Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại trung tâm kinh doanh VNPT tiền giang

100 75 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/09/2019, 14:32

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ N H TẾ H U Ế HUỲNH LỆ THÚY KI NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC Ọ C TẠI TRUNG TÂM KINH DOANH Ư Ờ N G Đ ẠI H VNPT - TIỀN GIANG TR LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ HUẾ, 2019 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ U Ế HUỲNH LỆ THÚY TẾ H NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC N H TẠI TRUNG TÂM KINH DOANH H Ọ C KI VNPT - TIỀN GIANG MÃ SỐ: 31 01 10 Ờ N G Đ ẠI CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ KINH TẾ TR Ư LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC PGS.TS NGUYỄN TÀI PHÚC HUẾ, 2019 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan số liệu kết nghiên cứu luận văn trung thực chưa sử dụng để bảo vệ học vị Tôi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực luận văn cảm ơn thông tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc U Ế Tác giả luận văn TR Ư Ờ N G Đ ẠI H Ọ C KI N H TẾ H Huỳnh Lệ Thúy i LỜI CẢM ƠN Trước hết, xin trân trọng cảm ơn PGS.TS Nguyễn Tài Phúc tận tình hướng dẫn giúp đỡ tơi mặt khoa học suốt trình nghiên cứu luận văn hồn thành Tơi xin trân trọng cảm ơn Quý Thầy, Cô Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế bạn học viên lớp cao học K17D Tiền Giang trang bị cho kiến thức quý báu, kỹ nghiên cứu để áp dụng trình làm luận văn U Ế thực tế công tác quản lý đơn vị H Đặc biệt, xin trân trọng cảm ơn Trường Đại học Tiền Giang, Lãnh đạo TẾ đồng nghiệp công tác Trung tâm Kinh doanh VNPT - Tiền N H Giang nhiệt tình ủng hộ, giúp đỡ tơi q trình học tập cung cấp thông tin, số liệu cần thiết để thực luận văn KI Xin gửi lời cảm ơn đến gia đình, anh chị em, bạn bè động viên, giúp đỡ H Xin trân trọng cảm ơn! Ọ C tơi suốt q trình hoàn thành luận văn G Đ ẠI Tác giả luận văn TR Ư Ờ N Huỳnh Lệ Thúy ii TÓM LƯỢC LUẬN VĂN TÓM LƯỢC LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ Họ tên học viên : HUỲNH LỆ THÚY Chuyên ngành: Quản lý Kinh tế Mã số: 8310110 Niên khóa: 2016 - 2019 Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS NGUYỄN TÀI PHÚC TẾ - Mục đích nghiên cứu H Mục đích đối tượng nghiên cứu U TRUNG TÂM KINH DOANH VNPT - TIỀN GIANG Ế Tên đề tài: NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC TẠI N H Trên sở đánh giá thực trạng chất lượng đội ngũ cán bộ, viên chức, lao động Trung tâm Kinh doanh VNPT - Tiền Giang Đề xuất giải pháp H - Đối tượng nghiên cứu Ọ C VNPT - Tiền Giang thời gian tới KI chủ yếu nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Trung tâm Kinh doanh ẠI Những vấn đề liên quan đến nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Trung Đ tâm Kinh doanh VNPT - Tiền Giang G Các phương pháp nghiên cứu sử dụng Ờ N - Phương pháp tổng hợp phân tích số liệu Ư Trên sở thơng tin, số liệu thu thập được, tác giả tiến