Đối chiếu nhóm động từ chuyển động đa hướng anh việt

314 162 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/09/2019, 08:04

ᄃ VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI - NGUYỄN THỊ THANH HUYỀN ĐỐI CHIẾU NHÓM ĐỘNG TỪ CHUYỂN ĐỘNG ĐA HƢỚNG ANH – VIỆT LUẬN ÁN TIẾN SĨ NGÔN NGỮ HỌC Hà Nội - 2019 VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI - NGUYỄN THỊ THANH HUYỀN ĐỐI CHIẾU NHÓM ĐỘNG TỪ CHUYỂN ĐỘNG ĐA HƯỚNG ANH – VIỆT Ngành: Ngôn ngữ học So sánh – Đối chiếu Mã số: 9222024 LUẬN ÁN TIẾN SĨ NGÔN NGỮ HỌC Người hướng dẫn khoa học: PGS TS NGUYỄN ĐĂNG SỬU PGS TS PHẠM TẤT THẮNG Hà Nội - 2019 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tôi, không chép Các kết khảo sát miêu tả nêu luận án trung thực chưa công bố cơng trình khác Tác giả luận án Nguyễn Thị Thanh Huyền i MỤC LỤC ii MỞ ĐẦU Chương 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÍ LUẬN 1.1 Tổng quan tình hình nghiên cứu 1.1.1 Tình hình nghiên cứu động từ động từ chuyển động giới .6 1.1.2 Tình hình nghiên cứu động từ động từ chuyển động Việt Nam .9 1.2.Cơ sở lí luận 11 1.2.1 Phạm trù từ loại động từ 11 1.2.2 Khái niệm cụm từ 26 1.2.3 Nghĩa từ 28 1.2.4 Ngôn ngữ học đối chiếu đối chiếu ngôn ngữ 38 1.2.5 Mối quan hệ ngôn ngữ văn hóa .40 1.3 Tiểu kết 42 Chương 2: ĐẶC ĐIỂM NGỮ PHÁP VÀ NGỮ NGHĨA CỦA ĐỘNG TỪ CHUYỂN ĐỘNG ĐA HƯỚNG TRONG TIẾNG ANH VÀ TIẾNG VIỆT 43 2.1.Dẫn nhập 43 2.2.Đặc điểm ngữ pháp động từ chuyển động đa hướng tiếng Anh tiếng Việt 43 2.2.1 Đặc điểm ngữ pháp động từ chuyển động đa hướng tiếng Anh 43 2.2.2 Đặc điểm ngữ pháp động từ chuyển động đa hướng tiếng Việt 49 2.2.3 Đối chiếu đặc điểm ngữ pháp động từ chuyển động đa hướng tiếng Anh tiếng Việt 55 2.3.Đặc điểm ngữ nghĩa động từ chuyển động đa hướng tiếng Anh tiếng Việt 57 2.3.1 Đặc điểm ngữ nghĩa động từ chuyển động đa hướng tiếng Anh 57 2.3.2 Đặc điểm ngữ nghĩa động từ chuyển động đa hướng tiếng Việt 67 2.3.3 Đối chiếu đặc điểm ngữ nghĩa động từ chuyển động đa hướng tiếng Anh tiếng Việt 73 2.4 Tiểu kết 88 Chương 3: HOẠT ĐỘNG CỦA ĐỘNG TỪ CHUYỂN ĐỘNG ĐA HƯỚNG TRONG TIẾNG ANH VÀ TIẾNG VIỆT 90 ii 3.1 Dẫn nhập 90 3.2.Hoạt động động từ chuyển động đa hướng tác phẩm văn học tiếng Anh tiếng Việt .90 3.2.1 Hoạt động động từ chuyển động đa hướng tác phẩm văn học tiếng Anh 90 3.2.2 Hoạt động động từ chuyển động đa hướng tác phẩm văn học tiếng Việt 98 3.2.3 Đối chiếu hoạt động động từ chuyển động đa hướng tác phẩm văn học tiếng Anh tiếng Việt 104 3.3.Hoạt động động từ chuyển động đa hướng thành ngữ tiếng Anh tiếng Việt 106 3.3.1 Khái niệm thành ngữ 106 3.3.2 Hoạt động động từ chuyển động đa hướng thành ngữ tiếng Anh 107 3.3.3 Hoạt động động từ chuyển động đa hướng thành ngữ tiếng Việt 125 3.3.4 Đối chiếu khả hoạt động động từ chuyển động đa hướng thành ngữ tiếng Anh tiếng Việt 135 3.4 Tiểu kết 146 KẾT LUẬN 148 DANH MỤC CÁC CƠNG TRÌNH NGHIÊN CỨU CÓ NỘI DUNG LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN 151 TÀI LIỆU THAM KHẢO 152 ii DANH MỤC BẢNG BIỂU VÀ SƠ ĐỒ Bảng 2.1 Số lượng tỷ lệ động từ cụm (phrasal