www thuvienhoclieu com bai tap chuyen hoa vat chat va nang luong co dap an

99 35 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/09/2019, 09:50

www.thuvienhoclieu.com PHẦN SINH HỌC CƠ THỂ Sau nghiên cứu Sinh học tế bào, ta tìm hiểu kiến thức sinh học cấp độ cao hơn, Sinh học thể Trong sinh học, đặc biệt lĩnh vực nghiên cứu sinh học thể, đạt thành tựu khơng có tầm quan trọng mặt lí luận mà có giá trị thực tiễn lớn lao CHƯƠNG I: CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG A – CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG Ở THỰC VẬT Nội dung chính: Chuyển hóa vật chất lượng Cảm ứng Sinh trưởng phát triển Sinh sản I SỰ HẤP THỤ NƯỚC VÀ MUỐI KHOÁNG Ở RỄ Rễ quan hấp thụ nước muối khoáng a Hình thái rễ Hình 3.1 Cấu tạo bên ngồi hệ rễ Hình 3.2 Lơng hút rễ MỞ RỘNG Trồng chậu chậm lớn so với trồng đất vườn chậu ngăn cản phát triển hệ rễ - Rễ gồm rễ rễ bên - Rễ phát triển đâm sâu lan tỏa hướng đến nguồn nước - Rễ phát triển liên tục, có nhiều lơng hút từ làm tăng diện tích tiếp xúc rễ đất - Lơng hút có khơng bào lớn, tế bào biểu bì kéo dài, thành tế bào mỏng khơng thấm cutin, áp suất thẩm thấu cao hoạt động hô hấp rễ mạnh Chú ý: Các phân tử nước tế bào tồn dạng tự dạng liên kết Vì vậy, nước vừa thành phần cấu tạo vừa dung mơi hòa tan nhiều chất cần thiết muối khoáng cho hoạt động sống tế bào, đồng thời nước mơi trường phản ứng sinh hóa STUDY TIP Nước chiếm tỉ lệ lớn tế bào Nếu nước, tế bào khơng thể tiến hành chuyển hóa vật www.thuvienhoclieu.com Trang www.thuvienhoclieu.com chất để trì sống b Rễ phát triển nhanh bề mặt hấp thụ - Rễ cạn hấp thụ nước ion khống chủ yếu qua miền lơng hút - Rễ sinh trưởng nhanh chiều sâu, phân nhánh chiếm chiều rộng đặc biệt tăng nhanh số lượng lông hút - Lông hút tạo bề mặt tiếp xúc rễ đất đến hàng chục, chí hàng trăm m , đảm bảo rễ hấp thụ nước ion khoáng đạt hiệu cao LƯU Ý Lông hút dễ gãy tiêu biến môi trường ưu trương, axit hay thiếu oxi Cơ chế hấp thụ nước ion khoáng rễ a Hấp thụ nước ion khống từ đất vào tế bào lơng hút * Hấp thụ nước: Sự xâm nhập nước từ đất vào tế bào lông hút theo chế thụ động (cơ chế thẩm thấu): Nước di chuyển từ môi trường nhược trương (ít ion khống, nhiều nước) sang mơi trường ưu trương (nhiều ion khống, nước) - Dịch tế bào rễ ưu trương so với dung dịch đất ngun nhân: Q trình nước đóng vai trò bơm hút, hút nước lên phía trên, làm giảm hàm lượng nước tế bào lông hút Nồng độ chất tan cao (các axit hữu cơ, đường saccarozo…) sinh q trình chuyển hóa vật chất * Hấp thụ ion khoáng: Các ion khoáng xâm nhập vào tế bào rễ theo chế: Cơ chế thụ động: Một số ion khoáng từ đất vào tế bào lông hút theo chế thụ động (đi từ nơi có nồng độ cao sang nơi có nồng độ thấp) Cơ chế chủ động: Một số ion khống mà có nhu cầu cao (ion kali) di chuyển ngược chiều gradien nồng độ, xâm nhập vào rễ theo chế chủ động, đòi hỏi phải tiêu tốn lượng ATP từ hô hấp MỞ RỘNG Trong nông nghiệp cần tưới nước, bón phân thời kì, xới đất sục bùn để đất thơng thống tạo điều kiện rễ dễ hơ hấp b Dòng nước ion khống từ đất vào mạch gỗ rễ Hình 3.3 Con đường xâm nhập nước ion khoáng vào rễ www.thuvienhoclieu.com Trang www.thuvienhoclieu.com A - Mặt nước cắt ngang rễ; B – Hai đường xâm nhập ion khoáng vào rễ - Theo tế bào đường: Gian bào chất Con đường gian bào (màu đỏ) Con đường tế bào chất (màu xanh) Đường Nước ion khống theo khơng gian bó sợi xenllulozo thành TB đến nội bì, gặp đai Caspari chặn lại nên phải chuyển sang đường tế bào chất để vào mạch gỗ rễ Nước ion khoáng qua hệ thống không bào từ TB sang TB khác qua sợi liên bào nối không bào, qua TB nội bì vào mạch gỗ rễ Đặc điểm Nhanh, không chọn lọc Chậm, chọn lọc STUDY TIP Vai trò đai Caspari: Chặn cuối đường gian bào không chọn lọc giúp điều chỉnh, chọn lọc chất vào tế bào, Có thể coi vòng đai ngăn cản di chuyển nước muối theo chiều ngang thân Ảnh hưởng tác nhân môi trường trình hấp thụ nước ion khoáng rễ Các yếu tố ngoại cảnh như: Áp suất thẩm thấu dung dịch đất, độ pH, độ thoáng đất… ảnh hưởng đến hấp thụ nước ion khoáng rễ II VẬN CHUYỂN CÁC CHẤT TRONG CÂY Định nghĩa Dòng mạch gỗ (dòng lên) Dòng mạch rây (dòng xuống) - Vận chuyển nước ion khoáng từ đất vào mạch - Vận chuyển chất hữu ion khoáng di gỗ rễ tiếp tục dâng lên theo mạch gỗ 2+ K + , Mg … quang hợp từ đến động thân để lan tỏa đến phần khác nơi cần sử dụng dự trữ rễ, hạt, củ, quả… Dòng mạch gỗ a Cấu tạo mạch gỗ www.thuvienhoclieu.com Trang www.thuvienhoclieu.com Hình 3.4 Cấu tạo mạch gỗ - Tế bào mạch gỗ gồm tế bào chết, có loại là: quản bào mạch ống Chúng khơng có màng bào quan Các tế bào loại nối với theo cách đầu tế bào nối với đầu tế bào thành ống dài từ rễ lên để dòng mạch gỗ di chuyển bên - Quản bào mạch ống nối với theo cách: đầu tế bào nối với đầu tế bào thành ống dài từ rễ đến cho dòng mạch gỗ di chuyển bên - Quản bào mạch ống xếp sát vào theo cách lỗ bên tế bào sít khớp với lỗ bên tế bào khác tạo lối cho dòng vận chuyển ngang STUDY TIP Thành mạch gỗ linhin hóa tạo cho mạch gỗ có độ bền chịu áp suất nước b Thành phần dịch mạch gỗ Dịch mạch gỗ chủ yếu nước ion khoáng Ngồi có chất hữu tổng hợp từ rễ (axit amin, amit, vitamin, hoocmon xitokinin, ancaloit…) tổng hợp rễ c Động lực đẩy dòng mạch gỗ - Lực đẩy (áp suất rễ): Do áp suất thẩm thấu rễ tạo Chẳng hạn: tượng ứ giọt, rỉ nhựa - Lực hút thoát nước lá: Tế bào bị nước hút nước từ tế bào nhu mô bên cạnh, sau tế bào nhu mơ hút nước từ mạch gỗ từ tạo lực hút kéo nước từ rễ lên - Lực liên kết phân tử nước với với thành mạch