www thuvienhoclieu com 110 cau trac nghiem DIA LI DAN CU co dap an

28 230 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/09/2019, 10:14

www.thuvienhoclieu.com BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM ĐỊA LÍ DÂN CƯ LỚP12 Mức độ nhận biết Câu Căn vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 15, cho biết thị có quy mơ dân số (năm 2007) triệu người đô thị sau đây? A Hải Phòng, Thái Nguyên, Đà Nẵng B Hạ Long, Bn Ma Thuột, Cần Thơ C Biên Hòa, Huế, Thanh Hóa D Hà Nội, Hải Phòng, TP Hồ Chí Minh Câu Vùng có mật độ dân số thấp nước ta vùng sau đây? A Tây Bắc B Duyên hải Nam Trung Bộ C Tây Nguyên D Đơng Bắc Câu Căn vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 15, cho biết đô thị sau đô thị loại vùng Duyên hải Nam Trung Bộ? A Nha Trang B Quy Nhơn C Tuy Hòa D Đà Nẵng Câu Hai thị đặc biệt nước ta TP Hồ Chí Minh A Cần Thơ B Hà Nội C Đà Nẵng D Hải Phòng Câu Phát biểu sau không với đặc điểm lao động nước ta? A Chất lượng lao động nâng lên B Nguồn lao động dồi tăng nhanh C Lao động trình độ cao chiếm đơng đảo D Cơng nhân kĩ thuật lành nghề thiếu Câu Phát biểu sau khơng nói dân số nước ta ? A Phần lớn dân số thành thị B Việt Nam nước đông dân C Cơ cấu dân số thay đổi D Số dân nước ta tăng nhanh Câu Người lao động nước ta có nhiều kinh nghiệm sản xuất lĩnh vực A công nghiệp B thương mại C du lịch D nông nghiệp Câu Căn vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 15, cho biết thị sau có quy mơ dân số từ 500.001 đến 1.000.000 người? A Đà Lạt, Vũng Tàu, Vinh B Thủ Dầu Một, Huế, Đà Lạt C Cần Thơ, Nam Định, Thủ Dầu Một D Đà Nẵng, Biên Hòa, Cần Thơ Câu Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 15, đô thị loại I nước ta A Hải Phòng, Đơng Hà, Vũng Tàu B Hải Phòng, Huế, Vũng Tàu C Huế, Đơng Hà, Đà Nẵng D Hải Phòng, Huế, Đà Nẵng Câu 10 Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 15, thị thị sau có quy mơ dân số triệu người nước ta? A Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng B Hà Nội, Hải Phòng, TP Hồ Chí Minh C Đà Nẵng, TP.Hồ Chí Minh, Cần Thơ D Hải Phòng, Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh Câu 11 Số dân nước ta đứng sau quốc gia Đông Nam Á? A Inđônêxia Mianma B Philippin Thái Lan C Inđônêxia Thái Lan D Inđônêxia Philippin Câu 12 Ý sau không với đặc điểm dân cư Hoa Kỳ? A Dân nhập cư đa số người châu Á châu Đại Dương www.thuvienhoclieu.com Trang www.thuvienhoclieu.com B Quy mô dân số đông hàng đầu giới C Dân số tăng nhanh, phần quan trọng nhập cư D Người dân Mĩ La tinh nhập cư nhiều vào Hoa Kì Câu 13 Dân tộc sau có số lượng đơng nước ta? A Người Thái B Người Tày C Người Mường D Người Kinh Câu 14 Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 15, xác định đô thị nước ta có quy mơ dân số triệu người? A Hà Nội B Hải Phòng C Thành phố Hồ Chí Minh D Đà Nẵng Câu 15 Hiện nay, tỉ suất sinh nước ta tương đối thấp A số người độ tuổi sinh đẻ B thực tốt cơng tác dấn số, kế hoạch hóa gia đình C đời sống nhân dân khó khăn D xu hướng sống độc thân ngày phổ biến Câu 16 Căn vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 15, cho biết thị sau có quy mô dân số từ 500 001 - 1000 000 người? A Cần Thơ, Đà Nẵng, Biên Hòa B Cần Thơ, Đà Nẵng, Hải Phòng C Hà Nội, Hải Phòng, Biên Hòa D Hà Nội, Hải Phòng, TP Hồ Chí Minh Câu 17 Dân cư nước ta phân bố A đồng vùng B chủ yếu thành thị C tập trung khu vực đồng D hợp lí vùng Câu 18 Căn vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 15, có đô thị quy mô dân số từ 100.000 đến 200.000 người vùng Đồng sông Cửu Long? A đô thị B 11 đô thị C đô thị D 10 đô thị Câu 19 Phát biểu sau không đặc điểm dân số nước ta nay? A Có nhiều dân tộc người B Gia tăng tự nhiên cao C Dân tộc Kinh đơng D Có quy mơ dân số lớn Câu 20 Đặc điểm đô thị nước ta A có quy mơ lớn B có nhiều loại khác C phân bố đồng nước D sở hạ tầng đại ĐÁP ÁN D A D B C A D D D 10 B 11 D 12 A 13 D 14 D 15 B 16 A 17 C 18 A 19 B 20 B Câu HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT Hà Nội, Hải Phòng, TP Hồ Chí Minh thị có số dân > triệu người (xem Atlat Địa lí Việt Nam trang 15) www.thuvienhoclieu.com Trang www.thuvienhoclieu.com => Chọn đáp án D Câu Vùng có mật độ dân số thấp nước ta Tây Bắc, 69 người/ km2 (sgk Địa lí 12 trang 69) => Chọn đáp án A Câu Căn vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 15, thị loại vùng Duyên hải Nam Trung Bộ Đà Nẵng => Chọn đáp án D Câu Hai đô thị đặc biệt nước ta TP Hồ Chí Minh Hà Nội => Chọn đáp án B Câu Phát biểu không với đặc điểm lao động nước ta “Lao động trình độ cao chiếm đơng đảo” lực lượng lao động nước ta, lao động trình độ cao (sgk Địa lí 12 trang 73) => Chọn đáp án C Câu Phát biểu khơng nói dân số nước ta “Phần lớn dân số thành thị” dân cư nước ta chủ yếu nơng thơn (sgk Địa lí 12 trang 71) => Chọn đáp án A Câu Người lao động nước ta có kinh nghiệm nhiều lĩnh vực nơng nghiệp, đặc điểm bật chất lượng nguồn lao động nước ta (sgk Địa lí lớp 12 trang 73) => Chọn đáp án D Câu Căn vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 15, thị có quy mơ dân số từ 500.001 đến 1.000.000 người Đà Nẵng, Biên Hòa, Cần Thơ => Chọn đáp án D Câu Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 15, đô thị loại I nước ta Hải Phòng, Huế, Đà Nẵng => Chọn đáp án D Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 15, thị có quy mơ dân số triệu người nước ta Hà Nội, Hải Phòng, TP.Hồ Chí Minh => Chọn đáp án B Chú ý: tránh nhầm lẫn với kí hiệu phân cấp thị Câu 11 Số dân nước ta đứng sau Inđônêxia Philippin Đông Nam Á (sgk Địa lí 12 trang 67) www.thuvienhoclieu.com Trang www.thuvienhoclieu.com => Chọn đáp án D Câu 12 Đặc điểm không với đặc điểm dân cư Hoa Kỳ “Dân nhập cư đa số người châu Á châu Đại Dương” Vì dân nhập cư vào Hoa Kì đa số người châu Âu, tiếp đến Mỹ Latinh, Cana-đa Châu Phi => Chọn đáp án A Câu 13 Dân tộc Kinh có số người đơng nước ta => Chọn đáp án D Câu 14 Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 15, xác định thị nước ta có quy mơ dân số triệu người Đà Nẵng (500001-1000000 người) => Chọn đáp án D Câu 15 Hiện nay, tỉ suất sinh nước ta tương đối thấp thực tốt cơng tác dấn số, kế hoạch hóa gia đình => Chọn đáp án B Câu 16 Căn vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 15, thị có quy mô dân số từ 500 001 - 1000 000 người Cần Thơ, Đà Nẵng, Biên Hòa => Chọn đáp án A Chú ý: tránh nhầm lẫn với kí hiệu phân cấp đô thị Câu 17 Dân cư nước ta phân bố tập trung khu vực đồng Đồng tập trung khoảng 75% dân số, mật độ dân số cao (sgk Địa lí 12 trang 69) => Chọn đáp án C Câu 18 www.thuvienhoclieu.com Trang www.thuvienhoclieu.com Căn vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 15, có thị quy mơ dân số từ 100.000 đến 200.000 người vùng Đồng sông Cửu Long: Tân An, Mỹ Tho, Bến Tre, Vĩnh Long, Sa Đéc, Cao Lãnh, Châu Đốc, Sóc Trăng, Cà Mau => Chọn đáp án A Câu 19 Dân số nước ta đơng, có nhiều thành phần dân tộc, dân tộc Kinh chiếm 86,2%; kết việc thực sách dân số kế hoạch hóa gia đình nên mức gia tăng dân số tự nhiên nước ta giảm nhận xét gia tăng tự nhiên cao không => Chọn đáp án B Câu 20 Đặc điểm đô thị nước ta đô thị có nhiều loại khác Căn vào tiêu chí như: số dân, chức năng, mật độ dân số, tỉ lệ phi nông nghiệp mạng lưới đô thị nước ta phân thành loại (loại đặc biệt, loại 1,2,3,4,5) Nếu vào cấp quản lí, nước ta có thị trực thuộc TW thị trực thuộc tỉnh (sgk Địa lí 12 trang 79) => Chọn đáp án B Mức độ thông hiểu Câu Dựa vào Atlát địa lý Việt Nam trang 15, ba thị có quy mơ dân số (năm 2007) lớn vùng Đồng sông Cửu Long A Cần Thơ, Long Xuyên, Rạch Giá B Cần Thơ, Mỹ Tho, Tân An C Cần Thơ, Long Xuyên, Mỹ Tho D Mỹ Tho, Long Xuyên, Rạch Giá Câu Nguyên nhân chủ yếu làm cho tỉ lệ dân thành thị nước ta ngày tăng A sách phân bố lại dân cư vùng B chất lượng sống thành thị tốt C q trình cơng nghiệp hóa D dân nơng thơn thành thị tìm việc làm Câu Thế mạnh chất lượng nguồn lao động nước ta A giá lao động tương đối rẻ B nguồn lao động dồi C trình độ chun mơn ngày cao D lao động chưa qua đào tạo chiếm tỉ lệ lớn Câu Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 15, cho biết nhận xét không quy mô dân số đô thị nước ta năm 2007? A Tất vùng có 01 thị quy mô dân số từ 200.001-500.000 người B Các đô thị nước có quy mơ dân số khơng giống C Cả nước có thị có quy mô dân số 1.000.000 người D Tất vùng có 01 thị quy mô dân số từ 500.001-1.000.000 người Câu Lao động có trình độ cao tập trung đơng vùng sau nước ta? A Duyên hải Nam Trung Bộ C Đồng sông Hồng B Đồng sông Cửu Long D Bắc Trung Bộ www.thuvienhoclieu.com Trang www.thuvienhoclieu.com Câu Thời Pháp thuộc, hệ thống đô thị nước ta khơng có sở mở rộng A thị có qui mơ nhỏ B thị có chức qn C thị có chức thương mại D cơng nghiệp chưa phát triển Câu Sự phân bố dân cư chưa hợp lí nước ta làm ảnh hưởng lớn đến việc sử dụng lao động A Cải thiện sống B bảo vệ môi trường C khai thác tài ngun D q trình thị hóa Câu Căn vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 15 17, cho biết nhận xét sau với đặc điểm phân bố dân cư nước ta? A Đồng sông Cửu Long phân bố sông Hồng B Băc Trung Bộ tập trung đông đúc vùng ven biển C Đông Nam Bộ phía bắc mật độ thưa thớt phía Nam D Không vùng, nội vùng tỉnh Câu Các đô thị Việt Nam có quy mơ khơng lớn, phân bố tản mạn, nếp sống xen kẽ thành thị nông thôn làm A hạn chế khả đầu tư phát triển kinh tế B thiếu đồng sở vật chất thị C q trình phổ biến lối sống thành thị vào nông thôn nhanh D tỉ lệ thị hóa vùng khác Câu 10 Ý thể rõ rệt tính bất hợp lí phân bố dân cư nước ta? A Dân cư tập trung đông đồng B Dân cư thưa thớt miền núi, trung du C Các đồng tình trạng đất chật người đơng, miền núi trung du có dân cư thưa thớt vùng tập trung nhiều khoáng sản quan trọng đất nước D Ngay đồng mật độ dân cư có chênh lệch lớn Câu 11 Căn vào tiêu chí sau để phân loại đô thị nước ta? A Tỉ lệ dân phi nông nghiệp, mật độ dân số, khu công nghiệp tập trung B Các khu công nghiệp tập trung, chức năng, mật độ dân số, số dân C Số dân, chức năng, mật độ dân số, tỉ lệ dân phi nông nghiệp D Mật độ dân số, tỉ lệ dân phi nơng nghiệp, diện tích, số dân Câu 12 Lao động nước ta có xu hướng chuyển từ khu vực quốc doanh sang khu vực khác A Khu vực quốc doanh làm ăn khơng hiệu B Nước ta thực kinh tế mở, thu hút mạnh đầu tư nước C Kinh tế nước ta bước chuyển sang chế thị trường D Tác động cơng nghiệp hóa đại hóa Câu 13 Phát biểu sau không với đặc điểm dân tộc nước ta? A Các dân tộc người sống tập trung chủ yếu đồng B Có nhiều thành phần dân tộc, sắc văn hóa đa dạng www.thuvienhoclieu.com Trang www.thuvienhoclieu.com C Mức sống phận dân tộc người thấp D Dân tộc Kinh chiếm tỉ lệ lớn số dân Câu 14 Chất lượng nguồn lao động nước ta nâng cao lên nhờ A việc đẩy mạnh cơng nghiệp hóa đại hóa đất nước B việc tăng cường xuất lao động sang nước phát triển C thành tựu quan trọng phát triển văn hóa, giáo dục y tế D tăng cường giáo dục hướng nghiệp dạy nghề trường phổ thông Câu 15 Đặc điểm không với nguồn lao động nước ta A nguồn lao động nước ta dồi B lao động có nhiều kinh nghiệm sản xuất nông nghiệp tiểu thủ công nghiệp C chất lượng lao động ngày nâng cao D cấu lao động theo ngành theo thành phần kinh tế nước ta có chuyển biến nhanh chóng Câu 16 Phát biểu