5 ĐỀ KIỂM TRA VẬT LÝ LỚP 11

29 105 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/09/2019, 11:40

5 Đề kiểm tra Vật Lí 11 Học kì Đề kiểm tra học kì Vật Lí 11 (Đề 1) Đề kiểm tra học kì Vật Lí 11 (Đề 2) Đề kiểm tra học kì Vật Lí 11 (Đề 3) Đề kiểm tra học kì Vật Lí 11 (Đề 4) Đề kiểm tra học kì Vật Lí 11 (Đề 5) Đề kiểm tra học kì Vật Lí 11 (Đề 1) Mơn Vật Lí lớp 11 Thời gian làm bài: 45 phút Phần trắc nghiệm Câu 1: Công thức xác định độ lớn cường độ điện trường gây điện tích điểm Q điểm M cách điện tích điểm khoảng r chân khơng là: Câu 2: Hai điện tích q1, q2 đặt hai điểm A B khơng khí Điện tích q0 đặt điểm M nằm đoạn thẳng AB gần B Biết q0 cân Câu 3: Nhiệt lượng toả vật dẫn có dòng điện chạy qua A Tỉ lệ thuận với cường độ dòng điện chạy qua vật dẫn B Tỉ lệ nghịch với bình phương cường độ dòng điện chạy qua vật dẫn C Tỉ lệ thuận với bình phương cường độ dòng điện chạy qua vật dẫn D Tỉ lệ nghịch với cường độ dòng điện chạy qua vật dẫn Câu 4: Khi xảy tượng siêu dẫn nhiệt lượng tỏa vật dẫn lúc có dòng điện chạy qua A Tỉ lệ thuận với hiệu điện hai đầu vật B Tỉ lệ thuận với cường độ dòng điện qua vật C Bằng D Tỉ lệ thuận với bình phương cường độ dòng điện qua vật Câu 5: Cường độ dòng điện điện khơng đổi chạy qua dây tóc bóng đèn I = 0,273 A Tính số electron dịch chuyển qua tiết diện thẳng dây tóc phút A 1,024.1018 B 1,024.1020 C 1,024.1019 D 1,024.1021 Câu 6: Tính hiệu suất bếp điện sau thời gian t = 20 phút đun sơi lít nước ban đầu 20ºC Biết cường độ dòng điện chạy qua bếp I = 3A, hiệu điện bếp U = 220V Cho nhiệt dung riêng nước c = 4200J/kg.K A H = 65 % B H = 75 % C H = 95 % D H = 85 % Câu 7: Điều sai nói đường sức điện trường tĩnh: A Là đường cong khơng kín B Có chiều từ điện tích âm sang điện tích dương C Các đường sức không cắt D Đường sức mau chỗ có điện trường mạnh Câu 8: Suất điện động nguồn điện đặc trưng cho A Khả tích điện cho hai cực B Khả dự trữ điện tích nguồn điện C Khả tác dụng lực điện nguồn điện D Khả thực công lực lạ bên nguồn điện Câu 9: Một điện tích q = 0,5 (μC) di chuyển từ điểm A đến điểm B điện trường, thu lượng W = 0,2 (mJ) Hiệu điện hai điểm A, B là: A U = 400 (kV) B U = 400 (V) C U = 0,40 (mV) D U = 0,40 (V) Câu 10: Cho mạch điện hình vẽ: Trong nguồn điện suất điện động ξ = 6V; r = 1,5Ω; Đ: 3V – 3W Điều chỉnh R để đèn sáng bình thường Giá trị R là: A 1,5Ω B 0,75Ω C 0,5Ω D 3Ω Câu 11: Phát biểu sau không đúng? Theo thuyết êlectron, vật nhiễm điện A dương vật nhận thêm ion dương B âm vật nhận thêm êlectron C dương vật thiếu êlectron D âm vật thừa êlectron Câu 12: Hiện tượng hồ quang điện ứng dụng A Trong kĩ thuật hàn điện B Trong kĩ thuật mạ điện C Trong kĩ thuật đúc điện D Trong ống phóng điện tử Câu 13: Một mối hàn cặp nhiệt điện