gỗ thành dòng nước liên tục Chú ý: - Hiện tượng rỉ nhựa tượng mặt cắt thân tiết chất dịch ẩm ướt Khi thân bị cắt ngang làm gián đoạn hệ thống mạch gỗ mạch rây, lực đẩy áp suất rễ tiếp tục đẩy dòng mạch gỗ lên tạo tượng rỉ nhựa bề mặt - Hiện tượng ứ giọt tượng bụi, thân thảo thường có giọt nước đọng mép vào buổi sáng sớm Nguyên nhân nước bị đẩy theo mạch gỗ từ rễ lên lá, khơng thành độ ẩm khơng khí cao đọng lại thành giọt mép Dòng mạch rây a Cấu tạo mạch rây Mạch rây gồm tế bào sống ống rây tế bào kèm Tế bào ống rây tế bào chuyển hóa cao cho vận chuyển chất với đặc điểm khơng nhân, bào quan, chất nguyên sinh lại sợi mảnh Nhiệm vụ: Tham gia trực tiếp vận chuyển dịch mạch rây www.thuvienhoclieu.com Trang www.thuvienhoclieu.com Hình mạch 3.5 Cấu tạo rây Tế bào nằm với nhiều sinh đặc, không bào nhỏ kèm: Là tế bào cạnh tế bào ống rây đặc điểm nhân to, ti thể, chất nguyên Nhiệm vụ: Cung cấp lượng cho tế bào ống rây - Cách xếp tế bào ống rây tế bào kèm: + Các tế bào ống rây nối với qua rây tạo thành ống xuyên suất từ tế bào quang hợp tới quan dự trữ + Các tế bào kèm nằm sát, xung quanh tế bào ống rây LƯU Ý Mạch rây nối tế bào quan nguồn với tế bào quan chứa giúp dòng mạch rây chảy từ nơi có áp suất thẩm thấu cao đến nơi có áp suất thẩm thấu thấp b Thành phần dịch mạch rây Chủ yếu đường saccarozo, axit amin, hoocmon thực vật, số hợp chất hữu khác (như ATP), số ion khoáng sử dụng lại, đặc biệt nhiều kali làm cho dịch mạch rây có pH từ – 8,5 c Động lực dòng mạch rây Là chênh lệch áp suất thẩm thấu quan nguồn (lá) quan chứa (rễ, củ, quả…) Mối quan hệ dòng mạch gỗ dòng mạch rây Nước từ mạch gỗ sang mạch rây từ mạch rây sang mạch gỗ theo đường vận chuyển ngang www.thuvienhoclieu.com Trang www.thuvienhoclieu.com Hình 3.6 Sự lưu thơng mạch gỗ mạch rây III THOÁT HƠI NƯỚC Vai trò q trình nước - Khoảng 98% lượng nước mà rễ hấp thụ bị qua đường nước Chỉ có khoảng 2% lượng nước qua sử dụng để tạo mơi trường hoạt động sống, có chuyển hóa vật chất, tạo vật chất hữu cho thể - Nhờ có nước lá, nước cung cấp đến tế bào - Thoát nước động lực đầu dòng mạch gỗ có vai trò: Giúp vận chuyển nước, ion khoáng chất tan từ rễ đến quan mặt đất, tạo môi trường liên kết phận cây, tạo độ cứng cho thực vật thân thảo - Nhờ có nước, khí khổng mở cho khí CO khuếch tán vào cung cấp cho trình quang hợp Hình 3.7 Q trình nước STUDY TIP www.thuvienhoclieu.com Trang www.thuvienhoclieu.com Thoát nước giúp hạ nhiệt độ vào ngày nắng nóng, đảm bảo cho trình sinh lý xảy bình thường Nhiệt độ thoát nước mạnh thấp nhiệt độ héo o đến C Thoát nước qua a Lá quan thoát nước - Các tế bào biểu bì tiết lớp cutin Lớp cutin phủ toàn bề mặt trừ khí khổng - Cây thường xn nhiều lồi gỗ khác loài sa mạc biểu bì khơng có khí khổng có lớp cutin dày khơng nước qua mặt Hình 3.8 Cấu tạo STUDY TIP Mặt đoạn khơng có khí khổng có nước thoát nước diễn qua lớp cutin biểu bì lá, lớp cutin dày, nước giảm ngược lại b Hai đường nước: qua khí khổng qua cutin * Thốt nước qua khí khổng: Cấu tạo khí khổng: Mỗi khí khổng gồm hai tế bào hình hạt đậu úp vào Đó tế bào sống, chứa nhiều lục lạp, tế bào có vách dày khơng đồng đều, phần vách dày, phần ngồi mỏng Do tế bào trương nước, vách phía ngồi giãn nở nhiều vách phía trong, làm độ cong tế bào tăng khe mở rộng Ngược lại, lúc tế bào không trương nước, khe nhỏ đóng lại Hình 3.9 Cấu tạo khí khổng www.thuvienhoclieu.com Trang www.thuvienhoclieu.com - Thoát nước chủ yếu qua khí khổng, điều tiết độ mở khí khổng quan trọng - Độ mở khí khổng phụ thuộc chủ yếu vào hàm lượng nước khí khổng gọi tế bào hạt đậu Khi no nước, thành mỏng tế bào khí khổng căng làm cho thành dày cong theo thành mỏng khí khổng mở Khi nước, thành mỏng hết căng thành dày duỗi thẳng, khí khổng đóng lại Tuy nhiên, khí khổng khơng đóng hồn tồn * Thốt nước qua cutin biểu bì lá: - Lớp cutin dày, thoát nước giảm ngược lại - So sánh hai đường thoát nước: Con đường qua khí khổng Con đường qua cutin - Vận tốc lớn, điều chỉnh việc đóng, mở - Vận tốc nhỏ, khơng điều chỉnh khí khổng - Vận tốc nước khơng phụ thuộc vào - Con đường chủ yếu xảy non Ở diện tích mà phụ thuộc chặt chẽ vào già, lớp cutin dày, thoát nước chủ yếu xảy chu vi diện tích Vì hàng trăm khí khổng khí khổng mm có tổng chu vi lớn nhiều so với chu vi lí lượng nước qua khí khổng chủ yếu Các tác nhân ảnh hưởng đến q trình hình thành nước Nước, ánh sáng, nhiệt độ, gió ion khoáng ảnh hưởng đến thoát nước Nước: Điều kiện cung cấp nước độ ẩm khơng khí ảnh hưởng nhiều đến nước thơng qua việc điều tiết độ mở khí khổng Ánh sáng: Khí khổng mở chiếu sáng Độ mở khí khổng tăng từ sáng đến trưa nhỏ lúc chiều tối, ban đêm khí khổng mở Nhiệt độ, gió, số ion khống…: Cũng ảnh hưởng đến thoát nước ảnh hưởng đến tốc độ thoát phân tử nước Cân nước tưới tiêu hợp lí cho trồng Cân nước tính so sánh lượng nước rễ hút vào (A) lượng nước thoát (B) - Khi A = B: Mô đủ nước phát triển bình thường - Khi A > B: Mô thừa nước phát triển bình thường - Khi A < B: Mất cân nước, héo, lâu ngày bị hư hại chết IV VAI TRÒ CỦA NGUYÊN TỐ KHỐNG Ngun tố dinh dưỡng khống thiết yếu - Là nguyên tố mà thiếu khơng hồn thành chu trình sống - Khơng thể thay nguyên tố khác - Phải trực tiếp tham gia vào trình chuyển hóa vật chất thể Phân loại: - Nguyên tố đại lượng gồm: C, H, O, N, S, P, K, Ca, Mg - Nguyên tố vi lượng gồm: Cl, Cu, Fe, Mn, Mo, Ni, Zn www.thuvienhoclieu.com Trang www.thuvienhoclieu.com STUDY TIP Nguyên tố vi lượng chiếm ≤ 100mg/ 1kg chất khơ Vai trò nguyên tố dinh dưỡng khoáng thiết yếu Hiện tượng thiếu nguyên tố dinh dưỡng thường biểu thành dấu hiệu màu sắc đặc trưng Hình 3.10 Vai trò ngun tố dinh dưỡng thiết yếu khoáng Các nguyên tố tham gia cấu tạo nên chất sống điều tiết hoạt động sống VÍ DỤ + Thiếu đạm (N): Lá vàng nhạt, cằn cỗi + Thiếu lân (P): Lá vàng đỏ, trổ hoa trễ, chín muộn + Thiếu Kali: Ảnh hưởng đến sức chống chịu + Thiếu Ca: Ảnh hưởng đến độ vững cây, rễ bị thối, khô héo Nguồn cung cấp nguyên tố dinh dưỡng khoáng cho a Đất nguồn chủ yếu cung cấp nguyên tố dinh dưỡng khoáng cho - Các muối khống đất tồn dạng khơng tan dạng hòa tan (dạng ion) Rễ hấp thụ muối khống dạng hòa tan - Sự chuyển hóa muối khống từ dạng khơng hòa tan thành dạng hòa tan chịu ảnh hưởng nhiều nhân tố mơi trường hàm lượng nước, độ thoáng, độ pH, nhiệt độ, vi sinh vật đất Nhưng nhân tố lại chịu ảnh hưởng cấu trúc đất b Phân bón cho trồng - Phân bón nguồn quan trọng cung cấp chất dinh dưỡng cho trồng - Bón phân với liều lượng cao mức cần thiết gây độc cho cây, gây ô nhiễm nông phẩm, ô nhiễm môi trường đất nước Chú ý: Bón phân q liều lượng, bị chết vì: - Bón phân q liều lượng khơng hút nước, mặt khác bị nhanh lượng nước thể thoát nước, tế bào us73 dụng nước, nước từ hệ rễ www.thuvienhoclieu.com Trang www.thuvienhoclieu.com - Bón phân nhiều làm nồng độ keo đất ưu trương so với nồng độ dịch bào tế bào lông hút Do vậy, tế bào lông hút khơng lấy nước mơi trường hình thức thẩm thấu Mặt khác, nước bị đi, héo dần chết V DINH DƯỠNG NITƠ Ở THỰC VẬT Vai trò sinh lí ngun tố nitơ - Nitơ nguyên tố dinh dưỡng khoáng thiết yếu thực vật Nitơ rễ hấp thụ từ môi NH 4+ NO3NO3NH 4+ trường dạng Trong khử thành Nitơ có vai trò quan trọng đời sống thực vật - Tham gia cấu tạo nên phân tử protein, enzim, coenzim, axit nucleic, diệp lục, ATP… - Vai trò điều tiết: Nitơ thành phần cấu tạo protein – enzim, coenzim ATP Vì vậy, nitơ tham gia điều tiết trình trao đổi chất thể thực vật thông qua hoạt động xúc tác, cung cấp lượng điều tiết trạng thái ngậm nước phân tử protein tế bào chất STUDY TIP Thiếu nitơ làm giảm trình tổng hợp protein, từ sinh trưởng quan bị giảm, xuất màu vàng nhạt Màu vàng xuất trước tiên già Điều xảy huy động điều tiết ion Nguồn cung cấp nitơ tự nhiên cho a Nitơ khơng khí - Nitơ khí chiếm gần khoảng 80% - Cây khơng thể hấp thụ nitơ phân tử - Nitơ phân tử sau vi sinh vật cố định nitơ chuyển hóa thành NH đồng hóa - Nitơ dạng NO NO khí độc hại với thể thực vật LƯU Ý Cây không trực tiếp hấp thụ nitơ hữu xác sinh vật Cây hấp thụ dạng nitơ hữu sau vi sinh vật đất khống hóa (biến nitơ hữu thành nitơ khoáng) thành NO3- NH 4+ b Nitơ đất - Nguồn cung cấp chủ yếu nitơ cho đất Nitơ đất tồn dạng: + Nitơ khoáng (nitơ vơ cơ) muối khống + Nitơ hữu xác sinh vật - Rễ hấp thụ nitơ khoáng từ đất dạng nằm sâu bên mang NH 4+ NH 4+ NO3- NO3 dễ bị rửa trôi xuống lớp đất hạt keo đất tích điện âm giữ lại bề mặt chúng nên bị mưa Q trình chuyển hóa nitơ đất cố định nitơ a Quá trình chuyển hóa nitơ đất cố định nitơ đất www.thuvienhoclieu.com Trang 10 www.thuvienhoclieu.com - Hô hấp thực vật q trình oxi hóa sinh học (dưới tác động enzim) nguyên liệu hô hấp, đặc biệt glucozo tế bào sống đến CO H 2O , phần lượng giải phóng tích lũy ATP - Phương trình hơ hấp tổng quát: C6 H12O6 + 6O → 6CO + 6H 2O + lượng (nhiệt + ATP) Câu 127 Đáp án D - Năng suất sinh học tổng lượng chất khơ tích lũy ngày 1ha gieo trồng suốt thời gian sinh trưởng - Năng suất kinh tế phần suất sinh học tích lũy quan (hạt, củ, quả, lá…) chứa sản phẩm có giá trị kinh tế người loài Câu 128 Đáp án D Câu 129 Đáp án A Hô hấp thực vật q trình oxi hóa sinh học (dưới tác động enzim) nguyên liệu hô hấp, đặc biệt glucozo tế bào sống đến CO H 2O , phần lượng giải phóng tích lũy ATP Câu 130 Đáp án C Các giai đoạn hô hấp tế bào diễn theo trật tự: Đường phân → Chu trình Crep → Chuỗi chuyền electron hô hấp Câu 131 Đáp án A Thực vật khơng có quan chun trách hô hấp động vật, hô hấp diễn tất quan thể đặc biệt xảy mạnh quan sinh trưởng, sinh sản rễ Câu 132 Đáp án B Đường phân xảy tế bào chất, q trình phân giải phân tử glucozo đến axit piruvic Câu 133 Đáp án A Câu 134 Đáp án A Chu trình Crep diễn chất ti thể Câu 135 Đáp án D Câu 136 Đáp án B Câu 137 Đáp án A - Ở thực vật, phân giải kị khí xảy rễ bị ngập úng hay hạt ngâm vào nước trường hợp điều kiện THIẾU oxi - Phân giải kị khí gồm đường phân lên men - Đường phân xảy tế bào chất, q trình phân giải phân tử glucozo đến axit piruvic - Phân giải kị khí tạo rượu etylic + CO + lượng axit lactic Câu 138 Đáp án C Q trình lên men hơ hấp hiếu khí có giai đoạn chung đường phân Câu 139 Đáp án B www.thuvienhoclieu.com Trang 85 www.thuvienhoclieu.com Chú ý: So sánh hơ hấp hiếu khí lên men: So sánh Hơ hấp hiếu khí Nơi xảy Lên men Trong bào quan ti thể Tế bào chất Nhu cầu oxi Có Khơng Chuỗi truyền điện tử Có Khơng Sản phẩm cuối H 2O , CO Etanol, axit lactic Hiệu lượng Cao, phân tử C6 H12O6 phân Thấp, phân tử C6 H12O6 bị hủy tích lũy 36 – 38 ATP phân hủy, tạo ATP Câu 140 Đáp án C - Khi nhiệt độ tăng cường độ hơ hấp tăng đến giới hạn chịu đựng - Sự phụ thuộc hô hấp vào nhiệt độ tuân theo định luật Van – Hop: Q10 = - (tăng nhiệt độ thêm 10oC tốc độ phản ứng tăng lên gấp – lần) o - Nhiệt độ tối ưu cho hô hấp khoảng 30 đến 35 C Câu 141 Đáp án C Dựa vào hình bạn thấy qua chu trình Crep tạo CO + ATP + NADH + FADH Câu 142 Đáp án B Câu 143 Đáp án C - Là trình hấp thụ oxi giải phóng CO2 ngồi sáng, xảy đồng thời với quang hợp - Hô hấp sáng gây lãng phí sản phẩm quang hợp www.thuvienhoclieu.com