Hoạt động thanh khoản tại ngân hàng NNPTNN việt nam – chi nhánh ngũ hành sơn

59 108 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/09/2019, 00:43

Một trong những nhiệm vụ quan trọng mà các nhà quản trị ngân hàng phải thực hiện được là đảm bảo khả năng thanh khoản hợp lý cho ngân hàng. Ngân hàng có khả năng thanh khoản tốt khi nó luôn có được nguồn vốn khả dụng với chi phí hợp lý vào đúng thời điểm mà ngân hàng cần. Không có đủ nguồn vốn khả dụng để đáp ứng nhu cầu đòi hỏi của thị trường có thể khiến ngân hàng mất khả năng thanh toán, mất uy tín và dẫn đến sự sụp đổ của toàn hệ thống. Tuy nhiên, lượng vốn dự trữ quá lớn sẽ tác động trực tiếp làm giảm khả năng đầu tư, sinh lời của bản thân ngân hàng.Trong thời gian vừa qua, trước những tác động tiêu cực của sự bất ổn định nền kinh tế vĩ mô (lạm phát leo thang) và các chính sách của Nhà nước (kiềm chế lạm phát), thanh khoản của hệ thống ngân hàng thương mại (NHTM) đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng, cá biệt có một số ngân hàng rơi vào tình trạng thiếu thanh khoản. Điều này không chỉ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động kinh doanh của bản thân ngân hàng mà còn tác động đến thị trường tiền tệ và toàn bộ nền kinh tế nói chung. Đứng trước vấn đề đó, các ngân hàng đã nhận thức được tầm quan trọng của công tác quản trị rủi ro thanh khoản trong hoạt động kinh doanh của mình.Xuất phát từ thực tế nêu trên, việc tìm hiểu cách tiếp cận hiện đại trong quản trị rủi ro thanh khoản, ứng dụng nó để phân tích hoạt động quản trị rủi ro thanh khoản trong hệ thống NHTM Việt Nam nói chung và Ngân hàng NNPTNT Việt Nam nói riêng là cần thiết, góp phần hoàn thiện một bước quy trình và nâng cao chất lượng quản trị rủi ro thanh khoản trong ngân hàng. Đề tài “Hoạt động thanh khoản tại Ngân hàng NNPTNN Việt Nam – Chi nhánh Ngũ Hành Sơn – Đà Nẵng giai đoạn 2011 – 2013.” được lựa chọn nhằm đáp ứng nhu cầu trên Khóa luận tốt nghiệp DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT STT Các ký hiệu viết tắt Diễn giải NHTW Ngân hàng Trung Ương NHNN Ngân hàng Nhà Nước NHNo&PTNT Ngân hàng Nông Nghiệp Phát Triển Nông Thôn NHTM Ngân hàng thương mại TCTD Tổ chức tín dụng TCKT Tổ chức kinh tế TG Tiền gửi DS Doanh số BQ Bình quân 10 TL Tỷ lệ 11 HĐTD Hoạt động tín dụng 12 TTQT Thanh tốn quốc tế 13 RRTK Rủi ro khoản DANH MỤC CÁC BẢNG SVTH: Thiều Hồng Yến Khóa luận tốt nghiệp Bảng 2.1: Tình hình huy động vốn Agribank Ngũ Hành S ơn 2011-2013 Bảng 2.2: Tình hình cho vay Agribank Ngũ Hành Sơn giai đoạn 2011-2013 Bảng 2.3: Kết hoạt động kinh doanh Agribank Ngũ Hành Sơn giai đo ạn 2011-2013 Bảng 2.4: Chỉ số tài Agribank Ngũ Hành Sơn giai đoạn 2011-2013 Bảng 2.5: Tình hình