06 chat dan gach va lop vua long

23 56 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/09/2019, 10:34

Công ty Thiết Kế Archetype Vietnam Dự Án Khu Phức Hợp – Giai đoạn 2a CHƯƠNG 06 : CHẤT DÁN GẠCH VÀ LỚP VỮA LỎNG 1.1 1.2 1.3 TỔNG QUAN NỘI DUNG CÔNG VIỆC .2 TIÊU CHUẨN VÀ QUY TẮC THI CÔNG ĐỆ TRÌNH .2 1.3.1 1.3.2 1.3.3 1.3.4 YÊU CẦU CHUNG ĐỆ TRÌNH SỐ LIỆU TÀI LIỆU NHÀ THẦU BẢNG MẪU 1.4 CHẤT LƯỢNG .3 1.4.1 1.5 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 4.1 4.2 4.2.1 4.3 4.4 4.5 4.6 5.1 5.1.1 5.1.2 5.2 5.2.1 5.2.2 5.3 CHỨNG CHỈ CHẤT LƯỢNG – KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG BẢO HÀNH QUY MÔ CÔNG VIỆC & VẬT TƯ .4 CÁC YÊU CẦU CHI TIẾT VỀ VẬT LIỆU ĐẠI CƯƠNG CHẤT PHỤ GIA KẾT DÍNH VỮA KẾT DÍNH CHẤT DÁN GẠCH .9 VỮA LỎNG DÁN GẠCH 12 CHẤT TRÁM DÙNG CHO KHE CO GIÃN .15 CHẤT TRÁM VÀ CHỐNG THẤM NƯỚC / DẦU (LOạI S-1) 16 CÔNG TÁC LẮP ĐẶT 17 ĐẠI CƯƠNG .17 KHÂU CHUẨN BỊ BỀ MẶT 17 U NỀN BẰNG XI MĂNG 17 LÁT GẠCH 18 TRÁM MẠCH VŨA .19 LƯU Ý 19 LÀM VỆ SINH 20 THỬ NGHIỆM 21 THỬ NGHIỆM KÉO RA (THử CƯờNG Độ BÁM CủA VữA/ BÊTÔNG) 21 ĐẠI CƯƠNG 21 MỨC ĐỘ THỬ NGHIỆM 22 THỬ NGHIỆM BẰNG BÚA GÕ NHẸ 22 ĐẠI CƯƠNG 22 MỨC ĐỘ THỬ NGHIỆM 23 QUÉT TIA HỒNG NGOẠI ĐỂ VẼ BIỂU ĐỒ NHIỆT 23 29 Tháng 05 Năm 2006 Tài liệu dịch từ phiên tiếng Anh để tham khảo Rev Thuyết Minh Kỹ Thuật Chương 06: Chất Dán Gạch – Lớp Vữa Lòng Trang 1/23 Cơng ty Thiết Kế Archetype Vietnam Dự Án Khu Phức Hợp – Giai đoạn 2a TỔNG QUAN 1.1 NỘI DUNG CÔNG VIỆC a) Quy định chương này: Quy định chất dán gạch, Quy định trám gạch Quy định cơng tác hồn thiện gạch b) Các chương liên quan : Chương 05: Công tác trát vữa, lát gạch 1.2 TIÊU CHUẨN VÀ QUY TẮC THI CƠNG a) Trừ phi có quy định khác, công tác thi công theo quy định chương phải thực theo quy định Tiêu chuẩn Anh Quy tắc thi công, quy định sửa đổi hành thời điểm mời thầu, áp dụng cho vật tư nhân công 1.3 ĐỆ TRÌNH 1.3.1 U CẦU CHUNG a) Đệ trình cho Giám đốc cơng trình kiểm tra phê duyệt tài liệu, catalô sản phẩm Nhà sản xuất, chứng kiểm tra, phương pháp thi công, mẫu vật tư vẽ thi công, bảng tất mẫu nguyên mẫu loại vật tư thíết bị liên quan b) Quy mô thông tin bảng mẫu vật tư cung cấp phải phù hợp đủ để trình bày hệ thống vật tư đề nghị phù hợp với quy định hợp đồng Tuy nhiên, Giám đốc cơng trình u cầu Nhà thầu cung cấp thêm thông tin tài liệu bổ sung để chứng minh hiệu suất hệ thống đề nghị hay vật tư sử dụng c) Mọi đệ trình phải thực ngơn ngữ tiếng Anh d) Các tài liệu đệ trình lớn khổ A3 phải đệ trình e) Khi chưa có xác nhận Giám đốc cơng trình chấp thuận khơng ý kiến phản đối thông tin tài liệu cung cấp, mẫu bảng mẫu vật tư hay nguyên mẫu, không tiến hành đặt hàng vật tư quy mô lớn hay hệ thống lắp đặt Nhà thầu có trách nhiệm hòan tòan việc đặt hàng theo yêu cầu, phù hợp với tiến độ thi công chung f) Giám đốc cơng trình u cầu Nhà thầu đệ trình ngun mẫu, Nhà thầu chịu hoàn toàn trách nhiệm hậu chậm trể đệ trình mẫu cần phải tính thời gian thích hợp để đánh giá duyệt mẫu, hay khơng chấp thuận mẫu đệ trình khơng phù hợp với quy định hợp đồng g) Không chấp nhận khiếu nại xin thêm thời gian hay chi phí phát sinh chậm trể đệ trình mẫu h) Thời gian quy định đánh giá đệ trình mười lăm (15) ngày làm việc 1.3.2 ĐỆ TRÌNH SỐ LIỆU a) Trước tiến hành việc đặt hàng vật tư quy mô lớn hệ thống, phải yêu cầu nhà cung cấp vật tư cung cấp đệ trình văn hồ sơ sau, trừ có yêu cầu khác Giám đốc cơng trình 29 Tháng 05 Năm 2006 Tài liệu dịch từ phiên tiếng Anh để tham khảo Rev Thuyết Minh Kỹ Thuật Chương 06: Chất Dán Gạch – Lớp Vữa Lòng Trang 2/23 Cơng ty Thiết Kế Archetype Vietnam Dự Án Khu Phức Hợp – Giai đoạn 2a Bản chứng minh kinh nghiệm Nhà cung cấp lãnh vực công tác liên quan Khả sản xuất chủng loại vật tư yêu cầu, kích thước khối lượng Thời gian bắt đầu hồn thành việc vận chuyển hàng đến cơng trường Thuyết minh kỹ thuật, Tài liệu hướng dẫn lắp đặt, Báo cáo kiểm tra có chứng nhận đơn vị kiểm tra độc lập phù hợp với tiêu kiểm tra quy định / với thuyết minh kỹ thuật Chứng vật tư an toàn (MSDS) nêu rỏ an toàn cho sức khỏe biện pháp an toàn sử dụng trình thi cơng 1.3.3 TÀI LIỆU NHÀ THẦU a) Trước triển khai thi công, Nhà thầu phải yêu cầu nhà cung cấp đệ trình văn yêu cầu sau: Chấp thuận nhà thầu lắp đặt: công tác lắp đặt không Nhà sản xuất thực hiện, nhà sản xuất bảo hành chấp thuận nhà thầu lắp đặt, phải có văn chấp thuận Nhà sản xuất nhà thầu lắp đặt, bao gồm xác nhận nhà thầu lắp đặt có kinh nghiệm cho loại cơng tác thi cơng Chấp thuận lớp nền: biên nhà thầu lắp đặt xác nhận kết cấu tòa nhà/ lớp đạt yêu cầu cho việc lắp đặt 1.3.4 BẢNG MẪU a) Tham khảo Chương 05: Công tác trát vữa, lát gạch cho quy định bảng mẫu b) Đối với loại gạch cần phải có lớp dán hay lớp hoàn thiện khác, bảng mẫu gạch phải bao gồm mẫu chất dán hay chất hoàn thiện gạch 1.4 CHẤT LƯỢNG 1.4.1 CHỨNG CHỈ CHẤT LƯỢNG – KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG a) Trong q trình thi cơng Nhà thầu phải cung cấp cho giám đốc cơng trình chứng xác nhận hoàn thành kiểm tra chất lượng đạt theo quy định thuyết minh kỹ thuật vả vẽ b) Trước triển khai thi công phải đệ trình Giám đốc cơng trình duyệt giới thiệu hệ thống quản lý chất lượng, đặc biệt theo quy định sau: Các Tiêu chuẩn liên quan; Khi Tiêu chuẩn đưa phân loại đánh giá, cấp phân loại áp dụng; Phạm vi lãnh vực áp dụng; Nhân tham gia thi công trách nhiệm thi công; Kế hoạch kiểm tra (ITPs) Các quy trình khác theo yêu cầu Tiêu chuẩn, bao gồm quy trình kiểm tra quản lý, kiểm tra hợp đồng, kiểm tra thiết kế tài liệu, kiểm tra quy trình gia cơng, kiểm tra thử nghiệm, v.v…; Các thông tin liên quan khác 29 Tháng 05 Năm 2006 Tài liệu dịch từ phiên tiếng Anh để tham khảo Rev Thuyết Minh Kỹ Thuật Chương 06: Chất Dán Gạch – Lớp Vữa Lòng Trang 3/23 Cơng ty Thiết Kế Archetype Vietnam 1.5 Dự Án Khu Phức Hợp – Giai đoạn 2a BẢO HÀNH a) Nhà thầu, kết hợp với nhà cung cấp gạch nhà sản xuất chất dán gạch liên quan, đệ trình giấy chứng nhận bảo hành cho vật liệu, tay nghề thi cơng tính hệ thống đề xuất đến Giám đốc công trình để kiểm tra xem xét b) Giấy bảo hành bảo đảm toàn hệ thống bao gồm vật liệu, kết cấu, lắp đặt, tay nghề thi công công tác thi công vận hành chuẩn xác bình thường phù hợp với quy định hợp đồng với thời gian bảo hành tối thiểu Năm (5) năm kể từ ngày hoàn thành thực tế hạng mục theo hợp đồng chứng nhận Giám đốc cơng trình c) Cơng việc bảo hành phải đảm bảo khiếm khuyết vật liệu, kết cấu, thi công, tay nghề thi cơng bị phát giai đoạn bảo hành phải Nhà thầu hồn thiện chi phí Nhà thầu đạt u cầu Giám đốc cơng trình d) Đối với khu cực mà công tác lát gạch Nhà thầu giao cho Thầu phụ thưc hiện, Nhà thầu phải cung cấp giấy bảo hành chung tên với thầu phụ thi công, nhà cung cấp gạch nhà sản xuất chất dán gạch e) Trước xác nhận đồng ý Giám đốc cơng trình nội dung quy mô bảo hành, Nhà thầu không tiến hành đặt mua số lượng lớn vật tư hệ thống f) Nhà thầu chịu trách nhiệm hồn tồn đảm bảo cơng tác đặt mua vật tư hệ thống phù hợp với tổng tiến độ thi công Nhà thầu g) Không giải thời gian phụ trội hay chi phí phát sinh việc chậm đệ trình hồ sơ bảo hành đạt yêu cầu h) Việc toán khoản tiền giữ lại vào thời điểm hoàn thành thực tế cơng trình tùy thuộc vào việc Nhà thầu đệ trình giấy chứng nhận hồn tất cơng tác bảo hành Giám đốc cơng trình chấp thuận QUY MÔ CÔNG VIỆC & VẬT TƯ a) Trừ phi có định cụ thể khác, Nhà thầu phải cung cấp lắp đặt chất trám / chất trét bít khe nối / vữa lỏng / hồ dán / vữa kết dính / vữa lót hãng sau khu vực tương ứng vật liệu hồn thiện trình bày Bản vẽ Thuyết minh kỹ thuật b) Nhà thầu cần đọc Thuyết minh kỹ thuật kết hợp với Bảng liệt kê cơng tác hồn thiện vẽ chi tiết liên quan để hiểu quy mô phạm vi cơng việc Nhà thầu nhà thầu phụ định c) Trừ phi có định cụ thề khác, hệ thống sản phẩm định phải Nhà thầu đề xuất đệ trình lên Giám đốc cơng trình xem xét chấp thuận Hệ thống/ vật tư đề xuất phải tuyệt đối tuân theo yêu cầu tính quy định hợp đồng/ tiêu chí kỹ thuật d) Nhà thầu phải dự phòng để đảm bảo tất công tác đặt mua giao hàng cần thiết phải tiến hành phù hợp với kế hoạch tổng thể Nhà thầu e) Giám đốc cơng trình khơng giải thời gian hay chi phí phát sinh thêm việc sử dụng hệ thống/ sản phẩm thay theo đề xuất Nhà thầu f) Tuy chi phí tiết kiệm việc Giám đốc thi công chấp nhận hệ thống / sản phẩm thay điều chỉnh theo điều kiện hợp đồng 29 Tháng 05 Năm 2006 Tài liệu dịch từ phiên tiếng Anh để tham khảo Rev Thuyết Minh Kỹ Thuật Chương 06: Chất Dán Gạch – Lớp Vữa Lòng Trang 4/23 Cơng ty Thiết Kế Archetype Vietnam Dự Án Khu Phức Hợp – Giai đoạn 2a g) Các vi trí đươc mơ tả dươí dùng hướng dẫn tham khảo chung, vỊ trí quy mơ thực tế cơng tác hồn thiện cần tham khảo vẽ Hoàn thiện Gạch ốp tường Vị trí Tường ngồi khối bệ, phần hồn thiện bề mặt bê tơng mặt tiền Lớp lót Trát / láng vữa ximăng cát lớp vữa kết dính hãng (loại SC1) lớp hồ dán [vữa láng / trát hồ dán bổ sung chất phụ gia kết dính (loại BA-1)] Vật liệu dán gạch - Hệ thống vật liệu dán gạch biến dạng ( lọai TA-1) thuộc loại ‘C2TE’ theo tiêu chuẩn EN12004 gạch ceramic; - Hệ thống vật liệu dán gạch biến dạng (Loại TA-2) thuộc loại ‘C2TE’ theo tiêu chuẩn EN12004 gạch khuôn cắt,lọai thiết kế dành cho phương pháp ốp dùng lớp lót mỏng đến dày trung bình để cung cấp độ bám dính mặt sau gách cắt phù hợp với chiều dày tổng thể phần hoàn thiện định vẽ Vữa lỏng Vữa lỏng dán gạch có bổ sung polymer chống thấm loại hãng (loại TG-1) Chất trám bít chỗ nối Chất trám bít chỗ nối loại hãng (JS-1) Hồn thiện Gạch đồng Vị trí Hồn thiện tường khu vực sau: a Sảnh thang máy cho hành khách/phục vụ tầng điển hình b Phòng tắm nhà bếp tầng điển hình Lớp lót Trát / láng vữa ximăng cát lớp vữa kết dính hãng ( loại SC-1) lớp hồ dán [vữa trát hồ dán bổ sung chất phụ gia kết dính thích hợp (loại BA-1) Vật liệu dán gạch Hệ thống vật liệu dán gạch biến dạng ( loại TA-1) thuộc loại ‘C2TE’ theo tiêu chuẩn EN12004 Vữa lỏng Vữa lỏng dán gạch có bổ sung polymer chống thấm loại hãng (loại TG-1) Chất trám bít chỗ nối Chất trám bít chỗ nối loại hãng (JS-1) Lưu ý: Loại vữa lỏng dán gạch / chất trám mối nối phải dùng chung cho gạch lát sàn phòng Hoàn thiện Gạch đá granite 29 Tháng 05 Năm 2006 Tài liệu dịch từ phiên tiếng Anh để tham khảo Rev Thuyết Minh Kỹ Thuật Chương 06: Chất Dán Gạch – Lớp Vữa Lòng Trang 5/23 Cơng ty Thiết Kế Archetype Vietnam Vị trí Dự Án Khu Phức Hợp – Giai đoạn 2a Hoàn thiện tường khu vực sau: a Tường chất liệu đá sảnh tầng c Phần hồn thiện đá bên buồng thang máy Lớp lót Trát / láng vữa ximăng cát lớp vữa kết dính hãng ( loại SC-1) lớp hồ dán [vữa trát hồ dán bổ sung chất phụ gia kết dính thích hợp (loại BA-1)] Vật liệu dán Hệ thống vật liệu dán gạch biến dạng nhiều (loại TA-4) thuộc loại ‘C2T’ theo tiêu chuẩn EN12004 gạch Vữa lỏng Vữa lỏng dán gạch có bổ sung polymer chống thấm loại hãng (loại TG-1) Chất trám bít chỗ nối Chất trám chống thấm nước/dầu Lưu ý: Chất trám bít chỗ nối loại hãng (JS-1) Chất trám chất chống thấm nước / dầu khơng màu loại hãng (loại S-1) dùng cho đá granite Loại vữa lỏng dán gạch / chất trám mối nối phải dùng chung cho gạch lát sàn phòng Hồn thiện Phần hồn thiện đá cẩm thạch Vị trí Phần hồn thiện tường khu vực sau: a Sảnh thang máy cho hành khách tầng b Phần hoàn thiện đá cẩm thạch bên buồng thang máy c Phần hoàn thiện đá cẩm thạch bên phòng tắm Lớp lót Trát / láng vữa ximăng cát lớp vữa kết dính hãng ( loại SC-1) lớp hồ dán [vữa trát hồ dán bổ sung chất phụ gia kết dính thích hợp (loại BA-1) Vật liệu dán gạch Hệ thống chất dán gạch biến dạng khơng vấy màu loại hãng (lọai TA-3) Vữa lỏng Vữa lỏng không vấy màu dùng cho đá tự nhiên loại hãng (loại TG-2) Chất trám bít chỗ nối Chất trám bít chỗ nối Chất trám chống thấm nước/dầu Lưu ý: Chất trám bít chỗ nối khơng vấy màu loại hãng (TG-2) Hồn thiện Chất trám bít chỗ nối khơng vấy màu loại hãng (JS-2) Chất trám chất chống thấm nước / dầu khơng màu loại hãng (loại S-1) Loại vữa lỏng dán gạch / chất trám mối nối phải dùng chung cho gạch lát sàn phòng Gạch mosaic bóng 29 Tháng 05 Năm 2006 Tài liệu dịch từ phiên tiếng Anh để tham khảo Rev Thuyết Minh Kỹ Thuật Chương 06: Chất Dán Gạch – Lớp Vữa Lòng Trang 6/23 Cơng ty Thiết Kế