Trang 86 www.thuvienhoclieu.com - Nhóm thực vật xảy hơ hấp sáng thuộc nhóm thực vật C3 , thực vật C3 trình hình thành đường cố định CO xảy nơi - Hậu quả: Tiêu hao sản phẩm quang hợp mà không tạo ATP Một phần cacbon đồng hóa bị tạo sản phẩm trung gian Do vậy, suất trồng giảm xuống từ 20 – 50% sản phẩm quang hợp - Biện pháp: Điều chỉnh nồng độ oxi giảm xuống 5% hạn chế hô hấp sáng Chọn thực vật khơng có chức ribulozo diphosphat oxigenase Câu 144 Đáp án D Tỉ số khối lượng CO thải khối lượng O hấp thụ hơ hấp Vì số phân tử CO thải số nguyên tử cacbon phân tử nguyên liệu, số phân tử O để oxi hóa số nguyên tử cacbon nguyên liệu phụ thuộc vào số nguyên tử hidro oxi nguyên liệu, nên hệ số hô hấp RQ khác nguyên liệu hô hấp khác Chẳng hạn RQ nhóm hidrat cacbon 1, RQ nhóm lipit khoảng 0,7 protein khoảng 0,8 Với axit hữu RQ thường lớn Câu 145 Đáp án A Câu 146 Đáp án A Kết thúc trình đường phân, từ phân tử glucozo, tế bào thu được: phân tử axit piruvic, phân tử ATP phân tử NADH Câu 147 Đáp án D Ý nghĩa việc xác định hệ số hô hấp cho biết nguyên liệu thực vật sử dụng chất hữu Trong bảo quản nông sản, giúp người định hướng đề biện pháp bảo quản phù hợp Câu 148 Đáp án C Quá trình biến đổi thức ăn theo hình thức học gồm: - Cắt, xé, nghiền nát thức ăn từ lớn thành nhỏ - Nhào trộn thức ăn thấm dịch tiêu hóa - Làm tăng diện tích tiếp xúc thức ăn với dịch tiêu hóa Câu 149 Đáp án C Tiêu hóa học Tiêu hóa hóa học Đặc điểm Nhờ răng, lưỡi, cắt xé nhào trộn; nhờ Quá trình biến đổi thức ăn tác động thành dày ruột non bóp nhuyễn thêm enzim có dịch tiêu hóa Vai trò Các enzim có vai trò phân hủy hợp chất Vai trò làm cho thức ăn bị xé nhỏ ra, tăng phức tạp gluxid, lipid, protein thành diện tích tiếp xúc với dịch tiêu hóa, tạo điều chất đơn giản mà tế bào sử kiện thuận lợi cho biến đổi hóa học xảy dụng đường đơn, axit amin, triệt để glycerol, axit béo Trong hai q trình, biến đổi hóa học đóng vai trò quan trọng nhờ thức ăn biến đổi đến đơn giản Câu 150 Đáp án B Câu 151 Đáp án C www.thuvienhoclieu.com Trang 87 www.thuvienhoclieu.com - Trong thể động vật ăn thịt động vật ăn tạp, có tuyến tiêu hóa chủ yếu: tuyến nước bọt, tuyến tụy, tuyến ruột - Tuyến tiêu hóa có chức tiết dịch tiêu hóa chứa enzim hợp chất khác để phân giải thức ăn thành hợp chất đơn giản mà thể hấp thụ Câu 152 Đáp án B Những ưu điểm tiêu hóa thức ăn ống tiêu hóa so với túi tiêu hóa là: - Thức ăn theo chiều ống tiêu hóa khơng bị trộn lẫn với chất thải (phân); thức ăn túi tiêu hóa bị trộn lẫn với chất thải - Trong ống tiêu hóa dịch tiêu hóa khơng bị hòa lỗng, túi tiêu hóa, y dịch tiêu hóa bị hòa lỗng với nhiều nước Nhờ thức ăn theo chiều, nên ống tiêu hóa hình thành phận chuyển hóa, thực chức khác tiêu hóa học, tiêu hóa hóa học Hấp thụ thức ăn đó, túi tiêu hóa khơng có chuyển hóa ống tiêu hóa Câu 153 Đáp án A Tiêu hóa thức ăn ống tiêu hóa tiêu hóa ngoại bào thức ăn tiêu hóa lòng ống tiêu hóa, bên ngồi tế bào Câu 154 Đáp án D - Ruột non dài vài chục mét dài nhiều so với ruột non thú ăn thịt - Các chất dinh dưỡng tiêu hóa hóa học hấp thụ ruột non giống người Câu 155 Đáp án B - Răng cửa sắc nhọn → lấy thịt khỏi xương - Răng nanh nhọn dài → cắm giữ mồi cho chặt - Răng trước hàm ăn thịt lớn, cắn thịt thành mảnh nhỏ để dễ nuốt - Răng hàm có kích thước nhỏ, sử dụng Câu 156 Đáp án C - Ở túi tiêu hóa, thức ăn tiêu hóa ngoại bào (tiêu hóa lòng túi tiêu hóa, bên ngồi tế bào) tiêu hóa nội bào (tiêu hóa bên tế bào thành túi tiêu hóa) - Thức ăn sau tiêu hóa ngoại bào dễ dàng tiếp tục tiêu hóa nội bào để tạo thành chất dinh dưỡng đơn giản hấp thụ vào thể, phần cặn bã thải qua lỗ miệng Câu 157 Đáp án B Câu 158 Đáp án B Thức ăn theo chiều ống tiêu hóa Khi qua ống tiêu hóa, thức ăn bị biến đổi học hóa học để trở thành chất dinh dưỡng đơn giản hấp thụ vào máu Câu 159 Đáp án A Câu 160 Đáp án A Dạ tổ ong góp phần đưa thức ăn lên miệng để nhai lại Câu 161 Đáp án C Dạ sách giúp hấp thụ lại nước Câu 162 Đáp án B www.thuvienhoclieu.com Trang 88 www.thuvienhoclieu.com Các nếp gấp niêm mạc ruột, có lơng tuột lơng cực nhỏ giúp làm tăng diện tiếp xúc Nhờ nếp gấp niêm mạc ruột vi nhung mao ruột mà diện tích tiếp xúc tăng lên 600 lần so với diện tích mặt ngồi Câu 163 Đáp án C Câu 164 Đáp án D - Vì ruột quan tiêu hóa chủ yếu - Vì ruột chứa hai loại dịch tiêu hóa quan trọng dịch tụy dịch ruột - Vì dịch tụy dịch ruột có đầy đủ enzim mạnh để tiêu hóa gluxit, lipid protein Câu 165 Đáp án B Qua đường tiêu hóa thành phần dinh dưỡng biến đổi thành chất dinh dưỡng đơn giản để vật nuôi dễ hấp thụ Nước, khoáng vitamin hấp thụ thẳng qua vách ruột vào máu Còn enzim có vai trò phân hủy hợp chất phức tạp glucid, lipid, protein thành chất đơn giản mà tế bào sử dụng đường đơn, axit amin, glycerol, axit béo Câu 166 Đáp án C Câu 167 Đáp án B Quá trình hấp thụ dinh dưỡng chủ yếu ruột non Các chất dinh dưỡng tiêu hóa hóa học hấp thụ ruột non Câu 168 Đáp án C Câu 169 Đáp án C Lông ruột có đặc điểm cấu tạo để gọi đơn vị hấp thụ chất dinh dưỡng Lớp tế bào biểu mơ xếp ngồi Có dây thần kinh đến Hệ thống mạch máu mạch bạch huyết Câu 170 Đáp án C Ruột non dài vài chục mét dài nhiều so với ruột non thú ăn thịt Vì hàm lượng chất dinh dưỡng thức ăn ít, nên nơi chứa phải lớn ruột phải đủ dài để tiêu hóa hấp thụ đủ chất dinh dưỡng Câu 171 Đáp án C Cơ vân, hay gọi vận động có ý thức, thường gắn với xương, tế bào có nhiều nhân, có vân ngang Cơ trơn, hay gọi vận động vô thức, tạo nên thành nội quan dày, ruột, mạch máu, bóng đái… nên ý sai Các đặc điểm