Mở rộng hoạt động cho vay tiêu dùng tại ngân hàng thương mại cổ phần đại chúng việt nam chi nhánh gia định

83 44 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/09/2019, 10:43

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH LÝ PHƢỢNG LINH MỞ RỘNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẠI CHÚNG VIỆT NAM CHI NHÁNH GIA ĐỊNH KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP CHUYÊN NGÀNH TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG MÃ SỐ: 7340201 NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC TS ĐÀO LÊ KIỀU OANH TP HỒ CHÍ MINH, NĂM 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH LÝ PHƢỢNG LINH MỞ RỘNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẠI CHÚNG VIỆT NAM CHI NHÁNH GIA ĐỊNH KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP CHUYÊN NGÀNH TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG MÃ SỐ: 7340201 NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC TS ĐÀO LÊ KIỀU OANH TP HỒ CHÍ MINH, NĂM 2018 TĨM TẮT Hiện nay, ngân hàng hoạt động ngân hàng dần trở thành nhân tố mang tính trọng yếu kinh tế Khơng thế, ngân hàng chủ thể kinh tế quan trọng hàng đầu tồn cầu nói chung Việt Nam nói riêng Đối với ngân hàng, cho vay hoạt động quan trọng nhất, nguồn thu nhập lợi nhuận cao hoạt động kinh doanh Trong đó, cho vay tiêu dùng khía cạnh dịch vụ ngân hàng quan tâm phát triển, mảng tiềm nhiều ngân hàng thương mại trọng đề cao Tuy nhiên, tồn hạn chế tiềm ẩn chiến lược xây dựng phát triển hoạt động kinh doanh ngân hàng thương mại Luận văn dựa vào sở lý thuyết định nghĩa, khái niệm, tiêu tính tốn q trình phân tích hoạt động tín dụng ngân hàng thương mại Bài viết tập trung nghiên cứu thực trạng cho vay tiêu dùng Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam chi nhánh Gia Định qua chi tiêu doanh số cho vay, dư nợ, nợ hạn giai đoạn 2015 – 2017 Từ đưa giải pháp, kiến nghị nhằm giúp ngân hàng hoàn thiện mở rộng hoạt động cho vay tiêu dùng, giúp ngân hàng ngày phát triển tốt hoạt động kinh doanh Bài nghiên cứu sử dụng phương pháp thu thập thơng tin phương pháp phân tích số liệu kết hợp với phương pháp so sánh, đối chiếu từ đưa nhận định cho vay tiêu dùng ngân hàng PVcomBank chi nhánh Gia Định i ABSTRACT In the modern life, banks and banking activity has gradually become a key factor in nature in the economy Moreover, the bank is one of the most important economic actors of the global leading general and Vietnam in particular For each bank, loan is the most important activity, which is the source of income and the highest profit in business operations In particular, consumer lending is one of the aspects of service that are of interest and bank development, the array potential commercial banks are more focused and improve However, it remains the limitations implicit in the strategy and development of business activities of the commercial banks Thesis based on the theoretical basis of the definition, concepts, indicators calculated in the process of analyzing credit activities in commercial banks Articles focus on consumer lending situation at Vietnam Public Joint Stock Commercial Bank Gia Dinh branch through loan sales, loan balance, overdue debt in the period 2015 - 2017 Since then launched solutions and proposals to help banks improve and expand consumer lending activities, help banks better growing in business operations The paper uses the methods of collecting information and methods of data analysis combined with comparative method, with reference from which to make judgments on consumer loans at Vietnam Public Joint Stock Commercial Bank Gia Dinh branch ii LỜI CAM ĐOAN Khóa luận cơng trình nghiên cứu riêng tác giả, kết nghiên cứu trung thực, khơng có nội dung cơng bố trước nội dung người khác thực ngoại trừ trích dẫn dẫn nguồn đầy đủ khóa luận Tơi xin hồn tồn chịu trách nhiệm lời cam đoan TP.HCM, ngày 29 tháng 05 năm 2018 Tác giả LÝ PHƯỢNG LINH ii MỤC LỤC DANH MỤC VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG DANH MỤC HÌNH GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ MỞ RỘNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1 Hoạt động cho vay tiêu dùng ngân hàng thƣơng mại 1.1.1 Khái niệm cho vay tiêu dùng .1 1.1.2 Đặc điểm cho vay tiêu dùng 1.1.2.1 Về lãi suất 1.2.2.2 Về đảm bảo tiền vay 1.1.2.3 Về thẩm định tín dụng 1.1.2.4 Số lượng vay nhiều lượng tiền cho vay nhỏ 1.1.3 Các loại hình cho vay tiêu dùng 1.1.3.1 Căn vào mục đích vay vốn .3 1.1.3.2 Căn vào phương thức hoàn trả 1.1.3.3 Căn vào nguồn gốc khoản nợ 1.1.4 Vai trò cho vay tiêu dùng 1.1.4.1 Đối với ngân hàng thương mại 1.1.4.2 Đối với kinh tế 1.1.4.3 Đối với khách hàng .7 1.2 Mở rộng hoạt động cho vay tiêu dùng ngân hàng thƣơng mại .7 1.2.1 Khái niệm mở rộng cho vay tiêu dùng 1.2.2 Các tiêu phản ánh mở rộng cho vay tiêu dùng iii 1.2.2.1 Chỉ tiêu định lượng .9 1.2.2.2 Chỉ tiêu định tính .14 1.2.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến mở rộng cho vay tiêu dùng 15 1.2.3.1 Các nhân tố khách quan 15 1.2.3.2 Các nhân tố chủ quan .16 1.3 Kinh nghiệm mở rộng cho vay tiêu dùng số ngân hàng thƣơng mại học cho Ngân hàng Thƣơng mại cổ phần Đại chúng Việt Nam 18 1.3.1 Kinh nghiệm mở rộng cho vay tiêu dùng số ngân hàng thương mại .18 1.3.1.1 Kinh nghiệm mở rộng cho vay tiêu dùng Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) 18 1.3.1.2 Kinh nghiệm mở rộng cho vay tiêu dùng Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng (VPbank) 19 1.3.2 Bài học kinh nghiệm mở rộng hoạt động cho vay tiêu dùng Ngân hàng Thương mại cổ phần Đại chúng Việt Nam 19 CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG MỞ RỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẠI CHÚNG VIỆT NAM CHI NHÁNH GIA ĐỊNH 21 2.1 Khái quát Ngân hàng Thƣơng mại cổ phần Đại chúng Việt Nam chi nhánh Gia Định 21 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển Ngân hàng Thương mại cổ phần Đại chúng Việt Nam chi nhánh Gia Định 21 2.1.1.1 Lịch sử hình thành phát triển Ngân hàng Thương mại cổ phần Đại chúng Việt Nam 21 2.1.1.2 Cơ cấu tổ chức Ngân hàng Thương mại cổ phần Đại chúng Việt Nam 23 iv 2.1.2 Cơ cấu tổ chức Ngân hàng Thương mại cổ phần Đại chúng Việt Nam chi nhánh Gia Định 24 2.1.3 Tình hình hoạt động kinh doanh Ngân hàng Thương mại cổ phần Đại chúng Việt Nam chi nhánh Gia Định giai đoạn 2015 - 2017 25 2.1.3.1 Tình hình hoạt động huy động vốn 25 2.1.3.2 Tình hình hoạt động cho vay .26 2.1.3.3 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 28 2.2 Hoạt động cho vay tiêu dùng Ngân hàng Thƣơng mại cổ phần Đại chúng Việt Nam chi nhánh Gia Định 29 2.2.1 Cơ sở pháp lý hoạt động cho vay tiêu dùng Ngân hàng Thương mại cổ phần Đại chúng Việt Nam chi nhánh Gia Định 29 2.2.2 Quy định cho vay tiêu dùng Ngân hàng Thương mại cổ phần Đại chúng Việt Nam chi nhánh Gia Định 30 2.2.2.1 Đối tượng cho vay .30 2.2.2.2 Điều kiện cho vay 30 2.2.2.3 Mục đích vay vốn 31 2.2.2.4 Hạn mức vay vốn nguồn trả nợ 31 2.2.2.5 Thời hạn lãi suất cho vay .33 2.2.2.6 Hồ sơ vay vốn 33 2.2.3 Quy trình cho vay tiêu dùng Ngân hàng Thương mại cổ phần Đại chúng Việt Nam chi nhánh Gia Định 34 2.3 Thực trạng mở rộng hoạt động cho vay tiêu dùng Ngân hàng Thƣơng mại cổ phần Đại chúng Việt Nam Chi nhánh Gia Định 39 2.3.1 Chỉ tiêu định lượng 39 2.3.1.1 Doanh số cho vay tiêu dùng 39 v 2.3.1.2 Dư nợ cho vay tiêu dùng 40 2.3.1.3 Nợ hạn cho vay tiêu dùng 44 2.3.2 Chỉ tiêu định tính .46 2.3.2.1 Mức độ đa dạng sản phẩm ngân hàng 46 2.3.2.2 Uy tín ngân hàng 46 2.3.2.3 Mức độ hài lòng khách hàng 46 2.4 Đánh giá hoạt động cho vay tiêu dùng Ngân hàng Thƣơng mại cổ phần Đại chúng Việt Nam chi nhánh Gia Định 47 2.4.1 Kết đạt 47 2.4.3 Nguyên nhân hạn chế .49 2.4.3.1 Các nhân tố chủ quan .49 2.4.3.2 Các nhân tố khách quan 51 CHƢƠNG 3: GIẢI PHÁP MỞ RỘNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẠI CHÚNG VIỆT NAM CHI NHÁNH GIA ĐỊNH 53 3.1 Mục tiêu định hƣớng việc phát triển hoạt động cho vay tiêu dùng Ngân hàng Thƣơng mại cổ phần Đại chúng Việt Nam chi nhánh Gia Định 53 3.1.1 Mục tiêu phát triển hoạt động cho vay tiêu dùng 53 3.1.2 Định hướng phát triển ngân hàng đến năm 2020 54 3.2 Giải pháp mở rộng hoạt động cho vay tiêu dùng