Archetype Vietnam Dự Án Khu Phức Hợp – Giai đoạn 2a Vị trí Bể cảnh bể nước tương tự khác v.v… Lớp lót Trát / láng vữa ximăng cát lớp vữa kết dính hãng ( loại SC-1) lớp hồ dán [vữa trát hồ dán bổ sung chất phụ gia kết dính thích hợp (loại BA-1)] Vật liệu dán gạch Hệ thống chất dán gạch biến dạng (loại TA-1) thuộc loại ‘C2TE’ theo tiêu chuẩn EN12004 Vữa lỏng Vữa lỏng chứa epoxy dùng dán gạch loại hãng ( loại TG-3) Chất trám bít chỗ nối Chất trám chỗ nối loại hãng (JS-3) Hồn thiện Gạch ceramic/ Gạch sứ trắng, bóng Vị trí Các bề mặt tường vị trí sau: a Phòng tắm cho nhân viên phục vụ (chẳng hạn W.C nhà bếp/ kho) b Kho chứa rác & phòng / buồng phân loại rác Vật liệu dán gạch Lớp vữa lỏng Chất trám bít chỗ nối Lưu ý: Hệ thống chất dán gạch loại hãng ( loại TA-5) Vữa màu lỏng dán gạch loại hãng ( loại TG-1) Chất trám chỗ nối loại hãng (loại JS-4) Loại vữa lỏng dán gạch / chất trám mối nối phải dùng chung cho gạch lát sàn phòng Hồn thiện Gạch gốm bóng (ceramic bóng) Vị trí Các bề mặt tường vị trí sau:Bể chứa nước (nước ngọt, nước sinh hoạt, nước xả vệ sinh, khoan chứa nước tràn hồ bơi loại bể nước lát gạch khác, vv…) Lớp lót Trát / láng vữa ximăng cát lớp vữa kết dính hãng ( loại SC-1) lớp hồ dán [vữa trát hồ dán bổ sung chất phụ gia kết dính thích hợp (loại BA-1) Vật liệu dán gạch Hệ thống chất dán gạch biến dạng (loại TA-1) thuộc loại ‘C2TE’ theo EN12004 Lớp vữa lỏng Chất trám bít chỗ nối Vữa lỏng dán gạch hãng (lọai TG-4) Chất trám chỗ nối hãng (loại JS-5) 29 Tháng 05 Năm 2006 Tài liệu dịch từ phiên tiếng Anh để tham khảo Rev Thuyết Minh Kỹ Thuật Chương 06: Chất Dán Gạch – Lớp Vữa Lòng Trang 7/23 Cơng ty Thiết Kế Archetype Vietnam Dự Án Khu Phức Hợp – Giai đoạn 2a CÁC YÊU CẦU CHI TIẾT VỀ VẬT LIỆU 3.1 ĐẠI CƯƠNG a) Nhà thầu phải đề xuất với Giám đốc cơng trình loại vật tư phù hợp theo u cầu Thuyết minh kỹ thuật b) Ln cần có hồ dán trước phủ lớp vữa kết dính, tơ/ trát/ láng hệ thống dán gạch c) Toàn hệ thống sử dụng cho phần hoàn thiện vị trí tương ứng bao gồm phụ gia kết dính, vữa kết dính, chất dán gạch, vữa lỏng dán gạch, chất trám chất chống thấm nước/ dầu Nhà thầu dự kiến sử dụng phải Nhà sản xuất cung cấp có chấp thuận khác Giám đốc cơng trình d) Nhà thầu phải bảo đảm tất phận cấu thành hệ thống (phụ gia kết dính, vữa kết dính, chất dán gạch, vữa lỏng dán gạch, chất trám chất chống thấm nước/dầu, vv ) phải phù hợp cho việc sử dụng cho mục đích cụ thể trường hợp tương thích với nhau, với lớp vật liệu hoàn thiện e) Nhà sản xuất phải có 30 năm kinh nghiệm lĩnh vực ốp lát gạch; f) Nhà sản xuất phải đạt Tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001 ISO 14001; g) Nhà sản xuất phải trình hợp đồng đại lý thức cho việc phân phối sản phẩm Nhà cung ứng Việt Nam để xem xét chấp thuận; h) Hệ thống dự kiến phải biến dạng (co giãn) để phù hợp với biến thiên nhiệt độ mức độ giãn nở loại vật liệu hồn thiện, điều kiện mơi trường (ở bên hay ngoài, phơi nắng, ốp độ cao khối tháp có độ dịch chuyển kết cấu đáng kể sức gió, vv.) 3.2 CHẤT PHỤ GIA KẾT DÍNH a) Chất phụ gia kết dính loại (loại BA-1) dùng để bổ sung cho hồ dán, vữa kết dính vữa trát/láng ximăng cát phải đạt yêu cầu kỹ thuật sau: Gốc cao su tổng hợp (SBR) acrylic, chẳng hạn có tính chống thấm nước (sẽ khơng bị thấm ngược trở lại tiếp xúc nước) Cấm không dùng loại chất dẻo tổng hợp gốc Polyvinyl acetate(PVA) Lực dính tối thiểu 270kN/ m2 theo tiêu chuẩn BS5270; Tối thiểu giữ lực dính 2MPa ngày theo Tiêu chí kỹ thuật thử nghiệm vật liệu (MTS) 00/02 Phần D khoản 2.1.14 Hồng Kông (HKHA) Lượng bán phải đạt 45% theo tiêu chuẩn BS 5270; Chống xà phòng hóa (giữa 575 mg 652 mg of KOH/g màng bao theo tiêu chuẩn BS 5270 khơng ăn mòn Độ axit không mg KOH theo tiêu chuẩn BS 5270 Tạp chất 1.5% tính theo khối lượng theo Tiêu chuẩn BS 5270 Tăng cường tính chống thấm nước, dầu dung dịch muối; Làm tăng cường độ chịu kéo uốn giúp đạt q trình đơng kết khơng bị căng kéo với diện tích lớn 29 Tháng 05 Năm 2006 Tài liệu dịch từ phiên tiếng Anh để tham khảo Rev Thuyết Minh Kỹ Thuật Chương 06: Chất Dán Gạch – Lớp Vữa Lòng Trang 8/23 Công ty Thiết Kế Archetype Vietnam Dự Án Khu Phức Hợp – Giai đoạn 2a 10 Giúp giảm thiểu vết nứt vữa co ngót 11 Có tính dẻo để lớp lót đàn hồi tốt dễ thi cơng 12 Tăng cường tính chống mài mòn; 13 Độ bền học cao(độ nén, độ uốn, sức căng độ bám chặt so với hỗn hợp xi măng cát khơng có phụ gia kết dính; 3.3 VỮA KẾT DÍNH a) Vữa kết dính Loại 1( Loại SC-1): 1) Nhà thầu cần cung cấp lắp đặt lớp vữa kết dính hãng phù hợp cho việc sử dụng điều kiện tương ứng chẳng hạn loại nền, độ bền chất kết dính gạch, loại vật liệu hồn thiện, vị trí , vv 2) Lớp vữa kết dính phải đạt tính tương tự cao độ bám dính mức độ biến dạng (co giãn) so với vật liệu dán gạch, vữa trát hồ dán tùy theo loại cao cho vị trí vật liệu hồn thiện cụ thể 3) Lớp vữa kết dính phải thử nghiệm theo yêu cầu kỹ thuật đề cập loại BA-1 BA-2 để bảo đảm đạt tính yêu cầu 3.4 CHẤT DÁN GẠCH a) Chất dán gạch loại 1( loại TA-1) cần phải: 1) Được thử nghiệm theo EN12004 xếp loại ‘C2TE’(C: chất dán xi măng, 2: có tính tăng cường độ bám dính chịu kéo, T: giảm độ trượt, E: tăng thời gian mở, F: đông kết nhanh) 2) Có thể biến dạng theo chiều ngang>=2.5mm xếp vào loại ‘S1’( chất dán biến dạng) ‘S2’ (chất dán biến dạng nhiều) thử nghiệm theo EN 12002: 2002; 3) Có độ bám dính chịu ứng suất kéo 1.5N/ mm2(tối thiểu); 4) Có độ bám dính chịu ứng suất kéo N/ mm2(tối thiểu) sau bị ngâm nước, lão hoá nhiệt chịu tác động tuần hồn q trình đơng-rã đơng, theo tiêu chuẩn EN 1348: 1997; 5) Giảm ứng suất tối thiều 35%( khả hấp thụ từ mặt tiếp xúc với gạch cách ly đến mức đó, dịch chuyển ứng suất sản sinh quanh chất dán) 6) Bảo đảm khoảng trượt 0,5mm theo chiều đứng, theo Tiêu chuẩn EN1308; 7) Có thời gian mở tối thiểu 30 phút đạt độ bám dính chịu ứng suất kéo 0.5N/mm2(tối thiểu) sau gạch ốp tối thiểu 30 phút, theo Tiêu chuẩn EN1346; 8) Có thể áp dụng đến độ dày 5mm, tối thiểu 1mm phương pháp lót mỏng 9) Có thể dùng để san vá chỗ trống bề mặt lượt dày đến 5mm 10) Được bổ sung đóng gói sẵn với phụ gia polymer