Xây dựng website Quản lý Số liên lạc điện tử

74 228 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/09/2019, 00:33

Xây dựng website Quản lý Số liên lạc điện tử cho học sinh giúp cho phụ huynh có thể theo dõi được tình hình học tập của con em, giúp nhà trường và phụ huynh có sự trao đổi phương pháp học tập giúp cải thiện tình hình học tập của học sinh. LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan làm hướng dẫn giảng viên TS.Hoàng Thị Thanh Hà, với tham khảo số tài liệu khác (được nêu phần tài liệu tham khảo) Các thông tin đơn vị thực tập cung cấp, giúp đỡ từ giáo viên hướng dẫn Nguyễn Thị Hồng đơn vị thực tập số giúp đỡ khác từ bạn bè Tôi xin cam đoan chịu hoàn toàn trách nhiệm báo cáo chuyên đề tốt nghiệp Đà Nẵng, ngày 30/04/2014 Trần Thị Minh Phương LỜI CẢM ƠN Em xin gởi lời cảm ơn chân thành cô hiệu trưởng trường Tiểu học Nguyễn Duy Trinh tạo điều kiện cho em thực tập trường để hồn thành báo cáo chun đề thực tâp cuối khóa Và em xin chân thành cám ơn giảng viên hướng dẫn TS.Hoàng Thị Thanh Hà Nguyễn Thị Hồng nhiệt tình hướng dẫn hướng dẫn em hồn thành tốt khóa thực tập Trong q trình thực tập, trình làm báo cáo, khó tránh khỏi sai sót, mong Thầy, Cơ bỏ qua Đồng thời trình độ lý luận kinh nghiệm thực tiễn hạn chế nên báo cáo tránh khỏi thiếu sót, em mong nhận ý kiến đóng góp Thầy, Cơ để em học thêm nhiều kinh nghiệm Em xin chân thành cảm ơn! MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN .i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC .iii DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU vii DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ viii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT x LỜI MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài .1 Tính cấp thiết mục tiêu đề tài .1 Sản phẩm kết dự kiến Đối tượng/địa ứng dụng đề tài TÓM TẮT ĐỀ TÀI CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG WEBSITE QUẢN LÝ SỔ LIÊN LẠC ĐIỆN TỬ 1.1 Giới thiệu đơn vị thực tập 1.1.1 Trường tiểu học Nguyễn Duy Trinh 1.1.2 Sổ liên lạc điện tử 1.1.2.1 Khái niệm sổ liên lạc .7 1.1.2.2 Sổ liên lạc điện tử 1.2 Hệ thống website quản lý sổ liên lạc điện tử 1.3 Phạm vi ứng dụng hệ thống .9 1.4 Công cụ, kĩ thuật 1.5 Một số sở lý thuyết liên quan 10 1.5.1 Hệ quản trị cở sở liệu SQL Server 2008 10 1.5.2 Lập trình ứng dụng web ngơn ngữ lập trình C Sharp .11 1.5.2.1 Lập trình ứng dụng web 11 1.5.2.2 Ngôn ngữ lập trình C Sharp 11 1.5.3 Phân tích thiết kế hướng đối tượng 12 CHƯƠNG 2: KHẢO SÁT, PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KỂ HỆ THỐNG 14 2.1 Khảo sát hệ thống 14 2.1.1 Mơ tả tốn xây dựng hệ thống 14 2.1.2 Quy trình nghiệp vụ 15 2.1.2.1 Quy trình nghiệp vụ tổng quan 15 