hành tổng hợp TR phân tích kết khảo sát theo tiêu thức chất lượng nguồn nhân lực Trung tâm Kinh doanh VNPT - Tiền Giang Qua đó, đánh giá nội dung đạt chưa đạt để đề xuất giải pháp, nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Trung tâm Kinh doanh VNPT - Tiền Giang - Phương pháp thu thập số liệu thứ cấp, sơ cấp + Số liệu thứ cấp: Thu thập tổng hợp số liệu Trung tâm Kinh doanh VNPT - Tiền Giang, giai đoạn 2015 - 2017 + Số liệu sơ cấp: Thực khảo sát lấy ý kiến người lao động qua phiếu iii đánh giá để thu thập liệu sơ cấp thông qua câu hỏi thiết kế sẵn Số liệu thu thập sở tiến hành điều tra người lao động làm việc Trung tâm Kinh doanh VNPT - Tiền Giang, vấn đề nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Trung tâm Kinh doanh VNPT - Tiền Giang Các kết nghiên cứu kết luận Khái quát, làm rõ chất lượng nguồn nhân lực doanh nghiệp viễn thơng nói chung chất lượng nguồn nhân lực taị Trung tâm Kinh doanh VNPT - Tiền Giang nói riêng Phân tích, đánh giá thực trạng nguồn nhân lực Trung U Ế tâm Kinh doanh VNPT - Tiền Giang ba năm qua Qua đó, kết H đạt được, hạn chế, bất cập nguyên nhân, đề xuất giải pháp nâng TẾ cao chất lượng nguồn nhân lực Trung tâm Kinh doanh VNPT - Tiền Giang TR Ư Ờ N G Đ ẠI H Ọ C KI N H đến năm 2020 iv MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii TÓM LƯỢC LUẬN VĂN iii MỤC LỤC v DANH MỤC CÁC BẢNG .ix DANH MỤC CÁC HÌNH xi PHẦN 1: ĐẶT VẤN ĐỀ U Ế Tính cấp thiết đề tài H Mục tiêu nghiên cứu TẾ Đối tượng phạm vi nghiên cứu N H Phương pháp nghiên cứu .3 Cấu trúc luận văn KI PHẦN 2: NỘI DUNG NGHIÊN CỨU .5 Ọ C CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ CHẤT LƯỢNG NGUỒN H NHÂN LỰC TRONG DOANH NGHIỆP ẠI 1.1 Lý luận nguồn nhân lực nâng cao chất lượng nguồn nhân lực doanh Đ nghiệp G 1.1.1 Nguồn nhân lực Ờ N 1.1.2 Chất lượng nguồn nhân lực Ư 1.1.3 Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực .8 TR 1.1.4 Mục tiêu nâng cao chất lượng nguồn nhân lực doanh nghiệp 1.1.5 Tầm quan trọng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực doanh nghiệp .9 1.2 Nội dung nâng cao chất lượng nguồn nhân lực doanh nghiệp 10 1.2.1 Nâng cao thể lực .10 1.2.2 Nâng cao trí lực 11 1.2.3 Rèn luyện, nâng cao phẩm chất (tâm lực) 13 1.3 Các hoạt động nâng cao chất lượng nguồn nhân lực doanh nghiệp 15 1.3.1 Công tác tuyển dụng .15 v 1.3.2 Công tác đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 15 1.3.3 Công tác đánh giá kết thực công việc 15 1.3.4 Chính sách đãi ngộ, lương, thưởng, phúc lợi 16 1.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác nâng cao chất lượng nguồn nhân lực doanh nghiệp .16 1.4.1 Nhân tố bên doanh nghiệp 16 1.4.2 Nhân tố bên doanh nghiệp 18 1.5 Kinh nghiệm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực doanh nghiệp viễn thông U Ế nước 21 H 1.5.1 Kinh nghiệm Tổng công ty Viễn thông MobiFone 21 TẾ 1.5.2 Kinh nghiệm VNPT Nghệ An 22 N H KẾT LUẬN CHƯƠNG 24 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC TẠI TRUNG KI TÂM KINH DOANH VNPT - TIỀN GIANG 25 Ọ C 2.1 Tổng quan Trung tâm Kinh doanh VNPT - Tiền Giang 25 H 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển Trung tâm Kinh doanh VNPT - Tiền ẠI Giang .25 Đ 2.1.2 Chức năng, lĩnh vực hoạt động Trung tâm Kinh doanh VNPT - Tiền G Giang .25 Ờ N 2.1.3 Cơ cấu tổ chức Trung tâm Kinh doanh VNPT - Tiền Giang 26 Ư 2.2 Phân tích thực trạng chất lượng nguồn nhân lực Trung tâm Kinh doanh TR VNPT - Tiền Giang 30 2.2.1 Qui mô cấu nguồn nhân lực 30 2.2.2 Chất lượng nguồn nhân lực Trung tâm Kinh doanh VNPT - Tiền Giang .34 2.3 Các hoạt động quản trị nguồn nhân lực ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nhân lực Trung tâm Kinh doanh VNPT - Tiền Giang 39 2.3.1 Công tác tuyển dụng .39 2.3.2 Công tác đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 42 2.3.3 Công tác đánh giá hồn thành cơng việc 45 vi 2.3.4 Chính sách tiền lương, tiền thưởng chế độ phúc lợi khác 46 2.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Trung tâm Kinh doanh VNPT - Tiền Giang .47 2.4.1 Sự phát triển khoa học công nghệ .47 2.4.2 Sự phát triển thị trường lao động .47 2.4.3 Đối thủ cạnh tranh 48 2.4.4 Công tác phân công, bố trí lao động 48 2.4.5 Hiệu sử dụng nguồn nhân lực qua suất lao động thu nhập bình U Ế quân người lao động Trung tâm Kinh doanh VNPT - Tiền Giang .49 H 2.5 Đánh giá cán quản lý, nhân viên chất lượng nguồn nhân lực Trung tâm TẾ Kinh doanh VNPT - Tiền Giang thông qua khảo sát thực tế 51 N H 2.5.1 Thu thập số liệu chọn mẫu khảo sát 51 2.5.2 Phương pháp xử lý số liệu 51 KI 2.5.3 Thực trạng khảo sát công tác nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Trung Ọ C tâm Kinh doanh VNPT - Tiền Giang người lao động đánh giá .53 H 2.6 Đánh giá chung 61 ẠI 2.6.1 Kết đạt 61 Đ 2.6.2 Hạn chế, tồn 62 G 2.6.3 Nguyên nhân hạn chế .63 Ờ N KẾT LUẬN CHƯƠNG 65 Ư CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC TR TẠI TRUNG TÂM KINH DOANH VNPT - TIỀN GIANG 66 3.1 Định hướng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Trung tâm Kinh doanh VNPT - Tiền Giang 66 3.2 Các giải pháp chủ yếu nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Trung tâm Kinh doanh VNPT - Tiền Giang 66 3.2.1 Giải pháp nâng cao hiệu công tác tuyển dụng nguồn nhân lực .66 3.2.2 Giải pháp nâng cao chất lượng công tác đào tạo nguồn nhân lực 68 vii 3.2.3 Giải pháp nâng cao hiệu công tác đánh giá kết thực người lao động 69 3.2.4 Giải pháp hồn thiện sách trả lương 70 3.2.5 Giải pháp hoàn thiện sách khen thưởng phúc lợi đơn vị 71 3.2.6 Giải pháp phát triển môi trường điều kiện làm việc đơn vị 72 KẾT LUẬN CHƯƠNG 74 PHẦN 3: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 75 3.1 Kết luận .75 U Ế 3.2 Kiến nghị .76 H 3.2.1 Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang 76 TẾ 3.2.2 Tổng công ty Dịch vụ Viễn thông Việt Nam 76 N H TÀI LIỆU THAM KHẢO .78 PHỤ LỤC .80 KI PHỤ LỤC .84 Ọ C QUYẾT ĐỊNH HỘI ĐỒNG CHẤM LUẬN VĂN H PHẢN BIỆN + ẠI BIÊN BẢN CỦA HỘI ĐỒNG Đ BẢN GIẢI TRÌNH NỘI DUNG CHỈNH SỬA LUẬN VĂN TR