Ngân hàng Thƣơng mại Cổ phần Đại chúng Việt Nam chi nhánh Gia Định 54 3.2.1 Hoàn thiện tuân thủ nghiêm ngặt quy định cho vay .54 3.2.2 Xây dựng chiến lược marketing ngân hàng .56 3.2.3 Nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng 57 vi 3.2.4 Mở rộng mạng lưới kênh phân phối cho vay 58 3.2.5 Đào tạo chuyên sâu cho cán ngân hàng 58 3.3 Kiến nghị mở rộng hoạt động cho vay tiêu dùng Ngân hàng Thƣơng mại cổ phần Đại chúng Việt Nam chi nhánh Gia Định 59 3.3.1 Đối với Ngân hàng Nhà nước 59 3.3.2 Đối với phủ quan hữu quan .60 3.3.3 Đối với hội sở Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đại chúng Việt Nam 61 3.3.3.1 Hoàn thiện sản phẩm cho vay ngân hàng 61 3.3.3.2 Cải tiến ứng dụng khoa học kỹ thuật vào quản lý 63 KẾT LUẬN DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO vii vực gần chi nhánh tồn 10 chi nhánh, phòng giao dịch ngân hàng khác Điều gây ảnh hưởng đến lựa chọn khách hàng giao dịch ngân hàng Bên cạnh đó,biến động giá thị trường gây ảnh hưởng đến lạm phát, lãi suất, giá nguyên vật liệu tăng cao tạo tâm lý e ngại người dân vay vốn Tóm lại, hạn chế cho vay tiêu dùng chi nhánh xuất phát từ nguyên nhân chủ quan khách quan Vì vậy, để khắc phục vấn đề này, ngân hàng cần để ý hạn chế yếu tố đến mức thấp để nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ, mang lại nhiều lợi nhuận cho ngân hàng tiện ích cho khách hàng KẾT LUẬN CHƢƠNG Chương tập trung phân tích thực trạng hoạt động mở rộng cho vay tiêu dùng giai đoạn 2015 – 2017 qua tiêu doanh số cho vay, dư nợ, nợ hạn, đồng thời diễn giải đầy đủ quy trình cho vay tiêu dùng ngân hàng Bên cạnh đề cập đến thuận lợi khó khăn chi nhánh; kết đạt xã hội; thành tựu cần tiếp tục trì thực hiện, tồn hạn chế ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng hoạt động cho vay tiêu dùng ngân hàng Qua đưa nguyên nhân gây tồn đó, để thời gian tới chi nhánh có giải pháp thích hợp nhằm phát triển hoạt động ngân hàng nâng cao chất lượng tín dụng, góp phần ổn định, xây dựng phát triển kinh tế đất nước 52 CHƢƠNG 3: GIẢI PHÁP MỞ RỘNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẠI CHÚNG VIỆT NAM CHI NHÁNH GIA ĐỊNH 3.1 Mục tiêu định hƣớng việc phát triển hoạt động cho vay tiêu dùng Ngân hàng Thƣơng mại cổ phần Đại chúng Việt Nam chi nhánh Gia Định 3.1.1 Mục tiêu phát triển hoạt động cho vay tiêu dùng PVcomBank triển khai chiến lược hoạt động gắn liền với chiến lược kinh doanh phát triển dài hạn ngân hàng với mục tiêu trở thành bảy ngân hàng TMCP hàng đầu Việt Nam quy mô tài sản vào năm 2020 Đồng thời, PvcomBank tiếp tục thực tái cấu trúc, đẩy mạnh cấu xử lý nợ hạn, đảm bảo tối thiểu phương án xây dựng “Đề án tái cấu” đến năm 2020, trình NHNN Thủ tướng Chính phủ thơng qua Nâng cao hiệu hoạt động đảm bảo an toàn vốn cách phát huy mạnh huy động vốn, đầu tư vào hệ thống công nghệ đại phát triển đội ngũ nhân lực có trình độ suất lao động vượt trội Trở thành ngân hàng có đội ngũ nhân chuyên nghiệp, có đầy đủ lực để cung cấp dịch vụ chất lượng cao tới khách hàng Phát triển an toàn, hiệu quả, bền vững, tuân theo quy định nhà nước pháp luật Nâng cao chất lượng quản trị điều hành, chất lượng quản trị rủi ro hoạt động ngân hàng Cho vay nhắc đến mảng kinh doanh quan trọng ngân hàng, đem lại nguồn lợi yếu tố định tồn vong ngân hàng Đồng thời với nhu cầu cá nhân người dân tăng cao gói cho vay với mục đích tiêu dùng ngân hàng trọng không riêng với ngân hàng PVcomBank 53 3.1.2 Định hƣớng phát triển ngân hàng đến năm 2020 Phấn đấu xây dựng chi nhánh Gia Định thành chi nhánh có chất lượng dịch vụ cao phục vụ có hiệu quả, góp phần nâng cao thị phần hệ thống PVcomBank thành phố Hồ Chí Minh Gia tăng tỷ trọng doanh số cho vay mảng KHCN tổng tài sản, lợi nhuận, số dư huy động cho vay theo định hướng NHTM trọng bán lẻ Tiếp tục trì phát huy tốt tình trạng doanh số thu nợ để ngày gia tăng đạt hiệu Đảm bảo tỷ lệ nợ xấu 1%; giảm chi phí dự phòng rủi ro tín dụng Thực tốt công tác thu hồi nợ xử lý nợ hạn Phấn đấu thu xử lý nợ hạn hết 100% Kế hoạch đề hạn chế tối thiểu tình trạng nợ hạn, nợ xấu nguyên nhân khách quan gây Thu