sau không với vấn đề việc làm nước ta? A Sự đa dạng hóa thành phần kinh tế tạo nhiều việc làm B Việc làm vấn đề kinh tế - xã hội lớn nước C Tình trạng thất nghiệp, thiếu việc làm giải triệt để D Tỉ lệ thất nghiệp khu vực thành thị thiếu việc làm nơng thơn cao Câu 17 Lao động thành thị chủ yếu thuộc khu vực kinh tế nào? A Nông nghiệp B Công nghiệp C Dịch vụ D Phi nơng nghiệp Câu 18 Dân số đơng có ảnh hưởng tích cực đến q trình phát triển kinh tế - xã hội? A Tài nguyên môi trường B Nguồn lực để phát triển kinh tế đất nước C Vấn đề giáo dục, y tế, nhà ở, việc làm D tốc độ tăng trưởng kinh tế Câu 19 Đâu khơng phải tiêu chí để phân loại đô thị nước ta? A Tỉ lệ lao động phi nông nghiệp B Tỉ lệ biết chữ số năm học C Chức đô thị D Số dân mật độ dân số Câu 20 Vùng có nhiều thị trực thuộc Trung Ương nước ta A Đồng băng sông Hồng B Đồng băng sông Cửu Long C Đông Nam Bộ D Miền Trung Câu 21 Dựa vào Atlat Địa Lí Việt Nam trang 15 cho biết thành phố sau mật độ dân số 2000 người/km2 ? A Biên Hòa B Hải Phòng C Hà Nội D TP Hồ Chí Minh Câu 22 Nhận định sau không với đặc điểm lao động nước ta nay? A Tỉ lệ thiếu việc làm nông thôn thấp thành thị B Tốc độ tăng nguồn lao động cao tốc độ tăng dân số C Tỉ lệ thất nghiệp thành thị cao nông thôn D Năng suất lao động thấp chất lượng nguồn lao động chưa cải thiện www.thuvienhoclieu.com Trang www.thuvienhoclieu.com Câu 23 Dân đông gây ảnh hưởng đến kinh tế nước ta thể chỗ A gây trở ngại cho phát triển kinh tế, nâng cao đời sống người dân B tạo nên nguồn lao động dồi dào, thị trường tiêu thụ rộng lớn C tạo sức ép lên vấn đề việc làm D điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế Câu 24 Việc làm vấn đề kinh tế xã hội lớn nước ta A kinh tế chậm phát triển, việc làm B tình trạng thất nghiệp, thiếu việc làm gay gắt C nhu cầu việc làm cao D đào tạo lao động nhiều bất cập, lao động chưa đáp ứng yêu cầu Câu 25 Dân cư phân bố chưa hợp lí gây hậu A làm ảnh hưởng lớn đến việc sử dụng lao động khai thác tài nguyên B tỉ lệ thất nghiệp thành thị cao C khu vực đồng khai thác tài nguyên mức, miền núi thiếu lao động D nơi thừa lao động, nơi thiếu lao động Câu 26 Trình độ thị hóa nước ta thấp thể rõ A quy mô đô thị nhỏ B tỉ lệ dân thành thị thấp mức trung bình C nhiều thị mang chức hành D sở hạ tầng thị mức độ thấp Câu 27 Căn vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 15, cho biết đô thị sau có quy mơ dân số lớn ? A Biên Hòa B Vũng Tàu C Đà Lạt D Huế Câu 28 Ở nước ta, vùng sau có nhiều đô thị A Đồng sông Hồng B Đông Nam Bộ C Trung du miền núi Bắc Bộ D Đồng sông Cửu Long Câu 29 Nhận định sau khơng xác đặc điểm phân bố dân cư nước ta A Dân cư tập trung chủ yếu nông thôn B Mật độ dân số nông thôn thấp thành thị C Đồng tập trung khoảng 75% dân số nước D Đồng sơng Cửu Long có mật độ dân số cao Câu 30 Căn vào Atlat địa lý Việt Nam trang 15, cho biết đô thị sau có quy mơ dân số lớn vùng Tây Nguyên A Kon Tum B Pleiku C Buôn Ma Thuột D Đà Lạt Câu 31 Nguyên nhân chủ yếu làm cho tỷ lệ dân thành thị nước ta thấp A Trình độ cơng nghiệp hóa thấp B Cơ sở hạ tầng đô thị lạc hậu C Dân cư phân bố không đồng D Đồ núi chiếm 3/4 diện tích lãnh thổ Câu 32 Căn vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 15, cho biết hai thị có quy mơ dân số (năm 2007) lớn vùng Trung du miền núi Bắc Bộ là: www.thuvienhoclieu.com Trang www.thuvienhoclieu.com A Thái Nguyên Việt Trì B Thái Nguyên Hạ Long C Hạ Long Việt Trì D Cẩm Phả Bắc Giang Câu 33 Dân số đơng, tăng nhanh nên nước ta có nhiều thuận lợi việc A mở rộng thị trường tiêu thụ B khai thác, sử dụng tài nguyên thiên nhiên hiệu C giải nhiều việc làm D cải thiện chất lượng sống Câu 34 Sự phân bố dân cư chưa hợp lí nước ta làm ảnh hưởng lớn đến việc A đào tạo sử dụng nguồn lao động B xuất lao động, giải việc làm C thực giải pháp kiềm chế tốc độ tăng dân số D sử dụng lao động, khai thác tài nguyên Câu 35 Đâu nội dung chiến lược phát triển dân số hợp lí sử dụng có hiệu nguồn lao động nước ta? A Xây dựng sách chuyển cư phù hợp để thúc đẩy phân bố lao động vùng B Xây dựng quy hoạch sách thích hợp nhằm đáp ứng xu chuyển dịch cấu dân số nông thôn thành thị C Đẩy mạnh đầu tư phát triển công nghiệp trung du, miền núi; phát triển công nghiệp nơng thơn D Thực đa dạng hóa hoạt động sản xuất, ý thích đáng đến hoạt động ngành dịch vụ Câu 36 Ảnh hưởng sau khơng phải ảnh hưởng tích cực thị hóa đến phát triển kinh tế - xã hội nước ta? A an ninh trật tự xã hội không đảm bảo B chuyển dịch cấu kinh tế C sở vật chất kĩ thuật đại D tạo nhiều việc làm Câu 37 Lao động nước ta có đặc điểm sau đây? A Phân bố lao động đồng vùng lãnh thổ B Đội ngũ quản lí, cơng nhân kĩ thuật lành nghề đông đảo C Lực lượng lao động dồi dào, cần cù, sáng tạo, có kinh nghiệm sản xuất phong phú gắn với truyền thống dân tộc D Lao động có trình độ cao, chất lượng ngày nâng lên Câu 38 Căn vào Atlat Địa lý trang 15, cho biết vùng sau có mật dộ dân số cao nước ta? A Đông Nam Bộ B Đồng sông Hồng C Bắc Trung Bộ D Đồng sông Cửu Long Câu 39 Vùng sau có mật độ dân số trung bình thấp nước vào năm 2006? A Bắc Trung Bộ B Đồng sông Hồng C Tây Bắc D Tây Nguyên Câu 40 Phát biểu sau không với mặt hạn chế cấu sử dụng lao động nước ta: www.thuvienhoclieu.com Trang www.thuvienhoclieu.com A Phần lớn lao động có thu nhập thấp B Phân cơng lao động xã hội chuyển biến nhanh C Quỹ thời gian lao động chưa sử dụng triệt để D Năng suất lao động xã hội thấp Câu 41 Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 15, cho biết thành phố Nam Định thuộc phân cấp đô thị loại nào? A Đô thị loại B Đô thị loại C Đô thị loại D Đô thị