III hướng dẫn cài đặt cấu hình failover cluster SQL server

31 498 22
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/09/2019, 12:03

TẬP ĐỒN CƠNG NGHIỆP-VIỄN THƠNG QN ĐỘI CƠNG TY TNHH VIETTEL-CHT (VIETTEL IDC) HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT, CẤU HÌNH FAILOVER CLUSTER SQL SERVER 2012 (dành cho khách hàng) Hướng dẫn cài đặt, cấu hình Failover Cluster SQL Server 2012 MỤC LỤC Giới thiệu tổng quan 2 Triển khai chi tiết 3 2.1 Chuẩn bị mô hình 2.2 Chuẩn bị hệ thống lưu trữ cho Cluster SQL 2.3 Kết nối nodes SQL Server đến hệ thống lưu trữ 12 2.4 Tạo Failover Cluster 15 2.5 Cài đặt SQL Server 2012 cho Node 01 20 2.6 Cài đặt SQL Server 2012 kết nối Node 02 vào Failover Cluster 25 Kiểm tra hoạt động khả chịu lỗi 27 3.1 Kiểm tra hoạt động Cluster SQL 27 3.2 Kiểm tra trình Failover Cluster SQL 28 Hướng dẫn cài đặt, cấu hình Failover Cluster SQL Server 2012 Giới thiệu tổng quan Trong hệ thống mạng đại ngày nay, SQL Server đóng vai trò quan trọng, lưu trữ liệu cho ứng dụng dịch vụ WebService, SharePoint, System Center… Vì việc xây dựng hệ thống SQL có tính chịu lỗi (Failover) khả sẵn sàng cao (High Availability) cần thiết Failover Cluster SQL Server (AlwaysOn) giải pháp toàn diện, đơn giản linh hoạt hoạt động dựa tảng Windows Server Failover Clustering (WSFC) SQL Server AlwaysOn cung cấp khả HA & DR level:  Database: thơng qua tính AlwaysOn Availability Group (AG)  Instance: sử dụng AlwaysOn Failover Cluster Instance (FCI) Thông thường, nên sử dụng AlwaysOn Availability Group để bảo vệ liệu SQL Server có sử dụng giải pháp shared disk third-party (ví dụ SAN) AlwaysOn Failover Cluster Instance lựa chọn hợp lý Các Node Cluster dùng chung nơi lưu trữ liệu dùng cơng nghệ SCSI Storage Area Network (SAN) hay Network Attached Storage (NAS) Tính AlwaysOn Availability Groups giải pháp HA & DR thay cho tính Database Mirroring Log Shipping Mỗi Availability Group hỗ trợ mơi trường failover cho nhóm user database định, gọi Availability Databases Nhóm database chung Instance, gọi Replica Mỗi Replica phải node khác WSFC cluster Các ứng dụng kết nối đến database nằm Availability Group thơng qua Availability Group Listeners Listener đóng vai trò Gateway để cung cấp khả Hướng dẫn cài đặt, cấu hình Failover Cluster SQL Server 2012 chuyển hướng Client Connection đến Primary Replica Các chế độ đồng bộ:  Asynchronous-commit mode: transaction log primary replica gửi cách không liên tục không đồng để commit secondary replica  Synchronous-commit mode: yêu cầu primary replica commit transaction log sau transaction log gửi đến commit secondary replica Các chế độ Failover:  Force Manual Failover (Force Failover): xảy cấu hình asynchronous-commit mode Khôi phục liệu sau thảm họa (DR) trường hợp secondary replica đồng với primary replica phải chấp nhận liệu  Planned Manual Failover (Manual Failover): không liệu thực hiệện failover secondary replica thành primary replica mục đích ví dụ bảo trì/ nâng cấp/ thay primary