolferat(II) Câu 8: Viết công thức phức sau: Điclororobis(etylendiamin)coban(II) monohydrat; Hexacacbonylcrom(0); Ion điclororocuprat(II); Sulfatopentaammincoban(III)bromua; Natri bisthiosunfatoargenat(I); Tetraaquađiclorocrom(III) clorua; Natri hexanitrocobantat(III); Pentaaquathioxinato- N- sắt(II) Sunfat; Tetraammindinitrocrom(III) điammintetranitrocromat(II) Trả lờ i Điclororobis(etylendiamin)coban(II) monohydrat Hexacacbonylcrom(0) ( : điclororocuprat(II) ( : Sulfatopentaammincoban(III) bromua ) Natri bisthiosunfatoargenat(I) : ) Tetraaquađiclorocrom(III) clorua : Natri hexanitrocobantat(III) : Pentaaquathioxinato- N- sắt(II) Sunfat : ) ) Ion ) ( : ( : )( ( ( ) ( ) ( ) Tetraammindinitrocrom(III) điammintetranitrocromat(II) : ( ) ( ) ( ) ( ) 2.5.2.2 Bài tập tự giải Câu 9: Gọi tên phức sau: ( ( ) ( ( ) ( ) )( ) ( ) ( )( ) ) Câu 10: Viết công thức phức sau: Monobromotriammin Platin(II) Nitrat; Kali pentaxyanomonocacbonylferat(II); Điamminmonooxalatoplatin(0); Natri đixyanoaumat(I); Tetrakis- (Etylendiamin)crom(III) clorua 2.5.3 Bài tập mức độ vận dụng 2.5.3.1 Bài tập có lời giải Câu 11: Phản ứng không xảy ra? a) b) Trả lờ i a) ( ) ( ) ( ( ) ) K lớn Phản ứng xảy b) K bé Phản ứng khó xảy Câu 12: Cho logarit số tạo phức tổng hợp phức xiano cađimi là: Hãy tính số cân trình sau: ( a) ) ( ) ( b) ) Trả lờ i Các trình tạo phức tổng hợp: (1) ( a) Tổ hợp (3) (4): ) (2) ( ) (3) ( ) (4) ( ) ( ( ) ( ) b) Tổ hợp (1) (2): ( )( ) ) Câu 13: Tính cân dung dịch AgNO3 0,005M NH3 0,1M Trả lờ i Các trình tạo phức: (1) ( ) Nhận xét: (2) có phức tạo thành chủ yếu ( ) ( ) 0,1 0,09 Đánh giá q trình proton hố NH3 x (do ( C x bé) ) 0,005 [] 0,005 x x 0,089 ( ) ( ) [ Vậy phép tính gần chấp nhận Câu 14: Khảo sát dung dịch tạo cách trộn lẫn 100ml dung dịch AgNO3 100ml dung dịch NH3 2,0M Trả lờ i Trước xảy phản ứng thì: tạo phức nấc với NH3: ( ) ( ( ) ) Do số tạo phức nấc lớn, lượng dư NH3 lớn nên giả thiết toàn tồn chủ yếu dạng phức đó: ( ) , ( Ban đầu: [ ]: 1,0 (M) 1,0 (M) ( Trong thực tế, có lượng nhỏ ) NH3, nhiên ( ) ) bị phân huỷ tạo ( ( ) ) : ) [] 1,0 (M) ( )( ( ) ( [ ) ] ) = = ( Dùng cân phân li ) M để tính nồng độ cân ( ) = = M Kết tính tốn cho thấy: [ ( ) M ( ) M Kết phù hợp với giả thiết ) Do hồn tồn chấp nhận 2.5.3.2 Bài tập tự giải ( [NH3] = 1,0M Ta dùng cân để tính nồng độ cân ( ) bị phân li nên giả thiết: ( ) phân li ( ) ( ) ( Câu 15: Nhỏ giọt dung dịch NH3 vào dung dịch gồm đến dư Thêm vài giọt KCN, sau thêm Na2S Hãy cho biết tượng viết phương trình phản ứng ion để minh hoạ Câu 16: Tính số cân trình sau: a) ( ) ( ) ( b) c) ( ) d) ( ) ) ( ) ( ) Biết logarit số bền tổng hợp phức thioxiano bạc là: ( Câu 17: Tính pH thành phần cân hệ gồm KCN 0,01M Biết: phức có Logarit số tạo phức hiđroxo Câu 18: Tính 0,1M 18,0; 34,7; 38,53; 41,51 : 3,65; 7,72 dung dịch Câu 19: Tính ) 0,01M dung dịch tính % 0,01M chưa tạo phức hệ gồm Ni(NO3)2 0,010M; KCN 0,10M NH3 0,10M 2.5.4 Bài tập mức độ vận dụng cao 2.5.4.1 Bài tập có lời giải Câu 20: Ở 25 C cặp ⁄ có V Trong mơi trường amoniac NH3 ion chất ( ) có ⁄ V cặp có tạo thành phức ( ) có (Kb1 Kb2 số bền phức chất tương ứng) ⁄ a) Tính cặp ( ) ) cặp ( ⁄ ( ) b) So sánh độ bền nồng độ Cu(II) mơi trường có khơng có amoniac Trả lờ i a) Tính cặp ( ) ⁄ từ ⁄ ( ( Điều kiện chuẩn [ ( ) ] ) ) V Tính ) cặp ⁄ ) ( ( đó: ( ) từ ⁄ ( ) Thay vào biểu thức có: [ ( [ Ở điều kiện chuẩn nồng độ ) ( ] ) ] phức 1M: ( ) b) Trong dung dịch nước nhận thấy xu phản ứng chiếm ưu là: ⁄ ⁄ Điều có nghĩa Trong dung dịch NH3 khơng bền ( ⁄ ) ) ( ( ) ⁄ Xu hướng phản ứng chiếm ưu thế: ( ( Nghĩa nồng độ ) ) bé 2.5.4.2 Bài tập tự giải Câu 21: Tính nồng độ kim loại cần có dung dịch Cd(ClO4)2 giảm nồng độ xuống M để làm ĐÁP SỐ VÀ GỢI Ý TRẢ LỜI PHẦN BÀI TẬP TỰ GIẢI Dạng 1: Bài tập phân loại dung dịch Độ tan nồng độ dung dịch Câu 10: B; Câu 11: D; Câu 23: C ; Câu 33: B; Câu 34: C; Câu 35: B; Câu 36: D Câu 37: CM(NaOH) = 2M Câu 38: 15 gam Câu 39: C% = 13,04% Câu 40: 200 gam Câu 43: Khối lượng tinh thể CuSO4 5H2O cần lấy là: 68,75 gam Dạng 2: Bài tập tính chất dung dịch lỗng chứa chất tan khơng điện li, khơng bay Câu 5: C; Câu 6: C; Câu 8: C; Câu 17: A Câu 18: a) Cm = 0,462 mol/kg; CM = 0,44M; ; b) M= 152,17 gam/mol Câu 20: a) Số mol O2 cân là: 0,027mol b) KP = 34,34 c) G = RTlnKP = 2107,63
- Xem thêm -

Xem thêm: Xây dựng hệ thống bài tập chương “dung dịch” của học phần hoá học đại cương 2 bậc đại học , Xây dựng hệ thống bài tập chương “dung dịch” của học phần hoá học đại cương 2 bậc đại học

Từ khóa liên quan