có hệ số α T = 40 (μV/K) đặt khơng khí 20ºC, mối hàn nung nóng đến nhiệt độ 232ºC Suất điện động nhiệt điện cặp nhiệt điện A 10,08 mV C mV B 8,48 mV D 9,28 mV Câu 14: Điện phân dung dịch CuSO4 16 phút giây thu 0,48g Cu Hỏi cường độ dòng điện qua bình bao nhiêu? A 2A C 2,5A B 1,5A D 3A Câu 15: Một ắc quy có suất điện động E = 2V Khi mắc ắcquy với vật dẫn để tạo thành mạch điện kín thực cơng 3,15.10 3J để đưa điện tích qua nguồn 15 phút Khi cường độ dòng điện mạch A 1,75 A B 1,5 A C 1,25 A D 1,05 A Phần tự luận Câu 1: (1,5 điểm) Nêu chất dòng điện chất điện phân Phát biểu định luật Fa - - thứ hai, viết công thức Fa - - Câu 2: (1,5 điểm) Cho mạch điện hình vẽ: Bộ nguồn có suất điện động điện trở E = V, r = Ω, điện trở R1 = Ω, bóng đèn ghi (3V - 3W) bình điện phân chứa dung dịch CuSO4 với anốt Cu có điện trở R P = Ω Cho A = 64 g/mol n = a/ Tính cường độ dòng điện qua bóng đèn b/ Tính khối lượng đồng bám vào catot sau 1h 30 phút Câu 3: (1,0 điểm) Một tụ xoay có điện dung thay đổi theo quy luật hàm số bậc góc xoay α linh động Khi α = 0º điện dung tụ điện 10 μF Khi α =180º điện dung tụ điện 250 μF Khi α = 45º điện dung tụ điện bao nhiêu? Đáp án Thang điểm Phần trắc nghiệm Câu Đáp án D A C Câu Đáp án D B D Câu 11 12 Đáp án A A B Phần tự luận Câu 1: (1,5 điểm) - Bản chất dòng điện chất điện phân dòng ion dương dòng ion âm chuyển động có hướng theo hai chiều ngược (0,5 điểm) - Định luật Fa - - thứ hai: Đương lượng điện hóa k nguyên tố tỉ lệ với đương lượng hoá học nguyên tố Hệ số tỉ lệ , F gọi số Fa - – (0,5 điểm) với F = 96500 C/mol • Từ hai định luật Fa - - đây, ta có cơng thức Fa - - đây: điểm) Câu 2: (1,5 điểm) - Mạch gồm (R1 nt Rđ) // RP (0,25 điểm) (0,5 - Điện trở bóng đèn: - Điện trở mạch ngoài: (0,25 điểm) - Cường độ dòng điện mạch chính: - Vì R1 + Rđ = RP nên cường độ dòng điện qua bóng đèn là: (0,25 điểm) - Khối lượng đồng bám vào catot sau 1h 30 phút là: (0,5 điểm) Câu 3: (1,0 điểm) Điện dung tụ xoay tính theo cơng thức: C = a.α + b (0,25 điểm) Khi α = 0º 10 = 0.a + b → b = 10μF Khi α = 180º Do (0,5 điểm) (1) (0,25 điểm) Thay α = 45º vào (1) ta được: C = 70μF Đề kiểm tra học kì Vật Lí 11 (Đề 2) Mơn Vật Lí lớp 11 Thời gian làm bài: 45 phút Phần trắc nghiệm Câu 1: Dòng điện khơng đổi là: A Dòng điện có chiều khơng thay đổi theo thời gian B Dòng điện có cường độ khơng thay đổi theo thời gian C Dòng điện có điện lượng chuyển qua tiết diện thẳng dây khơng đổi theo thời gian D Dòng điện có chiều cường độ khơng thay đổi theo thời gian Câu 2: Số electron qua tiết diện thẳng dây dẫn kim loại giây 1,25.1019 Tính điện lượng qua tiết diện 15 giây: A 30C B 20C C 10C D 40C Câu 3: Đối với mạch điện kín hiệu suất nguồn điện khơng tính cơng thức: Câu 4: Một mạch điện gồm