Ư Ờ N G GIẤY XÁC NHẬN HOÀN THIỆN LUẬN VĂN viii thêm tính đồn kết nhân viên đơn vị Vì vậy, để tiếp tục phát triển mơi trường điều kiện làm việc lãnh đạo đơn vị nên thông qua hoạt động sau: + Đơn vị thực quy chế, quy trình làm việc khoa học, phân cơng hợp lý, chi tiết rõ ràng phận cán nhân viên đơn vị + Đơn vị nên tạo điều kiện giúp đỡ người lao động hiểu phối hợp với để hoàn thành cách tốt công việc giao + Đơn vị nên tôn trọng đóng góp nhân viên từ ghi nhận U Ế lợi ích mà nhân viên đóng góp cho đơn vị thơng qua nhiều hình thức khác H + Lãnh đạo đơn vị nên quan tâm mối quan hệ với đội TẾ ngũ nhân viên để thể tinh thần đồn kết tập thể Do đó, việc trì phát N H triển mối quan hệ cần thiết để tạo sở động lực cho người lao động hăng hái làm trình làm việc đơn vị KI + Đơn vị đẩy mạnh công tác tuyên truyền nội quy lao động đơn vị, Ọ C giá trị văn hóa VNPT, để người lao động nâng cao nhận thức quyền nghĩa vụ, H tuân thủ kỷ luật lao động chịu áp lực công việc môi trường cạnh tranh ẠI Đ + Cuối đơn vị nên trì thường xuyên tổ chức phong trào thể G dục thể thao, văn hóa văn nghệ, phát động phòng trào thi đua, khen thưởng Ờ N đơn vị nhằm tăng thể lực cho người lao động, tạo khơng khí sơi nổi, kích thích Ư phấn đấu cá nhân đơn vị từ tăng suất lao động tạo bầu TR khơng khí làm việc hiệu - Mục tiêu, kết đạt giải pháp + Phát huy môi trường điều kiện làm việc thân thiện, hiệu cho người lao động đơn vị + Nâng cao nhận thức cho người lao động + Nâng cao suất lao động 73 KẾT LUẬN CHƯƠNG Trong chương 3, từ thực trạng phân tích chương 2, tác giả đưa định hướng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Trung tâm Kinh doanh VNPT - Tiền Giang đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Trung tâm Kinh doanh VNPT - Tiền Giang Đó là: - Giải pháp nâng cao hiệu công tác tuyển dụng nguồn nhân lực - Giải pháp nâng cao chất lượng công tác đào tạo nguồn nhân lực lao động TẾ - Giải pháp hồn thiện sách trả lương H U Ế - Giải pháp nâng cao hiệu công tác đánh giá kết thực người N H - Giải pháp hồn thiện sách khen thưởng phúc lợi đơn vị TR Ư Ờ N G Đ ẠI H Ọ C KI - Giải pháp phát triển môi trường điều kiện làm việc đơn vị 74 PHẦN 3: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 3.1 Kết luận Với thách thức hội giai đoạn cạnh tranh, hội nhập quốc tế, đòi hỏi VNPT phải có chiến lược phát triển tồn diện mang tính đón đầu Phát triển nâng cao chất lượng nguồn nhân lực yêu cầu cấp bách bối cảnh có thay đổi nhanh chóng cơng nghệ tiến trình hội nhập, cạnh tranh diễn mạnh mẽ nhà cung cấp dịch vụ viễn Ế thông nước quốc tế Việc trọng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực H U có đủ lực để tiếp thu làm chủ công nghệ mới, có tâm huyết vượt qua TẾ hồn cảnh môi trường cạnh tranh, đáp ứng điều kiện sản xuất kinh doanh theo mơ hình tổ chức Đó nhân tố định với q trình N H phát triển VNPT KI Qua thực tế cho thấy, công tác nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Trung Ọ C tâm Kinh doanh VNPT - Tiền Giang đạt