2.1.2.2 Quy trình nghiệp vụ xem điểm sổ liên lạc điện tử 15 2.1.3 Yêu cầu chức hệ thống 16 2.1.3.1 Chức quản lý 16 2.1.3.2 Chức người dùng 16 2.2 Phân tích tình sử dụng 16 2.2.1 Xác định tác nhân hệ thống 16 2.2.2 Biểu đồ trường hợp sử dụng (use case) 16 2.2.3 Mô tả trường hợp sử dụng 17 2.2.3.1 Đăng nhập 17 2.2.3.2 Xem điểm 17 2.2.3.3 Góp ý .17 2.2.3.4 Nhập điểm 18 2.2.3.5 Trả lời góp ý 18 2.2.3.6 Quản lý lớp học 18 2.2.3.7 Nhập bảng điểm học sinh .18 2.2.3.8 Quản lý học sinh 18 2.2.3.9 Quản lý 18 2.2.3.10 Quản lý tài khoản 18 2.2.3.11 Quản lý bảng điểm .19 2.2.3.12 Quản lý giáo viên 19 2.2.3.13 Quản lý học sinh 19 2.3 Mơ hình hóa trường hợp sử dụng 19 2.3.1 Biểu đồ cho trường hợp sử dụng 19 2.3.1.1 Trường hợp đăng nhập 20 2.3.1.2 Trường hợp xem điểm 21 2.3.1.3 Trường hợp Góp ý 21 2.3.1.4 Trường hợp nhập bảng điểm học sinh 22 2.3.1.5 Quản lý lớp học 23 2.3.1.6 Cấp tài khoản 23 2.3.1.7 Quản lý giáo viên 24 2.3.1.8 Quản lý học sinh 24 2.3.1.9 Quản lý bảng điểm 25 2.3.2 Biểu đồ lớp mức thiết kế .26 2.3.3 Xác định lớp đối tượng 27 2.3.4 Mối quan hệ lớp đối tượng .28 2.3.5 Thiết kế sở liệu cho hệ thống 29 2.3.5.1 Năm học 30 2.3.5.2 Học kỳ 30 2.3.5.3 Khối lớp 30 2.3.5.4 Lớp học 30 2.3.5.5 Học sinh 31 2.3.5.6 Giáo viên 31 2.3.5.7 Bảng điểm học sinh 32 2.3.5.8 Bảng điểm 32 2.3.5.9 Tài khoản .33 2.3.5.10 Bảng quyền 33 2.3.5.11 Môn học .33 2.3.5.12 Góp ý 34 2.4 Phác thảo số giao diện 36 2.4.1 Giao diện đăng nhập .36 2.4.2 Giao diện xem điểm 36 2.4.3 Giao diện góp ý, trả lời góp ý .36 2.4.4 Giao diện nhập bảng điểm học sinh 37 2.4.5 Giao diện quản lý lớp học .38 2.4.6 Giao diện cấp tài khoản người dùng .38 2.4.7 Giao diện quản lý giáo viên 39 2.4.8 Giao diện quản lý học sinh 39 2.4.9 Giao diện quản lý bảng điểm 40 CHƯƠNG 3: XÂY DỰNG HỆ THỐNG WEBSITE QUẢN LÝ SỔ LIÊN LẠC ĐIỆN TỬ 41 3.1 Xây dựng giao diện cho website sổ liên lạc điện tử .41 3.1.1 Giao diện người dùng 41 3.1.2 Giao diện giành cho chức quản lý 42 3.2 Xây dựng chức 43 3.2.1 Chức đăng nhập 43 3.2.2 Chức xem điểm phụ huynh 44 3.2.3 Chức quản lý lớp học giáo viên .45 3.4 Kết luận .46 3.4.1 Kết đạt 46 3.4.2 Hạn chế 46 3.4.3 Hướng phát triển 46 PHỤ LỤC 47 TÀI LIỆU THAM KHẢO .52 NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN 53 NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN PHẢN BIỆN 54 DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Bảng 2.1 Mối quan hệ lớp đối tượng .28 Bảng 2.2 Bảng liệu năm học .30 Bảng 2.3 Bảng liệu học kỳ .30 Bảng 2.4 Bảng liệu khối lớp .30 Bảng 2.5 Bảng liệu lớp học 30 Bảng 2.6 Bảng liệu học sinh .31 Bảng 2.7 Bảng liệu giáo viên 31 Bảng 2.8 Bảng điểm học sinh 32 Bảng 2.9 Bảng chi tiết bảng điểm 32 Bảng 2.10 Bảng tài khoản 33 Bảng 2.11 Bảng