verbs) động từ chuyển động đa hướng tiếng Anh 45 Bảng 2.2 Phân bố số lượng nghĩa 10 động từ chuyển động đa hướng tiếng Anh tiếng Việt 74 Bảng 3.1 Tần số xuất động từ chuyển động đa hướng tác phẩm văn học tiếng Anh 91 Bảng 3.2 Tần số xuất động từ chuyển động đa hướng tác phẩm văn học tiếng Việt 98 Bảng 3.3 Số lượng thành ngữ có chứa động từ chuyển động đa hướng tiếng Anh tiếng Việt 136 Bảng 3.4 Hoạt động nghĩa động từ chuyển động đa hướng thành ngữ tiếng Anh tiếng Việt .137 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT ĐT Động từ ĐTCĐ Động từ chuyển động ĐTCĐĐH Động từ chuyển động đa hướng TĐTA Từ điển tiếng Anh TĐTV Từ điển tiếng Việt TV Tiếng Việt TA Tiếng Anh MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài 33 Bùi Mạnh Hùng (2008), Ngôn ngữ nghĩa đối chiếu Nxb Giáo dục 197 34 Đỗ Việt Hùng (2004), Nét nghĩa hoạt động nét nghĩa kết hợp từ, Ngôn ngữ, số 35 Đỗ Việt Hùng (2013), Ngữ nghĩa học, từ bình diện hệ thống đến hoạt động, Nxb Đại học Sư Phạm 36 Trần Thị Thu Huyền (2001), ― Hoa cỏ màu sắc thành ngữ ngữ - tục ngữ tiếng Anh tiếng Việt‖, Ngôn ngữ Đời sống (12), tr 35-36 37 Phạm Thị Thu Hương (2015), Các thành tố tình chuyển động tiếng Anh, Tạp chí Khoa học ĐHSP TPHCM, Số 38 Phan Thế Hưng (2007), So sánh ẩn dụ, TC Ngôn ngữ, số 39 Phan Thế Hưng (2007), Ẩn dụ ý niệm, Ngôn ngữ, số 40 Kasevich V B (1999), Những yếu tố sở ngôn ngữ học đại cương (Trần Ngọc Thêm chủ biên hiệu đính), Nxb Giáo dục 41 Lado, R (2003), Ngơn ngữ học qua văn hóa (Hồng Văn Vân dịch), Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội 42 Nguyễn Lai (1977), Một vài đặc điểm của nhóm từ hướng dùng dạng động từ Tiếng Việt đại TC Ngôn ngữ số 43 Nguyễn Lai (1981), Thử xác định ranh giới chuyển hóa nét nghĩa động tác nét nghĩa hướng từ ĐI tiếng Việt đại TC Ngơn ngữ số 44 Nguyễn Lai (1990), Nhóm từ hướng vận động tiếng Việt,Tủ sách trường Đại học Tổng hợp, Hà Nội 45 Hồ Lê (1976), Vấn đề cấu tạo từ tiếng Việt đại, Nxb Khoa học Xã hội, Hà Nội 46 Nguyễn Minh (2006), Mô tả động từ vận động di chuyển tiếng Anh theo quan điểm ngôn ngữ họctri nhận Leonard Talmy Berth Levin,TC Khoa học ĐHSP TPHCM, số 47 Hoàng Tuyết Minh (2014), Nghiên cứu động từ thể tình chuyển động tiếng Việt góc nhìn ngơn ngữ học tri nhận (có đối chiếu với tiếng Anh), Đề tài khoa học công nghệ cấp viện, Viện Đại học Mở Hà Nội 48 Hoàng Tuyết Minh (2015), Thành tố nghĩa phạm trù nghĩa động từ chuyển động có hướng tiếng Việt (có đối chiếu với tiếng Anh), Đề tài 198 khoa học công nghệ cấp viện, Viện Đại học Mở Hà Nội 199 49 Hà Quang Năng (1976), Vài nhận xét phân bố từ loại ngôn ngữ báo chí luận Việt Nam, Ngơn ngữ, số 4, tr 34-49 50 Hà Quang Năng (1983), Về tượng chuyển từ loại tiếng Việt, BCKH Hội thảo ngôn ngữ học Xô-Việt, Hà Nội 51 Hà Quang Năng ( 1991), Một cách lý giải mối quan hệ ngữ nghĩa động từ chuyển động có định hướng từ hướng tiếng Việt TC Ngôn ngữ số tr.48 - 52 52 Hà Quang Năng (1998), “Chuyển loại-một phương thức cấu tạo từ”, Từ tiếng Việt, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội Tr 143-184 