huong dan day hoc ung pho voi BDKH tich hop trong mon hoa hoc cap THCS

5 59 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/09/2019, 21:46

UBND TỈNH QUẢNG NINH SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Số: 371/SGD&ĐT-GDTrH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Quảng Ninh, ngày 24 tháng 02 năm 2014 V/v hướng dẫn nội dung giáo dục ứng phó với biến đổi khí hậu tích hợp mơn Hóa học cấp THCS Kính gửi: Các phòng Giáo dục Đào tạo Thực Cơng văn số 6151/BGDĐT-VP ngày 09/9/2013 Bộ Giáo dục Đào tạo (GD&ĐT) việc tập huấn giáo dục ứng phó với biến đổi khí hậu (BDDKH) tích hợp vào giảng dạy mơn Vật lí, Hóa học, Sinh học, Địa lí Cơng nghệ cấp Trung học sở (THCS) năm học 2013-2014 Bộ GD&ĐT, từ ngày 27/12/2013 đến hết ngày 28/12/2013 Sở GD&ĐT tổ chức triển khai tập huấn nội dung giáo dục ứng phó với biến đổi khí hậu (BĐKH) tích hợp vào giảng dạy mơn Hóa học cấp THCS cho đồng chí cán bộ, giáo viên cốt cán Phòng GD&ĐT (sau gọi chung đơn vị) Qua nội dung tập huấn, Sở GD&ĐT hướng dẫn đơn vị triển khai nội dung giáo dục ứng phó với biến đổi khí hậu (BĐKH) tích hợp vào giảng dạy mơn Hóa học cấp THCS từ năm học 2013-2014 sau: Mục đích - Giúp giáo viên học sinh biết thêm hậu BĐKH tác động tiêu cực đến sống người nhằm hạn chế tác động xấu BĐKH gây - Từ kiến thức giáo viên thực tích hợp, lồng ghép thơng qua chương trình mơn Hóa học cấp THCS nhằm giáo dục học sinh, giúp em nâng cao nhận thức có việc làm cụ thể, tích cực việc bảo vệ môi trường tương lai Một số định hướng tích hợp giáo dục ứng phó với BĐKH mơn Hóa học cấp THCS 2.1 Mục tiêu giáo dục ứng phó với BĐKH mơn Hóa học 2.1.1 Về kiến thức a Biết biểu BĐKH : Trái Đất ngày nóng lên, tượng thời tiết cực đoan diễn ngày nhiều diện rộng; mực nước biển ngày dâng cao b Biết số nguyên nhân gây BĐKH - Sự tác động tiêu cực người vào thành phần tự nhiên làm thay đổi thành phần khơng khí Biết số chất hố học gây BĐKH - Sự phát triển kinh tế – xã hội, phát triển công nghiệp giao thông vận tải, gây ô nhiễm môi trường, tăng hiệu ứng nhà kính - Các nguyên nhân khác c Biết hậu BĐKH : lũ lụt, hạn hán, nắng nóng; sạt lở đất miền núi, xói lở bờ sơng/biển; băng tan, nước biển dâng, d Biết số giải pháp cách ứng phó, thích ứng với BĐKH để giảm thiểu thiệt hại BĐKH gây e Liên hệ với địa phương biểu hiện, nguyên nhân hậu BĐKH, giải pháp để ứng phó với BĐKH 2.1.2 Về kĩ năng: Giúp học sinh biết được: a Một số dấu hiệu BĐKH, số chất hoá học gây BĐKH b Cách xử lí vài trường hợp nhằm giảm nhẹ nguyên nhân ứng phó với BĐKH đơn giản đời sống sản xuất học tập hoá học trường phổ thông c Sử dụng số nhiên liệu, chất đốt, tài ngun thiên nhiên hợp lí, góp phần ngăn chặn BĐKH 2.1.3 Về thái độ a Học sinh có thái độ tích cực như: Hứng thú học tập mơn hố học; Ý thức trách nhiệm với thân, với xã hội cộng đồng; phát giải vấn đề cách khách