cấu tạo ruột non: - Bề mặt hấp thụ ruột tăng lên nhiều lần nhờ nếp gấp niêm mạc ruột - Bề mặt nếp gấp lại có nhiều lơng ruột vi lông hút nằm đỉnh tế bào lông ruột - Lông ruột chứa lớp tế bào biểu mơ, bên có hệ mạch máu dây thần kinh Câu 172 Đáp án D Câu 173 Đáp án B - Răng cửa sắc nhọn → lấy thịt khỏi xương - Răng nanh nhọn dài → cắm giữ mồi cho chặt - Răng trước hàm ăn thịt lớn, cắn thịt thành mảnh nhỏ để dễ nuốt www.thuvienhoclieu.com Trang 89 www.thuvienhoclieu.com - Răng hàm có kích thước nhỏ, sử dụng Câu 174 Đáp án A Ý sai gà chim ăn hạt diều có vai trò chứa thức ăn tiêu hóa học khơng chứa dịch tiêu hóa Câu 175 Đáp án C Động vật nhai lại có dày gồm bốn ngăn, gọi cỏ, tổ ong, sách túi khế Trong hai ngăn (dạ cỏ tổ ong), thức ăn trộn lẫn với nước bọt tách thành lớp thức ăn rắn lỏng Các thức ăn rắn kết thành khối để tạo thức ăn nhai lại Thức ăn nhai lại sau ợ trở lại miệng để chúng nhai chậm nhằm trộn lẫn thức ăn triệt để với nước bọt, có tác dụng phân hủy sâu sợi thức ăn Các sợi thức ăn, đặc biệt xenluloza, bị phân hủy thành glucoza ngăn vi khuẩn cộng sinh động vật nguyên sinh Các sợi thức ăn bị phân hủy, trở thành phần lỏng khối thức ăn chuyển qua cỏ tới ngăn dày sách, nước bị loại bỏ Sau q trình thức ăn tiêu hóa chuyển tới ngăn cuối túi khế Thức ăn túi khế tiêu hóa giống dày người Cuối thức ăn chuyển tới ruột non chất dinh dưỡng hấp thụ Câu 176 Đáp án C Các thành phần chủ yếu mucin (glycoprotein cao phân tử), phospholipid, chất điện giải nước Lớp chất nhầy tế bào cổ nhầy tế bào biểu mơ tiết Có loại chất nhầy: - Loại hòa tan dịch vị: trung hòa phần pepsin dịch vị - Loại khơng hòa tan dịch vị: loại với HCO3 tạo nên màng dai, phủ kín tồn niêm mạc dày hành tá tràng Nhiệm vụ lớp chất nhầy hình thành hàng rào bảo vệ, ngăn cách biểu mô dày với chất phá hủy Câu 177 Đáp án A Bề mặt trao đổi khí quan hô hấp động vật phải cần đáp ứng yêu cầu sau đây: + Bề mặt trao đổi khí rộng, diện tích lớn + Mỏng ẩm ướt giúp khí khuếch tán qua dễ dàng + Có nhiều mao mạch máu có sắc tố hơ hấp + Có lưu thơng khí tạo chênh lệch nồng độ để khí khuếch tán dễ dàng Câu 178 Đáp án B Dạ cỏ nơi dự trữ, làm mềm thức ăn khô lên men Trong cỏ có nhiều vi sinh vật tiêu hóa xenlulozo chất dinh dưỡng khác Câu 179 Đáp án D - Giun đất hô hấp da Da giun đất mỏng ẩm ướt O CO dễ dàng hòa tan khuếch tán vào mạng lưới mao mạch da - Khi trời mưa kéo dài, đất ngập úng, đất thiếu oxi, giun đất chui lên khỏi lòng đất để trao đổi khí - Nếu bắt giun đất lên mặt đất khơ chúng khơng hơ hấp nên bị chết O CO khơng khuếch tán qua da da bị khơ Câu 180 Đáp án B www.thuvienhoclieu.com Trang 90 www.thuvienhoclieu.com Mang oxi từ quan hô hấp đến cho tế bào mang CO từ tế bào quan hơ hấp nhiệm vụ hệ tuần hồn Các vai trò hơ hấp: Hơ hấp xem q trình trao đổi khí liên tục thể mơi trường xung quanh Trong có việc vận chuyển khí oxi từ khơng khí tới tế bào thể vận chuyển ngược lại khí carbonic từ tế bào thể môi trường bên Các tế bào cần cung cấp oxi (oxygen) để thiêu đốt chất dinh dưỡng, tạo thân nhiệt lượng cần thiết cho hoạt động sống Như chất q trình hơ hấp q trình oxi hóa chất hữu tế bào để chuyển dạng lượng tích trữ chất dinh dưỡng (được ăn vào) thành ATP dạng lượng cho thể hoạt động Hoạt động hô hấp có nhiệm vụ góp phần điều hòa độ pH thể cách làm thay đổi nồng độ khí cacbonic hòa tan dịch ngoại bào Trong q trình phát triển chủng loại hơ hấp có hai phương thức phổ biến là: - Ở động đơn bào đa bào bậc thấp (thủy tức, đĩa phiến…), hơ hấp khuếch tán khí trực tiếp qua màng tế bào - Ở động vật đa bào quan hô hấp phát triển từ thấp đến cao, từ đơn giản đến phức tạp thích nghi với mơi trường - Ở môi trường nước, quan hô hấp mang da Ở môi trường cạn (cả khơng), quan hơ hấp khí quản phổi Tuy nhiên có số cá (cá heo) sống nước thở phổi Câu 181 Đáp án D Câu 182 Đáp án A Hệ thống ống khí cấu tạo từ ống dẫn chứa khơng khí, phân nhánh nhỏ dần đến ống khí nhỏ có chứa dịch tiếp xúc với tế bào thể để trao đổi khí Oxi từ khơng khí hòa tan dịch chuyển vào tế bào, CO ngược lại Hệ thống ống khí thơng bên nhờ lỗ thở - Hệ thống ống khí vận hành nhờ hoạt động phần bụng có phối hợp với việc đóng mở lỗ thở Khơng khí vào lỗ thở phía trước lỗ thở phía sau Hơ hấp qua hệ thống ống khí có hiệu trao đổi khí cao vì: - Hơ hấp qua hệ thống ống khí có ống khí phân bố đến tận tế bào - Hơ hấp qua hệ thống ống khí thực mơi trường ẩm thấp hay khơ, hơ hấp qua bề mặt thể thực da ẩm ướt Câu 183 Đáp án D Hô hấp ngồi q trình trao đổi khí với mơi trường bên ngồi thơng qua bề mặt trao đổi khí (phổi, mang, da) thể môi trường → cung cấp oxi cho hô hấp tế bào, thải CO2 từ hơ hấp ngồi Câu 184 Đáp án A Câu 185 Đáp án A Cá thở ra: Cửa miệng đóng lại → nắp mang mở → thể tích khoang miệng giảm, áp suất tăng → đẩy nước khoang miệng qua mang mang theo CO Miệng nắp mang đóng mở nhịp nhàng liên tục → thơng khí liên tục Câu 186 Đáp án B Câu 187 Đáp án A www.thuvienhoclieu.com Trang 91 www.thuvienhoclieu.com Sự thơng khí thực nhờ co giãn phần bụng Câu 188 Đáp án B Trao đổi khí mang cá xương đạt hiệu cao do: - Cấu tạo mang gồm nhiều cung mang nhiều phiến mang Điều làm cho mang cá có diện tích trao đổi khí lớn - Ở mang cá có hệ thống mao mạch dày đặc chứa máu có sắc tố đỏ - Thành mao mạch mỏng - Có lưu thơng khí (nước) liên tục qua mang - Dòng nước chảy chiều gần liên tục qua mang do: + Khi cá thở vào: Cửa miệng cá mở ra, thềm miệng hạ thấp xuống, nắp mang đóng dẫn đến thể tích khoang miệng tăng lên, áp suất khoang miệng giảm, nước tràn qua