53 Đái Xuân Ninh (1978), Hoạt động từ tiếng Việt, Nxb Khoa học Xã hội 54 Nguyễn Văn Nở (2010), Biểu trưng tục ngữ người Việt, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội 55 Dương Thị Nụ (2003), Đối chiếu ngữ nghĩa nhóm từ quan hệ tiếng Anh với tiếng Việt, Luận án Tiến sĩ, Viện ngôn ngữ học 56 Hồng Phê (1975), Phân tích ngữ nghĩa, TC Ngơn ngữ, số 57 Hồng Phê (1989), Lơgich Ngơn ngữ học Nxb Khoa học Xã hội, Hà Nội 58 Hoàng Phê ( chủ biên, tb 2012), Từ Điển Tiếng Việt Nxb Từ Điển Bách Khoa 59 Hoàng Phê (2008), Tuyển tập Ngôn ngữ học, Viện Ngôn Ngữ Trung tâm Từ điển học Nxb Đà nẵng 60 Vi Trường Phúc (2007), Bước đầu khảo sát ẩn dụ tình cảm thành ngữ tiếng Hán tiếng Việt, TC Ngôn ngữ, số 61 Ngơ Đình Phương (2004), Thành tố nghĩa liên nhân thông qua phương tiện từ ngữ biểu phát ngôn, - câu (Trên ngữ liệu Anh Việt), LATS, Đại học Vinh 62 Nguyễn Thị Quy (1994), Tiêu chí phân loại vị từ hành động tiếng Việt TC Ngôn ngữ số 63 Nguyễn Thị Quy (1994), Thuộc tính ngữ nghĩa ngữ pháp vị từ tiếng Việt TC nghiên cứu giáo dục Số 64 Nguyễn Thị Quy (1995), Nguyễn Thị Quy (1994), Vị từ hành động tiếng Việt tham tố nó, Nxb Khoa học Xã hội 200 65 Saussure F D (2005), Giáo trình Ngơn ngữ học đại cương, ( Cao Xuân Hạo dịch), Nxb Khoa học Xã hội 66 Vũ Thế Thạch (1985), Ngữ nghĩa cấu trúc động từ, TC Ngôn ngữ, số 67 Vũ Thế Thạch (1978), Nghĩa từ ― RA – VÀO – LÊN – XUỐNG‖ tổ hợp kiểu ―đi vào, đẹp lên‖ TC Ngôn ngữ số 68 Nguyễn Kim Thản (1977), Động từ tiếng Việt, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội 69 Nguyễn Kim Thản (1997), Nghiên cứu ngữ pháp tiếng Việt, Nxb Giáo dục 70 Lý Toàn Thắng (1986), Sự định hướng vận động theo phương không gian tiếng Việt Trong: Những vấn đề ngôn ngữ họcvề ngôn ngữ phương đông Nxb Khoa học Xã hội Hà Nội 71 Lý Toàn Thắng (2005), Ngơn ngữ học tri nhận từ lí thuyết đại cương đến thực tiễn tiếng Việt, Nxb Khoa học Xã hội, Hà Nội 72 Lý Toàn Thắng (2012), Một số vấn đề lý luận ngôn ngữ học Tiếng Việt, Nxb Khoa học Xã hội 73 Trần Ngọc Thêm (2000), Cơ sở văn hóa Việt Nam, Nxb Giáo dục 74 Lê Quang Thiêm (1989), Nghiên cứu đối chiếu ngôn ngữ, Nxb ĐH THCN, Hà Nội 75 Lê Quang Thiêm (2008), Ngữ nghĩa học, Nxb Giáo Dục, Hà Nội 76 Lê Quang Thiêm (2008), Về thuộc tính văn hóa tinh thần ngữ nghĩa, TC Ngôn ngữ Đời sống, số 77 Lê Quang Thiêm (tb 2018), Sự phát triển nghĩa từ vựng tiếng Việt từ 1945 đến 2005, Nxb ĐHQG Hà Nội 78 Nguyễn Xuân Thơm (2008), Các đặc điểm ngôn ngữ học so sánh–đối chiếu, TC Ngôn Ngữ Đời sống (6), tr 28-34 79 Trần Bá Tiến (2009), Ẩn dụ tức giận niềm vui tiếng Anh tiếng Việt, TC Ngôn ngữ số 80 Bùi Minh Toán (1999), Từ hoạt động tiếng Việt, Nxb Giáo Dục 81 Phạm Văn Tình (2004), Tiếng Việt từ sống, Nxb Trẻ 82 Lý Ngọc Tồn, Lê Hương Hoa (2013), Kiểu hình động từ chuyển động tiếng Việt có liên hệ với tiếng Anh, Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một, S 12 201 83 Nguyễn Đức Tồn (2007), Bản chất ẩn dụ, Ngôn ngữ, số 10 202 84 Nguyễn Đức Tồn (2008), Đặc trưng văn hóa- dân tộc ngôn ngữ tư duy, Nxb Khoa học xã hội 