điện trở 10Ω mắc hai điểm có hiệu điện 20V Nhiệt lượng toả R thời gian 10s là: A 20J B 400J C 40J D 2000J Câu 5: Cho đoạn mạch gồm điện trở R = 100 (Ω), mắc nối tiếp với điện trở R = 200 (Ω) đặt vào hai đầu đoạn mạch hiệu điện U hiệu điên hai đầu điện trở R1 (V) Hiệu điện hai đầu đoạn mạch là: A U = 18 (V) B U = (V) C U = 12 (V) D U = 24 (V) Câu 6: Một nguồn có E = 3V, r = 1Ω nối với điện trở ngồi R = 1Ω thành mạch điện kín Cơng suất nguồn điện là: A 2,25W B 3W C 3,5W D 4,5W Câu 7: Suất điện động nguồn điện đặc trưng cho: A Khả tích điện cho hai cực B Khả dự trữ điện tích nguồn điện C Khả thực công lực lạ nguồn điện D Khả tác dụng lực điện nguồn điện Câu 8: Một mạch điện kín gồm hai nguồn điện E 1, r E2, r2 mắc nối tiếp với nhau, mạch có điện trở R Biểu thức cường độ dòng điện mạch là: Câu 9: Để tạo hồ quang điện hai than, lúc đầu ta cho hai than tiếp xúc sau tách chúng Việc làm nhằm mục đích: A Để than nhiễm điện trái dấu B Để than trao đổi điện tích C Để dòng điện qua lớp tiếp xúc đốt nóng đầu than D Để tạo hiệu điện lớn Câu 10: Tìm câu sai A Khi nhiệt độ kim loại khơng đổi dòng điện qua tn theo định luật Ôm B Kim loại dẫn điện tốt C Điện trở suất kim loại lớn D Khi nhiệt độ tăng điện trở suất kim loại tăng theo hàm bậc Phần tự luận Câu 1: Cho mạch điện hình vẽ: Biết e = e2 = 2,5V; e3 = 2,8V; r1 = r2 = 0,1Ω; r3 = 0,2Ω R1 = R2 = R3 = 3Ω; Bình điện phân chứa dung dịch AgNO3 với điện cực bạc, điện trở bình điện phân Rb = 6Ω a) Xác định suất điện động điện trở nguồn b) Xác định số ampe kế tính hiệu điện hai đầu nguồn c) Tính khối lượng bạc giải phóng âm cực thời gian 48 phút 15 giây Câu 2: Cho sơ đồ mạch điện hình vẽ a) Tính điện trở tương đương mạch ngồi, cường độ dòng điện I chạy qua nguồn hiệu điện hai điểm M, N b) Tính cường độ dòng điện chạy qua điện trở R2 R3 c) Nếu mắc vào hai điểm M, P tụ điện có điện dung C = μF điện tích tụ điện bao nhiêu? Câu 2: (2,5 điểm) Đặt cố định hai điểm A B chân khơng điện tích điểm 1 = 1,6.109 C 12 = 1,6.10-9 C Biết AB = 20 cm a) Hãy tính độ lớn lực tương tác hai điện tích b) Hãy tính cường độ điện trường tổng hợp vẽ vectơ cường độ điện trường tổng hợp điểm C trung điểm AB Câu 3: (1,5 điểm) Một vật nhỏ có khối lượng m = 10 mg nằm cân điện trường hai kim loại phẳng đặt khơng khí Các đường sức điện có phương thẳng đứng chiều hướng từ xuống Hiệu điện hai 100 V Khoảng cách hai cm Lấy g = 10 m/s Hãy xác định điện tích vật nhỏ Đáp án Thang điểm Phần trắc nghiệm A D A D B Phần tự luận Câu 1: (4 điểm) a) (1,75 điểm) Ta có: (0,25 điểm) (0,5 điểm) Cường độ dòng điện qua mạch là: (0,5 điểm) Hiệu điện hai điểm M, N: UMN = E – Ir = – 0,5.2 = V (0,5 điểm) b) (1,5 điểm) Ta có: UPN = I.R23 = 0,5.2 = A (0,5 điểm) Cường độ dòng điện chạy qua