loại Câu 42 Căn trang 15 Atlat Địa lí Việt Nam, hai thị có quy mơ dân số (năm 2007) lớn Trung du miền núi Bắc Bộ A Việt Trì, Bắc Giang B Lạng Sơn, Việt Trì C Thái Nguyên, Hạ Long D Thái Nguyên, Việt Trì Câu 43 Căn vào Atlat Địa lí Việt Nam, phần lớn diện tích vùng Tây Nguyên có mật độ dân số (năm 2007) mức A 500 người/km2 B 100 người/km2 C từ 201 đến 500 người/km2 D từ 101 đến 200 người/km2 Câu 44 Cơ cấu dân số trẻ có thuận lợi A nguồn lao động dồi B thị trường tiêu thụ lớn C lao động có kinh nghiệm quản lý, sản xuất D quỹ phúc lợi xã hội cao Câu 45 Ý hướng giải việc làm nước ta? A Phân bố lại dân cư lao động B Khuyến khích sinh viên du học C Thực tốt sách dân số D Xuất lao động, hợp tác đầu tư Câu 46 Ý đặc điểm dân số nước ta? A Đa chủng tộc B Đông dân, nhiều thành phần dân tộc C Tăng nhanh, cấu dân số trẻ D Phân bố chưa hợp lý Câu 47 Ở nước ta, việc làm vấn đề gay gắt A thiếu lao động lành nghề B lao động dồi kinh tế phát triển chậm C lao động có trình độ cao D tỉ lệ thất nghiệp thiếu việc làm cao Câu 48 Ý nói nguyên nhân thay đổi cấu lao động theo thành phần kinh tế nước ta? A Q trình thị hóa B Kết q trình cơng nghiệp hóa - đại hóa đất nước C Kết kinh tế thị trường D Chuyển dịch cấu kinh tế theo lãnh thổ Câu 49 Vùng có số lượng thị nước ta A Trung du miền núi Bắc Bộ B Đông Nam Bộ www.thuvienhoclieu.com Trang 10 www.thuvienhoclieu.com Thời Pháp thuộc, công nghiệp chưa phát triển, hệ thống thị nước ta khơng có sở mở rộng, tỉnh, huyện thường chia với quy mơ nhỏ, chức chủ yếu hành chính, qn (sgk Địa lí 12 trang 77) => Chọn đáp án D Câu Sự phân bố dân cư chưa hợp lí nước ta làm ảnh hưởng lớn đến việc sử dụng lao động khai thác tài nguyên (sgk Địa lí 12 trang 71) => Chọn đáp án C Câu Căn vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 15 17 dễ nhận thấy dân cư nước ta phân bố không vùng, nội vùng tỉnh => Chọn đáp án D Câu Các đô thị Việt Nam có quy mơ khơng lớn, phân bố tản mạn, nếp sống xen kẽ thành thị nông thôn làm hạn chế khả đầu tư phát triển kinh tế => Chọn đáp án A Câu 10 Thể rõ rệt tính bất hợp lí phân bố dân cư nước ta Các đồng tình trạng đất chật người đơng, miền núi trung du có dân cư thưa thớt vùng tập trung nhiều khoáng sản quan trọng đất nước => Chọn đáp án C Câu 11 Các tiêu chí để phân loại thị nước ta Số dân, chức năng, mật độ dân số, tỉ lệ dân phi nơng nghiệp (sgk Địa lí 12 trang 79) => Chọn đáp án C Câu 12 Lao động nước ta có xu hướng chuyển từ khu vực quốc doanh sang khu vực khác Kinh tế nước ta bước chuyển sang chế thị trường, phát triển kinh tế hàng hóa nhiều thành phần theo định hướng xã hội chủ nghĩa => Chọn đáp án C Câu 13 Phát biểu không với đặc điểm dân tộc nước ta Các dân tộc người sống tập trung chủ yếu đồng dân tộc người nước ta chủ yếu sống vùng đồi núi => Chọn đáp án A Câu 14 Chất lượng nguồn lao động nước ta nâng cao lên nhờ thành tựu quan trọng phát triển văn hóa, giáo dục y tế (sgk Địa lí 12 trang 73) => Chọn đáp án C Câu 15 www.thuvienhoclieu.com Trang 14 www.thuvienhoclieu.com Đặc điểm không với nguồn lao động nước ta cấu lao động theo ngành theo thành phần kinh tế nước ta có chuyển biến nhanh chóng Vì nay, có chuyển dịch cấu động theo ngành theo thành phần kinh tế chuyển dịch chậm, chưa đáp ứng cầu phát triển đất nước Phát biểu không với vấn đề việc làm nước ta Tình trạng thất nghiệp, thiếu việc làm giải triệt để Vì nay, tình trạng thất nghiệp thiếu việc làm gay gắt (sgk Địa lí 12 trang 75) => Chọn đáp án C Câu 17 Lao động thành thị chủ yếu thuộc khu vực kinh tế công nghiệp dịch vụ, tức kinh tế Phi nông nghiệp => Chọn đáp án D Câu 18 Dân số đơng có ảnh hưởng tích cực đến trình phát triển kinh tế - xã hội là: dân số đông, lao động dồi nguồn lực quan trọng cho phát triển kinh tế đất nước => Chọn đáp án B Câu 19 Tiêu chí phân loại đô thị không bao gồm Tỉ lệ biết chữ số năm học (xem tiêu chí phân loại thị sgk Địa lí 12 trang 79) => Chọn đáp án B Câu 20 Vùng có nhiều đô thị trực thuộc Trung Ương nước ta Đồng sông Hồng với 2/5 đô thị trực thuộc TW Hà Nội Hải Phòng => Chọn đáp án A Câu 21 Dựa vào Atlat Địa Lí Việt Nam trang 15 thành phố khơng có mật độ dân số 2000 người/km Hải Phòng Mật độ dân số biểu thị màu, màu đỏ tương đương mật độ dân số > 2000 người/km2 Hà Nội, Biên Hòa TP Hồ Chí Minh có khu vực có màu đỏ tương đương mật độ dân số > 2000 người/km2 => Chọn đáp án B Chú ý: câu hỏi phủ định Câu 22 Nhận định không với đặc điểm lao động nước ta Tỉ lệ thiếu việc làm nông thôn thấp thành thị Vì nơng thơn, tỉ lệ thiếu việc làm cao thành thị, thành thị có tỉ lệ thất nghiệp cao nông thôn => Chọn đáp án A Câu 23 Dân đông gây ảnh hưởng đến kinh tế nước ta thể chỗ tạo nguồn lao động dồi thị trường lao động rộng lớn, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế www.thuvienhoclieu.com Trang 15 www.thuvienhoclieu.com => Chọn đáp án B Việc làm vấn đề kinh tế xã hội lớn nước ta tình trạng thất nghiệp, thiếu việc làm gay gắt Tỉ lệ thất nghiệp thành thị thiếu việc làm nông thôn cao, dẫn đến lãng phí nguồn lao động phát triển kinh tế => Chọn đáp án B Câu 25 Dân cư phân bố chưa hợp lí gây hậu làm ảnh hưởng lớn đến việc sử dụng lao động (sgk Địa lí 12 trang 71) => Chọn đáp án A Câu 26 Trình độ thị hóa nước ta thấp thể rõ tỉ lệ dân thành thị thấp mức trung bình, thấp nhiều nước khu vực (Châu Á 44%, giới: 51%) => Chọn đáp án B Câu 27 Căn vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 15, thị có quy mơ dân số lớn Biên Hòa 500001 - 1000000 người => Chọn đáp án A Câu 28 Ở nước ta, vùng có nhiều thị Trung du miền núi Bắc Bộ với 167 thị năm 2006 (sgk Địa lí 12 trang 78) => Chọn