kết tốt, nguồn nhân lực Trung tâm Kinh doanh VNPT - Tiền Giang có tuổi đời với cấu phù H hợp so với quy mô sản xuất kinh doanh đơn vị, đáp ứng mặt thể lực ẠI năm qua, công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực không với Đ người lao động làm việc Trung tâm mà với người lao động tuyển N G dụng vào làm, sách tiền lương, cơng tác khen thưởng phúc lợi xã hội tương Ờ đối ổn định đơn vị giúp người lao động phát huy thêm động lực làm Ư việc, việc nâng cao ý thức kỷ luật người lao động tiêu chí TR mà Ban Giám đốc Trung tâm Kinh doanh VNPT - Tiền Giang quan tâm thời gian qua Tuy nhiên, bên cạnh số vấn đề tồn là, thông tin tuyển dụng chưa đăng tải, thông báo rộng rãi hạn chế thu hút nguồn nhân lực từ đầu, đơn vị chưa truyền thông tốt công tác nâng cao thể lực cho người lao động thơng qua thi tìm hiểu sức khỏe người an toàn lao động, vậy, làm cho người lao động gặp phải rủi 75 ro trình làm việc, khả mắc bệnh nghề nghiệp tăng, từ làm ảnh hưởng đến cơng tác chất lượng nguồn nhân lực đơn vị Từ kết đạt hạn chế trên, tác giả đưa giải pháp, nâng cao hiệu công tác tuyển dụng nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng cơng tác đào tạo nguồn nhân lực, hồn thiện sách trả lương, phát triển mơi trường điều kiện làm việc đơn vị Với nội dung phân tích đánh giá thực trạng chất lượng nguồn nhân lực Trung tâm Kinh doanh VNPT - Tiền Giang, với giải pháp U Ế mà tác giả trình bày, hy vọng có hiệu tốt việc hoàn thiện nâng H cao chất lượng nguồn nhân lực Trung tâm Kinh doanh VNPT - Tiền Giang TẾ thời gian tới, cao hiệu công việc đội ngũ nhân viên, đáp ứng 3.2 Kiến nghị KI 3.2.1 Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang N H yêu cầu phát triển hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh Ọ C - Chính sách thu hút, giữ chân nhân tài có trình độ chun mơn cao H tỉnh Tạo điều kiện để doanh nghiệp tỉnh tuyển dụng nguồn lao ẠI động giỏi Đ - Chính sách khuyến khích hỗ trợ trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp G nghề địa bàn tỉnh Tiền Giang để nâng cao sở vật chất, chất lượng đào tạo, Ờ N nhằm cung cấp nguồn lao động có chất lượng cho doanh nghiệp Ư 3.2.2 Tổng công ty Dịch vụ Viễn thông Việt Nam TR - Xây dựng hệ thống chức danh công việc phương pháp đánh giá lực đồng từ Tổng công ty đến đơn vị - Xây dựng triển khai thực Quy chế tuyển dụng nhân theo quy trình tuyển dụng chuẩn, minh bạch, nhằm tuyển lao động có chất lượng cao lĩnh vực nghề nghiệp VNPT - Xây dựng triển khai thực sách luân chuyển nguồn nhân lực nội để tạo hội cạnh tranh, phát triển bình đẳng phát huy tối đa lực cá nhân 76 - Tiếp tục đổi mới, ban hành chế đánh giá, đãi ngộ, trả lương nhằm khuyến khích người lao động phát huy hết lực, sở trường góp phần xây dựng tổ chức suất - hiệu cao - Hoàn thiện phần mềm quản trị phát triển nguồn nhân lực để áp dụng triển khai đồng thống Tổng công ty; quản trị suất, hiệu đơn vị/ cá nhân; quản lý trình học tập phát triển nghề nghiệp, lực nhân viên; tạo môi trường học tập