điện trở R2 R3 là: (1,0 điểm) c) (0,75 điểm) Ta có: UMP = I.R1 = 0,5.8 = V (0,25 điểm) Điện tích tụ điện bằng: Q = CU = 5.10-6.4 = 2.10-5 C (0,5 điểm) Câu 2: (2,5 điểm) a) (0,5 điểm) Độ lớn lực tương tác hai điện tích: (0,5 điểm) b) (2,0đ) Áp dụng công thức: (0,25 điểm) (0,25 điểm) (0,25 điểm) Áp dụng nguyên lí chồng chất điện trường: Vì phương ngược chiều Vẽ vectơ: (0,5 điểm) Câu 3: (1,5 điểm) Vì vật trạng thái cân ta có (0,25 điểm) (0,5 điểm) (0,5 điểm) (0,25 điểm) Vậy ta có (0,5 điểm) Vì F→, E→ ngược chiều nên q < q = -2.10-8 C (0,25 điểm) Đề kiểm tra học kì Vật Lí 11 (Đề 4) Mơn Vật Lí lớp 11 Thời gian làm bài: 45 phút Phần chung Câu 1: (1 điểm) a Phát biểu chất dòng điện chất điện phân b Điện phân dung dịnh CuSO4 có điện cực a nốt làm Cu, biết bình điện phân có điện trở R = 2Ω hiệu điiện gữa hai cực bình điện phân U = V Tính khối lượng Cu giải phóng khỏi a nốt khoảng thời gian 16 phút giây Biết Cu có hóa trị 2, khối lượng mol Cu 64 g, số Fa-ra-đây F = 96500 C/mol Câu 2: (3 điểm) Hai điện tích điểm q1 = 4.10-7C, q2 = -4.10-7C đặt cố định hai điểm A B khơng khí cách đoạn r = 20cm a Xác định cường độ điện trường tổng hợp trung điểm AB b Xác định lực điện trường tổng hợp hai điện tích q 1, q2 tác dụng lên q3 = 4.107 C Cho biết q3 đặt C, với CA = CB = 20 cm Phần riêng Câu 3: (5 điểm) (Chương trình Cơ bản) Cho mạch điện hình vẽ Hai nguồn có E1 = 8V, E2 = V, r1 = r2 = 1Ω; điện trở R1 = 3Ω, R2 = 5Ω, R3 = 8Ω a Tính suất điện động nguồn, điện trở nguồn điện trở mạch b Tính cường độ dòng điện chạy tồn mạch c Nhiệt lượng tỏa toàn mạch phút d Tính UBC UAD Câu 4: (5 điểm) (Chương trình Nâng cao) Cho mạch điện hình vẽ Trong đó, nguồn điện giống có E = 4V, r = 1Ω Mạch ngồi gồm có điện trở R1 = R2 = R3 = 4Ω, Rx biến trở Bỏ qua điện trở dây nối a Khi Rx = 3Ω Tính cường độ dòng điện chạy toàn mạch, hiệu điện UCB cường độ dòng điện qua điện trở + Tính nhiệt lượng tỏa tồn mạch phút + Tính UMC b Điều chỉnh Rx cho công suất nguồn đạt giá trị cực đại Tính giá trị Rx công suất nguồn lúc Đáp án Thang điểm Phần chung Câu 1: (1 điểm) a Bản chất dòng điện chất điện phân: Là dòng chuyển dời có hướng iơn dương chiều điện trường iôn âm ngược chiều điện trường (1,0 điểm) b Áp dụng công thức Fa đây: * Thay số tính kết quả: m = 0,64 g (0,5 điểm) Câu 2: (3 điểm) (0,5 điểm) a) (0,5 điểm) * Gọi véc tơ cường độ điện trường q1, q2 gây M, phương chiều hình vẽ có độ lớn: Thay số vào ta có: Thay số vào ta có: Theo nguyên lý chồng chất điện trường Nên EM = E1 + E2 = 72.104 (V/m) (0,25 điểm) b) Hình vẽ biểu diễn lực điện tác dụng lên điện tích q3: (0,5 điểm) có (0,25 điểm) (0,25 điểm) (0,25 điểm) - Gọi - lực điện q1, q2 tác dụng lên q3 có phương chiều hình vẽ có độ lớn là: (0,5 điểm) - Lực điện tổng hợp tác dụng lên q3 là: (0,25 điểm) - Dễ dàng nhận thấy ΔCDE nên (0,25 điểm) Phần riêng Câu 3: (5 điểm) (Chương trình Cơ bản) a) Suất điện động nguồn, điện trở nguồn là: (1,0 điểm) Mạch gồm (R1 nt R2) // R3 + R12 = R1 + R2 = (0,5 điểm) + điện trở mạch ngồi: (0,5 điểm) b) Cường độ dòng điện chạy toàn mạch: c) Nhiệt lượng tỏa toàn mạch phút: Q = I2.