đáp án C Câu 29 Đồng sơng Hồng vùng có mật độ dân số cao nước ta (1225 người/km 2) (bảng 16.2 sgk Địa lí 12 trang 69) Vì nhận xét đồng sơng Cửu Long có mật độ dân số cao nước ta không => Chọn đáp án D Câu 30 Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 15, thị có quy mơ dân số lớn Buôn Ma Thuột: quy mô 200001-500001 người Các thị lại có quy mơ nhỏ hơn, mức 100000-200000 người => Chọn đáp án C Câu 31 Ngun nhân chủ yếu dẫn đến q trình thị hóa nước ta q trình cơng nghiệp hóa đại hóa Nguyên nhân chủ yếu làm cho tỉ lệ dân thành thị nước ta thấp trình độ cơng nghiệp hóa thấp => Chọn đáp án A Câu 32 vùng Trung du miền núi Bắc Bộ là: Thái Nguyên Hạ Long, quy mô 200001500000 người www.thuvienhoclieu.com Trang 16 www.thuvienhoclieu.com => Chọn đáp án B Câu 33 Dân số đông, tăng nhanh nên nước ta có nhiều thuận lợi việc mở rộng thị trường tiêu thụ, dân đơng thị trường tiêu thụ rộng lớn => Chọn đáp án A Câu 34 Sự phân bố dân cư chưa hợp lí nước ta làm ảnh hưởng lớn đến việc sử dụng lao động, khai thác tài nguyên (sgk Địa lí 12 trang 71) => Chọn đáp án D Câu 35 Nội dung chiến lược phát triển dân số hợp lí sử dụng có hiệu nguồn lao động nước ta không bao gồm Thực đa dạng hóa hoạt động sản xuất, ý thích đáng đến hoạt động ngành dịch vụ (xem thêm nội dung chiến lược phát triển dân số hợp lí sử dụng có hiệu nguồn lao động nước ta sgk Địa lí 12 trang 71) => Chọn đáp án D Câu 36 Ảnh hưởng khơng phải ảnh hưởng tích cực thị hóa đến phát triển kinh tế - xã hội nước ta an ninh trật tự xã hội không đảm bảo Vì dùng phương pháp loại trừ dễ thấy đáp án lại ảnh hưởng tích cực => Chọn đáp án A Câu 37 Lao động nước ta có đặc điểm Lực lượng lao động dồi dào, cần cù, sáng tạo, có kinh nghiệm sản xuất phong phú gắn với truyền thống dân tộc (sgk Địa lí 12 trang 73) => Chọn đáp án C Câu 38 Căn vào Atlat Địa lý trang 15, vùng có mật dộ dân số cao nước ta Đồng sông Hồng => Chọn đáp án B Câu 39 Vùng có mật độ dân số trung bình thấp nước vào năm 2006 Tây Bắc 69 người/km (sgk Địa lí 12 trang 69) => Chọn đáp án C Câu 40 Phát biểu không với mặt hạn chế cấu sử dụng lao động nước ta “Phân công lao động xã hội chuyển biến nhanh” phân cơng lao động xã hội nước ta chậm chuyển biến (sgk Địa lí 12 trang 75) => Chọn đáp án B Câu 41 Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 15, thành phố Nam Định thuộc phân cấp đô thị loại => Chọn đáp án A www.thuvienhoclieu.com Trang 17 www.thuvienhoclieu.com Chú ý: tránh nhầm lẫn với kí hiệu quy mơ dân số Câu 42 Căn trang 15 Atlat Địa lí Việt Nam, hai thị có quy mơ dân số (năm 2007) lớn Trung du miền núi Bắc Bộ Thái Nguyên, Hạ Long (quy mô dân số từ 200001-500000 người / km2) => Chọn đáp án C Câu 43 Căn vào Atlat Địa lí Việt Nam, phần lớn diện tích vùng Tây Ngun có mật độ dân số (năm 2007) mức 100 người/km2 => Chọn đáp án B Câu 44 Cơ cấu dân số trẻ có thuận lợi nguồn lao động dồi dào, lực lượng lao động bổ sung năm lớn => Chọn đáp án A Câu 45 Hướng giải việc làm nước ta khơng bao gồm Khuyến khích sinh viên du học (xem thêm hướng giải việc làm sgk Địa lí 12 trang 75) => Chọn đáp án B Câu 46 Đặc điểm dân số nước ta khơng bao gồm Đa chủng tộc đa số dân cư châu Á, dân cư nước ta thuộc chủng tộc Môngôlôit => Chọn đáp án A Câu 47 Ở nước ta, việc làm vấn đề gay gắt tỉ lệ thất nghiệp thiếu việc làm cao, số lượng lao động năm tăng nhanh số việc làm => Chọn đáp án D Câu 48 Nguyên nhân thay đổi cấu lao động theo thành phần kinh tế nước ta công Đổi mới, phát triển kinh tế hàng hóa nhiều thành phần, hay kết kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa => Chọn đáp án C Câu 49 Vùng có số lượng thị nước ta Đơng Nam Bộ (bảng 18.2 sgk Địa lí 12 trang 78) => Chọn đáp án B Câu 50 Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 15, thị loại Đồng sơng Hồng Hải Phòng => Chọn đáp án D Tỉ lệ dân thành thị nơng thơn nước ta có chuyển dịch theo hướng giảm tỉ lệ dân nông thôn, tăng tỉ lệ dân thành thị => Chọn đáp án B Câu 52 www.thuvienhoclieu.com Trang 18 www.thuvienhoclieu.com Thời gian lao động nông thôn sử dụng ngày tăng, đa dạng hóa cấu kinh tế nơng thơn, bên cạnh nghê nông nghiệp, nghề thủ công nghiệp dần khôi phục, hoạt động dịch vụ dần phong phú => Chọn đáp án C Câu 53 Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 15, bốn thị có quy mơ dân số (năm 2017) lớn vùng DHNTB Đà Nẵng (500001-1000000 người), Quy Nhơn, Nha Trang Phan Thiết (200001500000 người) => Chọn đáp án B Câu 54 Mặt hạn chế lớn nguồn lao động nước ta trình độ lao động thấp, suất lao động thấp; dân cư phân bố chưa hợp lí, tập trung nhiều nơng thôn kinh tế chủ đạo nông thôn nông nghiệp, nghề phụ chưa phát triển, chưa phát huy mạnh lực lượng lao động => Chọn đáp án D Câu 55 Đặc điểm không với thị hóa nước ta hoạt động dân cư gắn với nơng nghiệp Vì hoạt động kinh tế chủ yếu đô thị gắn với công nghiệp, dịch vụ (phi nông nghiệp) => Chọn đáp án D Câu 56 Một hướng giải việc làm nước ta thực đa dạng hóa hoạt động sản xuất, ý thích đáng đến hoạt động ngành dịch vụ (sgk Địa lí 12 trang 76) => Chọn đáp án C Câu 57 Để giải việc làm cho người lao động nước ta, hướng đạt hiệu cao phân bố lại dân cư nguồn lao động Vì phân bố dân cư người lao động hợp lí góp phần giải việc làm, khai thác hiệu tài nguyên vùng => Chọn đáp án C Câu 58 Căn vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 16, nhận xét không phân bố dân tộc Việt Nam Ở đảo ven bờ khơng có phân bố dân tộc Vì đảo ven bờ có dân cư sinh sống, nhiều đảo tập trung dân cư đông; dân cư sống đảo chủ yếu thuộc nhóm ngơn ngữ Việt - Mường: tức chủ yếu dân tộc Kinh - Mường sinh sống => Chọn đáp