nguồn vốn Agribank Ngũ Hành S ơn giai đoạn 2011-2013 Bảng 2.6: Cơ cấu nguồn vốn Agribank Ngũ Hành Sơn giai đoạn 2011-2013 Bảng 2.7: Tình hình tài sản NHNo&PTNT Ngũ Hành Sơn giai đo ạn 2011-2013 Bảng 2.8 : Trạng thái khoản NHNo&PTNT Ngũ Hành S ơn giai đo ạn 20112013 Bảng 2.9: Các số khoản Agribank Ngũ Hành Sơn giai đoạn 2011-2013 Bảng 2.10: Cơ cấu lợi nhuận NHNo&PTNT Ngũ Hành Sơn giai đoạn 2011-2013 DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 2.1: Cơ cấu nhân Agribank Ngũ Hành Sơn Biểu đồ 2.2: Tình hình cho vay Agribank Ngũ Hành S ơn năm 2011-2013 Biểu đồ 2.3 : Tăng trưởng tổng nguồn vốn Agribank Ngũ Hành S ơn Biểu đồ 2.4: Chênh lệch cung – cầu khoản Agribank Ngũ Hành S ơn (2011-2013) Biểu đồ 2.5:Chỉ số H3 Biểu đồ 2.6: Chỉ số H4 Biểu đồ 2.7: Chỉ số H5 SVTH: Thiều Hoàng Yến Khóa luận tốt nghiệp Biểu đồ 2.8: Chỉ số H6 Biểu đồ 2.9: Chỉ số H8 DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ Sơ đồ 2.1 :Cơ cấu tổ chức máy chi nhánh NHNo&PTNT Ngũ Hành Sơn SVTH: Thiều Hoàng Yến Khóa luận tốt nghiệp LỜI MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài: Một nhiệm vụ quan trọng mà nhà quản trị ngân hàng ph ải thực đảm bảo khả khoản hợp lý cho ngân hàng Ngân hàng có khả khoản tốt ln có ngu ồn v ốn khả d ụng v ới chi phí hợp lý vào thời điểm mà ngân hàng cần Khơng có đủ ngu ồn v ốn kh ả dụng để đáp ứng nhu cầu đòi hỏi thị trường ến ngân hàng m ất khả tốn, uy tín dẫn đến sụp đổ toàn h ệ th ống Tuy nhiên, lượng vốn dự trữ lớn tác động trực tiếp làm giảm kh ả đ ầu tư, sinh lời thân ngân hàng Trong thời gian vừa qua, trước tác động tiêu cực s ự bất ổn đ ịnh kinh tế vĩ mô (lạm phát leo thang) sách Nhà n ước (ki ềm ch ế lạm phát), khoản hệ thống ngân hàng thương mại (NHTM) bị ảnh hưởng nghiêm trọng, cá biệt có số ngân hàng rơi vào tình tr ạng thi ếu khoản Điều không gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động kinh doanh thân ngân hàng mà tác động đến thị trường ti ền tệ toàn b ộ kinh tế nói chung Đứng trước vấn đề đó, ngân hàng nh ận th ức tầm quan trọng công tác quản trị rủi ro khoản hoạt động kinh doanh Xuất phát từ thực tế nêu trên, việc tìm hiểu cách ti ếp cận hi ện đ ại quản trị rủi ro khoản, ứng dụng để phân tích hoạt động qu ản tr ị r ủi ro khoản hệ thống NHTM Việt Nam nói chung Ngân hàng NN&PTNT Việt Nam nói riêng cần thiết, góp phần hồn thiện bước quy trình nâng cao chất lượng quản trị rủi ro khoản ngân hàng Đề tài “Hoạt động khoản Ngân hàng NN&PTNN Việt Nam – Chi nhánh Ngũ Hành S ơn – Đà Nẵng giai đoạn 2011 – 2013.” lựa chọn nhằm đáp ứng nhu cầu Mục tiêu nghiên cứu - Hệ thống hóa vấn đề lý thuyết rủi ro kho ản ho ạt động quản trị rủi ro khoản - Phân tích thực trạng cơng tác quản trị rủi ro khoản Ngân