Giao an am nhac lop 2 vnen

82 98 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/09/2019, 09:55

Hoạt động giáo dục Âm nhạc Tiết - Ôn tập hát lớp - Nghe Quốc ca Mục tiêu - Kể đợc tên vài hát ®· häc ë líp - BiÕt h¸t theo giai điệu lời ca số hát häc ë líp - BiÕt chµo cê cã hát Quốc ca phải đứng nghiêm trang Tài liệu phơng tiện - Băng nhạc (các hát lớp Quốc ca) - Nhạc cụ quen dùng vài nhạc cụ gõ đơn giản - Tập hát lớp - Nhạc cụ gõ Tiến trình Nội dung 1: Ôn tập A Hoạt động thực hành - Học sinh nhớ ôn lại số hát học lớp - Gợi ý để HS lần lợt nhớ tên hát (đệm giai điệu, cho HS xem tranh kết hợp nghe giai điệu tiết tấu) - HS ôn tập kết hợp sử dụng nhạc cụ gõ đệm theo Tuỳ theo hát kết hợp vỗ tay dùng nhạc cụ gõ đệm theo phách, nhịp tiÕt tÊu lêi ca - Chän vµi bµi biĨu diƠn tríc líp - Cã thĨ gỵi ý cho HS vài động tác để HS vừa hát vừa kết hợp vận động phụ hoạ múa đơn giản Có hát kết hợp trò chơi hát đối đáp - HS trả lời câu hỏi sau: + Nêu cảm nhận em số hát vừa ôn tập? + Nêu tên số tác giả sáng tác hát vừa ôn tập? B Hoạt động ứng dụng - Em hát kết hợp múa vận động phụ họa theo số hát em vừa ôn tập cho ngời thân gia đình xem Nội dung 2: Nghe hát Quốc ca A Hoạt động - Giới thiệu lại ngắn gọn Quốc ca + Mở băng cho HS nghe "Quốc ca" b Hoạt động thực hành - Đặt câu hỏi cho học sinh trả lời: +Bài hát Quốc ca đợc hát nào? + Khi chào cờ em phải đứng nh nào? - GV hát Quốc ca nhạc đệm + Đứng chỗ thực t nghiêm (hớng dẫn chỗ hát cha đạt) GV hớng dẫn HS thực với thái độ nghiêm túc c Hoạt động ứng dụng GV nhắc nhở HS: - Cần nhớ t đứng hát Quốc ca - Tập hát Quốc ca kết hợp t nghiêm trớc lớp cho gia đình xem Hoạt động giáo dục Âm nhạc Tiết Học hát bài: Thật hay Nhạc lời: Hoàng Lân Mục tiêu - Biết hát theo giai điệu lời ca - Biết hát kết hợp vỗ tay gõ đệm theo hát Tài liệu phơng tiện - Hát thuộc, nhạc, lời hát - Máy nghe, băng nhạc, nhạc cụ, tranh vẽ minh hoạ - GV cần biết: Nhạc sĩ Hoàng Lân có nhiều sáng tác cho trẻ em, với nhạc sĩ Hoàng Long (anh em sinh đôi) đồng tác giả hát quen thuộc nh: Đi học về, Đờng chân, Vì mèo rửa mặt, Những hoa ca phổ biến em học sinh Tiến trình A Hoạt động - Cùng hát hát học - Làm quen với hát mới: Thật hay + HS đọc lời ca bảng phụ + Trả lời câu hỏi: Nội dung hát nói điều gì? - Đọc lời hát: Nghe véo von vòm họa mi với chim oanh Hai chó chim cao giäng hãt, hãt lÝu lo vang lõng Vui rÊt vui bay tõ xa chim khuyªn tíi hãt theo Li lí li lí lì li, thật hay hay hay - Đọc lời hát theo tiết tấu lời ca GV b Hoạt động thực hành - Tập hát câu - Tập hát - Tập lấy hơi, thể sắc thái tình cảm hát - Hát kết hợp vỗ tay gõ đệm theo phách: Nghe véo von vòm c©y häa mi víi chim oanh x x x x x x xx Hai chó chim cao giäng