Hoàn thiện công tác quản trị nhân sự tại công ty xăng dầu tiền giang

185 79 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/09/2019, 14:32

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Formatted: Space Before: pt H U Ế ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KI N H TẾ ĐỖ THỊ NGỌC NGA N G Đ ẠI H Ọ C HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN TRỊ NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY XĂNG DẦU TIỀN GIANG TR Ư Ờ LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ HUẾ, 20198 Formatted: Space Before: pt Formatted: English (U.S.) BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Ế ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TẾ H U ĐỖ THỊ NGỌC NGA Ọ C KI N H HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN TRỊ NHÂN SỰ TẠI CƠNG TY XĂNG DẦU TIỀN GIANG Formatted: Space Before: pt, Line spacing: Multiple 1,3 li Formatted: Space Before: pt N G Đ ẠI H CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ KINH TẾ MÃ SỐ: 31 01 1060 34 04 10 TR Ư Ờ LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS BÙI DŨNG THỂ Formatted: Font: 15 pt Formatted: Centered, Right: 0,2 cm Formatted: Font: Times New Roman Bold, 15 pt, Font color: Blue, Vietnamese Formatted: Space Before: pt Formatted: Font: 26 pt, English (U.S.) HUẾ, 20198 Formatted: Indent: First line: cm, Space Before: pt, Line spacing: 1,5 lines, No widow/orphan control BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Formatted: Bottom: 3,5 cm, Height: 29,7 cm, Header distance from edge: 1,27 cm, Footer distance from edge: 1,27 cm, Not Different first page header ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ U Ế Formatted: Indent: First line: cm, Space Before: pt, No widow/orphan control Formatted: Font: 16 pt N H TẾ H ĐỖ THỊ NGỌC NGA ẠI H Ọ C KI HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN TRỊ NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY XĂNG DẦU TIỀN GIANG G Đ LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ Formatted: Indent: Hanging: 0,01 cm, Space Before: pt, Line spacing: Multiple 1,3 li, No widow/orphan control Formatted: Font: 18 pt, Vietnamese, Not Expanded by / Condensed by Formatted: Indent: First line: cm, Space Before: pt, No widow/orphan control Formatted: Space Before: pt, No widow/orphan control Formatted: Indent: First line: cm, Space Before: pt, No widow/orphan control N Ờ Ư TR Formatted: Font: 18 pt, Vietnamese Thừa Thiên Huế, 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ Formatted: Indent: First line: cm, Space Before: pt, Line spacing: 1,5 lines, No widow/orphan control Formatted: Indent: First line: cm, Space Before: pt, No widow/orphan control Formatted: Indent: First line: cm, Space Before: pt, Line spacing: 1,5 lines, No widow/orphan control ĐỖ THỊ NGỌC NGA i Formatted: Indent: First line: cm, Tab stops: Not at 7,62 cm Formatted: English (U.S.) Formatted: Space Before: pt, Line spacing: 1,5 lines, No widow/orphan control HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN TRỊ NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY XĂNG DẦU U Ế TIỀN GIANG TẾ MÃ SỐ: H CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ KINH TẾ Formatted: Space Before: pt, No widow/orphan control Ọ C KI N H LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ H NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC G Đ ẠI PGS.TS BÙI DŨNG THỂ Formatted: Level 1, Space Before: pt, No widow/orphan control LỜI CAM ĐOAN Formatted: Space Before: pt, No widow/orphan control TR Ư Ờ N Thừa Thiên Huế, 2018 Tôi xin cam đoan luận văn cơng trình nghiên cứu cá nhân tơi Tất số liệu, kết nghiên cứu luận văn trung thực, chưa người khác công bố cơng trình nghiên cứu Tôi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực luận văn cảm ơn thơng tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc ii Formatted: Indent: First line: cm, Tab stops: Not at 7,62 cm Formatted: English (U.S.) Tác giả H Formatted: Level 1, Space Before: pt, No widow/orphan control TR Ư Ờ N G Đ ẠI H Ọ C KI N H TẾ Đỗ Thị Ngọc Nga U Ế Formatted: Space Before: pt, No widow/orphan control Formatted: Indent: First line: cm, Tab stops: Not at 7,62 cm Formatted: English (U.S.) iii LỜI CẢM ƠN Formatted: English (U.S.) Sau hai nămthời gian theo học chương trình cao học chuyên ngành Quản lý Formatted: Space Before: pt, No widow/orphan control Kinh tế trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế Bản thân tơi hướng dẫn tận tình Q Thầy Cô Với kiến thức học, chọn đề tài luận văn với tên “Hồn thiện cơng tác quản trị nhân Công ty Xăng dầu Tiền Giang” Ế đề tài U làm nội dung nghiên cứu thực tế Đại học trường Đại học Kinh tế TẾ Công nghệ - Hợp tác quốc tế - Đào tạo sau H Trước hết, xin trân trọng cảm ơn Ban Giám Hiệu, Phòng Khoa học Huế; Ban Giám Hiệu, Phòng Quản lý Khoa học Hợp tác quốc tế trường Đại N H học Tiền Giang; Quý Thầy, Cô giáo tận tình giảng dạy, góp ý giúp đỡ cho tơi suốt khóa học Đặc biệt, xin trân trọng cảm ơn sâu sắc đến Quý Thầy PGS.TS KI Bùi Dũng Thể thuộc Khoa Kinh tế Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế, trình nghiên cứu, hoàn thiện luận văn Ọ C Quý Thầy trực tiếp giảng dạy, bảo hướng dẫn nhiệt tình cho tơi suốt H Tơi xin trân trọng cảm ơn đến Ban Giám đốc, tập thể anh chị công ẠI tác Công ty Xăng dầu Tiền Giang tạo điều kiện thời gian cho tơi suốt q trình nghiên cứu Đ Mặc dù, thân tơi có cố gắng nghiên cứu, học tập với tinh thần chịu khó, G nghị lực ý chí vươn lên vừa học, vừa làm, thời gian nghiên cứu có hạn N nên khơng thể tránh khỏi hạn chế thiếu sót thực luận văn Ờ Kính mong Q Thầy, Cơ giáo, bạn bè, đồng nghiệp tiếp tục đóng góp ý kiến để đề Ư tài hoàn thiện TR Một lần nữa, xin cảm ơn người thân, bạn bè động viên, giúp đỡ để hồn thành khóa học luận văn Xin tTrân trọng cảm ơn! Formatted: Space Before: pt, Line spacing: Multiple 1,1 li Formatted: Indent: First line: cm, Tab stops: Not at 7,62 cm Formatted: English (U.S.) iv TÓM LƯỢC LUẬN VĂN Formatted Formatted: Normal, Left, Line spacing: Multiple 1,1 li Ế Formatted: Space Before: pt, Line spacing: Multiple 1,1 li, No widow/orphan control U Họ tên học viên: ĐỖ THỊ NGỌC NGA Chuyên ngành: Quản lý Kinh tế, Mã số: 8310110 Niên khóa: 2016-20198 Người hướng dẫn khóa học: PGS.TS BÙI DŨNG THỂ Tên đề tài: HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN TRỊ NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY XĂNG DẦU TIỀN GIANG Đ ẠI H Ọ C KI N H TẾ H Mục đích đối tượng