85 Nguyễn Đức Tồn (2010), Huyền thoại cấu trúc nghĩa từ, TC Ngôn ngữ, số 86 Nguyễn Đức Tồn (2013), Những vấn đề Ngôn ngữ học cấu trúc ánh sáng lí thuyết ngơn ngữ học đại, Nxb Khoa học Xã hội 87 Nguyễn Văn Tu (1968), Từ vựng học tiếng Việt đại, Nxb Giáo Dục, Hà Nội 88 Nguyễn Văn Tu (1978) Từ vốn từ tiếng Việt đại, NXB Đại học Trung học chuyên nghiệp, Hà Nội 89 Ullmann S (1975), Nguyên lí ngữ nghĩa học, (Phan Ngọc dịch) 90 Ju.X Xtepanov (1977), Những sở ngôn ngữ học đại cương Nxb ĐH&THCN, H 91 Nguyễn Như Ý (chủ biên, 1996), Đại từ điển Tiếng Việt, Nxb Văn hóa – Thơng tin 92 Nguyễn Như Ý (chủ biên, 1996), Từ điển giải thích thuật ngữ thuật ngữ ngơn ngữ học Nxb Giáo Dục, H B TIẾNG ANH 93 Aarts, B., Chalker,S., Weiner,E.(2014) Oxford Dictionary of English Grammar, OUP United Kingdom 94 Alexander, L.G (1988), Longman English Grammar New York: Longman 95 Austin, J (1963), How to things with words, Oxford University Press 96 Austin, J (1963), The meaning of a word, Mind, L XII, Cambridge, Harvard University Press 97 Bierwisch, M (1982), Formal and Lexical Semantics, Linguistics Berichte 8.3 p 17 98 Bloomfield, L (1935), Language, London: Allen & Unwin 99 Bright, W.(1992) International Encyclopedia of Linguistics, OUP, New York 100 Carter, R., McCarthy.M (2006) Cambridge Grammar of English, A Comprehensive Guide, Spoken and Written English Grammar and Usage.CUP, New York 101 Casandra, P (2009) ‗The typology of motion verbs in northern Vietnamese‘ Rice Working Papers Vol.1, Feb 2009 Rice University 203 102 Caramazza & E Grober (1976), Polysemy and the Structure of the Subjective Lexicon Semantics Theory an dapplication by C Rameh, Washington Georgetown University Press, P 181-206 103 Charles, W Kreidler (2002), Introducing English Semantics, Taylor & Francis e- Library 104 Cruse, A (2004) Meaning in Language: an introduction to Semantics and Pragmatigs New York: Oxford University Press 105 Cruse, A (2000), Meaning in Language, An Introduction to Semantics and Pragmatics, Published in the US by Oxford University Press inc, New York, page 110-124 106 Delahunty, Gerald, P., James J (1994), Language, Grammar, and communication: A course for teachers of English, New York; london: McGraw-Hill 107 Dirk Geeraerts (2010) Theories of lexical sementics, Oxford University Press 108 Dixon, R.M.W (2005) A semantic Approach to English Grammar, Oxford Textbooks in Linguistics, Oxford University Press 109 Dowty, D (1979), Word Meaning and Montague Grammar Dordrecht : Reidel 110 Frawley, W (1992), Linguistic semantics Lawrence Erbbaum associates publishers Hove and London 111 Francis, J (1977), Colonialism and language policy in Vietnam, The Hague 112 Gamut, L T F (1991), Logic, Language and Meaning, volumes, Chicago: University of Chicago Press 113 Goddard, C (1998), Sematic Analysis, A Practical Introduction Oxford University Press 114 Harpen, K E (1968), Contextual Analysis, Meck Translation, Vol 4, No.3 115 Huddleston,R., Pullum, K.G (2012).The Cambridge Grammar of the English