hãt hãt lÝu lo vang lõng x x x x x x xx - Hát kết hợp nhún chân nhịp nhàng - Trả lời câu hỏi sau: Trong lời ca Thật hay có từ hót? c Hoạt động ứng dụng - Em hát Thật hay cho ngời thân gia đình nghe - Với giúp đỡ ngời thân, tự em sáng tạo, tìm động tác múa vận động phụ họa cho hát Đánh giá Kết thúc tiết học, HS tự đánh giá việc học hát cách đánh dấu x vào mức độ: Hát mức độ tốt Hát mức độ Hát mức độ trung bình Hát mức độ yếu Hoạt động giáo dục Âm nhạc Tiết Ôn tập hát: Thật hay Mục tiêu - Biết hát theo giai điệu lời ca - Biết hát kết hợp vận động phụ họa đơn giản Tài liệu phơng tiện - Một số nhạc cụ gõ - Tập đệm theo hát - Nhạc cụ quen dùng Tiến trình A Hoạt động thực hành - Ôn tập hát Thật hay + Hát kết hợp vỗ tay gõ đệm theo phách: Nghe véo von vòm họa mi với chim oanh x x x x x x xx Hai chó chim cao giäng hãt hãt lÝu lo vang lõng x x x x x x xx Vui rÊt vui bay tõ xa chim khuyªn tíi hãt theo x x x x x x xx Li lÝ li lÝ l× li ThËt lµ hay hay hay x xx x x x xx + Hát kết hợp nhún chân nhịp nhàng - Thể sắc thái Thật hay + Tập lấy đầu câu hát + Tập diễn tả sắc thái vui tơi trình bày hát - Tập hát theo nhóm + Hát đối đáp hai nhóm: Nhóm Nghe véo von vòm họa mi với chim oanh Nhóm Hai chó chim cao giäng hãt, hãt lÝu lo vang lõng Nhãm Vui rÊt vui bay tõ xa chim khuyªn tíi hãt theo Nhãm Li lÝ li lÝ lì li, thật hay hay hay + Hát nèi tiÕp mét nhãm: HS Nghe vÐo von vòm họa mi với chim oanh HS Hai chó chim cao giäng hãt, hãt lÝu lo vang lõng HS Vui rÊt vui bay tõ xa chim khuyªn tíi hãt theo HS Li lÝ li lÝ lì li, thật hay hay hay - Hát kết hợp vỗ tay gõ đệm theo nhịp: Nghe véo von vòm họa mi với chim oanh x x x x Hai chó chim cao giäng hãt hãt lÝu lo vang lõng x x x x Vui rÊt vui bay tõ xa chim khuyªn tíi hãt theo x x x x Li lÝ li lÝ l× li ThËt hay hay hay x x x x - Hát kết hợp múa vận động theo nhạc - Tập biểu diễn: Biểu diễn hát theo nhóm cặp đôi: Một vài nhóm cặp đôi biểu diễn hát trớc lớp: hát kết hợp gõ đệm vận động theo nhạc - HS trả lời câu hỏi sau: + Nêu cảm nhận em Thật hay + Ai tác giả Thật hay? A Lu Hữu Phớc B Hoàng Lân C Hàn Ngọc Bích D Việt Anh b Hoạt động ứng dụng - Em hát kết hợp múa vận động theo nhạc Thật hay cho ngời thân gia đình xem Hoạt động giáo dục Âm nhạc Tiết Học hát bài: Xòe hoa Dân ca Thái Lời mới: Phan Duy Mục tiêu - Biết dân ca - Biết hát theo giai điệu lời ca - Biết hát kết hợp vỗ tay gõ đệm theo hát Tài liệu phơng tiện - Hát chuẩn xác Xòe hoa - Nhạc cụ, máy nghe băng nhạc, tranh ảnh minh họa Tiến trình A Hoạt động - Cùng hát hát học: Thật hay - Làm quen với hát mới: Xoè hoa + HS đọc lời ca bảng phụ + Trả lời câu hỏi: Nội dung hát nói điều gì? - Đọc lời hát: Bùng boong bính boong ngân nga tiÕng cång