quyền 33 Bảng 2.12 Bảng môn học 33 Bảng 2.13 Bảng góp ý 34 DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ Hình 1.1 Địa điểm trường tiểu học Nguyễn Duy Trinh .4 Hình 1.2 Logo trường Tiểu học Nguyễn Duy Trinh Hình 1.3 Sơ đồ tổ chức nhà trường Hình 1.4 Giao diện SQL Server 2008 R2 10 Hình 2.1 Mẫu bảng điểm học sinh 14 Hình 2.2 Quy trình nghiệp vụ tổng quan hệ thống sổ liên lạc điện tử .15 Hình 2.3 Quy trình xem điểm hệ thống website sổ liên lạc 15 Hình 2.4 Biểu đồ trường hợp sử dụng hệ thống website sổ liên lạc điện tử 17 Hình 2.5 Biểu đồ cho trường hợp đăng nhập .20 Hình 2.6 Biểu đồ cho trường hợp xem điểm 21 Hình 2.7 Biểu đồ cho trường hợp góp ý 21 Hình 2.8 Biểu đồ cho trường hợp trả lời góp ý 22 Hình 2.9 Biểu đồ cho trường hợp nhập bảng điểm học sinh 22 Hình 2.10 Biểu đồ cho trường hợp quản lý lớp học 23 Hình 2.11 Biểu đồ cho trường hợp cấp tài khoản cho người dùng .23 Hình 2.12 Biểu đồ cho trường hợp quản lý giáo viên 24 Hình 2.13 Biểu đồ cho trường hợp quản lý học sinh 24 Hình 2.14 Biểu đồ cho trường hợp quản lý bảng điểm 25 Hình 2.15 Biểu đồ lớp 26 Hình 2.16 Mơ hình quan hệ E - R 29 Hình 2.17 Mơ hình liệu quan hệ .35 Hình 2.18 Giao diện đăng nhập .36 Hình 2.19 Giao diện xem điểm giành cho phụ huynh 36 Hình 2.20 Giao diện góp ý .36 Hình 2.21 Giao diện trả lời góp ý 37 Hình 2.22 Giao diện nhập điểm học sinh .37 Hình 2.23 Giao diện quản lý lớp học .38 Hình 2.24 Giao diện cấp tài khoản người dùng .38 Hình 2.25 Giao diện quản lý giáo viên 39 Hình 2.26 Giao diện quản lý học sinh 39 Hình 2.27 Giao diện quản lý bảng điểm 40 Hình 3.1 Giao diện trang chủ giành cho người dùng chung 41 Hình 3.2 Giao diện giành cho chức quản lý 42 Hình 3.3 Chức đăng nhập .43 Hình 3.4 Xem điểm giành cho phụ huynh .44 Hình 3.5 Chức quản lý lớp học giáo viên chủ nhiệm 45 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Từ viết tắt Nội dung Ý nghĩa ASP Active Server Pages BL Business Layer CSDL Cơ sở liệu CSS Cascading Style Sheets C# C Sharp Ngôn ngữ lập trình C# CRL The Common Language Runtime Mơi trường chạy ngôn ngữ chung DL Data Layer Tầng liệu D–R Diagram Relationship E–R Entity Relationship FCL The NET Framework Class Library Thư viện lớp PL Presentation Layer Tầng giao diện SQL Structured Query Language Ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc SMS Short Message Services Giao thưc gửi thông điệp dạng văn RDBMS Relational Database Management System Hệ quản trị sở liệu quan hệ UML Unifield Modeling Language Ngơn ngữ mơ hình hóa thống Tầng xây dựng 10 Giới thiệu số mục trang chủ: Trang chủ: trang hiển thị website Sổ liên lạc điện tử: thẻ liên kết đến trang chức sổ liên lạc điện tử Liên hệ: trang liên hệ chung giành cho người sử dụng