quan, trung thực sở phân tích khoa học; Ý thức vận dụng tri thức hoá học học vào sống vận động người khác thực b Tăng cường giáo dục coi “chìa khóa” hiệu để cá nhân cộng đồng ứng phó với thách thức BĐKH Điều quan trọng cần đổi phương pháp hình thức tổ chức giáo dục, không hạn chế giáo dục BĐKH học khô cứng mà cần tăng cường hoạt động thiết thực, sinh động lên lớp c Giáo dục BĐKH nội dung giáo dục phát triển bền vững, giúp người học hiểu biết tác động tượng nóng lên tồn cầu, đồng thời khuyến khích thay đổi hành vi để ứng phó với BĐKH 2.2 Khả tích hợp giáo dục ứng phó với BĐKH mơn Hóa học 2.2.1 Các khả giáo dục ứng phó với BĐKH thơng qua mơn hố học a Hoạt động giáo dục BĐKH tiến hành thơng qua hoạt động chủ yếu: - Giáo dục BĐKH thông qua chương trình giảng dạy mơn học nhà trường - Giáo dục BĐKH thơng qua hoạt động ngồi lên lớp hoạt động xã hội b Thông qua chương trình giảng dạy mơn hố học có khả để tích hợp giáo dục BĐKH : - Nội dung chủ yếu học hay số nội dung mơn học có trùng hợp với nội dung GDBĐKH Thí dụ: Oxi, ozon, clo, oxit lưu huỳnh, khơng khí, nước, nguồn hiđrocacbon thiên nhiên - Một số nội dung học hay số phần định mơn học có liên quan trực tiếp với nội dung giáo dục BĐKH Thí dụ: phân bón hố học, hợp chất cacbon - Ở số nội dung môn học, học khác, ví dụ, tập xem dạng vật liệu dùng để khai thác nội dung giáo dục BĐKH Đối với mơn hố học chủ yếu dạng này, thí dụ: cơng nghiệp silicat, sản xuất HNO3, ăn mòn kim loại c Thơng qua hoạt động ngoại khóa có nhiều hình thức để tổ chức hoạt động tham quan, hoạt động Câu lạc giáo dục BĐKH, tổ chức đêm diễn: Thời trang giáo dục BĐKH Tổ chức hoạt động xã hội tham gia chiến dịch như: Khơng khí sạch, Màu xanh q em, Tiết kiệm nước 2.2.2 Các nguyên tắc tích hợp giáo dục ứng phó với BĐKH thơng qua mơn Hố học trường THCS Q trình khai thác kiến thức giáo dục BĐKH cần phải đảm bảo ngun tắc bản: a Khơng làm thay đổi tính đặc trưng môn học, không biến học môn thành giáo dục BĐKH b Khai thác nội dung giáo dục BĐKH có chọn lọc, có tính tập trung vào chương mục định c Phát huy cao độ hoạt động tích cực nhận thức học sinh kinh nghiệm thực tế em có, vận dụng tối đa khả học sinh tiếp xúc trực tiếp với môi trường Giới thiệu địa tích hợp giáo dục ứng phó với BĐKH mơn Hóa học (Gửi kèm theo cơng văn này) Lưu ý: Trong q trình dạy học, giáo viên tự bổ sung thêm địa tích hợp khác, thấy phù hợp Sở GD&ĐT yêu cầu đơn vị tổ chức tập huấn, triển khai nội dung tới đồng chí giáo viên mơn Hóa học để thực Trong q trình thực có vướng mắc, liên hệ với Sở GD&ĐT (Phòng GDTrH) để xin ý kiến đạo./ KT GIÁM ĐỐC PHÓ GIÁM ĐỐC Nơi nhận: - Như trên; - Lãnh đạo Sở; - Cổng thông tin điện tử; - Phòng GDTrH; - Lưu VT, GDTrH (Đã kí) Ngơ Văn Hợi Giới thiệu địa tích hợp giáo dục ứng phó với BĐKH mơn Hóa học cấp THCS (Theo Công văn số: 371/SGD&ĐT-GDTrH ngày 24/02/2014) STT