nhập từ hoạt động dịch vụ tăng từ 35 – 40% vào năm Hiện đại hố cơng nghệ với cơng nghệ thơng tin làm nòng cốt động lực thực đổi quy trình kinh doanh quản trị ngân hàng, đồng thời tạo sở cho việc triển khai sản phẩm dịch vụ Quản trị tập trung tối ưu hoá nguồn vốn, kết hợp với việc đẩy mạnh hoạt động thị trường tiền tệ nước quốc tế Phấn đầu xây dựng chi nhánh ngày đại, có phong trào thi đua nhiệt huyết, đội ngũ nhân viên giỏi nghiệp vụ yêu nghề, có dịch vụ hồn hảo, tiện nghi đại, có phong cách giao dịch văn minh, nhanh chóng, mang lại độ tin cậy tín nhiệm cao từ phía khách hàng Đồng thời, ngân hàng cần phải chủ trương mở rộng hoạt động cho vay năm tới 3.2 Giải pháp mở rộng hoạt động cho vay tiêu dùng Ngân hàng Thƣơng mại Cổ phần Đại chúng Việt Nam chi nhánh Gia Định 3.2.1 Hoàn thiện tuân thủ nghiêm ngặt quy định cho vay Ngân hàng cần tìm hiểu, nắm rõ thơng tin tổng hợp tình hình vĩ mơ hoạt động tới hoạt động cho vay tiêu dùng, thơng tin chủ trương, 54 sách phủ NHNN có liên quan, tình hình biến động kinh tế - xã hội nói chung lĩnh vực tài – tiền tệ ngân hàng nói riêng nước quốc tế Hoạt động cho vay tiêu dùng nhạy cảm với biến động kinh tế trị - xã hội, thông tin tổng hợp vĩ mô mang ý nghĩa quan trọng đến việc phát triển cho vay tiêu dùng ngân hàng Đồng thời, ngân hàng cần nghiên cứu, điều tra tình hình cho vay lĩnh vực tiêu dùng đối thủ cạnh tranh Hiện nay, ngân hàng nước, kể ngân hàng quốc doanh hay ngân hàng cổ phần tiến hành phát triển hoạt động cho vay tiêu dùng Chi nhánh Gia Định cần thu thập thông tin sản phẩm, chiến lược khách hàng đối thủ cạnh tranh sau tiến hành nghiên cứu, phân tích ưu nhược điểm sản phẩm đối thủ để từ đưa chiến lược sản phẩm tốt Sau biện pháp để thực hiện:  Về hiệu thẩm định hồ sơ vay tính tốn khả trả nợ khách hàng Phía ngân hàng phải ln đặt mục tiêu an tồn lên hàng đầu nhằm hạn chế thiệt hại xảy q trình cấp tín dụng Đối với dự án không hợp lý, không rõ ràng, không hiệu cần bác bỏ từ đầu Và nguồn trả nợ khách hàng, phải xtôi xét thật kỹ lưỡng để đảm bảo khách hàng đáp ứng khả trả nợ cho ngân hàng tổ chức tín dụng khác Bên cạnh đó, cần đánh giá thêm thông tin ngành, rủi ro kinh tế loại hình sản phẩm dịch vụ cho vay tiêu dùng, điểm mạnh yếu khách hành để dự đoán hiệu hoạt động người vay thời gian tới  Về tăng cường kiểm tra giám sát sau giải ngân Việc giám sát nên thực thường xuyên phối hợp lúc hai phòng quan hệ khách hàng quản lý rủi ro để kịp thời phát xử lý khoản vay có vấn đề Khi phát sinh nợ có vấn đề, phận tín dụng cần tìm rõ nguyên nhân Nếu vấn đề khó khăn khoản tạm thời đảm bảo khả hồn 55 trả nợ vay cho ngân hàng chuyên viên KHCN tiến hành gia hạn, cấu lại nợ cho vay thêm Nếu khách hàng khơng có khả trả nợ phải xem xét định giá lại tài sản theo giá trị thị trường hện tại, gia hạn cho khách hàng thời gian ngắn để tự tìm người mua tài sản, khơng tự bán ngân hàng tiến hanh phát mại xử lý TSĐB để thu hồi nợ Quy trình tín dụng cần xây dựng quán phận, khơng nên gây trùng lắp với Ngồi ra, phận cần thống với để xử lý nhanh chóng, tránh thời gian hai bên Quy trình cần cải tiến nhanh gọn, thu hút khách hàng phải đảm bảo lợi ích ngân hàng Các sách, quy định, quy trình tiêu thức tín dụng phải xây dựng rõ ràng, khoa học, cụ thể thường xuyên cập nhật để phù hợp xu quy định NHNN 3.2.2 Xây dựng chiến lƣợc marketing ngân hàng Marketing ngân hàng đề cập từ lâu vào năm 60 marketing ngân hàng tiếp cận ứng dụng Ở Việt Nam, việc làm quen với marketing ngân hàng diễn muộn hơn, khoảng năm cuối thập niên 80, hiệu việc ứng dụng marketing ngân hàng hạn chế, chủ yếu tập trung vào hoạt động bề quảng cáo, khuếch trương, hoạt động chủ yếu có ý nghĩa định thành công việc thực hành marketing như: nghiên cứu khách hàng, định vị hình ảnh, nâng cấp chất lượng dịch vụ ngân hàng mờ nhạt hạn chế Điều xảy khơng PVcomBank mà nhìn chung đa số NHTM Việt Nam chưa nhận thức đầy đủ tầm quan trọng marketing hoạt động ngân hàng Vì vậy, để đưa marketing thực thâm nhập vào ngân hàng phát huy tác dụng PVcomBank cần thực giải pháp sau: Thứ nhất, triết lý marketing cần phải thâm nhập vào tất phận, tất nhân viên ngân hàng 56 Thứ hai, đẩy mạnh, tuyên truyền quảng cáo rộng rãi sản phẩm dịch vụ ngân hàng loại tờ rơi, ấn phẩm để quầy làm bảng hiệu giới thiệu sản phẩm đặt phòng giao dịch Thứ ba, tích cực tham gia buổi tạo đàm, tư vấn tuyển sinh, ngày hội việc làm tài trợ cho thi người đại học, cao đẳng để giới thiệu ngân hàng, đưa hình ảnh ngân hàng đến gần với người góp phần quảng bá thương hiệu, sản phẩm theo xu hướng đại, vừa mang ý nghĩa nhân đạo sâu sắc vừa kinh doanh đạt hiệu tốt 3.2.3 Nâng cao chất lƣợng phục vụ khách hàng Điều quan trọng sách giao tiếp với khách hàng thái độ phục vụ, tác phong nhân viên ngân hàng nói chung nhân viên tín dụng nói riêng Dưới mắt khách hàng, nhân viên hình ảnh ngân hàng Do vậy, thái độ phục vụ tận tình, chu đáo, với tác phong làm việc nhanh chóng, xác, nhân viên ngân hàng tạo nên ấn tượng tốt đẹp với khách hàng, góp phần xây dựng hình ảnh ngân hàng Với hiệu “Ngân hàng khơng khoảng cách”, việc hồn thiện sách giao tiếp với khách hàng giúp phần đáng kể vào viêc làm hài lòng, thoả mãn nhu cầu khách hàng, tạo điều kiện nâng cao hiệu hoạt động ngân hàng Đồng thời cách marketing tốn chi phí cho ngân hàng Các cán bộ, chuyên viên KHCN nên chủ động việc tìm kiếm khách hàng có nhu cầu khơng nên bị động, chờ khách hàng đến vay Do chi nhánh nằm khu vực có vị đắc địa, có nhiều hộ kinh doanh, cá nhân tham gia hoạt động mua bán nên việc tìm kiếm khách hàng cho chi nhánh tương đối thuận lợi Đồng thời, ngân hàng hợp tác tài trợ cho nhiều dự án mua hộ, nhu cầu thiết thực phổ biến nay, vậy, cán phòng KHCN nên theo sát quy định cho vay để tìm kiếm khách hàng cho chi nhánh Việc ngân hàng đề tiêu riêng cho nhân viên phải phù hợp với lực, chức danh cơng việc cá nhân để phát huy tốt sở trường người 57 3.2.4 Mở rộng mạng lƣới kênh phân phối cho vay Cũng nhiều ngành hàng khác, doanh nghiệp muốn tranh giành thị phần thị trường phát triển kênh phân phối phải trọng phát triển mức nhằm tiếp cận nhiều khách hàng tiềm bán nhiều sản phẩm Thực tế cho thấy nhu cầu vay tiêu dùng để cải thiện mức sống lớn, ngân hàng đua chiến dành thị phần cho thấy thị trường giàu tiềm phát triển thời gian tới Vài năm trở lại đây, PVcomBank không ngừng mở rộng hệ thống chi nhánh, điểm giao dịch khắp tỉnh thành nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng đưa ngân hàng đến gần với đại đa số người dân Việt Nam Theo định hướng thời gian tới, PVcomBank tiếp tục mở rộng nâng cấp mạng lưới chi nhánh để có đầy đủ sở vật chất đáp ứng kịp thời nhu cầu phát triển cấp bách thị trường cho vay tiêu dùng đặc khu kinh tế, khu cơng nghiệp thành phố phát triển Ngồi chi nhánh cần đầu tư nghiêm túc địa điểm thuận tiện cho khách hàng, không gian ấm cúng giám sát hiệu hoạt động chi nhánh để tránh lãng phí việc mở rộng kênh phân phối 3.2.5 Đào tạo chuyên sâu cho cán ngân hàng Thường xuyên cải tiến phương pháp làm việc, đào tạo rèn luyện cán phong cách giao dịch, kỹ nghiệp vụ đạo đức nghề nghiệp để nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng, đáp ứng yêu cầu phát triển, từ giữ uy tín, tạo hình ảnh, ấn tượng tốt đẹp ngân hàng Khuyến khích cán tự học nâng cao trình độ chun mơn, ngoại ngữ, tin học nghiệp vụ bổ trợ để làm việc hiệu phục vụ khách hàng ngày tốt Cụ thể chi nhánh nên giao tiêu cho cấp theo mức lương lực Đánh giá chuyên mơn chun viên KHCN cách xác, trung thực, khách quan cơng khai theo tình hình thực tế Ngồi ra, có chế độ khen thưởng kịp thời nhằm động viên khích lệ hiệu quả, bên cạnh phải xử phạt mức để nhân viên hiểu rõ trách nhiệm phấn đấu cố gắng tốt 58 Đồng thời, chi nhánh phải đạo thực yêu cầu nhân viên nắm quy định hành sản phẩm ngân hàng Hiện nay, PVcomBank tổ chức thi online nhằm đánh giá mức độ hiểu biết chuyên viên KHCN sản phẩm ngân hàng 3.3 Kiến nghị mở rộng hoạt động cho vay tiêu dùng Ngân hàng Thƣơng mại cổ phần Đại chúng Việt Nam chi nhánh Gia Định 3.3.1 Đối với Ngân hàng Nhà nƣớc NHNN quan đại diện cho nhà nước lĩnh vực ngân hàng, trực tiếp đạo hoạt động ngân hàng, NHNN đóng vai trò quan trọng việc phát triển hoạt động ngân hàng nói chung