hệ thống Thống kê: đếm số người đăng nhập vào hệ thống số người có mặt hệ thống 3.1.2 Giao diện giành cho chức quản lý Hình 3.2 Giao diện giành cho chức quản lý Giới thiệu số mục giao diện quản lý QL-Giáo viên: liên kết đến trang quản lý giáo viên QL-Học Sinh: liên kết đến trang quản lý học sinh QL-Điểm: liên kết đến trang quản lý điểm học sinh QL-Liên Hệ: liên kết đến trang quản lý liên hệ QL-Hình Ảnh: liên kết đến trang quản lý hình ảnh 50 3.2 Xây dựng chức 3.2.1 Chức đăng nhập Hình 3.3 Chức đăng nhập Người dùng đăng nhập với tên đăng nhập mật cấp, chọn nút đăng nhập, nút điều khiển đăng nhập gọi hàm để kiểm tra tài khoản, sau xác nhận hệ thống tự chuyển đến trang quản lý (nếu tài khoản quản lý) hay trang người dùng (nếu tài khoản người dùng) 51 3.2.2 Chức xem điểm phụ huynh Hình 3.4 Xem điểm giành cho phụ huynh Tài khoản đăng nhập phụ huynh hệ thống chuyển sang trang bảng điểm học sinh đó: Phụ huynh thực nhập ý kiến phụ huynh lưư ý kiến phụ huynh vào bảng điểm Phụ huynh bấm chọn để xem bảng điểm chi tiết học sinh 52 3.2.3 Chức quản lý lớp học giáo viên Hình 3.5 Chức quản lý lớp học giáo viên chủ nhiệm Nhập: Chọn nút nhập để lưu thông tin lớp học Sửa: Nút sửa thực sửa thông tin lớp học Xem: Giáo viên chọn xem hệ thống chuyển sang trang danh sách lớp học để giáo viên nhập thông tin lớp học tạo bảng điểm cho học sinh lớp học 53 3.4 Kết luận 3.4.1 Kết đạt     Về mặt lý thuyết Thực quy trình xây dựng hệ thống website Củng cố phần kiến thức phân tích thiết kế hướng đối tượng Ứng dụng hiểu sâu mơ hình ba lớp Hiểu rõ ngơn ngữ lập trình C sharp, phần mềm Visual Studio, phần mềm SQL Server 2008 phát triển hệ thống  Hiểu khó khăn việc xây dựng hệ thống Về mặt thực tế Xây dựng hệ thống website đáp ứng số chức quản lý chức người dùng sổ liên lạc điện tử 3.4.2 Hạn chế  Phân tích chưa sâu, chưa lập trình chức quản lý nghiệp vụ thực tế  Hệ thống Website xây dựng đơn giản 3.4.3 Hướng phát triển Có thể ứng dụng sử dụng website quản lý sổ liên lạc điện tử trường tiểu học, nhiên cần khắc phục hạn chế hệ thống hoàn thiện để đáp ứng nhu cầu người sử dụng 54 PHỤ LỤC Một số quy định việc tính điểm cấp Tiểu học: Điều Đánh giá thường xuyên đánh giá định kì Đánh giá thường xuyên thực tất tiết học theo quy định chương trình nhằm mục đích theo dõi, động viên, khuyến khích hay nhắc nhở học sinh học tập tiến bộ, đồng thời để giáo viên đổi phương pháp, điều chỉnh hoạt động dạy học hoạt động giáo dục nhằm đạt hiệu thiết thực Đánh giá thường xuyên tiến hành hình thức kiểm tra thường xuyên (KTTX), gồm: kiểm tra miệng, kiểm tra viết (dưới 20 phút), quan sát học sinh qua hoạt động học tập, thực hành vận dụng kiến thức, kĩ Đánh giá định kì kết học tập học sinh tiến