Địa tích hợp (Chương, bài, mục) Nội dung tích hợp Mức độ tích hợp LỚP 8 Chương – Bài 12: Sự biến đổi chất Chương – Bài 13: Phản ứng hoá học Chương – Bài 20: Tỷ khối chất khí Chương – Bài 24: Tính chất oxi Chương – Bài 25: Sự oxi hóa Chương – Bài 27: Điều chế oxi – Phản ứng phân hủy Chương – Bài 28: Khơng khí – Sự cháy Chương – Bài 31: Tính chất – Ứng dụng hiđro Chương – Bài 36: Nước Hiện tượng hố học Khi có phản ứng hố học ? Dấu hiệu để biết có phản ứng hố học So sánh khối lượng hai khí (hỗn hợp khí) Tính chất vật lý tính chất hố học Sự oxi hóa – Phản ứng hóa hợp – Ứng dụng oxi Phản ứng phân hủy Thành phần khơng khí – Sự cháy Bộ phận liên hệ Bộ phận Bộ phận Bộ phận liên hệ Bộ phận liên hệ Bộ phận liên hệ Tính chất vật lý – Tính chất hố học ứng dụng Bộ phận liên hệ Bộ phận liên hệ Thành phần – Tính chất – Vai trò nước Bộ phận liên hệ LỚP Chương – Bài 2: Một số oxit quan trọng Chương – Bài 4: Một số axit quan trọng Chương – Bài 11: Phân bón hố học Chương – Bài 18: Nhơm Chương – Bài 20: Hợp kim sắt: Gang – Thép Lưu huỳnh đioxit – Sản xuất CaO Bộ phận liên hệ Sản xuất axit sunfuric Bộ phận liên hệ Những phân bón thường dùng Bộ phận liên hệ Sản xuất nhôm Bộ phận liên hệ Sản xuất Gang – Thép Bộ phận liên hệ 10 11 12 13 14 15 Chương – Bài 21: Sự ăn mòn kim loại Chương – Bài 26: Clo Ăn mòn – Yếu tố ảnh hưởng đến ăn mòn – Cách bảo vệ Tính chất hố học – Điều chế Chương – Bài 28: Các hợp chất cacbon Chương – Bài 29: Axit cacbonic – Muối Chương – Bài 30: Silic – Công nghiệp silicat Chương – Bài 36: Metan Chương – Bài 40: Dầu mỏ Khí thiên nhiên Chương – Bài 41: Nhiên liệu Chương – Bài 52: Tinh bột Xenlulozơ Chương – Bài 54: Polime Cacbon oxit – Cacbon đioxit Chu trình cacbon tự nhiên Cơng nghiệp silicat Bộ phận liên hệ Bộ phận liên hệ Bộ phận liên hệ Bộ phận liên hệ Bộ phận liên hệ Trạng thái tự nhiên – Tính chất – Ứng dụng Dầu mỏ khí thiên nhiên Bộ phận liên hệ Bộ phận liên hệ Phân loại sử dụng nhiên liệu Bộ phận liên hệ Bộ phận liên hệ Bộ phận liên hệ Ứng dụng tinh bột xenlulozơ Ứng dụng sản xuất số vật liệu polime ... : - Nội dung chủ yếu học hay số nội dung mơn học có trùng hợp với nội dung GDBĐKH Thí dụ: Oxi, ozon, clo, oxit lưu huỳnh, khơng khí, nước, nguồn hiđrocacbon thiên nhiên - Một số nội dung học... ý: Trong trình dạy học, giáo viên tự bổ sung thêm địa tích hợp khác, thấy phù hợp Sở GD&ĐT yêu cầu đơn vị tổ chức tập huấn, triển khai nội dung tới đồng chí giáo viên mơn Hóa học để thực Trong. .. quan trực tiếp với nội dung giáo dục BĐKH Thí dụ: phân bón hố học, hợp chất cacbon - Ở số nội dung môn học, học khác, ví dụ, tập xem dạng vật liệu dùng để khai thác nội dung giáo dục BĐKH Đối
- Xem thêm -

Xem thêm: huong dan day hoc ung pho voi BDKH tich hop trong mon hoa hoc cap THCS, huong dan day hoc ung pho voi BDKH tich hop trong mon hoa hoc cap THCS

Từ khóa liên quan