hoạt động cho vay tiêu dùng nói riêng NHNN cần sớm hồn thiện văn pháp quy hoạt động cho vay tiêu dùng nói riêng hoạt động ngân hàng nói chung Hoàn chỉnh hệ thống văn pháp quy tạo tảng sở cần thiết cho hoạt động cho vay tiêu dùng phát triển Cần có văn cụ thể đối tượng, loại hình cho vay tiêu dùng, tạo hành lang pháp lý đầy đủ, thông thoáng cho hoạt động Đối với văn khác nên nghiên cứu kỹ tình hình thị trường dự đốn xác xu hướng thay đổi thị trường để văn xác có tuổi đời kéo dài NHNN cần phát triển hệ thống thông tin liên ngân hàng, tăng cường mối quan hệ với NHTM, thiết lập nên mối quan hệ mật thiết từ nắm bắt thơng tin hoạt động ngân hàng thông tin khách hàng nước nước Trong thời gian tới, NHNN nên khuyến khích tất NHTM tham gia hệ thống nối mạng thông tin liên ngân hàng, hệ thống cho phép ngân hàng khách hàng với tất ngân hàng có tham gia nối mạng NHNN nên linh hoạt việc điều hành quản lý cơng cụ sách tiền tệ như: công cụ lãi suất, công cụ tỷ giá, công cụ dự trữ bắt buộc để hoạt động ngân hàng thay đổi kịp với thị trường Đồng thời tăng cường công tác kiểm tra giám sát NHTM, kiểm tra tình hình cho vay, nợ hạn, nợ xấu đảm bảo tăn trưởng tín dụng cách an tồn phù hợp mục 59 tiêu phát triển kinh tế giai đoạn Đặc biệt phải thường xuyên kiểm tra để phát sai xót khâu thẩm định định cho vay để tăng hiệu sử dụng vốn NHNN nên hỗ trợ, tạo điều kiện cho NHTM phát triển hoạt động thơng qua biện pháp như: tăng khả tự chủ, tự chịu trách nhiệm kinh doanh cho NHTM Bên cạnh đó, NHNN nên thường xuyên tổ chức hội thảo, khoá học, buổi nghe ý kiến NHTM văn sách mà NHNN đưa nhằm phổ biến chủ trương tới NHTM hoàn thiện chủ trương Cử cán NHNN học nước có hoạt động cho vay tiêu dùng phát triển để học hỏi kinh nghiệm, vận dụng sáng tạo vào điều kiện Việt Nam Phát triển hệ thống CIC NHNN thông tin CIC cung cấp mang tính chất chung chung nên cần nâng cao chất lượng thu thập thêm thông tin mớ Hơn cần đổi hệ thống vi tính, nâng cấp internet nhằm giúp cho việc truy cập vào CIC dễ dàng nhanh chóng 3.3.2 Đối với phủ quan hữu quan Để đẩy mạnh phát triển hoạt động ngân hàng khơng có cố gắng nỗ lực riêng phía ngân hàng mà cần có hỗ trợ tích cực nhà nước Đặc biệt hoạt động cho vay tiêu dùng hoạt động phát triển nhà nước đối tượng nhận nhiều lợi ích từ phát triển đó, nhà nước nên tạo điều kiện thuận lợi để hoạt động ngày mang lại nhiều lợi ích cho xã hội Nhà nước cần thực biện pháp nhằm ổn định môi trường vĩ mơ (kinh tế - trị - xã hội) thông qua việc thực biện pháp nhằm ổn định trị, xác định rõ chiến lược phát triển kinh tế, hướng đầu tư, tăng cường đầu tư, chuyển đổi cấu kinh tế cách hợp lý nhằm mục tiêu ổn định thị trường, ổn định giá cả, trì tỷ lệ lạm phát mức có lợi cho kinh tế Việc nhà nước tạo mơi trường kinh tế - trị - xã hội ổn định tạo điều kiện cho trình phát tiển kinh tế, nâng cao thu nhập mức sống dân cư khiến cho khả 60 tích luỹ tiêu dùng dân cư ngày tăng lên, thúc đẩy mạnh mẽ tăng cầu tiêu dùng Bên cạnh đó, ổn định giúp cho thành phần kinh tế yên tâm sản xuất kinh doanh tạo hàng hoá, dịch vụ cho xã hội Nhà nước cần thực biện pháp nhằm chuyển đổi cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp,dịch vụ, giảm tỷ trọng nông nghiệp GDP Chuyển dịch phân bố dân cư theo hướng tăng tỷ lệ dân cư thành thị giảm tỷ lệ nông thơn Chuyển lao động ngành có suất thấp sang ngành có suất cao, giảm tỷ lệ thất nghiệp tăng mức sống dân cư, từ tạo cầu hàng hoá, dịch vụ Nhà nước cần có văn quy định hướng tới bộ, ngành, công ty, doanh nghiệp việc xác nhận cho cán cơng nhân viên thuộc đơn vị vay vốn tín dụng NHTM Tránh tình trạng gây khó dễ cho cán công nhân viên dễ dãi để họ xin xác nhận nhiều lần vay nhiều nơi, gây rủi ro cho ngân hàng 3.3.3 Đối với hội sở Ngân hàng Thƣơng mại Cổ phần Đại chúng Việt Nam 3.3.3.1 Hoàn thiện sản phẩm cho vay ngân hàng Do bước vào lĩnh vực cho vay tiêu dùng nên sản phẩm ngân hàng lĩnh vực chưa hồn thiện, gây nên khó khăn định cho hoạt động ngân hàng Để mở rộng loại hình cho vay việc bước hồn thiện sản phẩm ngân hàng điều tất yếu Đồng thời, sản phẩm ngân hàng phải cập nhật