hành sau giai đoạn học tập, nhằm thu nhận thông tin cho giáo viên cấp quản lí để đạo, điều chỉnh q trình dạy học; thơng báo cho gia đình nhằm mục đích phối hợp động viên, giúp đỡ học sinh a) Đối với môn học đánh giá điểm kết hợp với nhận xét: kiểm tra định kì tiến hành hình thức tự luận kết hợp tự luận trắc nghiệm thời gian tiết b) Đối với môn học đánh giá nhận xét: vào nhận xét trình học tập, khơng có kiểm tra định kì Điều Đánh giá điểm kết hợp với nhận xét Các môn học đánh giá điểm kết hợp với nhận xét gồm: Tiếng Việt, Toán, Khoa học, Lịch sử Địa lí, Ngoại ngữ, Tiếng dân tộc, Tin học Kết học tập học sinh ghi nhận điểm kết hợp với nhận xét cụ thể giáo viên: a) Điểm theo thang điểm 10, không cho điểm điểm thập phân kiểm tra; b) Nhận xét giáo viên tiến học sinh điểm học sinh cần cố gắng, không dùng từ ngữ gây tổn thương học sinh Số lần KTTX tối thiểu tháng: a) Môn Tiếng Việt: lần; 55 b) Mơn Tốn: lần; c) Các mơn Khoa học, Lịch sử Địa lí, Ngoại ngữ, Tiếng dân tộc, Tin học: lần/môn Số lần kiểm tra định kì (KTĐK): a) Các mơn Tiếng Việt, Tốn năm học có lần KTĐK vào học kì I (GK I), cuối học kì I (CK I), học kì II (GK II) cuối năm học (CN); lần KTĐK mơn Tiếng Việt có kiểm tra: Đọc, Viết; điểm KTĐK trung bình cộng (làm tròn 0,5 thành 1); b) Các mơn Khoa học, Lịch sử Địa lí, Ngoại ngữ, Tiếng dân tộc, Tin học năm học có lần KTĐK vào CK I CN Học sinh có điểm KTĐK bất thường so với kết học tập hàng ngày không đủ số điểm KTĐK kiểm tra bổ sung Điều Đánh giá nhận xét Các môn học đánh giá nhận xét gồm: a) Ở lớp 1, 2, 3: Đạo đức, Tự nhiên Xã hội, Âm nhạc, Mĩ thuật, Thủ công, Thể dục; b) Ở lớp 4, 5: Đạo đức, Âm nhạc, Mĩ thuật, Kĩ thuật, Thể dục Kết học tập học sinh không ghi nhận điểm mà nhận xét theo mạch nội dung môn học: a) Các nhận xét ghi nhận việc thu thập chứng trình học tập hoạt động học sinh; b) Nội dung, số lượng nhận xét học kì năm học mơn học quy định cụ thể Sổ theo dõi kết kiểm tra, đánh giá học sinh Điều Xếp loại học lực môn học Học sinh xếp loại học lực mơn học kì I (HLM.KI) học lực môn năm học (HLM.N) môn học Đối với môn học đánh giá điểm kết hợp với nhận xét: a) Học lực môn: - HLM.KI điểm KTĐK.CKI; - HLM.N điểm KTĐK.CN b) Xếp loại học lực môn: 56 - Loại Giỏi: học lực môn đạt điểm 9, điểm 10; - Loại Khá: học lực môn đạt điểm 7, điểm 8; - Loại Trung bình: học lực mơn đạt điểm 5, điểm 6; - Loại Yếu: học lực môn đạt điểm Đối với môn học đánh giá nhận xét: a) Học lực môn: - HLM.KI kết đánh giá dựa nhận xét đạt học kì I; - HLM.N kết đánh giá dựa nhận xét đạt năm học b) Xếp loại học lực mơn: - Loại Hồn thành (A): đạt yêu cầu kiến thức, kĩ môn học, đạt từ 50 % số nhận xét trở lên học kì hay năm học Những học sinh đạt loại Hoàn thành có