miệng vào khoang + Khi cá thở ra: Cửa miệng cá đóng lại, thềm miệng nâng lên, nắp mang mở làm giảm thể tích khoang miệng, áp lực khoang miệng tăng lên có tác dụng đẩy nước từ khoang miệng qua mang Ngay lúc đó, cửa miệng cá lại mở thềm miệng lại hạ xuống làm cho nước lại tràn vào khoang miệng Nhờ hoạt động nhịp nhàng cửa miệng, thềm miệng nắp mang nên dòng nước chảy từ miệng qua mang theo chiều gần liên tục - Hiện tượng dòng chảy song song ngược: Dòng nước chảy bên ngồi mao mạch ngược chiều với dòng chảy mao mạch mang Nếu dòng nước chảy bên ngồi mao mạch mang chiều với dòng máu chảy mao mạch mang hiệu trao đổi khí Câu 189 Đáp án A Câu 190 Đáp án B Sự trao đổi khí bò sát, chim thú thực qua phổi: + Phổi bò sát lớn phổi lưỡng cư, cấu tạo nhiều phế nang + Phổi chim thú phát triển có nhiều phế nang nên bề mặt trao đổi khí lớn Riêng chim có thêm hệ thống túi khí làm tăng hiệu trao đổi khí phổi Ở phế nang có hệ thống mao mạch dày đặc O từ phế nang khuếch tán vào máu đến tế bào, CO từ tế bào thải theo vòng tuần hồn đến mao mạch phế nang khuếch tán qua khơng khí phế nang thở qua đường dẫn khí Câu 191 Đáp án B Câu 192 Đáp án D Hệ thống ống khí cấu tạo từ ống dẫn chứa khơng khí phân nhánh nhỏ dần tiếp xúc trực tiếp với tế bào Câu 193 Đáp án B Câu 194 Đáp án B Hemoglobin sắc tố hô hấp nhờ cấu tạo: 2+ - Mỗi phân tử Hb có nhân Hem (chứa Fe ) phân tử protein gọi globin - Mỗi nguyên tử sắt nhân Hem liên kết với phân tử O nên phân tử Hb gắn với phân tử O www.thuvienhoclieu.com Trang 92 www.thuvienhoclieu.com - Mỗi phân tử globin Hb liên kết với phân tử CO Câu 195 Đáp án D Câu 196 Đáp án B Sự thơng khí chủ yếu nhờ hơ hấp làm thay đổi thể tích khoang thân (bò sát), khoang bụng (chim) lồng ngực (thú) Câu 197 Đáp án D Câu 198 Đáp án A Khi cá lên cạn lực đẩy nước nên phiến mang cung mang xẹp, dính chặt vào thành khối làm diện tích bề mặt khí nhỏ Hơn nữa, lên cạn, mang cá bị khô nên cá không hô hấp chết sau thời gian ngắn Câu 199 Đáp án B Cá thở vào: Cửa miệng cá mở → nắp mang đóng lại → thể tích khoang miệng tăng, áp suất giảm → nước tràn vào khoang miệng mang theo O Câu 200 Đáp án D Mang có cung mang, cung mang có phiến mang có bề mặt mỏng chứa nhiều mao mạch máu Mao mạch mang song song ngược chiều với chiều chảy dòng nước Câu 201 Đáp án B Câu 202 Đáp án B - Mao mạch có đường kính nhỏ tế bào hồng cầu di chuyển theo hàng nhằm tối đa hóa việc trao đổi chất với dịch mô - Mao mạch cấu tạo từ lớp tế bào khơng xếp sít với nhằm giúp cho số chất cần thiết bạch cầu dễ vào mao mạch nhằm thực chức vận chuyển chất bảo vệ thể - Số lượng mao mạch quan lớn, cần khoảng 5% số mao mạch có máu lưu thơng đủ, số lại có tác dụng điều tiết lượng máu đến quan khác theo nhu cầu sinh lí thể Câu 203 Đáp án D Câu 204 Đáp án D Có hai dạng tuần hồn tuần hồn hở kín Câu 205 Đáp án C Động vật bậc cao: Các tế bào nằm sâu thể nên phải trao đổi chất với mơi trường ngồi gián tiếp thông qua môi trường (là máu dịch mô bao quanh tế bào: hệ tuần hoàn) hệ tiêu hóa, hơ hấp tiết Câu 206 Đáp án C Cơ thể động vật đơn bào đa bào bậc thấp trao đổi chất với môi trường bên qua màng tế bào cách trực tiếp Câu 207 Đáp án B Câu 208 Đáp án D Những đặc điểm cấu tạo điển hình hệ tuần hồn kín là: - Có hệ thống tim mạch - Hệ mạch có đầy đủ ba loại: động mạch, tĩnh mạch mao mạch www.thuvienhoclieu.com Trang 93 www.thuvienhoclieu.com - Có hệ thống dịch mơ quanh tế bào Câu 209 Đáp án D - Khí O từ khơng khí phế nang khuếch tán vào máu nên lượng O khơng khí thở bị giảm - Khí CO2 từ máu khuếch tán vào phế nang làm tăng lượng CO khơng khí thở Câu 210 Đáp án B Câu 211 Đáp án D Câu 212 Đáp án D - Hệ tuần hoàn hở thích hợp với động vật có kích thước nhỏ máu chảy với áp lực thấp, xa, không cung cấp đủ máu cho quan xa tim - Hệ tuần hồn hở thích hợp với động vật di chuyển máu chảy chậm, khơng cung cấp đủ nhu cầu chất cần thiết thải chất thải thể hoạt động nhiều Câu 213 Đáp án B Máu trao đổi chất với tế bào qua thành mao mạch Câu 214 Đáp án A Gặp đa số động vật thân mềm (ốc sên, trai…) chân khớp (côn trùng, tôm…) Câu 215 Đáp án A Câu 216 Đáp án B Gặp mực ống, bạch tuộc, giun đốt chân đầu động vật có xương sống Câu 217 Đáp án C - Là số chu kì hoạt động tim phút - Người bình thường khoảng 75 nhịp/phút Trẻ sơ sinh 120 – 140 nhịp/phút Nhịp tim nữ nhanh nam Nhịp tim thay đổi theo tư thế, theo thời gian ngày… - Nhịp tim tỉ lệ nghịch với khối lượng thể Động vật có kích thước lớn nhịp tim nhỏ ngược lại Nhịp tim tỉ lệ thuận với tỉ số S (diện tích bề mặt thể)/ V (thể tích) S/V đại lượng phản ánh tốc độ trao đổi chất thể Câu 218 Đáp án A - Ưu điểm hệ tuần hồn kín so với hệ tuần hồn hở: Trong hệ tuần hồn kín, máu chảy động mạch áp lực cao, tốc độ máu chảy nhanh, máu xa, điều hòa phân phối máu đến quan nhanh, vậy, đáp ứng nhu cầu trao đổi khí trao đổi chất cao - Vai trò tim tuần hồn máu bơm máu, đẩy máu chảy mạch hút máu Câu 219 Đáp án D - Máu pha máu ni thể có pha trộn máu giàu O máu giàu CO - Ở lưỡng cư có máu pha tim lưỡng cư có ngăn (2 tâm nhĩ, tâm thất) màu giàu CO từ tĩnh mạch tâm nhĩ phải xuống tâm thất (sau bơm lên bề mặt trao đổi khí) máu giàu O từ bề mặt trao đổi khí tâm nhĩ trái xuống tâm thất, máu bị pha tâm thất trước nuôi thể Tuy nhiên vị trí bơm máu giàu CO2 đưa máu giàu O bên tâm thất nên máu không bị pha nhiều www.thuvienhoclieu.com Trang 94 www.thuvienhoclieu.com - Ở bò sát (trừ cá sấu) tim có ngăn vách ngăn tâm thất bị hụt nên có pha trộn máu (nhưng lưỡng cư) (Ở cá tim có ngăn chứa máu giàu CO nên không