replica hành Chỉ xảy secondary cấu hình synchronouscommit mode đồng (synchronized) với primary replica  Automatic Failover: khơng liệu q trình failover tự động xảy synchronized secondary replica primary Chế độ đồng secondary replica primary replica synchronous-commit mode Triển khai chi tiết 2.1 Chuẩn bị mơ hình Bài hướng dẫn sử dụng 03 Servers sau: Name IP dc.viettelidc.local 172.16.1.10 sql01.viettelidc.local 172.16.1.1 sql02.viettelidc.local 172.16.1.2 OS Windows Server 2012 R2 Standard 64 Bit Ghi Đóng vai trò DC + DNS Server + nơi lưu trữ cho Cluster SQL SQL Server 2012 Node SQL Server 2012 Node Server DC cài dặt cấu hình Domain Controller + DNS Server Các Node SQL join vào domain viettelidc.local 2.2 Chuẩn bị hệ thống lưu trữ cho Cluster SQL Các ổ đĩa lưu trữ hệ thống phục vụ cho SQL Cluster gồm: Hướng dẫn cài đặt, cấu hình Failover Cluster SQL Server 2012  Quorum disk: Lưu cấu hình Cluster windows  MsDTC disk (Microsoft Distributed Transaction Coordinator): Lưu giao dịch, trao đổi qua lại Nodes  Database disk: Lưu liệu Trên máy dc.viettelidc.local, cài đặt iSCSI Target Server Sau tạo iSCSI Virtual Disks phép nodes sql01.viettelidc.local sql02.viettelidc.local kết nối, lưu trữ liệu thông qua giao thức iSCSI Các bước cài đặt & cấu sau: Bước 1: Trong Windows, mở Server Manager, click Add roles and features Click Next, … sau chọn iSCSI Target Server Cuối cùng, Close để hồn thành: Hướng dẫn cài đặt, cấu hình Failover Cluster SQL Server 2012 Bước 2: Tiến hành tạo iSCSI Virtual Disk để Node SQL kết nối lưu trữ liệu: Hướng dẫn cài đặt, cấu hình Failover Cluster SQL Server 2012 Tùy vào mục đích nhu cầu lựa chọn Partition Folder làm nơi lưu trữ: Hướng dẫn cài đặt, cấu hình Failover Cluster SQL Server 2012 Đặt tên cho ổ đĩa ảo: Cấp phát dung lượng cho ổ đĩa ảo: Hướng dẫn cài đặt, cấu hình Failover Cluster SQL Server 2012 Ở phần iSCSI Target, chọn New iSCSI Target để Server kết nối sử dụng iSCSI Virtual Disk mà tạo trên: Đặt tên cho iSCSI Target: Hướng dẫn cài đặt, cấu hình Failover Cluster SQL Server 2012 Khai báo IP server kết nối đến sử dụng tài nguyên iSCSI Virtual Disk này: Hướng dẫn cài đặt, cấu hình Failover Cluster SQL Server 2012 Bước 3: Trên Failover Clustering Manager, click chuột phải chọn Create Cluster Nhấn Next: Bước 4: Lần lượt đưa Nodes SQL vào danh sách Selected servers, nhấn Next: 16 Hướng dẫn cài đặt, cấu hình Failover Cluster SQL Server 2012 Bước 5: Chọn No, nhấn Next: 17 Hướng dẫn cài đặt, cấu hình Failover Cluster SQL Server 2012 Bước 6: Nhập tên Cluster, VD: SQLCluster, sau nhập IP Cluster (IP chưa đc sử dụng): 18 Hướng dẫn cài đặt, cấu hình Failover Cluster SQL Server 2012 Bước 7: Nhấn Next Finish: 19 Hướng dẫn cài đặt, cấu hình Failover Cluster SQL Server 2012 Bước 8: Kiểm tra lại Nodes add vào chung Cluster: 2.5 Cài đặt SQL Server 2012 cho Node 01 Bước 1: Insert DVD cài đặt SQL Server 2012 vào máy sql01.viettelidc.local chạy File Setup.exe Chọn Installation - New SQL Server