biểu rõ lực học tập môn học, đạt 100% số nhận xét học kì hay năm học đánh giá Hoàn thành tốt (A+) ghi nhận xét cụ thể học bạ để nhà trường có kế hoạch bồi dưỡng; - Loại Chưa hoàn thành (B): chưa đạt yêu cầu kiến thức, kĩ môn học, đạt 50 % số nhận xét học kì hay năm học Điều 10 Đánh giá học sinh có hồn cảnh đặc biệt Đối với học sinh khuyết tật: a) Đánh giá học sinh khuyết tật theo nguyên tắc động viên, khuyến khích nỗ lực tiến học sinh chính; đảm bảo quyền chăm sóc giáo dục tất học sinh b) Nhà trường, giáo viên vào kết thực Kế hoạch giáo dục cá nhân học sinh; dựa vào mức độ đáp ứng phương tiện hỗ trợ đặc thù, mức độ loại khuyết tật để đánh giá theo cách phân loại sau: - Học sinh khuyết tật có khả đáp ứng yêu cầu chương trình giáo dục chung đánh giá, xếp loại dựa theo tiêu chí học sinh bình thường có giảm nhẹ yêu cầu - Học sinh khuyết tật không đủ khả đáp ứng yêu cầu chương trình giáo dục chung đánh giá dựa tiến học sinh không xếp loại đối tượng 57 Đối với học sinh lang thang nhỡ học lớp học linh hoạt: Việc đánh giá học sinh lang thang nhỡ học lớp học linh hoạt dựa kết kiểm tra hai mơn Tốn, Tiếng Việt theo chương trình điều chỉnh xếp loại HLM theo quy định khoản 1, Điều Thông tư Riêng loại Trung bình, HLM trung bình cộng điểm KTĐK hai mơn Tốn, Tiếng Việt đạt điểm khơng có điểm Chương IV SỬ DỤNG KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI Điều 11 Xét lên lớp Học sinh lên lớp thẳng: hạnh kiểm xếp loại Thực đầy đủ (Đ), đồng thời HLM.N môn học đánh giá điểm kết hợp với nhận xét đạt loại Trung bình trở lên HLM.N môn học đánh giá nhận xét đạt loại Hoàn thành (A) Học sinh chưa đạt yêu cầu hạnh kiểm, môn học giúp đỡ rèn luyện, bồi dưỡng, ôn tập để đánh giá bổ sung; xét lên lớp trường hợp sau đây: a) Những học sinh xếp hạnh kiểm vào cuối năm học loại Thực chưa đầy đủ (CĐ) động viên, giúp đỡ đánh giá, xếp loại Thực đầy đủ (Đ) b) Những học sinh có HLM.N mơn học đánh giá điểm kết hợp với nhận xét đạt loại Yếu phải kiểm tra bổ sung; điểm kiểm tra bổ sung đạt trở lên Những học sinh có HLM.N môn học đánh giá nhận xét loại Chưa hoàn thành (B) bồi dưỡng đánh giá, xếp loại Hoàn thành (A) c) Những học sinh chưa đạt yêu cầu hạnh kiểm môn học động viên, giúp đỡ, bồi dưỡng để đánh giá, kiểm tra bổ sung nhưquy định điểm a, b, khoản 2, Điều 11 Thông tư Mỗi học sinh bồi dưỡng kiểm tra bổ sung nhiều lần/1 môn học vào thời điểm cuối năm học sau hè HLM.N môn học tự chọn không tham gia xét lên lớp Điều 12 Xét hồn thành chương trình tiểu học Những học sinh lớp có đủ điều kiện quy định khoản 1, Điều 11 Thông tư Hiệu trưởng xác nhận họcbạ: Hoàn thành chương trình tiểu học 58 Những học sinh lớp chưa cơng nhận hồn thành chương trình tiểu học giúp đỡ, bồi