pha: tâm nhĩ nhận máu giàu CO từ tĩnh mạch chuyển qua tâm thất, sau bơm lên mang thải CO nhận O nuôi thể Ở cá sấu, chim, thú tim có ngăn hồn chỉnh, riêng biệt nên máu không bị pha) Câu 220 Đáp án A Câu 221 Đáp án B + Pha co tâm nhĩ: 0,1s Nút xoang nhĩ lan truyền xung điện tới hai tâm nhĩ → Hai tâm nhĩ co → Van bán nguyệt đóng lại → Thể tích tâm nhĩ giảm, áp lực tâm nhĩ tăng → Van nhĩ thất mở → Dồn máu từ hai tâm nhĩ xuống hai tâm thất + Pha co tâm nhĩ: 0,3s Nút xoang nhĩ lan truyền xung điện tới nút nhĩ thất, bó His mạng lưới Puockin → Hai tâm thất co, van nhĩ thất đóng lại → Áp lực tâm nhĩ tăng lên → Van bán nguyệt mở → Máu từ tim vào động mạch + Pha giãn chung: 0,4s Tâm thất tâm nhĩ giãn, van nhĩ thất mở, van bán nguyệt đóng → Máu từ tĩnh mạch chảy tâm nhĩ, máu từ tâm nhĩ dồn xuống tâm thất Hoạt động theo chu kì tim giúp cho tim hoạt động liên tục mệt mỏi máu lưu thông chiều hệ tuần hoàn (từ tĩnh mạch tâm nhĩ → tâm thất → động mạch → quan) Câu 222 Đáp án D Câu 223 Đáp án B Câu 224 Đáp án A Câu 225 Đáp án A Câu 226 Đáp án A Hệ dẫn truyền tim bao gồm: - Nút xoang nhĩ (nằm tâm nhĩ phải): tự động phát nhịp xung truyền từ tâm nhĩ tới hai tâm nhĩ theo chiều từ xuống đến nút nhĩ thất - Nút nhĩ thất nằm tâm nhĩ tâm thất, tiếp nhận xung từ nút xoang nhĩ - Bó His mạng lưới Puockin dẫn truyền xung thần kinh theo chiều từ lên Hoạt động hệ dẫn truyền tim: Nút xoang nhĩ tự phát xung điện → Lan khắp tâm nhĩ → Tâm nhĩ co → Lan truyền đến nút nhĩ thất → Bó His → Mạng lưới Puockin → Lan khắp tâm thất → Tâm thất co Câu 227 Đáp án A Hoạt động theo chu kì tim giúp cho tim hoạt động liên tục mệt mỏi máu lưu thông chiều hệ tuần hoàn (từ tĩnh mạch tâm nhĩ → tâm thất → động mạch → quan) Câu 228 Đáp án C Huyết áp: áp lực máu tác dụng lên thành mạch Câu 229 Đáp án B www.thuvienhoclieu.com Trang 95 www.thuvienhoclieu.com Cao huyết áp tăng áp lực thường xuyên dòng máu lên thành mạch khiến cho thành mạch bị dãn dần xuất tổn thương định Cùng với đó, áp lực dòng máu đột ngột tăng cao làm cho mạch máu bị vỡ gây xuất huyết não Nếu tổn thương nhỏ, hệ thống tiểu cầu sợi fibrin đến để vá lại vết thương hình thành cục máu đơng, với người huyết áp cao có rối loạn mỡ máu, thừa cholesterol làm cho thành mạch bị dày lên, lâu dần dẫn đến tắc nghẽn mạch máu, gây tai biến nhồi máu não Các trường hợp tai biến bị vỡ mạch máu não (xuất huyết não) tắc mạch máu não (nhồi máu não) làm ngừng trệ việc cung cấp máu lên não, gây thiếu máu cục não xuất triệu chứng lâm sàng bệnh tai biến mạch máu não Cao huyết áp dẫn đến tai biến mạch máu nguy hiểm, thường rơi vào tai biến xuất huyết não, gây vỡ mạch máu não Do người bệnh dễ bị tử vong không nhận biết sớm cấp cứu kịp thời Nếu qua khỏi, để lại nhiều di chứng nặng nề như: liệt nửa người, liệt tay chân, nói ngọng, méo miệng, ăn uống rơi vãi, trí nhớ, bại não, sống thực vật… Khi bệnh nhân tai biến gặp di chứng vậy, gánh nặng gia đình xã hội chi phí điều trị tốn kém, chăm sóc bệnh nhân vất vả khó khăn, sống gia đình bị xáo trộn Chúng ta thấy bệnh nguy hiểm nên tốt phải có biện pháp phòng chống bệnh cao huyết áp hiệu để ngăn ngừa bệnh tai biến mạch máu não khơng xảy Câu 230 Đáp án A Câu 231 Đáp án C Sự liên hệ ngược (đường hướng tâm ngược) qua đường thần kinh đường thể dịch: - Đường thần kinh: Khi huyết áp giảm (do máu…), thụ thể áp lực mạch máu truyền thông tin đến trung khu điều hòa tim mạch hành não, trung khu “ra lệnh” co mạch, tăng nhịp tim đưa huyết áp trở bình thường Khi huyết áp tăng chế ngược lại, nhịp tim giảm, mạch dãn - Đường thể dịch: Hormon TSH (thyrotropin – thùy trước tuyến yên) kích thích tuyến giáp tiết tiroxin, nồng độ tiroxin máu tăng cao ức chế tiết TSH tuyến yên Tương tự xét ngược lại Câu 232 Đáp án D Câu 233 Đáp án A Câu 234 Đáp án A Bộ phận điều khiển chế trì cân nội môi là: trung ương thần kinh tuyến nội tiết Câu 235 Đáp án B Nhận tín hiệu thần kinh từ quan điều khiển → tăng giảm hoạt động → biến đổi điều kiện lí hóa môi trường → đưa môi trường trở trạng thái cân bằng, ổn định www.thuvienhoclieu.com Trang 96 www.thuvienhoclieu.com Tác động ngược lại phận tiếp nhận kích thích (liên hệ ngược) Câu 236 Đáp án C - Tiếp nhận kích thích từ mơi trường (trong, ngồi) - Hình thành xung thần kinh truyền phận điều khiển Câu 237 Đáp án A - Ở người bình thường, số huyết áp bao gồm trị số huyết áp tối đa (tâm thu) huyết áp tối thiểu (tâm trương) Thông thường, số huyết áp người lớn mức 120mmHg tâm thu 80mmHg tâm trương gọi huyết áp bình thường - Huyết áp thấp huyết áp cực đại xuống 80mmHg - Huyết áp cao huyết áp cực đại lớn 150mmHg kéo dài Câu 238 Đáp án A Câu 239 Đáp án C Cân nội mơi trì ổn định môi trường thể - Ý nghĩa cân nội môi: Sự ổn định điều kiện lí hóa máu, bạch huyết dịch mơ đảm bảo cho hoạt động thể tồn phát triển Cơ thể hoạt động bình thường mơi trường thích hợp ổn định Khi cân nội môi gây nên biến đổi rối loạn hoạt động tế bào quan, chí tử vong - Một số bệnh cân nội môi: nồng độ muối NaCl máu cao gây bệnh tiểu đường Nồng độ đường máu cao gây sốt cao, co giật, bệnh cao huyết áp Câu 240 Đáp án C Cơ chế trì huyết áp: Huyết áp tăng cao → Thụ thể áp lực mạch máu → Trung khu điều hòa tim mạch hành não → Tim giảm nhịp giảm lực co bóp, mạch máu dãn → Huyết áp bình thường → Thụ thể áp lực mạch máu Khi huyết áp tăng tác động lên thụ thể áp lực mạch máu (ở cung động mạch chủ hay xoang động mạch cổ) hình thành xung thần kinh truyền theo dây hướng tâm trung khu điều hòa tim mạch hành não - Trung khu điều hòa tim mạch