làm để phù hợp với thay đổi phát triển thị trường Nếu không khơng thu hút khách hàng sử dụng dịch vụ Thứ nhất, hồn thiện cho vay tiêu dùng khơng có TSĐB cán bộ, cơng nhân viên thơng qua phương thức người đại diện Giải pháp cho vay tiêu dùng thông qua người đại diện cán công nhân viên dựa sở xác định rõ trách nhiệm quyền lợi bên tham gia (ngân hàng, đại diện bên vay, người vay) việc phối hợp chặt chẽ bên trình thẩm định, xét duyệt cho vay, giải ngân thu hồi nợ 61 Người đại diện phương thức người đơn vị có người vay vốn, có uy tín trách nhiệm người vay Người có trách nhiệm tập hợp hồ sơ xin vay, đại diện nhận tiền vay cho người doanh nghiệp, tiến hành thu nợ gốc lãi Ngân hàng có trách nhiệm làm việc với người đại diện nhằm khuyến khích người đại diện hồn thành tốt trách nhiệm giao Ngân hàng có sách như: Hàng tháng trích phần trăm số lãi thực thu thưởng cho người đại diện, hỗ trợ tiền xe cộ, ăn kỳ trả nợ, có hỗ trợ ưu tiên người đại diện tham gia vay vốn Ngân hàng Tuy nhiên, cần lưu ý trách nhiệm người đại diện trường hợp này, người đại diện người khơng có trách nhiệm, khơng trung thực lạm dụng tín nhiệm ngân hàng để chiếm đoạt tiền trả nợ người vay, gây ảnh hưởng tới việc cho vay thu nợ Vì mà việc lựa chọn xác định quyền lợi trách nhiệm người đại diện tham gia vay vốn ngân hàng Thứ hai, hồn thiện cơng tác định giá cho vay có TSĐB nhà đất PVcomBank nên thành lập Ban thông tin bất động sản, hoạt động việc cung cấp thông tin nhà đất, định giá nhà đất, môi giới nhà đất, hỗ trợ cho hoạt động tín dụng Ban thơng tin bất động sản đời giúp cho công tác tín dụng, bảo lãnh ngân hàng giúp thoả mãn tốt nhu cầu khách hàng Thứ ba, nhanh chóng hồn thiện đưa phương thức cho vay tiêu dùng trả góp vào hoạt động Món vay tiêu dùng trả góp thường có lợi nhuận cao hơn, tính lãi suất cho vay trả góp dựa tồn số dư ban đầu lãi suất thực tế cho vay trả góp cao so với lãi phải trả tính dựa số dư ban đầu, lãi suất thực tế cao so với lãi suất danh nghĩa Vì ưu điểm mà Ngân hàng cần đưa phương thức cho vay tiêu dùng trả góp vào hoạt động sớm tốt Ngân hàng cho vay trả góp trực tiếp với khách hàng cho vay gián tiếp thông qua người sản xuất, kinh doanh hàng hoá 62 Thứ tư, PVcomBank nên trọng vào “bancassurane” – hình thức liên kết với cơng ty bảo hiểm Vì sản phẩm mới, chưa bị cạnh tranh nhiều với tổ chức khác tiềm Thứ năm, ngân hàng nên bổ sung thêm tính vào sản phẩm có để gia tăng tính hiệu quả, hấp dẫn thu hút khách hàng 3.3.3.2 Cải tiến ứng dụng khoa học kỹ thuật vào quản lý Nhu cầu cập nhật liên tục tiến khoa học kỹ thuật vào hoạt động ngân hàng quan trọng phòng kỹ thuật chi nhánh đầu tư kĩ lưỡng sở vật chất, phần mềm tiên tiến đào tạo chuyên sâu nghiệp vụ cho nhân viên để nắm vững làm chủ công nghệ Các quy trình kinh doanh, thẩm định quản lý tập trung khối đồng tự động hóa nhằm cải thiện hiệu hoạt động qua chất lượng dịch vụ khách hàng ngày lên tầm cao KẾT LUẬN CHƢƠNG Dựa vào phân tích, đánh giá thực trạng cho vay tiêu dùng ngân hàng PVcomBank chi nhánh Gia Định, chương đề xuất giải pháp nhằm mở rộng cho vay tiêu dùng quy mô lẫn chất lượng sản phẩm Các giải pháp mang tính trọng tâm, thực tế nhằm cải tiến chất lượng sản phẩm chất lượng dịch vụ ngân hàng Đồng thời đưa số kiến nghị phủ, ngân hàng nhà nước, hội sở ngân hàng nhằm tạo môi trường kinh doanh minh bạch, đảm bảo an toàn, hiệu cho hoạt động cho vay tiêu dùng đảm bảo quyền lợi cho khách hàng 63 KẾT LUẬN Ngày vai trò ngân hàng trở nên quan trọng hơn, chiếm vị trí trọng yếu kinh tế quốc gia Quốc gia phát triển hệ thống ngân hàng mở rộng phức tạp Do hoạt động ngân hàng trở thành tâm điểm vận hành kinh tế, hoạt động tín dụng nghiệp vụ trọng yếu Một kinh tế phát triển hoạt động tín dụng phát triển, đa dạng đại hơn, rủi ro tăng theo Do NHTM tham gia vào nghiệp vụ tín dụng phải có chiến lược toàn diện để phát triển nghiệp vụ cách hiệu hoàn thiện Mặc dù thành lập vào hoạt động thời gian ngắn, hoạt động cho vay tiêu dùng PVcomBank chi nhánh Gia Định đạt thành tựu đáng kể Hồ nhịp vào phát triển sơi động kinh tế thị trường phát triển toàn hệ thống, cho