(RN + rb)t = 22.6.300 = 7200J (1,0 điểm) (1,0 điểm) d) UBC = I RBC = I RN = 2.4 = V (0,5 điểm) * Ta có: (0,25 điểm) ⇒ UAD = -ξ1 + I1.R1 + I.r1 = -8 + 1.3 + 2.1 = -3V (0,25đ) Câu 4: (5 điểm) (Chương trình Nâng cao) a) (3,0điểm) Ta có: ξb = 3.ξ = 12V rb = 3r = 3Ω (0,25 điểm) * Khi Rx = 3Ω Theo sơ đồ: Rx // R1 nt (R2//R3) (0,5 điểm) (0,25 điểm) Áp dụng Định luật Ôm cho tồn mạch ta có: Cường độ dòng điện chạy tồn mạch: điểm) Ta có: UAB = I.RAB = 4,8V (0,25 điểm) → I1 = I23 = I - Ix = 0,8A (0,25 điểm) UCB = U23 = I23.R23 = 0,8.2 = 1,6V (0,25 điểm) ⇒ I3 = I23 – I2 = 0,4 A (0,25 điểm) + Nhiệt lượng tỏa toàn mạch phút: (0,25 Q = I2.(RN + rb) = 2,42 300 = 8640J (0,25 điểm) + UMC = -2.ξ + I.2r + I1.R1 = -2.4 + 2,4.2.1 + 0,8.4 = V (0,5 điểm) b) (2,0 điểm) Ta có: cơng suất nguồn là: Mà Để Png max ⇔ điểm) (0,5 điểm) (0,5 điểm) ⇔ Rx = Khi (1,0 Đề kiểm tra học kì Vật Lí 11 (Đề 5) Mơn Vật Lí lớp 11 Thời gian làm bài: 45 phút A Lý thuyết (5 điểm) Câu 1: Phát biểu định luật Cu-lông Viết công thức nêu ý nghĩa đại lượng công thức đơn vị Cho biết đặc điểm lực điện hai điện tích điểm Câu 2: Bản chất dòng điện chất điện phân? Viết cơng thức tổng quát định luật Fa-ra-day, ý nghĩa đại lượng đơn vị cơng thức B Bài tốn (5 điểm) Câu 1: (2 điểm) Tại hai điểm A, B cách 5cm khơng khí có hai điện tích điểm q = +16.10-8 C q2 = - 9.10-8C Tính cường độ điện trường tổng hợp vectơ điện trường điểm C nằm cách A 4cm, cách B 3cm Câu 2: (3 điểm) Cho mạch điện hình vẽ Nguồn điện có suất điện động ξ = 15 V điện trở r = 1,5Ω Điện trở R = 12Ω, đèn R2 (6V-3W), R3 = 7,5 Ω bình điện phân đựng dung dịch CuSO4 có dương cực tan (cho biết A = 64, n = 2) a Tính cường độ định mức điện trở đèn b Tìm khối lượng đồng thu catốt 16 phút giây c Tìm công suất nguồn Đáp án Thang điểm A Lý thuyết (5 điểm) Câu 1: * Phát biểu định luật Cu-lông (0,5 điểm) Trả lời: “Lực tương tác hai điện tích điểm có phương trùng với đường thẳng nối hai điện tích điểm, có độ lớn tỉ lệ thuận với tích độ lớn hai điện tích tỉ lệ nghịch với bình phương khoảng cách chúng.” Công thức: (N) (0,5 điểm) Trong hệ SI: (0,5 điểm) + số điện: + r khoẳng cách hai điện tích (m); + q điện tích (C-Culông) + Ɛ: số điện môi phụ thuộc vào mơi trường đặt điện tích * Đặc điểm lực tĩnh điện: - lực hút điện tích trái dấu; - lực đẩy điện tích dấu (0,5 điểm) - Lực hút hay đẩy hai điện tích điểm đứng n chân khơng có: (0,5 điểm) + Phương trùng với đường thẳng nối hai điện tích điểm + Có chiều lực hút hai điện tích trái dấu, có chiều lực đẩy hai điện tích dấu + Có độ lớn tỉ lệ thuận với tích độ lớn hai điện tích tỉ lệ nghịch với bình phương khoảng cách chúng Câu 2: * Bản chất dòng điện chất điện phân (0,5 điểm) Dòng điện chất điện phân dòng dịch chuyển có hướng ion dương theo chiều điện trường ion âm ngược chiều điện trường * Định luật Fa-ra-đây điện phân Định luật I: Phát biểu – Biểu thức (1,0 điểm) Khối lượng chất giải phóng điện cực tỉ lệ với điện lượng q di chuyển qua bình điện phân m = K.q K (g/C) đương lượng điện hóa chất giải phóng m (g) khơi lượng chất giải phóng điện cực q (C) Điện lượng di chuyển qua bình điện phân Định luật II: (1,0 điểm) Khối lượng m chất giải phóng điện cực tỉ lệ với đương lượng gam chất với điện lượng q qua dung dịch điện phân Biểu thức định luật Fa-ra-đây: m: khối lượng chất giải phóng điện cực tính (g) F ≈ 96500 (C/mol): Hằng số Faraday n: Hóa trị chất điện phân A: Nguyên tử lượng chất điện phân I: Cường độ dòng điện (A) t: Thời gian tính (s) B Bài tốn (5 điểm) Câu 1: (2 điểm) Hình vẽ biểu diễn: (0,5 điểm) Điện trường hai điện tích q1 q2 gây C biểu diễn hình vẽ Ta có: Trong đó: (0,25 điểm) (0,25 điểm) Vì AB = 5cm; AC = 4cm BC = 3cm ⇒ ΔABC vuông C ⇒ điểm) Suy = 12,7.105 V/m (0,5 điểm) hợp với cạnh CB góc 45ºm (0,25 điểm) Câu 2: (3 điểm) a) Mạch ngồi có điện trở R1//R2 nt R3 ξ = 15 V, r = 1,5 , R1 = 12 , (0,5 điểm) R1 // R2 ⇒ R12 = (0,5 điểm) R12 nt R3 ⇒ RN = R12 + R3 = + 7,5 = 13,5Ω (0,5 điểm) b) Áp dụng định luật Ơm tồn mạch: (0,5 điểm) Khối lượng đồng thu catốt 16 phút giây là: (0,5 điểm) (0,25 c) Công suất nguồn: Png = ξ.I = 15.1 = 15W (0,5 điểm) Ghi chú: - Nếu không ghi đơn vị, ghi sai đơn vị - 0,25 điểm (cả trừ tối đa 0,5đ) - Nếu tính kết sai, phép tốn ghi công thức cho 0,25đ ... V (0 ,5 điểm) b) (2,0 điểm) Ta có: cơng suất nguồn là: Mà Để Png max ⇔ điểm) (0 ,5 điểm) (0 ,5 điểm) ⇔ Rx = Khi (1,0 Đề kiểm tra học kì Vật Lí 11 (Đề 5) Mơn Vật Lí lớp 11 Thời gian làm bài: 45 phút... được: I1 = -5( A); I = (A) I2 = 10 (A) từ suy dòng qua e1 5( A); dòng qua e2 10(A) dòng qua R 5( A) (1,0 điểm) Đề kiểm tra học kì Vật Lí 11 (Đề 3) Mơn Vật Lí lớp 11 Thời gian làm bài: 45 phút Phần... b = 10μF Khi α = 180º Do (0 ,5 điểm) (1) (0, 25 điểm) Thay α = 45 vào (1) ta được: C = 70μF Đề kiểm tra học kì Vật Lí 11 (Đề 2) Mơn Vật Lí lớp 11 Thời gian làm bài: 45 phút Phần trắc nghiệm Câu
- Xem thêm -

Xem thêm: 5 ĐỀ KIỂM TRA VẬT LÝ LỚP 11, 5 ĐỀ KIỂM TRA VẬT LÝ LỚP 11, Đáp án và Thang điểm, Đề kiểm tra học kì 1 Vật Lí 11 (Đề 2), Đề kiểm tra học kì 1 Vật Lí 11 (Đề 3), Đề kiểm tra học kì 1 Vật Lí 11 (Đề 4), Đề kiểm tra học kì 1 Vật Lí 11 (Đề 5)

Từ khóa liên quan