hành não gửi tín hiệu thần kinh theo dây li tâm tới tim mạch máu làm tim mạch co bóp chậm yếu, mạch giãn huyết áp trở lại bình thường - Khi huyết áp giảm thấp, chế điều hòa diễn tương tự ngược lại tín hiệu thần kinh điều hòa làm cho tim mạch máu co bóp nhanh mạnh để huyết áp trở lại bình thường Câu 241 Đáp án A Câu 242 Đáp án A - Tiếp nhận xung thần kinh từ phận kích thích truyền tới - Xử lí thơng tin - Gửi tín hiệu thần kinh hoocmon đến quan hoạt động điều khiển hoạt động phận thực Câu 243 Đáp án B - Insulin có nguồn gốc từ tế bào β tụy, kích thích q trình hấp thu glucozo vào tế bào để tạo thành glicogen - Glucagon: Có nguồn gốc từ tế bào α tụy, phân hủy glicogen thành glucozo Câu 244 Đáp án B www.thuvienhoclieu.com Trang 97 www.thuvienhoclieu.com Câu 245 Đáp án C - Sau bữa ăn, nồng độ glucozo máu tăng cao → tuyến tụy tiết insulin, làm cho gan chuyển glucozo thành glicogen dự trữ, đồng thời kích thích tế bào nhận sử dụng glucozo → nồng độ glucozo máu giảm trì ổn định - Khi đói, tế bào sử dụng nhiều glucozo nồng độ glucozo máu giảm → tuyến tụy tiết glucagon giúp gan chuyển glicogen thành glucozo đưa vào máu → nồng độ glucozo máu tăng lên trì ổn định Câu 246 Đáp án C - Thận tham gia điều hòa cân áp suất thẩm thấu nhờ khả tái hấp thụ thải bớt nước chất hòa tan máu - Khi áp suất thẩm thấu máu tăng ăn mặn, đổ nhiều mồ hôi…, thận tăng cường tái hấp thu nước trả máu, đồng thời động vật có cảm giác khát nước từ uống nước vào, giúp cân áp suất thẩm thấu - Khi áp suất thẩm thấu máu giảm làm thận tăng thải nước trì áp suất thẩm thấu Câu 247 Đáp án C Phát biểu (1), (3) Ý (2) sai quang phân li nước xảy xoang tilacoit Câu 248 Đáp án C Xét phát biểu: I, IV III sai, máu tĩnh mạch chủ nghèo oxi II sai, máu động mạch phổi giàu CO Câu 249 Đáp án B Khi ăn mặn, thể có xu hướng giữ lại nước thể hoạt động xảy là: I, III (ADH hormone chống niệu), IV (làm cho lượng máu tới thận giảm) Câu 250 Đáp án B I, II, III, IV phát biểu nói vai trò ngun tố dinh dưỡng khoáng thiết yếu cho Câu 251 Đáp án C Cả phát biểu nguồn cung cấp nito cho Câu 252 Đáp án B Trong q trình hạt nảy mầm, hạt hơ hấp mạnh tiêu tốn oxi thải cacbonic nên ta đưa que diêm cháy vào bị tắt Câu 253 Đáp án B Khi tim bị cắt rời khỏi thể có khả co dãn nhịp nhàng cung cấp đầy đủ dinh dưỡng, oxi nhiệt độ thích hợp, tính tự động tim Câu 254 Đáp án B Phát biểu sai 1, (1) Sai biến đổi học giúp thức ăn nhỏ hơn, tiếp xúc với men tiêu hóa nhiều → tiêu hóa tốt www.thuvienhoclieu.com Trang 98 www.thuvienhoclieu.com (3) Sai q trình tiêu hóa mề chủ yếu mặt học chưa giúp phân giải chất dinh dưỡng tới mức nhỏ để hấp thụ được, ruột non, chất tiêu hóa triệt để hấp thụ Câu 255 Đáp án C - Quá trình nước có vai trò: + Tạo lực hút phía để hút nước chất khoáng từ rễ lên + Tạo điều kiện cho CO khuếch tán vào cung cấp cho quang hợp + Hạ nhiệt độ vào ngày nắng nóng Câu 256 Đáp án B (1) sai, phận tiếp nhận kích thích thụ thể quan thụ cảm Bộ phận tiếp nhận kích thích từ mơi trường (trong ngồi) hình thành xung thần kinh truyền phận điều khiển (2) đúng, phận điều khiển trung ương thần kinh tuyến nội tiết Bộ phận có chức điều khiển hoạt động quan cách gửi tín hiệu thần kinh hoocmon (3) sai, phận thực quan thận, gan, phổi, tim, mạch máu… Bộ phận dựa tín hiệu thần kinh hoocmon (hoặc tín hiệu thần kinh hoocmon) để tăng hay giảm hoạt động nhằm đưa môi trường trở trạng thái cân ổn định (4) đúng, liên hệ ngược thay đổi bất thường điều kiện lí hóa mơi trường trở bình thường sau điều chỉnh tác động ngược đến phận tiếp nhận kích thích Câu 257 Đáp án C Khi huyết áp tăng tác động lên thụ thể áp lực mạch máu hình thành xung thần kinh truyền theo dây hướng tâm trung khu điều hòa tim mạch hành não Trung khu điều hòa tim mạch hành não gửi tín hiệu thần kinh theo dây li tâm tới tim mạch máu làm tim mạch co bóp chậm yếu, mạch giãn huyết áp trở lại bình thường Khi huyết áp giảm thấp, chế điều hòa diễn tương tự ngược lại tín hiệu thần kinh điều hòa làm cho tim mạch máu co bóp nhanh mạnh để huyết áp trở lại bình thường Câu 258 Đáp án B Huyết áp áp lực máu lên thành mạch Huyết áp hao hụt dần suốt chiều dài hệ mạch ma sát với thành mạch phân tử máu Câu 259 Đáp án C Chọn I III sai trưởng thành, lớp cutin dày lên làm hạn chế thoát nước Q trình nước thơng qua bề mặt không điều chỉnh chế Câu 260 Đáp án B Các sắc tố quang hợp hấp thụ lượng ánh sáng truyền lượng hấp thụ vào phân tử diệp lục a trung tâm phản ứng quang hợp theo sơ đồ: Carotenoit → diệp lục b → diệp lục a → diệp lục a trung tâm phản ứng Vậy carotenoid có khả hấp thụ lượng ánh sáng không trực tiếp tham gia vào trình biến đổi lượng mà truyền lượng cho diệp lục www.thuvienhoclieu.com Trang 99 ... 3.3 Con đường xâm nhập nước ion khoáng vào rễ www. thuvienhoclieu. com Trang www. thuvienhoclieu. com A - Mặt nước cắt ngang rễ; B – Hai đường xâm nhập ion khoáng vào rễ - Theo tế bào đường: Gian... quan nguồn (lá) quan chứa (rễ, củ, quả…) Mối quan hệ dòng mạch gỗ dòng mạch rây Nước từ mạch gỗ sang mạch rây từ mạch rây sang mạch gỗ theo đường vận chuyển ngang www. thuvienhoclieu. com Trang www. thuvienhoclieu. com. .. mơi trường www. thuvienhoclieu. com Trang 11 www. thuvienhoclieu. com Bón phân hợp lí tăng suất trồng không gây ô nhiễm môi trường VI QUANG HỢP Ở THỰC VẬT Khái quát quang hợp thực vật a Quang hợp gì?
- Xem thêm -

Xem thêm: www thuvienhoclieu com bai tap chuyen hoa vat chat va nang luong co dap an , www thuvienhoclieu com bai tap chuyen hoa vat chat va nang luong co dap an