dưỡng quy định khoản 2, Điều 11 Thông tư này, đạt yêu cầu xét hồn thành chương trình tiểu học Đối với học sinh lang thang nhỡ học lớp học linh hoạt, học hết chương trình lớp điều chỉnh kiểm tra hai môn: Tiếng Việt, Tốn Nếu điểm trung bình cộng hai kiểm tra đạt từ điểm trở lên, đó, khơng có kiểm tra điểm Hiệu trưởng trường tiểu học nơi tổ chức kiểm tra xác nhận: Hồn thành chương trình tiểu học Điều 13 Xếp loại giáo dục xét khen thưởng Xếp loại giáo dục: a) Xếp loại Giỏi: học sinh xếp hạnh kiểm loại Thực đầy đủ (Đ), đồng thời HLM.N môn học đánh giá điểm kết hợp với nhận xét đạt loại Giỏi HLM.N môn học đánh giá nhận xét đạt loại Hoàn thành (A); b) Xếp loại Khá: học sinh xếp hạnh kiểm loại Thực đầy đủ (Đ), đồng thời HLM.N môn học đánh giá điểm kết hợp với nhận xét đạt loại Khá trở lên HLM.N môn học đánh giá nhận xét đạt loại Hoàn thành (A); c) Xếp loại Trung bình: học sinh lên lớp thẳng chưa đạt loại Khá, loại Giỏi; d) Xếp loại Yếu: học sinh không thuộc đối tượng Xét khen thưởng: a) Khen thưởng danh hiệu Học sinh Giỏi cho học sinh xếp loại Giỏi; b) Khen thưởng danh hiệu Học sinh Tiên tiến cho học sinh xếp loại Khá; c) Khen thưởng thành tích mơn học, mặt cho học sinh chưa đạt danh hiệu sau: - Khen thưởng cho học sinh đạt HLM.N môn học đạt loại Giỏi học tập xuất sắc môn học đánh giá nhận xét; - Khen thưởng cho học sinh có tiến mặt rèn luyện, học tập 59 TÀI LIỆU THAM KHẢO Nguồn Bài báo điện tử Các trích dẫn [1] Nguyệt Huyên Linh Tiến - www.giadinhvn.vn [2] Lập trình SQL Server http://thcnhcm.edu.vn/vn/images/stories/Documents/khoa_tinhoc/GTSQ LServer.pdf [3] Bài giảng sở lập trình - http://timtailieu.vn/tai-lieu/bai-giang-coso-lap-trinh-3221/ Bài giảng [4] Nguyễn Trần Quốc Vinh (31/12/2008) - Hệ quản trị sở liệu – Đại học Kinh tế Đà Nẵng [5] Nguyễn Thành Thủy – Bài giảng lập trình web – Đại học Kinh tế Đà Nẵng [6] Vũ Hà Tuấn Anh (03/2009) – Lâp trình hướng đối tượng với ngơn ngữ C# – Đại học Kinh tế Đà Nẵng [7] Phân tích thiết kế hướng đối tượng – Khoa CNTT ĐHSP KT Hưng Yên Chuyên đề, Luận văn [8] Võ Ngọc Phi (05/2012) – Xây dựng phần mềm thi trắc nghiệm – Trường CĐ CNTT hữu nghị Việt-Hàn 60 NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN 61 62 NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN PHẢN BIỆN 63 64
- Xem thêm -

Xem thêm: Xây dựng website Quản lý Số liên lạc điện tử, Xây dựng website Quản lý Số liên lạc điện tử, SỔ LIÊN LẠC ĐIỆN TỬ, Hình 1.3 Sơ đồ tổ chức của nhà trường, Hình 1.4 Giao diện SQL Server 2008 R2, CHƯƠNG 2: KHẢO SÁT, PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KỂ HỆ THỐNG, CHƯƠNG 3: XÂY DỰNG HỆ THỐNG WEBSITE QUẢN LÝ, Hình 3.5 Chức năng quản lý lớp học của giáo viên chủ nhiệm

Mục lục

Xem thêm