để tạo tính kết dính co giãn 29 Tháng 05 Năm 2006 Tài liệu dịch từ phiên tiếng Anh để tham khảo Rev Thuyết Minh Kỹ Thuật Chương 06: Chất Dán Gạch – Lớp Vữa Lòng Trang 9/23 Cơng ty Thiết Kế Archetype Vietnam Dự Án Khu Phức Hợp – Giai đoạn 2a tăng độ bám dính vào gạch b) Chất dán gạch loại ( loại TA-2) phải: 1) Được thử nghiệm theo EN12004 xếp loại ‘C2FTE’(C: chất dán xi măng, 2: có tính tăng cường độ bám dính chịu kéo, T: giảm độ trượt, E: tăng thời gian mở, F: đông kết nhanh) 2) Có thể biến dạng theo chiều ngang>=2.5mm xếp vào loại ‘S1’( chất dán biến dạng) ‘S2’ (chất dán biến dạng nhiều) thử nghiệm theo EN 12002: 2002; 3) Có độ bám dính chịu ứng suất kéo 1.2N/ mm2(tối thiểu) 4) Có độ bám dính chịu ứng suất kéo N/ mm2(tối thiểu) sau bị ngâm nước, lão hố nhiệt chịu tác động tuần hồn q trình đơng-rã đơng, theo tiêu chuẩn EN 1348: 1997; 5) Có độ đơng kết nhanh (sau khoảng giờ, nhiệt độ 23oC độ ẩm giới hạn(R.H.) 50%, lại tơ vữa được), có độ bám dính chịu ứng suất kéo 0.5N/mm2(tối thiểu) sau tối đa 24 theo Tiêu chuẩn EN 1348:1997; 6) Giảm ứng suất tối thiều 35% ( khả hấp thụ từ mặt tiếp xúc với gạch cách ly đến mức đó, dịch chuyển ứng suất sản sinh quanh chất dán); 7) Bảo đảm khoảng trượt 0,5mm theo chiều đứng, theo Tiêu chuẩn EN1308; 8) Có thời gian mở tối thiểu 30 phút đạt độ bám dính chịu ứng suất kéo 0.5N/mm2(tối thiểu) sau gạch ốp tối thiểu 30 phút, theo Tiêu chuẩn EN1346; 9) Có thể áp dụng đến độ dày 15mm, tối thiểu 1mm phương pháp lót mỏng vừa; 10) Có thể dùng để san vá chỗ trống bề mặt lượt dày đến 15mm; 11) Được bổ sung đóng gói sẵn với phụ gia phản ứng loại siêu nhỏ (10-9m), siêu nhẹ phụ gia polymer dùng kỹ thuật Nano để tạo tính kết dính co giãn tăng độ bám dính mặt tiếp xúc với gạch đến mức Nano 12) Khó cháy xếp bậc chịu lửa A2 theo DIN 4102; c) Chất dán gạch loại ( loại TA-3) phải: 1) Được thiết kế dùng cho việc lát đá tự nhiên loại có định cỡ khơng mờ đục, ví dụ đá Solnbofen, đá granite đá cẩm thạch Jura 2) Được thử nghiệm theo EN12004 xếp loại ‘C2FT’ (cho tường sàn) ( C: chất dán xi măng, 2: có tính tăng cường độ bám dính chịu kéo, T: giảm độ trượt, E: tăng thời gian mở, F: đơng kết nhanh); 3) Có độ đơng kết nhanh (có thể lại tô vữa sau khoảng chịu tải đầy đủ sau khoảng 24 nhiệt độ 23oC độ ẩm giới hạn 29 Tháng 05 Năm 2006 Tài liệu dịch từ phiên tiếng Anh để tham khảo Rev Thuyết Minh Kỹ Thuật Chương 06: Chất Dán Gạch – Lớp Vữa Lòng Trang 10/23 Công ty Thiết Kế Archetype Vietnam Dự Án Khu Phức Hợp – Giai đoạn 2a (R.H.) 50%), có độ bám dính chịu ứng suất kéo 0.5N/mm2(tối thiểu) sau tối đa 24 theo Tiêu chuẩn EN 1348:1997; 4) Có độ đơng kết nhanh để hydrat hóa nhanh khơng cho nước kịp thấm sâu vào đá tự nhiên làm bẩn biến màu đá; 5) Có thể biến dạng theo chiều ngang>=2.5mm xếp vào loại ‘S1’( chất dán biến dạng) ‘S2’ (chất dán biến dạng nhiều) thử nghiệm theo EN 12002: 2002; 6) Giảm ứng suất tối thiều 35%( khả hấp thụ từ mặt tiếp xúc với gạch cách ly đến mức đó, dịch chuyển ứng suất sản sinh quanh chất dán); 7) Bảo đảm khoảng trượt 0,5mm theo chiều đứng, theo Tiêu chuẩn EN1308; 8) Có thời gian mở tối đa 15 phút đạt độ bám dính chịu ứng suất kéo 0.5N/mm2 (tối thiểu) sau gạch ốp tối thiểu 15 phút, theo Tiêu chuẩn EN1346; 9) Có độ bám dính chịu ứng suất kéo 1.5N/ mm2 (tối thiểu) 10) Có độ bám dính chịu ứng suất kéo N/ mm2 (tối thiểu) sau bị ngâm nước, lão hố nhiệt chịu tác động tuần hồn q trình đơng-rã đơng, theo tiêu chuẩn EN 1348: 1997 11) Có thể áp dụng đến độ dày 5mm, tối thiểu 1mm 12) Được bổ sung đóng gói sẵn với phụ gia polymer đàn hồi gốc acrylic để tạo tính kết dính co giãn, giảm ẩm ngấm vào đá tự nhiên lúc ốp giúp ngăn biến màu loang lỗ mặt đá, tăng độ bám dính vào đá tự nhiên 13) Khó cháy xếp bậc chịu lửa A2 theo DIN 4102; 14) Khi cần thiết , sử dụng chất dán trắng không vấy màu chấp thuận để gắn đá tự nhiên phương pháp lót dày trung bình(5-40mm) dùng san khơng phẳng với độ dày từ 5-40mm; d) Chất dán gạch loại 4( loại TA-4) phải: 1) Được thử nghiệm theo EN12004 xếp loại ‘C2T’ ( C: chất dán xi măng, 2: có tính tăng cường độ bám dính chịu kéo, T: giảm độ trượt, E: tăng thời gian mở, F: đông kết nhanh); 2) Có thể biến dạng theo chiều ngang>=5mm xếp vào loại ‘S2’ (chất dán biến dạng nhiều) thử nghiệm theo EN 12002: 2002; 3) Giảm ứng suất tối thiều 55%( khả hấp thụ từ mặt tiếp xúc với gạch cách ly đến mức đó, dịch chuyển ứng suất sản sinh quanh chất dán); 4) Bảo đảm khoảng trượt 0,5mm theo chiều đứng, theo Tiêu chuẩn EN1308; 5) Có thời gian mở tối thiểu 20 phút đạt độ bám dính chịu ứng suất kéo 0.5N/mm2(tối thiểu) sau gạch ốp tối thiểu 20 phút, theo Tiêu chuẩn EN1346; 29 Tháng 05 Năm 2006 Tài liệu dịch từ phiên tiếng Anh để tham khảo Rev Thuyết Minh Kỹ Thuật Chương 06: Chất Dán Gạch – Lớp Vữa Lòng Trang 11/23 Công ty Thiết Kế Archetype Vietnam Dự Án Khu Phức Hợp – Giai đoạn 2a 6) Có độ bám dính chịu ứng suất kéo 1.7N/ mm2(tối thiểu) 7) Có độ bám dính chịu ứng suất kéo N/ mm2(tối thiểu) sau bị ngâm nước, lão hố nhiệt chịu tác động tuần hồn q trình đơng-rã đơng, theo tiêu chuẩn EN 1348: 1997; 8) Tuân thủ theo yêu cầu tiêu chuẩn Đức UEATc DIN 18156-2, chứng nhận thử nghiệm thức (SFV); 9) Có thể áp dụng đến độ dày 5mm, tối thiểu 1mm phương pháp lót mỏng; 10) Được bổ sung phụ gia đàn hồi gốc acrylic để tạo tính kết dính co giãn nhiều tăng độ bám dính vào gạch nền; 11) Được thử nghiệm theo tiêu chuẩn BS5980 xếp vào ‘ loại 1, hạng AA’ 12) Sử dụng cho: I Công tác lắp đặt gạch gốm (ceramic), gạch gốm cắt gạch ốp mặt, gạch tráng men bóng tồn cỡ lớn, vd: gốm Keraion, Viva loại gốm bóng khác; II Các loại hút khơng hút nước, vd: bê tông, bêtông nhẹ, vữa tô trát, thạch cao khan lớp láng xi măng, nhựa đường làm mát-tít; III Các loại bị rung động, vd vữa, thạch cao, sợi thạch cao cách nhiệt/tấm vách để trát vữa; 13) Khó cháy xếp bậc chịu lửa A2 theo DIN 4102; e Chất dán gạch loại ( loại TA-5) phải: 1) Được thử nghiệm theo EN12004 xếp loại ‘C1T’ ( C: chất dán xi măng, 1: có độ bám dính bình thường chịu kéo, T: giảm độ trượt, E: tăng thời gian mở, F: đơng kết nhanh); 2) Có thời gian mở tối thiểu 20 phút đạt độ bám dính chịu ứng suất kéo 0.5N/mm2(tối thiểu) sau gạch ốp tối thiểu 20 phút, theo Tiêu chuẩn EN1346; 3) Có độ bám dính chịu ứng suất kéo 0.7N/ mm2(tối thiểu) 4) Có độ bám dính chịu ứng suất kéo 0.5 N/ mm2(tối thiểu) sau bị ngâm nước, lão hoá nhiệt chịu tác động tuần hồn q trình đơng-rã đơng, theo tiêu chuẩn EN 1348: 1997; 5) Bảo đảm khoảng trượt 0,5mm theo chiều đứng, theo Tiêu chuẩn EN1308; 6) Có thể áp dụng đến độ dày 5mm, tối thiểu 1mm phương pháp lót mỏng; 7) Được thử nghiệm theo tiêu chuẩn BS5980 xếp vào ‘ loại 1, hạng AA’; 8) Khó cháy xếp bậc chịu lửa A2 theo DIN 4102; 3.5 VỮA LỎNG DÁN GẠCH a) Màu sắc vữa lỏng dán gạch phải trình lên Giám đốc thi công để chấp thuận trước tiến hành đặt hàng Nhà thầu phải bảo đảm có dải (tối thiểu 10 màu) màu sắc phù hợp với phần hoàn thiện màu sắc khác 29 Tháng 05 Năm 2006 Tài liệu dịch từ phiên tiếng Anh để tham khảo Rev Thuyết Minh Kỹ Thuật Chương 06: Chất Dán Gạch – Lớp Vữa Lòng Trang 12/23 Cơng ty Thiết Kế Archetype Vietnam Dự Án Khu Phức Hợp – Giai đoạn 2a theo định cụ thể Bản vẽ hay tiêu chí kỹ thuật để Giám đốc thi cơng lựa chọn b) Vữa lỏng dán gạch loại ( loại TG-1) phải: Là loại vữa lỏng chống thấm nước bổ sung polymer; Được thử nghiệm theo EN13888 xếp loại ‘CG2’ (Vữa ximăng lỏng cải tiến có thêm đặc tính: chống mài mòn cao giảm độ hút nước); Có cường độ chịu uốn cong chịu nén tối thiểu sau ngâm nước tương ứng 4.5N/mm2 20N/mm2, theo tiêu chuẩn EN 12808-3; Có thể biến dạng theo nhiệt độ; Được bổ sung đóng gói sẵn với polymer đàn hồi để phù hợp cho việc dán gạch tráng men bóng tồn bộ, để loại bỏ việc phải trộn thêm polymer công trường để đạt độ cứng khơng vết nứt; Đạt độ co ngót (sự sụt giảm chiều dài vữa trình đông kết) tối đa 2mm / mét dài, theo tiêu chuẩn EN 12808-4; Được thử nghiệm theo tiêu chuẩn ANSI A118.6 điều khoản H4.3 với độ co ngót theo chiều dài không 0.1% sau ngày 0.2% sau ngày, nhiệt độ 23oC độ ẩm giới hạn(R.H.) 50%; Có lượng nước thấm hút tối đa vữa tiếp xúc với nước khơng có gia thêm áp suất sau 30 phút 240 phút tương ứng 2g 5g, theo tiêu chuẩn EN 12808-5; Được thử nghiệm theo tiêu chuẩn ANSI A118.6 điều khoản H3.4 với mức hút nước 5%(từ độ ẩm giới hạn(R.H.) 50% đến lúc ngập nước) 7%(từ lúc ngập nước đến lúc khô), nhịệt độ 23oC độ ẩm giới hạn(R.H.) 50%; 10 Không thấm nước sau khoảng ngày nhiệt độ 23oC độ ẩm giới hạn(R.H) 50%; 11 Chống nấm mốc, theo tiêu chuẩn BS 5980, phụ lục B; 12 Chống mài mòn tối đa 1000 mm3 theo tiêu chuẩn EN 12808-2; 13 Có độ bám dính chịu ứng suất kéo kết hợp với chất dán gạch 1500 N sau 14 ngày bảo dưỡng nhiệt độ 23oC độ ẩm giới hạn(R.H.) 50%, theo tiêu chuẩn BS 5980, phụ lục D; 14 Có độ bám dính chịu ứng suất kéo kết hợp với chất dán gạch 1000 N sau ngày bảo dưỡng nhiệt độ 23oC độ ẩm giới hạn(R.H.) 50%, thêm tiếp ngày ngâm nước, theo tiêu chuẩn BS 5980, phụ lục D; 15 Chịu nhiệt độ từ -20 độ C đến 80 độ C; 16 Có độ đơng kết nhanh để chống thấm nước mưa sau thi công khoảng nhiệt độ 23 độ C độ ẩm giới hạn(R.H.) 50%; 17 Cung cấp dải kích thước rộng, từ đến 10mm, áp dụng cho bề rộng gioăng; c) Vữa lỏng dán gạch loại ( loại TG-2) phải: Phù hợp để sử dụng cho đá tự nhiên 29 Tháng 05 Năm 2006 Tài liệu dịch từ phiên tiếng Anh để tham khảo Rev Thuyết Minh Kỹ Thuật Chương 06: Chất Dán Gạch – Lớp Vữa Lòng Trang 13/23 Cơng ty Thiết Kế Archetype Vietnam Dự Án Khu Phức Hợp – Giai đoạn 2a Có độ đông kết nhanh ( sau thi công khoảng trát vữa lên được) với khả ngăn kín nước nhanh nhằm giảm nguy làm ố màu; Đủ mịn để đạt đến 1mm bề rộng gioăng; Thích hợp để mài đánh bóng sau trát d) Vữa lỏng dán gạch loại ( loại TG-3) phải: 1) Là vật liệu vữa epoxy lỏng dán gạch 2) Chống axit, kiềm, chất béo dầu, có khả chịu lâu dài phương pháp vệ sinh mạnh vd phương pháp làm tia áp lực nước nóng; 3) Có chứng nhận thử nghiệm thức theo tiêu chuẩn KTW ( nước sinh họat) KSW( nước bể hồ bơi) theo khuyến cáo Viện vệ sinh dịch tễ Gelsenkirchen (Hygiene Institute Gelsenkirchen); 4) Được thử nghiệm theo EN12004 xếp loại ‘R2T’ ( R: chất dán resin, 2: có tính tăng cường độ bám dính chịu lực cắt sốc nhiệt, T: giảm độ trượt) 5) Thích hợp để làm chất dán gạch vữa lỏng dán gạch; 6) Có độ bám dính chịu lực cắt 2N/mm2 , bị sốc nhiệt, theo tiêu chuẩn EN 12003; 7) Được thử nghiệm theo tiêu chuẩn EN 13888 phân vào loại ‘RG’ (Vữa lỏng dùng phản ứng resin); 8) Có cường độ chịu uốn cong chịu nén tối thiểu tương ứng 30N/mm2 40N/mm2, theo tiêu chuẩn EN 12808-3; 9) Đạt độ co ngót tối đa 1.5mm / mét dài, theo tiêu chuẩn EN 12808-4; 10) Có lượng nước thấm hút tối đa vữa tiếp xúc với nước khơng có gia thêm áp suất sau 240 phút 0.1g, theo tiêu chuẩn EN 12808-5; 11) Chống mài mòn tối đa 250 mm3 theo tiêu chuẩn EN 12808-2; 12) Chặn nước nhằm tránh thấm ẩm bảo vệ loại gạch nhạy độ ẩm ( vd loại gạch dán resin) khỏi bị thấm ẩm nước; 13) Có thể áp dụng cho độ dày chất dán / độ rộng mạch vữa đến 10mm, tối thiểu 2mm 14) Có thời gian mở tối thiểu 30 phút; 15) Có thời gian chuyển thành thể sữa / thời gian chùi rửa ( vật liệu lưu lại bề mặt sau trát vữa rửa nước Nếu để lại sau đó, vật liệu khơng thể rửa nước nữa) khơng 60 phút 16) Được thử nghiệm khả giảm thiểu sinh sôi vi sinh vật điều kiện nước sinh hoạt Viện vệ sinh dịch tễ Gelsenkirchen duyệt mặt vi trùng học 17) Không thấm nước để dễ chùi rửa; 18) Chịu tải trọng lăn nghiền bề mặt 29 Tháng 05 Năm 2006 Tài liệu dịch từ phiên tiếng Anh để tham khảo Rev Thuyết Minh Kỹ Thuật Chương 06: Chất Dán Gạch – Lớp Vữa Lòng Trang 14/23 Cơng ty Thiết Kế Archetype Vietnam 19) Dự Án Khu Phức Hợp – Giai đoạn 2a Được Bộ An Toàn Vệ sinh Thực phẩm, vệ sinh Môi trường công nhận cấp giấy phép họat động hồ bơi e) Vữa lỏng dán gạch loại 4( Loại TG-4) phải: Phù hợp sử dụng bể chứa nước mà không gây tác hại đáng kể đến chất lượng nước sinh hoat nước uống 1) Chống thấm nước đọng sương; 2) Được dưỡng chống vết nứt, nghĩa vữa khơng bị nứt hay bể vụn; 3) Có tính dẻo để dễ trát; 4) Có thể chùi rửa sớm bề mặt sau trát; 5) Có chứng nhận thử nghiệm thức nước dùng sinh hoạt theo khuyến cáo KTW Cơ quan quản lý nước chấp nhận 3.6 CHẤT TRÁM DÙNG CHO KHE CO GIÃN (a) Chất trám gioăng loại ( loại JS-1) 1) Chống tia cực tím; 2) Khả co giãn tối thiểu ±25%; 3) Chịu nhiệt từ –30oC đến 80oC (giá trị tối thiểu); 4) Gốc polyurethane silicone; 5) Được kiểm tra chất lượng theo tiêu chuẩn DIN18540 Trung tâm Chất dẻo Wuerzburg, miền Nam nước Đức; 6) Chịu mưa tức (b) Chất trám gioăng loại ( loại JS-2) 1) Gốc silicon; 2) Chống nước mưa tia cực tím; 3) Khả co giãn tối thiểu ±20%; 4) Được dưỡng mơi trường trung tính khơng giải phóng a-xít a-xê-tíc q trình bảo dưỡng làm ố mặt đá; 5) Chống ố bẩn chỗ xung quanh cạnh đá tự nhiên (là chỗ dễ bị ố bẩn); 6) Chịu nhiệt từ -40oC đến 165oC (giá trị tối thiểu); 29 Tháng 05 Năm 2006 Tài liệu dịch từ phiên tiếng Anh để tham khảo Rev Thuyết Minh Kỹ Thuật Chương 06: Chất Dán Gạch – Lớp Vữa Lòng Trang 15/23 Công ty Thiết Kế Archetype Vietnam (c) (d) (e) Dự Án Khu Phức Hợp – Giai đoạn 2a Chất trám gioăng loại ( loại JS-3): 1) Gốc silicon; 2) Chống nước mưa tia cực tím; 3) Khả co giãn tối thiểu ±20%; 4) Chịu tiếp xúc thường xuyên với nước hồ bơi, nước muối, chất tẩy rửa thơng dụng gia đình hố chất dùng hồ bơi clo, hypơ clorít, ôzôn, sun-phát đồng, sun-phát nhôm; 5) Chịu nước nóng nước sơi; 6) Có đặc tính chống nấm mốc; 7) Có đặc tính chống tác động hố học đáp ứng yêu cầu sử dụng nước; 8) Chịu nhiệt từ –40oC đến 165oC (giá trị tối thiểu); Chất trám gioăng loại ( loại JS-4): 1) Chống tia cực tím; 2) Độ giãn dài 25%; 3) Chịu nhiệt từ –40oC đến 160oC 4) Gốc silicon; 5) Có chứa thuốc diệt nấm mốc để ngăn ngừa mốc nấm min-điu sinh trưởng; 6) Chịu chất tẩy rửa thông dụng gia đình để tẩy rửa dễ dàng; Chất trám gioăng loại ( loại JS-5): 1) Gốc silicon; 2) Khả co giãn tối thiểu ±20%; 3) Có lý tính đáp ứng yêu cầu sử dụng nước 4) Chịu tiếp xúc thường xuyên với nước hồ bơi nước muối; 5) Có chứng nhận thử nghiệm thức nước uống theo tiêu chuẩn KTW (TZW Karlsruhe) biên W270 DVGW (Viện vệ sinh dịch tễ Bonn) 6) Chịu nhiệt từ –30oC đến 165oC (giá trị tối thiểu); 3.7 CHẤT TRÁM VÀ CHỐNG THẤM NƯỚC / DẦU (LoạI S-1) a Chất trám chống thấm nước / dầu (loại S-1) Vật liệu cần có đặc tính tối thiểu sau:STT Đặc tính Màu sắc Hoạt chất Phần trăm hoạt chất 29 Tháng 05 Năm 2006 Tài liệu dịch từ phiên tiếng Anh để tham khảo Yêu cầu Trắng Alkyltrialkoxy silane oleophobic 94% Rev Thuyết Minh Kỹ Thuật Chương 06: Chất Dán Gạch – Lớp Vữa Lòng Trang 16/23 Cơng ty Thiết Kế Archetype Vietnam 10 11 Dự Án Khu Phức Hợp – Giai đoạn 2a Điểm bốc cháy 84 oF Trọng lượng riêng 7.4 lbs./gal VOC 400 g/l max Khả không bám bẩn - vết thực phẩm a Nước xốt cà chua Tuyệt hảo b Mù tạc Tuyệt hảo c Nước tương Tuyệt hảo Thời gian bắt đầu bị thấm dầu nhớt động a Dầu máy > ngày b Nhớt hộp truyền động > ngày c Nước giải nhiệt máy > ngày Khả lọc ion nước clo-rua Tuyệt hảo Chống kiềm Cao Hệ thống thống khí Có b) Giám đốc cơng trình u cầu nhà thầu chọn loại vật liệu nêu có chứa màu nhuộm đỏ tạm thời Khi áp dụng bề mặt đá tự nhiên gạch dán resin, khu vực xử lý phải màu lên rõ ràng cho Giám đốc thi công thấy thời gian tối thiểu 24 trước trở lại màu nguyên thuỷ bề mặt c) Sản phẩm dùng sau cung ứng Không thêm dung môi hay loại vật liệu khác CƠNG TÁC LẮP ĐẶT 4.1 ĐẠI CƯƠNG a) Cơng tác trộn, chuẩn bị thi công hệ thống lát gạch cần theo tiêu chí kỹ thuật khuyến cáo Nhà cung cấp 4.2 KHÂU CHUẨN BỊ BỀ MẶT 4.2.1 NỀN BẰNG XI MĂNG a) Toàn bề mặt sàn/tường bê tông và/hoặc tường khối xây cần phải kết cấu, gọn không bụi đất, dầu mỡ, tác nhân làm tách mặt, hồ ximăng tạp chất khác làm giảm độ kết dính Chúng phải lau rửa để tình trạng ẩm ướt b) Dùng tia nước áp lực để rửa kỹ bề mặt bê tông trước tô hồ ximăng cát mặt tường nhà c) Theo tiêu chuẩn BS 5385: Phần 3: 1989 “…hồ thể sữa dính mặt bêtơng cần loại bỏ biện pháp học” Các biện pháp học thổi áp lực, cào, dùng máy đục rung, xới, dùng chổi thép hay bàn chải cước, dùng máy chà bề mặt bêtơng đơng cứng hồn tồn d) Theo Tiêu chuẩn BS 5385 tường bê tông / khối xây xây phải khơ co ngót lúc đầu (q trình xảy với vật liệu kết cấu phi kết cấu) vòng tuần trước ốp gạch trát lớp trung gian (vd vữa) Có thể cần phải kéo dài thời gian tuỳ theo điều kiện công trường khối lượng kết cấu 29 Tháng 05 Năm 2006 Tài liệu dịch từ phiên tiếng Anh để tham khảo Rev Thuyết Minh Kỹ Thuật Chương 06: Chất Dán Gạch – Lớp Vữa Lòng Trang 17/23 Cơng ty Thiết Kế Archetype Vietnam Dự Án Khu Phức Hợp – Giai đoạn 2a e) Theo tiêu chuẩn BS 5606: 1990 ‘Hướng dẫn độ xác xây dựng’, Bảng “khoảng lệch thường có xây dựng” bêtơng đổ chỗ, tường gạch xây / khối xây, độ lệch 5m lên đến + 9mm, độ lệch theo phương thẳng đứng khoảng + 10mm 2m chiều cao f) Theo tiêu chuẩn BS 5385 mức độ xác bề mặt nền, ví dụ thành phần bê tơng đúc sẵn, cần có để làm đệm kết dính phải sau: kiểm tra cạnh thẳng dài 2m, điểm cạnh thẳng tiếp xúc với khơng có khe hở rộng 3mm Chỗ có khe hở rộng 3mm đơi chỉnh sửa cách đắp dày chỗ lên (có thể đắp dày thêm đến 6mm) dùng loại vữa kết dính giống Tuy nhiên, nên tìm kiếm hệ thống chất dán gạch thích hợp cho việc chỉnh sửa từ nhà sản xuất có liên quan g) Quét lớp hồ dán thật mỏng lên bề mặt cọ dẹt hay chổi lông cứng Không để lớp khô trước thi công lớp vữa trát/láng h) Không trát lượt vữa dày 13mm lên tường lớp thứ Tổng độ dày theo khuyến cáo từ 15mm đến 20mm bao gồm lớp Phải tuyệt đối tuân theo yêu cầu đặc biệt trường hợp ốp gạch mặt bêtông đổ chỗ tường ngồi cơng trình ngầm nước i) Quét lớp hồ dán lớp vữa Thi công lớp vữa ướt lớp hồ dán ướt j) Các lớp vữa dày 25mm cần đặt thép khơng gỉ gia cố giữa, đặc biệt trường hợp ốp gạch mặt bêtông đổ chỗ tường ngồi cơng trình ngầm nước Các chi tiết cần Nhà thầu chuẩn bị đệ trình lên Giám đốc thi công xem xét chấp thuận trước cho thi công cơng trình k) Tổng độ dày lớp vữa có gia cố khơng q 35mm l) Để thi cơng lớp vữa trát/láng có bề dày phù hợp theo tiêu chí kỹ thuật và/hoặc đạt mức độ hài lòng Giám đốc thi cơng m) Sau hồn tất việc trát/láng vữa, dành đủ thời gian dưỡng lớp vữa trát/láng Nói chung, phải để tuần trước lát gạch theo tiêu chuẩn BS 5385: phần 1:1995 phần 2:1991 để giảm thiểu tình trạng co ngót dịch chuyển Đối với kết cấu hồ bơi (cũng loại kết cấu giữ nước khác hồ nước, bể chứa nước,vv ), khoảng thời gian tối thiểu thời điểm hoàn tất việc trát/láng vữa thời điểm khởi công việc ốp gạch tuần theo tiêu chuẩn BS 5385: phần 4: 1992 4.3 LÁT GẠCH a) Nếu có thể, nên sử dụng gạch cẩn (mosaic) có tiếp xúc hồn tồn với lớp đệm kết dính theo tiêu chuẩn BS 5385 b) Bảo đảm bề mặt lát gạch sạch, khơng dính bụi đất, dầu, sơn thứ ảnh hưởng đến độ bám dính c) Nền xi măng khơng có độ ẩm 4% Không trải lớp dán gạch trường hợp độ ẩm từ đất tăng d) Để lớp lót cho khơ (khoảng giờ) trước lát gạch theo khuyến cáo Nhà sản xuất e) Chuẩn bị trát vữa dán gạch theo tiêu chí kỹ thuật khuyến cáo Nhà sản xuất Các bước chung thi cơng làm theo mục F đến J 29 Tháng 05 Năm 2006 Tài liệu dịch từ phiên tiếng Anh để tham khảo Rev Thuyết Minh Kỹ Thuật Chương 06: Chất Dán Gạch – Lớp Vữa Lòng Trang 18/23 Công ty Thiết Kế Archetype Vietnam Dự Án Khu Phức Hợp – Giai đoạn 2a f) Trát vữa dán lên mặt bay hình chữ nhật có kích cỡ bay phù hợp, chẳng hạn theo khuyến cáo Nhà sản xuất Trước tiên, trải vữa lên bề mặt phạm vi nhỏ ( khoảng 1-2 mét vuông) g) Trát vữa dán lên mặt sau gạch gạt vữa toàn mặt sau gạch dùng cạnh thẳng bay Nhờ vậy, lớp vữa mỏng bám mặt sau gạch h) Đối với việc ốp gạch lên mặt tường khu vực ngầm nước, trét vữa đầy lên mặt sau gạch thay dùng bay chữ nhật để chống thấm bảo đảm đệm vữa khơng có lỗ trống i) Gạch cần lát vào bề mặt xử lý trước mặt vữa bị đóng màng Thời gian cho phép nằm vòng thời gian bắt đầu đông kết chất dán gạch j) Sau đặt gạch vào lớp nền, dùng khối gỗ phẳng nện nhẹ lên bề mặt gạch nhấn gạch cho chặt vào lớp vữa/chất dán cử động xoắn trượt đề cập tiêu chuẩn BS 5385 BS 8000 để bề mặt gạch sau lát đạt độ phẳng đồng bộ, để giúp cho lớp tiếp xúc nhiều với gạch để gia tăng thời gian bắt đầu đông kết chất dán k) Để tránh lầm lẫn, mặt ngồi bê tơng đúc sẵn, tránh việc lát gạch liền vào sau Nói cách khác, công tác lát gạch phải thực bề mặt bê tông bảo dưỡng 4.4 TRÁM MẠCH VŨA a) Đối với gạch xây, bề rộng mạch vữa thường từ 8mm đến 10mm theo tiêu chuẩn BS 5385: Phần : 1991 b) Màu vữa phải phù hợp với màu tường hoàn thiện Giám đốc thi công chấp thuận c) Công tác trám mạch vữa cần thực 24 sau gạch lát phải theo khuyến cáo Nhà sản xuất d) Chuẩn bị áp dụng hệ thống vữa lỏng trám mạch theo khuyến cáo tiêu chí kỹ thuật nhà sản xuất / nhà cung ứng Các bước chung thi cơng làm theo mục D đến H e) Giữ yên bề mặt trám vữa vòng 10 phút lúc mạch vữa cứng lại (dùng ngón tay ấn thử) f) Chà xát bề mặt vải thô ẩm để tẩy vữa bám mặt gạch Vải phải đủ khơ để giảm thiểu co ngót mạch vữa, khơng thấm đầy nước hố chất tẩy rử g) Vết Ca(OH)2 màu trắng xuất mạch vữa bị rửa nhiều nước h) Việc lau rửa cần thực sau trám phải theo khuyến cáo Nhà sản xuất i) Nếu có màng vữa bám mặt gạch sau trám mạch, chúng cần phải lau nhanh tốt, tốt ngày hơm 4.5 LƯU Ý a) Nhà thầu phải tuyệt đối tuân thủ mục sau để đạt tính cao tồn hệ thống Bảo đảm tạo đủ khe co giãn phần 29 Tháng 05 Năm 2006 Tài liệu dịch từ phiên tiếng Anh để tham khảo Rev Thuyết Minh Kỹ Thuật Chương 06: Chất Dán Gạch – Lớp Vữa Lòng Trang 19/23 Cơng ty Thiết Kế Archetype Vietnam Dự Án Khu Phức Hợp – Giai đoạn 2a gạch ốp lát, đặc biệt phần gạch ốp mặt ngoài: tạo khe co giãn nằm ngang tầng nằm dọc cách khoảng từ 3m đến 4,5m theo B.S 5385 : Phần : 1991 Các khe co giãn phải ăn sâu xuyên qua lớp gạch, qua lớp vữa dán gạch, qua lớp vữa lót đến / kết cấu bêtơng Mặt tiền phải dịch chuyển co giãn nhiệt v.v b) Khoảng cách khe co giãn 4,5 x 4,5 m mặt nhà Tỷ lệ tối ưu chiều ô lưới hình thành khe co giãn 1:1 không nên lớn 2:1 Khi khe co giãn cần có vị trí khơng thể vẽ, Nhà thầu phải đề xuất / đệ trình vị trí rõ ràng khe co giãn thỏa mãn yêu cầu theo dẫn Giám đốc Thi công c) Chiều sâu khe cần lắp đầy vật liệu chuyên dùng trước áp dụng chất trám khe d) Đối với khe có độ sâu 20mm, xử lý vật liệu chuyên trám, lắp khe , vv sư dụng cho đạt mức độ hài lòng Giám đốc thi công để tránh khiếm khuyết khó khăn cơng tác bảo trì sau e) Toàn vật liệu sử dụng phải khơ để tránh ảnh hưởng đến tính hoạt động f) Khơng để màng vữa lỏng dính mặt qua đêm g) Cần lau rửa lúc đầu nước h) Mặt sau gạch lát cần trát đầy vữa để đệm hoàn toàn tạo lực dính tối ưu Đó điều kiện bắt buộc cho việc ốp lát gạch lên mặt tường cơng trình ngầm nước i) Các khe biến dạng phải cung cấp công tác ốp góc bên trong, chiều ngang lẫn dọc… theo tiêu chuẩn Cơng việc bao gồm tồn khe góc (giữa sàn với tường, tường với phần bên trên) Các đường nối, vd thiết bị phải bít chất trám dẻo lát gạch tất BS5385: phần tường với tường, cố định vào gạch 4.6 LÀM VỆ SINH a) Rửa dụng cụ, thiết bị nước sau sử dụng b) Lau bóng mặt gạch vải mềm sau thời gian thi công trát vữa khoảng giờ, không sử dụng nhiều nước hoá chất tẩy rửa c) Những khu vực gạch lát đưa vào sử dụng sau 24 d) Cần lau tẩy vết vữa bám có sau vữa cứng ( tốt sau 14 ngày) chất tẩy vữa bám PCI tiêu chuẩn ( loại tương đương chấp thuận để đạt mức độ hài lòng Giám đốc thi cơng) loại hố chất tẩy rửa hãng tương ứng e) Chất tẩy rửa chun dùng phải loại khơng có tính axit Giám đốc thi cơng chấp thuận 29 Tháng 05 Năm 2006 Tài liệu dịch từ phiên tiếng Anh để tham khảo Rev Thuyết Minh Kỹ Thuật Chương 06: Chất Dán Gạch – Lớp Vữa Lòng Trang 20/23 Cơng ty Thiết Kế Archetype Vietnam Dự Án Khu Phức Hợp – Giai đoạn 2a THỬ NGHIỆM 5.1 THỬ NGHIỆM KÉO RA (thử cường độ bám vữa/ bêtông) 5.1.1 ĐẠI CƯƠNG a) Độ bám dính gạch khu vực tường phía bên ngồi khối bệ, ban-cơng / sàn kỹ thuật, phòng tắm, nhà bếp sảnh thang máy cần thử nghiệm kéo phương pháp, thiết bị thử nghiệm, quy trình phòng thí nghiệm cho đạt độ hài lòng Giám đốc thi công b) Thử nghiệm công tác lát gạch phần tường khối bệ, ban-cơng / sàn kỹ thuật, hồ bơi, phòng tắm, nhà bếp sảnh thang máy cần chứng minh cường độ bám dính chịu lực kéo & cắt hệ thống lát gạch cụ thể (bao gồm chất dán gạch, hồ dán, vữa lỏng dán gạch vữa tơ / trát cơng tác lát gạch) đạt yêu cầu đề Tiêu chuẩn EN 12004 DIN 18515-1 Tuy nhiên, trường hợp Nhà thầu phải bảo đảm cường độ bám