chia tri thức đại, nhanh chóng, TR Ư Ờ N G Đ ẠI H Ọ C KI N H TẾ H U Ế hiệu 77 TÀI LIỆU THAM KHẢO Bùi Anh Tuấn, Phạm Thúy Hương (2009), Giáo trình Hành vi tổ chức, NXB Đại học Kinh tế quốc dân Đảng ủy Tập đồn Bưu Viễn thơng Việt Nam (2016), Nghị số 839-NQ/ĐUTĐ ngày 24/5/2016 việc Xây dựng phát triển nguồn nhân lực VNPT giai đoạn 2016 - 2020 Đồn Đức Chí (2015), Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Công ty U Ế cổ phần mía đường Nơng Cống Thanh Hóa, Luận văn thạc sĩ Quản trị kinh doanh, H Trường Đại học Hồng Đức, Thanh Hóa TẾ Lê Minh Hiệp (2016), Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Cơng ty cổ phần Truyền hình cáp Hà Nội, Luận văn thạc sĩ Quản trị nhân lực, Trường Đại học N H Lao động - Xã hội KI Lê Quang Thành (2016), Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Chi Ọ C nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Quảng Trị, Luận văn thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Kinh tế Huế ẠI H Nguyễn Tài Phúc (2015), Quản lý phát triển nguồn nhân lực, Tập Đ giảng, Trường Đại học Kinh tế Huế G Nguyễn Thị Thủy (2014), Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực VNPT N Thanh Hóa, Luận văn thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Kinh tế Huế Ờ Trần Kim Dung (2010), Quản trị nguồn nhân lực, NXB tổng hợp thành TR Ư phố Hồ Chí Minh Trần Văn Hùng (2016), Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Trường Đại học Kinh tế Quản trị kinh doanh Thái Nguyên, Luận văn thạc sĩ Quản trị nhân lực, Trường Đại học Lao động - Xã hội 10 Vũ Hồng Liên (2013), Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Chi nhánh Công ty cổ phần công nghiệp Vĩnh Tường, Luận văn thạc sĩ Quản trị nhân lực, Trường Đại học Lao động - Xã hội 11 (http://tapchicongthuong.vn/ba-thach-thuc-moi-trong-dao-tao-phat-trien- 78 nguon-nhan-luc) 12 (http://vneconomy.vn/ /mobifone-va-cau-chuyen-phat-trien-nhan-luc) 13 (http://voer.edu.vn/ /lao-dong-trong-doanh-nghiep-buu-chinh-vien- TR Ư Ờ N G Đ ẠI H Ọ C KI N H TẾ H U Ế thong) 79 PHỤ LỤC PHIẾU KHẢO SÁT BẢNG CÂU HỎI KHẢO SÁT CÔNG TÁC NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC TẠI TRUNG TÂM KINH DOANH VNPT - TIỀN GIANG A PHẦN GIỚI THIỆU U Ế Xin chào Anh/Chị, H Tôi học viên Cao học khoa Quản lý Kinh tế, trường Đại học Huế TẾ Tôi thực đề tài “Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Trung tâm N H Kinh doanh VNPT - Tiền Giang” Đây bảng câu hỏi khảo sát phục vụ cho đề tài luận văn Xin lưu ý Ọ C nghiên cứu tơi KI khơng có câu trả lời sai Tất câu trả lời có giá trị H Cảm ơn Anh/Chị hồn thành bảng khảo sát Tất thông tin ẠI Anh/Chị bảo mật hoàn toàn Đ Tên người thực khảo sát: Huỳnh Lệ Thúy Ờ N G Ngày khảo sát: … /……/2018 Ư B PHẦN NỘI DUNG TR Thông tin người khảo sát: a Giới tính  Nam  Nữ b Độ tuổi  < 30 tuổi  Từ 30 tuổi đến 45 tuổi  > 45 tuổi 80 c Trình độ học vấn  Sơ cấp  Trung cấp  Cao đẳng  Đại học  Sau Đại học d Vị trí cơng tác U Ế  Nhân viên H  Tổ trưởng/ Tổ phó TẾ  Trưởng phòng/ Phó phòng N H  