Language, Vol.1 CUP New York 116 Jackendoff Ray, S (1986), Semantics and cognition Cambridge, MA: MIT Press 117 Jackendoff Ray, S (1990), Semantics Structures Cambridge, MA: MIT Press 118 Jemes Pustejovsky and Branimir Boguraev (1996), ―Introduction: Lexical semantic context‖– Lexical semantic the problem of polysemy, Clarendon 204 press, Oxford 205 119 John, I Scaeed (1999),Semantics, Camridge: Blackwell Publisher 120 Kudrnáčová, N (2005), on the semantics of English Verbs of locomotion 121 Kudrnáčová, N (2008), Directed Motion at the Syntax-Semantics Interface Brno: Masaryk University 122 Kudrnáčová, N (2013), Verbal Polysemy: The case of “Walk” and “Run” 123 Lakoff, G., Mark Johnson (1980), Metaphor we live by, Chicago/London University Press 124 Lakoff, G (1993), The contemporary theory of metaphor, In Ortony A (Ed.) Metaphor and Thought, Cambridge University Press 125 Levin, B (1993), English Verb Classes and Alternations: A preliminary investigation Chicago: The University of Chicago Press 126 Levin, B & Rappaport Hovav M (1992), The lexical Semantics of verbs of motion: the perspective from unaccusativity In I M Roca (Ed.), Themantic Structure: Its Role in Grammar, Berlin & New York: Foris, pp.247-269 127 Levin, B & Rappaport Hovav M (2005), Argument Realization Cambridge: Cambridge University Press 128 Lyons, J (1977,1995), Linguistic Semantics Cambridge University Press 129 Miller, George A & Johnson-Laird,.P (1987), Language and Perception, Belknap Press 130 Nunberg, G (1979), The non-uniqueness of Semantics Solutions: Polylinguistics and Philosophy 3, P 143-184 131 OXFORD: Advanced Learner‟s Encyclopedic Dictionary (2015) Oxford University Press 132 Paula Cifuentes Férez (2008) Motion in English and Spanish: A Perspective from Cognitive Liguistics, Typology and Psycholinguistics; Ph.D Thesis 133 Peter, E Pause, Achim Botz and Markus Egg (1991), ―A two-level approach to polysemy‖, University Konstanz 134 Quirk, R and Greenbaum S (1976), A university Grammar of English, Longman 135 Rechard, A Hudson (1995), Word Meaning, London: Routledge 206 136 Riemer, N (2010) Introducing Semantics, CUP UK 207 137 Sapir, E (2000), Ngôn ngữ- Dẫn luận vào việc nghiên cứu lời nói, ĐH Khoa học xã hội nhân văn TP HCM (Bản dịc Vương Hữu Lễ) 138 Slobin, D.I (1996 b) Two ways to travel: Verbs of motion in English and Spanish In M Shibatani & S A Thompson (Eds.), Essays in Semantics Oxford: Oxford University Press 139 Stern, G (1931), Meaning and change of meaning (with special reference to English language), Bloomington, Indiana, University Press 140 Steven Davis; Brendan S Gillow (2004) Semantics, A Reader, Vol I Oxford University Press 141 Steven Davis; Brendan S Gillow (2004) Semantics, A Reader, Vol II Oxford University Press 142 Supalla, T (1982) Structure and Acquisition of verbs of motion and Location in American Sign language Unpublished doctoral dissertation, University of Califorlia, San Diego, US 143 Supalla, T (1990) Serial verbs of motion in ASL In S D