vang vang Nghe tiÕng chiªng reo vui rộn ràng Theo tiếng khèn tiếng sáo vang lừng Tay nắm tay ta xoè hoa Đọc lời ca hát theo tiết tấu lời ca GV B Hoạt động thực hành - Tập hát câu - Tập hát - Tập lấy hơi, thể sắc thái tình cảm hát - Hát kết hợp vỗ tay gõ đệm theo phách, ví dơ: Bïng boong bÝnh boong ng©n nga tiÕng cång vang vang x x x x x x x - H¸t kết hợp nhún chân nhịp nhàng - Trả lời câu hỏi: Bài hát Xoè hoa dân ca vùng miền nào? C Hoạt động ứng dụng - Em hát Xoè hoa cho ngời thân gia đình nghe - Với giúp đỡ ngời thân, tự em sáng tạo, tìm động tác múa vận động phụ họa cho hát Đánh giá Kết thúc tiết học, HS tự đánh giá việc học hát cách đánh dấu x vào mức độ: Hát mức độ tốt Hát mức độ Hát mức độ trung bình Hát mức độ yếu Hoạt động giáo dục Âm nhạc Tiết Ôn tập hát: Xòe hoa Mục tiêu - Biết hát theo giai điệu lời ca - Biết hát kết hợp vận động phụ họa đơn giản Tài liệu phơng tiện - Một vài động tác múa đơn giản - Nhạc cụ băng nhạc - Nhạc cụ gõ đệm Tiến trình A Hoạt động thực hành - Ôn tập hát Xoè hoa + Hát kết hợp vỗ tay gõ đệm theo phách: Bùng boong bính boong ngân nga tiếng cång vang vang x x x x x x x Nghe tiếng chiêng reo vui rộn ràng x x x x Theo tiÕng khÌn tiÕng s¸o vang lõng x x x x Tay n¾m tay ta cïng x hoa x x x x + Hát kết hợp nhún chân nhịp nhàng - Thể sắc thái Xoè hoa + Tập lấy đầu câu câu hát + Tập diễn tả sắc thái hát - Tập hát theo nhóm + Hát đối đáp hai nhóm + Hát nối tiếp nhóm - Hát kết hợp vỗ tay gõ đệm theo nhịp - Hát kết hợp múa vận động theo nhạc - Tập biểu diễn: Biểu diễn hát theo nhóm cặp đôi - HS trả lời câu hỏi sau: + Nêu cảm nhận em Xoè hoa - Về nhà, HS hát cho ngời thân gia đình nghe hát vừa học - Tham gia hát bạn bè lớp khởi động tiết học Hoạt động giáo dục Âm nhạc Tiết 30 Học hát bài: Bắc kim thang Dân ca Nam Bộ Mục tiêu - Biết dân ca - Biết hát theo giai điệu lời ca - Biết hát kết hợp vỗ tay gõ đệm theo hát Tài liệu phơng tiện - Hát chuẩn xác Bắc kim thang - Nhạc cụ quen dùng, băng nhạc, máy nghe - Tranh ảnh minh họa - Bảng phụ chép lời ca Tiến trình A Hoạt động - Cùng hát hát học - Làm quen với hát mới: Bắc kim thang + HS đọc lời ca bảng phụ + Trả lời câu hỏi: Nội dung hát nói điều gì? - Đọc lời hát: Bắc kim thang cà lang bí rợ Cột bên kèo kèo bên cột Chú bán dầu qua cầu mà té Chú bán ếch lại làm chi Con le le đánh trồng thổi kèn Con bìm bịp thổi tò tí te Đọc lời hát theo tiết tấu lời ca GV B Hoạt động thực hành - Tập hát câu - Tập hát - Tập lấy hơi, thể sắc thái tình cảm hát - Hát kết hợp vỗ tay gõ đệm theo phách Bắc kim thang cà lang bí rợ x x x x Cột bên kèo kèo bên cột x x x x Chú bán dầu qua cầu mà té x x x x Chú bán ếch lại làm chi x x x x Con le le đánh trống thổi kèn x x