Giám đốc/ Phó giám đốc KI e Thâm niên công tác  Từ năm đến năm ẠI  Trên năm đến 10 năm H Ọ C  Dưới năm G Đ  Trên 10 năm Ờ N Đánh giá công tác “Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Trung tâm Ư Kinh doanh VNPT - Tiền Giang” TR Anh/Chị vui lòng cho biết mức độ đồng ý nội dung liên quan đến công tác nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Trung tâm Kinh doanh VNPT - Tiền Giang, theo câu hỏi khảo sát cách khoanh tròn vào số Quy ước sau: Rất không đồng ý Không đồng ý Khơng có ý kiến 81 Đồng ý Rất đồng ý Stt Chỉ tiêu Chọn Đánh giá ảnh hưởng công tác tuyển dụng sử dụng lao động Tiêu chuẩn tuyển chọn người lao động xác định cụ thể, rõ ràng, khách quan 5 Công tác tuyển dụng đạt hiệu chất lượng, người tuyển dụng có đủ phẩm chất, lực thực công việc U 5 N H KI Ọ C vị xác, cơng khoa học Việc đánh giá kết công việc giúp người lao động nâng cao lực làm việc Việc xếp, bố trí cơng việc phù hợp với lực chun môn người lao động 5 G Phương pháp đánh giá kết công việc đơn H thiết để thực tốt công việc ẠI Người lao động trang bị kỹ cần Đ TẾ công việc H môn, nghiệp vụ kịp thời, phù hợp với nhu cầu Ế Người lao động đào tạo, bồi dưỡng chuyên Ờ N Công tác xếp, bố trí thực cơng khai hợp lý Ư TR Đánh giá ảnh hưởng sách tiền lương, thưởng phúc lợi khác Chính sách lương phù hợp với cơng việc giao Chính sách lương kích thích nỗ lực người lao động 5 Chế độ khen thưởng phúc lợi thực tốt, tạo động lực cho người lao động nâng cao hiệu làm việc 82 Chế độ phúc lợi rõ ràng, công khai, minh bạch cho người lao động Giải kịp thời chế độ, sách cho người lao động 5 Đánh giá ảnh hưởng môi trường điều kiện làm việc Người lao động có nhiều hội thăng tiến 5 5 5 TẾ tưởng giao nhiệm vụ Ý thức, trách nhiệm tính tự giác tuân thủ nội qui, qui định làm việc người lao động cao KI Người lao động lãnh đạo tôn trọng tin N H H Việc thăng tiến đơn vị công U Giang Ế làm việc Trung tâm Kinh doanh VNPT - Tiền Ọ C ẠI H Điều kiện thời gian làm việc người lao động an toàn thoải mái Cơ sở vật chất, trang thiết bị đáp ứng yêu cầu công việc Ư Ờ N đảm bảo an toàn lao động Đ Người lao động quan tâm chăm sóc sức khỏe G TR Ý kiến đóng góp Anh/Chị vào cơng tác nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Trung tâm Kinh doanh VNPT - Tiền Giang thời gian tới: ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN ANH/CHỊ! 83 PHỤ LỤC KẾT QUẢ KHẢO SÁT Ế Kết đánh giá người lao động công tác nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Trung tâm Kinh doanh Chỉ tiêu trung Tần số Tần suất (%) Tần số Tần suất (%) Kết Tần số Tần suất (%) Tần số Tần suất (%) Tần số Tần suất (%) Ọ C bình N H trị KI Stt TẾ Giá H U VNPT - Tiền Giang H Đánh giá ảnh hưởng công tác tuyển dụng sử dụng lao động xác định cụ thể, rõ ràng khách quan 3,36 2,0 13 13,0 38 38,0 41 41,0 6,0 3,43 4,0 7,0 33 33,0 54 54,0 2,0 3,46 0,0 10 10,0 40 40,0 44 44,0 6,0 ẠI Tiêu chuẩn tuyển chọn người lao động Đ N lượng, người tuyển dụng có đủ phẩm Ư Ờ G Công tác tuyển dụng đạt hiệu chất chất, lực thực công việc TR Người lao động đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ kịp thời, phù hợp với nhu cầu công việc 84 Người lao động trang bị kỹ cần thiết để thực tốt công việc 3,66 2,0 8,0 3,32 3,0 13 13,0 3,37 2,0 TẾ đơn vị xác, cơng khoa học lực chuyên môn người lao động Công tác xếp, bố trí thực cơng khai hợp lý 12,0 37 37,0 43 43,0 1,0 8,0 46 46,0 39 39,0 5,0 N H 3,38 KI Việc xếp, bố trí cơng việc phù hợp với 12 2,0 17 17,0 30 30,0 43 43,0 8,0 1,0 14 14,0 32 32,0 47 47,0 6,0 3,43 ẠI lao động nâng cao lực làm việc 54,0 Ọ C Việc đánh giá kết công việc giúp người H 54 H U 24,0 Ế Phương pháp đánh giá kết công việc 24 Đ Đánh giá ảnh hưởng sách tiền lương, thưởng phúc lợi khác G N giao Ư Ờ Chính sách lương phù hợp với cơng việc Chính sách lương kích thích nỗ lực người lao động 3,53 2,0 5,0 36 36,0 52 52,0 5,0 3,46 3,0 8,0 41 41,0 36 36,0 12 12,0 TR 85 tốt, tạo động lực cho người lao động nâng 3,01 2,0 23 3,32 2,0 14 3,60 2,0 TẾ Chế độ khen thưởng phúc lợi thực 23,0 minh bạch cho người lao động Giải kịp thời chế độ, sách cho người lao động 1,0 14,0 40 40,0 38 38,0 6,0 4,0 36 36,0 48 48,0 10 10,0 3,32 0,0 14 14,0 48 48,0 30 30,0 8,0 3,66 0,0 10 10,0 24 24,0 56 56,0 10 10,0 3,60 2,0 4,0 36 36,0 48 48,0 10 10,0 3,56 0,0 14 14,0 26 26,0 50 50,0 10 10,0 H làm việc Trung tâm Kinh doanh Đ Việc thăng tiến đơn vị công ẠI VNPT - Tiền Giang tin tưởng giao nhiệm vụ N G Người lao động lãnh đạo tôn trọng Ư Ờ Ọ C Người lao động có nhiều hội thăng tiến KI Đánh giá ảnh hưởng môi trường điều kiện làm việc 26,0 H U Chế độ phúc lợi rõ ràng, công khai, 26 N H 48,0 Ế cao hiệu làm việc 48 Ý thức, trách nhiệm tính tự giác tuân thủ nội qui, qui định làm việc người lao động cao TR 86 Cơ sở vật chất, trang thiết bị đáp ứng 6,0 3,68 4,0 8,0 3,62 4,0 4,0 KI Ọ C H ẠI Đ G 87 16 16,0 62 62,0 14 14,0 14 14,0 64 64,0 10 10,0 30 30,0 50 50,0 12 12,0 Ế N H yêu cầu công việc 2,0 H U lao động an toàn thoải mái TẾ Điều kiện thời gian làm việc người 3,80 N khỏe đảm bảo an toàn lao động Ư Ờ Người lao động quan tâm chăm sóc sức TR (Nguồn: Số liệu diều tra) ... hướng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Trung tâm Kinh doanh VNPT - Tiền Giang 66 3.2 Các giải pháp chủ yếu nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Trung tâm Kinh doanh VNPT - Tiền Giang ... việc Trung tâm Kinh doanh VNPT - Tiền Giang, vấn đề nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Trung tâm Kinh doanh VNPT - Tiền Giang Các kết nghiên cứu kết luận Khái quát, làm rõ chất lượng nguồn nhân lực. .. tiễn chất lượng nguồn nhân Ọ C lực nâng cao chất lượng nguồn nhân lực doanh nghiệp H - Phân tích thực trạng chất lượng nguồn nhân lực Trung tâm Kinh doanh ẠI VNPT - Tiền Giang giai đoạn 2015 - 2017
- Xem thêm -

Xem thêm: Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại trung tâm kinh doanh VNPT tiền giang , Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại trung tâm kinh doanh VNPT tiền giang

Từ khóa liên quan