Fischer & P Siple(Ed.), Theretical Issues in Sign language research, Vol 1: Linguistics.Chicago: University of Chicago Press 144 Sweetser, E (1990) From Etymology to Pragmatics Metaphorical and Cultural Aspects of semantic Structure Cambridge: Cambridge University Press 145 Talmy, L (1985) Lexicalization patterns: ― Semantic structure in lexical forms‖ In T Shopen (Ed.), Language typology and Lexical descriptions: Vol.3 Grammartical categories and the lexicon Cambridge: Cambrigde University Press 146 Talmy, L (2000a) Toward a Cognitive Semantics: Vol I Concept Structuring System Cambridge, MA: The MIT Press 147 Talmy, L (2000b) Toward a Cognitive Semantics: Vol II: Typology and process in Concept Structuring Cambridge, MA: The MIT Press 148 Talmy, L (2008).‖ Aspects of attention in language‖, In Robinson, p & Nick, E.C.(Eds), Handbook of Cognitive Linguistics and Second Language Acquisition, p 27-38 208 149 Thompson, G (1996), An introduction to Funtional Grammar, Oxford University Press Oxford, UK 150 Turner, M (1992), Death is the Mother of beauty: Mind, Metaphor, Criticism, The University Press 151 Ullmann, S (1957), The principles of semantics, (Oxford: Basil Blackwell 1967, Glasgow: Jackson) 152 Valin, R., D., V (1997), Syntax: structure, meaning, and function, Cambridge, U.K.; New York, NK: Campridge University Press 153 Weinreich, U (1971), Explorations in Semantic theory Janua Linguarum, PP.317 154 Weizbicka, A (1987), English speech act Verbs Sydney: Academic Press 155 Weizbicka, A (1991),Cross – Cutural Pragmatics: The Semantics of Human Interation, Mouton de Gruyter 156 Weizbicka, A (1996), Semantic, Primes and Universals, Oxford University Press 157 Widdowson, H (1996), Linguistics, Oxford University Press, Oxford, UK 158 Wittgenstein, L (1958), The blue and brown Book, Oxford: Blackwell, 1962 159 Yves Peirsman and Dirk Greeraerts (2006), ―Metonymy as a prototypical category‖, Cognitive Linguistic, p 269-316 160 Zlatev, J & David, C.(2004) Do Swedes & Frenchmen view motion diferently? Paper given at Language, Culture & Mind, Postmouth, UK July 209 NGUỒN TƯ LIỆU TRÍCH DẪN A TÁC PHẨM VĂN HỌC VIỆT NAM Vũ Trọng Phụng (2010), Giông tố, Tuyển tập Vũ Trọng Phụng, Nxb Văn học Chu Lai (2018), Phố, Nxb Văn học B TÁC PHẨM VĂN HỌC ANH Margaret Mitchell (2012), Gone with the wind, Nxb Green light Dương Tường dịch (1988), Cuốn theo chiều gió, Nxb Văn học 5.Sidney Sheldon (2010), If tomorrow comes, Nxb Harper Collins e- books Mạnh Kim dịch (2010), Nếu có ngày mai, Nxb Lao động C NGỮ LIỆU KHẢO SÁT THÀNH NGỮ TIẾNG VIỆT Phạm Văn Bình (1996), Tục ngữ, thành ngữ tiếng Anh, Nxb Hải Phòng Việt Chương ( 1998), Từ điển thành ngữ tục ngữ ca dao Việt Nam,( Quyển thượng), Nxb Tổng hợp Đồng Nai Vũ Dung, Vũ Thùy Anh, Vũ Quang Hào, ( 1998) Từ điển Thành ngữ - Tục ngữ Việt Nam, Nxb Văn Hóa – Thơng tin 10 Nguyễn Lân (2008 ), Từ điển thành ngữ tục ngữ Việt Nam, Nxb Khoa học xã hội 11 Nguyễn Lực (2009), Thành ngữ tiếng Việt, Nxb Khoa học xã hội 12 Lê Ngọc Tú (2004), Từ điển Tục