dính trung bình tồn hệ thống gạch ốp lát (bao gồm lớp kết dính, lớp vữa tô mỏng / chất dán gạch) khu vực khác phải đạt mức tối thiểu 0.5 N/mm2 sau gạch lát khơng 28 ngày c) Báo cáo thử nghiệm kéo công tác lát gạch đạt kết so sánh với hệ thống trát vữa ximăng cát thông thường cần trình lên Giám đốc thi cơng xác nhận trước bắt đầu tiến hành công việc lát gạch công trường Sau xác nhận, báo cáo kết cấu thành tiêu chuẩn chấp thuận tối thiểu cho phần hoàn thiện tay nghề nhân công xem tiêu chuẩn tham khảo cho việc quản lý chất lượng công tác lát gạch d) Thử nghiệm kéo công trường phải thực sau gạch lát khơng 28 ngày, vd Như sau lớp lót, lớp tơ/trát tường lớp kết dính đủ độ đông cứng e) Đối với việc thử nghiệm thực tế cấu trúc lát / tường lát, công tác thử nghiệm kéo công trường phải thực giai đoạn suốt trình lát gạch f) Nhà thầu phải chịu chi phí cho tất thử nghiệm kéo cần thiết bao gồm tất thử nghiệm mở rộng cần thiết kết thử nghiệm chưa thoả mãn, việc tháo lát lại khu vực lát gạch không đạt sau thử nghiệm chỉnh sửa cho khu vực lát gạch bị hỏng tiền thời gian g) Để bảo đảm, vị trí thử nghiệm kéo ( bao gồm thử nghiệm mở rộng cần) phải Giám đốc thi công định dẫn 29 Tháng 05 Năm 2006 Tài liệu dịch từ phiên tiếng Anh để tham khảo Rev Thuyết Minh Kỹ Thuật Chương 06: Chất Dán Gạch – Lớp Vữa Lòng Trang 21/23 Cơng ty Thiết Kế Archetype Vietnam 5.1.2 Dự Án Khu Phức Hợp – Giai đoạn 2a MỨC ĐỘ THỬ NGHIỆM a) Tường khối bệ Đối với giai đoạn/khu vực thi công loại gạch, cần thực mẫu thử nghiệm 500 mét vuông phần tường lát gạch Nếu có mẫu thử nghiệm không đạt, Nhà thầu cần cho thực thêm thử nghiệm mở rộng vùng lân cận nơi mẫu chưa đạt Nếu có mẫu thử nghiệm mở rộng tiếp tục không đạt, cần tiến hành tiếp thử nghiệm ( với mức độ đề cập trên) tiếp tục tất thử nghiệm mở rộng thêm đạt cường độ bám dính chịu kéo tối thiểu yêu cầu b) Nhà bếp, phòng tắm, sảnh khối tháp buồng thang máy Cần thực nhóm thử nghiệm kéo tầng điển hình khối tháp (mỗi nhóm thử nghiệm cần tiến hành mẫu cách 500mm-1000mm phòng tắm, nhà bếp sảnh thang máy điển hình) Phải tiếp tục tiến hành thử nghiệm mở rộng với lần thử nghiệm cho kết khơng đạt Nếu có mẫu thử nghiệm mở rộng tiếp tục không đạt, cần tiến hành tiếp thử nghiệm (với mức độ đề cập trên) tiếp tục tất thử nghiệm mở rộng thêm đạt cường độ bám dính chịu kéo tối thiểu yêu cầu 5.2 THỬ NGHIỆM BẰNG BÚA GÕ NHẸ 5.2.1 ĐẠI CƯƠNG a) Yêu cầu tối thiểu: âm phát không “rỗng” gõ nhẹ lên mặt gạch loại búa nhẹ gậy thử kim loại b) Giới hạn thời gian tối thiểu: thử nghiệm gõ nhẹ búa công trường cần thực sau gạch lát khơng 28 ngày Những thử nghiệm thực tầng sang tầng khác theo tiến độ thi cơng cơng trình dụng cụ kiểm tra lỗ rỗng chấp thuận để bảo đảm kết đạt đáng tin cậy c) Tần suất kiểm tra: điểm viên gạch (tại góc tâm điểm viên) d) Nếu viên gạch chưa đạt, yêu cầu Nhà thầu phải tháo lát lại khu vực gạch tiến hành thử lại toàn khu vực đáp ứng yêu cầu tối thiểu đề cập e) Nhà thầu phải chịu chi phí cho tất thử nghiệm nói bao gồm tất thử nghiệm mở rộng đề cập bên trên, việc tháo lát lại khu vực lát gạch không đạt sau thử nghiệm chỉnh sửa cho khu vực lát gạch bị hỏng tiền thời gian f) Các báo cáo đầy đủ kết thử nghiệm phải Nhà thầu trình lên Giám đốc thi cơng để xem xét chấp thuận Trên tinh thần đó, khu vực cụ thể bị phát rỗng cần đánh dấu rõ ràng công trường để tiến hành sửa chữa Nhà thầu phải cung cấp vẽ mặt đứng có ghi khu vực lỗi phát được, với hình chụp khu vực lỗi đánh dấu Mỗi khu vực sai sót cần đánh số để dễ dàng nhận biết Các báo cáo thử nghiệm cần trình vòng ngày sau hoàn tất thử nghiệm cần chấp thuận trước cho tháo dỡ phần gạch/vữa bị lỗi g) Nhân giám sát việc thử nghiệm 29 Tháng 05 Năm 2006 Tài liệu dịch từ phiên tiếng Anh để tham khảo Rev Thuyết Minh Kỹ Thuật Chương 06: Chất Dán Gạch – Lớp Vữa Lòng Trang 22/23 Cơng ty Thiết Kế Archetype Vietnam Dự Án Khu Phức Hợp – Giai đoạn 2a Đại diện nhà thầu kết hợp với đại diện chủ đầu tư tiến hành kiểm tra thử nghiệm 5.2.2 MỨC ĐỘ THỬ NGHIỆM a) Đối với tường ngồi khối bệ, Nhà thầu phải tiến hành thử nghiệm gõ nhẹ 100% 5.3 QUÉT TIA HỒNG NGOẠI ĐỂ VẼ BIỂU ĐỒ NHIỆT a) Phương pháp thử nghiệm: tài liệu hướng dẫn kỹ thuật tạm thời việc kiểm tra, đánh giá sửa chữa cơng trình dành cho hệ thống kiểm tra độ an toàn xây dựng (BSIS) tháng 8/1998 Bộ xây dựng phát hành tiêu chuẩn ASTM D4788 sử dụng tài liệu hướng dẫn tham khảo kiểm tra cần b) u cầu tối thiểu: khơng có khoảng rỗng mặt gạch ốp c) Giới hạn thời gian tối thiểu: Thử nghiệm quét tia hồng ngoại để vẽ biểu đồ nhiệt cần thực trước thời điểm kết thúc trách nhiệm sửa chữa khiếm khuyết d) Vị trí: Tường lát ngồi nhà khối bệ e) Nếu phát thấy chỗ rỗng nào, Nhà thầu phải dỡ bỏ lát gạch lại khu vực tiến hành lại thử nghiệm gõ nhẹ búa tất khu vực đáp ứng yêu cầu tối thiểu đề cập f) Nhà thầu phải chịu chi phí cho tất thử nghiệm nói bao gồm tất thử nghiệm mở rộng đề cập bên trên, việc tháo lát lại khu vực lát gạch không đạt sau thử nghiệm chỉnh sửa cho khu vực lát gạch bị hỏng tiền thời gian g) Các báo cáo đầy đủ kết thử nghiệm cần Nhà thầu trình cho Giám đốc thi công để xem xét chấp thuận *** 29 Tháng 05 Năm 2006 Tài liệu dịch từ phiên tiếng Anh để tham khảo Rev Thuyết Minh Kỹ Thuật Chương 06: Chất Dán Gạch – Lớp Vữa Lòng Trang 23/23 ... trừ có u cầu khác Giám đốc cơng trình 29 Tháng 05 Năm 2 006 Tài liệu dịch từ phiên tiếng Anh để tham khảo Rev Thuyết Minh Kỹ Thuật Chương 06: Chất Dán Gạch – Lớp Vữa Lòng Trang 2/23 Cơng ty Thiết... nghiệm, v.v…; Các thông tin liên quan khác 29 Tháng 05 Năm 2 006 Tài liệu dịch từ phiên tiếng Anh để tham khảo Rev Thuyết Minh Kỹ Thuật Chương 06: Chất Dán Gạch – Lớp Vữa Lòng Trang 3/23 Công ty Thiết... thay điều chỉnh theo điều kiện hợp đồng 29 Tháng 05 Năm 2 006 Tài liệu dịch từ phiên tiếng Anh để tham khảo Rev Thuyết Minh Kỹ Thuật Chương 06: Chất Dán Gạch – Lớp Vữa Lòng Trang 4/23 Công ty Thiết
- Xem thêm -

Xem thêm: 06 chat dan gach va lop vua long , 06 chat dan gach va lop vua long , QUY MÔ CÔNG VIỆC & VẬT TƯ, 2 CHẤT PHỤ GIA KẾT DÍNH, 5 VỮA LỎNG DÁN GẠCH, 2 KHÂU CHUẨN BỊ BỀ MẶT