failover cluster installation, nhấn OK: 20 Hướng dẫn cài đặt, cấu hình Failover Cluster SQL Server 2012 Bước 2: Chọn Free Edition nhập Key quyền, nhấn Next: Bước 3: Chọn Select All (hoặc tùy chọn theo nhu cầu), nhấn Next: 21 Hướng dẫn cài đặt, cấu hình Failover Cluster SQL Server 2012 Bước 4: Trên khung Server Network Name đặt tên tùy ý cho SQL Cluster, nhấn Next, Next: Bước 5: Chọn ổ đĩa lưu trữ cho SQL Cluster (mặc định chọn sẵn), nhấn Next: Bước 6: Trong khung IP Address, nhập IP chưa sử dụng cho Cluster (172.16.1.4), nhấn Next: 22 Hướng dẫn cài đặt, cấu hình Failover Cluster SQL Server 2012 Bước 7: Chỉ định account SQL Server Agent SQL Server Database Engine account domain administrator (VIETTELIDC\Administrator) Nhập password khung Passsord - Nhấn Next: Bước 8: Add Current User - Nhấn Next, Next, Next, Install: 23 Hướng dẫn cài đặt, cấu hình Failover Cluster SQL Server 2012 Sau q trình cài đặt hồn tất - Nhấn nút Close Bước 9: Mở Failover Cluster Manager kiểm tra Chọn SQLCluster.viettelidc.local - Roles Bạn thấy role SQL Server (MSSQLSERVER) chạy (trạng thái Running): 24 Hướng dẫn cài đặt, cấu hình Failover Cluster SQL Server 2012 Bước 10: Chọn SQLCluster.viettelidc.local - Storage - Disk: quan sát Cluster Disk sử dụng cho SQL Server (MSSQLSERVER): 2.6 Cài đặt SQL Server 2012 kết nối Node 02 vào Failover Cluster Bước 1: Insert DVD cài đặt SQL Server 2012 vào máy sql02.viettelidc.local chạy File Setup.exe Chọn Installation - Add node to a SQL Server failover cluster, nhấn OK: Bước 2: Thực bước tương tự Node 01 Ta thấy SQL Server instance name cài đặt trước Node 01 - Nhấn Next: 25 Hướng dẫn cài đặt, cấu hình Failover Cluster SQL Server 2012 Bước 3: IP Address Cluster cấu hình trước - Nhấn Next: Bước 4: Nhập password account domain admin (VIETTELIDC\Administrator) khung Password - Nhấn Next, Next: 26 Hướng dẫn cài đặt, cấu hình Failover Cluster SQL Server 2012 Bước 5: Nhấn Install Sau q trình cài đặt hồn tất - Nhấn nút Close: Kiểm tra hoạt động khả chịu lỗi 3.1 Kiểm tra hoạt động Cluster SQL Bước 1: Kiểm tra Tab Roles SQL Server MSSQLSERVER chạy Node SQL01: 27 Hướng dẫn cài đặt, cấu hình Failover Cluster SQL Server 2012 Bước 2: Ta thực hiệện di chuyển MSSQLSERVER để running Node SQL02 sau: Chọn SQL02, bấm OK Chờ đợi trình di chuyển (trạng thái hiển thị Pending): Qúa trình di chuyển thành cơng, SQL Server (MSSQLSERVER) có trạng thái Running có Owner Node SQL02 3.2 Kiểm tra trình Failover Cluster SQL Bước 1: Hiện thời điểm này, MSSQLSERVER chạy Node SQL02 Ta tiến hành disable card mạng Node SQL02: 28 Hướng dẫn cài đặt, cấu hình Failover Cluster SQL Server 2012 Bước 2: Tại TAB Nodes, trạng thái SQL02 Down: Bước 3: Chờ q trình move hồn tất, MSSQLSEVER sẻ running Owner Node SQL01: 29 Hướng dẫn cài đặt, cấu hình Failover Cluster SQL Server 2012 HẾT 30
- Xem thêm -

Xem thêm: III hướng dẫn cài đặt cấu hình failover cluster SQL server, III hướng dẫn cài đặt cấu hình failover cluster SQL server

Từ khóa liên quan