hàng NN&PTNT Việt Nam – Chi nhánh Ngũ Hành Sơn Đà Nẵng, ảnh hưởng đến trạng thái khoản taị ngân hàng - Đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu công tác quản tr ị rủi ro khoản hoạt động Ngân hàng NN&PTNT Việt Nam – Chi nhánh Ngũ Hành Sơn Đà Nẵng Đối tượng phạm vi nghiên cứu Trang Khóa luận tốt nghiệp Luận văn tập trung phân tích cơng tác quản trị rủi ro khoản m ột NHTM cụ thể (Ngân hàng NN&PTNT Việt Nam – Chi nhánh Ngũ Hành S ơn Đà Nẵng), mặt đạt vấn đề hạn chế, đặt mối tương quan so sánh với NHTM khác Vi ệt Nam (khơng trọng phân tích sâu vào thực trạng khoản) - Các số liệu, thông tin tập trung nghiên cứu cho giai đoạn 2011-2013 Phương pháp nghiên cứu Ngoài phương pháp triết học biện chứng lịch sử thường dùng nghiên cứu khoa học, luận văn sử dụng phương pháp nghiên cứu nh hệ thống, diễn dịch, phân tích tổng hợp, so sánh công cụ b ảng bi ểu, đồ thị để chứng minh làm sáng tỏ luận nêu Kết cấu khóa luận Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo ph ụ lục, lu ận văn kết cấu thành chương: Chương 1: Khái quát khoản rủi ro kho ản c ngân hàng - Chương 2: Thực trạng hoạt động quản trị rủi ro kho ản t ại Ngân hàng NN&PTNT Việt Nam – Chi nhánh Ngũ Hành Sơn Đà Nẵng Chương 3: Một số giải pháp kiến nghị cải thiện hoạt động quản tr ị r ủi ro khoản Ngân hàng NN&PTNT Việt Nam–Chi nhánh Ngũ Hành Sơn Đà N ẵng Trang Khóa luận tốt nghiệp CHƯƠNG I: KHÁI QUÁT VỀ THANH KHOẢN VÀ RỦI RO THANH KHOẢN CỦA NGÂN HÀNG 1.1 Các khái niệm khoản 1.1.1 Khái niệm khoản Là khả tiếp cận khoản tài sản nguồn v ốn có th ể dùng đ ể chi trả với chi phí hợp lý nhu cầu vốn phát sinh Một nguồn vốn gọi có tính khoản cao chi phí huy đ ộng thấp thời gian huy động nhanh Một tài sản gọi có tính khoản cao chi phí chuy ển hóa thành tiền thấp có khả chuyển hóa tiền nhanh 1.1.2 Tính khoản rủi ro khoản ngân hang a Tính khoản Tính khoản ngân hàng thương mại xem khả tức thời (the short-run ability) để đáp ứng nhu cầu rút ti ền g ửi gi ải ngân khoản tín dụng cam kết b Rủi ro khoản Nguyên nhân xuất phát từ đặc điểm mang tính đặc thù b ảng cân đối tài sản là: ngân hàng dùng ngu ồn v ốn ngắn h ạn bên tài s ản n ợ để tài trợ cho tài sản bên tài sản có Ngồi ra, người gửi ti ền nhận th ngân hàng gặp rắc rối khoản, đồng loạt rút tiền l ập tức kh ỏi ngân hàng; hành động rút tiền người gửi ti ền có tính lây lan phản ứng dây truyền nhanh chóng rộng khắp Các rủi ro rủi ro lãi suất, tỷ giá, tín dụng… đe dọa đến khả toán cuối ngân hàng, rủi ro khoản vấn đề thông thường xảy ngày hoạt động ngân hàng Chỉ trường hợp đặc biệt hữu hạn, rủi ro khoản ảnh hưởng đến khả toán cuối ngân hàng Vì vấn đề khoản đề thường nh ật, m ột nh ững nhiệm vụ quan hàng đầu nhà quản lý ngân hàng bảo đảm khả khoản khác thường xuyên, liên tục đầy đủ Rủi ro khoản khả ngân hàng đủ vốn khả dụng (cung khoản) với chi phí hợp lý vào thời ểm mà ngân hàng c ần để đáp ứng cầu khoản Từ mà ngân hàng gặp r ủi ro kho ản Trang Khóa luận tốt nghiệp làm giảm uy tín, ảnh hưởng đến an tồn khả chi tr ả ngân hàng Rủi ro khoản phát sinh với quy mô lớn mà ngân hàng khơng có biện pháp đáp ứng kịp thời dẫn đến nguy kh ủng ho ảng khoản Đây tình mà nhà quản trị ều hành ngân hàng không muốn bị xảy ra, chiến lược hoạt động nhà qu ản tr ị ngân hàng thường phải quan tâm xây dựng biện pháp phòng tránh c Biểu rủi ro khoản - Ngân hàng tăng lãi suất cao bất thường Đây dấu hiệu ngân hàng cấn vốn Khi có nhu c ầu cao v ề vốn, ngân hàng đẩy lãi suất huy động cao v ới nhi ều hình th ức khuy ến khích khách hàng gửi tiền vào ngân hàng - Ngân hàng chịu lỗ từ việc bán tài sản Khi cung khoản giảm mà cầu khoản tăng, tr ường h ợp ngân hàng bù vốn từ nguồn khác, ngân hàng buộc ph ải bán tài s ản vội vã với tổn thất đáng kể nhằm đáp ứng mục đích yêu cầu khoản - Có suy giảm khả đáp ứng nhu cầu vay vốn Đây điểm dễ nhận rủi ro khoản Khi cầu kho ản ngân hàng tăng lên, khả đáp ứng cho nhu cầu vay v ốn c khách hàng giảm - Bị uy tín thị trường Khi ngân hàng bị giảm uy tín thị trường điều có nghĩa lòng tin cơng chúng vào ngân hàng giảm Một mặt, khách hàng h ạn ch ế không gửi tiền vào ngân hàng, điều kiến cho cung khoản gi ảm Mặt khác, khách hàng ngân hàng gi ảm lòng tin đ ối v ới ngân hàng thị họ rút tiền tài khoản, điều khiến cầu kho ản tăng lên gây ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh ngân hàng - Ngân hàng buộc phải vay vốn từ NHTW vay thị tr ường ti ền t ệ liên ngân hàng với quy mô lớn mức lãi suất cao Ngân hàng thường vay vốn thị trường liên ngân hàng vay vốn từ NHTW để bù đắp cho thiếu hụt tạm thời Nhưng tần suất vay Trang Khóa luận tốt nghiệp nhiều, quy mơ vay lớn chí chịu mức lãi su ất vay cao có th ể nói ngân hàng gặp rủi ro khoản - Tiền gửi dân cư bị rút nhiều có gia tăng vi ệc tiền gửi có kỳ hạn bị rút trước hạn Đây dấu hiệu cho thấy niềm tin công chúng vào ngân hàng giảm đi, chương trình, sách thu hút v ốn ngân hàng không hiểu Khi tiền gửi dân cư bị rút trước hạn làm cung khoản có gia tăng việc tiền gửi có kỳ hạn bị rút tr ước hạn làm cung khoản ngân hàng giảm đi, giả định c ầu khoản ngân hàng ổn định ngân hàng gặp rủi ro khoản 1.1.3 Mối quan hệ khoản sinh lời Thanh khoản khả sinh lời hai đại lượng tỷ lệ nghịch v ới nhau: Một tài sản có tính khoản cao kh ả sinh l ời c thấp ngược lại, nguồn vốn có tính khoản cao thường có chi phí huy động lớn (nên làm giảm khả sinh lời sử dụng vay) 1.1.4 Cung, cầu trạng thái khoản a Cung khoản (Supply for liquidity) Cung