nghiên cứu: 1.1 Mục tiêu nghiên cứu a Mục tiêu chung Trên sở nghiên cứu lý luận thực tế công tác quản trị nhân Công ty Xăng dầu Tiền Giang đề xuất thêm số giải pháp hồn thiện cơng tác quản trị nhân Công ty thời gian tới b Mục tiêu cụ thể Hệ thống hoá sở lý luận, thực tiễn nhân quản trị nhân lực Phân tích, đánh giá thực trạng cơng tác quản trị nhân lực Công ty Xăng dầu Tiền Giang năm qua Đề xuất số giải pháp cụ thể nhằm hồn thiện cơng tác quản trị nhân lực Công ty xăng dầu Tiền Giang thời gian tới 1.2 Đối tượng nghiên cứu: Luận văn nghiên cứu vấn đề lý luận thực tiễn công tác quản trị nhân Công ty Xăng dầu Tiền Giang Các phương pháp nghiên cứu sử dụng: Formatted: Indent: Left: cm, First line: cm, Space Before: pt, Add space between paragraphs of the same style, Line spacing: Multiple 1,1 li, No widow/orphan control Formatted: Indent: Left: cm, Space Before: pt, Line spacing: Multiple 1,1 li, No widow/orphan control Formatted: Space Before: pt, Add space between paragraphs of the same style, Line spacing: Multiple 1,1 li, No widow/orphan control Formatted: Space Before: pt, Line spacing: Multiple 1,1 li, No widow/orphan control, Don't keep with next Formatted: Space Before: pt, Line spacing: Multiple 1,1 li Formatted: Space Before: pt, Add space between paragraphs of the same style, Line spacing: Multiple 1,1 li Formatted: Indent: Left: cm, Space Before: pt, Line spacing: Multiple 1,1 li, No widow/orphan control TR Ư Ờ N G - Thu thập liệu: Dữ liệu thứ cấp liệu sơ cấp - Phương pháp phân tích thống kê, phương pháp so sánh cặp, điều tra, khảo sát, đánh giá độ tin cậy, kiểm định, phân tích nhân tố, phân tích tương quan, phân tích hồi quy tuyến tính Các kết nghiên cứu kết luận: Vì thời gian nghiên cứu có hạn, nên khn khổ luận văn, lý luận đúc kết sở thực tiễn Công ty Xăng dầu Tiền Giang đề tài phân tích thực trạng cơng tác quản trị nhân Cơng ty Cơng ty có trọng đến hoạt động công tác quản trị nhân sự, với quy trình tuyển dụng cụ thể, có kế hoạch đào tạo nâng cao trình độ chun môn nghiệp vụ, chế độ đãi ngộ, môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện,… CBCNV Công ty yên tâm cơng tác, tăng cường nghiên cứu, sáng tạo,… góp phần nâng cao hiệu kinh doanh cho Công ty Bên cạnh đó, Cơng ty tồn số hạn chế như: Chưa xây dựng Formatted: Space Before: pt, Add space between paragraphs of the same style, Line spacing: Multiple 1,1 li, No widow/orphan control v Formatted: Space Before: pt, Line spacing: Multiple 1,1 li, No widow/orphan control Formatted: Condensed by 0,2 pt Formatted: Condensed by 0,2 pt Formatted: Indent: First line: cm, Tab stops: Not at 7,62 cm Formatted: English (U.S.) mô tả công việc Cửa hàng Xăng dầu, việc đánh giá CBCNV mang tính chất cảm tính chưa có quy trình tiêu chí đánh giá cụ thể, số cán làm công tác quản trị nhân chưa đào tạo chuyên ngành quản trị nhân sự,… Formatted: Condensed by 0,2 pt Formatted: Condensed by 0,2 pt N G Đ ẠI H Ọ C KI N H TẾ H U Ế Formatted: Indent: First line: cm, Space Before: pt, Line spacing: Multiple 1,15 li, No widow/orphan control Ờ Formatted: Indent: First line: cm, Line spacing: Multiple 1,3 li TR Ư Formatted: Condensed by 0,2 pt DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT STT CHỮ VIẾT