án D Cơ cấu sử dụng lao động nước ta có thay đổi mạnh mẽ năm gần chủ yếu tác động cách mạng khoa học - kĩ thuật q trình đổi (sgk Địa lí 12 trang 74) => Chọn đáp án B Câu 60 www.thuvienhoclieu.com Trang 19 www.thuvienhoclieu.com Khó khăn lớn việc dân cư tập trung đông đô thị nước ta việc giải việc làm Dân cư tập trung đông kinh tế không kịp phát triển đáp ứng số lượng việc làm, dấn đến tỉ lệ thất nghiệp thiếu việc làm cao => Chọn đáp án D Câu 61 Q trình thị hóa nước ta phát triển chủ yếu trình cơng nghiệp hóa đẩy mạnh Đơ thị hóa nước ta chủ yếu gắn với q trình cơng nghiệp hóa, thị có hoạt động kinh tế gắn với công nghiệp - dịch vụ => Chọn đáp án A Câu 62 Căn vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 15, vùng có mật độ dân số phổ biến 100 người/km Tây Nguyên => Chọn đáp án B Câu 63 Phát biểu không với dân nông thôn dân thành thị nước ta Dân thành thị đơng dân nơng thơn Vì số dân nông thôn nhiều số dân thành thị => Chọn đáp án D Câu 64 Biểu già hóa dân số khơng bao gồm Tỉ lệ người từ 15-64 tuổi ngày giảm Vì già hóa dân số có biểu tuổi thọ dân cư tăng; tỉ lệ dân 15 tuổi giảm 65 tuổi tăng (sgk Địa lí 11 trang 13) => Chọn đáp án B Câu 65 Căn vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 15, nhận xét không với tháp dân số nước ta Tỉ lệ người 65 tuổi năm 2007 năm 1999 Vì so với năm 1999 tỉ lệ người >65 tuổi năm 2007 nhiều hơn, tỉ lệ người già cấu dân số năm 2007 nhiều năm 1999 => Chọn đáp án A Câu 66 Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 16, vùng có nhiều dân tộc sinh sống xen kẽ Trung du miền núi Bắc Bộ với nhiều dân tộc, nhiều nhóm ngơn ngữ khác sống xen kẽ => Chọn đáp án A Câu 67 Phần lớn đô thị nước ta có quy mơ vừa nhỏ; nước có thị có quy mơ triệu dân (Atlat trang 15) => Chọn đáp án D Mức độ vận dụng vận dụng cao Câu Cơ cấu sử dụng lao động theo thành phần kinh tế nước ta có thay đổi A Phát triển kinh tế hàng hóa nhiều thành phần kinh tế,cơ chế thị trường B Quá trình cơng nghiệp hóa,hiện đại hóa www.thuvienhoclieu.com Trang 20 www.thuvienhoclieu.com C Q trình hội nhập kinh tế tồn cầu,xu hướng chuyển dịch lao động giới D Tác động cách mạng khoa học kĩ thuật công nghệ đại Câu Năm 2014, nước ta có dân số 90,7 triệu người ,diện tích tự nhiên phần đất liền 331212 km2 , mật độ dân số nước ta A 237,8 người/km2 B 373,8 người/km2 C 283,8 người/km2 D 273,8 người/km2 Câu Nguyên nhân chủ yếu dẫn tới mật độ dân số vùng đồng bằn sông Hồng cao gấp lần so với vùng Đồng Sông Cửu Long A Đồng sông Hồng có điều kiện tự nhiên thuận lợi B Đồng sông Hồng địa bàn thu hút mạnh lực lượng lao động từ vùng khác đến C Đồng sơng Hồng có lịch sử khai thác lâu đời D Đồng sơng Hồng có nhiều làng nghề thủ công truyền thống Câu Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 15, năm 2007,tỉ lệ dân thành thị nông thôn nước ta lầnlượt A 24,7% 75,33% C 26,7% 73,33% B 73,6% 26,4% D 27,4% 72,6% Câu Căn vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 15, cho biết nhận xét sau thay đổi cấu lao động làm việc phân theo khu vực kinh tế nước ta giai đoạn 1995 - 2007? A giảm tỉ trọng lao động làm việc ngành dịch vụ công nghiệp - xây dựng B tỉ trọng lao động làm việc ngành kinh tế giảm C Tỉ trọng lao động làm việc ngành kinh tế tăng D Tỉ trọng lao động làm việc ngành nông, lâm, thủy sản chiếm cao Câu Năng suất lao động xã hội nước ta thấp chủ yếu A Cơ sở hạ tầng hạn chế B Phân bố lao động không C Cơ cấu kinh tế chậm thay đổi D Trình độ lao động chưa cao Câu Biện pháp chủ yếu để giải tình trạng thất nghiệp thành thị nước ta A xây dựng nhà máy công nghiệp quy mô lớn B phân bố lại lực lượng lao động quy mô nước C hợp tác lao động quốc tế để xuất lao động D đẩy mạnh phát triển hoạt động công nghiệp dịch vụ đô thị Câu Lao động phổ thông tập trung đông khu vực thành thị A có điều kiện để phát triển ngành cơng nghệ cao B khó bố trí, xắp xếp giải việc làm C Có điều kiện để phát triển ngành dịch vụ D giải nhu cầu việc làm đô thị lớn Câu Căn vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 15, cho biết tỉ lệ dân số thành thị nước ta năm 2007 là: A 20,8% B 26,9% C 24,2% D 27,4% Câu 10 Phát biểu sau q trình thị hóa nước ta? www.thuvienhoclieu.com Trang 21 www.thuvienhoclieu.com A Tỉ lệ dân thành thị đồng sông Hồng cao Đông Nam Bộ B Đơng Nam Bộ nơi có số lượng đô thị nhiều C Trung du miền núi Bắc Bộ vùng có trình độ thị hóa thấp so với trung bình nước D Đồng sơng Hồng có số dân thị đơng nước ta Câu 11 Ý sau khơng xác với đặc điểm dân cư nước ta nay? A Tỉ số giới tính sinh cân đối, nam nhiều nữ B Dân số có biến đổi nhanh cấu nhóm tuổi C Cơ cấu dân số trẻ, tốc độ tăng ngày nhanh gây bùng nổ dân số D Dân cư phân bố chưa hợp lí đồng miền núi Câu 12 Dân số nước ta có nhiều thành phần dân tộc không tạo thuận lợi sau phát triển kinh tế - xã hội? A Đời sống tinh thần người dân phong phú B Tạo tài nguyên nhân văn phát triển du lịch C Kinh nghiệm sản xuất phong phú D Nguồn lao động dồi Câu 13 Bất hợp lí phân cơng lao động hậu việc A nước ta có dân số đơng B có nhiều thành phần dân tộc C cấu dân số thuộc loại trẻ D phân bố dân cư chưa hợp lí Câu 14 Căn vào Atlat Địa lý Việt Nam trang 15, nhận xét sau tình hình dân số Việt Nam qua năm? A Từ 1960 - 2007,dân số nông thôn tăng 36,6 triệu người, dân số thành thị tăng 18,64 triệu người B Từ 1960 - 2007, dân số nông thôn tăng gấp 1,95 lần so với số dân thành thị C Tổng số dân nước ta năm 2007 tăng 65 triệu người so với năm 1960 D Dân số nước ta tăng nhanh, dân số nông thôn tăng dân số thành thị Câu 15 Chất lượng lao động nước ta nhiều hạn chế, nguyên nhân A nguồn lao động chưa