ngữ - Thành ngữ - Danh ngôn Anh – Pháp – Việt, Nxb Khoa học xã hội 13 Nguyễn Như Ý (chủ biên), Hoàng Văn Hành, lê Xuân Thại, Nguyễn Văn Khang, Phan Xuân Thành (1998), Từ điển giải thích thành ngữ tiếng Việt, Nxb Giáo Dục D NGỮ LIỆU KHẢO SÁT THÀNH NGỮ TIẾNG ANH 14 Phạm Văn Bình (1996), Tục ngữ, thành ngữ tiếng Anh, Nxb Hải Phòng 15 Cowie, A.P Mackin, R & McCaig I.R (1994), Oxford dictionary of English idoms Oxford University Press 16 Ben Francis (2006), Oxford Idioms- Dictionary for learners of English, Oxford University Press 17 Bùi Phụng (2003), Thành ngữ Anh Việt, Nxb Văn hóa Thơng tin 210 18 Seidl, J & McMordie, W (1988), English Idioms (Thành ngữ Tiếng Anh), (Trần Văn Thành, Nguyễn Thanh Yến, Nguyễn Trung Tánh, Lê Huy Lâm dịch), Oxford University Press 19 Spears, R & Kirkpatrick, B (1993), NTC‟ English idioms Dictionary, National textbook company 20 Lã Thành, Trịnh thu Hương, Trung Dũng (2010), Từ điển Thành ngữ Anh Việt, Nxb Khoa học Kỹ thuật 211 ... pháp động từ chuyển động đa hướng tiếng Anh 43 2.2.2 Đặc điểm ngữ pháp động từ chuyển động đa hướng tiếng Việt 49 2.2.3 Đối chiếu đặc điểm ngữ pháp động từ chuyển động đa hướng tiếng Anh tiếng Việt. .. chung, nhóm động từ chuyển động đa hướng nói riêng; tương đồng khác biệt đặc điểm ngữ pháp ngữ nghĩa 10 động từ chuyển động đa hướng tiếng Anh 10 động từ chuyển động đa hướng tiếng Việt Từ đó,... nghĩa động từ chuyển động đa hướng tiếng Anh tiếng Việt 57 2.3.1 Đặc điểm ngữ nghĩa động từ chuyển động đa hướng tiếng Anh 57 2.3.2 Đặc điểm ngữ nghĩa động từ chuyển động đa hướng
- Xem thêm -

Xem thêm: Đối chiếu nhóm động từ chuyển động đa hướng anh việt, Đối chiếu nhóm động từ chuyển động đa hướng anh việt, Bố cục của luận án, 1 Tổng quan tình hình nghiên cứu, (S: chủ ngữ; Vintens: động từ nội hướng; Aplace: trạng ngữ nơi chốn; Vmonotrans: động từ có một tân ngữ; Vditrans: động từ có hai tân ngữ; Vcomplex trans: động từ phức hợp có một tân ngữ và một trạng ngữ; Vintrans: nội động từ; Cs: bổ ngữ chủ ngữ; Co: bổ , Nhóm động từ chuyển động bằng phương tiện không phải là tên phương tiện chuyển động: (Verbs that are not vehicle names):, Chuyển nghĩa từ vựng theo phương thức hoán dụ, Verb + adverb/preposition/both = phrasal verb, Bảng 2.1 Số lượng và tỷ lệ động từ cụm (phrasal verbs) của động từ chuyển động đa hướng tiếng Anh, thành tố phụ trung tâm thành tố phụ, Vận động Hướng Đích, (hoạt động) (di chuyển thay đổi vị trí của người/động vật) (cách thức hoạt động) (môi trường hoạt động)., Walk (đi bộ/ đi dạo): (đôi khi giống go), (hoạt động) (dời chỗ) (phương tiện) (cách thức) (môi trường) (tốc độ), Bảng 2.2 Phân bố số lượng nghĩa của 10 động từ chuyển động đa hướng tiếng Anh và tiếng Việt, Bảng 3.2 Tần số xuất hiện của động từ chuyển động đa hướng trong các tác phẩm văn học tiếng Việt, (X: hướng nghĩa xuất hiện trong ngữ liệu khảo sát; -: hướng nghĩa không xuất hiện trong ngữ liệu khảo sát; 0: động từ không xuất hiện trong ngữ liệu khảo sát), TÀI LIỆU THAM KHẢO

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm