Dau canh bao tram cau dao dao xa phong may

2 69 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/09/2019, 09:59

Sơ đồ đấu cho trạm có đơi dây từ cầu dao đảo lên phòng máy dùng máy nổ pha, điện AC pha Cảnh báo máy nổ 7 8 Rơ le Rơ le Cảnh báo AC Máy nổ pha - + Nguồn AC điện lực • Sơ đồ đấu cho trạm có đơi dây từ cầu dao đảo lên phòng máy dùng máy nổ pha, điện AC pha Cảnh báo AC 3 Rơ le Rơ le Cảnh báo máy nổ Nếu dung máy nổ pha Đấu pha vào pha 1, pha cầu dao đảo, trung tính đấu dây trung tính chung với AC điện lực Máy nổ pha Đấu cực vào pha cầu dao đảo, cực đấu dây trung tính chung với AC điện lực Pha cầu dao đảo phía máy nổ cần nối với để chạy đủ RECT + + Nguồn AC điện lực + - ... cho trạm có đơi dây từ cầu dao đảo lên phòng máy dùng máy nổ pha, điện AC pha Cảnh báo AC 3 Rơ le Rơ le Cảnh báo máy nổ Nếu dung máy nổ pha Đấu pha vào pha 1, pha cầu dao đảo, trung tính đấu dây... trung tính chung với AC điện lực Máy nổ pha Đấu cực vào pha cầu dao đảo, cực đấu dây trung tính chung với AC điện lực Pha cầu dao đảo phía máy nổ cần nối với để chạy đủ RECT + + Nguồn AC điện
- Xem thêm -

Xem thêm: Dau canh bao tram cau dao dao xa phong may, Dau canh bao tram cau dao dao xa phong may

Từ khóa liên quan