thật cần cù, chịu khó B người lao động phần lớn thiếu kinh nghiệm C tính sáng tạo người lao động chưa thật cao D công tác đào tạo lao động chưa đáp ứng nhu cầu xã hội Câu 16 Năng suất lao động nước ta thuộc nhóm thấp giới, nguyên nhân A Trình độ khoa học kỹ thuật chất lượng lao động thấp B trình độ thị hóa thấp C phân cơng lao động xã hội theo ngành chậm chuyển biến D phân bố lao động xã hội theo ngành chậm chuyển biến Câu 17 Lực lượng lao động nước ta năm 2015 53,98 triệu người phân theo khu vực kinh tế khu vực 1: 23, 26 triệu người; khu vực 2: 12,02 triệu người; khu vực 3: 18,70 triệu người Tỉ lệ lao động phân theo khu vực là: A 44,1%; 23%; 33,9% B 43,0%; 22,5%; 33,9% C 43,1%; 22,3%; 34,6% D 44,1%; 24,3%; 33,9% www.thuvienhoclieu.com Trang 22 www.thuvienhoclieu.com Câu 18 Để giảm tình trạng di dân tự vào thị, giải pháp lâu dài chủ yếu A phát triển mạng lưới thị hợp lí đơi với xóa đói giảm nghèo nơng thơn, đẩy mạnh cơng nghiệp hóa nơng thơn B xây dựng hệ thống sở hạ tầng đô thị C hạn chế gia tăng dân số tự nhiên nông thôn thành thị D phát triển mở rộng mạng lưới đô thị để tăng sức chứa dân cư Câu 19 Đẩy mạnh đa dạng hóa nơng nghiệp, đa dạng hóa kinh tế nơng thơn nước ta chủ yếu nhằm A thúc đẩy phân công lao động xã hội B mở rộng thị trường nước C phân bố lại dân cư nguồn lao động D giảm tỉ lệ thiếu việc vùng nông thôn nước ta Câu 20 Ý sau không gia tăng dân số thành thị nước ta? A Gia tăng dân số tự nhiên thấp mức trung bình nước B Mức gia tăng dân số nhìn chung thấp so với nơng thơn C Phản ánh q trình mở rộng địa giới đô thị diễn mạnh D Phản ánh trình di dân tự từ nơng thơn thành thị Câu 21 Các dân tộc thiểu số nước ta phân bố không phổ biến khu vực A Ở vùng sâu, vùng xa B Các vùng biên giới C Các huyện đảo D Các vùng giao thông vận tải khó khăn Câu 22 Nhận định sau không cấu dân số theo tuổi nước ta? A Là thời kì lực lượng lao động nước ta đạt mức tối ưu số lượng chất lượng B Là thời kì tạo hội vàng để nước ta phát triển kinh tế với tiềm lực lao động dồi C Là thời kì dân số có lực lượng độ tuổi lao động lớn tỉ lệ người phụ thuộc thấp D Là thời kì chuyển tiếp dân số từ cấu dân số trẻ sang cấu dân số già Câu 23 Giải pháp phù hợp để giải vấn đề thất nghiệp thiếu việc làm nước ta A kiểm sốt tốc độ tăng dân số đơi đẩy mạnh phát triển kinh tế phân bố hợp lí dân cư B nâng cao chất lượng nguồn lao động giảm gia tăng dân số xuống mức thấp C giảm gia tăng dân số, tăng cường xuất lao động đẩy mạnh thị hóa D đẩy mạnh cơng nghiệp hóa- đại hóa xuất lao động Câu 24 Căn vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 15, cho biết phát biểu sau không với tháp dân số nước ta năm 1999 2007? A Cơ cấu dân số tháp dân số 2007 dân số chuyển dần sang già B Số người 65 tuổi năm 2007 năm 1999 C Số người tuổi lao động năm 1999 nhiều năm 2007 D Cơ cấu dân số tháp dân số năm 1999 dân số trẻ Câu 25 Hậu nghiêm trọng tình trạng di dân tự tới vùng trung du miền núi www.thuvienhoclieu.com Trang 23 www.thuvienhoclieu.com A tài nguyên môi trường vùng nhập cư bị suy giảm B vùng xuất cư thiếu hụt lao động C làm tăng thêm khó khăn cho vấn đề việc làm vùng nhập cư D gia tăng cân đối tỉ số giới tính vùng nước ta Câu 26 Vùng có tỉ lệ thất nghiệp thiếu việc làm cao nước ta A Đồng sông Hồng B Đông Nam Bộ C Tây Nguyên D Bắc Trung Bộ Câu 27 Dân số năm 2015 91,7 triệu người Tỉ suất gia tăng tự nhiên 1,07% so với năm 2014 Vậy dân số tăng thêm số với năm 2014 A 1,05 triệu người B 0,95 triệu người C 1,0 triệu người D 0,97 triệu người Câu 28 Dân số nước ta năm 2003 80,9 triệu người, tốc độ gia tăng dân số 1,32%, dân số năm 2018 A 98,49 triệu người B 89,49 triệu người C 96,92 triệu người D 88,66 triệu người ĐÁP ÁN A D C D D D D B D 10 C 11 C 12 D 13 D 14 B 15 D 16 A 17 C 18 A 19 D 20 D 21 C 22 A 23 A 24 B 25 A 26 A 27 D 28 A Câu HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT Cơ cấu sử dụng lao động theo thành phần kinh tế nước ta có chuyển biến tích cực, phù hợp với đường lối phát triển kinh tế nhiều thành phần thời kì Đổi (sgk Địa lí 12 trang 84) => Chọn đáp án A Câu Ap dụng cơng thức tính Mật độ dân số = số dân / diện tích Năm 2014,nước ta có dân số 90,7 triệu người ,diện tích tự nhiên phần đất liền 331212 km , mật độ dân số nước ta 90700000 / 331212 = 273,8 người / km2 => Chọn đáp án D Câu Nguyên nhân chủ yếu dẫn tới mật độ dân số vùng đồng bằn sông Hồng cao gấp lần so với vùng Đồng Sông Cửu Long Đồng sơng Hồng có lịch sử khai thác lâu đời hơn; Đồng sơng Hồng có lịch sử khai thác lãnh thổ hàng nghìn năm => Chọn đáp án C Câu www.thuvienhoclieu.com Trang 24 www.thuvienhoclieu.com Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 15, năm 2007 áp dụng cơng thức tính tỉ trọng tổng Ta có tỉ lệ dân thành thị năm 2007 = 23,37 / 85,17 *100% = 27,4% tỉ lệ dân nông thôn năm 2007 = 61,8/ / 85,17 *100% = 72,6% tỉ lệ dân thành thị nông thôn nước ta 27,4% 72,6% => Chọn đáp án D Câu Căn vào Atlat Địa lí Việt Nam trang15, nhận xét thay đổi cấu lao động làm việc phân theo khu vực kinh tế nước ta giai đoạn 1995 - 2007 Tỉ trọng lao động làm việc ngành nông, lâm, thủy sản chiếm cao năm 1995 chiếm 71,2% đến năm 2007 chiếm 53,9% tổng cấu lao động nước ta => Chọn đáp án D Câu Năng suất lao động xã hội nước ta thấp chủ yếu Trình độ lao động chưa cao => Chọn đáp án D Câu Biện pháp chủ yếu để giải tình trạng thất nghiệp thành thị nước ta mạnh phát triển hoạt động công nghiệp dịch vụ đô thị để tạo nhiều việc làm => Chọn đáp án D Câu Lao động phổ thông tập trung đông khu vực thành thị khó bố trí, xắp xếp giải việc làm dẫn đến tình trạng thất nghiệp => Chọn đáp