khoản khoản vốn làm tăng khả chi tr ả ngân hàng, nguồn cung cấp khoản cho ngân hàng, bao gồm: - Các khoản tiền gửi đến (S1) - Doanh thu từ việc bán khoản dịch vụ (S2) - Thu hồi tín dụng cấp (S3) - Bán tài sản kinh doanh sử dụng (S4) - Vay mượn từ thị trường tiền tệ (S5) b Cầu khoản (Demand for liquidity) Cầu khoản nhu cầu cho mục đích ho ạt đ ộng c ngân hàng, khoản làm giảm quỹ ngân hàng Thông thường, lĩnh vực kinh doanh ngân hàng, hoạt động tạo nhu cầu khoản bao gồm: - Khách hàng rút tiền gửi từ tài khoản (D1) - Yêu cầu cấp khoản tín dụng có chất lượng cao (D2) - Hồn trả khoản vay mượn phi tiền gửi (D3) - Chi phí phát sinh kinh doanh sản phẩm dịch vụ (D4) - Thanh tốn cổ tức cho cổ đơng (D5) c Đánh giá trạng thái khoản Trạng thái khoản ròng: Ở thời ểm nào, ngu ồn cung cầu khoản đến với tạo thành tr ạng thái ròng (Net Liquidity Position-NLP), trạng thái ròng xác định sau: NLP = Tổng cung khoản – Tổng cầu khoản NLPt = (S1+S2+S3+S4+S5) – (D1+D2+D3+D4+D5) Trang Khóa luận tốt nghiệp Có ba trường hợp xảy sau đây: Thặng dư khoản: Khi cung khoản vượt cầu khoản (NLP>0), ngân hàng trạng thái thặng dư khoản Nhà qu ản trị ngân hàng phải cân nhắc đầu tư số vốn thặng dư vào đâu đ ể mang l ại hiệu chúng cần sử dụng đáp ứng nhu cầu kho ản tương lai Thừa khoản trạng thái cân ngân hàng thương mại, xảy kinh tế hoạt đ ộng hi ệu qu ả, ngân hàng không tiếp cận với khách hàng vay Trong phạm vi c m ột ngân hàng, việc không khai thác hết tiềm sinh l ời tài s ản Có, chiếm giữ nhiều tài sản Có dạng trực tiếp hay gián tiếp khơng có khả sinh lời (Tồn quỹ tiền mặt lớn), có th ể ngân hàng tăng vốn nhanh chưa có phương án sử dụng vốn hiệu Thiếu hụt khoản: Khi cầu khoản lớn cung khoản (NLP
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoạt động thanh khoản tại ngân hàng NNPTNN việt nam – chi nhánh ngũ hành sơn, Hoạt động thanh khoản tại ngân hàng NNPTNN việt nam – chi nhánh ngũ hành sơn, Sơ đồ 2.1: cơ cấu tổ chức bộ máy chi nhánh NHNo&PTNT Ngũ Hành Sơn, Trong quá trình kinh doanh, lợi nhuận là tiêu chí cần quan tâm nhất, đây là chỉ tiêu cơ bản đánh giá toàn bộ quá trình hoạt động kinh doanh của ngân hàng. Sự tăng trưởng trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng được thể hiện , CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP QUẢN TRỊ RỦI RO THANH KHOẢN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁP TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM, Với thực trạng thị trường như hiện nay, vấn đề nâng cao chất lượng quản lý rủi ro thanh khoản nhằm giảm thiểu rủi ro vỡ nợ là mối quan tâm hàng đầu, là bài toán khó đặt ra không chỉ với một ngân hàng riêng lẻ mà đối với toàn hệ thống từ Ngân hàng Nhà nước

Mục lục

Xem thêm