x x Con bìm bịp thổi tò tí te x x x x x Hát nối tiếp kết hợp đồng ca: Chia nhóm phân công thực Nhóm Bắc kim thang cà lang bí rợ, cột bên kèo kèo bên cột Nhóm Chú bán dầu qua cầu mà té, bán ếch lại làm chi Cả Con le le đánh trồng thổi kèn, bìm bịp thổi tò nhóm tí te - Trả lời câu hỏi sau: + Trong lời ca Bắc kim thang, có nhắc đến tất loài vật mà em biết? C Hoạt động ứng dụng - Em hát Bắc kim thang cho ngời thân gia đình nghe - Với giúp đỡ ngời thân, tự em sáng tạo, tìm động tác múa vận động phụ họa cho hát Đánh giá Kết thúc tiết học, HS tự đánh giá việc học hát cách đánh dấu x vào mức độ: Hát mức độ tốt Hát mức độ trung bình Hát mức độ Hát mức độ yếu Hoạt động giáo dục Âm nhạc Tiết 31 - Ôn tập hát: Bắc kim thang - Tập hát lời Mục tiêu - Biết hát theo giai điệu lời ca - Biết hát kết hợp vận động phụ họa đơn giản Tài liệu phơng tiện - Hát chuẩn xác Bắc kim thang - Nhạc cụ quen dùng, băng nhạc, máy nghe - Tranh ¶nh minh häa - B¶ng phô chÐp lêi ca TiÕn trình Nội dung 1: Ôn tập hát Bắc kim thang A Hoạt động thực hành - Ôn tập hát Bắc Kim thang - + Hát kết hợp vỗ tay gõ đệm theo phách Bắc kim thang cà lang bí rợ x x x x Cột bên kèo kèo bên cột x x x x Chú bán dầu qua cầu mà té x x x x Chú bán ếch lại làm chi x x x x Con le le đánh trống thổi kèn x x x x Con bìm bịp thổi tò tí te x x x x x + Hát kết hợp nhún chân nhịp nhàng - Thể sắc thái Bắc kim thang + Tập lấy đầu câu câu hát + Tập diễn tả sắc thái vui tơi, nhịp nhàng trình bày hát - Tập hát theo nhóm + Hát đối đáp hai nhóm: - Hát nối tiếp kết hợp đồng ca: Chia nhóm phân công thực Nhóm Bắc kim thang cà lang bí rợ, cột bên kèo kèo bên cột Nhóm Chú bán dầu qua cầu mà té, bán ếch lại làm chi Cả nhóm Con le le đánh trồng thổi kèn, bìm bịp thổi tò tí te - Hát kết hợp múa vận động theo nhạc - Tập biểu diễn: Biểu diễn hát theo nhóm cặp đôi: Một vài nhóm cặp đôi biểu diễn hát trớc lớp: Hát kết hợp gõ đệm vận động theo nhạc - HS trả lời câu hỏi sau: + Nêu cảm nhận em Bắc kim thang? + Bắc kim thang dân ca vùng nào? A Nam Bộ C Nghệ An B Bắc Bộ D Tây Bắc + Cụm từ dới Chim chích bông? A Kèo bên cột C Bắc kim thang B Đánh trống thổi kèn D Nhảy múa hát ca B Hoạt động ứng dụng - Em hát kết hợp múa vận động theo nhạc Bắc kim thang cho ngời thân gia đình xem Nội dung 2: Tập hát lời A Hoạt động - Làm quen với lời theo điệu Bắc kim thang + HS đọc lời ca bảng phụ - Đọc lời hát: Lời 1: Có chim chim chích chòe Tra nắng hè mà tới trờng mà không chịu đội mũ Tối đến nhà nămg rên Ôi ôi đau nhức đầu Chích chòe ta cảm liền suốt ba ngày đêm Lời 2: Đứng bên sông trông cò Chân bớc dò cò ta mò Vớ ăn liền vội vã Uống nớc lã lại xanh Ăn tham nên tối đến nhà Đau bụng rên hừ suốt ba ngày đêm Đọc lời hát