án B Câu Căn vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 15 áp dụng cơng thức tính tỉ trọng tổng = giá trị thành phần / Tổng *100% Tỉ lệ dân số thành thị nước ta năm 2007 = 23,37 / 85,17 *100% = 27,4% => Chọn đáp án D Câu 10 Phát biểu q trình thị hóa nước ta Trung du miền núi Bắc Bộ vùng có trình độ thị hóa thấp so với trung bình nước Trung du miền núi Bắc Bộ có nhiều thị chủ yếu đô thị vừa nhỏ, số dân thị tỉ lệ dân thị thấp => Chọn đáp án C Câu 11 Đặc điểm khơng xác với đặc điểm dân cư nước ta "Cơ cấu dân số trẻ, tốc độ tăng ngày nhanh gây bùng nổ dân số" Vì nay, cấu dân số theo nhóm tuổi nước ta thời kì q độ dân số, có xu hướng già hóa, tốc độ gia tăng dân số kiềm chế khơng giai đoạn bùng nổ dân số => Chọn đáp án C Câu 12 Dân số nước ta có nhiều thành phần dân tộc khơng tạo nguồn lao động dồi phát triển kinh tế - xã hội Vì dân số đơng hay quy mơ dân số lớn, số người độ tuổi lao động lớn tạo nên nguồn lao động dồi www.thuvienhoclieu.com Trang 25 www.thuvienhoclieu.com => Chọn đáp án D Câu 13 Bất hợp lí phân cơng lao động hậu việc phân bố dân cư chưa hợp lí, mà cần phân bố lại dân cư nguồn lao động hợp lí (sgk Địa lí 12 trang 75) => Chọn đáp án D Câu 14 Căn vào Atlat Địa lý Việt Nam trang 15, Từ 1960 - 2007,dân số nông thôn tăng 36,36 triệu người, dân số thành thị tăng 18,64 triệu người => dân số nông thôn tăng nhiều gấp 1,95 (36,36 /18,64 ) lần so với dân số thành thị => nhận xét tình hình dân số Việt Nam qua năm Từ 1960 - 2007, dân số nông thôn tăng gấp 1,95 lần so với số dân thành thị => Chọn đáp án B Câu 15 Chất lượng lao động nước ta nhiều hạn chế, nguyên nhân công tác đào tạo lao động chưa đáp ứng nhu cầu xã hội Đặc biệt thực tế có tình trạng thừa thầy thiếu thợ, đào tạo đại học cao đẳng nhiều chưa đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp, hầu hết phải đào tạo lại làm việc => Chọn đáp án D Câu 16 Năng suất lao động nước ta thuộc nhóm thấp giới, nguyên nhân chủ yếu chất lượng trình độ lao động chưa cao, thiếu lao động có tay nghề, có trình độ khoa học kĩ thuật => Chọn đáp án A Câu 17 Áp dụng cơng thức tính tỉ trọng tổng = giá trị thành phần / Tổng *100 (%) Tỉ lệ lao động khu vực I 23, 26 / 53,98 *100 = 43,1% Tỉ lệ lao động khu vực II 12,02 /53,98 *100 = 22,3% Tỉ lệ lao động khu vực III 18,70 /53,98 *100 = 34,6% => Chọn đáp án C Câu 18 Để giảm tình trạng di dân tự vào đô thị, giải pháp lâu dài chủ yếu phát triển mạng lưới thị hợp lí đơi với xóa đói giảm nghèo nơng thơn, đẩy mạnh cơng nghiệp hóa nơng thơn Khi www.thuvienhoclieu.com Trang 26 www.thuvienhoclieu.com nơng thơn, người dân có việc làm, có thu nhập tốt, hạn chế việc di dân tự vào đô thị => Chọn đáp án A Câu 19 Đẩy mạnh đa dạng hóa nơng nghiệp, đa dạng hóa kinh tế nơng thơn nước ta chủ yếu nhằm giải tình trạng thiếu việc làm nông thôn, đáp ứng nhu cầu việc làm thời gian nơng nhàn nơng thơn (ví dụ ngồi thời gian canh tác lúa, người dân làm thêm nghề phụ trồng rauu, nuôi gà, làm mây tre đan, gia công may mặc, làm đồ gốm thời gian nông nhàn) => Chọn đáp án D Câu 20 Nhận xét không gia tăng dân số thành thị nước ta Phản ánh q trình di dân tự từ nơng thơn thành thị q trình thị hóa nước ta chủ yếu cơng nghiệp hóa, mở rộng địa giới thị => Chọn đáp án D Câu 21 Các dân tộc thiểu số nước ta phân bố không phổ biến khu vực huyện đảo Theo Atlat trang16, huyện đảo chủ yếu sử dụng nhóm ngơn ngữ Việt - Mường => dân tộc thiểu số không tập trung => Chọn đáp án C Câu 22 Nhận định không cấu dân số theo tuổi nước ta “Là thời kì lực lượng lao động nước ta đạt mức tối ưu số lượng chất lượng” khơng phản ánh cấu dân số theo tuổi nước ta => Chọn đáp án A Chú ý từ khóa: cấu dân số theo tuổi Câu 23 Giải pháp phù hợp để giải vấn đề thất nghiệp thiếu việc làm nước ta kiểm soát tốc độ tăng dân số đôi đẩy mạnh phát triển kinh tế phân bố hợp lí dân cư (A đầy đủ nhất) => Chọn đáp án A Câu 24 Căn vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 15, dễ nhận thấy Số người 65 tuổi năm 2007 nhiều năm 1999 => Nhận xét Số người 65 tuổi năm 2007 năm 1999 khơng => Chọn đáp án B Câu 25 Hậu nghiêm trọng tình trạng di dân tự tới vùng trung du miền núi tài nguyên môi trường vùng nhập cư bị suy giảm Do nhập cư tự do, khơng có quy hoạch nên www.thuvienhoclieu.com Trang 27 www.thuvienhoclieu.com đa số người nhập cư đến khai thác tài nguyên vùng trung du miền núi cách tự phát (ví dụ khai thác rừng, khoáng sản ), dẫn đến nguy suy thoái tài nguyên ô nhiễm môi trường => Chọn đáp án A Câu 26 Vùng có tỉ lệ thất nghiệp thiếu việc làm cao nước ta Đồng sông Hồng dân cư tập trung đông, lại vùng có truyền thống canh tác nơng nghiệp nên thời gian nông nhàn nhiều, nghề phụ chưa phát triên => tỉ lệ thiếu việc làm cao =>Chọn đáp án A Câu 27 Dân số năm 2015 91,7 triệu người Tỉ suất gia tăng tự nhiên 1,07% so với năm 2014 => Gọi số dân 2014 A => A+ (A*1,07%) = 91,7 triệu người => A(1+0,0107) = 91,7 => A = 91,7/ 1,0107 = 90,73 (số dân 2014) Vậy dân số tăng thêm so với năm 2014 91,7 - 90,73= 0,97 triệu người => Chọn đáp án D Câu 28 Ap dụng công thức A=N * (1+r)n Trong đó: A: số dân năm cần tính N: số dân năm gốc r: tỉ lệ gia tăng dân số n: số năm Dân số năm 2003 80,9 triệu người Tốc độ gia tăng dân số 1,32% (=0,0132) => Gọi số dân 2018 A, dân số năm 2003 N => Ta có cơng thức A= N*(1+ 0,0132)15 => A= 80,9(1+0,0132)15 => A = 98,49 (triệu người) (số dân 2018) => Chọn đáp án A www.thuvienhoclieu.com Trang 28
- Xem thêm -

Xem thêm: www thuvienhoclieu com 110 cau trac nghiem DIA LI DAN CU co dap an , www thuvienhoclieu com 110 cau trac nghiem DIA LI DAN CU co dap an

Từ khóa liên quan