TẮT CHỮ VIẾT ĐẦY ĐỦ CBCNV Cán công nhân viên DMN Dầu mỡ nhờn Formatted: Indent: First line: cm, Space Before: pt, Line spacing: Multiple 1,15 li, No widow/orphan control Formatted: Indent: First line: cm, Line spacing: Multiple 1,3 li Formatted Table Formatted: Centered Formatted: Centered Formatted: Indent: First line: cm, Tab stops: Not at 7,62 cm Formatted: English (U.S.) vi 33 LĐBQTNPP Lao động bình quânThương nhân phân phối Formatted: Centered 44 TNPPLĐBQ Thương nhân phân phốiLao động bình quân Formatted: Centered TR Ư Ờ N G Đ ẠI H Ọ C KI N H TẾ H U Ế Formatted: Centered Formatted: Indent: First line: cm, Tab stops: Not at 7,62 cm Formatted: English (U.S.) vii Formatted: Font: (Default) Times New Roman, 13 pt MỤC LỤC Formatted: Font: (Default) Times New Roman, 13 pt, Not Bold, Do not check spelling or grammar, Not All caps LỜI CAM ĐOAN iiiii Formatted: Centered LỜI CẢM ƠN .iviiiiii Formatted: Space Before: pt, After: pt, No widow/orphan control, Keep lines together DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT viivviv H U MỤC LỤC viiivviv Ế TÓM LƯỢC LUẬN VĂN viiiiiiiii DANH MỤC CÁC BẢNG iviiiixxii TẾ DANH MỤC CÁC HÌNH viixixiixv MỞ ĐẦU .1111 N H TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI 1111 Formatted: TOC 1, No widow/orphan control, Keep lines together KI MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 2222 ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU 3333 Ọ C PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 3333 KẾT CẤU CỦA LUẬN VĂN 4444 Formatted: Space Before: pt, After: pt, No widow/orphan control, Keep lines together 1.1 TỔNG QUAN VỀ NHÂN SỰ VÀ QUẢN TRỊ NHÂN SỰ 5555 Formatted: TOC 1, No widow/orphan control, Keep lines together ẠI H Chương 1: CƠ SỞ KHOA HỌC VỀ QUẢN TRỊ NHÂN SỰ 5555 Đ 1.1.1 Một số khái niệm nhân quản trị nhân 5555 G 1.1.2 Mục tiêu quản trị nhân .6666 N 1.1.3 Tầm quan trọng quản trị nhân 6666 Ờ 1.1.34 Chức quản trị nhân 7666 Ư 1.1.4 Phân loại lao động trực tiếp lao động gián tiếp TR Formatted: Normal, Tab stops: Not at 15,48 cm 1.2 Đặc điểm yêu cầu lao động lĩnh vực kinh doanh xăng dầu 8888 Formatted: TOC 1, No widow/orphan control, Keep lines together 1.3 Những nội dung chủ yếu quản trị nhân doanh nghiệp 9998 1.3.1 Hoạch định nhân lực 9998 1.3.2 Phân tích cơng việc .10101010 1.3.3 Tuyển dụng lao động 13131313 Formatted: Indent: First line: cm, Tab stops: Not at 7,62 cm Formatted: English (U.S.) viii ... kinh nghiệm cho Công ty Xăng dầu Tiền Giang 25 N H Chương THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY XĂNG DẦU TIỀN GIANG 26 2.1 TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY XĂNG DẦU TIỀN GIANG ... 1.4 Kinh nghiệm công tác quản trị nhân số Công ty xăng dầu U 1.4.1 Công tác quản trị nhân số Công ty Xăng dầu trực thuộc Petrolimex Ế học kinh nghiệm cho Công ty Xăng dầu Tiền Giang 25232224... Kinh nghiệm công tác quản trị nhân số Công ty xăng dầu học kinh nghiệm cho TẾ Công ty Xăng dầu Tiền Giang 23 1.4.1 Công tác quản trị nhân số Công ty Xăng dầu trực thuộc Petrolimex
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác quản trị nhân sự tại công ty xăng dầu tiền giang , Hoàn thiện công tác quản trị nhân sự tại công ty xăng dầu tiền giang

Từ khóa liên quan