theo tiết tấu lời ca GV B Hoạt động thực hành - Tập hát câu - Tập hát - Tập lấy hơi, thể sắc thái tình cảm hát - Hát kết hợp vỗ tay gõ đệm theo phách C Hoạt động ứng dụng - Em hát Bắc kim thang cho ngời thân gia đình nghe - Với giúp đỡ ngời thân, tự em sáng tạo, tìm động tác múa vận động phụ họa cho hát Đánh giá Kết thúc tiết học, HS tự đánh giá việc học hát cách đánh dấu x vào mức độ: Hát mức độ tốt Hát mức độ trung bình Hát mức độ Hát mức độ yếu Hoạt động giáo dục Âm nhạc Tiết 32 - Ôn tập hát: Chim chích bông, Chú ếch - Nghe nhạc Mục tiêu - Biết hát theo giai điệu lời ca - Biết vỗ tay gõ đệm theo hát - Tập biểu diễn hát Tài liệu phơng tiện - Nhạc cụ quen dùng, băng nhạc, máy nghe - Bảng phụ chép lời ca đoạn thơ chữ Tiến trình Nội dung 1: Ôn tập hát: Chim chích bông, Chú ếch A Hoạt động thực hành + Hát kết hợp vỗ tay gõ đệm theo phách: + Hát kết hợp nhún chân nhịp nhàng - Thể sắc thái hát + Tập lấy đầu câu hát + Tập diễn tả sắc thái vui tơi trình bày hát - Tập hát theo nhóm + Hát đối đáp hai nhóm + H¸t nèi tiÕp mét nhãm - H¸t kÕt hợp vỗ tay gõ đệm theo nhịp - Hát kết hợp múa vận động theo nhạc - Tập biểu diễn: Biểu diễn hát theo nhóm cặp đôi Một vài nhóm cặp đôi biểu diễn hát trớc lớp: hát kết hợp gõ đệm vận ®éng theo nh¹c B Ho¹t ®éng øng dơng - Em hát kết hợp múa vận động theo nhạc hát ôn tập cho ngời thân gia đình xem Nội dung 2: Nghe nhạc A hoạt động - GV phát cho nhóm hình ảnh liên quan đến hát hình ảnh nhạc sĩ sáng tác hát nhạc Chỉ định vài nhóm trình bày hiểu biết hát nhạc sĩ GV bổ sung B hoạt động thực hành - GV đặt câu hỏi yêu cầu số HS trả lời để ghi nhớ nhạc, hát đợc nghe: + Em nói tên hát tên tác giả? + Phát biểu cảm nhận em hát C hoạt động ứng dụng GV nhắc nhở HS: - Khi nghe hát hay nhạc, em cần ý t ngồi nghe Cần nhớ đợc tên hát, nhạc ten tác giả sáng tác Hoạt động giáo dục Âm nhạc Tiết 33 Học hát: Dành cho địa phơng tự chọn Mục tiêu - Biết hát theo giai điệu lời ca Tài liệu phơng tiện - Bảng phụ - Nhạc cụ quen dùng - Nhạc cụ gõ đệm Tiến trình A hoạt động - Cùng hát hát học Làm quen với hát Đọc nhạc: Quan sát tranh: Trả lời câu hỏi: Nội dung hát nói điều gì? - Đọc lời hát - Đọc lời hát theo tiết tấu lời ca B hoạt động thực hành - Tập hát câu - Tập hát - Tập lấy hơi, thể sắc thái tình cảm hát - Hát kết hợp vỗ tay gõ đệm theo phách: - Đệm theo tiết tấu lời ca: C hoạt động ứng dụng - Về nhà, HS hát cho ngời thân gia đình nghe hát vừa học - Với giúp đỡ ngời thân tự nghĩ, em tìm động múa vận động phụ hoạ cho hát đánh giá Kết thúc tiết học, HS tự đánh giá việc học hát cách đánh dấu x vào mức ®é: H¸t ë møc ®é tèt H¸t ë møc ®é Hát mức độ trung bình Hát mức độ yếu Hoạt động giáo dục Âm nhạc Tiết 34 Ôn tập