vay tiêu dùng chi nhánh khẳng định vai trò nhằm góp phần mở rộng hoạt động cho vay đáp ứng nhu cầu khách hàng Tổng dư nợ cho vay tiêu dùng chi nhánh ngày cao Chi nhánh cố gắng khắc phục khó khăn, hạn chế nguồn vốn cho vay để đáp ứng cao nguồn vốn cho vay Đồng thời chi nhánh trọng đến công tác kiểm tra, xét duyệt trước sau cho vay, theo dõi chặt chẽ khoản vay để hạn chế mức độ rủi ro, đảm bảo an toàn cho khoản vay tiêu dùng Nhờ mà chất lượng hoạt động cho vay tiêu dùng chi nhánh không ngừng nâng cao Đây ý kiến đóng góp số giải pháp nhằm mở rộng gắn liền với nâng cao chất lượng cho vay tiêu dùng PVcomBank chi nhánh Gia Định, mong tương lai, hoạt động cho vay chi nhánh đạt thành công nữa, nâng cao mức doanh thu, nâng cao uy tín cho chi nhánh thị trường nước Hơn hy vọng hoạt động cho vay chi nhánh góp phần thúc đẩy q trình xây dựng đổi phát triển toàn diện kinh tế nước ta, thực cơng cơng nghiệp hố đại hoá đất nước, đưa kinh tế nước ta hồ nhịp vào q trình tồn cầu hố kinh tế 64 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệu  PGS.TS Lý Hoàng Ánh – PGS.TS Lê Thị Mận (2013), Nghiệp vụ ngân hàng đại, NXB Đại học quốc gia TP HCM  Ths Bùi Diệu Anh - TS Hồ Diệu - TS Lê Thị Hiệp Thương (2009), Nghiệp vụ tín dụng ngân hàng, NXB Phương Đơng  Tạp chí phát triển hội nhập  Báo cáo hoạt động kinh doanh PVcomBank chi nhánh Gia Định giai đoạn 2015, 2016, 2017  Thông tư 39/2016/TT- NHNN ngày 30/12/2016 Quy định hoạt động cho vay tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước khách hàng  Quyết định số 673/QĐ-PVB ngày 19/01/2017 Ban hành Quy trình chung cho vay có tài sản đảm bảo dành cho KHCN Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam  Quyết định số 3376/2016/QT-PVB ngày 05/04/2016 Cấp tín dụng cho KHCN doanh nghiệp siêu nhỏ Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam  Thông tư TT 02/2013/TT-NHNN ngày 21/01/2013, “Quy định phân loại tài sản có, mức trích, phương pháp trích lập dự phòng rủi ro việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro hoạt động tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngồi”  Thơng tư số 15/2010/TT-NHNN ngày 16/06/2010, “Quy đinh phân loại nợ, trích lập sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro cho vay hoạt động tổ chức tín dụng quy mô nhỏ”  Nghị định số 83/2010/NĐ-CP, ngày 23/07/2010 Đăng ký giao dịch đảm bảo 65  Mở rộng cho vay tiêu dùng Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam chi nhánh Tây Ninh (2016), Luận văn thạc sĩ Trần Văn Tuyền, Trường Đại học Ngân hàng TP HCM  Mở rộng cho vay tiêu dùng Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam chi nhánh Hai Bà Trưng, Luận văn thạc sĩ Lê Quốc Thái, Berlin School of Economics and Law  Thực trạng hoạt động cho vay tiêu dùng giải pháp nâng cao hoạt động cho vay tiêu dùng Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín chi nhánh tháng (2013), Khóa luận tốt nghiệp, Trần Mai Vũ, Đại học Hoa Sen Website  http://cafef.vn  Website Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam: www.pvcombank.com.vn  Website nội Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam: pvcombank  Baomoi.com  Dantri.com.vn  Vnexpress.vn  Laodong.vn 66 ... nghiệm mở rộng hoạt động cho vay tiêu dùng Ngân hàng Thương mại cổ phần Đại chúng Việt Nam 19 CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG MỞ RỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẠI CHÚNG VIỆT NAM. .. tiêu dùng Ngân hàng Thương mại cổ phần Đại chúng Việt Nam chi nhánh Gia Định 29 2.2.2 Quy định cho vay tiêu dùng Ngân hàng Thương mại cổ phần Đại chúng Việt Nam chi nhánh Gia Định ... mở rộng hoạt động cho vay tiêu dùng ngân hàng thương mại Chương 2: Thực trạng mở rộng hoạt động cho vay tiêu dùng Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam chi nhánh Gia Định Chương 3: Giải pháp mở rộng
- Xem thêm -

Xem thêm: Mở rộng hoạt động cho vay tiêu dùng tại ngân hàng thương mại cổ phần đại chúng việt nam chi nhánh gia định , Mở rộng hoạt động cho vay tiêu dùng tại ngân hàng thương mại cổ phần đại chúng việt nam chi nhánh gia định

Từ khóa liên quan