biểu diễn hát Mục tiêu - Tập biểu diễn vài hát học Tài liệu phơng tiện - Bảng phụ - Nhạc cụ quen dùng - Nhạc cụ gõ đệm - Đàn, đĩa, tranh minh hoạ - Thanh phách, trống nhỏ, song loan, mõ Tiến trình a hoạt động thực hành - GV dùng tranh ảnh minh hoạ, băng nhạc không lời hát Học kỳ I cho HS xem, nghe - Yêu cầu HS nhớ hát học + ThËt lµ hay (Hoµng Lân) + Xòe hoa (Dân ca Thái) + Múa vui (Lu Hữu Phớc) + Chúc mừng sinh nhật (Nhạc Anh) + Cộc cách tùng cheng (Phan Trần Bảng) + Chiến sĩ tí hon (Nhạc: Đinh Nhu - Lời: Việt Anh) (Nêu đợc tên tác giả tốt) - GV mụứi nhóm lên hát sử dụng nhạc cụ gõ ủeọm vaứ vaọn ủoọng phuù hoaù hoaởc chơi troứ chơi theo hát - Động viên em HS mạnh dạn, tự tin lên biểu diễn B hoạt động ứng dụng - Về nhà, em hát kết hợp vận động theo hát biểu diễn tiết học Hoạt động giáo dục Âm nhạc Tiết 35 Ôn tập biểu diễn hát Mục tiêu - Ôn tập số hát học học kì II tập biểu diễn vài hát Tài liệu phơng tiện - Bảng phụ - Nhạc cụ quen dùng - Nhạc cụ gõ đệm - Đàn, đĩa, tranh minh hoạ - Thanh phách, trống nhỏ, song loan, mõ Tiến trình a hoạt động thực hành - GV coự theồ duứng tranh ảnh minh hoạ, băng nhạc không lời hát Học kỳ II cho HS xem, nghe - Yêu cầu HS nhớ hát hoùc + Trên đờng đến trờng (Ngô Mạnh Thu) + Hoa mùa xuân (Hoàng Hà) + Chú chim nhỏ dễ thơng (Nhạc Pháp; Lời: Hoàng Anh) + Chim chích (Nhạc: Văn Dung; Lời: Thơ Nguyễn Viết Bình) + Chú ếch (Phan Nhân) + Bắc Kim Thang (Dân ca Nam Bộ) (Nêu đợc tên tác giả tèt) - GV mời nhóm lên hát sử dụng nhạc cụ gõ đệm vận động phụ hoạ hoaởc chơi troứ chụi theo tửứng baứi haựt - Động viên em HS mạnh dạn, tự tin leõn bieồu dieón B hoạt động ứng dụng - Về nhà, em hát kết hợp vận động theo hát biểu diễn tiết học ... kªu lªn vang vang cïng kªu lªn vang vang Céc cách tùng cheng + Hát nối tiếp kết hợp đồng ca mét nhãm: HS HS HS HS Cả HS Sênh kêu nghe tiếng vui nhất, cách cách cách cách cách cách Thanh la kêu... kªu r· tng bõng, tïng tïng tïng tïng tïng tïng Nghe sªnh la mâ trãng cïng kªu lªn vang vang cïng kªu lên vang vang Cộc cách tùng cheng Đọc lời hát theo tiết tấu lời ca GV B Hoạt động thực hành... quanh vßng, cïng móa cïng vui Nhãm Cïng móa xung quanh vßng vui cïng múa Nhóm Nắm tay bắt tay vui cïng vui móa ca Nhãm N¾m tay bắt tay vui vui múa + H¸t nãi tiÕp mét nhãm: HS Cïng móa xung quanh
- Xem thêm -

Xem thêm: Giao an am nhac lop 2 vnen, Giao an am nhac lop 2 vnen, Nghe sênh thanh la mõ tróng cùng kêu lên vang vang cùng kêu lên vang vang. Cộc cách tùng cheng., Cất tiếng hát nào bạn hiền. A!, Nội dung 2: Kể chuyện âm nhạc, - Khi nghe 1 bài hát hay 1 bản nhạc, các em cần chú ý tư thế ngồi nghe. Cần nhớ được tên bài hát, bản nhạc và ten tác giả sáng tác.

Mục lục

Xem thêm